Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talentudvikling i folkeskolen - en strategi"

Transkript

1 Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og unge og et vigtigt bidrag til Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Folkeskolereformens mål om, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan, er med til at understrege, at også de dygtigste elever skal udfordres. Den længere og mere varierede skoledag skal gøre det nemmere at etablere inkluderende læringsmiljøer med høj faglighed, udfordringer og trivsel for alle uanset social baggrund. Slagelse Kommunes fokus på talentudvikling ligger i direkte forlængelse af reformen og Skolepolitikken og skal ses i sammenhæng med kommunens inklusionsindsats. Denne strategi er derfor udarbejdet med afsæt heri. Formål Megen talentudvikling på skoleområdet sker på eksperimentel basis gennem enkeltstående projekter. Denne strategi skal sætte rammerne for skolernes fremadrettede arbejde med talentudvikling og bidrage til at sikre, at talentudvikling foregår systematisk som en del af alle skoler dagligdag. Formålet med Slagelse Kommunes talentindsats er, at: Alle skoler skaber et læringsmiljø, hvor højt begavede og talentfulde elever udfordres, så de udvikler deres fulde potentiale Højt begavede og talentfulde elever trives og inkluderes i klassens/skolens fællesskab Talentarbejdet går fra at være enkeltstående projekter til at være en sammenhængende og koordineret pædagogisk praksis på alle niveauer i skolerne Resultatmål I skolepolitikken er opsat en række resultatmål, som vedrører alle børn herunder også højt begavede og talentfulde børn. Fire resultatmål kan fremhæves som særligt relevante i forhold til talentindsatsen: 1

2 Side 2 / 5 Andelen af elever, der scorer 5 i de nationale test i læsning og matematik stiger år for år Mindst 95 % af eleverne kan lide at gå i skole Mindst 95% af eleverne synes at de lærer noget i skolen Skolerne kan udpege elever, der har haft mulighed for at gennemgå særlige talentudviklingsforløb Disse resultatmål er dækkende for, hvad talentindsatsen skal bidrage til, og der er således ikke brug for særskilte resultatmål for talentindsatsen. Fokusområder I Slagelse Kommune ønsker vi en bred talentindsats, der tilgodeser talentudvikling indenfor tre ben: Det praktisk-musiske felt, herunder billedkunst, teater, innovation, håndværk og design samt madkundskab Det boglige felt, herunder naturfag og sprogfag idræt Hvem er talenterne? Talent er et komplekst begreb, og der findes ingen officiel eller entydig definition af de elever, vi omtaler som dygtige, begavede eller talentfulde. Center for Skole har valgt at tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets definition, der tager højde for, at begavelse og talent både er under indflydelse af arv, miljø og motivation: Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet: - har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder - har lysten og viljen til at yde en særlig indsats - har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres I Slagelse Kommune skal talentindsatsen målrettes to grupper af elever: - de talentfulde (10-15 % af en årgang) - de meget højt begavede (1-2 % af en årgang) Mindst 10 % af eleverne på en årgang skal nyde godt af talentindsatsen. Nogle talenter er nemme at få øje på, fordi de i skole- eller fritidssammenhænge er usædvanligt dygtige eller præsterer meget bedre end deres jævnaldrende. Talenter findes dog også blandt utilpassede eller skoletrætte elever og blandt børn med nedsatte funktionsevner eller udviklingsforstyrrelser. Både dansk og international forskning viser, at mange særligt begavede elever mistrives i skolen. De mangler faglige og sociale udfordringer, de oplever at lærere og klassekammerater misforstår deres adfærd, og de føler sig uden for fællesskabet. Ikke sjældent er disse elever demotiverede, har lav selvtillid og underpræsterer i forhold til deres evner. 2

3 Side 3 / 5 Det er således ikke nødvendigvis indlysende, hvem talenterne er. Til at hjælpe skolerne med at identificere de højt begavede og talentfulde elever udarbejdes et identifikationsværktøj. Det vil være et fokuspunkt for talentindsatsen, at skolerne opkvalificeres til at spotte de højt begavede og talentfulde elever. Talentindsatsen skal iværksættes allerede i indskolingen for at fastholde de højt begavede og talentfulde elevers motivation og trivsel helt fra de tidlige skoleår. Det betyder konkret, at der skal iværksættes initiativer på den enkelte skole i både indskoling, mellemtrin og udskoling. Organisering af talentudviklingen Højt begavede og talentfulde elever har ligesom alle andre brug for at være en del af et kontinuerligt socialt fællesskab - gerne i en almenklasse, hvor de møder børn med andre kompetencer og interesser. Derfor skal talentpleje og udvikling i Slagelse Kommune primært ske i elevernes klasse. Den daglige undervisning skal tilrettelægges og målrettes, så den tilgodeser højtbegavede og talentfulde elevers udvikling. Der er udviklet en særlig metode til differentiering af undervisningen (kaldet ABC undervisningsdifferentiering), der tager udgangspunkt i at udfordre de højt begavede og talentfulde elever. Denne metode hænger i vid udstrækning sammen med Visible Learnings fokus på synlige læringsmål, elevforventninger og feedback og kan derfor tænkes sammen med den planlagte kompetenceudvikling i Visible Learning på skoleområdet. Samtidig er det vigtigt for talentpleje og udvikling, at disse elever gives mulighed for at være sammen med ligesindede, der har samme interesser og lyst til at blive udfordret, fordybe sig og udforske. I en almenklasse vil der typisk være omkring to elever, som omfattes af den ovenstående talentdefinition. Derfor er der brug for, at disse elever sammensættes i grupper på tværs af skolens klasser og årgange og får lov til at spurte - i det mindste lejlighedsvist. Folkeskolereformen giver skolerne bedre muligheder for at etablere særlige tilbud til de højt begavede og talentfulde elever i den almene undervisning. For eksempel kan holddannelse, valgfag/linjer i udskolingen og faglig fordybelse anvendes til talentudvikling. Det forudsættes derfor, at alle almenskoler i Slagelse Kommune organiserer skoledagen, så højt begavede og talentfulde elever får mulighed for at arbejde sammen med ligesindede elever på egen skole. 3

4 Side 4 / 5 I supplement hertil vil vi i Slagelse Kommune tilrettelægge særlige forløb primært udenfor skoletiden. Det kan være på aftener eller som feriecamps eventuelt i kombination med enkelte hele skoledage. Disse forløb tilbydes udvalgte elever fra alle kommunens folkeskoler. Indhold og klassetrin koordineres centralt, og forløbene tilrettelægges i samarbejde med lokale eksperter. Der afsættes en økonomisk ramme til hvert forløb. Proces for implementering På baggrund af denne strategi skal der udarbejdes en kommunal handleplan for talentudviklingen. Her skal beskrives hvilke konkrete talentindsatser, der tilbydes på tværs af skoler, herunder hvordan de organiseres. Ligeledes skal det af handleplanen fremgå, om der er behov for understøttende tiltag, der sikrer, at skolerne er klædt på til at varetage talentudviklingen jf. denne strategi. Er der fx behov for kompetenceudvikling og i så fald hvilken, eller en koordinator? Sidst skal handleplanen skal give et bud på, hvordan de afsatte midler til talentudvikling prioriteres. I udarbejdelsen af handleplanen inddrages relevante samarbejdsparter både interne og eksterne. For at skabe lokalt ejerskab til talentudviklingen på skolerne, og sikre at indsatsen tilpasses lokale forhold, skal hver skole udarbejde en lokal plan for deres talentindsats. Planen skal indeholde beskrivelse af: 1. Identifikation af de højt begavede og talentfulde elever Hvilken procedure har skolens lærere og ledere for at spotte og udvælge de højt begavede og talentfulde elever? 2. Differentiering i praksis Hvordan differentierer lærerne undervisningen, så den modsvarer den enkelte elev behov og forudsætninger? Hvordan sikrer ledelsen, at lærerne tilrettelægger og gennemfører undervisningen, så den udfordrer de højt begavede og talentfulde elever? 3. Lokale talenttilbud Hvordan har skolen organiseret skoledagen, så højt begavede og talentfulde elever arbejder sammen på tværs af klasser og/eller årgange? Hvilke fortløbende talentindsatser iværksætter skolen for eleverne i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling? 4. Evaluering Hvordan evaluerer skolen den lokale talentindsats? Hvordan følger lærere og ledelse op på de højt begavede og talentfulde elevers udbytte af talenttiltagene? 4

5 5 Side 5 / 5

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere