4. Geologi Weichsel Ældre Yoldialer Senglacialt Yngre Yoldialer De postglaciale holocæne aflejringer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...8 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer..."

Transkript

1 1. Indledning Undersøgelserne 4 3. Topografi 6 4. Geologi Weichsel Ældre Yoldialer Senglacialt Yngre Yoldialer De postglaciale holocæne aflejringer Seismik Tolkning af seismiske data Området nord for vindmølleparken Side scan sonar data Konklusion Referencer 16 Bilag 1 Tolkede seismiske profiler 16 Bilag 2 27 Bilag 3 32 Bilag 4 33 Bilag 5 57 G E U S 2

2 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for NearshoreLAB, Frederikshavn A/S, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmøller i Læsø rende ud for Frederikshavn. Rapporten udgør en rapportering af de seismiske undersøgelser der er foretaget i området d. 4 juni Som baggrund for rapporten er der desuden foretaget en gennemgang og vurdering af øvrige seismik- og boringsdata i området. Herudover er der foretaget en gennemgang øvrige rapporter, artikler mv. fra området. De nye digitale seismiske data fra området er indlæst og tolket i programmet SonarWeb, mens de Ældre analoge seismiske data er tolket på papir. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af de geologiske forhold i området, med henblik på etablering af vindmøller. Undersøgelsesområdet er vist i figur 1. Kabel ruter Undersøgelsesområde Figur 1. Undersøgelsesområde for havvindmøllepark ved Frederikshavn. Udover de seismiske data, der er aftalt optaget inden for det afgrænsede område for mulig etablering af en vindmøllepark, er der indsamlet seismik i 2 mulige kabel ruter, som ligeledes er vist i figur 1. G E U S 3

3 2. Undersøgelserne Der er indsamlet i alt 63,8 km seismiske data, hvoraf de 19,6 km er foretaget i de 2 mulige kabel rute linier. De seismiske data omfatter såvel C-Boom data som Side scan sonar data. En nærmere beskrivelse af det seismiske udstyr er vist i bilag 1. De nye seismiske data fremgår af figur 2. Der er sejlet 2 linier i hver af de 2 mulige kabel ruter: 2+2A og 1+1A. herudover er linierne 3 og 4 sejlet 2 gange, idet de seismiske data var påvirket af vind og strømforhold, og det blev derfor vurderet at kvaliteten kunne forbedres ved at sejle linierne om. Figur 2. Seismik undersøgelser i havvindmøllepark ved Frederikshavn. En kort beskrivelse af undersøgelsernes forløb i arbejde og tid er vist i nedenstående tabel 1, mens der i Bilag 2 er vist en detaljeret log over de udførte arbejder. G E U S 4

4 Tid FREDERIKSHAVN klargøring og udlægning af sejllinier forlægning + udstyr i vand og test test af sss og seismik + testliner sejlads linie Fred_1 ø-v + v-ø (cable route North) sejlads linie Fred_2 ø-v(cable route South) sejlads linie Fred_2 v-ø (cable route South) + Fred_ Sejlads Fred_ Sejlads a + 04a Sejlads Sejlads Forlægning til Læsø Østerby havn Tabel 1 Tids- og arbejdsskema. 4 Juni G E U S 5

5 3. Topografi Figur 3.1. Bathymetrisk kort over undersøgelsesområdet. Baseret på de dybde data der er tilgængelig for GEUS, er der udtegnet et bathymetrisk grid over undersøgelsesområdet, som det fremgår af figur 3.1. Dybderne i undersøgelsesområdet varierer således, at der langs den vestlige grænse for området er vanddybder imellem 11 og 14 m, mens der langs den østlige afgrænsning er dybder imellem 17 og 21 m. Vanddybder stiger i sydlig retning inden for området. Det bathymetriske kort viser at der et fladt lavvandet område imellem Frederikshavn og Hirsholmene, med vanddybder på ca. 5m. Vanddybderne øges langsomt ud mod Læsø Renden, hvor den største gradient ligger inden for den vestlige del af undersøgelsesområdet, hvor 15 m kurven forløber. G E U S 6

6 4. Geologi. Området ved den kommende vindmøllepark umiddelbar øst for Frederikshavn er i stor grad udformet af isfremstød i slutningen af Weichel-istiden. I forbindelse hermed er der først dannet nogle nordvest-sydøstgående ispreszoner og i en senere fase af istiden nordsydgående ispreszoner (Ref.3+4). De sidst nævnte kan erkendes inden for undersøgelsesområdet og i forbindelse hermed er der formodentlig presset Ældre Yoldialer op i en zone parallel med kysten, dvs. langs kanten af det undersøgte område som vist på nedenstående seismiske profil. Figur 4.1 Seismisk profil linie Fred_8. Istidsaflejringerne er af stor betydning for undersøgelsesområdet ud for Frederikshavn. Jordlagene i området indeholder kun aflejringer fra den seneste mellemistid (Eem interglacial tiden) i form af organisk rige marine aflejringer, lag fra den sidste istid - Weichsel istidens - marine- (Ældre Yoldialer), smeltevandslag og stedvis moræne-aflejringer samt senglaciale marine aflejringer (Yngre Yoldialer) og postglacialt Holocænt sandede aflejringer. Jordlagene er dels registreret i de seismiske undersøgelser, dels i boringer. Isens kræfter som bulldozer kan observeres i de nyoptagne seismiske data, som viser at de glaciale aflejringer i mange tilfælde er skubbet op i flager, som danner kernen i en del af de nuværende lavvandede flakområder, som ses umiddelbar ud for Frederikshavn, imellem Frederikshavn og Hirsholmene, med meget beskedne vanddybder, generelt omkring og under 5m. De organisk rige Eem aflejringer giver ophav til dannelsen af metangas fra disse jordlag, som trænger op til overfladen gennem sprækker i leret eller porøse lag og giver ophav til dannelsen af boblerev, som bl.a. er beskrevet ved Hirsholmene (Ref.9 +10). G E U S 7

7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer. Inden for det undersøgte område er de ældste jordlag som kan ses på de seismiske data det Ældre Yoldialer. Under disse lag ligger de ovenfornævnte aflejringer fra den seneste mellemistid (Eem interglacial tiden) i form af organisk rige marine aflejringer som betegnes Skærumhedeserien. De giver ophav til den gas som er til stede på hovedparten af de seismiske data. Disse gasudslip påvirker de seismiske data i væsentlig grad, idet det dels maskerer data, dels forhindrer det seismiske signal i at trænge ned i dybden, idet det reflekteres af gassen i sedimenterne. Dette kan være en medvirkende årsag til, at disse dybere lag ikke kan ses på seismikken. Det Ældre Yoldialer er aflejret i et ishav, som har været til stede i en mindre varmeperiode i den midterste del af Weichsel istiden. Ved isens mægtige fremstød for ca. 30 tusinde år siden er Yoldialer blevet overskredet af isen, hvis kræfter har været som bulldozer hvor den daværende havbund er skubbet og sammenpresset ind på lavere dybde. Dette kan observeres i de seismiske data, som viser at de glaciale aflejringer i mange tilfælde er skubbet op i flager. (Figur 4.1 og 4.2). Figur 4.2 Seismisk linie Fred_06. Det Ældre Yoldialer består hovedsaligt af ler, men ind imellem er der mere sandede enheder som kan være rige på større sten. Generelt set er der et vist indhold af spredte sten i det Ældre Yoldialer som er tænkt tilført ved isbjerge, som under afsmeltning taber stenene ned i havet hvor leret afsættes. De betegnes som dropsten. Ved den efterfølgende erosion under fastlandstiden, er disse sten blevet opkoncetreret i lag som ligger umiddelbart på eller nær havbunden i området, specielt på de lavvandede områder hvor kabellinieføringerne er foreslået Senglacialt Yngre Yoldialer I forbindelse med Weichsel-gletscherens tilbagesmeltning blev der i senglacial tid aflejret store mængder udvaskede lerpartikler, der dannede det Yngre Yoldialer i Kattegat. Lige- G E U S 8

8 som det er tilfældet med det Ældre Yoldialer, er der et indehold af grus og sten som vidnesbyrd om den stenregn (dropsten) fra de smeltende isbjerge, der drev rundt i Yoldiahavet. Det Yngre Yoldialer ligger ofte i hullerne imellem det forstyrrede Ældre Yoldialer, hvor det aflejres horisontalt eller svagt draperende over det underliggende sediment. Dette fremgår tydeligt af de seismiske data i undersøgelsesområdet, som vist i figur 4.2. Det Yngre Yoldialer er udbredt over et stort område, som strækker sig over til den svenske kyst (figur 4.3). Da isen ikke på et senere trænger ind over området, forbliver det Yngre Yoldialer uforstyrret og er ikke belastet som det er tilfældet med det Ældre Yoldialer. Figur 4.3. Udbredelsen af ishavet (Yngre Yoldialer) Ka BP. (Efter Houmark 2003). I den efterfølgende fastlandstid, blev dette område for en stor dels vedkommende, tørlagt (Figur 4.4). I forbindelse hermed er der ved erosion fjernet det finkornede ler, silt og sand og der er efterladt et tyndt residual dæklag, som har et stort indhold af sten og grus. Der er ikke ved tolkningen af de seismiske data fra området påvist disse lag inden for undersøgelsesområdet. I de nærliggende områder, bl.a. på Læsø (Ref.1), er der ved boring påvist smeltevandssand og grus umiddelbart over det Yngre Yoldialer. Disse lag er heller ikke lokaliseret på de seismiske data, hvilket dog ikke udelukker tilstedeværelsen heraf. Såfremt dette er væsent- G E U S 9

9 ligt for beslutningen om placering af vindmøllerne, må det anbefales at der indsamles boreprøver fra området. Figur 4.4. Fordelingen af land og hav i fastlandstiden fra omkring år siden (ref.7) De postglaciale holocæne aflejringer Efterhånden som landhævningen begyndte at aftage og verdenshavets vandstandsstigning intensiveredes, begyndte Frederikshavn området gradvist igen at blive oversvømmet ved dannelsen af Stenalderhavet, hvorved de sandede holocæne aflejringer påbegyndes afsat. Disse marine aflejringer er fortsat frem til nutiden. Der er foretaget en kortlægning af tykkelsen af Holocænet i området, som vist i figur 4.5, der viser at hele undersøgelsesområdet er dækket med holocæne sandede sedimenter. Tykkelsen af lagene varierer imellem 2 og 8m. Fordelingen af Holocænet er meget påvirket af de ispres bevægelser som er nævnt i indledningen. Sammensætningen af de holocæne sandede lag er ikke kendt, idet der ikke er boringer i området. Umiddelbart uden for Frederikshavn Havn er der i forbindelse med etableringen af vindmøller udført 4 boringer i 2002, som er gengivet i bilag 3. Desuden er der ca. 25km syd G E U S 10

10 for området i Læsø rende lavet en boring Fyrbåke i 1964 (bilag 5), som ligger på ca. 8 m s vand. Boringerne viser, at det holocæne sand generelt set er fint, med enkelte grovere lag. Sandet bliver mere finkornet med dybden, hvor det bliver mere siltet. Herudover er der registreret et stigende indhold af organisk materiale. Da de 4 boringer ved Frederikshavn ligger på vanddybder af 2-4 m og boringen ved Fyrbåke ligger for langt væk fra undersøgelsesområdet til at kunne repræsentere bundforholdene i undersøgelsesområdet, må det anbefales, at der indsamles boringsdata fra området for at dokumentere sammensætningen af det holocæne materiale. Figur 4.5. Tykkelses kort over Holocænet i undersøgelsesområdet. G E U S 11

11 5. Seismik Der er indsamlet i alt 15 seismiske linier eller liniestykker med en samlet længde på ca 64 km. Længden af de seismiske linier eller liniestykker er vist i tabel 2. Udover linier i undersøgelsesområdet er der dels liniestykket, som dækker indsejlingen til området (en del af linie Fred_1), hvor indsejlingslinien nord for undersøgelsesområdet er tolket selvstændigt, samt linierne Fred_1,.1a,.2 og.2a, der dækker 2 mulige kabelkorridorer. De sidste liniestykker vil blive rapporteret selvstændigt. Data File File Size Start Time End Time Line Length F:\NYfred\dATA\Fred_10F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_11FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_1F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_1F.aF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2FAF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_3FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_4AF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_4FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_5F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_6F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_7F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_8F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_9F.TRA KB Unavailable Unavailable Total in m Tabel 2. Seismiske linier indsamlet i undersøgelsesområdet for forsøgsvindmøller i Læsø Rende. 5.1 Tolkning af seismiske data Hver enkelt af de seismiske data er blevet tolket med henblik på at lokalisere toppen af det Ældre Yoldialer, det Yngre Yoldialer samt det holocæne sand. Herudover er dataene gennemgået, med henblik på at finde andre geologiske informationer, men umiddelbart er der ikke andre lag, som det er muligt at tolke i området. Herudover er der på de seismiske data markeret, hvor der er gas i sedimenterne samt angivet grænser for undersøgelsesområdet. Nummereringen af de seismiske linier fremgår af figur 5.1. Det tolkede profiler er vist i bilag 1. G E U S 12

12 Figur 5.1. Seismik undersøgelser i havvindmøllepark ved Frederikshavn. 5.2 Området nord for vindmølleparken Figur 5.2 Tolket seismisk profil nord for vindmølle området. G E U S 13

13 Der er foretaget en tolkning af den del af profil Fred_1 som er beliggende nord for området (figur 5.2). Beliggenheden af den seismiske linie er vist i figur 5.1. Det mest iøjnefaldende er at vandybderne er større end inden for undersøgelsesområdet. Vanddybderne stiger til over 20 m. Herudover stiger tykkelsen af det holocæne lag til over 20 m i de dybeste dele af området. Herudover ser det ud til, at der i den nederste del af den holocæne lagserie kan ses flere interne reflektorer som kunne tolkes som lag med en anden sammensætning. Der kan eventuel være tale om, at der i dette område kunne påtræffes smeltevandslag som der er beskrevet på Læsø. Dette er imidlertid kun en tese som skal testes ved boring, for at dokumentere sedimentsammensætning og aflejringsmiljø. 5.3 Side scan sonar data Der er foretaget en systematisk gennemgang af side scan sonar data, med henblik på at lokalisere eventuelle vrag og andre genstande på havbunden. Herudover er de gennemgået med henblik på lokalisering af mulige kalksøjler boblerev. Der er ikke, ved denne gennemgang lokaliseret nogle af de ovennævnte objekter, og der er derfor ikke udarbejdet noget kort. G E U S 14

14 6. Konklusion Det er kortlagt udbredelsen af de holocæne sedimenter i undersøgelsesområdet. Undersøgelserne viser, at tykkelse af det holocæne varierer en del og at tykkelserne varierer imellem 2 og 8m. De holocæne aflejringer hviler på en erosionsflade som skærer Yngre og Ældre Yoldialer. Det Yngre Yoldialer udfylder det kuperede terræn som ispresset fra øst har dannet ved opskydning af det Ældre Yoldialer i en række rygge/flager. Det Ældre Yoldialer er belastet af isen, mens det Yngre Yoldialer og de holocæne lag er ubelastede. Der er påvist gasudslip fra de dybere lag i de seismiske data. Der er derimod ikke påvist boblerev, eller øvrige objekter på havbunden på side scan sonar data. Det anbefales, at der gennemføres boringer til afklaring af sedimentsammensætning af de lokaliserede lag i området, idet der ikke er data, som direkte kan beskrive sedimenterne i området. G E U S 15

15 7. Referencer (1) Bahnson, H., Knudsen, K.L. og Hansen, J.M Læsø s Geologi. DGU serie D nr. 6. (2) Bahnson, H.Petersen, K.S., Konradi, P.B. and Knudsen, K.L Stratigraphy of Quarternary deposits in the Skærumhede II boring: Lithology, molluscs and foraminifera. D.G.U. årbog. (3) Fredericia, J Den hydrogeologiske kortlægning af Nordjyllands amtskommune. Geologisk rapport. DGU Intern rapport nr.22. (4) Fredericia, J Geologisk kort over Danmark 1: Kortblad 1417 Læsø..DGU, Kortserie nr.3, København. (5) Frederikshavn. Havnen, Vindmøller. Geotekniske undersøgelser. GERO projekt nr Rapport 1, (6) Geologisk set. Det nordlige Jylland. Geografforlaget, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (7) Jensen, J.B., Kuipers, A., Bennike, O. og Lemke, W BALKAT. Østersøen uden grænser. Geologi. Nyt fra GEUS. Nr. 4, december (8) Knudsen, K.L. and Nordberg, K DGF, Bulletin of the geol. Soc. Of Denmark, vol 36,. (9) Laier T., Kuijpers A., Dennegård B., and Heier-Nielsen S., 1996: Origin of shallow gas in Skagerrak and Kattegat - Evidence from stable isotopic analyses and radiocarbon dating. NGU Bulletin Vol. 430, p (10) Laier T., Jørgensen N.O., Buchardt B., Cederberg, T. and Kuijpers, A., 1992: Accumulation and seepages of biogenic gas in northern Denmark. Continental Shelf Research, Vol. 12, p (11) Larsen,G., Baumann,J. og Bjørn,O Kvartærgeologiske forhold under havbunden i Læsø Rende. DGF, Årsskrift for 1985 p (12)Læsø Rende. Fyrbåke. Geoteknisk rapport. Geoteknisk rapport G E U S 16

16 Bilag 1 Tolkede seismiske profiler G E U S 17

17 G E U S 18

18 G E U S 19

19 G E U S 20

20 G E U S 21

21 G E U S 22

22 G E U S 23

23 G E U S 24

24 G E U S 25

25 G E U S 26

26 8. Bilag C-Boom The C-Boom LVB (Figure 4.4) is a compact, boomer system with a working voltage adjustable between 400 and 600 Volts DC. It is a high resolution seismic instrument, which can work at water depths from one metre to beyond one hundred metres with penetration of over 80 m. in soft sediments. Technical Specifications: Energy discharge per pulse: 100J Acoustic output: (re 1m) -200dB Dominant frequency: 1760Hz Resolution: better than 30 cm Firing rate: 6 per second max Working voltage: Volts DC Power Supply: 110 / 220 Volts ac, 50/60 Hz Power consumption: 800W Power source: 1.5 KVA generator G E U S 27

27 Figure 4.4 C-BOOM 8.2 Side Scan Sonar The Benthos SIS-1600 Series Side Scan Sonar is a fully integrated system that uses both advanced Chirp and conventional continuous wave (CW) technologies single frequency or dual frequency and an advanced high-speed communications link to acquire high resolution side scan sonar images. The Benthos SIS-1600 is a complete side scan sonar survey system that includes a topside acquisition system and software, a 100-meter tow cable, the CL-160 Communications Link, and one of two available tow vehicles: the TTV-196 Tow Vehicle, which acquires long range, high resolution Chirp side scan sonar images in a single frequency band; and the TTV-196D Tow Vehicle, which acquires long range, high resolution Chirp side scan sonar images in two frequency bands simultaneously. G E U S 28

28 Figure 3. Benthos Side Scan Sonar. System Highlights CL-160 Communications Link 100 khz, 100 meter range 400 khz, 100 meter range Topside sonar processor System Features The TTV-196D Tow Vehicle includes the transceiver electronics, the processing and communications electronics, the port and starboard side scan transducer arrays, the pitch, roll and heading sensors, and the optional sensors. The optional sensors include a water temperature sensor, a pressure sensor, a magnetometer, and a responder. Hydro dynamically stable tow vehicle with operating depth up to 1,750 meters. Features Dynamic range - high frequency data up to 150 meters Enhanced resolution Repeatable transmitted waveforms Constant temporal resolution The pulse characteristics are programmable Stainless steel construction G E U S 29

29 Seaconnet shipwreck, 400 khz, 75 meter range SYSTEM SPECIFICATIONS Software Application: Third party data acquisition and display (i.e.tei Isis Lite, Chesapeake, Sonarmap ) Operating System: Microsoft Windows XP Professional Hardware Processor CPU: Intel Pentium 4 processor Memory: 512 DDR SDRAM I/O Ports: Wireless keyboard/mouse RS-232 serial Parallel Ethernet 10/100 BaseT Graphics Processor: Integrated high resolution graphics Data Sorage: High capacity hard drive, CD/DVD-RW drive CL-160 Communications Link Physical Characteristics Construction: 316 stainless steel Dimensions: 11.4 cm (4.5 in.) outside diameter by cm (70 in.) long Weight in Air: 34 Kg (75 pounds) Weight in Water: 25 Kg (55 pounds), approx. Operating Depth: 1,750 meters Towing Speed: 1 to 8 knots operational Input Power: 144 VDC, 32 watts nominal Side Scan Sonar Acoustic Source Level: +225 db re 1 meter Range: 25 to 500 meters each channel Frequency Range Chirp Frequency Range: (TTV-196D): Simultaneously sweeps in the 110 khz to 130 khz and 370 khz to 390 khz bands CW Frequency G E U S 30

30 (TTV-196D): Simultaneous 123 khz and 383 khz Transducer Radiation (TTV-196D): 0.5 degrees horizontal, 55 degrees vertical (110 khz to 130 khz band), 0.5 degrees horizontal, 35 degrees vertical (370 khz to 390 khz band). G E U S 31

31 9. Bilag 3 G E U S 32

32 10. Bilag 4 G E U S 33

33 G E U S 34

34 G E U S 35

35 G E U S 36

36 G E U S 37

37 G E U S 38

38 G E U S 39

39 G E U S 40

40 G E U S 41

41 G E U S 42

42 G E U S 43

43 G E U S 44

44 G E U S 45

45 G E U S 46

46 G E U S 47

47 G E U S 48

48 G E U S 49

49 G E U S 50

50 G E U S 51

51 G E U S 52

52 G E U S 53

53 G E U S 54

54 G E U S 55

55 G E U S 56

56 11. Bilag 5 G E U S 57

57 G E U S 58

58 G E U S 59

59 G E U S 60

60 G E U S 61

61 G E U S 62

4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel. Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...9 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer...

4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel. Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...9 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer... 1. Indledning. 3 2. Undersøgelserne 4 3. Topografi 6 4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel. Ældre Yoldialer....8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...9 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer...10 5. Dataindsamling

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen

Bilag 2. Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen Bilag 2 Bilag 2 Landskabet og resume af kortlægningen 1. Landskabet Indsatsplanområdet ligger mellem de store dale med Horsens Fjord og Vejle Fjord. Dalene eksisterede allerede under istiderne i Kvartærtiden.

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark

DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark DKM 20.698 Vesterhavet Syd Havvindmøllepark Kulturhistorisk vurdering af geofysiske data vedr. Vesterhavet Syd Havvindmøllepark Af Kasper Sparvath Museumsinspektør ved Strandingsmuseum St. George De Kulturhistoriske

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

FAST FORBINDELSE ALS-FYN

FAST FORBINDELSE ALS-FYN Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER Revision 1 Dato 2014-10-16 Udarbejdet af

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

Begravede dale på Sjælland

Begravede dale på Sjælland Begravede dale på Sjælland - Søndersø-, Alnarp- og Kildebrønde-dalene Søndersø en novemberdag i 28. Søndersøen ligger ovenpå den begravede dal,, ligesom en af de andre store søer i Danmark, Furesøen. Søernes

Læs mere

Maringeologiske undersøgelser på Mejl Flak. Århus Bugt

Maringeologiske undersøgelser på Mejl Flak. Århus Bugt Maringeologiske undersøgelser på Mejl Flak. Århus Bugt POUL E. NIELSEN OG LARS BEKSGAARD JENSEN Nielsen, P. E. og Jensen, L. B.: Maringeologiske undersøgelser på Mejl Flak, Århus Bugt. Dansk geol. Foren.,

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Brabranddalens geologiske udvikling og de resulterende grundvandsmagasiner DGF. Indledning. Prækvartære forhold

Brabranddalens geologiske udvikling og de resulterende grundvandsmagasiner DGF. Indledning. Prækvartære forhold Brabranddalens geologiske udvikling og de resulterende grundvandsmagasiner INGA SØRENSEN DGF Sørensen, I.: Brabranddalens geologiske udvikling og de resulterende grundvandsmagasiner. Dansk geol. Foren.,

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Istidslandskaber Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet istidslandskaber arbejder eleverne med landskabsformer i Danmark og baggrunde for deres dannelse i istiden. Sammenhængen

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

HP LaserJet Pro M102w Laser

HP LaserJet Pro M102w Laser HP LaserJet Pro M102w Laser Description HP LaserJet Pro M102w - Printer - monochrome - laser - A4/Legal - 1200 dpi - up to 22 ppm - capacity: 160 sheets - USB 2.0, Wi-Fi Features Designet til effektivitet

Læs mere

Apple MacBook Air 13.3" 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X High Sierra

Apple MacBook Air 13.3 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X High Sierra Apple MacBook Air 13.3" 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X 10.13 High Sierra Description Apple MacBook Air - Core i5 1.8 GHz - OS X 10.13 Sierra - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 13.3" 1440 x 900 - HD Graphics

Læs mere

HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter

HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter Description HP Officejet 7110 Wide Format eprinter - Printer - color - ink-jet - A3-600 x 1200 dpi - up to 33 ppm (mono) / up to 29 ppm (color) - capacity:

Læs mere

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis Trine Dahl-Jensen GEUS Lomonosov Ryggen Lincolnhavet Moris Jesup Rise Gakkel Ryggen Oversigt 2004-2007 Jordskælvsseismiske stationer

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. Efterforsknings aktiviteter støder ofte på overraskelser og den første boring finder ikke altid olie. Her er historien om hvorledes det først olie selskab opgav

Læs mere

Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg. Kr. 122.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg. Kr. 122.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg Kr. 122.400,- inkl. moms 24 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.41m 2 ) 2 stk Dansk godkendte 3000 W Invertere med 10

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE

LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE LOKALITETSKORTLÆGNINGER AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER VED NAKSKOV, NÆSTVED OG RINGE MOGENS H. GREVE OG STIG RASMUSSEN DCA RAPPORT NR. 047 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3

Region Sjælland. Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1, I-2 OG I-3 Region Sjælland Fase 1 kortlægning efter sand, grus og sten ved Faxe DALBY INTERESSEOMRÅDE I-1,

Læs mere

På kryds og tværs i istiden

På kryds og tværs i istiden På kryds og tværs i istiden Til læreren E u M b s o a I n t e r g l a c i a l a æ t S D ø d i s n i a K ø i e s a y d k l s i R e S m e l t e v a n d s s l e t T e a i s h u n s k u n d f r G l n m r æ

Læs mere

Jammerbugtens glacialtektonik

Jammerbugtens glacialtektonik Jammerbugtens glacialtektonik sasp@geus.dk Glacialtektonisk tolkning af seismisk arkitektur i Jammerbugten Stig A. Schack Pedersen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 17

GEUS-NOTAT Side 1 af 17 Side 1 af 17 Til: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fra: Niels Nørgaard-Pedersen Kopi til: Jørn Bo Jensen Fortroligt: Dato: 03.05.2016 GEUS-NOTAT nr.: 14-NA- 16-1 J.nr. GEUS: 500-00002 Emne:

Læs mere

Naturens virke i princip Landskabet formes Jordlag skabes www.furmuseum.dk. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme.

Naturens virke i princip Landskabet formes Jordlag skabes www.furmuseum.dk. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme. Istiderne og Danmarks overflade Landskabet. Landskabets former skabt af mægtige gletschere og smeltvandsstrømme. På kurven og kortet er vist hvad vi ved om de store istider. Vores kloede er udstyret med

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem H 2 S Problem i kloaksystemet Produktionen og frigivelsen H 2 S gas i spildevandsystemer er ansvarlig for mange klager over lugt. Dog er destruktionen

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472

Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU j.nr. 2472 Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord NMU j.nr. 2472 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse Strandhuse, Kolding Fjord i forbindelse med etablering af spildevandsledning NMU

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20 D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 1 / 20 D E N A T I O N A L E G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R F O R D A N M A R K O G

Læs mere

HP LaserJet Pro P1102W Laser

HP LaserJet Pro P1102W Laser HP LaserJet Pro P1102W Laser Beskrivelse HP LaserJet Pro P1102W - Printer - monochrome - laser - A4-600 dpi - up to 18 ppm - capacity: 160 sheets - USB, Wi-Fi - black Features Bevar produktiviteten med

Læs mere

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Description Apple AirPort Time Capsule - NAS server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Målemetodens historie og baggrund Delft, 1950 erne, soft soils

Målemetodens historie og baggrund Delft, 1950 erne, soft soils Page 1 Page 2 Agenda Lidt om målemetodens historie og baggrund Udstyret og måleprocedure, måleparametre De udledte parametre Case m. sammenligning af data Vurdering af metoden Fra Wikipedia: A dilatometer

Læs mere

SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server

SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server Description Synology Disk Station DS418j - NAS server - 4 bays - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iscsi Stream indhold til dit TV Gør din Synology

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard

Cityringen Evalueringer og faglige resultater. Jesper Damgaard Cityringen Evalueringer og faglige resultater Jesper Damgaard COWI Foto: Roy William Gabrielsen 1 Geologisk model, Cityringen Formål med geologiske og hydrogeologiske undersøgelser Opdatere og udvide COWIs

Læs mere

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø

Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø Geologisk model ved Ølgod og Skovlund eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø Flemming Jørgensen, Anne-Sophie Høyer, Rasmus Rønde Møller og Anders Vest Christiansen Geological

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 Mikkel H. Thomsen NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 KUAS 2013-7.26.01-0031

Læs mere

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen Chefkonsulent Lars Møller Markussen Rambøll ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 26 1.

Læs mere

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen)

Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Information om Grønnedal (til brug for nærmere beskrivelse af Grønnedal i forbindelse med prækvalifikationen) Placering af Grønnedal Den tidligere flådestation Grønnedal er under afvikling, og i september

Læs mere

Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2 i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 2493.

Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev 2 i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 2493. Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev i forbindelse med VVM redegørelse. NMU j.nr. 9. Jørgen Dencker Rapport over marinarkæologisk arbejde vedr. vindmølleparken Horns Rev

Læs mere

SurveyId: Jens Sørensen. Multibeam (KMS) Almindelig Opmåling

SurveyId: Jens Sørensen. Multibeam (KMS) Almindelig Opmåling SurveyId: 00412 Område: Tidevandsmåler: Multibeam (KMS) Almindelig Opmåling Skagerrak 27-aug-12 05-okt-12 Order 1A Opmålingen er gennemført med 100% bunddækning og der er ikke gennemført SSS i området

Læs mere

Landskabselementer og geotoper på Østmøn PROJEKTRAPPORT. Rapport til Natur- og Geologigruppen, Pilotprojekt Nationalpark Møn

Landskabselementer og geotoper på Østmøn PROJEKTRAPPORT. Rapport til Natur- og Geologigruppen, Pilotprojekt Nationalpark Møn PROJEKTRAPPORT Østsjællands Museum Rambøll Landskabselementer og geotoper på Østmøn af Tove Damholt, Østsjællands Museum og Niels Richardt, Rambøll Rapport til Natur- og Geologigruppen, Pilotprojekt Nationalpark

Læs mere

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien?

Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Geofysikkens anvendelse i gebyrkortlægningen hvad har den betydet for vores viden om geologien? Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij/Carl Bro a/s Geofysikken har haft stor betydning for

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970

Allan Nelsson - OZ5XN. Licenced since 1970 Allan Nelsson - OZ5XN Licenced since 1970 WSPR Weak Signal Propagation Reporter WSPR udtales whisper (som at hviske) WSPR er et digitalt beaconsystem (4-FSK) WSPR rapporteres af modtagende stationer til

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions

M/S SEAWORKER. Support, Transport, Diving and Work Vessel. Supply, crew support, towing, crane and survey functions M/S SEAWORKER Support, Transport, Diving and Work Vessel Supply, crew support, towing, crane and survey functions The Vessel is designed to work to both fixed structures, platforms and floating units.

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Apple MacBook 12" 8GB 512GB Graphics 615 Apple OS X High Sierra

Apple MacBook 12 8GB 512GB Graphics 615 Apple OS X High Sierra Apple MacBook 12" 8GB 512GB Graphics 615 Apple OS X 10.13 High Sierra Description Apple MacBook - Core i5 1.3 GHz - OS X 10.13 Sierra - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 12" IPS 2304 x 1440 - HD Graphics 615 - Wi-Fi,

Læs mere

Apple MacBook 12" 8GB 256GB Graphics 615 Apple OS X High Sierra

Apple MacBook 12 8GB 256GB Graphics 615 Apple OS X High Sierra Apple MacBook 12" 8GB 256GB Graphics 615 Apple OS X 10.13 High Sierra Description Apple MacBook - Core m3 1.2 GHz - OS X 10.13 Sierra - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 12" IPS 2304 x 1440 - HD Graphics 615 - Wi-Fi,

Læs mere

TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev

TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev G E O L O G I N Y T F R A G E U S TEMANUMMER Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev N R. 3 D E C E M B E R 2 3 Nordsøen efter istiden - udforskningen af Jyske Rev G E O L O G I NYT FRA GEUS

Læs mere

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK

Rustfri kæde og tilbehør. Stainless Chain and Accessories. Indhold. Connex Chainlock CK kæde og tilbehør Indhold Kæde DIN 5685C Kæde DIN 766A Kæder og komponenter Nødled Pladelås BG-SS bøjlewirelås karabinhage kovs kædesling masterlinks Chain and Accessories Index Chain DIN 5685C Chain DIN

Læs mere

Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde

Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde Kystklinter med fedt ler, dødislandskaber, smeltevandsdale, randmorænelandskaber og hævet havbund fra Stenalderen Det geologiske interesseområde, der strækker

Læs mere

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1 Geovidenskab A Vejledende opgavesæt nr. 1 Vejledende opgavesæt nr. 1 Forår 2013 Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 16 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt i vurderingen.

Læs mere

Epson AcuLaser CX37DTNF Laser

Epson AcuLaser CX37DTNF Laser Epson AcuLaser CX37DTNF Laser Description Epson AcuLaser CX37DTNF - Multifunction printer - color - laser - 215.9 x 500 mm (original) - A4/Legal (media) - up to 24 ppm (printing) - 850 sheets - 33.6 Kbps

Læs mere

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller

Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Projekt: Kravspecifikationer og anbefalinger til sikring af fremtidig opdatering af modeller Slutrapport: Dokumentation af informationer om modeller sikring af fremtidig anvendelse (+ datablade) Dokumentation

Læs mere

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer

LER. Kastbjerg. Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING. Region Midtjylland Regional Udvikling. Jord og Råstoffer LER Kastbjerg Randers Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING NR. 2 2009 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE

Region Hovedstaden. Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Region Hovedstaden Råstofkortlægning i 5 råstofinteresseområder RÅSTOFINTERESSEOMRÅDE SENGELØSE Rekvirent

Læs mere

Råstofkortlægning fase 2

Råstofkortlægning fase 2 Brylle, 2013-2014 Råstofkortlægning fase 2 Sand, grus og sten nr. 7 Maj 2014 Foto: Jakob Fynsk REGION SYDDANMARK RÅSTOFKORTLÆGNING, SAND, GRUS OG STEN, FASE 2, NR. 7 BRYLLE Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Elektriske modstande for forskellige jordtyper

Elektriske modstande for forskellige jordtyper Elektriske modstande for forskellige jordtyper Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske tolkninger? Peter Sandersen Geological Survey of Denmark and Greenland Ministry of Climate

Læs mere

Features Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for

Features Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for HP LaserJet Enterprise M806dn - Printer - monokrom - Duplex - laser - A3-1200 x 1200 dpi - op til 56 spm - kapacitet: 1100 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært Description HP LaserJet Enterprise M806dn

Læs mere

Funder Ådal. Geotekniske undersøgelser

Funder Ådal. Geotekniske undersøgelser . Geotekniske undersøgelser Geotekniske undersøgelser ved Morten Jørgensen, NIRAS A/S Resultater og tolkning ved Jane Lysebjerg Friis, NIRAS A/S Typer af geotekniske undersøgelser Boringer Cone Penetration

Læs mere

Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015

Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015 Bilag 3 - Kravspecifikationer for Marin habitatkortlægning 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 1.1 Hovedopgaven... 3 2. Kortlægningsprojekt 2015 Nordsøen og Skagerrak... 3 3. Områder... 4 4. Opgaven...

Læs mere

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000

Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Rep. Tips MX3000, MX4500, MX5000 Servicetips! Indstilling af options efter akkumulatorskift (Hvis apparatet star I same rum som anlæg) Skal indtastes mens den står i st. by: PICTURE 1 STORE PICTURE 5 STORE

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve December 2009 facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G4 Indledning Aalborg Aalborg ligger i det nordlige Jylland ved

Læs mere

Epson AcuLaser CX37DNF Laser

Epson AcuLaser CX37DNF Laser Epson AcuLaser CX37DNF Laser Description Epson AcuLaser CX37DNF - Multifunction printer - color - laser - 215.9 x 500 mm (original) - A4/Legal (media) - up to 24 ppm (printing) - 350 sheets - 33.6 Kbps

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE

ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE ERFARINGER MED GEOFYSIK FRA SJÆLLAND OG ØERNE Ejner Metodevalg Nielsen Miljøcenter Nykøbing F Saltvandsproblemer Henrik Olsen COWI Forureningsbarriere Geologisk model Stevns indsatsområde 1 ATV - Geofysik

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

Gennemgang af den geologiske og hydrostratigrafiske model for Jylland

Gennemgang af den geologiske og hydrostratigrafiske model for Jylland D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 11/ 43 Gennemgang af den geologiske og hydrostratigrafiske model for Jylland DK-model2009 Jacob Kidmose,

Læs mere

Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule

Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2003 / 103 Akustisk kortlægning af havbundssedimenterne i Bylot Sund, Thule Thule 2003 - Undersøgelse af radioaktiv forurening Udført for Forskningscenter

Læs mere

Stealth. Usynlige højttalere

Stealth. Usynlige højttalere Stealth Usynlige højttalere Æstetik og teknologi smelter sammen Musik skal høres og ikke ses I dag er den moderne bolig spækket med teknologi. Der stilles større og større krav til, at man kan streame

Læs mere