Banenorm BN Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN

2 Udgivet Side 2 af 16 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. IKRAFTTRÆDEN 4 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 4 4. REFERENCER 5 5. DEFINITIONER 6 6. DESKRIPTORER 6 7. ANVENDELSESOMRÅDE 7 8. DISPENSATION 7 9. HISTORIK BN1 OVERORDNEDE KRAV TIL KILOMETRERINGSSYSTEM BN2 KRAV TIL KM-TAVLERS UDFORMNING BN2 OPSÆTNING AF KM-TAVLER Opsætning af km-tavler Km-tavlernes placering i forhold til sporet Ved og på broer Ved spor i tunneler På stationspladser På perroner Ved spor i kurver og spilede spor 11

3 Udgivet Side 3 af Fejlkilometrering BN2 KRAV TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD BN2 KRAV TIL DOKUMENTATION TIL KILOMETRERINGSSYSTEM BILAGSOVERSIGT 14 Bilag 1: BN2 Kilometrering af banestrækninger. Oversigt over udgangspunkter og km-retning

4 Udgivet Side 4 af INDLEDNING Denne banenorm fastlægger regler og krav til kilometrering og opsætning af kilometermærker langs Banedanmarks banestrækninger. Banenormen indeholder regler på både BN1- og BN2-niveau. Banenormen er udarbejdet i henhold til banenorm BN2-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark, hvor bl.a. normniveauerne BN1 og BN2 er defineret. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banedanmark Amerika Plads 15 Drift, Trafiksikkerhed 2100 København Ø Jernbanegade 2A 7000 Fredericia Tlf.: IKRAFTTRÆDEN Denne Banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver ingen nugældende regler. Ved udsendelse af banenormen bortfalder Regler for opstilling af km-tavler. Banetjenesten, Baneteknisk Registerkontor som gældende instruktion. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Data for eksisterende km-markering i henhold til BN2-afsnit 14, skal være registreret senest 1 år efter ikrafttræden af denne banenorm.

5 Udgivet Side 5 af 16 På banestrækninger med km-mærker skal eventuelle tilbageværende km-sten fjernes senest 1 år efter ikrafttræden af denne banenorm. Der skal senest et år efter banenormens ikrafttræden være etableret km-mærker i tunneler som nævnt i BN2-afsnit REFERENCER Nogle steder henviser banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Med mindre andet er nævnt, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Med mindre andet er nævnt, er referencer normative på BN1- eller BN2-niveau afhængig af den sammenhæng, de optræder i. [1] Fritrumsprofiler, DSB 1995 (fremtidig banenorm BN1-166 Fritrumsprofiler og referencelinier ) [2] Sikkerhedsreglement af 1975 (Banedanmark) Henvisning til normaltegning blad nr refererer til Banedanmarks sportekniske normaltegningssystem.

6 Udgivet Side 6 af DEFINITIONER Nr. Begreb Definition 5.01 BTR-nummer Betegnelse for Banedanmarks banetekniske nummerering af banestrækninger Forgreningsstation Station hvorfra flere banestrækninger afgrener Hektometer 100 m 5.04 Km-mærke Mærke der viser afstand fra et givent udgangspunkt. Udført i hht normaltegning blad nr 6015 og [2] 5.05 Km-retning Den retning hvori km-mærkers eller km-stens visning er stigende Km-sten Km-markering udført af betonsten, der viser afstand fra et givent udgangspunkt SO Forkortelse for skinneoverkant for den af de to skinner der har lavest kote Tunnel En tunnel for jernbanedrift defineres som et bygningsværk med spor, der er overdækket med en længde L, der forholder sig til den mindste lysvidde D således, at L 20 D 5.09 UTM/ETRS89 Betegnelse for det landskoordinatsystem som benyttes ved Banedanmark. 6. DESKRIPTORER Km-mærke Km-sten Kilometrering

7 Udgivet Side 7 af ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for i drift værende hovedspor på fri bane og i drift værende gennemgående togvejsspor på stationer under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. 8. DISPENSATION Dispensationer fra gældende BN1-krav i afsnit 10, kan kun gives af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark, efter godkendelse af Trafikstyrelsen. Dispensationer fra gældende BN2-krav i afsnit 11, 12, 13 og 14, kan kun udstedes af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark, og kun såfremt BN1-kravene i henhold til afsnit 10 er overholdt. 9. HISTORIK Der er ingen historik, da dette er første udgave 10. BN1 OVERORDNEDE KRAV TIL KILOMETRERINGSSYSTEM Til brug for bl.a. kommunikation med Banedanmarks trafikstyringspersonale i forbindelse med lokalisering på banestrækninger af - togplacering - steder med tekniske fejl - uheldssteder - midlertidige hastighedsnedsættelser skal der langs alle banestrækninger findes et kilometreringssystem, der giver en entydig lokaliseringsreference, der markeres med km-mærker eller km-sten. Note 10-1: Km-markering kan være de ældre km-sten placeret i banket eller de nyere km-mærker monteret på stålrør. Ved banenormens ikrafttræden findes km-sten kun på enkelte godsbaner.

8 Udgivet Side 8 af 16 For km-mærkers og km-stens visning og placering gælder som minimum: - Den enkelte km-markering (km-mærke eller -sten) skal vise afstanden fra et udgangspunkt i hele antal kilometre og lige hektometerciffer. - Km-angivelse skal placeres ovenover aktuel hektometer-angivelse på det enkelte km-mærke eller sten. - Hver banestrækning skal gives særskilt kilometrering, også ved parallelle baneforløb. Inde på forgreningsstationer, hvor parallelle baneforløb starter, skal kun opstilles km-mærker for begge banestrækninger ved krav fra lokomotivførere, teknisk driftsansvarlig spor eller sikring. - Km-markering med hektometerciffer = 0 (nul) skal på enkelt sporet bane placeres til højre for sporet set i forhold til km-retningen. - På flersporede banestrækninger skal der placeres km-markering med hektometerciffer = 0 på begge sider af banen. - Km-markering skal placeres langs banestrækningen med en indbyrdes nominel afstand på maksimalt 200 m. - Km-mærkers cifre skal ved togpassage være synlige for begge køreretninger. - På flersporede jernbanestrækninger med adskilt tracé skal km-markering opsættes for hver sportracé. - Km-markering skal placeres udenfor fritrumsprofilet [1], men på fri bane dog ikke mere end 15 m fra spormidte målt vinkelret på sporet. Der gælder følgende maksimale fejlgrænse for km-mærker og -sten: - Km-mærker og -sten må ikke mangle eller have hindret synlighed på grund af beplantning, tilsmudsning eller andet i større omfang end 2 på hinanden følgende steder. - Såfremt denne fejlgrænse overskrides skal kilometreringsforholdene bringes i orden senest 2 uger efter konstatering af forholdet eller efter rapportering fra en lokomotivfører. - Steder med den maksimalt tilladelige fejlgrænse skal ligge mindst 600 m fra hinanden. 11. BN2 KRAV TIL KM-MÆRKERS UDFORMNING. Km-mærker udføres med baggrundsplade i hvidt reflekterende vejrbestandigt materiale med en tavlestørrelse målt udvendig over rammen på 312 x 312 mm. Cifre angives i sort skrifttype med kilometercifre i en højde på 100 mm og hektometercifre med 75 mm. Note 11-1: Km-mærker skal have et udseende som vist i [2]. På normaltegning blad nr er vist et eksempel, der lever op til ovennævnte udformningskrav.

9 Udgivet Side 9 af BN2 OPSÆTNING AF KM-MÆRKER 12.1 Opsætning af km-mærker Der opsættes km-mærker langs banestrækninger efter følgende principper: På strækningsafsnit med km-sten skal disse udskiftes til km-mærker ved førstkommende sporfornyelse eller ballastrensning. Km-mærker skal opsættes med samme længdeplacering, som km-stenene stod. Ved nyanlæg af spor skal der opstilles km-mærker. Af bilag 1 fremgår på BN2-niveau kilometreringssystemernes opdeling, km-retning og udgangspunkter Km-mærkernes placering i forhold til sporet Kilometreringens beregning for den enkelte banestrækning sker i forhold til spormidten med udgangspunkt i et defineret nulpunkt. På flersporede banestrækninger er det højre spor i km-retningen, der benyttes som grundlag for kilometreringsberegningen. Note Det kan være nødvendigt, at indlægge fejlkilometer i parallelt løbende spor i ht afsnit Km-mærker skal, i forhold til sporet, normalt placeres 3,0 m fra nærmeste spormidte og 2 m over SO. I sporets længderetning placeres km-mærker med en nøjagtighed på 1 m. Kan denne tolerance på 1 m ikke umiddelbart overholdes under hensyntagen til synlighed eller fysiske hindringer skal en afvigelse i placering på op til 5 m i længderetningen eller etablering af en fejlkilometer i ht afsnit 12.3 søges godkendt hos normansvarlig sektionschef. Note På flersporede banestrækninger placeres km-mærker normalt ikke mellem sporene, men på banens yderside. På stationer placeres km-tavler normalt nærmest de gennemgående togvejsspor

10 Udgivet Side 10 af 16 Km-mærker sættes skiftevis på hver side af banestrækningen, idet km-mærker med hektometerciffer = 0 placeres i henhold til afsnit 10. Note Km-mærker med hektometrciffer = 2 og 6 placeres normalt til højre i forhold til kmretningen. Tilsvarende gælder at km-mærker med hektometerrciffer = 4 og 8 normalt placeres til venstre. Det er tilladt at placere km-mærker uden for de ovenfor foreskrevne normale afstande for de i afsnit beskrevne situationer og tilhørende grænser. Note Ved placeringen tages hensyn til, at fritrumsprofil-bestemmelserne skal overholdes, at synligheden fra lokomotivførerens plads skal prioriteres og at km-tavlerne også benyttes som information ved arbejde i og ved sporet. Ved nedbankning af standere til km-mærkerne skal man være opmærksom på eventuelle kabler og skjulte installationer Ved og på broer Ved overføringer skal der tages hensyn til, at eventuelle bropiller kan forringe kmmærkernes synlighed. Km-mærket trækkes i givet fald på tværs af sporet indtil den bedst mulige synlighed opnås. Ved underføringer skal der tages hensyn til personale, der færdes på broen. Km-mærker må derfor ikke placeres nærmere sporet end rækværket på broen. Km-mærker kan monteres på broens rækværk, evt. i mindsket højde over SO svarende til montering på rækværkets overkant Ved spor i tunneler I tunneler, hvor afstanden mellem to nødudgange er større end 100 m, skal km-mærker opsættes for hver 100 m. Som nødudgang betragtes tunnelmunding, udgang til andet tunnelrør eller trappe/rampe-skakt. I enkeltsporede tunneler opsættes km-mærker i samme side af tunnelen (ikke skiftevis). I dobbeltsporede tunneler opsættes km-mærker skiftevis på begge sider af tunnelen.

11 Udgivet Side 11 af 16 Km-mærker skal opsættes således, at de ikke hindrer fri passage ad flugtveje med en mindste frihøjde på 2,25 m. På perroner i tunneler sker opsætning af km-mærker, som anført i afsnit På stationspladser Normalt skal km-mærkerne placeres op til de gennemgående spor på stationen. Er en sådan placering ikke mulig, skal km-mærkerne opstilles til siden eller eventuelt med reduceret højde under hensyntagen til bedst mulig synlighed for lokomotivførerne. Ved hele kilometre opstilles km-mærker i såvel højre som venstre side På perroner På ensidige perroner skal km-mærker anbringes i perronens bagkant, på rækværk, i plantebed, på bygning eller lignende. Km-mærker placeres i højden 2,50 m over perron, vinkelret på spor. På dobbeltsidede perroner skal km-mærker anbringes i perronmidte, evt. ophængt under perrontag. Km-mærker placeres i højden 2,50 m over perron, vinkelret på spor Ved spor i kurver og spilede spor Km-mærker skal opstilles vinkelret udfor det punkt i spormidte som kilometerangivelsen gælder for. I kurve er det vinkelret på tangenten i pågældende punkt i spormidte. Hvor en dobbeltsporet banestræknings to spor ligger med en indbyrdes afstand større end 15 m, skal km-mærker for højre spor opstilles efter ovenstående princip. I venstre sporet foretages længdemåling ud ad dette for at placere km-mærker i dette spor. En eventuel fejlkilometer i venstresporet i denne anledning håndteres som beskrevet i afsnit 12.3 umiddelbart før sporene igen løber sammen.

12 Udgivet Side 12 af Fejlkilometrering En fejlkilometer er en afstand, som enten skal lægges til eller trækkes fra differencen mellem to km-mærkers udvisende. Det er med andre ord forskellen på den sande længde af afstanden fra km-mærke til km-mærke og differensen mellem disse tavlers påskrevne værdier. Fejlkilometeren knytter sig til km-mærket med den højeste påskrevne værdi. Som hovedregel ændres der ikke på den eksisterende kilometrering langs banerne, således som den findes i dag. Ved kurveudretninger o.a. kan der opstå ændrede afstande. Dette medfører ikke omkilometrering af hele eller dele af banestrækningen, men indførelse af en fejlkilometer. Bagatelgrænsen for indførelse af fejlkilometer er 5 meter. Dvs. hvis en kurveudretning eller lignende medfører ændret afstand i tracéen på mere end 5 meter, skal der indføres en fejlkilometer. Fejlkilometer skal dokumenteres som beskrevet i afsnit BN2 KRAV TIL DRIFT OG VEDLIGEHOLD Fejl og mangler ved tilstedeværelsen, synligheden og tilstanden af km-mærker og km-sten rapporteres i forbindelse med liniesyn, idet km-mærker og km-sten indgår som et almindeligt eftersynsobjekt. Note 13-1 Fejl og mangler ved kilometreringssystemet indmeldt af lokomotivførere sker gennem de procedurer, der er aftalt mellem Banedanmark og operatørerne. Der gælder følgende drifts- og vedligeholdelsesgrænser for km-mærker og km-sten: - Km-mærker og -sten må kun mangle eller have hindret synlighed på grund af tilsmudsning eller beplantning i enkeltstående tilfælde. - Såfremt denne fejlgrænse overskrides, skal der planlægges afhjælpning inden den tilladelige fejlgrænse i afsnit 10 bliver overskredet.

13 Udgivet Side 13 af BN2 KRAV TIL DOKUMENTATION TIL KILOMETRERINGSSYSTEM For hvert km-mærke eller hver km-sten skal registreres følgende data: Data Bemærkning Banestrækning Navn på hoved- og delstrækning i henhold til baneteknisk strækningsinddeling (BTR). Det er de første 3 cifre i den samlede strækningsbetegnelse, der indeholder 6 cifre i alt. De første to cifre er hovedstrækning og det tredie ciffer er delstrækning. Note 14-1 Strækningsafsnit Navn på strækningsafsnit i henhold til baneteknisk strækningsinddeling (BTR). Det er de sidste 3 cifre i den samlede strækningsbetegnelse. Note 14-1 BTR nummer Den samlede 6 ciffrede strækningsbetegnelse i henhold til baneteknisk strækningsinddeling (BTR). Note 14-1 Kilometer Kilometrering som er angivet på km-mærke eller km-sten. Beregnet kilometer Km-mærkets eller km-stenens konkrete afstand fra kilometreringens udgangspunkt på pågældende banestrækning målt i højre spors tracé. Kilometerdifference Kilometerdifference = Beregnet kilometer km-mærkets visning. Angives i hele meter med hhv. +/- fortegn. Fejlkilometer Hvis A = virkelig afstand [m] mellem to km-mærker/kmsten og B = forskel [m] mellem de samme km-mærkers/kmstens visning, så er fejlkilometer = A-B. Fejlkilometer knyttes til km-mærket/km-stenen med den største visning. Type Km-markeringens type. Km-mærke eller km-sten. Placering Km-mærkets/km-stenens placering i forhold til sporet, set i stigende km-retning. Angives som hhv. H = højre og V = venstre set i stigende kilometerretning. Afstand til spormidte Km-mærkets placering i forhold til nærmeste spormidte. Angives som hele meter med 2 decimaler. X-koordinat Indmåles i UTM/ETRS89 med en plannøjagtighed på maksimalt 1 m Y-koordinat Indmåles i UTM/ETRS89 med en plannøjagtighed på maksimalt 1 m Figur 14-1 Dokumentationskrav til kilometreringssystem.

14 Udgivet Side 14 af 16 Note 14-1: Baneteknisk strækningsinddeling (BTR) fremgår af oversigten Strækningsliste som kan downloades fra Banedanmarks hjemmeside under Erhverv>Leverandør til Banedanmark>Teknisk dokumentation. Indmelding af data skal ske elektronisk i Microsoft Excel format. Data fremsendes til adressen Banedanmark Asset Management Amerika Plads København Ø 15. BILAGSOVERSIGT BILAG 1: BN2 Kilometrering af banestrækninger. Oversigt over udgangspunkter og km-retning

15 Udgivet Side 15 af 16 Bilag 1 BN2 Kilometrering af banestrækninger. Oversigt over udgangspunkter og km-retning Bilaget omhandler banestrækninger åbne for jernbanekørsel ved banenormens ikrafttræden. Km-retning for en banestrækning er den retning, der svarer til rækkefølgen, hvori stationerne er nævnt i nedenstående oversigt. BTR- STRK Banestrækning Udgangspunkt Km 81 København - Høje Taastrup København H sydfacade 0,0 82 København - Hillerød København H sydfacade 0,0 83 Valby - Frederikssund København H sydfacade 0,0 84 Svanemøllen - Farum København H sydfacade 0,0 85 Skelbæk - Køge København H sydfacade 0,0 86 Hellerup - Klampenborg København H sydfacade 0,0 88 Vigerslev Nær-Hellerup (Ringbane) Km-mærke 3,8 3,8 Note b København - Nyborg København H sydfacade 0,0 02 Ringsted - Rødby Færge København H sydfacade 0,0 03 Nykøbing F - Gedser København H sydfacade 0,0 04 Roskilde - Næstved København H sydfacade 0,0 05 Roskilde - Kalundborg København H sydfacade 0,0 07 Lersøen - Østerport Ringbanen (BTR nr 88) km-mærke 3,8 3,8 Note b København - Helsingør København H sydfacade 0,0 12 København - Malmø København H sydfacade 0,0 21 Odense - Svendborg Odense gl. station øst væg i perr.-tunnel 0,0 22 Nyborg - Fredericia København H sydfacade 0,0 23 Fredericia - Århus Fredericia station midte af perrontunnel 0,0 24 Århus - Aalborg Fredericia station midte af perrontunnel 0,0 25 Aalborg - Frederikshavn Fredericia station midte af perrontunnel 0,0 26 Fredericia - Padborg Fredericia station midte af perrontunnel 0,0 27 Snoghøj - Taulov København H sydfacade 0,0 28 Sønderborg - Tinglev Sønderborg station km-tavle 0,4 0,4 Note b Lunderskov - Esbjerg Lunderskov stationsmidte 0,0 30 Bramming Tønder - Grænsen Bramming st. 10 m øst for vestfacade 0,0

16 Udgivet Side 16 af 16 BTR- STRK Banestrækning Udgangspunkt Km 31 Esbjerg - Struer Lunderskov station vestende af perron 2 0,0 32 Langå - Struer Langå stationsmidte 0,0 33 Holstebro - Vejle Holstebro stationsmidte 0,0 34 Struer - Thisted Struer stationsmidte 0,0 35 Skanderborg - Skjern Skanderborg station sydende af perron 2 0,0 36 Århus - Grenå Århus H vestfacaden svarer til ca km 0.1 0,1 129 Vigerslev - Kalvebod Kalvebod 4.8 Note b Bramming - Grindsted Bramming stationsmidte 0,0 457 Randers - Strømmen Randers stationsmidte 0,0 Note b1-1: I forbindelse med etablering af Ringbanen er der taget udgangspunkt i km-mærke 3,8 for at mindske omfanget af om-kilometrering. Dette svarer til, at stationsmidte Ny Ellebjerg ligger i km 2,16. Godsbanen Lersøen-Østerport har samme udgangspunkt for kilometreringen. Note b1-2: På Sønderborg station ligger den teoretiske km 0,0 bagved sporets endepunkt. Note b1-3: Kilometrering af Vigerslev-Kalvebod tager udgangspunkt i en tilbageregning fra Kalvebod stations kilometrering i forhold til BTR-STRK 12 København-Malmø.

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik

Banenorm BN2-202-1. Skinnepolitik Udgivet 21/09/2015 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Skinnepolitik Banenorm BN2-202-1 Udgivet 21/09/2015 Side 2 af

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

8 udbudspakker til fremtidens jernbane

8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 8 udbudspakker til fremtidens jernbane 8 udbudspakker til fremtidens jernbane Udgiver Brancheforeningen Dansk Tog Tekst og layout Dansk Tog Foto Patrik Engstöm/Stefan Nilsson/Lars E/SJ/Arriva Tryk

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder

Arkæologi på banen. Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Arkæologiske undersøgelser ved anlægsarbejder Arkæologi på banen Hjørring Frederikshavn Thisted Aalborg På arealer hvor Banedanmark ikke tidligere har foretaget anlægsarbejder, er der

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene.

Indledning. Definitioner. Strøm. Bestemmelserne er gældende for alle nyanlæg og ved enhver ændring i potentialudlignings- og returstrømsanlæggene. Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 28 / 01.02.2014 Supplerende bestemmelser for kabelmærkning af potentialudlignings- og returstrømsforbindelser på elektrificerede baner, samt retningslinjer for

Læs mere

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10

Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008. Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 Fornyelsesplan 2008-10 marts 2008 Journalnummer: 016 0012 Banedanmark Teknisk Planlægning Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata

Banenorm BN Krav til tekniske stamdata Overordnet ansvar: RSKG Ansvar for indhold: PWLA Ansvar for fremstilling: MECN Krav til tekniske stamdata Banenorm BN2-196-1 Side 2 af 11 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. IKRAFTTRÆDEN 3 3. OVERGANGSBESTEMMELSER

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse

Udbudsplan. Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Plan for udbud af rådgiver og entreprenørydelser i Anlæg & Fornyelse Udbudsplan Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Elisabeth Kildegaard

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference]

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS. AD & ADFS opsætning til VITAS. Version 1.7. Dato 19. februar 2015. Reference [Reference] Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering STAR-VITAS AD & ADFS opsætning til VITAS Version 1.7 Dato 19. februar 2015 Reference [Reference] Forfatter Benjamin Andersen Kontrakt nr. [Contract] Klassificering

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015. UT-instruks. Usædvanlige transporter

Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015. UT-instruks. Usædvanlige transporter Banedanmark - UT-instruks 02.02.2015 UT-instruks Usædvanlige transporter Instruks for usædvanlige transporter (UT) Banedanmark Instruks for usædvanlige transporter (UT) 12.12.2010 UT Nummeret på sidste

Læs mere

Rettidighedsorganisationen

Rettidighedsorganisationen Rettidighedsorganisationen Succeskriterier og plan TØP konference 12.10.2010. TRettidighedsenhedenT Baggrund for rettidighedsorganisationen Passagerne som omdrejningspunkt Fra regularitet til rettidighed

Læs mere

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner

Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner NR. FEBRUAR Størst fald i kommuner med flest tvangsauktioner I endte. ejerboliger på tvangsauktion mod.9 sidste år. Der er tale om et marginalt fald på, pct. Men de tre kommuner, der i havde flest tvangsauktioner,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Hvordan lever danskerne med vindmøller på land?

Hvordan lever danskerne med vindmøller på land? Hvordan lever danskerne med vindmøller på land? - En undersøgelse over antallet af klager over nettillsluttede vindmøller i 2011 og 2012. September 2013. 1 Indhold Baggrund og perspektiv S. 3 Formål S.

Læs mere

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012

Banenorm BN1-95-2. Sporstoppere. Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: juce 01.01.01 Ansvar for fremstilling: nfn Sporstoppere Banenorm BN1-95-2 Udgivet 01.06.2012 Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet

Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet 18-04-2016 Bilag 13 - Tegningsnummerering Dette bilag er gældende fra 1. maj 2016 Krav til teknisk dokumentation og tilhørende fagbilag vil senest 1. maj 2016 blive konsekvensrettet sådan at fagbilagene

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Banedanmark elektrificerer

Banedanmark elektrificerer Banedanmark elektrificerer Fra 2014 2026 elektrificerer vi store dele af det danske jernbanenet Frem til 2026 elektrificerer Banedanmark ca. 820 km af det statslige jernbanenet. I alt elektrificerer vi

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Strækningsoversigt CBTC

Strækningsoversigt CBTC Ly07 Strækningsoversigt CBTC banedanmark Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 5.05.07 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad - Udgivelse Strækningsoversigt CBTC

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. 429-00033 Ref. aspet Den 23. marts 2015

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. 429-00033 Ref. aspet Den 23. marts 2015 NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. 429-00033 Ref. aspet Den 23. marts 2015 Justeringer i MiljøGIS marts 2015 Den 22. december 2014 blev udkast til vandområdeplaner for anden planperiode samt udkast til

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Banedanmark - TIB-G TIB-G. Generel information

Banedanmark - TIB-G TIB-G. Generel information Banedanmark - TIB-G 29.08.2016 TIB-G Generel information TIB-G Nummeret på sidste på indsatte sidste rettelsesblad indsatte rettelsesblad 1 5 6 20 21 25 26 27 28 29 31 32 40 29.08.2016 Nummeret på sidste

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger.

Marts 2012. Stk. 2. I almene boligorganisationer med selvstændigt hæftende afdelinger kan valgretten udøves af hver af disse afdelinger. Marts 2012 VALGREGULATIV FOR FORENINGEN NYKREDIT Kapitel 1 Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S Valgområder 1 Stk. 1. Valg blandt låntagerne i Nykredit Realkredit A/S foretages på regionale

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007

SR-information. Banedanmark. Overkørsler. Udgivet af Trafiksikkerhed. Nr. 1, april 2007 Fredericia Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Overkørsler Langt de fleste af de automatisk sikrede overkørsler hos Banedanmark er ældre anlæg opbygget med relæer. De fungerer generelt

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere