Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til Børn og Unge-udvalget"

Transkript

1 Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn og Unge-udvalget den 30. april og i forbindelse med udvalgsdrøftelsen af Kvalitetsrapporten 2013, er der rettet særlig opmærksomhed på den gruppe af elever, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Ved afgangsprøven i 2013 er det 266 elever, svarende til 11 % af årgangen, der ikke opnåede mindst 2 i dansk og matematik. I forbindelse med drøftelserne i Børn og Unge-udvalget er der orienteret om, at Børn og Unge iværksætter konkrete tiltag for at sikre alle elever de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. I dette notat beskrives de konkrete tiltag. Der udvikles eller indkøbes en ny digital løsning, som præcist og overskueligt viser elever, forældre og lærere, hvad den enkelte elev kan - og hvilke områder af stoffet, der skal arbejdes mere med. I forlængelse heraf vil der i overhalingssporet blive gennemført målrettede tilbud for elever i udskolingen og under det lange seje træk, tilbud for elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Sagsnummer: 14/ Sagsbehandler: Dennis Møller Hansen Jesper Callesen Telefon: Telefon direkte: Der er afsat i alt 10,2 mio. kr. til indsatserne i perioden Baggrund Med erhvervsskolereform er der skabt fornyet fokus på elevernes resultater ved afgangsprøven. Elever der ikke gennemfører folkeskolens afgangsprøve med karakteren mindst 2 i dansk og matematik, vil ikke kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse. Det er derfor tydeligt, at resultatet af folkeskolens afgangsprøve har stor betydning for elevernes uddannelsesmuligheder.

2 I forbindelse med folkeskolereformen er der desuden formuleret to resultatmål som indikator for, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan: Mindst 80 % af eleverne skal i de nationale test være gode til at læse og regne. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. I forbindelse med Børn og Unge-udvalgets temadrøftelse om uddannelse til alle og udvalgets behandling af Kvalitetsrapporten 2013, er der i Udvalget givet udtryk for, at Der er behov for bedre identifikation af børn og unge med særlige udfordringer i fagene dansk og matematik Der skal udvikles særlige forløb i dansk og matematik, så alle elever kommer med rent fagligt Der skal være større opmærksomhed på at forældre klædes på til at understøtte elevernes læring Nøglen til faglig udvikling hos nogle unge ligger i at understøtte deres alsidige personlige udvikling Indholdet af dette notat er desuden baseret på følgende faglige vurderinger af, hvordan der skal sættes ind for at sikre alle elever de grundlæggende kundskaber i dansk og matematik. Der er behov for at udvikle en ny digital løsning, der præcist og overskueligt viser elever, forældre og lærere, hvad den enkelte elev kan og hvad eleven skal arbejde med Der er behov for at arbejde intensivt med de fagligt udfordrede elever i dansk og matematik Der er behov for at udvikle og/eller anvende nye metoder, som sigter mod fagenes praktiske anvendelse At arbejdet med talforståelse og sprog i sammenhæng med 0-6 års området intensiveres At dette arbejde fortsættes i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen med henblik på, at der udarbejdes en langsigtet handlingsplan for bedre grundlæggende talforståelse 2

3 Nedenfor redegøres kort for de tiltag, som Børn og Unge gennemfører. I bilag 1 er der vedlagt en nærmere beskrivelse. Tiltagene indenfor matematik vil indgå i udarbejdelsen af en handlingsplan for talforståelse og matematiske færdigheder Handlingsplanen vil være færdig primo Bedre viden om elevernes faglige niveau Det er afgørende at identificere de elever, der har behov for et intensivt fagligt forløb, så tidligt som muligt. Der udvikles (eller indkøbes) derfor en digital løsning, der i overensstemmelse med fagenes kompetencemål kan give et visuelt billede af de enkelte børn og unges faglige niveau via radardiagrammer (se bilag 2). Tiltaget skal ses i sammenhæng med en mere generel afprøvning af digitale læringsplatforme, som pågår i Børn og Unge. Med tiltaget vil også høstes erfaringer med opfølgningen på nye fælles mål for folkeskolen, hvilket kan anvendes generelt i elevplaner og kvalitetsrapporter. Radardiagrammet viser elevernes færdigheder baseret på elevernes egne svar på konkrete opgaver og kan bruges som en vigtig del af arbejdet med elevplanerne. Radardiagrammer kan dermed understøtte kommunikationen med forældrene om elevplanerne. Endelig kan radardiagrammet understøtte og målrette de initiativer, der beskrives nedenfor under overhalingssporet og det lange seje træk Nye målrettede faglige tilbud for eleverne Indsatser i overhalingssporet skal nå elever i udskolingen, der ikke har erhvervet sig de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Der er erfaring med, at intensive forløb af kortere varighed kan løfte eleverne markant rent fagligt. Der laves derfor særlige super mover forløb, der er målrettede forløb for elever indenfor målgruppen i 7-9 klasse. Der arbejdes konkret med målrettet prøvebooster, sommerskole med fokus på dansk og matematik samt fag-camps. Der vil blive set positivt på samarbejde med eksterne aktører, der kan bidrage til forløbene. Indsatser under det lange seje træk gennemføres for at løfte og målrette undervisningen i dansk og matematik for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Målet er, at alle ele- 3

4 ver opnår de basale kundskaber i indskolingen. Der skal blandt andet arbejdes systematisk med at gøre det tydeligt for eleverne, hvad de skal lære og hvor de ligger rent fagligt både i den daglige undervisning og i elevplanerne. De konkrete elementer vil udfoldes i det videre arbejde. Indsatserne indenfor matematik indgår således i udarbejdelsen af en handlingsplan for talforståelse og matematik i et 0-18 års perspektiv fra , hvor der er fokus på alle elever. Inspiration til dette arbejde kan med fordel hentes fra Aarhus Kommunes Handlingsplanen For Sprog og Læsning fra Handlingsplanen vil blive udarbejdet med inddragelse af alle relevante parter. Under det lange seje træk gennemføres desuden to samarbejdsprojekter med VIA University og Aarhus Universitet samt forløb med skoleskak. Økonomi Tabel 3. Oversigt over udgifter (1000 kr.) I alt "Overhalingssporet" Det lange seje træk I alt De 10,2 mio. kr. finansieres af opsparede midler i Børn og Unge fra regnskab

5 Bilag 1. Indsatser i overhalingssporet : Super mover forløb : Der er erfaring med, at intensive forløb af kortere varighed kan løfte eleverne markant rent fagligt 1. Der udvikles derfor målrettede faglige forløb for elever, der i udskolingen ikke har tilegnet sig de grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Følgende konkrete initiativer indgår i udarbejdelsen af handlingsplanen: Fag-camps - som både kombinerer et fagligt fokus med udvikling af elevernes alsidige personlige kompetencer. Prøvebooster målrettes fagene dansk og matematik med intensive faglige forløb. Målet er at styrke eleverne fagligt umiddelbart op til eksamen. Sommerskole som særligt intensive faglige forløb i forbindelse med sommer, efterårs og vinterferien. Fokus er på fagene dansk og matematik. Det lange seje træk : Fokus på dansk og matematik 76 elever opnår ikke mindst 2 i matematik, hvilket skal ses i forhold til, at tallet udgør 25 elever for faget dansk (folkeskolens afgangsprøve, 9. klasse, Aarhus Kommune 2013). Der rettes derfor en særlig opmærksomhed på grundlæggende matematiske begreber i forbindelse med læreplanstemaerne i dagtilbuddene og faget matematik i indskolingen, på mellemtrinnet, samt i udskolingen. Fokus rettes mod, at alle elever opnår de grundlæggende færdighe- der i talforståelse og matematiske grundbegreber. Fra det kommende skoleår tages initiativ til en række indsatser, der vil indgå i handlingsplanen for talforståelse og matematik i et 0-18 års perspektiv at fokus på talforståelse indenfor 0-6 års-området forstærkes og videreføres i indskolingen at elevernes progression i faget sikres 1 Løkke Fondens Drengeakademiet er et eksempel. En gruppe af fagligt udfordrede drenge blev løftet markant ved 3 uger summercamp, 5

6 at der fokuseres på faglig læsning at effekten af indsatsen kan måles at relevant kompetenceudvikling af medarbejdere medtænkes Noget af det, man ved virker i relation til at flytte eleverne rent fagligt, er, at det systematisk gøres tydeligt for eleverne, hvad de skal lære og i hvilke dele af fagene de skal gøre en ekstra indsats. Radardiagrammer på skolerne kan derfor også med fordel gennemføres for eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Redskabet skal bruges aktivt i feedback mellem lærer og elev, samt i arbejdet med elevplanerne. Radardiagrammet kan desuden understøtte forældrenes deltagelse i elevernes læring og kombineres med anvendelsen af netbaserede opgaver. For at understøtte indsatsen i forhold til matematik, indgår følgende konkrete samarbejdsprojekter også i udarbejdelsen af handlingsplanen: Nye metoder til motivation af unge: I et samarbejde med Økonomisk Institut sættes fokus på de unges adfærd og hvad der kan gøre eleverne mere motiverede til at deltage aktivt i undervisningen. Konkret handler projektet om at give de unge en umiddelbar feed-back på deres adfærd i form af eksempelvis sms-tjenester til elever og forældre. Målet er at udvikle nogle konkrete redskaber eller tjenester der bidrager til, at de unge fastholder eller udvikler en adfærd som understøtter deres læring. Nye metoder til at styrke elevernes talforståelse: I samarbejde med VIA University College, sættes fokus på nye metoder i matematik indenfor målstyret undervisning. Forløbet er målrettet de enkle fagteams på skolerne og skal ses i sammenhæng med initiativet omkring radardiagrammer. 6

7 Bilag 2 Radardiagram grafisk illustration af elevernes kompetencer Et radardiagram er et redskab, der i overensstemmelse med fagenes kompetencemål, kan skabe et systematisk og visuelt billede af børnenes og de unges faglige niveau. Formålet er, at synliggøre den enkelte elevs styrker og udfordringer i fagene dansk og matematik. Dette kan dels bruges aktivt i feedback mellem lærer og elev. Det kan desuden understøtte forældrenes aktive deltagelse i elevernes læring. Endelig kan det kombineres med anvendelsen af netbaserede opgaver og træningsprogrammer, som synliggør fremgang og dermed styrker motivationen hos eleven. Radardiagrammet kan samtidig tænkes ind i samarbejdet omkring elevplaner forældre og eleverne. Figur 1. viser et eksempel på et diagram over en elevs resultater opnået ved en test i talfærdighed jf. det pågældende fags kompetencemål. Fig. 1. Eksempel på radardiagram for faget matematik Diagrammet skal læses sådan, at 100 angiver den fuldt opnåede kompetence indenfor fagets enkelte fagområder med udgangspunkt i kompetencemålene for faget. Diagrammet viser både klassens faglige niveau og den enkelte elevs niveau. Man kan eksempelvis i dette tilfælde se, at den pågældende elev har forstået relationer, men skal have særlig støtte i at komme på niveau ned de andre af fagets stofområder. Samtidig kan læreren indhente vigtig viden om, at hele klassen mangler grundlæggende færdigheder omkring areal og omkreds. 7

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere