Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen"

Transkript

1 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon Direkte Web Dato: 27. juni 2012 Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Regionsrådet har i budgettet for 2012 afsat 50 mio. kr. til en pulje, der skal anvendes til igangsættelse af nye samarbejdsprojekter mellem regionen og kommunerne og/eller til udbygning af samarbejdsprojekter, der vil styrke den samlede effekt af kommunernes og regionens indsats i forhold til indsatsen over for udsatte grupper. I fase 1 blev følgende projekter tilgodeset: Budget indkomne projektforslag Mio. kr. Mio.kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr. 1. Tværsektoriel udredningsenhed 0,55 1,20 0,60 0,00 2,35 2. Efterfødselssamtaler 0,57 1,70 1,13 0,00 3,40 3. Tilbud til overvægtige gravide 0,69 1,29 1,39 0,00 3,37 4. Gadeteam 2,78 6,72 7,05 4,3 20,85 I alt 4,59 10,91 10,17 4,30 29,97 På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger er der udarbejdet beskrivelser af projektforslag til 2. fase af puljens udmøntning. Det drejer sig om i alt 19 projekter. Beskrivelserne er i videst muligt omfang udarbejdet i samarbejde med de relevante kommuner, hospitaler og psykiatrien. Projektforslagene vil blive konkretiseret yderligere i samarbejde med kommunerne og efter inddragelse af brugerorganisationerne.

2 De 19 projekter fordeler sig således: Projektforslag inden for psykiatrien Nr. Deltager Emne - psykiatri A B C D Glostrup, Albertslund, Brøndby og Ishøj/Vallensbæk kommuner, Psykiatrisk Center Glostrup og KABS Ballerup og København kommuners jobcentre m.fl. - Psykiatrisk Center København Alle kommunerne i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Alle kommunerne i Region Hovedstaden og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Tværsektorielt samarbejde om indsatsen overfor mennesker med sindslidelse (ikke-psykotiske) og misbrug (dobbeltdiagnoser) Tidlig opsporing - sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri (samarbejde med jobcentre med mere) Samarbejde om indlæggelser og udskrivning (børn) etablering af udgående akut-team Vedr. bedre koordinering af indlæggelser og udskrivninger etablering af ordning med samordningskonsulenter Projektforslag inden for svangre, børn og unge Nr. Deltager Emne: Svangre, børn og unge E Hillerød, Frederikssund, Hørsholm kommuner og HIH Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer F Frederiksberg (Halsnæs) Unge-rådgivning G Alle kommuner i Region Hovedstaden Udvidelse af Databasen Børns sundhed H Frederiksberg, Brøndby kommuner og HIH Rådgivningsenhed om overvægt hos børn Projektforslag inden for kronikerområdet /den ældre medicinske patient Emne - kronikerområdet / den ældre medicinske patient Nr. Deltager I J K L Kommunerne i planlægningsområde SYD, GLO, HIH, Psykiatrien og almen praksis Dragør, København, Tårnby kommuner og AMH/HVH Københavns Kommune og BBH Frederiksberg Kommune Shared care model for behandling af patienter med samtidig forekomst af psykiatriske og somatiske diagnoser Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og minimering af henvendelser med mindre skader i Akutmodtagelsen i dagtiden Rehabilitering for mennesker med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme Pilotprojekt om kompetence udvikling af kommunens plejepersonale M Gladsaxe Kommune og HEH Genetablering af Akut-team Side 2

3 N O P Q Københavns Kommune og BBH Almen praksis, Bornholms Regionskommune og BOH Herlev Kommune og HEH Københavns Kommune og HVH Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette Optimering af overgang mellem hospital kommunalt tilbud Afprøvning af model for samarbejde om rygpatienter Koordineret indsats for risiko-patienter, der indlægges på akutmodtagelse og som ikke er kendte i kommunen Geriatrisk tilsyn fra Hvidovre Hospital på Akutplejeenheden, Københavns Kommune Diverse Nr. Deltager Emne R Ballerup Kommune (Vestegnskommunerne) Frivillig-dreven tandklinik for udsatte grupper. S Gladsaxe Kommune og Herlev Hospital Sammenhængende patientforløb og forbedrede overgange mellem den primære og sekundære sundhedssektor for etniske minoritetsgrupper Kort beskrivelse af projekterne: Projekt A: Forslag til projekt om tværsektorielt samarbejde om indsatsen overfor mennesker med sindslidelse (ikke-psykotiske) og misbrug (dobbeltdiagnoser) Psykiatrisk Center Glostrup, KABS samt Glostrup, Albertslund, Brøndby og Ishøj/Vallensbæk Kommuner Projektperiode: 1.oktober september 2013 Mio. kr ,38 8,38 Kommunerne bidrager gennem eksisterende aktiviteter og tilbud indenfor socialpsykiatrien og misbrugsområdet. Herudover bidrager kommunerne med personaleressourcer til projektgrupper og -aktiviteter. Effekt: Det forventes, at flere patienter med ikke-psykotisk lidelse og misbrug vil få behandling for deres problematikker og at færre i målgruppen får recidiv. Der forventes endvidere at der gennem projektet etableres et tættere tværfagligt samarbejde. Side 3

4 et med projektet er at få igangsat en behandlingsindsats i forhold til patienter med ikke-psykotiske lidelser og misbrug med henblik på at forbedre den almene sundhedstilstand samt sikre bedre forudsætninger for at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det foreslås, at projektet fokuserer på yngre borgere med ikke-psykotiske lidelser i form af f.eks. depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD med samtidigt misbrug af alkohol, stoffer og evt. medicin. Kommunerne varetager hovedparten af misbrugsbehandlingen. Region Hovedstadens Psykiatri behandler langt de fleste patienter med ikke-psykotiske lidelser i pakkeforløb, som hovedsageligt er baseret på gruppeterapi og medicinsk behandling. Erfaringer har vist, at behandling i terapiforløb kun har yderst ringe effekt, når patienten samtidig har et misbrug. Samtidig er misbrugsbehandlingen vanskeliggjort, når patienten har en ubehandlet psykisk lidelse. Der er evidens for, at patienter med misbrug responderer bedre på et psykoterapiforløb, hvis de forinden har været gennem en forberedende fase med fokus på motivation og behandling af misbruget. Det foreslås, at der etableres en ambulant behandlingsklinik til målgruppen, der får til opgave at udvikle en ambulant udrednings- og behandlingspakke til målgruppen og efterfølgende udrede og behandle målgruppen efter de fastlagte retningslinjer. Behandlingspakken skal indeholde: udredning og diagnosticering af psykisk sygdom afdækning af misbrugsproblematik motivering behandling af misbrug psykiatrisk behandling Med henblik på at kvalificere samarbejdet i forhold til misbrugsbehandling foreslås, at der afsættes midler til konsulentydelser fra f.eks. KABS med fokus på at udvikle en samarbejdsform og et koncept for samarbejde, således at det sikres, at behandlingen sker parallelt og eventuelt under samme tag. Med henblik på at sikre det tværsektorielle samarbejde, både under og efter gennemførelsen af pakkeforløbet tilknyttes en socialrådgiver til behandlingsklinikken, som får til opgave, at koordinere forløbet med involverede kommuner og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at sikre stabilisering af begge lidelser efterfølgende. Side 4

5 Projekt B: Forslag til projekt om tidlig opsporing - sammenhæng i tilbud vedr. den lettere psykiatri (forebyggelse) Ballerup og Københavns Kommunens jobcentre og eventuelt ungdomsuddannelses institutioner samt psykiatrisk center København Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr. 0,8 3,2 2,78 6,78 Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og -aktiviteter og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud i jobcentrene mm. Effekt: Det forventes, at en tidlig opsporing og hurtig behandling vil medføre, at flere unge/yngre med lettere psykiske lidelser vil kunne gennemføre et uddannelsesforløb eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange borgere får tilkendt førtidspension på baggrund af en ikke-psykotisk lidelse. En del af problematikken er bl.a., at disse borgere ikke identificeres tilstrækkeligt tidligt, og dermed ikke modtager relevant behandling for deres lidelse. Med henblik på at styrke den tidlige opsporing og igangsætning af relevant behandling foreslås et samarbejdsprojekt mellem en eller to kommuners jobcentre og et psykiatrisk center i regionen, som skal fokusere på at bibringe medarbejdere i jobcentre og vejledere på ungdomsuddannelser viden om observationspunkter i forhold til identifikation af psykisk lidelse hos unge. Desuden skal disse medarbejdere have viden om relevante veje ind i det psykiatriske behandlingssystem. Almen praksis vil kunne behandle langt de fleste patienter den hospitalsbaserede psykiatri skal via patientens egen læge have henvist de patienter, der af egen læge vurderes at have en moderat til svær psykiatrisk lidelse, der kræver behandling i hospitalsregi. Målgruppe Målgruppen er unge/yngre mennesker, som har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse eller opnå/fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der samtidig er mistanke om en psykisk lidelse, der kræver lægebehandling, enten i almen praksis eller i hospitalspsykiatrien. Side 5

6 Projekt C: Forslag til projekt om samarbejde om indlæggelser og udskrivning (børn) etablering af udgående akut-team Det foreslås, at projektet forankres i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrups akutmodtagelse og akutafsnit og dækker kommunerne i Region Hovedstaden. Akutteamets samarbejdsparter vil være både familie, institution, skoler og andre i den unges netværk. Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr ,38 8,38 mio. kr. Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud på området. Teamets arbejde vil skabe en højere grad af kontinuitet i patientforløbene, og skabe Effekt: en mere glidende overgang mellem sektorerne samt bedre pårørende samarbejde. Det er desuden forventningen, at det udgående arbejde og psykoedukation til familie, institutioner, skoler mv. dels vil styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til indlæggelser og udskrivninger. Endelig forventes det, at antallet af genindlæggelser vil kunne reduceres - og i nogle tilfælde helt forebygge indlæggelse. Med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om indlæggelser og udskrivning i børne- og ungdomspsykiatrien foreslås etablering af et akut udgående børne- og ungdomspsykiatrisk team. Målgruppen vil være: Børn og unge med psykisk lidelse (herunder retspsykiatriske unge), f.eks. i form af selvmordstanker eller alvorlig selvskadende adfærd, aggressiv adfærd eller uafklarede psykiatriske symptomer, herunder isolationsadfærd og ændret døgnrytme. Et akutteam kan bl.a. varetage følgende opgaver: Der kan ydes en hurtig og fleksibel indsats i den unges nærmiljø med henblik på afklaring og evt. motivation til indlæggelse. Der kan formidles observationer og anamnestiske oplysninger til brug for den psykiatriske undersøgelse med henblik på at effektivisere undersøgelsen og dermed afkorte indlæggelserne. De unge kan behandles i eget hjem eller institution, og teamet kan forestå psykoedukation af forældre, institutioner, skoler og andre i den unges netværk, således at disse bliver bedre rustet til at varetage den unges særlige behov. Dette vil medvirke til at fastholde den unge i behandling og dermed reducere genindlæggelser. Side 6

7 Der kan ydes støtte ved vanskelige overgange fra indlæggelse til institution, Teamet vil således fungere som patientens kendte og dermed trygge relation, samt som vejleder til hjemmet, institutionen, skolen eller lign. i forhold til den unges særlige behov. Projekt D: Vedr. bedre koordinering af indlæggelser og udskrivninger øget fokus på efterlevelse af samarbejdsaftalerne i den daglige praksis gennem etablering af ordning med samordningskonsulenter Hele psykiatrien alle kommuner i regionen (en samordningskonsulent i hvert planområde). Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr.. Effekt: 0,58 2,3 2,1 4,98 Kommunerne bidrager med personaleressourcer i forbindelse med koordinationen omkring indlæggelser og udskrivninger. Bedre koordination og sammenhæng omkring indlæggelses- og udskrivningsforløb gennem øget fokus på implementeringen af samarbejdsaftalerne/ efterlevelse af samarbejdsaftalerne i den daglige praksis. Med henblik på at styrke implementeringsarbejdet om samarbejdsaftalen, og dermed styrke samarbejdet om indlæggelser og udskrivninger, foreslås at der ansættes en samordningskonsulent i hvert planområde. Samordningskonsulenterne vil få til opgave at samarbejde med socialrådgiverne på de psykiatriske centre og i kommunerne i forhold til at: Koordinere og kvalitetssikre samarbejdet om patientforløb på tværs af sektorerne Implementere sundheds- og samarbejdsaftalernes afsnit om indlæggelse og udskrivning, herunder sikre ensartet praksis på tværs af de psykiatriske centre i planområdet. Udmønte og implementere beslutninger i forhold til indlæggelse og udskrivning truffet i samordningsudvalget. Følge op på kvaliteten af varslinger, udskrivningskonferencer og dokumentetion af disse i afsnittene. Deltage i implementeringen af MedComstandarder til tværsektoriel kommunikation om indlæggelse og udskrivning Udvikle og igangsætte projekter og initiativer, der faciliterer sammenhængende patientforløb i forhold til indlæggelse og udskrivning. Kontakter koordinerende kontaktperson i kommunerne i tilfælde, hvor tolkningen af samarbejdsaftalerne skal drøftes med henblik på at opnå en ensartet og god sagsbehandling Side 7

8 Følge op på kommunikation mellem psykiatrisk center og kommune med henblik på at forebygge lignende tilfælde. Forankring/samarbejde Det foreslås, at der ansættes en samordningskonsulent i hvert planområde Projekt E: Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Frederikssund Kommune, Hillerød Kommune (oprindelig forslagsstiller), Hørsholm Kommune samt Hillerød Hospital Flere kommuner søges inddraget. Projektperiode: 1.oktober september 2014 Mio. kr. 0,23 0,9 0,68 1,8 Kommunerne bidrager med eksisterende personaleressourcer på området. Effekt: Det forventes at projektet vil medføre at en større del af risikogruppen vil blive identificeret gennem en mere effektiv og bevidst opsporing, at indsatsen før, under og efter graviditeten vil iværksættes hurtigere og mere målrettet i forhold til de specifikke vanskeligheder der udgør de gravides/vordende forældres vanskeligheder. Som en konsekvens af denne indsats forventes det at forældrene vil kunne udvikle en adækvat forældrekompetence og at færre spæd- og småbørn vil komme i mistrivsel således at behovet for meget omfattende foranstaltninger (anbringelser uden for hjemmet) nedbringes. Projektet er tænkt som et modelprojekt og det forventes at projektets resultater gennem en planlagt formidlingsstrategi vil kunne anvendes af andre (Regioner og Kommuner). Projektet har til formål at fremme en tidlig, koordineret og samordnet indsats for gravide/vordende forældre med sociale, medicinske og psykiske problemer gennem et styrket samarbejdet mellem relevante aktører i Region Hovedstaden og i Frederikssund, Hillerød og Hørsholm kommuner. Målgruppen for projektet er sårbare og udsatte gravide/vordende forældre som er udfordret i deres kommende forældrerolle som følge af alvorlige sociale belastninger, misbrug, psykiske vanskeligheder eller medicinske problemer. Side 8

9 Projekt F: Unge- rådgivning Frederiksberg Kommune, Halsnæs Kommune og Frederiksberg Hospitals Koordinerende Forskningsenhed. Projektperiode: 1.oktober september 2015 Mio.kr. 0,42 0,79 0,79 0,76 2,76 Kommunerne bidrager ved at stille lokaler til rådighed for projektet. Herudover vil kommunerne bidrage med personaleressourcer i planlægningsfasen og med opfølgningsaktiviteter på ungdomsuddannelserne. Effekt: Projektet formål er, at fremme den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg og Halsnæs kommuner. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Af denne rapport fremgår det at der i de sidste knap 10 år har der været tendenser til øget antal uønskede graviditeter og dermed til stigende abortrater både blandt de årige og blandt de årige. Antallet af unge, der får konstateret klamydia er fordoblet de seneste 10 år. Sidste år blev der opdaget næsten klamydiatilfælde. Det reelle antal smittede vurderes dog til at være per år. Unge under 25 år udgør 72 % af de smittede. I mange tilfælde opdager man ikke, at man er smittet. Konsekvenserne af ubehandlet klamydia kan være underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter. På denne baggrund har projektet til formål at fremme af den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg Kommune. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Projektets mål skal opnås gennem to delprojekter: Seksualundervisning og individuel rådgivning. Undervisningen tilbydes til alle 10. klasser og alle klasser på ungdomsuddannelserne. Hver 10. klasse tilbydes to undervisningsmoduler med 2-3 ugers interval, da opfølgning og refleksion er vigtigt. Undervisningen på ungdomsuddannelser vil foregå i forbindelse med temadage om seksuelt overførbare sygdomme. Side 9

10 Ved hver undervisning gøres de unge opmærksomme på muligheden for at henvende sig i klinikken. Dette kombineret med opslag i lokalpressen, plakater på skolerne og kontakt til tv medier, skal fungere som markedsføring af tilbuddet. Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er det helt centrale i projektet og Sundheds- og Præventionsklinikken skal - med udgangspunkt i ovenstående vinkling - fungere som reelt tilbud til unge i kommunen, hvor de kan tale om livet, seksualiteten, forventninger og erfaringer. De skal kunne blive testet for kønssygdomme, foretage graviditetsprøver og modtage individuel rådgivning om prævention. Ved muligheden for at henvende sig uden tidsbestilling og ved den nye vinkel på undervisningen, mener vi at kunne imødese behovet for personlig vejledning hos flere af de unge, som af forskellige årsager ikke benytter egen læge. Rådgivningsklinikken på Frederiksberg vil være et tilbud tre dage ugentligt i tidsrummet kl Rådgivningsklinikken i Halsnæs Kommune vil et tilbud en dag ugentligt i tidsrummet kl Personalet vil begge steder være jordemødre og læger. Projekt G: Databasen Børns Sundhed Samarbejdet omfatter aktuelt 11 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Glostrup, Herlev, Høje-Taastrup, Køge, Rødovre og Tårnby Flere kommuner søges inddraget via projektet Projektperiode: 1.oktober december 2013 Ansøgt beløb Mio. kr. Effekt: 0,41 1,22 1,63 Projektets formål er gennem implementering af en ny IT-løsning - at gøre det lettere for nye kommuner at tilslutte sig samarbejdet om databasen Børns Sundhed. At flere kommuner tilslutter sig data-basen At flere kommuner dermed får adgang systematisk indsamlede data om børns sundhed At mulighederne for indsamling af data om børns sundhed herunder udviklingen over I dag er der tekniske begrænsninger i forhold til databasen Børns Sundhed, idet indrapportering til databasen kun kan ske via nogle bestemte journalsystemer. Side 10

11 et med projektet er, at gøre databasen uafhængigt af de forskellige it journalsystemer, der findes på området, således at alle kommuner får mulighed for at tilslutte sig Data-Basen. På denne baggrund kan projektet implementeres i alle kommuner i Region Hovedstaden, der er interesseret i at følge børnesundheden i egen kommune. Årligt vil der blive udarbejdet sundhedsprofiler på området for den enkelte kommune. Baggrund: Databasen Børns Sundhed er oprettet af de ledende sundhedsplejersker i mange af kommunerne i det daværende Københavns Amt i samarbejde med amtet i I dag omfatter samarbejdet 11 kommuner: Sundhedsplejerskerne i disse kommuner registrerer på en systematisk måde oplysninger om børns sundhed i første leveår og ved indskolingen, herunder oplysninger om familien og indsatsen fra sundhedsplejen. Fra 2011 er der etableret et samarbejde mellem Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed om drift og nyttiggørelse af data. De deltagende kommuner får hvert år sundhedsprofiler på børnene i form af to årsberetninger med nøgledata om de 0-1-årige børn og om indskolingsbørn. Dertil en temarapport om de 0-1-årige og en temarapport om indskolingsbørn. I 2011 handlede temarapporten om de 0-1-årige om amning. Temarapporten for indskolingsbørn handlede om motorik. Desuden har hver kommune fået temarapporter om kommunens egne børn. Dvs at tyngden i sundhedsplejerskearbejdet kan måles Kommunerne ejer egne data. Databasen er rig på oplysninger. Studerende og forskere kan søge adgang til data mhp. større og mindre forskningsprojekter. I de kommende år vil der blive skrevet temarapporter for 0-1-årige om syn og hørelse, mor-barn-kontakt, psykosocial funktion, vægtudvikling, sygdom og handicap, familieforhold og familiens sociale netværk, kendetegn ved familier der får mange besøg af sundhedsplejersken, spædbørn i ressourcefattige familier, spædbørn i indvandrerfamilier og mange andre temaer. Det er ambitionen at udbrede denne mulighed for at levere årlige kommunale sundhedsprofiler nyfødte børn og indskolingsbørn til alle kommuner i Region Hovedstaden. Projekt H: Rådgivningsenhed i forhold til overvægtige børn Hillerød Hospital, Frederiksberg Kommune, Brøndby Kommune. Projektperiode: 1.oktober marts 2014 Mio. kr. 0,3 1,1 0,9 2,4 Kommunerne deltager med personaleressourcer i styregruppe, projektgrupper og aktiviteter. Kommunerne udvikler desuden på de eksisterende tilbud inden for sund- Side 11

12 hedsplejen. Projektet vil medvirke til en kvalitetssikring og løft af den kommunale indsats Effekt: overfor overvægtige. Tillige vil projektet, såfremt det udbredes til alle regionens kommuner være med til at sikre en højere grad af ensartethed kommunerne i mellem (i forhold til fx effekten af kommunernes indsats frem for metodemæssigt, da kommunernes vilkår er forskellige). Projektet vil også kunne bidrage til videndeling og netværksdannelse mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Kommunerne har allerede i dag initiativer overfor børn og familier med overvægt, bl.a i form af tværfaglige team (Frederiksberg Kommune). Det der efterspørges er, at regionen indgår i et samarbejde med kommunerne omkring at løfte og kvalitetssikre indsatsen. Med projektet Kvalitetsløft i indsatsen overfor overvægtige børn tilbyder Region Hovedstaden en tværfaglig rådgivning. Rådgivningen kunne dække følgende områder: tilrettelæggelsen af opsporingen af overvægtige børn og familier, fastholdelse af effekt hos børn efter indsats (fx efter behandling på Julemærkehjem) nyeste viden omkring ikke-medicinske behandlingsmetoder udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for den lokale tværfaglige indsats monitorering og evaluering af indsatsen. Projekt I: Shared care model for behandling af patienter med samtidig forekomst af psykiatriske og somatiske diagnoser Hospitaler og kommunerne i Vestegnsprojektet - herunder Socialpsykiatrien i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, almen praksis i de 7 kommuner, Psykiatrisk Center Glostrup repræsenteret ved Distriktspsykiatrisk Center Glostrup og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj. Endvidere arbejdes på at få involveret Psykiatrisk Center Hvidovre og Distriktspsykiatrisk Center Hvidovre. Projektperiode: 1.november december ,18 1,53 1,61 3,31 Side 12

13 Mio. kr. Kommunerne bidrager med personaleressourcer til projektgrupper og gennem eksisterende aktiviteter og tilbud inden sundhedsområdet og socialpsykiatrien. Ønsket effekt: Implementering af shared care-modellen på Vestegnen har følgende mål: At implementere shared care-modellen, således at borgerne og patienterne får en bedre behandling. At tilbyde kompetenceudvikling til social- og sundhedsprofessionelle af sundhedsfaglig, sundhedspædagogisk og strukturel karakter. Dette med henblik på at målrette og kvalificere indsatsen over for psykisk syge borgere, som har en kronisk sygdom eller som er i risiko for udviklingen heraf. At videreudvikle og implementere patienttilbud (patientskoler), der er særlig målrettet psykisk syge borgere og patienter. et med Shared Care-projektet er at videreudvikle og implementere den shared care-samarbejdsmodel, som aktuelt er ved at blive udviklet i regi af Vestegnsprojektet sårbarhedsindsats, på hele Vestegnen. Udvikling af modellen bygger dels på erfaringer fra selve Vestegnsprojektet og dels på konkrete erfaringer fra patienter, almen praksis, distriktspsykiatri og socialpsykiatri i de tre kommuner. Modellen skal sikre og optimere en relevant informationsudveksling og ansvarsplacering mellem aktørerne i sundhedstrekanten, således at psykiatriske patienter med KOL, Type 2 Diabetes eller risiko for udvikling heraf, modtager optimal medicinsk, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende behandling. Der vil blive arbejde med at styrke samarbejdet om de kroniske sygdomme gennem kompetenceudvikling og udvikling af metoder til et fælles ansvar i forhold til opsporing, behandling og fastholdelse i rehabiliteringsforløb. Den systematiske, profylaktiske indsats, vil bl.a. foregå i samarbejde med bosteder, hospitaler, lokale idrætsforeninger, frivillige organisationer mv. Shared Care-projektets formål er to-faset, hvor fase 2 har til formål at udvikle modellen til øvrigt kroniske diagnoser, somatiske såvel som psykiatriske. Projekt J: Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde og minimering af henvendelser med mindre skader i akutmodtagelsen Dragør Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Amager Hospital Projektperiode: 1.oktober marts 2014 Side 13

14 Mio. kr. 0,40 1,59 0,45 2,44 Kommunerne bidrager til projektet via eksisterende personaleressourcer i hjemmeplejen, på bosteder og institutioner. Tryghed og tilfredshed for patienten gennem hjemmebehandling Effekt: Færre indlæggelser af ældre mennesker med mindre skader, målt ved et antal foruddefinerede diagnoser Øget samarbejde mellem akutmodtagelsen og den kommunale hjemmepleje, botilbud med mere. at undgå uhensigtsmæssige/ ikke nødvendige indlæggelser af patienter med mindre skader og hvor den fysiske og/eller mentale status nødvendiggør en liggende og ofte ledsaget transport. Det drejer sig eksempelvis om ældre immobile, ofte demensprægede patienter boende i eget hjem eller på plejehjem, samt psykisk handicappede fra forskellige bostæder/ institutioner. Skadens omfang står ofte ikke i rimeligt forhold til de ressourcer, der anvendes til transporten der oftest foregår med ambulance med 2 reddere og evt. plejepersonale fra bostedet, samt den indgriben det er i patientens dagligdag at blive indbragt til skadestuen. 2 projektsygeplejersker (behandlersygeplejersker ansat i Akutmodtagelsen), vil varetage en behandlerklinik der har åbent alle dage 8-23, og vil varetage såvel behandlerfunktionen på tilkald i primær sektor. Behandlersygeplejerskerne deltager i den daglige gang på Akutmodtagelsen og vil tage sig af henvendelser omkring mindre skader. Der er vagtdækning i dagvagt og aftenvagt (8-23), mandag til fredag. Såfremt et problem/en usikkerhed opstår i primærsektor, der kalder på Akutmodtagelsens ekspertice (jf. punkt 3) vil der være mulighed for at kontakte Akutmodtagelsen på et nærmere specificeret telefonnummer, hvorefter en behandlersygeplejerske vil kunne køre ud og tilse borgeren. Projekt K: Rehabilitering af mennesker med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme (Forløbsprogram for Multisygdom) Københavns Kommune og almen praksis samt Bispebjerg Hospital, (Endokrinologisk- Gastroenterologisk Afdeling, Lungemedicinsk Afdeling, Kardiologisk Afdeling, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP)) Projektperiode: 1.november oktober 2014 Mio. kr. 0,48 1,95 1,52 3,95 Side 14

15 Københavns Kommune bidrager med personale til gennemførelse af pilotprojektets intervention (forløbskoordination). Effekt: Afdække omfanget og karakteren af patientforløb hos mennesker med multisygdom i og på tværs af de tre sektorer Vurdere sammenhæng og koordinationsgrad af målgruppens patientforløb Afdække behovet for forløbskoordination Beskrive og udarbejde metoder og værktøjer der kan håndtere målgruppens behandlings - og rehabiliteringsbehov Udvikle og beskrive metoder og arbejdsgange på tværs af sygdomsspecifikke specialer og sektorer, der kan understøtte samarbejdet om patienter/borgere med multisygdom Beskrive indsatser og værktøjer, der kan sikrer patientinddragelse, tværfagligt- og organisatorisk samarbejde Videreudvikle forløbsprogrammer så de dækker multisygdom. Projektets overordnede formål er i et tæt samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns Kommune og almen praksis, at udvikle koordinerede og sammenhængende sundhedsfaglige indsatser for mennesker med multisygdom. Projektets formål er at udvikle effektive behandlings- og rehabiliteringsforløb for patienter med samtidig forekomst af flere kroniske sygdomme (multisygdom). Baggrund I 2009 fordelte de borgerne (16+årige) i Planlægningsområde Byen sig på følgende måde indenfor de tre sygdomme: Type 2 diabetes, KOL og hjerte-kar sygdomme: med type 2 diabetes, med KOL, med hjerte-kar sygdomme. Med implementering af forløbsprogrammer for KOL, Type 2 diabetes og hjerte-kar sygdomme, er der for disse grupper skabt de første erfaringer med effektive behandlings- og rehabiliteringsforløb, hvor de sundhedsfaglige indsatser understøttes på tværs af sektorgrænser. 18 procent af borgerne i Region Hovedstaden har imidlertid mere end èn kronisk sygdom og antallet af mennesker med flere kroniske sygdomme er stigende. Patientforløb for mennesker med mere end en kronisk sygdom er komplicerede, fordi der ofte ikke er en reel kobling mellem de sundhedsfaglige indsatser i forløbene. Desuden vanskeliggør og påvirker andre faktorer, som for eksempel graden af motivation hos patienten, livsstilsfaktorer, socioøkonomiske forhold og etnicitet, det optimale patientforløb. Det er også velkendt, at mange mennesker med kroniske sygdomme ikke orker eller ikke ønsker rehabilitering. Endvidere mangler der en tydeliggørelse af, hvordan samarbejdsrelationen bedst kan tilrettelægges til øvrige offentlige instanser, der har med målgruppen at gøre. Eksisterende forskning peger på, at de mennesker, der har flere kroniske sygdomme, har en ringere oplevelse Side 15

16 af sammenhæng i deres forløb, dårligere livskvalitet og stor overdødelighed. Samtidigt er det beskrevet, at ressourceforbruget er stort i denne patientgruppe. En borger med én eller flere kroniske sygdomme (KOL, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdom og kræft) i Københavns Kommune har i gennemsnit et kommunalt forbrug på kr. om året, hvilket svarer til en merudgift på kr. pr. borger. Sammenfattende afspejler ulighed i sundhed sig også ned i de konkrete udgifter, der er forbundet med de kroniske sygdomme. Eksempelvis er andelen af borgere, der modtager kommunale ydelser dobbelt så stor blandt borgere med kort uddannelse, sammenlignet med borgere med lang uddannelse. Projekt L: Pilotprojekt om kompetence udvikling af kommunernes plejepersonale Frederiksberg Kommuner indgår som pilotprojektkommune. Herudover inviteres yderligere en kommune ind i projektet. Projektet forankres i HRU. Projektperiode: 1.november marts 2014 Mio.kr. Effekt: O,2 5 1,25 0,55 2,05 Frederiksberg Kommune indgår i projektarbejdet og betaler medarbejdernes løn i kursusperioden. Projektet skal bidrage til udvikling af et kompetenceudviklingskoncept i form af et kursusforløb og en værktøjskasse. Herigennem skal kursisterne opnår en øget viden om relevante tiltag med henblik på at understøtte et øget fokus på forebyggelse og tidlig opsporing. Der skal i projektet sættes fokus på den enkeltes mulighed for at omsætte opnået viden i daglig praksis. et med projektet er at udvikle et kompetenceudviklingskoncept i form af et kursusforløb og en værktøjskasse om forebyggelse og tidlig opsporing. Projektet vil bestå i udvikling af flere forskellige kursusforløb, der rettes mod forskellige faggrupper i hjemmeplejen m.fl. Fokus vil bl.a. blive rettet: Tidlig opsporing af forebyggelige diagnoser Forebyggelse, hvordan kan det gøres og hvem skal inddrages? Inddragelse af egen læge Herudover skal udvikles understøttende værktøjer i form af guidelines til medarbejdere. Værktøjerne skal blandt andet udvikles som applikationer (apps) til mobiltelefoner mm. Side 16

17 Projekt M: Udgående akut-team Gladsaxe Kommune, Herlev Hospital Projektperiode: 1.oktober september ,2 0,8 0,6 1,6 Gladsaxe Kommune bidrager med eksisterende ressourcer inden for hjemmeplejen og deltager i koordinationen af indsatsen med akutteamet. Effekt: Akut-teamet skal bidrage til nedbringe antallet af 0-dagsindlæggelser Mindske antallet af forebyggelige indlæggelser et med projektet er at implementere en model med akut-sygeplejen i hjemmet og dermed forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser, men særligt fokus på 0-dages indlæggelserne. Gladsaxe Kommune er blandt den tredjedel af kommuner i Region Hovedstaden, som har flest 0-dagsindlæggelser og markant flere end gennemsnittet af kommunen i regionen. Modellen indebærer at special-uddannede AMA-sygeplejersker kører ud til hjemmeboende borgere med hjemmeplejekontakt eller plejeboligbeboere efter henvendelse fra primært hjemmesygeplejerske eller sosuassistent og i sjældnere tilfælde praktiserende læge/vagtlæge. Der vil i projektet blive bygget videre på allerede indhøstede erfaringer med udgående akut-sygeplejerske. Tidligere undersøgelser har således vist en positiv effekt af denne type tiltag. Projekt N: Højrisikopatienter der indlægges til observation for hjertesygdom, men som ikke har dette. Et tværsektorielt forløbs- og forebyggelsesprojekt til optimering af overgang mellem hospital og kommunalt tilbud. Købehavn Kommune (forebyggelsescentre på Østerbro og Nørrebro), BBH (Kardiologisk afdeling) Projektperiode: 1.oktober marts ,2 0,5 0,2 0,9 Side 17

18 Mio. kr. Kommunen bidrager med finansieringen af omkostninger ved rehabiliteringen i kommunale forebyggelses centre. Kommunens udgifter er beregnet til at udgøre 4,5 mio. kr. Effekt: Effekten af forebyggelsesindsatsen måles før og efter den kommunale intervention. Kliniske data: BMI, taljemål, vægt, højde, blodprøver Fysiske tests: Borg 15/gangtest under afklaring. Selvrapportering: Sundhedsadfærd og fysisk aktivitets niveau Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital behandlede i 2009 ca patienter, som blev indlagt til observation for en hjertesygdom Diagnosen blev efterfølgende afkræftet og patienterne udskrevet uden yderligere behandling. Alene det at blive indlagt til observation for hjertesygdom udgør en risiko for senere udvikling af hjertesygdom (1). For disse højrisikopatienter eksisterer der for nærværende ikke et pakkeforløb, hvorfor denne gruppe ikke indgår i den lokale udmøntning af regionens forløbsprogrammer for hjerte-kar sygdomme. Det drejer sig primært om patienter med hypertension, hyperkolesterolæmi og overvægt/fedme. Ændret livsstil er en velkendt faktor i forebyggelsen af udvikling af hjertesygdom. Skønsmæssigt vurderes, at ca. 2/3 af patientgruppen kan profitere af en systematisk intervention. Da Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital imidlertid ikke har et behandlingstilbud til denne patientgruppe, opfordres patienterne til via egen læge at få en henvisning til kommunal borgerrettet forebyggelses i Københavns kommunes forebyggelsescentre. Der eksisterer tilbud såvel patientrettede, som borgerrettede i kommunalregi. Empirisk viser det sig, at mange patienter ikke følger hospitalets råd om henvendelse til egen læge mhp. henvisning til et kommunalt forebyggelsesforløb. Ved overgange mellem sektorer (Hospital, kommune, praktiserende læge) (patientovergange) mistes information om patienten. Der er manglende viden, sektorerne imellem, om hvad der foregår med patienten fra sygdomsstart til færdig behandling og genoptræning. Der er en sikkerhedsrisci for patienten forbundet ved disse patientovergange. Tiltag, hvor hjertepatienter kontaktes direkte i forbindelse med indlæggelse, betyder øget deltagelse i opfølgende behandling et med projektet er, at udvikle et forløbs- og forebyggelsestilbud til patienter, der bliver indlagt til observation for Akut Koronar Syndrom (AKS), hvor diagnosen afkræftes. Tilbuddet skal gælde patienter, der tilhører gruppen af patienter med høj risiko for udvikling af Koronarsygdom. 1) Undersøge om logistikken med direkte henvisning fra Akut koronarafsnit på hospital til et kommunalt forebyggelsestilbud er effektiv. Side 18

19 2) Undersøge om direkte motivering af patienterne ved indlæggelsen, samt direkte henvisning til et kommunalt forebyggelsesforløb får patienterne til at gennemføre forebyggelsestilbuddet. 3) Undersøge, hvor stor en andel af patienterne, der fuldfører et individuelt tilrettelagt forebyggelsesforløb i Københavns Kommunes forebyggelsescentre. 4) Undersøge om nedenstående risikofaktorer/effektmål ændres med forebyggelsesforløbet. Vægttab Rygestop Motionsvaner 5) Undersøge om antallet af indlæggelser for koronarsygdom på længere sigt i Region Hovedstaden påvirkes inden for 1 år /3 år? Projekt O: Afprøvning af model for samarbejde om rygpatienter Almen praksis på Bornholm, Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital Projektperiode: 1. juli december ,37 1,1 1,1 2,57 Kommunen etablerer relevante tilbud om rehabilitering til patienterne. Kommunen indgår i styregruppe og projektgruppe og deltager i uddannelsesaktiviteter. Effekt: Hurtigere udredning af rygpatienter Færre genhenvisninger Kortere sygemeldinger Øget lighed i anvendelse af sundhedsydelser for sårbare grupper. Forbedret samarbejde mellem hospital, sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne i kommunen, almen praksis, privatpraktiserende speciallæger, fysioterapeuter mv. Bornholms sundhedsprofil viser at der er mange borgere i risiko for at udvikle sygdom og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Samtidig viser undersøgelser at sygedagpengemodtagere på Bornholm bruger sundhedssystemet mindre end sygedagpengemodtagere i resten af regionen. Det tyder på at der finder en underbehandling sted. Side 19

20 et med projektet er at afdække årsagerne til et lavere forbrug og etablere nye arbejdsgange og samarbejdsmetoder, så det sikres at patienter med lænde-ryg lidelser får den nødvendige udredning og behandling. Projektforslaget har fokus på en styrket tværsektoriel indsats for mennesker med lænde-ryglidelser. Det handler om at sikre en tidlig udredning og rehabilitering med det formål at undgå at lidelsen i lænde-ryg bliver kronisk. Der er fokus på en både tværsektoriel og tværfaglig indsats, hvor den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats også en indtænkt. Projektet har fokus på samme patientgruppe som det regionale forløbsprogram for lænde-ryglidelser, men med projektet vil man række udover de indsatser, der er beskrevet i forløbsprogrammet. Projekt P: Koordineret indsats for risiko-patienter, der indlægges på akutmodtagelse og som ikke er kendte i kommunen Herlev Kommune og Herlev Hospital Projektperiode: 1. juli december ,31 1,25 0,94 2,50 Herlev Kommune bidrager med personale ressourcer til afholdelse af opsøgende forebyggende hjemmebesøg af hjemmesygeplejersken. De bidrager til projektarbejdet, herunder ved udarbejdelse og distribution af materiale. Desuden tilbyde patienterne deltagelse i eksisterende kommunale tilbud om rehabilitering og forebyggelse. Effekt: Færre genindlæggelser Forebyggelse af funktionstab hos målgruppen Den nationale handlingsplan for Den Ældre Medicinske Patient har sat fokus på opfølgende hjemmebesøg, men der er ikke identificeret en målgruppe for denne indsats. Dette projekt vil kunne bidrage til at udpege en risikogruppe med forebyggelsespotentiale. Når en ældre patient, der hidtil har været helt selv-hjulpen, indlægges kan dette blive starten på en fysisk og psykisk nedadgående spiral, hvor den ældre kan ende med at være afhængig af hjælp i det daglige. Med projektet undersøges der, hvilke patienter der er i risiko og der iværksættes en intervention under indlæggelse og efter udskrivelse med det formål at bremse eller forebygge en funktionsedsættelse. Projektet henvender sig til patienter, som ikke er kendt i systemet, men som er i risiko for at blive skrøbelige. Projektet vil desuden sigte mod, at styrke det tværsektorielle samarbejde og de faglige relationer. Der vil Side 20

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats

Den nære psykiatri. en styrket kommunal indsats Den nære psykiatri en styrket kommunal indsats Den kommunale socialpsykiatri skal opprioriteres! Hvis vi gerne vil: At unge med sindslidelse ikke ender på førtidspension, men kommer i uddannelse og job

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere