Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030"

Transkript

1 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden Vindmølleindustrien hilser Kommissionens udspil til 2030-ramme for klima- og energipolitikken velkommen. Det er afgørende for investeringssikkerheden i udbygningen med vind i Europa, at der er klarhed om de langsigtede rammer og vilkår. Dato: Vindmølleindustrien ser positivt på forslaget om en bindende CO2 målsætning på 40 % intern GHG reduktion og forslaget om revision af ETS en i form af indførelse af en markedsreservemekanisme. Vindmølleindustrien mener dog langt fra, at disse tiltag vil være tilstrækkelige for at sikre en kvotepris, der er tilstrækkelig høj til at drive innovation og omstilling. Et ambitiøst og bindende mål for andelen af vedvarende energi i 2030 er af stor betydning for den danske vindmølleindustri, som er afhængig af et europæisk hjemmemarked. I 2012 eksporterede den danske vindmølleindustri for knap 52 mia. kr. Derfor er det også meget beklageligt, at Kommissionens udspil alene indeholder et uambitiøst mål på mindst 27% vedvarende energi på EU-plan. Dette vil de facto føre til en opbremsning af udbygningstakten, idet den europæiske VE-andel vil blive øget med 10 procentpoint fra 2010 til 2020, mens Kommissionen nu blot lægger op til ekstra 7 procentpoint fra En VE-målsætning på 27 % vil medføre et efterslæb i VE-udbygningen i forhold til hvad det vil kræve frem mod 2050 såfremt EU's langsigtede mål om % CO 2 -reduktion i 2050 skal opnås. Se figur 1.

2 Sti mod 27 % VE i 2030 pct. VE Sti mod 75 % VE i 2050 (ambitiøst scenarie i Energy Roadmap 2050) Kommissionen anfører i reference scenariet i sin impact assessment, at en VEandel på 24.4 % kan forventes opnået uden nye policy tiltag, samt at et drivhusgasreduktionsmål på 40% kan forventes at føre til en VE-andel på 26.5 %. Kommissionen anfører samtidig, at et VE-mål på mere end 30% vil medføre væsentlig flere økonomiske fordele end et drivhusgasreduktionsmål alene vil gøre, ikke mindst i form af flere jobs og 360 mia. Euro i sparede omkostninger til import af fossil energi. Hertil kommer at en 30 % VEmålsætning vil medføre en smule lavere el-priser kombineret med en lavere CO2-kvotepris. Vindmølleindustrien opfordrer på den baggrund den danske regering til i den kommende politiske proces at holde fast i det af regeringen oprindeligt udmeldte måltal på 30% for vedvarende energi, samt at dette måltal gøres bindende for medlemsstaterne i form af fastlæggelse af nationale VE-mål. Desuden opfordrer Vindmølleindustrien til, at regeringen arbejder for tilstrækkeligt bindende mekanismer, der skal udmønte målene, så også mindre ambitiøse medlemslande forpligtes til at holde sig på sporet i forhold til det fælleseuropæiske mål for udbygning med vedvarende energi. Kommissionens udspil indeholder også forslag til en meget løst beskrevet forvaltningsproces for medlemsstaterne for indrapportering til Kommissionen af deres indsats for udbygning med vedvarende energi. Vindmølleindustrien finder det langt fra tilstrækkeligt for at opnå sikkerhed om rammerne med en sådan forvaltningsproces kombineret med et måltal, der alene gælder på EUplan.

3 I relation til forvaltningsprocessen for medlemsstaternes nye nationale planer for konkurrencedygtigt, sikkert og bæredygtigt energisystem bør der indrettes en model, som klarlægger den samlede volumen for udbygning med vedvarende energi. Dette kan ske via en kompetence for Kommissionen til at pålægge medlemsstaterne at tage yderligere skridt til udbygning med vedvarende energi i stil med Det Europæiske Semester. Vindmølleindustrien opfordrer til at det besluttes at EU-Kommissionen bemyndiges til at tage yderligere tiltag såfremt en evaluering efter to år viser at medlemslandenes planer er off track ift at nå det fælleseuropæiske bindende mål. Samtidig er fokus på fuld implementering af det indre marked for energi og fortsat udvikling af infrastrukturen af afgørende betydning for en omkostningseffektiv udbygning med vind i Europa. Øget integration af vedvarende energi kræver en markant udbygning af transmissionsnettet i EU for at virkeliggøre et reelt indre marked for energi. Vindmølleindustrien opfordrer den danske regering til at arbejde for inklusion af et fornyet infrastruktur måltal i 2030-rammen, der kan medvirke til at fremme medlemsstaternes fokus på infrastruktur og yderligere operationalisering af PCI processen samt fjernelse af de regulatoriske barrierer der består i forhold til etablering af interkonnektorer mellem medlemslandene. Hvad angår spørgsmålet om el-priser og konkurrenceevne hilser Vindmølleindustrien Kommissionens meddelelse om energipriser og omkostninger velkommen. Kommissionen konstaterer at industriens energipriser har været konstante eller moderat stigende i EU (uden indregning af afgiftslempelser, fritagelser mv.), mens der er sket betydelige fald i energipriserne i USA som følge af især skifergasboomet. Det har resulteret i, at industriens elpriser er dobbelt så høje som de tilsvarende detailpriser i USA. Det skyldes især stigninger i afgifter og netomkostninger for EU som helhed og kan ikke henføres til VEudbygningen. Vi noterer os med tilfredshed, at Kommissionen understreger hvordan faldet i engrospriserne på pct. over perioden blandt andet skal tilskrives stigningen i elproduktionskapacitet med lave variable omkostninger, dvs. især vindkraft og solceller, som i 2013 tegnede sig for henholdsvis 32 og 31 % af nyinstalleret el-produktionskapacitet i EU. Ser vi på tiden frem mod 2030, skyldes den forventede stigning i den europæiske industris el-omkostninger i de næste år ifølge IEA primært stigende engros-/markedspris på el og ikke VE-støtte. IEA påpeger i World Energy Outlook 2013:

4 1) at den stigende elpris frem mod 2035 hovedsageligt skyldes at investeringer i nye kraftværker skal tjenes hjem. 2) at de stigende engros-priser delvist opvejes af den stigende VEproduktion som fortrænger de dyre fossile brændsler og holder el-prisen nede. I lighed med IEA viser EU-Kommissionens impact assessment af forskellige 2030-scenarier, at detailelprisen vil stige betydeligt frem mod 2030 i basisfremskrivningsscenariet, og at yderligere stigninger vil være beskedne ved bindende 2030-målsætninger for VE- og energieffektivisering 1. EU s energisystem står under alle omstændigheder overfor store investeringer i ny kapacitet i takt med at en stor mængde udtjente kraftværker skal udskiftes frem mod Vinmølleindustrien anerkender fuldt ud vigtigheden af at have fokus på industriens konkurrenceevne. Men det er i den debat helt afgørende at huske, at der ikke findes nogen billige alternativer til VE og EE. EU kan umuligt få amerikanske gaspriser, og massiv satsning på VE og EE er eneste omkostningseffektive mulighed for større energiuafhængighed 2. 1 Kilde: Executive summary of the impact assessment for - A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to Atomkraft er heller ikke et brugbart alternaivt hverken miljømæssigt eller økonomisk, hvilket bliver helt tydeligt når man ser på Storbritannien, som ønsker at give over 80

5 På den baggrund bifalder Vindmølleindustrien regeringens position på spørgsmålet om energipriser om omkostninger 3, idet vi opfordrer regeringen til at stå fast overfor lande som vil forsøge at bruge konkurrenceevnediskussionen som anledning til ikke at opstille ambitiøse og bindende mål for CO2 og VE. Med venlig hilsen Camilla Holbech øre/kwh i statsstøtte i 35 år til et nyt atomkraftværk. Til sammenligning får dansk landvind et tilskud på ca. 25 øre/kwh i 7-10 år, mens Anholt havvindmølleparken får i omegnen af 70 øre /kwh i år afhængigt af udviklingen i markedsprisen. 3 Regeringens generelle holdning, som beskrevet i samlenotat til specialudvalgsmøde d. 6. februar 2014.

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler

CO 2 udledning fra fremtidens personbiler Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 114 Offentligt Ea Energianalyse CO 2 udledning fra fremtidens personbiler i Norden med delanalyse af betydningen for el-systemet af 500.000 el-biler i Norden Udarbejdet

Læs mere

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland

Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Notat Energiunion bør blive EU s næste store projekt - mindre afhængig af Rusland Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Stanislav Stanchev +45 31 44 14

Læs mere

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden

CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden CO 2 -udledning fra fremtidens personbiler i Norden Med delanalyse af betydningen for elsystemet af 500.000 elbiler i Norden Januar 2011 Udarbejdet for: Energi- og olieforum og Norsk Petroleumsinstitutt

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere