Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc 2013-08-13 Side 1 af 5"

Transkript

1 Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 1 af 5 Genfortælling af Peder Falsters skrift om Frederiksværk - projektbeskrivelse Introduktion Siden jeg i foråret 2009 flyttede til Frederiksværk har jeg interesseret mig en del for byens og egnens historie. En sådan interesse tilgodeses bl.a. af en række historiske værker, f.eks. C. Nyrop, Johan Frederiks Classen, hos Universitetsboghandler C.E.C. Gad, Gerh. Hornemann, Frederiksværks historie i omrids, særtryk af festskrift i anledning af Frederiksværk og Omegns Sparekasses 75-aarige bestaaen, Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri, København Astrid Paludan-Müller, Generalmajor Classen ( ), Hage & Clausen, København Carl Christensen, Frederiksværk, Gyldendalske Boghandel, Egon Eriksen, Krudtværket på Frederiksværk, , Krudtværket, Frederiksværk Man læser ikke længe i disse værker før en fælles kilde springer i øjnene. Kilden har den omstændigt lange titel: Nogle fortællinger betræffende Det Frederiksværkske Etablissement i den tid Sl. Hs. Excellence Generalmajor Classen bestyrede og eiede det. Manuskriptet til fortællingerne er dateret 1793 og forfattet af Peder Falster, som var inspektør ved Frederiks Værk. Der skulle imidlertid gå mere end et halvt århundrede før manuskriptet i 1858 blev trykt på Bianco Lunos Bogtrykkeri i København som en lille bog sat med gotiske eller krøllede bogstaver, såkaldt frakturskrift. I januar 1979 blev der på Kay Hansens Bogtrykkeri i Frederiksværk lavet et genoptryk i 1000 eksemplarer af udgaven fra Genoptrykket i 1979 blev foranlediget af Frederiksværkegnens Museumsforening og Frederiksværk By og Egns Historiske Arkiv. Projektet fik støtte fra følgende: Det Classenske Fideicommis Frederiksværk Kommune Frederiksborg Bank A/S Den Danske Bank af 1871 A/S Sparekassen SDS Privatbanken Aktieselskab Frederiksværk Turistforening Da der er tale om et (fotografisk) genoptryk af udgaven fra 1858, er bogstaverne stadig gotiske, og det betyder, sammenholdt med de ret snørklede sætninger med 1700-tallets sprog og stavemåde samt en lang række fagudtryk, at værket af mange er oplevet svært tilgængeligt med deraf følgende begrænset udbredelse af indholdet. Falsters fortællinger er ret omfattende (191 sider) og mange steder særdeles detaljerede i beskrivelsen af Frederiksværks egentlige grundlæggelse og udvikling i perioden Derfor er der tale om et meget betydningsfuldt bidrag til forståelsen af Frederiksværks enestående historie. Et centralt placeret øjenvidne fortæller, og som sådan fortjener dette bidrag naturligvis at blive meget mere tilgængeligt. Jeg har selv flere gange taget tilløb til at læse den lille bog, men har lagt den fra mig fordi tidsforbruget - for et utrænet øje - ved blot at læse teksten i praksis fungerede som en barriere. Jeg var hver gang bevidst om at jeg på ingen måde stod alene med oplevelsen af bogstaverne som barriere. Imidlertid har jeg aldrig været i tvivl om at jeg skulle læse manuskriptet, og i den forbindelse opstod naturligt idéen om at omskrive manuskriptet til moderne bogstaver så andre også kan have fornøjelsen af en større tilgængelighed. Endnu en meget stor fordel ved en transskription af teksten til moderne bogstaver er, at en digital udgave heraf kan forstås af søgemaskiner og kataloger på internettet, således at manuskriptet også får mulighed for en større international udbredelse. Også forskningsmæssigt er det en stor fordel, at der med en digital udgave kan søges meget hurtigt i den vigtige tekst. I maj 2012 blev jeg tillige kontaktet af formanden for Frederiksværkegnens Historiske Forening, Bengt Sørensen, som oplyste, at foreningen længe har ønsket skriftet udgivet på ny med moderne bogstaver, og at tidligere forsøg herpå desværre ikke er gennemført. Efter et møde med bestyrelsen i Frederiksværkegnens Historiske Forening i sommeren 2012, hvor bestyrelsen bl.a. bekræftede sit ønske om en genudgivelse med moderne bogstaver, gav jeg så tilsagn om indenfor et år

2 Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 2 af 5 - at foretage den ønskede transskription af manuskriptet til moderne bogstaver, og dette arbejde er afsluttet pr , jf. menuen til venstre under Downloads. Korrekturlæsning To personer har siden været i gang med korrekturlæsning af teksten med udgangspunkt i udgave 3a, jf. menuen til venstre under Downloads. For nylig har endnu en person meldt sig som korrekturlæser. Korrektionerne indføres successivt i de her publicerede udgaver af teksten - læs mere herom i menuen til venstre under punktet Korrekturlæsning. Det videre arbejde Efter min opfattelse er en optimal formidling af skriftet imidlertid ikke gjort alene med en transskription af bogstaverne fra 1979-udgaven. Således foreligger det originale håndskrevne manuskript i Rigsarkivet og 1979-udgaven bør sammenholdes med dette manuskript af følgende grunde: 1979-udgaven rummer en række indlysende fejl som herved kan afklares. Er det fejl fra Falsters side eller er de opstået i forbindelse med trykningen? I det håndskrevne manuskript er en række noter i margenen, som bør medtages under en eller anden form. Autenticiteten kan formentlig styrkes ved endnu en gennemgang af det håndskrevne manuskript. Som nævnt omfatter teksten også mange svært tilgængelige fagudtryk, gamle ord og sammenhænge, hvorom jeg har skrevet en del noter som kan lette læsningen og ikke mindst forståelsen af teksten. Tegninger, billeder og tabeller samt eventuel kapitelinddeling vil også bidrage til en bedre forståelse af skriftets indhold. Formål Inden vi mere detaljeret diskuterer muligheden for at gøre teksten mere tilgængelig, vil det sikkert være hensigtsmæssigt at overveje det egentlige formål med en genudgivelse af Falsters fortællinger. Som jeg ser det, vil et fornuftigt formål med genudgivelsen være, at gøre teksten og indholdet mere tilgængelig for en bredere offentlighed, men samtidig respektere fortællingens autenticitet. I tilslutning til dette overordnede formål, kan det også overvejes om genudgivelsen kan finde naturlig anvendelse som undervisningsmateriale i gymnasiet og i de sidste klasser i Folkeskolen ikke mindst i Halsnæs Kommune. Det kunne man eventuelt tage initiativ til at drøfte med nogle udvalgte lærere i Halsnæs Kommune. Under alle omstændigheder finder jeg det vigtigt, at netop de yngre generationer kan læse genudgivelsen uden at opleve sproget som en barriere for forståelsen af indholdet. Kort sagt mener jeg, at man skal kunne medtage genudgivelsen under en tur i toget eller i sommerhuset UDEN at man skal medbringe en lommeregner, et leksikon, en ordbog og adgang til nettet eller et bibliotek for at forstå teksten. Tilgængelighed kontra autenticitet Tilgængelighed og autenticitet er imidlertid ikke umiddelbart forenelige størrelser. Hvis vi f.eks. ændrer den gamle anvendelse af i til j i ordene eiede, Vei, arbeidet, eier, arbeide, Næringsveie, arbeidede, Arbeidere, ei, Arbeides, Tøeveir, Arbeiders, Arbeids-, arbeidedes, Arbeiderne, Arbeider, Arbeidsløn, Arbeidstiden, opreist, Leilighed, Veier, Omarbeidelse, Feil, feilhavende, bortreist. dreiede, reise, tilveiebragt, reiste, Rebslagerarbeide, Kiøreveien, Stormveier, opreise, Smedearbeider, Dreier, dreiede, runddreiede, pleie, Uleilighed, VeirMøllen, afveiet, gjennemarbeides, Arbeidsfolkets, indveining, Arbeidsfolkene, Krudtarbeidet, Reparationsarbeidet, Jernmeisler, tilveiebringe, Veien, Indveinings-, Veiledning, Næringsveie, feilslaget, Hovedveien, Landevei, Veis, Veien, tilveie, pleiet, feiler, Fiskerleier, Muurarbeidet, igiennemarbeidedes (!), Afmeiningen, Uleiligheder, udveiet, seige, bøielige, Brændespeile, Arbeidssorterne, Liseleie, Metalarbeide, dreies, Feiltagelse, afdreiede, afdreiet, færdiggiort, seigt, Dreining, Dreie-, Eiendoms,

3 Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 3 af 5 eiende, Hovedfeil, Opreisning, Bebreidende, Dreielagerne, Metalleie, underveis, Forarbeidning, afdreide, Afdreining, Veierligets, Veirets, Dreieladet, sammensveises, Udarbeidningen, Dreieværket, ufeilbarligen, sammensveisede, Staalarbeide, bebreide, Feiltagelser, veiledede, arbeidsom, forskiællen og Arbeidsanstalterne, er det klart, at det principielt sker på bekostning af autenticiteten. Men spørgsmålet er hvor stort tabet er i forhold til gevinsten? Og i dette tilfælde finder jeg det vigtigere at gøre teksten mere terrængående og lettere læselig end at insistere på at læseren skal belemres med disse gamle stavemåder. Autenticiteten ligger efter min opfattelse langt mere i sætningsstrukturerne og måden hvorpå Falster generelt formulerer sig på end i stavemåden. Jf. den skitserede formålsbeskrivelse, er udgivelsen efter min opfattelse - IKKE et stykke sprogundervisning, men en formidling af skriftets INDHOLD, som ikke bør forstyrres unødigt af alt for gammel sprogbrug. Ønsker man den dimension med i sin tilegnelse af indholdet, kan man jo bare læse 1858/1979-udgaven. Desuden vil det være oplagt som supplement til den trykte udgave at lægge udgaven med moderne bogstaver (med eller uden noter) på nettet (f.eks. på Det kan man også gøre med dobbeltudgaven, hvor venstre kolonne er gotisk og højre moderne skrift. Og mange vil sikkert også finde det spændende at have adgang til at læse det originale håndskrevne manuskript i en online pdf-udgave. Formidlingsniveauer Teksten kan overordnet set formidles i følgende udgaver (niveauer): 1. Konvertering af frakturskriften til moderne skrift (alt andet uændret) 2. Ovenstående med noter 3. Ovenstående nr. 2 med let, nænsom tilretning af sprog 4. Ovenstående nr. 2 med gennemgribende modernisering af sproget. Modernisering af teksten Teksten kan moderniseres på flere niveauer: Stavemåden, f.eks. forskiællen, skulde, Vandhuilet, igiennem, Dreyeværk, Canonen, Saug-Maskine, kiærnestang, Væxten, Qvantum, Muurarbeidet og brugen af dobbelt-a som å. En nutidig stavemåde forringer kun i ringe grad autenticiteten. Det gælder også stort begyndelsesbogstav for substantiver. Bindestregerne mellem mange substantiver, f.eks. Søe-Uhr, Bøssemager-Mester, Maskine-Model, Huus- Bygning og Gløde-Ovn Opdatering af ord, f.eks. liden, Mecanicus, tvende, Graa-sten, item, ei, derudi, o.s.v. Opdatering af mål, f.eks. alen og tommer. De færreste har i dag klar bevidsthed om disse mål. Mulighed for omregning til meter og centimeter. Fagudtryk, f.eks. Kronhjul, Dreielagerne, Dreieladet, skagle, kærnestang og foutenage forklares ved udstrakt brug af noter, men kan formentlig også moderniseres i et vist omfang. Sætningsstruktur eller syntaks. Teksten bærer præg af mange indskudte sætninger. Bøjning af ord, som ikke anvendes i nudansk og tunge bagfelter m.v. Der kan udvælges et antal repræsentative sider, hvor teksten ændres i flere niveauer. Så kan der tages stilling til problematikken ud fra konkrete eksempler. For at sikre at genudgivelsen kan bruges i forhold til de mange efterfølgende skrifter, som refererer til Falsters fortællinger i 1858/1979-udgaven med disse udgavers sidetal, kan disse sidetal indføjes i genudgivelsen med en særlig markering, f.eks. de såkaldte tuborgparenteser eventuelt suppleret med en gråtoning af tekstfarven så de ses tydeligt i teksten. Struktur Udgivelsen kan have følgende struktur/disposition:

4 Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 4 af 5 Forord Introduktion Genfortællingen af Peter Falsters fortællinger Noter placeres så vidt muligt på de enkelte sider Stikordsregister Navneregister eller Personregister Litteraturfortegnelse Links QR-code med link til udgivelsens hjemmeside - Hvis teksten falder naturligt i kapitler, kan sådanne eventuelt indføres. Introduktionen skal bl.a. beskrive Peder Falster og den sammenhæng manuskriptet skal ses i. Det skal herunder søges opklaret hvorfor der går mere end 50 år før det bliver udgivet. Hvad var Peder Falsters hensigt med manuskriptet og har det i en eller anden form være publiceret før 1858? Format, udstyr, layout og typografi Et større format end 1979-udgavens (17,5 x 11,6 cm) er ønskeligt af flere grunde: Fungerer bedre med noter på den aktuelle side Giver mere spændende muligheder for placering af illustrationer Billedmateriale Foreløbig er der følgende overvejelser om illustrationer: Wincklers stik og kort over Frederiksværk det er dette Charte Falster henviser til med sin nummerering af bygningerne i Frederiks Værk. Tegninger af mekanikken; møllen, kronhjul, tappe, hammer- og drejeværk m.v. Tegning af faserne i støbning af en kanon Tegning af kanoners, mauseres og haubitzers bestanddele og navngivning Tegning af Krudtværket produktionsforløb, vandkasse og mølleteknologi der synes ikke umiddelbart at være brugbare tegninger i Belidors Architecture Hydraulique, jf. Falster s. 66, hvor værket dog omtales som Belidors Architekt Hydraulique. De af Falster så indgående omtalte axer med tappe har Industrimuseet Frederiks Værk heldigvis et par stykker af som museumsgenstande de blev gravet frem ved udgravningen af Peyremberts Smedie, jf. Blæsebælgen fra museets genstandssamling, jf. Bælg-værkstedet (s. 53) På side 29 skriver Falster med slet skjult foragt om Mekanicus Schultz: Schultz talede meget om at forfærdige et astronomisk Søe-Uhr paa een Maaneds Gang. I lang tid arbeidedes herpaa, og til sidst da det blev færdig, var det et simpel 8te Dages Repeteer-Stue-uhr, der blev opsat som Taarn-Uhr over Artillerie-Commissions- Huset, hvor det endnu findes. Sagen er, at vi er så heldige, at der i De Gamles By findes et andet ur fra selv samme Schultz med museumsnummer 00835:2002. Det omtales som lygteur, verdensur og der kan ses 3 billeder af det via Museernes Samlinger på adressen https://www.kulturarv.dk/mussam/visgenstand.action?genstandid=

5 Jørgen Lassen Fil: /falster_process_03.doc Side 5 af 5 Det fremgår i øvrigt, at uret er signeret Heinrich Schultz Friderics Werk 1766 og dermed kan vi også supplere Falsters fortælling med oplysningen om at denne Mekanicus hed Heinrich til fornavn. Det vil selvfølgelig være oplagt at medtage et billede af uret som illustration. Og en nærmere undersøgelse af uret vil måske afsløre, at det ikke er så dårligt et arbejde, som det ellers mere end antydes af Falster. Kort, som illustrerer Frederiksværks globale, regionale og lokale relationer m.h.t. til import/export, spisekammeret på Lolland, kobber fra Norge, de Algierske Presenter o.s.v. Arbejdsplan Skitse til arbejdsplan: Nr Opgave Status Dato 1 Scanning af 1979-udgaven Afsluttet Beskæring af scanningen Afsluttet Transskription af bogstaverne Afsluttet udgaven med moderne bogstaver isoleret Afsluttet uden originalen 5 Korrekturlæsning af udgaven med moderne I gang skrift 6 Scanning af det originale håndskrevne Afsluttet manuskript 7 Rettelser i forhold til det originale håndskrevne manuskript 8 Ændring af stavning og stort begyndelsesbogstav ved substantiver 9 Modernisering af ord, udtryk og mål m.v 10 Modernisering af sætningsstruktur 11 Kapitelinddeling 12 Skrivning af forord 13 Skrivning af introduktion 14 Skrivning af noter I gang 15 Valg og placering af illustrationer I gang 16 Generering af stikordsregister I gang 17 Generering af personregister I gang 18 Korrekturlæsning af den samlede tekst 19 Beslutning om format og layout 20 Grafisk opsætning af teksten 21 Sidste korrekturlæsning 22 Udarbejdelse af budget og beslutning om oplag I gang 23 Liste over potentielle fonde og virksomheder I gang m.h.p. økonomisk støtte 24 Ansøgninger til fonde og virksomheder m.fl. om økonomisk støtte 25 Trykning 26 Distribution 27??? Jørgen Lassen, Frederiksværk den 13. august 2013

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2.

NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER. i virkeligheden. 2. NIELS-HENRIK MØLLER HANSEN BELLA MARCKMANN ESTHER NØRREGÅRD-NIELSEN SARA LEA ROSENMEIER JEANETTE ØSTERGAARD SPØRGE SKEMAER i virkeligheden 2. udgave Niels-Henrik Møller Hansen, Bella Marckmann, Esther

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

48,- www.knowware.dk. Introduktion til Macintosh. Mac OS 8.5/8.6. Karl Antz

48,- www.knowware.dk. Introduktion til Macintosh. Mac OS 8.5/8.6. Karl Antz 48,- Introduktion til Macintosh Mac OS 8.5/8.6 Mac OS 8.5/8.6 www.knowware.dk Karl Antz Velkommen til 3 Velkommen til som den første Mac sagde i sin tid helt tilbage i 1984. I computersammenhæng er det

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek

Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek Epoke danske romaner før 1900 En internetlitteraturhistorie ved Silkeborg Bibliotek www.e-poke.dk Evalueringsrapport udarbejdet af Marie Louise Valeur Jaques Silkeborg Bibliotek Maj 2001 Indhold Abstract

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk

Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk Note: Bilag 3 i denne vejledning indeholder prøvevejledningen til henholdsvis 9.- og 10.-klasseprøverne i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere