4. Geologi Weichsel Ældre Yoldialer Senglacialt Yngre Yoldialer De postglaciale holocæne aflejringer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Geologi. 7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer...8 4.1.2 Senglacialt Yngre Yoldialer...8 4.1.3 De postglaciale holocæne aflejringer..."

Transkript

1 1. Indledning Undersøgelserne 4 3. Topografi 6 4. Geologi Weichsel Ældre Yoldialer Senglacialt Yngre Yoldialer De postglaciale holocæne aflejringer Seismik Tolkning af seismiske data Området nord for vindmølleparken Side scan sonar data Konklusion Referencer 16 Bilag 1 Tolkede seismiske profiler 16 Bilag 2 27 Bilag 3 32 Bilag 4 33 Bilag 5 57 G E U S 2

2 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for NearshoreLAB, Frederikshavn A/S, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmøller i Læsø rende ud for Frederikshavn. Rapporten udgør en rapportering af de seismiske undersøgelser der er foretaget i området d. 4 juni Som baggrund for rapporten er der desuden foretaget en gennemgang og vurdering af øvrige seismik- og boringsdata i området. Herudover er der foretaget en gennemgang øvrige rapporter, artikler mv. fra området. De nye digitale seismiske data fra området er indlæst og tolket i programmet SonarWeb, mens de Ældre analoge seismiske data er tolket på papir. På baggrund heraf er der foretaget en vurdering af de geologiske forhold i området, med henblik på etablering af vindmøller. Undersøgelsesområdet er vist i figur 1. Kabel ruter Undersøgelsesområde Figur 1. Undersøgelsesområde for havvindmøllepark ved Frederikshavn. Udover de seismiske data, der er aftalt optaget inden for det afgrænsede område for mulig etablering af en vindmøllepark, er der indsamlet seismik i 2 mulige kabel ruter, som ligeledes er vist i figur 1. G E U S 3

3 2. Undersøgelserne Der er indsamlet i alt 63,8 km seismiske data, hvoraf de 19,6 km er foretaget i de 2 mulige kabel rute linier. De seismiske data omfatter såvel C-Boom data som Side scan sonar data. En nærmere beskrivelse af det seismiske udstyr er vist i bilag 1. De nye seismiske data fremgår af figur 2. Der er sejlet 2 linier i hver af de 2 mulige kabel ruter: 2+2A og 1+1A. herudover er linierne 3 og 4 sejlet 2 gange, idet de seismiske data var påvirket af vind og strømforhold, og det blev derfor vurderet at kvaliteten kunne forbedres ved at sejle linierne om. Figur 2. Seismik undersøgelser i havvindmøllepark ved Frederikshavn. En kort beskrivelse af undersøgelsernes forløb i arbejde og tid er vist i nedenstående tabel 1, mens der i Bilag 2 er vist en detaljeret log over de udførte arbejder. G E U S 4

4 Tid FREDERIKSHAVN klargøring og udlægning af sejllinier forlægning + udstyr i vand og test test af sss og seismik + testliner sejlads linie Fred_1 ø-v + v-ø (cable route North) sejlads linie Fred_2 ø-v(cable route South) sejlads linie Fred_2 v-ø (cable route South) + Fred_ Sejlads Fred_ Sejlads a + 04a Sejlads Sejlads Forlægning til Læsø Østerby havn Tabel 1 Tids- og arbejdsskema. 4 Juni G E U S 5

5 3. Topografi Figur 3.1. Bathymetrisk kort over undersøgelsesområdet. Baseret på de dybde data der er tilgængelig for GEUS, er der udtegnet et bathymetrisk grid over undersøgelsesområdet, som det fremgår af figur 3.1. Dybderne i undersøgelsesområdet varierer således, at der langs den vestlige grænse for området er vanddybder imellem 11 og 14 m, mens der langs den østlige afgrænsning er dybder imellem 17 og 21 m. Vanddybder stiger i sydlig retning inden for området. Det bathymetriske kort viser at der et fladt lavvandet område imellem Frederikshavn og Hirsholmene, med vanddybder på ca. 5m. Vanddybderne øges langsomt ud mod Læsø Renden, hvor den største gradient ligger inden for den vestlige del af undersøgelsesområdet, hvor 15 m kurven forløber. G E U S 6

6 4. Geologi. Området ved den kommende vindmøllepark umiddelbar øst for Frederikshavn er i stor grad udformet af isfremstød i slutningen af Weichel-istiden. I forbindelse hermed er der først dannet nogle nordvest-sydøstgående ispreszoner og i en senere fase af istiden nordsydgående ispreszoner (Ref.3+4). De sidst nævnte kan erkendes inden for undersøgelsesområdet og i forbindelse hermed er der formodentlig presset Ældre Yoldialer op i en zone parallel med kysten, dvs. langs kanten af det undersøgte område som vist på nedenstående seismiske profil. Figur 4.1 Seismisk profil linie Fred_8. Istidsaflejringerne er af stor betydning for undersøgelsesområdet ud for Frederikshavn. Jordlagene i området indeholder kun aflejringer fra den seneste mellemistid (Eem interglacial tiden) i form af organisk rige marine aflejringer, lag fra den sidste istid - Weichsel istidens - marine- (Ældre Yoldialer), smeltevandslag og stedvis moræne-aflejringer samt senglaciale marine aflejringer (Yngre Yoldialer) og postglacialt Holocænt sandede aflejringer. Jordlagene er dels registreret i de seismiske undersøgelser, dels i boringer. Isens kræfter som bulldozer kan observeres i de nyoptagne seismiske data, som viser at de glaciale aflejringer i mange tilfælde er skubbet op i flager, som danner kernen i en del af de nuværende lavvandede flakområder, som ses umiddelbar ud for Frederikshavn, imellem Frederikshavn og Hirsholmene, med meget beskedne vanddybder, generelt omkring og under 5m. De organisk rige Eem aflejringer giver ophav til dannelsen af metangas fra disse jordlag, som trænger op til overfladen gennem sprækker i leret eller porøse lag og giver ophav til dannelsen af boblerev, som bl.a. er beskrevet ved Hirsholmene (Ref.9 +10). G E U S 7

7 4.1.1 Weichsel Ældre Yoldialer. Inden for det undersøgte område er de ældste jordlag som kan ses på de seismiske data det Ældre Yoldialer. Under disse lag ligger de ovenfornævnte aflejringer fra den seneste mellemistid (Eem interglacial tiden) i form af organisk rige marine aflejringer som betegnes Skærumhedeserien. De giver ophav til den gas som er til stede på hovedparten af de seismiske data. Disse gasudslip påvirker de seismiske data i væsentlig grad, idet det dels maskerer data, dels forhindrer det seismiske signal i at trænge ned i dybden, idet det reflekteres af gassen i sedimenterne. Dette kan være en medvirkende årsag til, at disse dybere lag ikke kan ses på seismikken. Det Ældre Yoldialer er aflejret i et ishav, som har været til stede i en mindre varmeperiode i den midterste del af Weichsel istiden. Ved isens mægtige fremstød for ca. 30 tusinde år siden er Yoldialer blevet overskredet af isen, hvis kræfter har været som bulldozer hvor den daværende havbund er skubbet og sammenpresset ind på lavere dybde. Dette kan observeres i de seismiske data, som viser at de glaciale aflejringer i mange tilfælde er skubbet op i flager. (Figur 4.1 og 4.2). Figur 4.2 Seismisk linie Fred_06. Det Ældre Yoldialer består hovedsaligt af ler, men ind imellem er der mere sandede enheder som kan være rige på større sten. Generelt set er der et vist indhold af spredte sten i det Ældre Yoldialer som er tænkt tilført ved isbjerge, som under afsmeltning taber stenene ned i havet hvor leret afsættes. De betegnes som dropsten. Ved den efterfølgende erosion under fastlandstiden, er disse sten blevet opkoncetreret i lag som ligger umiddelbart på eller nær havbunden i området, specielt på de lavvandede områder hvor kabellinieføringerne er foreslået Senglacialt Yngre Yoldialer I forbindelse med Weichsel-gletscherens tilbagesmeltning blev der i senglacial tid aflejret store mængder udvaskede lerpartikler, der dannede det Yngre Yoldialer i Kattegat. Lige- G E U S 8

8 som det er tilfældet med det Ældre Yoldialer, er der et indehold af grus og sten som vidnesbyrd om den stenregn (dropsten) fra de smeltende isbjerge, der drev rundt i Yoldiahavet. Det Yngre Yoldialer ligger ofte i hullerne imellem det forstyrrede Ældre Yoldialer, hvor det aflejres horisontalt eller svagt draperende over det underliggende sediment. Dette fremgår tydeligt af de seismiske data i undersøgelsesområdet, som vist i figur 4.2. Det Yngre Yoldialer er udbredt over et stort område, som strækker sig over til den svenske kyst (figur 4.3). Da isen ikke på et senere trænger ind over området, forbliver det Yngre Yoldialer uforstyrret og er ikke belastet som det er tilfældet med det Ældre Yoldialer. Figur 4.3. Udbredelsen af ishavet (Yngre Yoldialer) Ka BP. (Efter Houmark 2003). I den efterfølgende fastlandstid, blev dette område for en stor dels vedkommende, tørlagt (Figur 4.4). I forbindelse hermed er der ved erosion fjernet det finkornede ler, silt og sand og der er efterladt et tyndt residual dæklag, som har et stort indhold af sten og grus. Der er ikke ved tolkningen af de seismiske data fra området påvist disse lag inden for undersøgelsesområdet. I de nærliggende områder, bl.a. på Læsø (Ref.1), er der ved boring påvist smeltevandssand og grus umiddelbart over det Yngre Yoldialer. Disse lag er heller ikke lokaliseret på de seismiske data, hvilket dog ikke udelukker tilstedeværelsen heraf. Såfremt dette er væsent- G E U S 9

9 ligt for beslutningen om placering af vindmøllerne, må det anbefales at der indsamles boreprøver fra området. Figur 4.4. Fordelingen af land og hav i fastlandstiden fra omkring år siden (ref.7) De postglaciale holocæne aflejringer Efterhånden som landhævningen begyndte at aftage og verdenshavets vandstandsstigning intensiveredes, begyndte Frederikshavn området gradvist igen at blive oversvømmet ved dannelsen af Stenalderhavet, hvorved de sandede holocæne aflejringer påbegyndes afsat. Disse marine aflejringer er fortsat frem til nutiden. Der er foretaget en kortlægning af tykkelsen af Holocænet i området, som vist i figur 4.5, der viser at hele undersøgelsesområdet er dækket med holocæne sandede sedimenter. Tykkelsen af lagene varierer imellem 2 og 8m. Fordelingen af Holocænet er meget påvirket af de ispres bevægelser som er nævnt i indledningen. Sammensætningen af de holocæne sandede lag er ikke kendt, idet der ikke er boringer i området. Umiddelbart uden for Frederikshavn Havn er der i forbindelse med etableringen af vindmøller udført 4 boringer i 2002, som er gengivet i bilag 3. Desuden er der ca. 25km syd G E U S 10

10 for området i Læsø rende lavet en boring Fyrbåke i 1964 (bilag 5), som ligger på ca. 8 m s vand. Boringerne viser, at det holocæne sand generelt set er fint, med enkelte grovere lag. Sandet bliver mere finkornet med dybden, hvor det bliver mere siltet. Herudover er der registreret et stigende indhold af organisk materiale. Da de 4 boringer ved Frederikshavn ligger på vanddybder af 2-4 m og boringen ved Fyrbåke ligger for langt væk fra undersøgelsesområdet til at kunne repræsentere bundforholdene i undersøgelsesområdet, må det anbefales, at der indsamles boringsdata fra området for at dokumentere sammensætningen af det holocæne materiale. Figur 4.5. Tykkelses kort over Holocænet i undersøgelsesområdet. G E U S 11

11 5. Seismik Der er indsamlet i alt 15 seismiske linier eller liniestykker med en samlet længde på ca 64 km. Længden af de seismiske linier eller liniestykker er vist i tabel 2. Udover linier i undersøgelsesområdet er der dels liniestykket, som dækker indsejlingen til området (en del af linie Fred_1), hvor indsejlingslinien nord for undersøgelsesområdet er tolket selvstændigt, samt linierne Fred_1,.1a,.2 og.2a, der dækker 2 mulige kabelkorridorer. De sidste liniestykker vil blive rapporteret selvstændigt. Data File File Size Start Time End Time Line Length F:\NYfred\dATA\Fred_10F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_11FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_1F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_1F.aF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2FAF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_2FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_3FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_4AF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_4FF.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_5F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_6F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_7F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_8F.TRA KB Unavailable Unavailable F:\NYfred\dATA\Fred_9F.TRA KB Unavailable Unavailable Total in m Tabel 2. Seismiske linier indsamlet i undersøgelsesområdet for forsøgsvindmøller i Læsø Rende. 5.1 Tolkning af seismiske data Hver enkelt af de seismiske data er blevet tolket med henblik på at lokalisere toppen af det Ældre Yoldialer, det Yngre Yoldialer samt det holocæne sand. Herudover er dataene gennemgået, med henblik på at finde andre geologiske informationer, men umiddelbart er der ikke andre lag, som det er muligt at tolke i området. Herudover er der på de seismiske data markeret, hvor der er gas i sedimenterne samt angivet grænser for undersøgelsesområdet. Nummereringen af de seismiske linier fremgår af figur 5.1. Det tolkede profiler er vist i bilag 1. G E U S 12

12 Figur 5.1. Seismik undersøgelser i havvindmøllepark ved Frederikshavn. 5.2 Området nord for vindmølleparken Figur 5.2 Tolket seismisk profil nord for vindmølle området. G E U S 13

13 Der er foretaget en tolkning af den del af profil Fred_1 som er beliggende nord for området (figur 5.2). Beliggenheden af den seismiske linie er vist i figur 5.1. Det mest iøjnefaldende er at vandybderne er større end inden for undersøgelsesområdet. Vanddybderne stiger til over 20 m. Herudover stiger tykkelsen af det holocæne lag til over 20 m i de dybeste dele af området. Herudover ser det ud til, at der i den nederste del af den holocæne lagserie kan ses flere interne reflektorer som kunne tolkes som lag med en anden sammensætning. Der kan eventuel være tale om, at der i dette område kunne påtræffes smeltevandslag som der er beskrevet på Læsø. Dette er imidlertid kun en tese som skal testes ved boring, for at dokumentere sedimentsammensætning og aflejringsmiljø. 5.3 Side scan sonar data Der er foretaget en systematisk gennemgang af side scan sonar data, med henblik på at lokalisere eventuelle vrag og andre genstande på havbunden. Herudover er de gennemgået med henblik på lokalisering af mulige kalksøjler boblerev. Der er ikke, ved denne gennemgang lokaliseret nogle af de ovennævnte objekter, og der er derfor ikke udarbejdet noget kort. G E U S 14

14 6. Konklusion Det er kortlagt udbredelsen af de holocæne sedimenter i undersøgelsesområdet. Undersøgelserne viser, at tykkelse af det holocæne varierer en del og at tykkelserne varierer imellem 2 og 8m. De holocæne aflejringer hviler på en erosionsflade som skærer Yngre og Ældre Yoldialer. Det Yngre Yoldialer udfylder det kuperede terræn som ispresset fra øst har dannet ved opskydning af det Ældre Yoldialer i en række rygge/flager. Det Ældre Yoldialer er belastet af isen, mens det Yngre Yoldialer og de holocæne lag er ubelastede. Der er påvist gasudslip fra de dybere lag i de seismiske data. Der er derimod ikke påvist boblerev, eller øvrige objekter på havbunden på side scan sonar data. Det anbefales, at der gennemføres boringer til afklaring af sedimentsammensætning af de lokaliserede lag i området, idet der ikke er data, som direkte kan beskrive sedimenterne i området. G E U S 15

15 7. Referencer (1) Bahnson, H., Knudsen, K.L. og Hansen, J.M Læsø s Geologi. DGU serie D nr. 6. (2) Bahnson, H.Petersen, K.S., Konradi, P.B. and Knudsen, K.L Stratigraphy of Quarternary deposits in the Skærumhede II boring: Lithology, molluscs and foraminifera. D.G.U. årbog. (3) Fredericia, J Den hydrogeologiske kortlægning af Nordjyllands amtskommune. Geologisk rapport. DGU Intern rapport nr.22. (4) Fredericia, J Geologisk kort over Danmark 1: Kortblad 1417 Læsø..DGU, Kortserie nr.3, København. (5) Frederikshavn. Havnen, Vindmøller. Geotekniske undersøgelser. GERO projekt nr Rapport 1, (6) Geologisk set. Det nordlige Jylland. Geografforlaget, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (7) Jensen, J.B., Kuipers, A., Bennike, O. og Lemke, W BALKAT. Østersøen uden grænser. Geologi. Nyt fra GEUS. Nr. 4, december (8) Knudsen, K.L. and Nordberg, K DGF, Bulletin of the geol. Soc. Of Denmark, vol 36,. (9) Laier T., Kuijpers A., Dennegård B., and Heier-Nielsen S., 1996: Origin of shallow gas in Skagerrak and Kattegat - Evidence from stable isotopic analyses and radiocarbon dating. NGU Bulletin Vol. 430, p (10) Laier T., Jørgensen N.O., Buchardt B., Cederberg, T. and Kuijpers, A., 1992: Accumulation and seepages of biogenic gas in northern Denmark. Continental Shelf Research, Vol. 12, p (11) Larsen,G., Baumann,J. og Bjørn,O Kvartærgeologiske forhold under havbunden i Læsø Rende. DGF, Årsskrift for 1985 p (12)Læsø Rende. Fyrbåke. Geoteknisk rapport. Geoteknisk rapport G E U S 16

16 Bilag 1 Tolkede seismiske profiler G E U S 17

17 G E U S 18

18 G E U S 19

19 G E U S 20

20 G E U S 21

21 G E U S 22

22 G E U S 23

23 G E U S 24

24 G E U S 25

25 G E U S 26

26 8. Bilag C-Boom The C-Boom LVB (Figure 4.4) is a compact, boomer system with a working voltage adjustable between 400 and 600 Volts DC. It is a high resolution seismic instrument, which can work at water depths from one metre to beyond one hundred metres with penetration of over 80 m. in soft sediments. Technical Specifications: Energy discharge per pulse: 100J Acoustic output: (re 1m) -200dB Dominant frequency: 1760Hz Resolution: better than 30 cm Firing rate: 6 per second max Working voltage: Volts DC Power Supply: 110 / 220 Volts ac, 50/60 Hz Power consumption: 800W Power source: 1.5 KVA generator G E U S 27

27 Figure 4.4 C-BOOM 8.2 Side Scan Sonar The Benthos SIS-1600 Series Side Scan Sonar is a fully integrated system that uses both advanced Chirp and conventional continuous wave (CW) technologies single frequency or dual frequency and an advanced high-speed communications link to acquire high resolution side scan sonar images. The Benthos SIS-1600 is a complete side scan sonar survey system that includes a topside acquisition system and software, a 100-meter tow cable, the CL-160 Communications Link, and one of two available tow vehicles: the TTV-196 Tow Vehicle, which acquires long range, high resolution Chirp side scan sonar images in a single frequency band; and the TTV-196D Tow Vehicle, which acquires long range, high resolution Chirp side scan sonar images in two frequency bands simultaneously. G E U S 28

28 Figure 3. Benthos Side Scan Sonar. System Highlights CL-160 Communications Link 100 khz, 100 meter range 400 khz, 100 meter range Topside sonar processor System Features The TTV-196D Tow Vehicle includes the transceiver electronics, the processing and communications electronics, the port and starboard side scan transducer arrays, the pitch, roll and heading sensors, and the optional sensors. The optional sensors include a water temperature sensor, a pressure sensor, a magnetometer, and a responder. Hydro dynamically stable tow vehicle with operating depth up to 1,750 meters. Features Dynamic range - high frequency data up to 150 meters Enhanced resolution Repeatable transmitted waveforms Constant temporal resolution The pulse characteristics are programmable Stainless steel construction G E U S 29

29 Seaconnet shipwreck, 400 khz, 75 meter range SYSTEM SPECIFICATIONS Software Application: Third party data acquisition and display (i.e.tei Isis Lite, Chesapeake, Sonarmap ) Operating System: Microsoft Windows XP Professional Hardware Processor CPU: Intel Pentium 4 processor Memory: 512 DDR SDRAM I/O Ports: Wireless keyboard/mouse RS-232 serial Parallel Ethernet 10/100 BaseT Graphics Processor: Integrated high resolution graphics Data Sorage: High capacity hard drive, CD/DVD-RW drive CL-160 Communications Link Physical Characteristics Construction: 316 stainless steel Dimensions: 11.4 cm (4.5 in.) outside diameter by cm (70 in.) long Weight in Air: 34 Kg (75 pounds) Weight in Water: 25 Kg (55 pounds), approx. Operating Depth: 1,750 meters Towing Speed: 1 to 8 knots operational Input Power: 144 VDC, 32 watts nominal Side Scan Sonar Acoustic Source Level: +225 db re 1 meter Range: 25 to 500 meters each channel Frequency Range Chirp Frequency Range: (TTV-196D): Simultaneously sweeps in the 110 khz to 130 khz and 370 khz to 390 khz bands CW Frequency G E U S 30

30 (TTV-196D): Simultaneous 123 khz and 383 khz Transducer Radiation (TTV-196D): 0.5 degrees horizontal, 55 degrees vertical (110 khz to 130 khz band), 0.5 degrees horizontal, 35 degrees vertical (370 khz to 390 khz band). G E U S 31

31 9. Bilag 3 G E U S 32

32 10. Bilag 4 G E U S 33

33 G E U S 34

34 G E U S 35

35 G E U S 36

36 G E U S 37

37 G E U S 38

38 G E U S 39

39 G E U S 40

40 G E U S 41

41 G E U S 42

42 G E U S 43

43 G E U S 44

44 G E U S 45

45 G E U S 46

46 G E U S 47

47 G E U S 48

48 G E U S 49

49 G E U S 50

50 G E U S 51

51 G E U S 52

52 G E U S 53

53 G E U S 54

54 G E U S 55

55 G E U S 56

56 11. Bilag 5 G E U S 57

57 G E U S 58

58 G E U S 59

59 G E U S 60

60 G E U S 61

61 G E U S 62

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

FAST FORBINDELSE ALS-FYN

FAST FORBINDELSE ALS-FYN Til Faaborg-Midtfyn Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER FAST FORBINDELSE ALS-FYN HAVBUNDSUNDERSØGELSER Revision 1 Dato 2014-10-16 Udarbejdet af

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark

Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark NIELS SKYTTE CHRISTENSEN Christensen, N.S. 2003-15-11: Geologisk kortlægning med GIS: eksempler fra Miocæn i Danmark. DGF Grundvandsmøde 18.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015

Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 Bilag 4: Kravspecifikationer for Marin råstofkortlægning i de indre danske farvande 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Råstofkortlægningsprojekt 2015 Indre danske farvande... 3 3. Områder...

Læs mere

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark

D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer i Danmark Work Package 1 The work will include an overview of the shallow geology in Denmark (0-300 m) Database and geology GEUS D3 Oversigt over geologiske forhold af betydning ved etablering af jordvarmeboringer

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER

VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER Til ENERGISTYRELSEN Dokumenttype RAPPORT Dato NOVEMBER 2012 VURDERING AF FUNDA- MENTSOMKOSTNINGER FOR KYSTNÆRE MØLLER Revision 1 Dato 03-12-2012 Udarbejdet af JOM/JEES/RMH/CHZ Kontrolleret af MCAS Godkendt

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune

Grundvandsressourcen i Tønder Kommune Grundvandsmagasinerne i Tønder Kommune omfatter dybtliggende istidsaflejringer og miocæne sandaflejringer. Den overvejende del af drikkevandsindvindingen finder sted fra istidsaflejringerne, mens de miocæne

Læs mere

5. Indlandsisen smelter

5. Indlandsisen smelter 5. Indlandsisen smelter Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Indlandsisen på Grønland Grønlands indlandsis er den næststørste ismasse i Verden kun overgået af Antarktis iskappe. Indlandsisen dækker

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER

Region Hovedstaden. Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Region Hovedstaden Råstofgeologisk Screening HALSNÆS OG GRIBSKOV KOMMUNER Rekvirent Rådgiver Region Hovedstaden Orbicon A/S Jens

Læs mere

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse.

Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Digitalt kort over Danmarks jordarter 1:200.000. Kortteknisk beskrivelse. Det landsdækkende kort i målestoksforholdet 1:200.000 over de overfladenære jordarter blev udgivet som trykt kort i 1989. Dette

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1

Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2006/16 Saltvandsgrænsen i kalkmagasinerne i Nordøstsjælland, delrapport 1 Kortlægning af Danienkalk-Skrivekridt grænsen samt forkastninger i denne

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation

Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation BIM University 2012 Skitsering og rendering med Revit - BIM workflow fra skitse til præsentation v/ André Andersen, Supporter, Arkitekt Indhold i Building Design Suites Workflow i Building Design Suite

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Hydrologisk modellering af North China Plain

Hydrologisk modellering af North China Plain HYACINT Afsluttende seminar 20. marts 2013 Hydrologisk modellering af North China Plain Michael Kristensen mikr@alectia.com North China Plain (NCP) Total areal: 142,000 km 2 ~3 x DK Befolkningstal: ~130

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe

Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe Danmarks og Grønlan Geologiske Undersøgelse Rapport 2006/9 Geologisk model af RTA-Grunden ved Villavej i Ringe En 3-D geologisk model af kildeområde og faneområde Ved den forurenede grund ved den tidligere

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 5

GEUS-NOTAT Side 1 af 5 Side 1 af 5 Til: Statens Miljøcentre, Den nationale grundvandskortlægning Fra: Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning Kopi til: Miljøcentrenes projektsekretæriatet og Gruppen for EU-udbud,

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Gastekniske Dage 2009. 19. Maj 2009

Gastekniske Dage 2009. 19. Maj 2009 Gastekniske Dage 2009 19. Maj 2009 El- og Fibernet El-kunder: 380.000 Ansatte: 600 Svinninge Svinninge Koncernledelse Koncernledelse Stabsfunktioner Stabsfunktioner Dir.sekretariat Dir.sekretariat HR HR

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual LIMATIX TM Kontrolboks Display Installations manual . Anvendelse.. Display til opsætning og overvågning Med system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt drift af brand-,

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter 45 Bilag 2, brev til beboer Odense 28.09.04 Undersøgelser af fugt med fokus på massivtræselementer. Der er endnu ikke lavet undersøgelser af fugt i danske elementhuse

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE VINDUER OG SPRÆKKER I JORDEN OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE af Peter Gravesen Vinduer og sprækker er begreber geologer normalt forbinder med hårde krystallinske bjergarter og ikke med løse aflejringer, som f.eks.

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

MicroStation 3D for begyndere

MicroStation 3D for begyndere MicroStation 3D for begyndere Indledning Indhold Indledning... 1 Terræn model... 2 FÅ VIST TERRÆN MODELLEN MED FLADER PÅ... 3 Drapere raster refererence over terrænet... 4 NU ER DU IGEN KLAR TIL AT FÅ

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Kortlægning af begravede dale i Danmark

Kortlægning af begravede dale i Danmark Kortlægning af begravede dale i Danmark Opdatering 2007 2009 Flemming Jørgensen GEUS og Peter Sandersen Grontmij Carl Bro G E U S 1 Kortlægning af begravede dale i Danmark Særudgivelse Omslag: XXX Repro:

Læs mere

Energieffektivisering i industrien

Energieffektivisering i industrien Energieffektivisering i industrien Brian Elmegaard Sektion Termisk Energi DTU Mekanik Teknologisk Institut Århus 2. Marts 2015 Indhold Potentielle besparelser Udnyttelse af overskudsvarme Analyseværktøjer

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER

STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER Geofysisk Afdeling Geologisk Institut Aarhus Universitet STRUKTUREL SÅRBARHEDSKORTLÆGNING - VURDERING AF LERTYKKELSE I BORINGER November 2005 INDHOLD FORORD (1) BAGGRUND (2) Lerindhold, geofysik og sårbarhed

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) Område: Energieffektivisering Program:

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden?

Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? DAu konference OT versus IT, Novo Nordisk 26.11.2014, Tom Guldbrandsen Et samlet telefonnummer Service i dag og service i fremtiden? ABB Group November 26, 2014 Slide 1 OT-folkets ønsker: Et samlet telefonnummer

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 aseries

a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 aseries a9 and a12 Flyer (Multi-Language) Final.indd 1 D 2" HE" / 1 NYrie 9 Multitouch Multifunction Displays e as aseries Kraftfuld, alsidig navigation; aserie multifunktion displays giver dig hurtigheden og

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning.

Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. Jordens styrke Definition af jordens styrke Jordens styrke er evnen til at modstå forskydning i jordskelettet fremkaldt af en ydre påvirkning. De Danske jordarter (udenfor Bornholm) kan deles op i to hovedgrupper.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Kapitel 3 OPSTILLING AF GEOLOGISK MODEL

Kapitel 3 OPSTILLING AF GEOLOGISK MODEL Kapitel 3 OPSTILLING AF GEOLOGISK MODEL Peter Gravesen Kvartærgeologisk afdeling,geus Nøglebegreber: Geologisk variabilitet, sedimentologiske modeller, modeltyper, tilgængelige data, korrelation af lag,

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere