MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722"

Transkript

1 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold /

2 Undervisningsdage for Modul 2, forår og 20. februar 18. og 19. marts 22. og 23. april 13. og 14. maj 3. og 4. juni Undervisningen foregår på adressen Aarhus Universitet Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 3, bygn. 483, 6. etage, lokale Århus C 1. samling (19. og 20. februar) Uddannelsen serverer rundstykker om morgenen. Frokost samt drikkevarer Kan købes i kantinen. Der er adgang til et køkken, så der kan laves kaffe og te. Overnatning Ved brug for overnatning i forbindelse med ophold i Århus se folderen Praktiske oplysninger (s. 8 og 9), der var medsendt optagelsesbrev fra Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse. Uddannelsen kan være behjælpelig med at finde hotelværelse til de, der ønsker det. Kontakt Helle Bøgebjerg, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetssekretariat, på tlf Litteratur (se bagerst) Der skelnes mellem: - Obligatorisk litteratur, hvoraf noget indgår i kompendium (markeret med (K)) - Supplerende litteratur, som kan læses efter behag

3 Koordinatorer: Ole Steen Kristensen og Kristian Kindtler. 1. SAMLING ( februar 2004) Ansvarlige undervisere: Adjunkt Susanne Højlund og ph.d.-studerende Anja Stokholm. Emner: Introduktion, gruppedannelse, socialpsykologiske teorier om kultur og antropologisk forståelse af institutioner. På første samling bliver antropologiske vinkler på kultur og integration berørt. To antropologer vil give en kort introduktion til antropologiens teori og metode, og siden give en indføring i forskellige udlægninger og anvendelse af kultur- og etnicitetsbegreber i antropologien med udgangspunkt i Fredrik Barths arbejder. De to undervisere vil desuden vise, hvordan antropologiske begreber kan anvendes på det sociale område (her især døgninstitutioner).

4 2., 3. og 4. SAMLING Ansvarlige undervisere: Ekstern lektor Kristian Kindtler, lektor Gorm Harste, lektor Nils Mortensen, alle Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Litteraturudvalget rummer såvel obligatoriske tekster som forslag til supplerende pensum. En del af den opgivne litteratur forudsættes købt af deltagerne selv; resten foreligger i kompendium. Af studieplanen nedenfor fremgår det dels, hvilke tekster der er obligatoriske, dels hvilke bøger, der bør købes. 2. samling: 18. og 19. marts (Deltagelse af lektor Gorm Harste, Institut for Statskundskab) 3. samling: 22. og 23. april (Deltagelse af lektor Nils Mortensen, Institut for Statskundskab) 4. samling: 13. og 14. maj Formålet med tekstudvalget er at introducere til sociologiens centrale analyser af den sociale integration. I sociologien stilles spørgsmålet om, hvorledes individer integreres i et samfund allerede med de klassiske sociologier, franskmanden Émile Durkheim ( ) og tyskeren Georg Simmel ( ). De viste. At den sociale integration udvikles og forandres i takt med, hvad de forstår ved nye typer differentieringer i det moderne samfund. Ligeledes viste tyskeren Max Weber ( ), at de religiøse og etiske forestillinger, der har hersket om arbejdet, har gjort arbejdet til en af de mest afgørende integrationsfaktorer. Pointen med at inddrage disse klassiske sociologier er at gå bag om modestrømninger, som i dag ofte dominerer debatter og analyser af social inklusion og eksklusion. Der er ikke tale om så nye fænomener, som ofte antaget. Sociologiens videreudvikling tages derefter op, idet vi skal se på de vigtigste nyere sociologier (Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Michel Foucault og Anthony Giddens). Specielt vil vi se på de forandringer, der ligger bag velfærdsprogrammerne og de forestillinger, der hersker om, hvorledes relationen mellem staten og borgerne skal være. Dermed når vi frem til at kunne analysere problemer og forandringer i den sociale inklusion og eksklusion af borgerne i en rets- og velfærdsstatslig kontekst. Herunder vil vi tage aktuelle ændringer i individets placering i samfundet op.

5 5. SAMLING (3.-4. JUNI 2004) Ansvarlig underviser: lektor Søren Peter Olesen, Den Sociale Højskole. I femte samling vil Søren Peter Olesen tag fat på aktuelle sociale temaer ud fra perspektivet institutionel interaktion. Den første dag vil handle om de organisatoriske rammer for institutionel interaktion eller med Lipskys betegnelse arbejdssituationens struktur i street-level bureaucracy. Den anden dag om den institutionelle interaktion som aktivitetstype (såvel system-klient interaktion som systemintern interaktion mellem professionelle), herunder spørgsmålet, om der foreligger professionelle og sproglige formater (i form af vejledningsstrategier og metoder, som muliggør implementering af den givne institutionelle opgave).

6 Samlinger og litteraturforslag Artikler og kapitler fra bøger bliver samlet i et kompendium. 1. samling: 19. og 20 februar Kulturanalyser 20. februar: Barth, F. (1994): Analysen av kultur i komplekse samfunn. I: Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget Barth, F. (1994): Nye og evige temaer i studiet af etnisitet. I: Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget Hastrup, K. (2003): Introduktion: Den antropologiske videnskab. I Hastrup, K (red): Ind i verden: En grundbog i antropologisk metode. København: Hans Reitzels Forlag

7 2. samling: 18. og 19. marts Metode og klassiske analyser 258 sider obligatorisk 18. marts Formiddag 10 12: Emile Durkheim: Den sociologiske metodes regler, København: Hans Reitzel 2000, kap. 1-3, købes, (obligatorisk: kap. 3). Georg Simmel: Ekskurs om den fremmede pp , og Moden pp i Simmel: Hvordan er samfundet muligt?, København: Gyldendal 1999,. (I kompendium) Eftermiddag 13 14: Gorm Harste: Arbejdssamfundet. Arbejdsetik og samarbejdsetik ifølge Weber og Durkheim i Økonomi og Politik, nr. 1 april, 76. årg 2003, pp (I kompendium) Max Weber: Protestantismens etik og kapitalismens ånd, (minus noter) København: Nansensgades Antikvariat 1995, købes (ca. 70 s.).(obligatorisk) Kirsten Bovbjerg: Kaldet til selvrealisering mod en ny arbejdsetik i Distinktion nr. 7, 2003, pp (I kompendium) Eftermiddag 14 15: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter. Eftermiddag 15 17: Gruppevis fremlæggelse af og opposition på individuelle synopser. 19. marts: Formiddag 9 12: (ved Gorm Harste) Emile Durkheim: Om den sociale arbejdsdeling, København: H.Reitzels Forlag 2000, købes, (udvalg: pp , , , , , , ). (obligatorisk) Eftermiddag 13 14: Jørn Loftager: Emile Durkheim: Borgerrollen og det multikulturelle i Ove Korsgaard (red.): Poetisk Demokrati, København: Gads Forlag 2001, pp (I kompendium) Eftermiddag 15 16: Plenumdiskussion: Hvad er social integration set i lyset af de klassiske tilgange?

8 3. samling: 22. og 23. april Nyere analyser 119 sider obligatorisk 22. april: Formiddag 10 12: Anthony Giddens: Modernitet og selvidentitet, København: Hans Reitzel 1996, pp (Obligatorisk) Ulrick Beck: Risikosamfundet, Kbh: H.Reitzel 1997, pp , Zygmunt Bauman: Fællesskab, Kbh: H.Reitzel 2002; købes. Eftermiddag 13 15: Pierre Bourdieu: Socialt rum og symbolsk rum pp samt Den biografiske illusion pp i Af praktiske grunde, København: H.Reitzel (Obligatorisk, i kompendium). Eftermiddag 15-17: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter. 23. april: Formiddag 9 12: (ved Nils Mortensen) Niklas Luhmann: Tillid, København : Hans Reitzel (købes) Niklas Luhmann: Samfund og individ i Jens.Chr. Jacobsen (red.): Autopoiesis II, Kbh: Politisk Revy 1995, pp (Obligatorisk, i kompendium) Niklas Luhmann: Inklusion og Eksklusion, i Distinktion nr 4, 2002, pp (obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag 13 15: Jürgen Habermas: Anden mellembetragtning: kap. 1 i Teorien om den kommunikative handlen, Aalborg Universitetsforlag 1992.(obligatorisk). Eftermiddag 15 16: I plenum: Sammenligning af Habermas og Luhmann s perspektiver på social integration. Eftermiddag 16 17: Gruppediskussion af dagens tekster i forhold til egne erfaringer og projekter.

9 4 samling: 13. og 14. maj Inklusion og eksklusion 151 sider obligatorisk 13. maj: Formiddag 10 13: T.H.Marshall: Medborgerskab og social klasse, København: Hans Reitzels Forlag 2003, (købes), pp (Obligatorisk) Michel Foucault : Socialmedicinens fødsel i Distinktion, nr. 3, 2001, pp (Obligatorisk, i kompendium) Michel Foucault: Overvågning og Straf, København: Det lille forlag, pp (Obligatorisk, i kompendium) Erik Oddvar Eriksen og Jarle Weigaard (1993): Fra statsborger til kunde: Kan relasjonen mellom innbyggerne og det offentlige reformuleres på grunnlag av nye roller?, i E.O. Eriksen (red.) Den offentlige dimension. Oslo: Tano Eftermiddag 13 15: Erving Goffman: Stigma, Harmondsworth: Penguin 1963, pp (Obligatorisk, i kompendium) Nils Mortensen: Det paradoksale samfund, København: Hans Reitzels Forlag 2004, pp NB! Mortensen 2004 er opstillet på masteruddannelsen læsesal. Det anbefales at købe bogen, idet den ærinde i høj grad er at give et overblik over sociologiens behandling af spørgsmålet om social integration. Eftermiddag 15 16: Plenumdiskussion: Teorier om social integration som politisk sociologi. Eftermiddag 16 17: Diskussion af dagens tekster i forhold til egne projekter. 14. maj: Formiddag 9 12: Gruppearbejde: Social integration i velfærdsstaten. Eftermiddag 13 15: Gruppefremlæggelse i plenum: Social integration i velfærdsstaten. Eftermiddag 15 16: Afrunding.

10 Richard Sennett: Det fleksible menneske, 1999, kap. 3. (I kompendium) Nanna Mik-Meyer: Anne er sygdomsfikseret i Nanna Mik-Meyer, Margareta Järvinen: At skabe en klient, København: Hans Reitzels Forlag 2003, pp (I kompendium) Nanna Mik-Meyer: Omsorgens herredømme og Jørgen Elm Larsen: Marginale mennesker i marginale rum i Nils Mortensen, Margareta Järvinen: Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag 2002, pp , (I kompendium) (to oplæg). Niels Åkerstrøm: Borgerens kontraktliggørelse, København: Hans Reitzels Forlag 2003, pp (I kompendium) Margaretha Järvinen: Den udstødte mellem normalisering og dyrkelse (manuskript, i kompendium).

11 5. samling: 3. og 4. juni Institutionel interaktion 3. juni: Formiddag : Street-Level Bureaucracy De organisatoriske rammer for socialt arbejde; socialt arbejde som frontlinievirksomhed. Forbindelseslinier mellem de foregående samlinger og 5. samling. Lipsky, M. (1980): Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation, New York. (Obligatorisk, i kompendium) - Preface: Dilemmas of the Individual in Public Services, pp. XI - XVI - The Critical Role of Street-Level Bureaucrats, pp Resource for Resistance, pp Chapter 5. Relations with Clients, pp Chapter 6. Advocacy and Alienation in Street-Level Work, pp Patterns of Practice, pp Chapter 13. Support for Human Services: Notes for Reform and Reconstruction Eftermiddag : Organisation som lokal aktivitet Boden, D. (1994): The Business of Talk. Organizations in Action. Polity Press, Cambridge. (Obligatorisk, i kompendium) - Introduction, pp Talk and Organization, pp Eftermiddag 15 17: Anvendelse Diskussion af tekster og problemstillinger i forhold til egne projekter. 4. juni: Formiddag : Institutionel interaktion Sarangi, S. &. C. Roberts (1999): The Dynamics of interactional and institutional orders in workrelated settings, pp I Sarangi, S. & C. Roberts eds.: Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton de Gruyter: Berlin, New York. (Obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag : Samtaleanalyse Kjærbeck, S. (2003): Hvad er vellykket aktiveringssamtale? En undersøgelse af myndiggørelse og umyndiggørelse i handlingsplansamtaler, pp i Asmuss, B. & J. Steensig red.: Samtalen på arbejde konversationsanalyse. Samfundslitteratur, Frederiksberg. (Obligatorisk, i kompendium) Olesen, S. P. (2002): Arbejdsmarkedspolitikkens mikroprocesser handlingsplansamtalers rolle i social- og arbejdsmarkedspolitikken, pp i Jørgensen, H. m.fl. red.: Arbejde og politik Undervejs med CARMA Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet. (Obligatorisk, i kompendium) Eftermiddag 15 17: Anvendelse Diskussion af tekster og problemstillinger i forhold til egne projekter. Afrunding.

12 Udvalgte litteraturhenvisninger vedrørende institutionel interaktion: 5. samling indgår i en form for dialog med de foregående samlinger. Mouzelis (1995) er en mulig brobygger mellem forskellige tilgange, repræsenteret i 2. modul. De øvrige referencer et skønsomt udvalg af en efterhånden særdeles fyldig litteratur med mikroanalyser af institutionel interaktion. Drew & Heritage (1992) og Sarangi & Roberts (1999) kan fremhæves som centrale. - Carstens, A. (1998): Aktivering klientsamtaler og socialpolitik. Hans Reitzels Forlag: København - Drew, P. & J. Heritage eds. (1992): Talk at work. Interaction in institutional settings. Cambridge University Press, Cambridge, USA - Drew, P. & M.-L. Sorjonen (1997): Institutional Dialogue, pp in Dijk, T. A. van ed.: Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, Vol. 2. Sage: London, Thousand Oaks, New Delhi - Erickson, F. (2001): Co-membership and wiggle room: Some implications of the study of talk for the development of social theory, pp i Coupland N. et al. eds.: Sociolinguistics and Social Theory. Longman: London - Eskelinen, L. & D. Caswell (2003): Den socialfaglige praksis ved visitation af arbejdsløse. AKF Forlaget: København - Goffman, E. (1967): Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behaviour. Pantheon Books: New York - Lindh, G. (2000): Samtalen. Et værktøj i uddannelses- og erhvervsvalgsprocessen. Rådet for uddannelses- og erhvervsvalg: København - Mouzelis, N. (1995): Sociological Theory: What went wrong? Diagnosis and Remidies. Routledge: New York and London - Olesen, S. P. (1999): Handlingsplansamtaler: Intentioner og aktører. Arbejdstekst nr. 1. CARMA: Aalborg Universitet - Olesen, S. P. (2003): Client, User, Member as Constructed in Institutional Interaction, pp i Hall, C., K. Juhila, N. Parton & T. Pösö eds.: Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. Jessica Kingsley: London & New York - Olesen, S. P. (2003): Handlingsplansamtaler: Den institutionelle interaktion. CARMA: Aalborg Universitet og Den Social Højskole i Århus - Sarangi, S. (2000): Activity types, discource types and interactional hybridity: the case og genetic counselling, pp i Sarangi, S. & M. Coulthard eds.: Discourse and Social Life. Longman: London

13 - Sarangi, S. & C. Roberts eds. (1999): Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Mouton de Gruyter: Berlin, New York - Sarangi, S. & S. Slembrouck (1996): Language, Bureaucracy and Social Control. Longman: London & New York - Seltzer, M. C. Kullberg, S. P. Olesen & I. Rostila (2001): Listening to the Welfare State. Ashgate: Aldershot, Burlington, Singapore, Sidney - Silverman, D. (1997): Discourses of Counselling. HIV Counselling as Social Interaction. Sage: London, Thousand Oaks, New Delhi - Silverman, D. (1998): Harvey Sacks. Social Science and Conversation Analysis. Oxford University Press: New york - Vehviläinen, S. (1999): Structures of Counselling Interaction. A Conversation Analytic Study of Counselling Encounters in Career Guidance Training. Helsinki University

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Modul 5 Valgfag 3 5, 10 eller 15 ects-points Diskurs- og narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde Efteråret 2013 4. september 2013 Kandidatuddannelsen i Socialt

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Modul 5 Valgfag 3 5, 10 eller 15 ects-points Diskurs- og narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde Efteråret 2014 25. september 2014 Kandidatuddannelsen i Socialt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008

UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008 UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3 Efteråret 2008 Oversigt I studieordningen omtales dette modul på denne måde: Dette modul tager sit udgangspunkt i tilsigtede forandringer af pædagogiske og sociale indsatser,

Læs mere

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014

SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 SOCIOLOGI Pensum Forår 2014 Obligatorisk pensum 1600 sider Oversigtslitteratur Andersen, H. & L. B. Kaspersen: Klassisk og Moderne Samfundsteori. 5. Udgave. Kbh.: Hans Reizels Forlag. Kap.1 Klassisk og

Læs mere

Sociologi, efteråret 2012

Sociologi, efteråret 2012 Sociologi, efteråret 2012 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Tid/sted: Forelæsninger: Torsdage kl. 12-14. Store Søauditorium.

Læs mere

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi

Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Etik på grænsen mellem filosofi og sociologi Formålet med kurset er at skærpe den studerendes evne til at betragte sociologiske problemstillinger og sociologien i det hele taget i et etisk perspektiv.

Læs mere

Sociologi, efteråret 2011

Sociologi, efteråret 2011 Sociologi, efteråret 2011 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Tid/sted: Forelæsninger: Tirsdage kl. 16.00 18.00 Store Søauditorium.

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Sociologi, efteråret 2011

Sociologi, efteråret 2011 Sociologi, efteråret 2011 Undervisere: Gorm Harste (GH), Marie Østergaard Møller (MØM), Lasse Engelbrecht Lindekilde (LEL, koordinator) Om forløbet og pensum: Nedenfor findes en oversigt over pensum til

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 3 Social Inklusion udvikling og forandring af socialt arbejde Hold 2004720 Undervisningsdage for Modul 3, efterår 2005 1. og 2. september 22.

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Undervisning modul 3 Organisation Forår 2014 (del 2) 21. januar 2014 Sted: København AAU Campus Frederikskaj 10A, 2450 København SV Aalborg Aalborg Universitet, Kroghstræde

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Oplæg ved Dorte Caswell, Lektor på Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU-CPH. KL Beskæftigelsestræf Kolding 25.februar 2015 1 Samtaler som

Læs mere

SOCIOLOGI Pensum Forår 2013

SOCIOLOGI Pensum Forår 2013 SOCIOLOGI Pensum Forår 2013 K: Materiale findes i trykt kompendium B: Bogen kan lånes fra bibliotekets semesterhylder CSS studiebibliotek (1 times lån), Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (kviklån

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Faglig praksis i myndighedsarbejdet?

Faglig praksis i myndighedsarbejdet? Faglig praksis i myndighedsarbejdet? - Et nærsynet og delvist nørdet blik på fænomenet modstand i interaktion Oplæg ved Dorte Caswell, Lektor på institut for sociologi og socialt arbejde, AAU-CPH. 1 Hvordan

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014 GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2014 Grundfaget i politisk sociologi er struktureret i to dele, hvoraf den første har hovedfokus på teori og sammenligning af teoretiske positioner, mens den anden

Læs mere

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Kursusansvarlige: LeeAnn Iovanni, Annick Prieur, Lars Skov Henriksen Specialiseringens mål, indhold og opbygning Sociale problemer som for eksempel

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen. Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen

Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen. Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen Individ og fællesskab i lyset af moderniseringen Kulturstyrelsen 16. Juni 2015 Per Schultz Jørgensen Kulturel revolution Opbrudssamfundet De store paraplyer er borte En kulturel frisættelse Individualisering

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

SMOF symposium 29. november 2013

SMOF symposium 29. november 2013 SMOF symposium 29. november Den Bio-Psyko-Sociale model i et sundhedsantropologisk perspektiv Placebo & Kommunikation Eva Hauge, DipMDT, Master i Sundhedsantropologi (MSA) Specialist i muskuloskeletal

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

I alt... 240 sider. B Hans Henrik Bruun (2013): Max Weber. Djøfs Forlag. Kap. 2-7, side 21-88 (67 sider)

I alt... 240 sider. B Hans Henrik Bruun (2013): Max Weber. Djøfs Forlag. Kap. 2-7, side 21-88 (67 sider) Sociologipensum 2015 K: Materiale i kompendiet til faget som kan købes i Akademisk Boghandel B: Semesterlitteratur som kan lånes på: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek + CSS Studiebibliotek

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, 9. semester

Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, 9. semester Semesterbeskrivelse for Kandidatuddannelsen i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, 9. semester Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn: Studienævn for Kandidatuddannelsen

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer)

Studieguide. Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Studieguide Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering (MR12) og Beskrivende Radiograf (BR12) Studieåret 2012/13 Undervisning

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde

Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Aktuelle fællestræk og udfordringer i socialt arbejde Marianne Skytte Socialrådgiverdage 2015 Nedslagspunkterne i mit oplæg Det aktuelle styrkeforhold mellem konkurrerende menneskesyn og medborgerskabsopfattelser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012

STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE. Efterår 2012 STUDIEPLAN FOR SAMSPILLET MELLEM ETIK, JURA OG PSYKOLOGI I ARBEJDET MED ÆLDRE OG DEMENTE Efterår 2012 Uddannelsesretning: Demens Demens giver ret til at anvende betegnelsen: SocD i demens Den engelske

Læs mere

Videnskabsteori - En tekstsamling

Videnskabsteori - En tekstsamling 1 Weber, Max: "Den socialvidenskabelige og socialpolitiske erkendelses 'objektivitet'" 1 Kilde: Max Weber. Udvalgte tekster Hans Reitzel, 2003 ISBN: 8741225546 2 Weber, Max: "Die "Objektivität" sozialwissenschaftlicher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter

30 år efter Jordskredsvalget. Decembervalget 1973: 30 år efter 30 år efter Jordskredsvalget Jørgen Elklit og Mogens N. Pedersen Decembervalget 1973: 30 år efter Rune Stubager Ændrede skillelinjer siden 1960'erne? Lars Bille Tre nye partier? Elizabeth P. Klages Populisme

Læs mere

Forord... 9 Indledning...11

Forord... 9 Indledning...11 Indhold Forord................................................ 9 Indledning.............................................11 Kapitel 1 At være pædagog At være studerende.................... 13 At være pædagog......................................14

Læs mere

Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag!

Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag! SOCIOLOGI PENSUMLISTE, LEKTIONSPLAN, HOLDOVERSIGT OG UGEPLAN INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KU, FORÅR 2016 Velkommen til sociologi-faget på BA-uddannelsen i statskundskab og samfundsfag! I det følgende dokument

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015

GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015 GRUNDFAG I POLITISK SOCIOLOGI EFTERÅRET 2015 Grundfaget i politisk sociologi er struktureret i to dele, hvoraf den første har hovedfokus på teori og sammenligning af teoretiske positioner, mens den anden

Læs mere

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015

Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 Bachelor-tilvalg i SAMFUNDSFAG: METODE EFTERÅR 2015 PENSUM OG UNDERVISNINGSPLAN Undervisere: Johanne Grøndahl Glavind og Morten Jakobsen Pensumliste (alt pensum købes i PB en grundbog + materialesamling)

Læs mere

Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg

Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg Publications - Nanna Mik-Meyer Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg Planned for publication in 2013 Mik-Meyer, N. (2013) Obesity and

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori

Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter i socialt arbejde En refleksionsteori Nye horisonter til tryk.indd 1 25-11-2009 18:26:53 Nye horisonter til tryk.indd 2 25-11-2009 18:26:54 Maria Appel Nissen NYE HORISONTER I SOCIALT ARBEJDE

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol

Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialisering i Sociale problemer og social kontrol Specialiseringens mål, indhold og opbygning Sociale problemer som for eksempel vold, misbrug, prostitution, psykiske lidelser, arbejdsløshed og kriminalitet

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis

LEDER. Viden og refleksion i evaluering af. pædagogisk praksis LEDER Viden og refleksion i evaluering af pædagogisk praksis NR. 5 MAJ 09 Lektor Maria Appel Nissen Aalborg universitet Artiklerne i dette nummer forholder sig på forskellig vis til den komplekse problemstilling,

Læs mere

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd

Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Institut for Statskundskab Syddansk Universitet Program for politik-ugen 2015 Forholdet mellem politikere og embedsmænd Indhold 1. Årets politik-uge 2. Undervisningens placering 3. Forberedelse til politik-ugen

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 Formål med Den Sociale Diplomuddannelse At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Pensum i Politisk teori, forår 2015

Pensum i Politisk teori, forår 2015 Pensum i Politisk teori, forår 2015 * Grundbog: Will Kymlicka (2002), Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Oxford University Press. Kan købes i Politologisk Bogformidling (locale

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes?

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? V. Lektor Jon Fuglsang, Ernæring og sundhedsuddannelsen Institut for

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

basiskursus 2: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i sociologi Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Version: 4/3-2010. 6. semester. Sociologi Aalborg Universitet

Version: 4/3-2010. 6. semester. Sociologi Aalborg Universitet Version: 4/3-2010 6. semester Sociologi Aalborg Universitet Foråret 2010 6. semester: Bachelorprojekt og fagets videnskabsteori Formål Formålet med 6. semester er at give de studerende mulighed for at

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer

Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer November 2010 Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer v/ Inger Anneberg, journalist, master i sundhedsantropologi Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Husdyrbiologi-

Læs mere

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel:

Projektskabelon. Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt modul. Omfang 6 ECTS. 1. Titel: Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Modernitet, velfærd og solidaritet

Modernitet, velfærd og solidaritet SØREN JUUL Modernitet, velfærd og solidaritet En undersøgelse af danskernes moralske forpligtelser HANS REITZELS FORLAG Indhold Forord 9 1. Indledning 11 2. Undersøgelsens solidaritetsbegreb 16 Solidaritetsbegrebets

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg

Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg Publication list - Nanna Mik-Meyer Department of Organization Copenhagen Business School Kilen, Kilevej 14A, 4 th floor DK-2000 Frederiksberg Forthcoming publications in 2013 in press The imagined psychology

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Organisation, metoder og praksis 3. semester

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere