KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)"

Transkript

1 FORÅR Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen) KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden ) I perioden fra ca. 750 til 1050 (Vikingetiden) var størstedelen af en danske befolkning A. Krigere B. Jægere C. Bønder Hvilke to konger rejste store sten med indskrifter i byen Jelling i Jylland? A. Knud den Store og Valdemar Sejr B. Gorm den Gamle og Harald Blåtand C. Frederik I og Christian II Siden hvornår har ordet "Danmark" været kendt? A. Siden slutningen af 700-tallet B. Siden slutningen af 800-tallet C. Siden slutningen af 900-tallet Hvornår optræder ordet Danmark første gang inden for landets grænser? A. På Solvognen fra ca f. Kr. B. På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955 C. I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965? A. At han indførte enevælden B. At han tog på vikingetogt til England C. At han indførte kristendommen Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af Harald Blåtand? A. Troen på Odin og Thor B. Kristendommen C. Jødedommen Hvilket transportmiddel gjorde det muligt for vikingerne at rejse langt? A. Skibe B. Vogne trukket af heste C. Vogne trukket af okser Hvilke to lande drog vikingerne især til i 800-tallet? A. Tyskland og Polen B. England og Frankrig C. Spanien og Italien Hvilke lande blev regeret af Kong Knud den Store, da hans rige var størst? A. Danmark, England og Frankrig B. Danmark, England og Norge C. Danmark, England og Rusland Spørgsmål til kap 1 afsnit 3. Kongemagt og kirke i Middelalderen ( ) Hvad hed den bindende aftale med adelen, som danske konger fra ca til 1660 måtte underskrive for at blive valgt til konge? A. Ejendomskontrakt B. Håndfæstning C. Våbenhvileaftale

2 Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet bogen Gesta Danorum. Den handlede om A. Dyre- og planteliv i Danmark B. Sø- og handelsruter i Norden C. Danmarks historie Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i Middelalderen? A. Københavns Lov B. Jyske Lov C. De Fynske Love Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled Hvad er navnet på den sygdom, som ramte Danmark og resten af Europa ca og slog en tredjedel af befolkningen ihjel? A. Pesten, den sorte død B. Den spanske syge C. Kolera-epidemien Pesten ramte Danmark ca Hvor stor en del af befolkningen døde af sygdommen? A. En fjerdedel B. Halvdelen C. En trediedel Fra 1397 var Danmark, Norge og Sverige i en periode samlet i en union. Hvad kaldtes unionen? A. Stockholmerunionen B. Kalmarunionen C. Roskildeunionen Hvad hed den regent, som fik samlet Danmark, Norge og Sverige i en union i 1397? A. Valdemar Atterdag B. Margrete I C. Erik af Pommern I hvilket år blev Kalmarunionen opløst? A B. 498 C Hvad var det fælles navn for de fire samfundsgrupper, som havde stor betydning i det danske middelaldersamfund? A. Klasser B. Stænder C. Klaner Hvilken samfundsgruppe (stand) var størst i middelalderen? A. Gejstligheden (præster og biskopper) B. Adelen C. Bønderne De fleste danske bønder i Middelalderen var A. frie bønder, der ejede og dyrkede deres egen jord B. fæstebønder, der arbejdede på jord, som tilhørte godsejerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 4. Danmark bliver protestantisk (Reformationen ) Hvilken kirke var den danske kirke en del af i Middelalderen? A. Den katolske kirke B. Den koptiske kirke C. Den protestantiske kirke

3 Hvilket år fandt Reformationen sted i Danmark? A. 850 B C Hvad medførte Reformationen blandt andet i Danmark? A. Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket B. Danmark blev protestantisk C. Der blev bygget flere klostre i Danmark Reformationen betød også, at kongen overtog jord og godser, som havde hørt til kirken. Hvor stor en del af Danmarks dyrkede areal udgjorde kirkens godser før reformationen? A. En syvendedel B. En trediedel C. En fjerdedel Hvem udnævnte de kirkelige embedsmænd i Danmark efter reformationen? A. Paven i Rom B. Ærkebiskoppen i Lund C. Kongen af Danmark - Spørgsmål til kap 1 afsnit 5. Christian 4. bygherre og krigsfører (Renæssancen ) Danmarks konge fra 1588 til 1648 er blandt andet kendt for at have opført mange af Københavns mest berømte bygninger, f. eks. Rundetårn og Børsen. Hvad hed han? A. Christian 2. B. Frederik 3. C. Christian Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet? A. Norge B. Sverige C. Finland Christian 4. trak i Danmark ind i en langvarig krig, hvor Danmark led et stort nederlag. Hvad kaldtes krigen? A. Fyrreårskrigen B. Tyveårskrigen C. Trediveårskrigen Spørgsmål til kap 1 afsnit 6. Enevælden indføres, og adelen svækkes ( ) Efter en krig med Sverige måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Hvilket år? A B C Hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661? A. Adelsvælde B. Folkestyre C. Enevælde Hvornår blev enevælden indført i Danmark? A. I årene B. I årene C. I årene Hvad hed den konge, under hvem enevælden blev indført? A. Frederik 3. B. Frederik 4. C. Christian 3.

4 Hvad betød enevælden blandt andet? A. Kongen regerede sammen med adelen B. Kongen regerede alene C. Kongen regerede sammen med sin familie Med indførelsen af enevælden blev det bestemt, at kongeriget skulle gå i arv til A. Alle kongens sønner B. Kongens ældste datter C. Kongens ældste søn Hvad hed den lovsamling, som Christian 5. udsendte i 1683? A. Jyske Lov B. Danske Lov C. Dansk-norske Lov Spørgsmål til kap 1 afsnit 7. Oplysningstiden ( ) Hvad hed de danske kolonier i Vestindien? A. Skt. Hans, Skt. Jakob og Skt. Knud B. Skt. Peter, Skt. Paul og Skt. Mikael C. Skt. Thomas, Skt. Croix og Skt. Jan Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid ( )? A. At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat B. At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker C. At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.? A. J.F. Struensee B. J.H.E. Bernstorff C. A.G. Moltke Struensee, kong Christian 7.s læge, opnåede omkring 1770 stor politisk magt i Danmark, og han havde desuden et kærlighedsforhold til dronningen. Hvad skete der med Struensee? A. Han fik en livsvarig fængselsstraf B. Han blev udvist af Danmark for altid C. Han blev dømt til døden og henrettet -- Spørgsmål til kap 1 afsnit 8. En nationalfølelse vokser frem (anden halvdel af 1700-tallet) Danmark var i 1700-tallet en helstat. Det betød, at én konge herskede over A. hele Europa B. hele landet C. flere forskellige lande og folkeslag Hvornår blev den første danske lov om indfødsret indført? A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 9. Landboreformerne ( ) Stavnsbåndet forhindrede blandt andet fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn. Hvilket år blev det ophævet? A B C. 1788

5 Hvilket monument i København er rejst til minde om ophævelsen af stavnsbåndet? A. H.C. Andersen-statuen ved Rådhuspladsen B. Frihedsstøtten ved Hovedbanegården C. Statuen af Frederik 7. ved Christiansborg Ophævelsen af stavnsbåndet og andre reformer kaldes under ét A. Landboreformerne B. Ejendomsreformerne C. Reformationerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 10. Englandskrige og statsbankerot ( ) En britisk flåde angreb den 2. april 1801 den danske flåde, og det kom til kamp. Kampen kaldes A. Slaget på Reden B. Slaget ved Svold C. Slaget i Køge Bugt Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde? A. Frankrig B. England (Storbritannien) C. Sverige Under Napoleonskrigene bombarderede Storbritannien København, så en del af byen brændte ned, og derefter erobrede briterne den danske flåde. Episoden kaldes Københavns Bombardement. Hvornår fandt den sted? A B C Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning i 1814? A. Norge B. Island C. Grønland Efter Napoleonskrigene blev Danmark kastet ud i en langvarig økonomisk krise. Den sluttede først omkring A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 11. Danmarks vej til demokratiet ( ) I 1834 oprettede kong Frederik 6. nogle stænderforsamlinger, der kunne rådgive og støtte ham. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet? A. To B. Tre C. Fire Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848? A. Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution B. Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt C. Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik 7. Danmarks Riges Grundlov. Datoen 5. juni er siden blevet fejret som A. Forfatningsdag B. Danmarksdag C. Grundlovsdag

6 Hvad hed Danmarks første parlament, der indførtes i 1849? A. Rigsdagen B. Landdagen C. Nationalforsamlingen Spørgsmål til kap 1 afsnit 12. De slesvigske krige ( ) Hvem vandt den 1. slesvigske krig i ? A. Danmark B. Slesvig og Holsten Hvem vandt den 2. slesvigske krig i 1864? A. Danmark B. Preussen og Østrig Hvad hed det danske forsvarsanlæg fra vikingetiden, som danske soldater måtte flygte fra i 1864? A. Kovirke B. Dannevirke C. Samvirke Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet? A. Den danske statskasse gik bankerot B. Det blev forbudt at tale tysk i Danmark C. Danmark mistede 1/3 af sit territorium I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor? A. Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover B. Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig C. Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder Hvad var resultatet af, at Danmark i 1864 tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig? A. Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg B. Danmark mistede Bornholm C. Tysk var i en periode det officielle sprog i Danmark Spørgsmål til kap 1 afsnit 13. Industrialisering og nye politiske bevægelser ( ) Hvornår opstod arbejderbevægelsen i Danmark? A. Omkring 1750 B. Omkring 1870 C. Omkring Hvilket politisk parti opstod i 1870 erne som en del af arbejderbevægelsen? A. Venstre B. Socialdemokratiet C. Det Radikale Venstre I september 1899 blev der efter en langvarig konflikt indgået en historisk aftale, kendt som Septemberforliget. Hvad handlede aftalen om? A. Retten til gratis skolegang B. Rettigheder på arbejdsmarkedet C. Fordelingen af landbrugsjorden Et berømt forlig i 1899 mellem arbejdsgivere og arbejdere bevarede arbejdernes ret til at strejke og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Hvad kaldtes forliget? A. Septemberforliget B. Oktoberforliget C. Novemberforliget Ved at danne andelsbevægelsen sikrede landmændene sig kontrollen med både produktion og salg af deres varer. Hvornår blev bevægelsen grundlagt i Danmark? A. I anden halvdel af 1600-tallet B. I anden halvdel af 1800-tallet C. I anden halvdel af 1900-tallet

7 I anden halvdel af 1800-tallet dannedes en bevægelse, der var kendetegnet ved, at bønderne samarbejdede om indkøb og produktion og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Hvad kaldes bevægelsen? A. Hjemstavnsbevægelsen B. Drachmannbevægelsen C. Andelsbevægelsen Spørgsmål til kap 1 afsnit 14. Tiden omkring 1. verdenskrig ( ) I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk systemskifte (parlamentarisme). Hvad gik det ud på? A. At regeringsmagten gik til partiet Højre B. At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget C. At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år Hvem overtog regeringsmagten i 1901 med et flertal i Folketinget bag sig? A. Venstre B. Højre C. Socialdemokratiet Hvilket politisk parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre? A. Det Radikale Venstre B..Det Konservative Folkeparti C. Kristeligt Folkeparti Under 1. verdenskrig var Danmark A. allieret med Tyskland B. allieret med Frankrig og Storbritannien C. neutralt Hvilket år solgte Danmark De vestindiske Øer (Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix) til USA? A B C Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark A. at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge B. at afskaffe enevælden C. at blive genforenet med Sønderjylland I Danmark har både mænd og kvinder valgret til Folketinget. Hvilket år fik danske kvinder valgret til Danmarks daværende parlament, Rigsdagen? A B C I 1920 forsøgte det danske kongehus at blande sig i, hvem der skulle danne regering. Det var sidste gang, det skete, for det udløste en krise, som blev kaldt A. Påskekrisen B. Pinsekrisen C. Julekrisen Spørgsmål til kap 1 afsnit 15. Socialreformer og politisk samarbejde (mellemkrigstiden ) Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister? A B C Hvornår fik Danmark sin første socialdemokratiske statsminister? A B C. 1924

8 Et berømt politisk forlig i januar 1933 sikrede ro på arbejdsmarkedet, økonomisk støtte til landbruget og fattiges ret til økonomisk hjælp fra staten. Hvad kaldtes forliget? A. Kanslergadeforliget B. Saxogadeforliget C. Østergadeforliget Spørgsmål til kap 1 afsnit 16. Danmark bliver besat af Tyskland (2. verdenskrig ) I hvilken periode var Danmark besat af det dengang nazistiske Tyskland? A. Fra 1939 til 1943 B. Fra 1938 til 1945 C. Fra 1940 til På hvilken dato i 2. Verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper? A. 1. september 1939 B. 9. april 1940 C. 22. juni Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland, A. at den danske regering blev afsat B. at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland C. at Folketinget skulle hjemsendes Hvad svarede Danmark på Tysklands krav ved begyndelsen af besættelsen? Hvad skete der med det politiske system i Danmark under 2. verdenskrig? A. Regering og folketing fungerede som normalt under hele besættelsen B. Regeringen gik af i 1943, og landet blev styret af departementscheferne C. Tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering Hvornår begyndte danskernes modstand mod den tyske besættelse at vokse? A. I 1940 B. I 1941 C. I Under 2. verdenskrig levede der cirka jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste af dem i 1943? A. De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland B. De fleste danske jøder flygtede til Sverige C. De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet for den tyske besættelse? A. 9. april 1940 B. 29. august 1943 C. 5. maj Hvor mange danskere blev dræbt under 2. verdenskrig? A Ca B. Ca C. Ca Spørgsmål til kap 1 afsnit 17. Efterkrigstiden ( ) Tema 1. Dansk politik og den kolde krig I 1945 blev De Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem? A. Ved oprettelsen i 1945 B. Efter opstanden i Ungarn i 1956 C. Efter Cuba-krisen i 1962

9 Hvad kaldtes den ideologiske modsætning mellem de vestlige lande og de kommunistiske lande, som prægede verden fra 1945 til 1991? A. Den skjulte krig B. Den kolde krig C. Den varme krig Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af en forsvarsalliance. Hvad er navnet på denne alliance? A. NATO B. OECD C. WTO Efter 2. Verdenskrig modtog Danmark og en række andre europæiske lande økonomisk støtte i forbindelse med den såkaldte Marshall-plan. Fra hvilket land stammede den økonomiske støtte? A. Sverige B. Sovjetunionen C. USA Hvad kaldtes den økonomiske hjælp fra USA, som bl.a. Danmark modtog fra 1948 til 1951? A. Truman-hjælpen B. Roosevelt-hjælpen C. Marshall-hjælpen Danmarks grundlov blev ændret i 1953, og det betød en reform af Rigsdagen. Hvad skete der? A. Medlemstallet blev udvidet B. Landstinget blev afskaffet C. Der indførtes censur Den ny grundlov fra 1953 indførte også et nyt offentligt embede. Hvad hedder det? A. Ombudsmanden B. Postbudmanden C. Embedsmanden I 1953 blev også tronfølgeloven ændret, så at A. flere kan arve tronen sammen B. kongens ældste datter arver tronen, hvis kongen ikke har nogen sønner C. kongens ældste barn arver tronen, uanset om det er en datter eller en søn (OBS: Bemærk at tronfølgeloven blev ændret ved folkeafstemning i sommeren 2009, så der nu er lige arveret til tronen for begge køn) Hvilket princip blev indføjet i grundloven af 1953? A. Det parlamentariske princip B. Det demokratiske princip C. Det tredelte princip Spørgsmål til kap 1 afsnit 17, tema 2 Større velfærd og nye kulturelle strømninger I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder partiet? A. Dansk Folkeparti B. Det Radikale Venstre (De Radikale) C. Socialistisk Folkeparti (SF) Hvornår blev der indført folkepension til alle ældre borgere i Danmark? A. I 1904 B. I 1956 C. I I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko

10 Oprettelsen af Fristaden Christiania på et nedlagt kaserneområde på Christianshavn var en del af ungdomsoprøret fra midten af 1960-erne til midten af 1970-erne. Hvornår blev fristaden oprettet? A. I 1956 B. I 1971 C. I 1989 Spørgsmål til kap 1 afsnit 18. Danmark i Europa ( ) Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972? A. Thorvald Stauning B. Poul Schlüter C. Jens Otto Krag (OBS: Svaret står kun indirekte i bogen, så vidt jeg kan se. Man skal se på en billedtekst) Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973? A. EFTA B. EF C. COMECON Det danske medlemskab blev vedtaget ved en folkeafstemning i Hvor mange stemte for? A. 53,1 procent B. 63,3 procent C. 73,5 procent Ved folketingsvalget i 1973 kom mange nye partier ind i Folketinget. Hvad kaldes valget? A. Krisevalget B. Kampvalget C. Jordskredsvalget Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 Jordskredsvalget? A. Fordi der var en meget høj valgdeltagelse B. Fordi mange nye partier kom i Folketinget C. Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering Der var økonomisk krise i Danmark i 1970 erne. Hvordan kom den til udtryk? A. Der var arbejdsløshed og underskud på handelsbalancen B. Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte C. Prisen på fast ejendom faldt markant Hvilken statsminister ledede Firkløverregeringen i 1980 erne? A. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet B. Uffe Ellemann-Jensen fra Venstre C. Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti Ved folkeafstemningen i 1986 om EF-pakken stemte danskerne for A. gennemførelse af det indre marked i EF B. indførelse af en fælles europæisk valuta (euroen) C. gennemførelse af EU s udvidelse med en række østeuropæiske lande I 1970'erne opstod en græsrodsbevægelse, der arbejdede for bedre vilkår for kvinder (bl.a. ligestilling). Hvad hed bevægelsen? A. Grevinde Danner B. Kvindelig Front C. Rødstrømpebevægelsen I hvilket år vedtog Folketinget en lov om lige løn for mænd og kvinder for lige arbejde? A B C. 1986

11 I Danmark kan en gravid kvinde frit vælge, om hun vil have en abort, hvis fosteret ikke er mere end 12 uger gammelt. Hvornår vedtog Folketinget dette? A. I 1946 B. I 1973 C. I I 1970 erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var A. modstand mod atomkraft B. indførelse af et fælleseuropæisk militær C. flere kolonihaver i storbyerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 19. Begyndende økonomisk opsving ( ) Da Berlin-muren faldt i 1989 og Sovjetunionen brød sammen i 1991, betød det enden på A. Den varme krig B. Den kolde krig C. Den skjulte krig Danske soldater deltog i 1990-erne som FN- og NATO-styrker i en større konflikt. Hvor? A. I Afghanistan B. På Balkan C. I Sydøstasien Danmark var først i 1990-erne næsten selvforsynende med olie og gas. Hvor kom den fra? A. Danmarks undergrund B. Danske oliefelter i Nordsøen C. Oliefelter ud for Grønland Hvad hed Danmarks statsminister fra 1993 til 2001? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Gert Petersen (Socialistisk Folkeparti) C. Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet) Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992? A. Rom-traktaten B. Paris-traktaten C. Maastricht-traktaten I 1993 stemte et lille flertal af danskerne ja til Edinburgh-aftalen. Aftalen indeholder nogle danske forbehold mod EU-samarbejdet. Hvor mange? A. Tre B. Fire C. Fem Spørgsmål til kap 1 afsnit 20 Danmark i det globale samfund (2000- ) Hvad hed Danmarks statsminister fra 2001 til 2009? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) C. Mogens Lykketoft (Socialdemokratiet) Danmark begyndte i 2002 og 2003 at sende soldater til to lande, nemlig A, Iran og Irak B. Afghanistan og Pakistan C. Afghanistan og Irak januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange? A. 5 B. 7 C. 13

12 Ligeledes 1. januar 2007 blev der færre og større kommuner i Danmark. Fra 270 blev antallet sat ned til A. 85 B. 98 C Folketinget vedtog i 2006 en velfærdsreform. Hensigten med den er at sikre, at der også i fremtiden er råd til A. Skattelettelser B. Militærudgifter C. Velfærd På hvilke to områder anses Danmark for at være konkurrencedygtig internationalt? A. Biomedicin og alternativ energi B. Landbrug og fiskeri C. Service og transport DANMARKS GEOGRAFI 1. Hvor stort er Danmarks areal? A. Cirka km2 B. Cirka km2 C. Cirka km2 2. Hvornår smeltede isen efter den seneste istid? A. For år siden B. For år siden C. For år siden 3. Hvor mange meter over havets overflade ligger de højeste steder i Danmark? A. Ca. 170 meter over havets overflade B. Ca. 420 meter over havets overflade C. Ca. 850 meter over havets overflade 4. Hvad hedder den næsten 130 meter høje klint, der ligger på østsiden af Møn? A. Stevns Klint B. Råbjerg Mile C. Møns Klint 5. Hvor ligger Bornholm? A. I Kattegat B. I Østersøen C. I Skagerrak 6. Hvor i Danmark kan man se grundfjeldet? A. På Sjælland B. På Bornholm C. På Fyn 7. Danmark består af halvøen Jylland og en række større eller mindre øer. Hvor mange øer? A. 406 B. 29 C Hvor mange af de danske øer er beboet af mennesker? A. Ca. 40 B. Ca. 60 C. Ca. 80

13 13 9. Danmarks kystlinie er meget lang, bl.a. fordi landet består af en halvø og en række øer. Kystlinien er A km B km C km 10. Hvad hedder det største af havene omkring Danmark? A. Kattegat B. Skagerrak C. Nordsøen 11. Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande? A. Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland B. Danmark, Grønland og Færøerne C. Danmark, Island og Estland 12. Hvilken by er Danmarks største? A. Århus B. København C. Odense 13. Hvilken by er Danmarks næststørste? A. Århus B. Odense C. Aalborg 14. Hvilken by er Danmarks trediestørste? A. Aalborg B. Odense C. Esbjerg 15. Hvad hedder den halvø, som udgør en af Danmarks landsdele? A. Jylland B. Langeland C. Sjælland 16. I hvilken landsdel ligger Århus? A. Jylland B. Fyn C. Sjælland 17. Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 18. Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 19. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland? A. Storebæltsbroen B. Lillebæltsbroen C. Guldborgsundbroen 20. Hvor mange broer er der over Lillebælt? A. Én B. To C. Tre 21. Hvilke landsdele er forbundet af Lillebæltsbroen? A. Fyn og Jylland B. Fyn og Sjælland C. Jylland og Sjælland

14 Hvad hedder broen mellem Sjælland og Sverige? A. Sverigesbroen B. Øresundsbroen C. Sjællandsbroen 23. Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse? A. Norge B. Tyskland C. Storbritannien 24. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 25. Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab? A. Danmark, Færøerne og Grønland B. Danmark, Grønland og Island C. Danmark, Færøerne og Island 26. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 27. Hvad hedder den største grønlandske by? A. Nuuk (Godthåb) B. Paamiut (Frederikshåb) C. Qaanaaq (Thule) 28. Hvad hedder den største færøske by? A. Thorshavn B. Klaksvik C. Vestmanna 29. Godthåb (Nuuk) er hovedstad A. i Grønland B. i Island C. på Færøerne 30. Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de seneste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet? A. Kul B. Vindenergi C. Atomenergi DEN DANSKE BEFOLKNING 1. Hvor mange indbyggere er der i Danmark? A. Cirka 4,6 mio. B. Cirka 5,4 mio. C. Cirka 6,1 mio. 2. I hvilken del af Danmark lever størstedelen af det tyske mindretal? A. Fyn B. Nordjylland C. Sønderjylland 3. I anden halvdel af 1800-tallet udvandrede ca danskere. Hvilket land udvandrede de fleste til? A. USA B. Argentina C. Canada

15 15 4. Hvor stor en andel af befolkningen er i dag (2007) indvandrere eller flygtninge eller efterkommere af indvandrere og flygtninge? A. Ca. 4 procent B. Ca. 8 procent C. Ca. 12 procent 5. Ca. 8 procent af befolkningen i Danmark er i dag indvandrere eller efterkommere af indvandrere og flygtninge. Hvor mange personer svarer det til? A B C Hvor gamle kunne danske mænd i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år 7. Hvor gamle kunne danske kvinder i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år DET DANSKE SPROG 1. Hvilket sprog er det offficielle i Danmark? A. Engelsk B. Dansk C. Tysk 2. I dag kommer der mange engelske ord ind i det danske sprog. Tidligere har et andet sprog i væsentlig grad påvirket det danske sprogs udvikling. Hvilket? A. Oldgræsk B. Tysk C. Fransk 3. Hvad hedder den officielle danske ordbog og vejledning i at skrive dansk? A. Computerordbogen B. Nudansk ordbog C. Retskrivningsordbogen INDVANDRING TIL DANMARK GENNEM TIDERNE 1. Flere danske konger inviterede i 1500-tallet og 1600-tallet udlændinge til Danmark, fordi der manglede arbejdskraft. Udlændingene var A. svenskere B. nederlændere C. østrigere 2. Sidst i 1600-tallet og i 1700-tallet fik mange huguenotter (calvinistiske protestanter) lov at bo i bestemte danske byer. De kom fra A. Holland B. Belgien C. Frankrig 3. Hvilket år åbnede danske jøder den første synagoge i København? A B C. 1766

16 16 4. Sidst i 1800-tallet kom der hvert år ca polakker til Danmark. Hvad arbejdede de især med? A. Landbrugsarbejde B. Fabriksarbejde C. Husligt arbejde 5. Omkring 2. verdenskrigs slutning kom et stort antal tyske flygtninge til Danmark. Hvor mange? A. Ca B. Ca C. Ca Efter en opstand i 1956 i et østeuropæisk land kom der en del flygtninge til Danmark. Hvilket land kom de fra? A. Tyskland B. Polen C. Ungarn 7. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark? A. I 1920 erne B. I 1940 erne C. I 1960 erne 8. I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko 9. I 1980-erne og 1990-erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især A. Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan B. Sydamerika og Sydafrika C. Vietnam, Kina og Thailand 10. Hvornår blev der indført stop for indvandring til Danmark? A. I 1973 B. I 1983 C. I 1993 DET DANSKE FLAG 1. Hvad hedder det danske nationalflag? A. Dannebrog B. Dannevang C. Dannevirke 2. Hvilke farver har det danske flag? A. Gult kors på blå baggrund B. Hvidt kors på rød baggrund C. Gult kors på rød baggrund 3. Ifølge et sagn faldt flaget ned fra himlen under et slag i Estland i år A B C Hvem skal flage på de officielle flagdage? A. Alle som har en flagstang B. Alle offentlige myndigheder C. Hæren, flåden og luftvåbnet

17 17 KONGEHUSET 11. Hvor langt kan det danske kongehus føres tilbage? A. Til midten af 1600-tallet B. Til 1849 C. Mere end 1000 år 1. Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved? A. Dronning Dagmar B. Dronning Margrete 1. C. Dronning Margrethe Danmark blev fra 1448 til 1863 regeret af en kongeslægt, der hed A. Oldenborgerne B. Frederiksborgerne C. Habsborgerne 3. Hvem var den sidste konge af slægten oldenborgerne? A. Frederik 6. B. Christian 8. C. Frederik Hvem var den første konge af slægten glücksborgerne? A. Christian 8. B. Frederik 8. C. Christian Danmark har et konstitutionelt monarki. Det betyder bl.a., at landet regeres inden for rammerne af grundloven, og at A. monarken (dronningen) ikke har nogen politisk magt B. regeringen konstitueres af monarken (dronningen) 6. På et bestemt tidspunkt hvert år holder dronningen en tale for hele nationen. Hvornår er det? A. Nytårsaften B. Nytårsdag C. Juleaften 7. Dronningen er gift med en prinsgemal. Han hedder A. Frederik B. Henrik C. Valdemar 8. Kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys ældste barn hedder A. Frederik B. Christian C. Joachim - RIGSFÆLLESSKABET MELLEM DANMARK, FÆRØERNE OG GRØNLAND 1.Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 2. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne? A. Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne B. I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne C. I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

18 18 3. Grønland overgik i 2009 fra hjemmestyre til selvstyre og fik dermed mere indflydelse på sine egne forhold. Overgangen skete på Grønlands nationaldag A. den 23. september B. den 21. juni C. den 21. december (NB. Oplysningen står ikke i bogen, der er fra 2007, men det er vel vigtigt, at folk et opdateret) 4. Færøerne har i dag hjemmestyre. Blandt de områder, der IKKE hører under hjemmestyret, er A. uddannelsesområdet B. sundhedsområdet C. det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område 5. Hvornår regner man med, at de første mennesker kom til Grønland og bosatte sig? A. Ca. år 0 B. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) C. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) 6. Grønland blev koloniseret af præsten Hans Egede i A erne B erne C erne 7. Hvornår ophørte Grønland med at være en koloni under Danmark? A B C Hvilket land samarbejder Danmark og Grønland med om en militærbase i Grønland? A. Canada B. Norge C. USA 9. Det grønlandske parlament hedder A. Folketinget B. Landstinget C. Altinget 10. Hvilket erhverv giver Grønland de største indtægter? A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift 11. Er Grønland medlem af EU? 12. Hvem var forfædrene til Færøernes nuværende befolkning, og hvor kom de især fra? A. Vikinger, især fra Norge B. Munke, især fra Irland C. Bønder, især fra Danmark 13. Da Danmark blev besat af Tyskland i 1940, blev Færøerne besat af A. USA B. Storbritannien C. Rusland 14. Det færøske parlament hedder A. Lagtinget B. Landstinget C. Altinget 15. Den vigtigste indtægtskilde for Færøerne er A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift

19 Er Færøerne medlem af EU? 17. Island er i dag en selvstændig stat. Tidligere hørte landet under Danmark. Fra hvornår? A tallet B tallet C tallet 18. I hvilket år løsrev Island sig fra Danmark? A.1802 B C DEN FØRSTE DANMARKSHISTORIE 1. Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet den første Danmarkshistorie. Dens latinske titel betød "Danernes bedrifter". Hvad var titlen? A. Chronica Danorum B. Gesta Danorum C. Gaster Danorum 2. Blandt personerne i Saxos Danmarkshistorie er der både virkelige og mytologiske personer. En af de mytologiske er A. Prins Valiant B. Prins Amled C. Prins Valdemar KRISTENDOMMENS INDFØRELSE 1. Før kristendommens indførelse havde indbyggerne i Danmark en religion kaldet asatroen. Hvem var hovedgud i asatroen? A. Thor B. Odin C. Frej 2. Mange gudenavne fra asatroen lever videre, bl.a. i ugedagenes navne. F.eks. betyder fredag A. Frodes dag B. Fruedag C. Frejas dag 3. Hvad var navnet på den tyske missionær, der midt i 800-tallet fik bygget kirker i Hedeby og Ribe? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 4. Hvilket år blev Harald Blåtand døbt? A. 765 B. 865 C I 1000-tallet opstod en selvstændig dansk kirke, der bestod af et antal stifter, dvs. kirkelige områder med en biskop i toppen. Hvor mange stifter opstod? A. Tre B. Fem C. Otte

20 20 6. I 1103 blev Norden et selvstændigt kirkeligt område og fik egen ærkebiskop. Hvor lå hans bispesæde? A. I Roskilde B. I Ribe C. I Lund 7. Den danske folkekirke har siden 1536 været A. romersk-katolsk B. evangelisk-luthersk C. græsk-katolsk KIRKE OG RELIGION I DANMARK 1. Hvornår blev der indført religionsfrihed i Danmark? A. Med grundloven i 1849 B. Med grundlovsændringen i 1915 C. Med grundlovsændringen i Religionsfriheden betyder bl.a., at alle frit kan skifte religion eller vælge ikke at have nogen religion. Én person SKAL dog være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Det er A. statsministeren B. monarken (dronningen) C. ombudsmanden 3. Hvad kaldes den evangelisk-lutherske kirke i Danmark? A. Statskirken B. Folkekirken C. Domkirken 4. Den danske folkekirke løser en række opgaver for staten, bl.a. A. Registrering af ægteskaber B. Registrering af navngivning C. Registrering af politisk overbevisning 5. Hvem kan udtale sig på den danske folkekirkes vegne? A. Det kan kun kirkeministeren B. Det kan kun dronningen C. Folkekirken har ingen officiel talsmand 6. Hvad hedder ledelsen af den lokale kirke og dens medlemmer (kirkesognet) A. Menighedsråd B. Kommunalbestyrelse C. Sogneråd 7. Hvem er den øverste administrative myndighed i folkekirken? A. Kirkeministeren B. Kristendomsministeren C. Københavns biskop 8. Religionsfrihed i Danmark betyder i grundlovens forstand, at borgerne har ret til at dyrke deres religion A. så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres B. hvis staten har godkendt religionen C. helt uden nogen begrænsninger 9. Hvis en religiøs organisation er blevet godkendt af Kirkeministeriet som menighed eller trossamfund, får den bl.a. ret til at A. foretage retsgyldige vielser B. registrere fødsler på statens vegne C. registrere navngivning på statens vegne

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Optagelsesprøve den 19. april 2008.

Optagelsesprøve den 19. april 2008. Optagelsesprøve den 19. april 2008. SPØRGSMÅL: SVAR: 1. Hvad hedder Socialdemokraternes gruppeformand på Christiansborg? 2. Hvordan skrives tallet 3 i det binære talsystem? 3. Hvilken filosofisk retning

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister

Kongeudpeget via Landstinget. Politisk - partimæssig baggrund + evt. regeringspartnere 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister /regering 1848-1848 A.W. Moltke I Premierminister Koalition af upolitiske ministre, nationalliberale og bondevenner (Martsministeriet) 1848-1851 A.W. Moltke II Premierminister Koalition af upolitiske ministre

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.

Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk. Fremtidige styringsformer i den danske folkekirke i fremtiden frem mod 2020 ved fremtidsforsker Marianne Levinsen, cand.scient.pol. www. fremforsk.dk 11 år arbejdet med folkekirken i KM, Landsforeningen

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar!

Vintercup 2012/2013 2. afdeling. Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn. Spørgsmål og svar! Vintercup 2012/2013 2. afdeling Vissenbjerg, søndag den 2. december 2012. Cykelmotion Højfyn Spørgsmål og svar! 1 Post 1 Hvad hedder det danske rockband Nephew's nyeste album? a) Interkom kom ind b) Hjertestarter

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere