KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)"

Transkript

1 FORÅR Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen) KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden ) I perioden fra ca. 750 til 1050 (Vikingetiden) var størstedelen af en danske befolkning A. Krigere B. Jægere C. Bønder Hvilke to konger rejste store sten med indskrifter i byen Jelling i Jylland? A. Knud den Store og Valdemar Sejr B. Gorm den Gamle og Harald Blåtand C. Frederik I og Christian II Siden hvornår har ordet "Danmark" været kendt? A. Siden slutningen af 700-tallet B. Siden slutningen af 800-tallet C. Siden slutningen af 900-tallet Hvornår optræder ordet Danmark første gang inden for landets grænser? A. På Solvognen fra ca f. Kr. B. På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955 C. I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965? A. At han indførte enevælden B. At han tog på vikingetogt til England C. At han indførte kristendommen Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af Harald Blåtand? A. Troen på Odin og Thor B. Kristendommen C. Jødedommen Hvilket transportmiddel gjorde det muligt for vikingerne at rejse langt? A. Skibe B. Vogne trukket af heste C. Vogne trukket af okser Hvilke to lande drog vikingerne især til i 800-tallet? A. Tyskland og Polen B. England og Frankrig C. Spanien og Italien Hvilke lande blev regeret af Kong Knud den Store, da hans rige var størst? A. Danmark, England og Frankrig B. Danmark, England og Norge C. Danmark, England og Rusland Spørgsmål til kap 1 afsnit 3. Kongemagt og kirke i Middelalderen ( ) Hvad hed den bindende aftale med adelen, som danske konger fra ca til 1660 måtte underskrive for at blive valgt til konge? A. Ejendomskontrakt B. Håndfæstning C. Våbenhvileaftale

2 Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet bogen Gesta Danorum. Den handlede om A. Dyre- og planteliv i Danmark B. Sø- og handelsruter i Norden C. Danmarks historie Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i Middelalderen? A. Københavns Lov B. Jyske Lov C. De Fynske Love Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled Hvad er navnet på den sygdom, som ramte Danmark og resten af Europa ca og slog en tredjedel af befolkningen ihjel? A. Pesten, den sorte død B. Den spanske syge C. Kolera-epidemien Pesten ramte Danmark ca Hvor stor en del af befolkningen døde af sygdommen? A. En fjerdedel B. Halvdelen C. En trediedel Fra 1397 var Danmark, Norge og Sverige i en periode samlet i en union. Hvad kaldtes unionen? A. Stockholmerunionen B. Kalmarunionen C. Roskildeunionen Hvad hed den regent, som fik samlet Danmark, Norge og Sverige i en union i 1397? A. Valdemar Atterdag B. Margrete I C. Erik af Pommern I hvilket år blev Kalmarunionen opløst? A B. 498 C Hvad var det fælles navn for de fire samfundsgrupper, som havde stor betydning i det danske middelaldersamfund? A. Klasser B. Stænder C. Klaner Hvilken samfundsgruppe (stand) var størst i middelalderen? A. Gejstligheden (præster og biskopper) B. Adelen C. Bønderne De fleste danske bønder i Middelalderen var A. frie bønder, der ejede og dyrkede deres egen jord B. fæstebønder, der arbejdede på jord, som tilhørte godsejerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 4. Danmark bliver protestantisk (Reformationen ) Hvilken kirke var den danske kirke en del af i Middelalderen? A. Den katolske kirke B. Den koptiske kirke C. Den protestantiske kirke

3 Hvilket år fandt Reformationen sted i Danmark? A. 850 B C Hvad medførte Reformationen blandt andet i Danmark? A. Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket B. Danmark blev protestantisk C. Der blev bygget flere klostre i Danmark Reformationen betød også, at kongen overtog jord og godser, som havde hørt til kirken. Hvor stor en del af Danmarks dyrkede areal udgjorde kirkens godser før reformationen? A. En syvendedel B. En trediedel C. En fjerdedel Hvem udnævnte de kirkelige embedsmænd i Danmark efter reformationen? A. Paven i Rom B. Ærkebiskoppen i Lund C. Kongen af Danmark - Spørgsmål til kap 1 afsnit 5. Christian 4. bygherre og krigsfører (Renæssancen ) Danmarks konge fra 1588 til 1648 er blandt andet kendt for at have opført mange af Københavns mest berømte bygninger, f. eks. Rundetårn og Børsen. Hvad hed han? A. Christian 2. B. Frederik 3. C. Christian Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet? A. Norge B. Sverige C. Finland Christian 4. trak i Danmark ind i en langvarig krig, hvor Danmark led et stort nederlag. Hvad kaldtes krigen? A. Fyrreårskrigen B. Tyveårskrigen C. Trediveårskrigen Spørgsmål til kap 1 afsnit 6. Enevælden indføres, og adelen svækkes ( ) Efter en krig med Sverige måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Hvilket år? A B C Hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661? A. Adelsvælde B. Folkestyre C. Enevælde Hvornår blev enevælden indført i Danmark? A. I årene B. I årene C. I årene Hvad hed den konge, under hvem enevælden blev indført? A. Frederik 3. B. Frederik 4. C. Christian 3.

4 Hvad betød enevælden blandt andet? A. Kongen regerede sammen med adelen B. Kongen regerede alene C. Kongen regerede sammen med sin familie Med indførelsen af enevælden blev det bestemt, at kongeriget skulle gå i arv til A. Alle kongens sønner B. Kongens ældste datter C. Kongens ældste søn Hvad hed den lovsamling, som Christian 5. udsendte i 1683? A. Jyske Lov B. Danske Lov C. Dansk-norske Lov Spørgsmål til kap 1 afsnit 7. Oplysningstiden ( ) Hvad hed de danske kolonier i Vestindien? A. Skt. Hans, Skt. Jakob og Skt. Knud B. Skt. Peter, Skt. Paul og Skt. Mikael C. Skt. Thomas, Skt. Croix og Skt. Jan Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid ( )? A. At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat B. At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker C. At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.? A. J.F. Struensee B. J.H.E. Bernstorff C. A.G. Moltke Struensee, kong Christian 7.s læge, opnåede omkring 1770 stor politisk magt i Danmark, og han havde desuden et kærlighedsforhold til dronningen. Hvad skete der med Struensee? A. Han fik en livsvarig fængselsstraf B. Han blev udvist af Danmark for altid C. Han blev dømt til døden og henrettet -- Spørgsmål til kap 1 afsnit 8. En nationalfølelse vokser frem (anden halvdel af 1700-tallet) Danmark var i 1700-tallet en helstat. Det betød, at én konge herskede over A. hele Europa B. hele landet C. flere forskellige lande og folkeslag Hvornår blev den første danske lov om indfødsret indført? A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 9. Landboreformerne ( ) Stavnsbåndet forhindrede blandt andet fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn. Hvilket år blev det ophævet? A B C. 1788

5 Hvilket monument i København er rejst til minde om ophævelsen af stavnsbåndet? A. H.C. Andersen-statuen ved Rådhuspladsen B. Frihedsstøtten ved Hovedbanegården C. Statuen af Frederik 7. ved Christiansborg Ophævelsen af stavnsbåndet og andre reformer kaldes under ét A. Landboreformerne B. Ejendomsreformerne C. Reformationerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 10. Englandskrige og statsbankerot ( ) En britisk flåde angreb den 2. april 1801 den danske flåde, og det kom til kamp. Kampen kaldes A. Slaget på Reden B. Slaget ved Svold C. Slaget i Køge Bugt Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde? A. Frankrig B. England (Storbritannien) C. Sverige Under Napoleonskrigene bombarderede Storbritannien København, så en del af byen brændte ned, og derefter erobrede briterne den danske flåde. Episoden kaldes Københavns Bombardement. Hvornår fandt den sted? A B C Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning i 1814? A. Norge B. Island C. Grønland Efter Napoleonskrigene blev Danmark kastet ud i en langvarig økonomisk krise. Den sluttede først omkring A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 11. Danmarks vej til demokratiet ( ) I 1834 oprettede kong Frederik 6. nogle stænderforsamlinger, der kunne rådgive og støtte ham. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet? A. To B. Tre C. Fire Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848? A. Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution B. Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt C. Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik 7. Danmarks Riges Grundlov. Datoen 5. juni er siden blevet fejret som A. Forfatningsdag B. Danmarksdag C. Grundlovsdag

6 Hvad hed Danmarks første parlament, der indførtes i 1849? A. Rigsdagen B. Landdagen C. Nationalforsamlingen Spørgsmål til kap 1 afsnit 12. De slesvigske krige ( ) Hvem vandt den 1. slesvigske krig i ? A. Danmark B. Slesvig og Holsten Hvem vandt den 2. slesvigske krig i 1864? A. Danmark B. Preussen og Østrig Hvad hed det danske forsvarsanlæg fra vikingetiden, som danske soldater måtte flygte fra i 1864? A. Kovirke B. Dannevirke C. Samvirke Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet? A. Den danske statskasse gik bankerot B. Det blev forbudt at tale tysk i Danmark C. Danmark mistede 1/3 af sit territorium I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor? A. Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover B. Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig C. Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder Hvad var resultatet af, at Danmark i 1864 tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig? A. Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg B. Danmark mistede Bornholm C. Tysk var i en periode det officielle sprog i Danmark Spørgsmål til kap 1 afsnit 13. Industrialisering og nye politiske bevægelser ( ) Hvornår opstod arbejderbevægelsen i Danmark? A. Omkring 1750 B. Omkring 1870 C. Omkring Hvilket politisk parti opstod i 1870 erne som en del af arbejderbevægelsen? A. Venstre B. Socialdemokratiet C. Det Radikale Venstre I september 1899 blev der efter en langvarig konflikt indgået en historisk aftale, kendt som Septemberforliget. Hvad handlede aftalen om? A. Retten til gratis skolegang B. Rettigheder på arbejdsmarkedet C. Fordelingen af landbrugsjorden Et berømt forlig i 1899 mellem arbejdsgivere og arbejdere bevarede arbejdernes ret til at strejke og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Hvad kaldtes forliget? A. Septemberforliget B. Oktoberforliget C. Novemberforliget Ved at danne andelsbevægelsen sikrede landmændene sig kontrollen med både produktion og salg af deres varer. Hvornår blev bevægelsen grundlagt i Danmark? A. I anden halvdel af 1600-tallet B. I anden halvdel af 1800-tallet C. I anden halvdel af 1900-tallet

7 I anden halvdel af 1800-tallet dannedes en bevægelse, der var kendetegnet ved, at bønderne samarbejdede om indkøb og produktion og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Hvad kaldes bevægelsen? A. Hjemstavnsbevægelsen B. Drachmannbevægelsen C. Andelsbevægelsen Spørgsmål til kap 1 afsnit 14. Tiden omkring 1. verdenskrig ( ) I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk systemskifte (parlamentarisme). Hvad gik det ud på? A. At regeringsmagten gik til partiet Højre B. At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget C. At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år Hvem overtog regeringsmagten i 1901 med et flertal i Folketinget bag sig? A. Venstre B. Højre C. Socialdemokratiet Hvilket politisk parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre? A. Det Radikale Venstre B..Det Konservative Folkeparti C. Kristeligt Folkeparti Under 1. verdenskrig var Danmark A. allieret med Tyskland B. allieret med Frankrig og Storbritannien C. neutralt Hvilket år solgte Danmark De vestindiske Øer (Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix) til USA? A B C Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark A. at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge B. at afskaffe enevælden C. at blive genforenet med Sønderjylland I Danmark har både mænd og kvinder valgret til Folketinget. Hvilket år fik danske kvinder valgret til Danmarks daværende parlament, Rigsdagen? A B C I 1920 forsøgte det danske kongehus at blande sig i, hvem der skulle danne regering. Det var sidste gang, det skete, for det udløste en krise, som blev kaldt A. Påskekrisen B. Pinsekrisen C. Julekrisen Spørgsmål til kap 1 afsnit 15. Socialreformer og politisk samarbejde (mellemkrigstiden ) Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister? A B C Hvornår fik Danmark sin første socialdemokratiske statsminister? A B C. 1924

8 Et berømt politisk forlig i januar 1933 sikrede ro på arbejdsmarkedet, økonomisk støtte til landbruget og fattiges ret til økonomisk hjælp fra staten. Hvad kaldtes forliget? A. Kanslergadeforliget B. Saxogadeforliget C. Østergadeforliget Spørgsmål til kap 1 afsnit 16. Danmark bliver besat af Tyskland (2. verdenskrig ) I hvilken periode var Danmark besat af det dengang nazistiske Tyskland? A. Fra 1939 til 1943 B. Fra 1938 til 1945 C. Fra 1940 til På hvilken dato i 2. Verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper? A. 1. september 1939 B. 9. april 1940 C. 22. juni Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland, A. at den danske regering blev afsat B. at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland C. at Folketinget skulle hjemsendes Hvad svarede Danmark på Tysklands krav ved begyndelsen af besættelsen? Hvad skete der med det politiske system i Danmark under 2. verdenskrig? A. Regering og folketing fungerede som normalt under hele besættelsen B. Regeringen gik af i 1943, og landet blev styret af departementscheferne C. Tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering Hvornår begyndte danskernes modstand mod den tyske besættelse at vokse? A. I 1940 B. I 1941 C. I Under 2. verdenskrig levede der cirka jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste af dem i 1943? A. De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland B. De fleste danske jøder flygtede til Sverige C. De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet for den tyske besættelse? A. 9. april 1940 B. 29. august 1943 C. 5. maj Hvor mange danskere blev dræbt under 2. verdenskrig? A Ca B. Ca C. Ca Spørgsmål til kap 1 afsnit 17. Efterkrigstiden ( ) Tema 1. Dansk politik og den kolde krig I 1945 blev De Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem? A. Ved oprettelsen i 1945 B. Efter opstanden i Ungarn i 1956 C. Efter Cuba-krisen i 1962

9 Hvad kaldtes den ideologiske modsætning mellem de vestlige lande og de kommunistiske lande, som prægede verden fra 1945 til 1991? A. Den skjulte krig B. Den kolde krig C. Den varme krig Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af en forsvarsalliance. Hvad er navnet på denne alliance? A. NATO B. OECD C. WTO Efter 2. Verdenskrig modtog Danmark og en række andre europæiske lande økonomisk støtte i forbindelse med den såkaldte Marshall-plan. Fra hvilket land stammede den økonomiske støtte? A. Sverige B. Sovjetunionen C. USA Hvad kaldtes den økonomiske hjælp fra USA, som bl.a. Danmark modtog fra 1948 til 1951? A. Truman-hjælpen B. Roosevelt-hjælpen C. Marshall-hjælpen Danmarks grundlov blev ændret i 1953, og det betød en reform af Rigsdagen. Hvad skete der? A. Medlemstallet blev udvidet B. Landstinget blev afskaffet C. Der indførtes censur Den ny grundlov fra 1953 indførte også et nyt offentligt embede. Hvad hedder det? A. Ombudsmanden B. Postbudmanden C. Embedsmanden I 1953 blev også tronfølgeloven ændret, så at A. flere kan arve tronen sammen B. kongens ældste datter arver tronen, hvis kongen ikke har nogen sønner C. kongens ældste barn arver tronen, uanset om det er en datter eller en søn (OBS: Bemærk at tronfølgeloven blev ændret ved folkeafstemning i sommeren 2009, så der nu er lige arveret til tronen for begge køn) Hvilket princip blev indføjet i grundloven af 1953? A. Det parlamentariske princip B. Det demokratiske princip C. Det tredelte princip Spørgsmål til kap 1 afsnit 17, tema 2 Større velfærd og nye kulturelle strømninger I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder partiet? A. Dansk Folkeparti B. Det Radikale Venstre (De Radikale) C. Socialistisk Folkeparti (SF) Hvornår blev der indført folkepension til alle ældre borgere i Danmark? A. I 1904 B. I 1956 C. I I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko

10 Oprettelsen af Fristaden Christiania på et nedlagt kaserneområde på Christianshavn var en del af ungdomsoprøret fra midten af 1960-erne til midten af 1970-erne. Hvornår blev fristaden oprettet? A. I 1956 B. I 1971 C. I 1989 Spørgsmål til kap 1 afsnit 18. Danmark i Europa ( ) Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972? A. Thorvald Stauning B. Poul Schlüter C. Jens Otto Krag (OBS: Svaret står kun indirekte i bogen, så vidt jeg kan se. Man skal se på en billedtekst) Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973? A. EFTA B. EF C. COMECON Det danske medlemskab blev vedtaget ved en folkeafstemning i Hvor mange stemte for? A. 53,1 procent B. 63,3 procent C. 73,5 procent Ved folketingsvalget i 1973 kom mange nye partier ind i Folketinget. Hvad kaldes valget? A. Krisevalget B. Kampvalget C. Jordskredsvalget Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 Jordskredsvalget? A. Fordi der var en meget høj valgdeltagelse B. Fordi mange nye partier kom i Folketinget C. Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering Der var økonomisk krise i Danmark i 1970 erne. Hvordan kom den til udtryk? A. Der var arbejdsløshed og underskud på handelsbalancen B. Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte C. Prisen på fast ejendom faldt markant Hvilken statsminister ledede Firkløverregeringen i 1980 erne? A. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet B. Uffe Ellemann-Jensen fra Venstre C. Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti Ved folkeafstemningen i 1986 om EF-pakken stemte danskerne for A. gennemførelse af det indre marked i EF B. indførelse af en fælles europæisk valuta (euroen) C. gennemførelse af EU s udvidelse med en række østeuropæiske lande I 1970'erne opstod en græsrodsbevægelse, der arbejdede for bedre vilkår for kvinder (bl.a. ligestilling). Hvad hed bevægelsen? A. Grevinde Danner B. Kvindelig Front C. Rødstrømpebevægelsen I hvilket år vedtog Folketinget en lov om lige løn for mænd og kvinder for lige arbejde? A B C. 1986

11 I Danmark kan en gravid kvinde frit vælge, om hun vil have en abort, hvis fosteret ikke er mere end 12 uger gammelt. Hvornår vedtog Folketinget dette? A. I 1946 B. I 1973 C. I I 1970 erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var A. modstand mod atomkraft B. indførelse af et fælleseuropæisk militær C. flere kolonihaver i storbyerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 19. Begyndende økonomisk opsving ( ) Da Berlin-muren faldt i 1989 og Sovjetunionen brød sammen i 1991, betød det enden på A. Den varme krig B. Den kolde krig C. Den skjulte krig Danske soldater deltog i 1990-erne som FN- og NATO-styrker i en større konflikt. Hvor? A. I Afghanistan B. På Balkan C. I Sydøstasien Danmark var først i 1990-erne næsten selvforsynende med olie og gas. Hvor kom den fra? A. Danmarks undergrund B. Danske oliefelter i Nordsøen C. Oliefelter ud for Grønland Hvad hed Danmarks statsminister fra 1993 til 2001? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Gert Petersen (Socialistisk Folkeparti) C. Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet) Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992? A. Rom-traktaten B. Paris-traktaten C. Maastricht-traktaten I 1993 stemte et lille flertal af danskerne ja til Edinburgh-aftalen. Aftalen indeholder nogle danske forbehold mod EU-samarbejdet. Hvor mange? A. Tre B. Fire C. Fem Spørgsmål til kap 1 afsnit 20 Danmark i det globale samfund (2000- ) Hvad hed Danmarks statsminister fra 2001 til 2009? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) C. Mogens Lykketoft (Socialdemokratiet) Danmark begyndte i 2002 og 2003 at sende soldater til to lande, nemlig A, Iran og Irak B. Afghanistan og Pakistan C. Afghanistan og Irak januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange? A. 5 B. 7 C. 13

12 Ligeledes 1. januar 2007 blev der færre og større kommuner i Danmark. Fra 270 blev antallet sat ned til A. 85 B. 98 C Folketinget vedtog i 2006 en velfærdsreform. Hensigten med den er at sikre, at der også i fremtiden er råd til A. Skattelettelser B. Militærudgifter C. Velfærd På hvilke to områder anses Danmark for at være konkurrencedygtig internationalt? A. Biomedicin og alternativ energi B. Landbrug og fiskeri C. Service og transport DANMARKS GEOGRAFI 1. Hvor stort er Danmarks areal? A. Cirka km2 B. Cirka km2 C. Cirka km2 2. Hvornår smeltede isen efter den seneste istid? A. For år siden B. For år siden C. For år siden 3. Hvor mange meter over havets overflade ligger de højeste steder i Danmark? A. Ca. 170 meter over havets overflade B. Ca. 420 meter over havets overflade C. Ca. 850 meter over havets overflade 4. Hvad hedder den næsten 130 meter høje klint, der ligger på østsiden af Møn? A. Stevns Klint B. Råbjerg Mile C. Møns Klint 5. Hvor ligger Bornholm? A. I Kattegat B. I Østersøen C. I Skagerrak 6. Hvor i Danmark kan man se grundfjeldet? A. På Sjælland B. På Bornholm C. På Fyn 7. Danmark består af halvøen Jylland og en række større eller mindre øer. Hvor mange øer? A. 406 B. 29 C Hvor mange af de danske øer er beboet af mennesker? A. Ca. 40 B. Ca. 60 C. Ca. 80

13 13 9. Danmarks kystlinie er meget lang, bl.a. fordi landet består af en halvø og en række øer. Kystlinien er A km B km C km 10. Hvad hedder det største af havene omkring Danmark? A. Kattegat B. Skagerrak C. Nordsøen 11. Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande? A. Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland B. Danmark, Grønland og Færøerne C. Danmark, Island og Estland 12. Hvilken by er Danmarks største? A. Århus B. København C. Odense 13. Hvilken by er Danmarks næststørste? A. Århus B. Odense C. Aalborg 14. Hvilken by er Danmarks trediestørste? A. Aalborg B. Odense C. Esbjerg 15. Hvad hedder den halvø, som udgør en af Danmarks landsdele? A. Jylland B. Langeland C. Sjælland 16. I hvilken landsdel ligger Århus? A. Jylland B. Fyn C. Sjælland 17. Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 18. Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 19. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland? A. Storebæltsbroen B. Lillebæltsbroen C. Guldborgsundbroen 20. Hvor mange broer er der over Lillebælt? A. Én B. To C. Tre 21. Hvilke landsdele er forbundet af Lillebæltsbroen? A. Fyn og Jylland B. Fyn og Sjælland C. Jylland og Sjælland

14 Hvad hedder broen mellem Sjælland og Sverige? A. Sverigesbroen B. Øresundsbroen C. Sjællandsbroen 23. Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse? A. Norge B. Tyskland C. Storbritannien 24. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 25. Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab? A. Danmark, Færøerne og Grønland B. Danmark, Grønland og Island C. Danmark, Færøerne og Island 26. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 27. Hvad hedder den største grønlandske by? A. Nuuk (Godthåb) B. Paamiut (Frederikshåb) C. Qaanaaq (Thule) 28. Hvad hedder den største færøske by? A. Thorshavn B. Klaksvik C. Vestmanna 29. Godthåb (Nuuk) er hovedstad A. i Grønland B. i Island C. på Færøerne 30. Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de seneste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet? A. Kul B. Vindenergi C. Atomenergi DEN DANSKE BEFOLKNING 1. Hvor mange indbyggere er der i Danmark? A. Cirka 4,6 mio. B. Cirka 5,4 mio. C. Cirka 6,1 mio. 2. I hvilken del af Danmark lever størstedelen af det tyske mindretal? A. Fyn B. Nordjylland C. Sønderjylland 3. I anden halvdel af 1800-tallet udvandrede ca danskere. Hvilket land udvandrede de fleste til? A. USA B. Argentina C. Canada

15 15 4. Hvor stor en andel af befolkningen er i dag (2007) indvandrere eller flygtninge eller efterkommere af indvandrere og flygtninge? A. Ca. 4 procent B. Ca. 8 procent C. Ca. 12 procent 5. Ca. 8 procent af befolkningen i Danmark er i dag indvandrere eller efterkommere af indvandrere og flygtninge. Hvor mange personer svarer det til? A B C Hvor gamle kunne danske mænd i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år 7. Hvor gamle kunne danske kvinder i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år DET DANSKE SPROG 1. Hvilket sprog er det offficielle i Danmark? A. Engelsk B. Dansk C. Tysk 2. I dag kommer der mange engelske ord ind i det danske sprog. Tidligere har et andet sprog i væsentlig grad påvirket det danske sprogs udvikling. Hvilket? A. Oldgræsk B. Tysk C. Fransk 3. Hvad hedder den officielle danske ordbog og vejledning i at skrive dansk? A. Computerordbogen B. Nudansk ordbog C. Retskrivningsordbogen INDVANDRING TIL DANMARK GENNEM TIDERNE 1. Flere danske konger inviterede i 1500-tallet og 1600-tallet udlændinge til Danmark, fordi der manglede arbejdskraft. Udlændingene var A. svenskere B. nederlændere C. østrigere 2. Sidst i 1600-tallet og i 1700-tallet fik mange huguenotter (calvinistiske protestanter) lov at bo i bestemte danske byer. De kom fra A. Holland B. Belgien C. Frankrig 3. Hvilket år åbnede danske jøder den første synagoge i København? A B C. 1766

16 16 4. Sidst i 1800-tallet kom der hvert år ca polakker til Danmark. Hvad arbejdede de især med? A. Landbrugsarbejde B. Fabriksarbejde C. Husligt arbejde 5. Omkring 2. verdenskrigs slutning kom et stort antal tyske flygtninge til Danmark. Hvor mange? A. Ca B. Ca C. Ca Efter en opstand i 1956 i et østeuropæisk land kom der en del flygtninge til Danmark. Hvilket land kom de fra? A. Tyskland B. Polen C. Ungarn 7. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark? A. I 1920 erne B. I 1940 erne C. I 1960 erne 8. I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko 9. I 1980-erne og 1990-erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især A. Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan B. Sydamerika og Sydafrika C. Vietnam, Kina og Thailand 10. Hvornår blev der indført stop for indvandring til Danmark? A. I 1973 B. I 1983 C. I 1993 DET DANSKE FLAG 1. Hvad hedder det danske nationalflag? A. Dannebrog B. Dannevang C. Dannevirke 2. Hvilke farver har det danske flag? A. Gult kors på blå baggrund B. Hvidt kors på rød baggrund C. Gult kors på rød baggrund 3. Ifølge et sagn faldt flaget ned fra himlen under et slag i Estland i år A B C Hvem skal flage på de officielle flagdage? A. Alle som har en flagstang B. Alle offentlige myndigheder C. Hæren, flåden og luftvåbnet

17 17 KONGEHUSET 11. Hvor langt kan det danske kongehus føres tilbage? A. Til midten af 1600-tallet B. Til 1849 C. Mere end 1000 år 1. Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved? A. Dronning Dagmar B. Dronning Margrete 1. C. Dronning Margrethe Danmark blev fra 1448 til 1863 regeret af en kongeslægt, der hed A. Oldenborgerne B. Frederiksborgerne C. Habsborgerne 3. Hvem var den sidste konge af slægten oldenborgerne? A. Frederik 6. B. Christian 8. C. Frederik Hvem var den første konge af slægten glücksborgerne? A. Christian 8. B. Frederik 8. C. Christian Danmark har et konstitutionelt monarki. Det betyder bl.a., at landet regeres inden for rammerne af grundloven, og at A. monarken (dronningen) ikke har nogen politisk magt B. regeringen konstitueres af monarken (dronningen) 6. På et bestemt tidspunkt hvert år holder dronningen en tale for hele nationen. Hvornår er det? A. Nytårsaften B. Nytårsdag C. Juleaften 7. Dronningen er gift med en prinsgemal. Han hedder A. Frederik B. Henrik C. Valdemar 8. Kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys ældste barn hedder A. Frederik B. Christian C. Joachim - RIGSFÆLLESSKABET MELLEM DANMARK, FÆRØERNE OG GRØNLAND 1.Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 2. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne? A. Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne B. I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne C. I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

18 18 3. Grønland overgik i 2009 fra hjemmestyre til selvstyre og fik dermed mere indflydelse på sine egne forhold. Overgangen skete på Grønlands nationaldag A. den 23. september B. den 21. juni C. den 21. december (NB. Oplysningen står ikke i bogen, der er fra 2007, men det er vel vigtigt, at folk et opdateret) 4. Færøerne har i dag hjemmestyre. Blandt de områder, der IKKE hører under hjemmestyret, er A. uddannelsesområdet B. sundhedsområdet C. det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område 5. Hvornår regner man med, at de første mennesker kom til Grønland og bosatte sig? A. Ca. år 0 B. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) C. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) 6. Grønland blev koloniseret af præsten Hans Egede i A erne B erne C erne 7. Hvornår ophørte Grønland med at være en koloni under Danmark? A B C Hvilket land samarbejder Danmark og Grønland med om en militærbase i Grønland? A. Canada B. Norge C. USA 9. Det grønlandske parlament hedder A. Folketinget B. Landstinget C. Altinget 10. Hvilket erhverv giver Grønland de største indtægter? A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift 11. Er Grønland medlem af EU? 12. Hvem var forfædrene til Færøernes nuværende befolkning, og hvor kom de især fra? A. Vikinger, især fra Norge B. Munke, især fra Irland C. Bønder, især fra Danmark 13. Da Danmark blev besat af Tyskland i 1940, blev Færøerne besat af A. USA B. Storbritannien C. Rusland 14. Det færøske parlament hedder A. Lagtinget B. Landstinget C. Altinget 15. Den vigtigste indtægtskilde for Færøerne er A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift

19 Er Færøerne medlem af EU? 17. Island er i dag en selvstændig stat. Tidligere hørte landet under Danmark. Fra hvornår? A tallet B tallet C tallet 18. I hvilket år løsrev Island sig fra Danmark? A.1802 B C DEN FØRSTE DANMARKSHISTORIE 1. Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet den første Danmarkshistorie. Dens latinske titel betød "Danernes bedrifter". Hvad var titlen? A. Chronica Danorum B. Gesta Danorum C. Gaster Danorum 2. Blandt personerne i Saxos Danmarkshistorie er der både virkelige og mytologiske personer. En af de mytologiske er A. Prins Valiant B. Prins Amled C. Prins Valdemar KRISTENDOMMENS INDFØRELSE 1. Før kristendommens indførelse havde indbyggerne i Danmark en religion kaldet asatroen. Hvem var hovedgud i asatroen? A. Thor B. Odin C. Frej 2. Mange gudenavne fra asatroen lever videre, bl.a. i ugedagenes navne. F.eks. betyder fredag A. Frodes dag B. Fruedag C. Frejas dag 3. Hvad var navnet på den tyske missionær, der midt i 800-tallet fik bygget kirker i Hedeby og Ribe? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 4. Hvilket år blev Harald Blåtand døbt? A. 765 B. 865 C I 1000-tallet opstod en selvstændig dansk kirke, der bestod af et antal stifter, dvs. kirkelige områder med en biskop i toppen. Hvor mange stifter opstod? A. Tre B. Fem C. Otte

20 20 6. I 1103 blev Norden et selvstændigt kirkeligt område og fik egen ærkebiskop. Hvor lå hans bispesæde? A. I Roskilde B. I Ribe C. I Lund 7. Den danske folkekirke har siden 1536 været A. romersk-katolsk B. evangelisk-luthersk C. græsk-katolsk KIRKE OG RELIGION I DANMARK 1. Hvornår blev der indført religionsfrihed i Danmark? A. Med grundloven i 1849 B. Med grundlovsændringen i 1915 C. Med grundlovsændringen i Religionsfriheden betyder bl.a., at alle frit kan skifte religion eller vælge ikke at have nogen religion. Én person SKAL dog være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Det er A. statsministeren B. monarken (dronningen) C. ombudsmanden 3. Hvad kaldes den evangelisk-lutherske kirke i Danmark? A. Statskirken B. Folkekirken C. Domkirken 4. Den danske folkekirke løser en række opgaver for staten, bl.a. A. Registrering af ægteskaber B. Registrering af navngivning C. Registrering af politisk overbevisning 5. Hvem kan udtale sig på den danske folkekirkes vegne? A. Det kan kun kirkeministeren B. Det kan kun dronningen C. Folkekirken har ingen officiel talsmand 6. Hvad hedder ledelsen af den lokale kirke og dens medlemmer (kirkesognet) A. Menighedsråd B. Kommunalbestyrelse C. Sogneråd 7. Hvem er den øverste administrative myndighed i folkekirken? A. Kirkeministeren B. Kristendomsministeren C. Københavns biskop 8. Religionsfrihed i Danmark betyder i grundlovens forstand, at borgerne har ret til at dyrke deres religion A. så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres B. hvis staten har godkendt religionen C. helt uden nogen begrænsninger 9. Hvis en religiøs organisation er blevet godkendt af Kirkeministeriet som menighed eller trossamfund, får den bl.a. ret til at A. foretage retsgyldige vielser B. registrere fødsler på statens vegne C. registrere navngivning på statens vegne

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 2. december 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 2. december 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 6. juni 2011, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 1. december 2016 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til Indfødsretsprøven

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Sådan laver du øvekort

Sådan laver du øvekort Sådan laver du øvekort 1. Udskriv dette dokument 2. Bøj hver side lodret 3. Klæb det foldede papirs indre kanter sammen. 4. Klip mellem hvert kort 5. Dine øvekort er klar! indfodsretsprove.dk Den nuværende

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til indfødsretsprøven

Læs mere

Indfødsretsprøve. Marts 2007

Indfødsretsprøve. Marts 2007 Indfødsretsprøve Marts 2007 Indfødsretsprøve Marts 2007 SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Indfødsretsprøve

Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Indfødsretsprøve Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 56 Offentligt Indfødsretsprøve Marts 2007 Indfødsretsprøve Marts 2007 Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Torsdag den 30. november 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Torsdag den 30. november 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen.

4) Nordisk union Dronning Margrethe d. 1 og Kalmarunionen. Fortællingen om Danmarks historie Vi følger den eventyrlige Danmarkshistorie fra de ældste tider til nutiden i 20 fortællinger hver med sit tema. De væsentligste emner i Danmarks lange historie forbindes

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion.

Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. 1 I starten af forløbet/før læsning: Mix-par-svar Formål: at»vække«kursisternes interesse og ordforråd gennem interaktion. Læreren siger»mix«, og kursisterne cirkulerer imellem hinanden. Læreren siger»find

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Den handler om hvordan flere og flere fik lov til at være med i demokratiet og

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET

KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET KO RT O M CHRISTIANSBORG OG FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET VELKOMMEN TIL FOLKETINGET Christiansborg er centrum for folkestyret i Danmark. Her ligger landets parlament, Folketinget, hvor de 179 folkevalgte

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 7. juni 2017 kl Prøvenummer

Medborgerskabsprøven. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 30 minutter. Onsdag den 7. juni 2017 kl Prøvenummer Medborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 30 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 11.00-11.30 Medborgerskabsprøven Medborgerskabsprøven

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie Indfødsretsudvalget 2015-16 IFU Alm.del Bilag 80 Offentligt LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 -

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere

Testversion af 27. februar 2007 TESTVERSION. Danmark før og nu. - læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve

Testversion af 27. februar 2007 TESTVERSION. Danmark før og nu. - læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve Testversion af 27. februar 2007 Danmark før og nu - læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve 2 Forord Beslutningen om at søge dansk statsborgerskab er et stort skridt.

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie

LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie LÆREMATERIALE TIL INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015 - danske samfundsforhold, dansk kultur og historie INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

9. klasse - skoleåret 2013/2014

9. klasse - skoleåret 2013/2014 9. klasse - skoleåret 2013/2014 Redaktørens forslag til en årsplan for 9. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan Hver uge har eleverne normalt kun en lektion i historie.

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Jesper Böttzauw. Folkets Kærlighed. Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark

Jesper Böttzauw. Folkets Kærlighed. Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark Jesper Böttzauw Folkets Kærlighed Kendte landspolitikere svarer på 3 spørgsmål om kærlighed 100 år efter at kvinderne får stemmeret i Danmark Folkets Kærlighed Folkets Kærlighed af Jesper Böttzauw

Læs mere