Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen"

Transkript

1 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon Direkte Web Dato: 27. juni 2012 Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Regionsrådet har i budgettet for 2012 afsat 50 mio. kr. til en pulje, der skal anvendes til igangsættelse af nye samarbejdsprojekter mellem regionen og kommunerne og/eller til udbygning af samarbejdsprojekter, der vil styrke den samlede effekt af kommunernes og regionens indsats i forhold til indsatsen over for udsatte grupper. I fase 1 blev følgende projekter tilgodeset: Budget indkomne projektforslag Mio. kr. Mio.kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 1. Tværsektoriel udredningsenhed 0,55 1,20 0,60 0,00 2,35 2. Efterfødselssamtaler 0,57 1,70 1,13 0,00 3,40 3. Tilbud til overvægtige gravide 0,69 1,29 1,39 0,00 3,37 4. Gadeteam 2,78 6,72 7,05 4,3 20,85 I alt 4,59 10,91 10,17 4,30 29,97 På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er der udarbejdet beskrivelser af projektforslag til 2. fase af puljens udmøntning. Det drejer sig om i alt 19 projekter. Beskrivelserne er i videst muligt omfang udarbejdet i samarbejde med de relevante kommuner, hospitaler og psykiatrien. Projektforslagene vil blive konkretiseret yderligere i samarbejde med kommunerne og efter inddragelse af brugerorganisationerne.

2 De 19 projekter fordeler sig således: Projektforslag inden for psykiatrien Nr. Deltager Emne - psykiatri A B C D Glostrup, Albertslund, Brøndby og Ishøj/Vallensbæk kommuner, Psykiatrisk Center Glostrup og KABS Ballerup og København kommuners jobcentre m.fl. - Psykiatrisk Center København Alle kommunerne i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Alle kommunerne i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Tværsektorielt samarbejde om indsatsen overfor mennesker med sindslidelse (ikke-psykotiske) og misbrug (dobbeltdiagnoser) Tidlig opsporing - sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri (samarbejde med jobcentre med mere) Samarbejde om indlæggelser og udskrivning (børn) etablering af udgående akut-team Vedr. bedre koordinering af indlæggelser og udskrivninger etablering af ordning med samordningskonsulenter Projektforslag inden for svangre, børn og unge Nr. Deltager Emne: Svangre, børn og unge E Hillerød, Frederikssund, Hørsholm kommuner og HIH Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer F Frederiksberg (Halsnæs) Unge-rådgivning G Alle kommuner i Region Hovedstaden Udvidelse af Databasen Børns sundhed H Frederiksberg, Brøndby kommuner og HIH Rådgivningsenhed om overvægt hos børn Projektforslag inden for kronikerområdet /den ældre medicinske patient Emne - kronikerområdet / den ældre medicinske patient Nr. Deltager I J K L Kommunerne i planlægningsområde SYD, GLO, HIH, Psykiatrien og almen praksis Dragør, København, Tårnby kommuner og AMH/HVH Københavns Kommune og BBH Frederiksberg Kommune Shared care model for behandling af patienter med samtidig forekomst af psykiatriske og somatiske diagnoser Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og minimering af henvendelser med mindre skader i Akutmodtagelsen i dagtiden Rehabilitering for mennesker med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme Pilotprojekt om kompetence udvikling af kommunens plejepersonale M Gladsaxe Kommune og HEH Genetablering af Akut-team Side 2

3 N O P Q Københavns Kommune og BBH Almen praksis, Bornholms Regionskommune og BOH Herlev Kommune og HEH Københavns Kommune og HVH Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette Optimering af overgang mellem hospital kommunalt tilbud Afprøvning af model for samarbejde om rygpatienter Koordineret indsats for risiko-patienter, der indlægges på akutmodtagelse og som ikke er kendte i kommunen Geriatrisk tilsyn fra Hvidovre Hospital på Akutplejeenheden, Københavns Kommune Diverse Nr. Deltager Emne R Ballerup Kommune (Vestegnskommunerne) Frivillig-dreven tandklinik for udsatte grupper. S Gladsaxe Kommune og Herlev Hospital Sammenhængende patientforløb og forbedrede overgange mellem den primære og sekundære sundhedssektor for etniske minoritetsgrupper Kort beskrivelse af projekterne: Projekt A: Forslag til projekt om tværsektorielt samarbejde om indsatsen overfor mennesker med sindslidelse (ikke-psykotiske) og misbrug (dobbeltdiagnoser) Psykiatrisk Center Glostrup, KABS samt Glostrup, Albertslund, Brøndby og Ishøj/Vallensbæk Kommuner Projektperiode: 1.oktober september 2013 Mio. kr ,38 8,38 Kommunerne bidrager gennem eksisterende aktiviteter og tilbud indenfor socialpsykiatrien og misbrugsområdet. Herudover bidrager kommunerne med personaleressourcer til projektgrupper og -aktiviteter. Effekt: Det forventes, at flere patienter med ikke-psykotisk lidelse og misbrug vil få behandling for deres problematikker og at færre i målgruppen får recidiv. Der forventes endvidere at der gennem projektet etableres et tættere tværfagligt samarbejde. Side 3

4 et med projektet er at få igangsat en behandlingsindsats i forhold til patienter med ikke-psykotiske lidelser og misbrug med henblik på at forbedre den almene sundhedstilstand samt sikre bedre forudsætninger for at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det foreslås, at projektet fokuserer på yngre borgere med ikke-psykotiske lidelser i form af f.eks. depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD med samtidigt misbrug af alkohol, stoffer og evt. medicin. Kommunerne varetager hovedparten af misbrugsbehandlingen. Region Hovedstadens Psykiatri behandler langt de fleste patienter med ikke-psykotiske lidelser i pakkeforløb, som hovedsageligt er baseret på gruppeterapi og medicinsk behandling. Erfaringer har vist, at behandling i terapiforløb kun har yderst ringe effekt, når patienten samtidig har et misbrug. Samtidig er misbrugsbehandlingen vanskeliggjort, når patienten har en ubehandlet psykisk lidelse. Der er evidens for, at patienter med misbrug responderer bedre på et psykoterapiforløb, hvis de forinden har været gennem en forberedende fase med fokus på motivation og behandling af misbruget. Det foreslås, at der etableres en ambulant behandlingsklinik til målgruppen, der får til opgave at udvikle en ambulant udrednings- og behandlingspakke til målgruppen og efterfølgende udrede og behandle målgruppen efter de fastlagte retningslinjer. Behandlingspakken skal indeholde: udredning og diagnosticering af psykisk sygdom afdækning af misbrugsproblematik motivering behandling af misbrug psykiatrisk behandling Med henblik på at kvalificere samarbejdet i forhold til misbrugsbehandling foreslås, at der afsættes midler til konsulentydelser fra f.eks. KABS med fokus på at udvikle en samarbejdsform og et koncept for samarbejde, således at det sikres, at behandlingen sker parallelt og eventuelt under samme tag. Med henblik på at sikre det tværsektorielle samarbejde, både under og efter gennemførelsen af pakkeforløbet tilknyttes en socialrådgiver til behandlingsklinikken, som får til opgave, at koordinere forløbet med involverede kommuner og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at sikre stabilisering af begge lidelser efterfølgende. Side 4

5 Projekt B: Forslag til projekt om tidlig opsporing - sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri (forebyggelse) Ballerup og Københavns Kommunens jobcentre og eventuelt ungdomsuddannelses institutioner samt psykiatrisk center København Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr. 0,8 3,2 2,78 6,78 Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og -aktiviteter og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud i jobcentrene mm. Effekt: Det forventes, at en tidlig opsporing og hurtig behandling vil medføre, at flere unge/yngre med lettere psykiske lidelser vil kunne gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange borgere får tilkendt førtidspension på baggrund af en ikke-psykotisk lidelse. En del af problematikken er bl.a., at disse borgere ikke identificeres tilstrækkeligt tidligt, og dermed ikke modtager relevant behandling for deres lidelse. Med henblik på at styrke den tidlige opsporing og igangsætning af relevant behandling foreslås et samarbejdsprojekt mellem en eller to kommuners jobcentre og et psykiatrisk center i regionen, som skal fokusere på at bibringe medarbejdere i jobcentre og vejledere på ungdomsuddannelser viden om observationspunkter i forhold til identifikation af psykisk lidelse hos unge. Desuden skal disse medarbejdere have viden om relevante veje ind i det psykiatriske behandlingssystem. Almen praksis vil kunne behandle langt de fleste patienter den hospitalsbaserede psykiatri skal via patientens egen læge have henvist de patienter, der af egen læge vurderes at have en moderat til svær psykiatrisk lidelse, der kræver behandling i hospitalsregi. Målgruppe Målgruppen er unge/yngre mennesker, som har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse eller opnå/fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der samtidig er mistanke om en psykisk lidelse, der kræver lægebehandling, enten i almen praksis eller i hospitalspsykiatrien. Side 5

6 Projekt C: Forslag til projekt om samarbejde om indlæggelser og udskrivning (børn) etablering af udgående akut-team Det foreslås, at projektet forankres i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrups akutmodtagelse og akutafsnit og dækker kommunerne i Region Hovedstaden. Akutteamets samarbejdsparter vil være både familie, institution, skoler og andre i den unges netværk. Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr ,38 8,38 mio. kr. Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud på området. Teamets arbejde vil skabe en højere grad af kontinuitet i patientforløbene, og skabe Effekt: en mere glidende overgang mellem sektorerne samt bedre pårørende samarbejde. Det er desuden forventningen, at det udgående arbejde og psykoedukation til familie, institutioner, skoler mv. dels vil styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til indlæggelser og udskrivninger. Endelig forventes det, at antallet af genindlæggelser vil kunne reduceres - og i nogle tilfælde helt forebygge indlæggelse. Med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om indlæggelser og udskrivning i børne- og ungdomspsykiatrien foreslås etablering af et akut udgående børne- og ungdomspsykiatrisk team. Målgruppen vil være: Børn og unge med psykisk lidelse (herunder retspsykiatriske unge), f.eks. i form af selvmordstanker eller alvorlig selvskadende adfærd, aggressiv adfærd eller uafklarede psykiatriske symptomer, herunder isolationsadfærd og ændret døgnrytme. Et akutteam kan bl.a. varetage følgende opgaver: Der kan ydes en hurtig og fleksibel indsats i den unges nærmiljø med henblik på afklaring og evt. motivation til indlæggelse. Der kan formidles observationer og anamnestiske oplysninger til brug for den psykiatriske undersøgelse med henblik på at effektivisere undersøgelsen og dermed afkorte indlæggelserne. De unge kan behandles i eget hjem eller institution, og teamet kan forestå psykoedukation af forældre, institutioner, skoler og andre i den unges netværk, således at disse bliver bedre rustet til at varetage den unges særlige behov. Dette vil medvirke til at fastholde den unge i behandling og dermed reducere genindlæggelser. Side 6

7 Der kan ydes støtte ved vanskelige overgange fra indlæggelse til institution, Teamet vil således fungere som patientens kendte og dermed trygge relation, samt som vejleder til hjemmet, institutionen, skolen eller lign. i forhold til den unges særlige behov. Projekt D: Vedr. bedre koordinering af indlæggelser og udskrivninger øget fokus på efterlevelse af samarbejdsaftalerne i den daglige praksis gennem etablering af ordning med samordningskonsulenter Hele psykiatrien alle kommuner i regionen (en samordningskonsulent i hvert planområde). Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr.. Effekt: 0,58 2,3 2,1 4,98 Kommunerne bidrager med personaleressourcer i forbindelse med koordinationen omkring indlæggelser og udskrivninger. Bedre koordination og sammenhæng omkring indlæggelses- og udskrivningsforløb gennem øget fokus på implementeringen af samarbejdsaftalerne/ efterlevelse af samarbejdsaftalerne i den daglige praksis. Med henblik på at styrke implementeringsarbejdet om samarbejdsaftalen, og dermed styrke samarbejdet om indlæggelser og udskrivninger, foreslås at der ansættes en samordningskonsulent i hvert planområde. Samordningskonsulenterne vil få til opgave at samarbejde med socialrådgiverne på de psykiatriske centre og i kommunerne i forhold til at: Koordinere og kvalitetssikre samarbejdet om patientforløb på tværs af sektorerne Implementere sundheds- og samarbejdsaftalernes afsnit om indlæggelse og udskrivning, herunder sikre ensartet praksis på tværs af de psykiatriske centre i planområdet. Udmønte og implementere beslutninger i forhold til indlæggelse og udskrivning truffet i samordningsudvalget. Følge op på kvaliteten af varslinger, udskrivningskonferencer og dokumentetion af disse i afsnittene. Deltage i implementeringen af MedComstandarder til tværsektoriel kommunikation om indlæggelse og udskrivning Udvikle og igangsætte projekter og initiativer, der faciliterer sammenhængende patientforløb i forhold til indlæggelse og udskrivning. Kontakter koordinerende kontaktperson i kommunerne i tilfælde, hvor tolkningen af samarbejdsaftalerne skal drøftes med henblik på at opnå en ensartet og god sagsbehandling Side 7

8 Følge op på kommunikation mellem psykiatrisk center og kommune med henblik på at forebygge lignende tilfælde. Forankring/samarbejde Det foreslås, at der ansættes en samordningskonsulent i hvert planområde Projekt E: Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune (oprindelig forslagsstiller), Hørsholm Kommune samt Hillerød Hospital Flere kommuner søges inddraget. Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr. 0,23 0,9 0,68 1,8 Kommunerne bidrager med eksisterende personaleressourcer på området. Effekt: Det forventes at projektet vil medføre at en større del af risikogruppen vil blive identificeret gennem en mere effektiv og bevidst opsporing, at indsatsen før, under og efter graviditeten vil iværksættes hurtigere og mere målrettet i forhold til de specifikke vanskeligheder der udgør de gravides/vordende forældres vanskeligheder. Som en konsekvens af denne indsats forventes det at forældrene vil kunne udvikle en adækvat forældrekompetence og at færre spæd- og småbørn vil komme i mistrivsel således at behovet for meget omfattende foranstaltninger (anbringelser uden for hjemmet) nedbringes. Projektet er tænkt som et modelprojekt og det forventes at projektets resultater gennem en planlagt formidlingsstrategi vil kunne anvendes af andre (Regioner og Kommuner). Projektet har til formål at fremme en tidlig, koordineret og samordnet indsats for gravide/vordende forældre med sociale, medicinske og psykiske problemer gennem et styrket samarbejdet mellem relevante aktører i Region Hovedstaden og i Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner. Målgruppen for projektet er sårbare og udsatte gravide/vordende forældre som er udfordret i deres kommende forældrerolle som følge af alvorlige sociale belastninger, misbrug, psykiske vanskeligheder eller medicinske problemer. Side 8

9 Projekt F: Unge- rådgivning Frederiksberg Kommune, Halsnæs Kommune og Frederiksberg Hospitals Koordinerende Forskningsenhed. Projektperiode: 1.oktober september 2015 Mio.kr. 0,42 0,79 0,79 0,76 2,76 Kommunerne bidrager ved at stille lokaler til rådighed for projektet. Herudover vil kommunerne bidrage med personaleressourcer i planlægningsfasen og med opfølgningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne. Effekt: Projektet formål er, at fremme den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg og Halsnæs kommuner. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Af denne rapport fremgår det at der i de sidste knap 10 år har der været tendenser til øget antal uønskede graviditeter og dermed til stigende abortrater både blandt de årige og blandt de årige. Antallet af unge, der får konstateret klamydia er fordoblet de seneste 10 år. Sidste år blev der opdaget næsten klamydiatilfælde. Det reelle antal smittede vurderes dog til at være per år. Unge under 25 år udgør 72 % af de smittede. I mange tilfælde opdager man ikke, at man er smittet. Konsekvenserne af ubehandlet klamydia kan være underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter. På denne baggrund har projektet til formål at fremme af den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg Kommune. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Projektets mål skal opnås gennem to delprojekter: Seksualundervisning og individuel rådgivning. Undervisningen tilbydes til alle 10. klasser og alle klasser på ungdomsuddannelserne. Hver 10. klasse tilbydes to undervisningsmoduler med 2-3 ugers interval, da opfølgning og refleksion er vigtigt. Undervisningen på ungdomsuddannelser vil foregå i forbindelse med temadage om seksuelt overførbare sygdomme. Side 9

10 Ved hver undervisning gøres de unge opmærksomme på muligheden for at henvende sig i klinikken. Dette kombineret med opslag i lokalpressen, plakater på skolerne og kontakt til tv medier, skal fungere som markedsføring af tilbuddet. Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er det helt centrale i projektet og Sundheds- og Præventionsklinikken skal - med udgangspunkt i ovenstående vinkling - fungere som reelt tilbud til unge i kommunen, hvor de kan tale om livet, seksualiteten, forventninger og erfaringer. De skal kunne blive testet for kønssygdomme, foretage graviditetsprøver og modtage individuel rådgivning om prævention. Ved muligheden for at henvende sig uden tidsbestilling og ved den nye vinkel på undervisningen, mener vi at kunne imødese behovet for personlig vejledning hos flere af de unge, som af forskellige årsager ikke benytter egen læge. Rådgivningsklinikken på Frederiksberg vil være et tilbud tre dage ugentligt i tidsrummet kl Rådgivningsklinikken i Halsnæs Kommune vil et tilbud en dag ugentligt i tidsrummet kl Personalet vil begge steder være jordemødre og læger. Projekt G: Databasen Børns Sundhed Samarbejdet omfatter aktuelt 11 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre og Tårnby Flere kommuner søges inddraget via projektet Projektperiode: 1.oktober december 2013 Ansøgt beløb Mio. kr. Effekt: 0,41 1,22 1,63 Projektets formål er gennem implementering af en ny IT-løsning - at gøre det lettere for nye kommuner at tilslutte sig samarbejdet om databasen Børns Sundhed. At flere kommuner tilslutter sig data-basen At flere kommuner dermed får adgang systematisk indsamlede data om børns sundhed At mulighederne for indsamling af data om børns sundhed herunder udviklingen over I dag er der tekniske begrænsninger i forhold til databasen Børns Sundhed, idet indrapportering til databasen kun kan ske via nogle bestemte journalsystemer. Side 10

11 et med projektet er, at gøre databasen uafhængigt af de forskellige it journalsystemer, der findes på området, således at alle kommuner får mulighed for at tilslutte sig Data-Basen. På denne baggrund kan projektet implementeres i alle kommuner i Region Hovedstaden, der er interesseret i at følge børnesundheden i egen kommune. Årligt vil der blive udarbejdet sundhedsprofiler på området for den enkelte kommune. Baggrund: Databasen Børns Sundhed er oprettet af de ledende sundhedsplejersker i mange af kommunerne i det daværende Københavns Amt i samarbejde med amtet i I dag omfatter samarbejdet 11 kommuner: Sundhedsplejerskerne i disse kommuner registrerer på en systematisk måde oplysninger om børns sundhed i første leveår og ved indskolingen, herunder oplysninger om familien og indsatsen fra sundhedsplejen. Fra 2011 er der etableret et samarbejde mellem Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed om drift og nyttiggørelse af data. De deltagende kommuner får hvert år sundhedsprofiler på børnene i form af to årsberetninger med nøgledata om de 0-1-årige børn og om indskolingsbørn. Dertil en temarapport om de 0-1-årige og en temarapport om indskolingsbørn. I 2011 handlede temarapporten om de 0-1-årige om amning. Temarapporten for indskolingsbørn handlede om motorik. Desuden har hver kommune fået temarapporter om kommunens egne børn. Dvs at tyngden i sundhedsplejerskearbejdet kan måles Kommunerne ejer egne data. Databasen er rig på oplysninger. Studerende og forskere kan søge adgang til data mhp. større og mindre forskningsprojekter. I de kommende år vil der blive skrevet temarapporter for 0-1-årige om syn og hørelse, mor-barn-kontakt, psykosocial funktion, vægtudvikling, sygdom og handicap, familieforhold og familiens sociale netværk, kendetegn ved familier der får mange besøg af sundhedsplejersken, spædbørn i ressourcefattige familier, spædbørn i indvandrerfamilier og mange andre temaer. Det er ambitionen at udbrede denne mulighed for at levere årlige kommunale sundhedsprofiler nyfødte børn og indskolingsbørn til alle kommuner i Region Hovedstaden. Projekt H: Rådgivningsenhed i forhold til overvægtige børn Hillerød Hospital, Frederiksberg Kommune, Brøndby Kommune. Projektperiode: 1.oktober marts 2014 Mio. kr. 0,3 1,1 0,9 2,4 Kommunerne deltager med personaleressourcer i styregruppe, projektgrupper og aktiviteter. Kommunerne udvikler desuden på de eksisterende tilbud inden for sund- Side 11

12 hedsplejen. Projektet vil medvirke til en kvalitetssikring og løft af den kommunale indsats Effekt: overfor overvægtige. Tillige vil projektet, såfremt det udbredes til alle regionens kommuner være med til at sikre en højere grad af ensartethed kommunerne i mellem (i forhold til fx effekten af kommunernes indsats frem for metodemæssigt, da kommunernes vilkår er forskellige). Projektet vil også kunne bidrage til videndeling og netværksdannelse mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Kommunerne har allerede i dag initiativer overfor børn og familier med overvægt, bl.a i form af tværfaglige team (Frederiksberg Kommune). Det der efterspørges er, at regionen indgår i et samarbejde med kommunerne omkring at løfte og kvalitetssikre indsatsen. Med projektet Kvalitetsløft i indsatsen overfor overvægtige børn tilbyder Region Hovedstaden en tværfaglig rådgivning. Rådgivningen kunne dække følgende områder: tilrettelæggelsen af opsporingen af overvægtige børn og familier, fastholdelse af effekt hos børn efter indsats (fx efter behandling på Julemærkehjem) nyeste viden omkring ikke-medicinske behandlingsmetoder udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for den lokale tværfaglige indsats monitorering og evaluering af indsatsen. Projekt I: Shared care model for behandling af patienter med samtidig forekomst af psykiatriske og somatiske diagnoser Hospitaler og kommunerne i Vestegnsprojektet - herunder Socialpsykiatrien i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, almen praksis i de 7 kommuner, Psykiatrisk Center Glostrup repræsenteret ved Distriktspsykiatrisk Center Glostrup og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj. Endvidere arbejdes på at få involveret Psykiatrisk Center Hvidovre og Distriktspsykiatrisk Center Hvidovre. Projektperiode: 1.november december ,18 1,53 1,61 3,31 Side 12

13 Mio. kr. Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud inden sundhedsområdet og socialpsykiatrien. Ønsket effekt: Implementering af shared care-modellen på Vestegnen har følgende mål: At implementere shared care-modellen, således at borgerne og patienterne får en bedre behandling. At tilbyde kompetenceudvikling til social- og sundhedsprofessionelle af sundhedsfaglig, sundhedspædagogisk og strukturel karakter. Dette med henblik på at målrette og kvalificere indsatsen over for psykisk syge borgere, som har en kronisk sygdom eller som er i risiko for udviklingen heraf. At videreudvikle og implementere patienttilbud (patientskoler), der er særlig målrettet psykisk syge borgere og patienter. et med Shared Care-projektet er at videreudvikle og implementere den shared care-samarbejdsmodel, som aktuelt er ved at blive udviklet i regi af Vestegnsprojektet sårbarhedsindsats, på hele Vestegnen. Udvikling af modellen bygger dels på erfaringer fra selve Vestegnsprojektet og dels på konkrete erfaringer fra patienter, almen praksis, distriktspsykiatri og socialpsykiatri i de tre kommuner. Modellen skal sikre og optimere en relevant informationsudveksling og ansvarsplacering mellem aktørerne i sundhedstrekanten, således at psykiatriske patienter med KOL, Type 2 Diabetes eller risiko for udvikling heraf, modtager optimal medicinsk, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende behandling. Der vil blive arbejde med at styrke samarbejdet om de kroniske sygdomme gennem kompetenceudvikling og udvikling af metoder til et fælles ansvar i forhold til opsporing, behandling og fastholdelse i rehabiliteringsforløb. Den systematiske, profylaktiske indsats, vil bl.a. foregå i samarbejde med bosteder, hospitaler, lokale idrætsforeninger, frivillige organisationer mv. Shared Care-projektets formål er to-faset, hvor fase 2 har til formål at udvikle modellen til øvrigt kroniske diagnoser, somatiske såvel som psykiatriske. Projekt J: Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og minimering af henvendelser med mindre skader i akutmodtagelsen Dragør Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Amager Hospital Projektperiode: 1.oktober marts 2014 Side 13

14 Mio. kr. 0,40 1,59 0,45 2,44 Kommunerne bidrager til projektet via eksisterende personaleressourcer i hjemmeplejen, på bosteder og institutioner. Tryghed og tilfredshed for patienten gennem hjemmebehandling Effekt: Færre indlæggelser af ældre mennesker med mindre skader, målt ved et antal foruddefinerede diagnoser Øget samarbejde mellem akutmodtagelsen og den kommunale hjemmepleje, botilbud med mere. at undgå uhensigtsmæssige/ ikke nødvendige indlæggelser af patienter med mindre skader og hvor den fysiske og/eller mentale status nødvendiggør en liggende og ofte ledsaget transport. Det drejer sig eksempelvis om ældre immobile, ofte demensprægede patienter boende i eget hjem eller på plejehjem, samt psykisk handicappede fra forskellige bostæder/ institutioner. Skadens omfang står ofte ikke i rimeligt forhold til de ressourcer, der anvendes til transporten der oftest foregår med ambulance med 2 reddere og evt. plejepersonale fra bostedet, samt den indgriben det er i patientens dagligdag at blive indbragt til skadestuen. 2 projektsygeplejersker (behandlersygeplejersker ansat i Akutmodtagelsen), vil varetage en behandlerklinik der har åbent alle dage 8-23, og vil varetage såvel behandlerfunktionen på tilkald i primær sektor. Behandlersygeplejerskerne deltager i den daglige gang på Akutmodtagelsen og vil tage sig af henvendelser omkring mindre skader. Der er vagtdækning i dagvagt og aftenvagt (8-23), mandag til fredag. Såfremt et problem/en usikkerhed opstår i primærsektor, der kalder på Akutmodtagelsens ekspertice (jf. punkt 3) vil der være mulighed for at kontakte Akutmodtagelsen på et nærmere specificeret telefonnummer, hvorefter en behandlersygeplejerske vil kunne køre ud og tilse borgeren. Projekt K: Rehabilitering af mennesker med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme (Forløbsprogram for Multisygdom) Københavns Kommune og almen praksis samt Bispebjerg Hospital, (Endokrinologisk- Gastroenterologisk Afdeling, Lungemedicinsk Afdeling, Kardiologisk Afdeling, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP)) Projektperiode: 1.november oktober 2014 Mio. kr. 0,48 1,95 1,52 3,95 Side 14

15 Københavns Kommune bidrager med personale til gennemførelse af pilotprojektets intervention (forløbskoordination). Effekt: Afdække omfanget og karakteren af patientforløb hos mennesker med multisygdom i og på tværs af de tre sektorer Vurdere sammenhæng og koordinationsgrad af målgruppens patientforløb Afdække behovet for forløbskoordination Beskrive og udarbejde metoder og værktøjer der kan håndtere målgruppens behandlings - og rehabiliteringsbehov Udvikle og beskrive metoder og arbejdsgange på tværs af sygdomsspecifikke specialer og sektorer, der kan understøtte samarbejdet om patienter/borgere med multisygdom Beskrive indsatser og værktøjer, der kan sikrer patientinddragelse, tværfagligt- og organisatorisk samarbejde Videreudvikle forløbsprogrammer så de dækker multisygdom. Projektets overordnede formål er i et tæt samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Kommune og almen praksis, at udvikle koordinerede og sammenhængende sundhedsfaglige indsatser for mennesker med multisygdom. Projektets formål er at udvikle effektive behandlings- og rehabiliteringsforløb for patienter med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme (multisygdom). Baggrund I 2009 fordelte de borgerne (16+årige) i Planlægningsområde Byen sig på følgende måde indenfor de tre sygdomme: Type 2 diabetes, KOL og hjerte-kar sygdomme: med type 2 diabetes, med KOL, med hjerte-kar sygdomme. Med implementering af forløbsprogrammer for KOL, Type 2 diabetes og hjerte-kar sygdomme, er der for disse grupper skabt de første erfaringer med effektive behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvor de sundhedsfaglige indsatser understøttes på tværs af sektorgrænser. 18 procent af borgerne i Region Hovedstaden har imidlertid mere end èn kronisk sygdom og antallet af mennesker med flere kroniske sygdomme er stigende. Patientforløb for mennesker med mere end en kronisk sygdom er komplicerede, fordi der ofte ikke er en reel kobling mellem de sundhedsfaglige indsatser i forløbene. Desuden vanskeliggør og påvirker andre faktorer, som for eksempel graden af motivation hos patienten, livsstilsfaktorer, socioøkonomiske forhold og etnicitet, det optimale patientforløb. Det er også velkendt, at mange mennesker med kroniske sygdomme ikke orker eller ikke ønsker rehabilitering. Endvidere mangler der en tydeliggørelse af, hvordan samarbejdsrelationen bedst kan tilrettelægges til øvrige offentlige instanser, der har med målgruppen at gøre. Eksisterende forskning peger på, at de mennesker, der har flere kroniske sygdomme, har en ringere oplevelse Side 15

16 af sammenhæng i deres forløb, dårligere livskvalitet og stor overdødelighed. Samtidigt er det beskrevet, at ressourceforbruget er stort i denne patientgruppe. En borger med én eller flere kroniske sygdomme (KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdom og kræft) i Københavns Kommune har i gennemsnit et kommunalt forbrug på kr. om året, hvilket svarer til en merudgift på kr. pr. borger. Sammenfattende afspejler ulighed i sundhed sig også ned i de konkrete udgifter, der er forbundet med de kroniske sygdomme. Eksempelvis er andelen af borgere, der modtager kommunale ydelser dobbelt så stor blandt borgere med kort uddannelse, sammenlignet med borgere med lang uddannelse. Projekt L: Pilotprojekt om kompetence udvikling af kommunernes plejepersonale Frederiksberg Kommuner indgår som pilotprojektkommune. Herudover inviteres yderligere en kommune ind i projektet. Projektet forankres i HRU. Projektperiode: 1.november marts 2014 Mio.kr. Effekt: O,2 5 1,25 0,55 2,05 Frederiksberg Kommune indgår i projektarbejdet og betaler medarbejdernes løn i kursusperioden. Projektet skal bidrage til udvikling af et kompetenceudviklingskoncept i form af et kursusforløb og en værktøjskasse. Herigennem skal kursisterne opnår en øget viden om relevante tiltag med henblik på at understøtte et øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Der skal i projektet sættes fokus på den enkeltes mulighed for at omsætte opnået viden i daglig praksis. et med projektet er at udvikle et kompetenceudviklingskoncept i form af et kursusforløb og en værktøjskasse om forebyggelse og tidlig opsporing. Projektet vil bestå i udvikling af flere forskellige kursusforløb, der rettes mod forskellige faggrupper i hjemmeplejen m.fl. Fokus vil bl.a. blive rettet: Tidlig opsporing af forebyggelige diagnoser Forebyggelse, hvordan kan det gøres og hvem skal inddrages? Inddragelse af egen læge Herudover skal udvikles understøttende værktøjer i form af guidelines til medarbejdere. Værktøjerne skal blandt andet udvikles som applikationer (apps) til mobiltelefoner mm. Side 16

17 Projekt M: Udgående akut-team Gladsaxe Kommune, Herlev Hospital Projektperiode: 1.oktober september ,2 0,8 0,6 1,6 Gladsaxe Kommune bidrager med eksisterende ressourcer inden for hjemmeplejen og deltager i koordinationen af indsatsen med akutteamet. Effekt: Akut-teamet skal bidrage til nedbringe antallet af 0-dagsindlæggelser Mindske antallet af forebyggelige indlæggelser et med projektet er at implementere en model med akut-sygeplejen i hjemmet og dermed forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser, men særligt fokus på 0-dages indlæggelserne. Gladsaxe Kommune er blandt den tredjedel af kommuner i Region Hovedstaden, som har flest 0-dagsindlæggelser og markant flere end gennemsnittet af kommunen i regionen. Modellen indebærer at special-uddannede AMA-sygeplejersker kører ud til hjemmeboende borgere med hjemmeplejekontakt eller plejeboligbeboere efter henvendelse fra primært hjemmesygeplejerske eller sosuassistent og i sjældnere tilfælde praktiserende læge/vagtlæge. Der vil i projektet blive bygget videre på allerede indhøstede erfaringer med udgående akut-sygeplejerske. Tidligere undersøgelser har således vist en positiv effekt af denne type tiltag. Projekt N: Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Et tværsektorielt forløbs- og forebyggelsesprojekt til optimering af overgang mellem hospital og kommunalt tilbud. Købehavn Kommune (forebyggelsescentre på Østerbro og Nørrebro), BBH (Kardiologisk afdeling) Projektperiode: 1.oktober marts ,2 0,5 0,2 0,9 Side 17

18 Mio. kr. Kommunen bidrager med finansieringen af omkostninger ved rehabiliteringen i kommunale forebyggelses centre. Kommunens udgifter er beregnet til at udgøre 4,5 mio. kr. Effekt: Effekten af forebyggelsesindsatsen måles før og efter den kommunale intervention. Kliniske data: BMI, taljemål, vægt, højde, blodprøver Fysiske tests: Borg 15/gangtest under afklaring. Selvrapportering: Sundhedsadfærd og fysisk aktivitets niveau Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital behandlede i 2009 ca patienter, som blev indlagt til observation for en hjertesygdom Diagnosen blev efterfølgende afkræftet og patienterne udskrevet uden yderligere behandling. Alene det at blive indlagt til observation for hjertesygdom udgør en risiko for senere udvikling af hjertesygdom (1). For disse højrisikopatienter eksisterer der for nærværende ikke et pakkeforløb, hvorfor denne gruppe ikke indgår i den lokale udmøntning af regionens forløbsprogrammer for hjerte-kar sygdomme. Det drejer sig primært om patienter med hypertension, hyperkolesterolæmi og overvægt/fedme. Ændret livsstil er en velkendt faktor i forebyggelsen af udvikling af hjertesygdom. Skønsmæssigt vurderes, at ca. 2/3 af patientgruppen kan profitere af en systematisk intervention. Da Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital imidlertid ikke har et behandlingstilbud til denne patientgruppe, opfordres patienterne til via egen læge at få en henvisning til kommunal borgerrettet forebyggelses i Københavns kommunes forebyggelsescentre. Der eksisterer tilbud såvel patientrettede, som borgerrettede i kommunalregi. Empirisk viser det sig, at mange patienter ikke følger hospitalets råd om henvendelse til egen læge mhp. henvisning til et kommunalt forebyggelsesforløb. Ved overgange mellem sektorer (Hospital, kommune, praktiserende læge) (patientovergange) mistes information om patienten. Der er manglende viden, sektorerne imellem, om hvad der foregår med patienten fra sygdomsstart til færdig behandling og genoptræning. Der er en sikkerhedsrisci for patienten forbundet ved disse patientovergange. Tiltag, hvor hjertepatienter kontaktes direkte i forbindelse med indlæggelse, betyder øget deltagelse i opfølgende behandling et med projektet er, at udvikle et forløbs- og forebyggelsestilbud til patienter, der bliver indlagt til observation for Akut Koronar Syndrom (AKS), hvor diagnosen afkræftes. Tilbuddet skal gælde patienter, der tilhører gruppen af patienter med høj risiko for udvikling af Koronarsygdom. 1) Undersøge om logistikken med direkte henvisning fra Akut koronarafsnit på hospital til et kommunalt forebyggelsestilbud er effektiv. Side 18

19 2) Undersøge om direkte motivering af patienterne ved indlæggelsen, samt direkte henvisning til et kommunalt forebyggelsesforløb får patienterne til at gennemføre forebyggelsestilbuddet. 3) Undersøge, hvor stor en andel af patienterne, der fuldfører et individuelt tilrettelagt forebyggelsesforløb i Københavns Kommunes forebyggelsescentre. 4) Undersøge om nedenstående risikofaktorer/effektmål ændres med forebyggelsesforløbet. Vægttab Rygestop Motionsvaner 5) Undersøge om antallet af indlæggelser for koronarsygdom på længere sigt i Region Hovedstaden påvirkes inden for 1 år /3 år? Projekt O: Afprøvning af model for samarbejde om rygpatienter Almen praksis på Bornholm, Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital Projektperiode: 1. juli december ,37 1,1 1,1 2,57 Kommunen etablerer relevante tilbud om rehabilitering til patienterne. Kommunen indgår i styregruppe og projektgruppe og deltager i uddannelsesaktiviteter. Effekt: Hurtigere udredning af rygpatienter Færre genhenvisninger Kortere sygemeldinger Øget lighed i anvendelse af sundhedsydelser for sårbare grupper. Forbedret samarbejde mellem hospital, sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne i kommunen, almen praksis, privatpraktiserende speciallæger, fysioterapeuter mv. Bornholms sundhedsprofil viser at der er mange borgere i risiko for at udvikle sygdom og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelser at sygedagpengemodtagere på Bornholm bruger sundhedssystemet mindre end sygedagpengemodtagere i resten af regionen. Det tyder på at der finder en underbehandling sted. Side 19

20 et med projektet er at afdække årsagerne til et lavere forbrug og etablere nye arbejdsgange og samarbejdsmetoder, så det sikres at patienter med lænde-ryg lidelser får den nødvendige udredning og behandling. Projektforslaget har fokus på en styrket tværsektoriel indsats for mennesker med lænde-ryglidelser. Det handler om at sikre en tidlig udredning og rehabilitering med det formål at undgå at lidelsen i lænde-ryg bliver kronisk. Der er fokus på en både tværsektoriel og tværfaglig indsats, hvor den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats også en indtænkt. Projektet har fokus på samme patientgruppe som det regionale forløbsprogram for lænde-ryglidelser, men med projektet vil man række udover de indsatser, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Projekt P: Koordineret indsats for risiko-patienter, der indlægges på akutmodtagelse og som ikke er kendte i kommunen Herlev Kommune og Herlev Hospital Projektperiode: 1. juli december ,31 1,25 0,94 2,50 Herlev Kommune bidrager med personale ressourcer til afholdelse af opsøgende forebyggende hjemmebesøg af hjemmesygeplejersken. De bidrager til projektarbejdet, herunder ved udarbejdelse og distribution af materiale. Desuden tilbyde patienterne deltagelse i eksisterende kommunale tilbud om rehabilitering og forebyggelse. Effekt: Færre genindlæggelser Forebyggelse af funktionstab hos målgruppen Den nationale handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient har sat fokus på opfølgende hjemmebesøg, men der er ikke identificeret en målgruppe for denne indsats. Dette projekt vil kunne bidrage til at udpege en risikogruppe med forebyggelsespotentiale. Når en ældre patient, der hidtil har været helt selv-hjulpen, indlægges kan dette blive starten på en fysisk og psykisk nedadgående spiral, hvor den ældre kan ende med at være afhængig af hjælp i det daglige. Med projektet undersøges der, hvilke patienter der er i risiko og der iværksættes en intervention under indlæggelse og efter udskrivelse med det formål at bremse eller forebygge en funktionsedsættelse. Projektet henvender sig til patienter, som ikke er kendt i systemet, men som er i risiko for at blive skrøbelige. Projektet vil desuden sigte mod, at styrke det tværsektorielle samarbejde og de faglige relationer. Der vil Side 20

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN HVIDOVRE KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hvidovre Kommune

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Budget mio. kr. Forventet afslutning. Videreførelse. ca 3,0

Budget mio. kr. Forventet afslutning. Videreførelse. ca 3,0 Kroniker-programmet Projekt Implementerings- og Samarbejdsprojektet Patientportal (Grib om livet) Bevilliget beløb (via tilskud fra ministeriets ) Opstarts-år Forventet afslutning Budget mio. kr. Videreførelse

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. 1 REGION HOVEDSTADEN ALLERØD KOMMUNE 25. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Allerød Kommune

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Herlev Seneste revision 20/9-2010

Herlev Seneste revision 20/9-2010 1 Kommune Furesø Klynge Herlev Seneste revision 20/9-2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\llonger\Fælles - alle klynger\grundskabelon tillægsaftaler2011-2014.doc REGION

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Udkast til godkendelse af Sundhedsudvalget den 2. sep. REGION HOVEDSTDEN HØRSHOLM KOMMUNE xx. xx. xx. (dato indsættes) Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hørsholm Kommune

Læs mere

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette.

Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Projektbeskrivelse: Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Et tværsektorielt forløbs- og forebyggelsesprojekt til optimering af overgang mellem hospital

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN GLDSXE KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Gladsaxe Kommune og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team

Tværsektoriel stuegang fremtidens tværsektorielle forløb - Fra stafet-tankegang til borgerens fælles team Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN HØRSHOLM KOMMUNE 1 Kommune Hørsholm Klynge Gribskov Seneste revision 21. september 2010 / 25. oktober 2010/1. november/051110 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Gribskov- Klyngen\Hørsholm

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN BRØNDBY KOMMUNE 22. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Brøndby Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Brøndby Kommune og

Læs mere