MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold /

2 Undervisningsdage for Modul 2, forår og 20. februar 18. og 19. marts 22. og 23. april 13. og 14. maj 3. og 4. juni Undervisningen foregår på adressen Aarhus Universitet Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 3, bygn. 483, 6. etage, lokale Århus C 1. samling (19. og 20. februar) Uddannelsen serverer rundstykker om morgenen. Frokost samt drikkevarer Kan købes i kantinen. Der er adgang til et køkken, så der kan laves kaffe og te. Overnatning Ved brug for overnatning i forbindelse med ophold i Århus se folderen Praktiske oplysninger (s. 8 og 9), der var medsendt optagelsesbrev fra Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. Uddannelsen kan være behjælpelig med at finde hotelværelse til de, der ønsker det. Kontakt Helle Bøgebjerg, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, på tlf Litteratur (se bagerst) Der skelnes mellem: - Obligatorisk litteratur, hvoraf noget indgår i kompendium (markeret med (K)) - Supplerende litteratur, som kan læses efter behag

3 Koordinatorer: Ole Steen Kristensen og Kristian Kindtler. 1. SAMLING ( februar 2004) Ansvarlige undervisere: Adjunkt Susanne Højlund og ph.d.-studerende Anja Stokholm. Emner: Introduktion, gruppedannelse, socialpsykologiske teorier om kultur og antropologisk forståelse af institutioner. På første samling bliver antropologiske vinkler på kultur og integration berørt. To antropologer vil give en kort introduktion til antropologiens teori og metode, og siden give en indføring i forskellige udlægninger og anvendelse af kultur- og etnicitetsbegreber i antropologien med udgangspunkt i Fredrik Barths arbejder. De to undervisere vil desuden vise, hvordan antropologiske begreber kan anvendes på det sociale område (her især døgninstitutioner).

4 2., 3. og 4. SAMLING Ansvarlige undervisere: Ekstern lektor Kristian Kindtler, lektor Gorm Harste, lektor Nils Mortensen, alle Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Litteraturudvalget rummer såvel obligatoriske tekster som forslag til supplerende pensum. En del af den opgivne litteratur forudsættes købt af deltagerne selv; resten foreligger i kompendium. Af studieplanen nedenfor fremgår det dels, hvilke tekster der er obligatoriske, dels hvilke bøger, der bør købes. 2. samling: 18. og 19. marts (Deltagelse af lektor Gorm Harste, Institut for Statskundskab) 3. samling: 22. og 23. april (Deltagelse af lektor Nils Mortensen, Institut for Statskundskab) 4. samling: 13. og 14. maj Formålet med tekstudvalget er at introducere til sociologiens centrale analyser af den sociale integration. I sociologien stilles spørgsmålet om, hvorledes individer integreres i et samfund allerede med de klassiske sociologier, franskmanden Émile Durkheim ( ) og tyskeren Georg Simmel ( ). De viste. At den sociale integration udvikles og forandres i takt med, hvad de forstår ved nye typer differentieringer i det moderne samfund. Ligeledes viste tyskeren Max Weber ( ), at de religiøse og etiske forestillinger, der har hersket om arbejdet, har gjort arbejdet til en af de mest afgørende integrationsfaktorer. Pointen med at inddrage disse klassiske sociologier er at gå bag om modestrømninger, som i dag ofte dominerer debatter og analyser af social inklusion og eksklusion. Der er ikke tale om så nye fænomener, som ofte antaget. Sociologiens videreudvikling tages derefter op, idet vi skal se på de vigtigste nyere sociologier (Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Michel Foucault og Anthony Giddens). Specielt vil vi se på de forandringer, der ligger bag velfærdsprogrammerne og de forestillinger, der hersker om, hvorledes relationen mellem staten og borgerne skal være. Dermed når vi frem til at kunne analysere problemer og forandringer i den sociale inklusion og eksklusion af borgerne i en rets- og velfærdsstatslig kontekst. Herunder vil vi tage aktuelle ændringer i individets placering i samfundet op.

5 5. SAMLING (3.-4. JUNI 2004) Ansvarlig underviser: lektor Søren Peter Olesen, Den Sociale Højskole. I femte samling vil Søren Peter Olesen tag fat på aktuelle sociale temaer ud fra perspektivet institutionel interaktion. Den første dag vil handle om de organisatoriske rammer for institutionel interaktion eller med Lipskys betegnelse arbejdssituationens struktur i street-level bureaucracy. Den anden dag om den institutionelle interaktion som aktivitetstype (såvel system-klient interaktion som systemintern interaktion mellem professionelle), herunder spørgsmålet, om der foreligger professionelle og sproglige formater (i form af vejledningsstrategier og metoder, som muliggør implementering af den givne institutionelle opgave).

6 Samlinger og litteraturforslag Artikler og kapitler fra bøger bliver samlet i et kompendium. 1. samling: 19. og 20 februar Kulturanalyser 20. februar: Barth, F. (1994): Analysen av kultur i komplekse samfunn. I: Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget Barth, F. (1994): Nye og evige temaer i studiet af etnisitet. I: Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget Hastrup, K. (2003): Introduktion: Den antropologiske videnskab. I Hastrup, K (red): Ind i verden: En grundbog i antropologisk metode. København: Hans Reitzels Forlag

7 2. samling: 18. og 19. marts Metode og klassiske analyser 258 sider obligatorisk 18. marts Formiddag 10 12: Emile Durkheim: Den sociologiske metodes regler, København: Hans Reitzel 2000, kap. 1-3, købes, (obligatorisk: kap. 3). Georg Simmel: Ekskurs om den fremmede pp , og Moden pp i Simmel: Hvordan er samfundet muligt?, København: Gyldendal 1999,. (I kompendium) Eftermiddag 13 14: Gorm Harste: Arbejdssamfundet. Arbejdsetik og samarbejdsetik ifølge Weber og Durkheim i Økonomi og Politik, nr. 1 april, 76. årg 2003, pp (I kompendium) Max Weber: Protestantismens etik og kapitalismens ånd, (minus noter) København: Nansensgades Antikvariat 1995, købes (ca. 70 s.).(obligatorisk) Kirsten Bovbjerg: Kaldet til selvrealisering mod en ny arbejdsetik i Distinktion nr. 7, 2003, pp (I kompendium) Eftermiddag 14 15: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter. Eftermiddag 15 17: Gruppevis fremlæggelse af og opposition på individuelle synopser. 19. marts: Formiddag 9 12: (ved Gorm Harste) Emile Durkheim: Om den sociale arbejdsdeling, København: H.Reitzels Forlag 2000, købes, (udvalg: pp , , , , , , ). (obligatorisk) Eftermiddag 13 14: Jørn Loftager: Emile Durkheim: Borgerrollen og det multikulturelle i Ove Korsgaard (red.): Poetisk Demokrati, København: Gads Forlag 2001, pp (I kompendium) Eftermiddag 15 16: Plenumdiskussion: Hvad er social integration set i lyset af de klassiske tilgange?

8 3. samling: 22. og 23. april Nyere analyser 119 sider obligatorisk 22. april: Formiddag 10 12: Anthony Giddens: Modernitet og selvidentitet, København: Hans Reitzel 1996, pp (Obligatorisk) Ulrick Beck: Risikosamfundet, Kbh: H.Reitzel 1997, pp , Zygmunt Bauman: Fællesskab, Kbh: H.Reitzel 2002; købes. Eftermiddag 13 15: Pierre Bourdieu: Socialt rum og symbolsk rum pp samt Den biografiske illusion pp i Af praktiske grunde, København: H.Reitzel (Obligatorisk, i kompendium). Eftermiddag 15-17: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter. 23. april: Formiddag 9 12: (ved Nils Mortensen) Niklas Luhmann: Tillid, København : Hans Reitzel (købes) Niklas Luhmann: Samfund og individ i Jens.Chr. Jacobsen (red.): Autopoiesis II, Kbh: Politisk Revy 1995, pp (Obligatorisk, i kompendium) Niklas Luhmann: Inklusion og Eksklusion, i Distinktion nr 4, 2002, pp (obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag 13 15: Jürgen Habermas: Anden mellembetragtning: kap. 1 i Teorien om den kommunikative handlen, Aalborg Universitetsforlag 1992.(obligatorisk). Eftermiddag 15 16: I plenum: Sammenligning af Habermas og Luhmann s perspektiver på social integration. Eftermiddag 16 17: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter.

9 4 samling: 13. og 14. maj Inklusion og eksklusion 151 sider obligatorisk 13. maj: Formiddag 10 13: T.H.Marshall: Medborgerskab og social klasse, København: Hans Reitzels Forlag 2003, (købes), pp (Obligatorisk) Michel Foucault : Socialmedicinens fødsel i Distinktion, nr. 3, 2001, pp (Obligatorisk, i kompendium) Michel Foucault: Overvågning og Straf, København: Det lille forlag, pp (Obligatorisk, i kompendium) Erik Oddvar Eriksen og Jarle Weigaard (1993): Fra statsborger til kunde: Kan relasjonen mellom innbyggerne og det offentlige reformuleres på grunnlag av nye roller?, i E.O. Eriksen (red.) Den offentlige dimension. Oslo: Tano Eftermiddag 13 15: Erving Goffman: Stigma, Harmondsworth: Penguin 1963, pp (Obligatorisk, i kompendium) Nils Mortensen: Det paradoksale samfund, København: Hans Reitzels Forlag 2004, pp NB! Mortensen 2004 er opstillet på masteruddannelsen læsesal. Det anbefales at købe bogen, idet den ærinde i høj grad er at give et overblik over sociologiens behandling af spørgsmålet om social integration. Eftermiddag 15 16: Plenumdiskussion: Teorier om social integration som politisk sociologi. Eftermiddag 16 17: Diskussion af dagens tekster i forhold til egne projekter. 14. maj: Formiddag 9 12: Gruppearbejde: Social integration i velfærdsstaten. Eftermiddag 13 15: Gruppefremlæggelse i plenum: Social integration i velfærdsstaten. Eftermiddag 15 16: Afrunding.

10 Richard Sennett: Det fleksible menneske, 1999, kap. 3. (I kompendium) Nanna Mik-Meyer: Anne er sygdomsfikseret i Nanna Mik-Meyer, Margareta Järvinen: At skabe en klient, København: Hans Reitzels Forlag 2003, pp (I kompendium) Nanna Mik-Meyer: Omsorgens herredømme og Jørgen Elm Larsen: Marginale mennesker i marginale rum i Nils Mortensen, Margareta Järvinen: Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag 2002, pp , (I kompendium) (to oplæg). Niels Åkerstrøm: Borgerens kontraktliggørelse, København: Hans Reitzels Forlag 2003, pp (I kompendium) Margaretha Järvinen: Den udstødte mellem normalisering og dyrkelse (manuskript, i kompendium).

11 5. samling: 3. og 4. juni Institutionel interaktion 3. juni: Formiddag : Street-Level Bureaucracy De organisatoriske rammer for socialt arbejde; socialt arbejde som frontlinievirksomhed. Forbindelseslinier mellem de foregående samlinger og 5. samling. Lipsky, M. (1980): Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation, New York. (Obligatorisk, i kompendium) - Preface: Dilemmas of the Individual in Public Services, pp. XI - XVI - The Critical Role of Street-Level Bureaucrats, pp Resource for Resistance, pp Chapter 5. Relations with Clients, pp Chapter 6. Advocacy and Alienation in Street-Level Work, pp Patterns of Practice, pp Chapter 13. Support for Human Services: Notes for Reform and Reconstruction Eftermiddag : Organisation som lokal aktivitet Boden, D. (1994): The Business of Talk. Organizations in Action. Polity Press, Cambridge. (Obligatorisk, i kompendium) - Introduction, pp Talk and Organization, pp Eftermiddag 15 17: Anvendelse Diskussion af tekster og problemstillinger i forhold til egne projekter. 4. juni: Formiddag : Institutionel interaktion Sarangi, S. &. C. Roberts (1999): The Dynamics of interactional and institutional orders in workrelated settings, pp I Sarangi, S. & C. Roberts eds.: Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton de Gruyter: Berlin, New York. (Obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag : Samtaleanalyse Kjærbeck, S. (2003): Hvad er vellykket aktiveringssamtale? En undersøgelse af myndiggørelse og umyndiggørelse i handlingsplansamtaler, pp i Asmuss, B. & J. Steensig red.: Samtalen på arbejde konversationsanalyse. Samfundslitteratur, Frederiksberg. (Obligatorisk, i kompendium) Olesen, S. P. (2002): Arbejdsmarkedspolitikkens mikroprocesser handlingsplansamtalers rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken, pp i Jørgensen, H. m.fl. red.: Arbejde og politik Undervejs med CARMA Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet. (Obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag 15 17: Anvendelse Diskussion af tekster og problemstillinger i forhold til egne projekter. Afrunding.

12 Udvalgte litteraturhenvisninger vedrørende institutionel interaktion: 5. samling indgår i en form for dialog med de foregående samlinger. Mouzelis (1995) er en mulig brobygger mellem forskellige tilgange, repræsenteret i 2. modul. De øvrige referencer et skønsomt udvalg af en efterhånden særdeles fyldig litteratur med mikroanalyser af institutionel interaktion. Drew & Heritage (1992) og Sarangi & Roberts (1999) kan fremhæves som centrale. - Carstens, A. (1998): Aktivering klientsamtaler og socialpolitik. Hans Reitzels Forlag: København - Drew, P. & J. Heritage eds. (1992): Talk at work. Interaction in institutional settings. Cambridge University Press, Cambridge, USA - Drew, P. & M.-L. Sorjonen (1997): Institutional Dialogue, pp in Dijk, T. A. van ed.: Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Vol. 2. Sage: London, Thousand Oaks, New Delhi - Erickson, F. (2001): Co-membership and wiggle room: Some implications of the study of talk for the development of social theory, pp i Coupland N. et al. eds.: Sociolinguistics and Social Theory. Longman: London - Eskelinen, L. & D. Caswell (2003): Den socialfaglige praksis ved visitation af arbejdsløse. AKF Forlaget: København - Goffman, E. (1967): Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour. Pantheon Books: New York - Lindh, G. (2000): Samtalen. Et værktøj i uddannelses- og erhvervsvalgsprocessen. Rådet for uddannelses- og erhvervsvalg: København - Mouzelis, N. (1995): Sociological Theory: What went wrong? Diagnosis and Remidies. Routledge: New York and London - Olesen, S. P. (1999): Handlingsplansamtaler: Intentioner og aktører. Arbejdstekst nr. 1. CARMA: Aalborg Universitet - Olesen, S. P. (2003): Client, User, Member as Constructed in Institutional Interaction, pp i Hall, C., K. Juhila, N. Parton & T. Pösö eds.: Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. Jessica Kingsley: London & New York - Olesen, S. P. (2003): Handlingsplansamtaler: Den institutionelle interaktion. CARMA: Aalborg Universitet og Den Social Højskole i Århus - Sarangi, S. (2000): Activity types, discource types and interactional hybridity: the case og genetic counselling, pp i Sarangi, S. & M. Coulthard eds.: Discourse and Social Life. Longman: London

13 - Sarangi, S. & C. Roberts eds. (1999): Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton de Gruyter: Berlin, New York - Sarangi, S. & S. Slembrouck (1996): Language, Bureaucracy and Social Control. Longman: London & New York - Seltzer, M. C. Kullberg, S. P. Olesen & I. Rostila (2001): Listening to the Welfare State. Ashgate: Aldershot, Burlington, Singapore, Sidney - Silverman, D. (1997): Discourses of Counselling. HIV Counselling as Social Interaction. Sage: London, Thousand Oaks, New Delhi - Silverman, D. (1998): Harvey Sacks. Social Science and Conversation Analysis. Oxford University Press: New york - Vehviläinen, S. (1999): Structures of Counselling Interaction. A Conversation Analytic Study of Counselling Encounters in Career Guidance Training. Helsinki University

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne

Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne GJALLErHorN 19 Tema: Professioner og professionsuddannelser Klienters virkninger på sundhedsprofessionerne 48 ArTIKEL 49 Kristian Larsen, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet,

Læs mere

Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet?

Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet? Søren Peter Olesen Handlingsplansamtaler en hån mod de arbejdsløse eller konstruktivt samspil med systemet? Individuelle planer om aktivering og social integration er af voksende samfundsmæssig betydning.

Læs mere

Stine Røn Christensen

Stine Røn Christensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Socialt arbejde, misbrug og Somaliske mænd - en sociologisk analyse af socialt arbejde målrettet misbrugere og hjemløse med somalisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester

Semesterbeskrivelse. Humanistisk Informatik, 4. semester Semesterbeskrivelse Humanistisk Informatik, 4. semester Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik. Studieordningen

Læs mere

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK

Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2009 LEDELSE OG POLITIK Undervisere: Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Professor Poul Erik Mouritzen,

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde?

Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde? Uden for nummer 5, 3. årgang 2002 Metodevejen en ny hovedvej eller en blindgyde? Af Jens Guldager, lektor i sociologi Jens Guldager, lektor i sociologi ved Den sociale Højskole i København. Han er tilknyttet

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

Håndbog for voksenundervisere

Håndbog for voksenundervisere BODY Culture, Body, Gender, Sexuality in Adult Trainings Ref. n. 518036-LLP-1-2011-1-FR-Grundtvig-GMP www.bodyproject.eu Håndbog for voksenundervisere 2013 Adult Trainers MANUAL www.bodyproject.eu 1 EU-partnerskabet

Læs mere

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI

MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI MASTER I SUNDHEDSANTROPOLOGI Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Master i Sundhedsantropologi Institut for Kultur og Samfund Antropologi og Etnografi Dimission 2013 Indhold

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse

Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse Beskrivelse af valgfaget: Forandrings- og projektledelse (med forbehold for ændringer) Version UDKAST 20140409 Overordnet beskrivelse af valgfaget Dagligdagen i den offentlige sektor er i dag præget af

Læs mere

Nærværende artikel er uddrag fra min ph.d.-afhandling, som er under udgivelse i

Nærværende artikel er uddrag fra min ph.d.-afhandling, som er under udgivelse i Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse Sine Agergaard Center for Idræt, Aarhus Universitet Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2004-12-14 Copyright Sine Agergaard

Læs mere

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende

Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende Hæftet om Borgerens medinddragelse i egen sag er udviklet til socialrådgiverstuderende på De Sociale Højskoler i forbindelse med et afsluttende bachelorprojekt. Hæftet er udarbejdet af Trine Skovgaard

Læs mere

En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter

En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter En kortlægning af begreber om børn og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy- dokumenter Fra velfærdspolitiske problemstillinger til administrative forskrifter Anders

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE

DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE DANSK SOCIOLOGIS HISTORIE et politiseret fag gennem brud og kontinuitet Redigeret af Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen Forlaget Sociologi Finn Hansson & Kurt Aagaard Nielsen

Læs mere

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage

Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Hvad er meningen? PPR i Rites de Passage Polyfoni, Governmentality og Big Society V. Vibe Strøier Jeg i mange år haft det privilegium at arbejde for pædagogiske psykologiske rådgivninger i forskellige

Læs mere