Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet"

Transkript

1 Differentieret social integration som teoretisk og praktisk redskab i aktiveringsarbejdet 1 Catharina Juul Kristensen, lektor ved Institut for samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, RUC. Indledning I dette paper præsenteres nogle begreber, der kan anvendes til analyser af det praktiske aktiveringsarbejde, der udføres i en række aktiveringsprojekter for grupper af socialt udsatte herunder også socialt udsatte grønlændere i Danmark. Begreberne kan endvidere bruges som inspiration for det videre arbejde med disse grupper. Jeg fokuserer særligt på begreberne differentieret social integration og kvalificering af hverdagslivet. Derudover argumenterer jeg for nødvendigheden af et nuanceret blik på marginalitet, og social udstødthed. De socialt udsatte grønlændere Begreberne differentieret social integration og kvalificering af hverdagslivet er teoretiske abstraktioner. De skal som sådan tilpasses de konkrete grupper, der arbejdes med i aktiveringsprojekterne eller i det sociale arbejde i øvrigt. De social udsatte grønlændere i Danmark kræver i min vurdering et dobbelt blik. De skal både ses som personer af anden etnisk herkomst end dansk og som socialt udsatte. Som grønlændere udgør de en særlig gruppe, en etnisk minoritet med en særlig historie i forhold til Danmark. Hvis de socialt udsatte grønlændere kun ses som socialt udsatte og altså ikke en socialt udsat gruppe af anden etnisk herkomst end dansk er der risiko for, at en del af deres problemer overses (fx det at en del af denne gruppe ikke har kendskab til det danske samfund og dets organisering, og derfor har svært ved at orientere og begå sig). Udover dette dobbeltblik er det som altid vigtigt også at have øje for forskelle og ligheder internt i gruppen. Forskelle og ligheder der fx kan være relateret til køn, alder og social klasse. Gruppen af socialt udsatte grønlændere tilhører den gruppe, der i sociallovgivningens terminologi, henvises til som personer der har brug for en særlig social indsats, en indsats med et livsforbedrende sigte. Gruppen er dog ikke ens, ligesom deres livssituation ikke er statisk. Begrebet differentieret social integration og de øvrige begreber der her inddrages, kan rumme denne heterogenitet og foranderlighed. 1

2 Differentieret social integration Begrebet differentieret social integration giver et overordnet blik på, hvordan socialt udsatte grupper kan integreres. Tilgangen er baseret på anerkendelse af forskellighed, med blik for at ikke alt er acceptabelt, at der er grænser for, hvilke former for hverdagspraksis der kan anerkendes. Derudover medtænkes den sociale ulighed. Hvis der kun fokuseres på anerkendelse, er der nemlig fare for, at de forskellige socialt udsatte grupper fastholdes i en socialt ulige position. Et forstillet eksempel er hjemløses mennesker, der får lov til at fortsætte deres livspraksis uden kontakt med det offentlige system, da de jo selv har valgt at leve sådan. Argumentet er her, at der skal findes en balance imellem fralæggelse af ansvaret og social intervention, en balance baseret på anerkendelse, inddragelse og velovervejede social faglige vurderinger og krav. Endelig retter tilgangen fokus mod de socialt udsatte gruppers ressourcer; deres evner og potentialer. Målet med differentieret social integration, som tilgang i det sociale arbejde, er at undgå unuancerede sociale tiltag som fx normalisering, at undgå social devaluering, og at undgå en fastholdelse af de socialt udsatte i en socialt underordnet position. Definitionen af differentieret social integration lyder: Differentieret social integration er en gensidig læreproces, hvor de normale (majoriteten) og de marginale (minoriteterne) søger at tilpasse sig hinanden. De marginale livsmåder har i udgangspunktet en ret i sig selv. I realiteten er de en del af et større samfund, hvis dominerende traditioner, normer og værdier også må respekteres. Differentieret social integration er en balanceakt mellem at have lov til at bibeholde og videre udvikle sin egen livsmåde, som gruppe eller individ, og være en del at et større samfund (Kristensen, 1997) 2. Et nuanceret blik på marginalitet og social udstødthed? For at udgå et forenklet billede af de socialt udsatte og ramme mål forbi i den sociale indsats, er det vigtigt at have et nuanceret blik på hvert enkelt menneske. Dette blik, eller denne viden om man vil, skal bruges til at vurdere, hvilke livsområder de enkelte mennesker er marginaliseret eller udstødt i forhold til, og hvilke de skal integreres i. 2

3 Det er med andre ord vigtigt at indkredse, hvilke livsområder de enkelte, socialt udsatte er marginaliseret eller udstødt i forhold til, hvilke områder de selv ønsker, og det fra professionelt hold vurderes realistisk, at de forsøges integreret i. Livsområder? Dette begreb dækker over de sfærer eller aktiviteter, de fleste danskere ser som normale og attråværdige. Det majoritetsbefolkningen allerede deltager i eller ser som væsentligt. Af eksempler kan nævnes uddannelses- eller arbejdsmarkedsdeltagelse, at være en del af et familiært eller bredere socialt netværk, og at have en fast bolig. At være socialt integreret er at være deltager i flere af disse i en længerevarende periode. Arbejdsmarkedet er ikke det eneste væsentlige livsområde, eller det væsentligste. Men det kan være det. Socialt udsatte mennesker har i sagens natur været marginaliserede i forhold til de fleste af de nævnte livsområder igennem en længere periode. Nogle er direkte udstødte fra dem. Der kan dog være undtagelser. I det konkrete sociale arbejde skal områderne prioriteres. Hvad er det vigtigst at starte med? Hvad er realistisk lige nu? Som antydet er det vigtigt, at de socialt udsatte selv tages med på råd i formuleringen af den sociale indsats og at indsatsen er åben for ændringer. Inddragelsen skal blandt andet være med til at sikre, at indsatsen netop bliver en integrationsproces (en ønsket proces for den enkelte), og ikke en normaliseringsproces (en ufrivillig proces rettet mod det, med majoritetssamfundets øjne mere eller mindre bevidst ses som rigtigt eller godt) 3. Denne forståelse udgør, sammen med differentieret social integration, en væsentlig del af grundlaget for min forståelse af begrebet og tilgangen kvalificering af hverdagslivet. Kvalificering af hverdagslivet som tilgang Det er en meget vigtig pointe i hverdagslivsforskningen, at arbejdslivet ses som en del af hverdagslivet. Der kan ikke tales om hverdagsliv versus arbejdsliv. De to udgør begrebsmæssigt en del af et samlet hele. Hverdagslivet ses med andre ord som det liv, vi lever hver dag, ligegyldigt hvem vi er, hvor vi er og hvad vi laver. Det indbefatter alle aktiviteter (tanker, handlinger og følelser) og livsområder (fx familien og arbejdslivet); det vi selv gør og det vi konfronteres med. Kvalificering af hverdagslivet indbefatter ikke kun en forståelse af de socialt udsattes hverdagsliv, men også de betingelser der rammesætter det. Det vil sige alt fra de nære sociale relati- 3

4 oner og de sociale sammenhænge den enkelte i øvrigt indgår i, til bredere samfundsmæssige forhold som sociallovgivning og dominerende kultur. Set i et mikroperspektiv implicerer håndtering og kvalificering af hverdagslivet: Det at kunne organisere hverdagen og dens gøremål på en praktisk og meningsfuld måde, at kunne begå sig blandt andre mennesker, og i forskellige sammenhænge, at have en fornemmelse af de betingelser der muliggør og begrænser ens aktiviteter, samt men ikke mindst bevidst at kunne påvirke disse betingelser og derved eget liv en positiv retning (Kristensen, 2003) 4. Rettes fokus mod aktiveringsindsatsen, kan der analytisk set skelnes mellem tre overordnede former for aktivering: 1) kvalificering til deltagelse på det ordinære arbejdsmarked (evt. revalidering eller uddannelse); 2) kvalificering af det øvrige hverdagsliv (fx at lære at opretholde egen husholdning og drage omsorg for sig og sine), dvs. kvalificering til et liv uden formelt arbejde; og 3) kvalificering af hverdagslivet som helhed; dvs. en indsats der retter sig mod de to ovenstående dimensioner. I forhold til gruppen af socialt udsatte grønlændere er anden og tredje form for aktivering de mest aktuelle. Den første form må dog ikke udelukkes. Den kan vise sig at blive relevant. Kvalificering af hverdagslivet som tilgang til aktiveringsarbejdet fordrer en fleksibel, individuelt tilpasset indsats, der løbende revideres. Det skal være muligt at bevæge sig imellem de tre former for aktivering. Afrunding Jeg vil slutte mit paper ved at vende tilbage til spørgsmålet om integration i hvad?. For gruppen af socialt udsatte grønlændere er det primære mål for størstedelens vedkommende nok at skabe en social base for det enkelte menneske, at kvalificeret til et liv uden formelt arbejde. Det er dog vigtigt, som diskussionerne på temadagen også viste, at anvende fleksible metoder i arbejdet med denne gruppe, og have og tage sig tid, da deres hverdagsliv og personlige formåen bestandigt bevæger sig mellem det bedre og det værre. Noter 4

5 1 Paperet er baseret på mit oplæg på temadagen Veje til en anden hverdag er aktivering vejen frem?, Brogården den 10. november C. J. Kristensen 1997: Gensidig integration ansatser til en teoretisk tilgang til differentieret social integration. I: T.J. Hegland m.fl. (red.): Sammenbrud eller sammenhold? Nogle udviklingstendenser for velfærdssamfundet. København: Akademisk Forlag. P.p For en teoretisk uddybning af dette se C. J. Kristensen 2000: Marginalisering en begrebsudredning. I. J. E. Larsen m.fl. (red.): Kontinuitet og forandring kontinuiteter og forandringer i samfundets differentierings- og integrationsformer. Frederiksberg: Samfundslitteratur. P.p C. J. Kristensen 2003: Myndiggørelse gennem legitim perifer deltagelse et teoretisk bud på et mål for aktiveringsindsatsen. I. J. Andersen m.fl. (red.): Empowerment i storbyens rum. Et socialvidenskabeligt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag. P.p

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere