KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)"

Transkript

1 FORÅR Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen) KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden ) I perioden fra ca. 750 til 1050 (Vikingetiden) var størstedelen af en danske befolkning A. Krigere B. Jægere C. Bønder Hvilke to konger rejste store sten med indskrifter i byen Jelling i Jylland? A. Knud den Store og Valdemar Sejr B. Gorm den Gamle og Harald Blåtand C. Frederik I og Christian II Siden hvornår har ordet "Danmark" været kendt? A. Siden slutningen af 700-tallet B. Siden slutningen af 800-tallet C. Siden slutningen af 900-tallet Hvornår optræder ordet Danmark første gang inden for landets grænser? A. På Solvognen fra ca f. Kr. B. På Jellingestenen i Jylland fra ca. 955 C. I den første Danmarkshistorie skrevet af Saxo ca Hvad fortæller den runesten, som Harald Blåtand rejste i Jelling omkring 965? A. At han indførte enevælden B. At han tog på vikingetogt til England C. At han indførte kristendommen Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af Harald Blåtand? A. Troen på Odin og Thor B. Kristendommen C. Jødedommen Hvilket transportmiddel gjorde det muligt for vikingerne at rejse langt? A. Skibe B. Vogne trukket af heste C. Vogne trukket af okser Hvilke to lande drog vikingerne især til i 800-tallet? A. Tyskland og Polen B. England og Frankrig C. Spanien og Italien Hvilke lande blev regeret af Kong Knud den Store, da hans rige var størst? A. Danmark, England og Frankrig B. Danmark, England og Norge C. Danmark, England og Rusland Spørgsmål til kap 1 afsnit 3. Kongemagt og kirke i Middelalderen ( ) Hvad hed den bindende aftale med adelen, som danske konger fra ca til 1660 måtte underskrive for at blive valgt til konge? A. Ejendomskontrakt B. Håndfæstning C. Våbenhvileaftale

2 Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet bogen Gesta Danorum. Den handlede om A. Dyre- og planteliv i Danmark B. Sø- og handelsruter i Norden C. Danmarks historie Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i Middelalderen? A. Københavns Lov B. Jyske Lov C. De Fynske Love Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled Hvad er navnet på den sygdom, som ramte Danmark og resten af Europa ca og slog en tredjedel af befolkningen ihjel? A. Pesten, den sorte død B. Den spanske syge C. Kolera-epidemien Pesten ramte Danmark ca Hvor stor en del af befolkningen døde af sygdommen? A. En fjerdedel B. Halvdelen C. En trediedel Fra 1397 var Danmark, Norge og Sverige i en periode samlet i en union. Hvad kaldtes unionen? A. Stockholmerunionen B. Kalmarunionen C. Roskildeunionen Hvad hed den regent, som fik samlet Danmark, Norge og Sverige i en union i 1397? A. Valdemar Atterdag B. Margrete I C. Erik af Pommern I hvilket år blev Kalmarunionen opløst? A B. 498 C Hvad var det fælles navn for de fire samfundsgrupper, som havde stor betydning i det danske middelaldersamfund? A. Klasser B. Stænder C. Klaner Hvilken samfundsgruppe (stand) var størst i middelalderen? A. Gejstligheden (præster og biskopper) B. Adelen C. Bønderne De fleste danske bønder i Middelalderen var A. frie bønder, der ejede og dyrkede deres egen jord B. fæstebønder, der arbejdede på jord, som tilhørte godsejerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 4. Danmark bliver protestantisk (Reformationen ) Hvilken kirke var den danske kirke en del af i Middelalderen? A. Den katolske kirke B. Den koptiske kirke C. Den protestantiske kirke

3 Hvilket år fandt Reformationen sted i Danmark? A. 850 B C Hvad medførte Reformationen blandt andet i Danmark? A. Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket B. Danmark blev protestantisk C. Der blev bygget flere klostre i Danmark Reformationen betød også, at kongen overtog jord og godser, som havde hørt til kirken. Hvor stor en del af Danmarks dyrkede areal udgjorde kirkens godser før reformationen? A. En syvendedel B. En trediedel C. En fjerdedel Hvem udnævnte de kirkelige embedsmænd i Danmark efter reformationen? A. Paven i Rom B. Ærkebiskoppen i Lund C. Kongen af Danmark - Spørgsmål til kap 1 afsnit 5. Christian 4. bygherre og krigsfører (Renæssancen ) Danmarks konge fra 1588 til 1648 er blandt andet kendt for at have opført mange af Københavns mest berømte bygninger, f. eks. Rundetårn og Børsen. Hvad hed han? A. Christian 2. B. Frederik 3. C. Christian Hvilket andet nordisk land har Danmark mange gange været i krig med, især i 1600-tallet? A. Norge B. Sverige C. Finland Christian 4. trak i Danmark ind i en langvarig krig, hvor Danmark led et stort nederlag. Hvad kaldtes krigen? A. Fyrreårskrigen B. Tyveårskrigen C. Trediveårskrigen Spørgsmål til kap 1 afsnit 6. Enevælden indføres, og adelen svækkes ( ) Efter en krig med Sverige måtte Danmark afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Hvilket år? A B C Hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661? A. Adelsvælde B. Folkestyre C. Enevælde Hvornår blev enevælden indført i Danmark? A. I årene B. I årene C. I årene Hvad hed den konge, under hvem enevælden blev indført? A. Frederik 3. B. Frederik 4. C. Christian 3.

4 Hvad betød enevælden blandt andet? A. Kongen regerede sammen med adelen B. Kongen regerede alene C. Kongen regerede sammen med sin familie Med indførelsen af enevælden blev det bestemt, at kongeriget skulle gå i arv til A. Alle kongens sønner B. Kongens ældste datter C. Kongens ældste søn Hvad hed den lovsamling, som Christian 5. udsendte i 1683? A. Jyske Lov B. Danske Lov C. Dansk-norske Lov Spørgsmål til kap 1 afsnit 7. Oplysningstiden ( ) Hvad hed de danske kolonier i Vestindien? A. Skt. Hans, Skt. Jakob og Skt. Knud B. Skt. Peter, Skt. Paul og Skt. Mikael C. Skt. Thomas, Skt. Croix og Skt. Jan Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid ( )? A. At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat B. At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker C. At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt Hvad var navnet på den tyske læge, som i slutningen af 1700-tallet styrede Danmark på vegne af den sindssyge kong Christian 7.? A. J.F. Struensee B. J.H.E. Bernstorff C. A.G. Moltke Struensee, kong Christian 7.s læge, opnåede omkring 1770 stor politisk magt i Danmark, og han havde desuden et kærlighedsforhold til dronningen. Hvad skete der med Struensee? A. Han fik en livsvarig fængselsstraf B. Han blev udvist af Danmark for altid C. Han blev dømt til døden og henrettet -- Spørgsmål til kap 1 afsnit 8. En nationalfølelse vokser frem (anden halvdel af 1700-tallet) Danmark var i 1700-tallet en helstat. Det betød, at én konge herskede over A. hele Europa B. hele landet C. flere forskellige lande og folkeslag Hvornår blev den første danske lov om indfødsret indført? A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 9. Landboreformerne ( ) Stavnsbåndet forhindrede blandt andet fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn. Hvilket år blev det ophævet? A B C. 1788

5 Hvilket monument i København er rejst til minde om ophævelsen af stavnsbåndet? A. H.C. Andersen-statuen ved Rådhuspladsen B. Frihedsstøtten ved Hovedbanegården C. Statuen af Frederik 7. ved Christiansborg Ophævelsen af stavnsbåndet og andre reformer kaldes under ét A. Landboreformerne B. Ejendomsreformerne C. Reformationerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 10. Englandskrige og statsbankerot ( ) En britisk flåde angreb den 2. april 1801 den danske flåde, og det kom til kamp. Kampen kaldes A. Slaget på Reden B. Slaget ved Svold C. Slaget i Køge Bugt Hvilket land bombarderede i 1807 København og tog bagefter den danske flåde? A. Frankrig B. England (Storbritannien) C. Sverige Under Napoleonskrigene bombarderede Storbritannien København, så en del af byen brændte ned, og derefter erobrede briterne den danske flåde. Episoden kaldes Københavns Bombardement. Hvornår fandt den sted? A B C Hvilket land måtte Danmark afgive til Sverige efter Napoleonskrigenes afslutning i 1814? A. Norge B. Island C. Grønland Efter Napoleonskrigene blev Danmark kastet ud i en langvarig økonomisk krise. Den sluttede først omkring A B C Spørgsmål til kap 1 afsnit 11. Danmarks vej til demokratiet ( ) I 1834 oprettede kong Frederik 6. nogle stænderforsamlinger, der kunne rådgive og støtte ham. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet? A. To B. Tre C. Fire Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i marts 1848? A. Bønderne brugte deres store antal til at indlede en revolution B. Borgerskabet afsatte kongen midlertidigt C. Kongen indvilligede i at afskaffe enevælden Den 5. juni 1849 underskrev kong Frederik 7. Danmarks Riges Grundlov. Datoen 5. juni er siden blevet fejret som A. Forfatningsdag B. Danmarksdag C. Grundlovsdag

6 Hvad hed Danmarks første parlament, der indførtes i 1849? A. Rigsdagen B. Landdagen C. Nationalforsamlingen Spørgsmål til kap 1 afsnit 12. De slesvigske krige ( ) Hvem vandt den 1. slesvigske krig i ? A. Danmark B. Slesvig og Holsten Hvem vandt den 2. slesvigske krig i 1864? A. Danmark B. Preussen og Østrig Hvad hed det danske forsvarsanlæg fra vikingetiden, som danske soldater måtte flygte fra i 1864? A. Kovirke B. Dannevirke C. Samvirke Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet? A. Den danske statskasse gik bankerot B. Det blev forbudt at tale tysk i Danmark C. Danmark mistede 1/3 af sit territorium I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor? A. Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover B. Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig C. Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder Hvad var resultatet af, at Danmark i 1864 tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig? A. Danmark mistede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg B. Danmark mistede Bornholm C. Tysk var i en periode det officielle sprog i Danmark Spørgsmål til kap 1 afsnit 13. Industrialisering og nye politiske bevægelser ( ) Hvornår opstod arbejderbevægelsen i Danmark? A. Omkring 1750 B. Omkring 1870 C. Omkring Hvilket politisk parti opstod i 1870 erne som en del af arbejderbevægelsen? A. Venstre B. Socialdemokratiet C. Det Radikale Venstre I september 1899 blev der efter en langvarig konflikt indgået en historisk aftale, kendt som Septemberforliget. Hvad handlede aftalen om? A. Retten til gratis skolegang B. Rettigheder på arbejdsmarkedet C. Fordelingen af landbrugsjorden Et berømt forlig i 1899 mellem arbejdsgivere og arbejdere bevarede arbejdernes ret til at strejke og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet. Hvad kaldtes forliget? A. Septemberforliget B. Oktoberforliget C. Novemberforliget Ved at danne andelsbevægelsen sikrede landmændene sig kontrollen med både produktion og salg af deres varer. Hvornår blev bevægelsen grundlagt i Danmark? A. I anden halvdel af 1600-tallet B. I anden halvdel af 1800-tallet C. I anden halvdel af 1900-tallet

7 I anden halvdel af 1800-tallet dannedes en bevægelse, der var kendetegnet ved, at bønderne samarbejdede om indkøb og produktion og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Hvad kaldes bevægelsen? A. Hjemstavnsbevægelsen B. Drachmannbevægelsen C. Andelsbevægelsen Spørgsmål til kap 1 afsnit 14. Tiden omkring 1. verdenskrig ( ) I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk systemskifte (parlamentarisme). Hvad gik det ud på? A. At regeringsmagten gik til partiet Højre B. At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget C. At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år Hvem overtog regeringsmagten i 1901 med et flertal i Folketinget bag sig? A. Venstre B. Højre C. Socialdemokratiet Hvilket politisk parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre? A. Det Radikale Venstre B..Det Konservative Folkeparti C. Kristeligt Folkeparti Under 1. verdenskrig var Danmark A. allieret med Tyskland B. allieret med Frankrig og Storbritannien C. neutralt Hvilket år solgte Danmark De vestindiske Øer (Skt. Jan, Skt. Thomas og Skt. Croix) til USA? A B C Efter 1. verdenskrig blev det i 1920 muligt for Danmark A. at genoprette dobbeltmonarkiet Danmark og Norge B. at afskaffe enevælden C. at blive genforenet med Sønderjylland I Danmark har både mænd og kvinder valgret til Folketinget. Hvilket år fik danske kvinder valgret til Danmarks daværende parlament, Rigsdagen? A B C I 1920 forsøgte det danske kongehus at blande sig i, hvem der skulle danne regering. Det var sidste gang, det skete, for det udløste en krise, som blev kaldt A. Påskekrisen B. Pinsekrisen C. Julekrisen Spørgsmål til kap 1 afsnit 15. Socialreformer og politisk samarbejde (mellemkrigstiden ) Hvornår fik Danmark sin første kvindelige minister? A B C Hvornår fik Danmark sin første socialdemokratiske statsminister? A B C. 1924

8 Et berømt politisk forlig i januar 1933 sikrede ro på arbejdsmarkedet, økonomisk støtte til landbruget og fattiges ret til økonomisk hjælp fra staten. Hvad kaldtes forliget? A. Kanslergadeforliget B. Saxogadeforliget C. Østergadeforliget Spørgsmål til kap 1 afsnit 16. Danmark bliver besat af Tyskland (2. verdenskrig ) I hvilken periode var Danmark besat af det dengang nazistiske Tyskland? A. Fra 1939 til 1943 B. Fra 1938 til 1945 C. Fra 1940 til På hvilken dato i 2. Verdenskrig blev Danmark besat af tyske tropper? A. 1. september 1939 B. 9. april 1940 C. 22. juni Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland, A. at den danske regering blev afsat B. at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland C. at Folketinget skulle hjemsendes Hvad svarede Danmark på Tysklands krav ved begyndelsen af besættelsen? Hvad skete der med det politiske system i Danmark under 2. verdenskrig? A. Regering og folketing fungerede som normalt under hele besættelsen B. Regeringen gik af i 1943, og landet blev styret af departementscheferne C. Tyskerne afsatte regeringen i 1940 og indsatte en tysk regering Hvornår begyndte danskernes modstand mod den tyske besættelse at vokse? A. I 1940 B. I 1941 C. I Under 2. verdenskrig levede der cirka jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste af dem i 1943? A. De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland B. De fleste danske jøder flygtede til Sverige C. De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet for den tyske besættelse? A. 9. april 1940 B. 29. august 1943 C. 5. maj Hvor mange danskere blev dræbt under 2. verdenskrig? A Ca B. Ca C. Ca Spørgsmål til kap 1 afsnit 17. Efterkrigstiden ( ) Tema 1. Dansk politik og den kolde krig I 1945 blev De Forenede Nationer (FN) oprettet. Hvornår blev Danmark medlem? A. Ved oprettelsen i 1945 B. Efter opstanden i Ungarn i 1956 C. Efter Cuba-krisen i 1962

9 Hvad kaldtes den ideologiske modsætning mellem de vestlige lande og de kommunistiske lande, som prægede verden fra 1945 til 1991? A. Den skjulte krig B. Den kolde krig C. Den varme krig Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af en forsvarsalliance. Hvad er navnet på denne alliance? A. NATO B. OECD C. WTO Efter 2. Verdenskrig modtog Danmark og en række andre europæiske lande økonomisk støtte i forbindelse med den såkaldte Marshall-plan. Fra hvilket land stammede den økonomiske støtte? A. Sverige B. Sovjetunionen C. USA Hvad kaldtes den økonomiske hjælp fra USA, som bl.a. Danmark modtog fra 1948 til 1951? A. Truman-hjælpen B. Roosevelt-hjælpen C. Marshall-hjælpen Danmarks grundlov blev ændret i 1953, og det betød en reform af Rigsdagen. Hvad skete der? A. Medlemstallet blev udvidet B. Landstinget blev afskaffet C. Der indførtes censur Den ny grundlov fra 1953 indførte også et nyt offentligt embede. Hvad hedder det? A. Ombudsmanden B. Postbudmanden C. Embedsmanden I 1953 blev også tronfølgeloven ændret, så at A. flere kan arve tronen sammen B. kongens ældste datter arver tronen, hvis kongen ikke har nogen sønner C. kongens ældste barn arver tronen, uanset om det er en datter eller en søn (OBS: Bemærk at tronfølgeloven blev ændret ved folkeafstemning i sommeren 2009, så der nu er lige arveret til tronen for begge køn) Hvilket princip blev indføjet i grundloven af 1953? A. Det parlamentariske princip B. Det demokratiske princip C. Det tredelte princip Spørgsmål til kap 1 afsnit 17, tema 2 Større velfærd og nye kulturelle strømninger I 1959 blev der etableret et nyt politisk parti, som stadig er i Folketinget. Hvad hedder partiet? A. Dansk Folkeparti B. Det Radikale Venstre (De Radikale) C. Socialistisk Folkeparti (SF) Hvornår blev der indført folkepension til alle ældre borgere i Danmark? A. I 1904 B. I 1956 C. I I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko

10 Oprettelsen af Fristaden Christiania på et nedlagt kaserneområde på Christianshavn var en del af ungdomsoprøret fra midten af 1960-erne til midten af 1970-erne. Hvornår blev fristaden oprettet? A. I 1956 B. I 1971 C. I 1989 Spørgsmål til kap 1 afsnit 18. Danmark i Europa ( ) Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972? A. Thorvald Stauning B. Poul Schlüter C. Jens Otto Krag (OBS: Svaret står kun indirekte i bogen, så vidt jeg kan se. Man skal se på en billedtekst) Hvilken europæisk organisation blev Danmark medlem af den 1. januar 1973? A. EFTA B. EF C. COMECON Det danske medlemskab blev vedtaget ved en folkeafstemning i Hvor mange stemte for? A. 53,1 procent B. 63,3 procent C. 73,5 procent Ved folketingsvalget i 1973 kom mange nye partier ind i Folketinget. Hvad kaldes valget? A. Krisevalget B. Kampvalget C. Jordskredsvalget Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 Jordskredsvalget? A. Fordi der var en meget høj valgdeltagelse B. Fordi mange nye partier kom i Folketinget C. Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering Der var økonomisk krise i Danmark i 1970 erne. Hvordan kom den til udtryk? A. Der var arbejdsløshed og underskud på handelsbalancen B. Staten kunne ikke betale lønningerne til de offentligt ansatte C. Prisen på fast ejendom faldt markant Hvilken statsminister ledede Firkløverregeringen i 1980 erne? A. Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet B. Uffe Ellemann-Jensen fra Venstre C. Poul Schlüter fra Det Konservative Folkeparti Ved folkeafstemningen i 1986 om EF-pakken stemte danskerne for A. gennemførelse af det indre marked i EF B. indførelse af en fælles europæisk valuta (euroen) C. gennemførelse af EU s udvidelse med en række østeuropæiske lande I 1970'erne opstod en græsrodsbevægelse, der arbejdede for bedre vilkår for kvinder (bl.a. ligestilling). Hvad hed bevægelsen? A. Grevinde Danner B. Kvindelig Front C. Rødstrømpebevægelsen I hvilket år vedtog Folketinget en lov om lige løn for mænd og kvinder for lige arbejde? A B C. 1986

11 I Danmark kan en gravid kvinde frit vælge, om hun vil have en abort, hvis fosteret ikke er mere end 12 uger gammelt. Hvornår vedtog Folketinget dette? A. I 1946 B. I 1973 C. I I 1970 erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var A. modstand mod atomkraft B. indførelse af et fælleseuropæisk militær C. flere kolonihaver i storbyerne Spørgsmål til kap 1 afsnit 19. Begyndende økonomisk opsving ( ) Da Berlin-muren faldt i 1989 og Sovjetunionen brød sammen i 1991, betød det enden på A. Den varme krig B. Den kolde krig C. Den skjulte krig Danske soldater deltog i 1990-erne som FN- og NATO-styrker i en større konflikt. Hvor? A. I Afghanistan B. På Balkan C. I Sydøstasien Danmark var først i 1990-erne næsten selvforsynende med olie og gas. Hvor kom den fra? A. Danmarks undergrund B. Danske oliefelter i Nordsøen C. Oliefelter ud for Grønland Hvad hed Danmarks statsminister fra 1993 til 2001? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Gert Petersen (Socialistisk Folkeparti) C. Poul Nyrup Rasmussen (Socialdemokratiet) Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992? A. Rom-traktaten B. Paris-traktaten C. Maastricht-traktaten I 1993 stemte et lille flertal af danskerne ja til Edinburgh-aftalen. Aftalen indeholder nogle danske forbehold mod EU-samarbejdet. Hvor mange? A. Tre B. Fire C. Fem Spørgsmål til kap 1 afsnit 20 Danmark i det globale samfund (2000- ) Hvad hed Danmarks statsminister fra 2001 til 2009? A. Anders Fogh Rasmussen (Venstre) B. Pia Kjærsgaard (Dansk Folkeparti) C. Mogens Lykketoft (Socialdemokratiet) Danmark begyndte i 2002 og 2003 at sende soldater til to lande, nemlig A, Iran og Irak B. Afghanistan og Pakistan C. Afghanistan og Irak januar 2007 blev Danmark inddelt i regioner. Hvor mange? A. 5 B. 7 C. 13

12 Ligeledes 1. januar 2007 blev der færre og større kommuner i Danmark. Fra 270 blev antallet sat ned til A. 85 B. 98 C Folketinget vedtog i 2006 en velfærdsreform. Hensigten med den er at sikre, at der også i fremtiden er råd til A. Skattelettelser B. Militærudgifter C. Velfærd På hvilke to områder anses Danmark for at være konkurrencedygtig internationalt? A. Biomedicin og alternativ energi B. Landbrug og fiskeri C. Service og transport DANMARKS GEOGRAFI 1. Hvor stort er Danmarks areal? A. Cirka km2 B. Cirka km2 C. Cirka km2 2. Hvornår smeltede isen efter den seneste istid? A. For år siden B. For år siden C. For år siden 3. Hvor mange meter over havets overflade ligger de højeste steder i Danmark? A. Ca. 170 meter over havets overflade B. Ca. 420 meter over havets overflade C. Ca. 850 meter over havets overflade 4. Hvad hedder den næsten 130 meter høje klint, der ligger på østsiden af Møn? A. Stevns Klint B. Råbjerg Mile C. Møns Klint 5. Hvor ligger Bornholm? A. I Kattegat B. I Østersøen C. I Skagerrak 6. Hvor i Danmark kan man se grundfjeldet? A. På Sjælland B. På Bornholm C. På Fyn 7. Danmark består af halvøen Jylland og en række større eller mindre øer. Hvor mange øer? A. 406 B. 29 C Hvor mange af de danske øer er beboet af mennesker? A. Ca. 40 B. Ca. 60 C. Ca. 80

13 13 9. Danmarks kystlinie er meget lang, bl.a. fordi landet består af en halvø og en række øer. Kystlinien er A km B km C km 10. Hvad hedder det største af havene omkring Danmark? A. Kattegat B. Skagerrak C. Nordsøen 11. Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande? A. Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland B. Danmark, Grønland og Færøerne C. Danmark, Island og Estland 12. Hvilken by er Danmarks største? A. Århus B. København C. Odense 13. Hvilken by er Danmarks næststørste? A. Århus B. Odense C. Aalborg 14. Hvilken by er Danmarks trediestørste? A. Aalborg B. Odense C. Esbjerg 15. Hvad hedder den halvø, som udgør en af Danmarks landsdele? A. Jylland B. Langeland C. Sjælland 16. I hvilken landsdel ligger Århus? A. Jylland B. Fyn C. Sjælland 17. Hvad hedder farvandet mellem Jylland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 18. Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn? A. Øresund B. Storebælt C. Lillebælt 19. Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland? A. Storebæltsbroen B. Lillebæltsbroen C. Guldborgsundbroen 20. Hvor mange broer er der over Lillebælt? A. Én B. To C. Tre 21. Hvilke landsdele er forbundet af Lillebæltsbroen? A. Fyn og Jylland B. Fyn og Sjælland C. Jylland og Sjælland

14 Hvad hedder broen mellem Sjælland og Sverige? A. Sverigesbroen B. Øresundsbroen C. Sjællandsbroen 23. Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse? A. Norge B. Tyskland C. Storbritannien 24. Hvad var navnet på den biskop, som regnes for Københavns grundlægger? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 25. Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab? A. Danmark, Færøerne og Grønland B. Danmark, Grønland og Island C. Danmark, Færøerne og Island 26. Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 27. Hvad hedder den største grønlandske by? A. Nuuk (Godthåb) B. Paamiut (Frederikshåb) C. Qaanaaq (Thule) 28. Hvad hedder den største færøske by? A. Thorshavn B. Klaksvik C. Vestmanna 29. Godthåb (Nuuk) er hovedstad A. i Grønland B. i Island C. på Færøerne 30. Inden for hvilket af følgende energiområder har Danmark de seneste årtier i særlig grad markeret sig på verdensmarkedet? A. Kul B. Vindenergi C. Atomenergi DEN DANSKE BEFOLKNING 1. Hvor mange indbyggere er der i Danmark? A. Cirka 4,6 mio. B. Cirka 5,4 mio. C. Cirka 6,1 mio. 2. I hvilken del af Danmark lever størstedelen af det tyske mindretal? A. Fyn B. Nordjylland C. Sønderjylland 3. I anden halvdel af 1800-tallet udvandrede ca danskere. Hvilket land udvandrede de fleste til? A. USA B. Argentina C. Canada

15 15 4. Hvor stor en andel af befolkningen er i dag (2007) indvandrere eller flygtninge eller efterkommere af indvandrere og flygtninge? A. Ca. 4 procent B. Ca. 8 procent C. Ca. 12 procent 5. Ca. 8 procent af befolkningen i Danmark er i dag indvandrere eller efterkommere af indvandrere og flygtninge. Hvor mange personer svarer det til? A B C Hvor gamle kunne danske mænd i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år 7. Hvor gamle kunne danske kvinder i 2005 regne med at blive? A. 75 år B. 80 år C. 85 år DET DANSKE SPROG 1. Hvilket sprog er det offficielle i Danmark? A. Engelsk B. Dansk C. Tysk 2. I dag kommer der mange engelske ord ind i det danske sprog. Tidligere har et andet sprog i væsentlig grad påvirket det danske sprogs udvikling. Hvilket? A. Oldgræsk B. Tysk C. Fransk 3. Hvad hedder den officielle danske ordbog og vejledning i at skrive dansk? A. Computerordbogen B. Nudansk ordbog C. Retskrivningsordbogen INDVANDRING TIL DANMARK GENNEM TIDERNE 1. Flere danske konger inviterede i 1500-tallet og 1600-tallet udlændinge til Danmark, fordi der manglede arbejdskraft. Udlændingene var A. svenskere B. nederlændere C. østrigere 2. Sidst i 1600-tallet og i 1700-tallet fik mange huguenotter (calvinistiske protestanter) lov at bo i bestemte danske byer. De kom fra A. Holland B. Belgien C. Frankrig 3. Hvilket år åbnede danske jøder den første synagoge i København? A B C. 1766

16 16 4. Sidst i 1800-tallet kom der hvert år ca polakker til Danmark. Hvad arbejdede de især med? A. Landbrugsarbejde B. Fabriksarbejde C. Husligt arbejde 5. Omkring 2. verdenskrigs slutning kom et stort antal tyske flygtninge til Danmark. Hvor mange? A. Ca B. Ca C. Ca Efter en opstand i 1956 i et østeuropæisk land kom der en del flygtninge til Danmark. Hvilket land kom de fra? A. Tyskland B. Polen C. Ungarn 7. I hvilket årti startede indvandringen af mennesker fra især Tyrkiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien til Danmark? A. I 1920 erne B. I 1940 erne C. I 1960 erne 8. I 1960-erne kom der en del gæstearbejdere til Danmark. Hvilke lande kom de især fra? A. Pakistan, Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien B. Polen, Ungarn og Italien C. Iran, Irak og Marokko 9. I 1980-erne og 1990-erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især A. Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan B. Sydamerika og Sydafrika C. Vietnam, Kina og Thailand 10. Hvornår blev der indført stop for indvandring til Danmark? A. I 1973 B. I 1983 C. I 1993 DET DANSKE FLAG 1. Hvad hedder det danske nationalflag? A. Dannebrog B. Dannevang C. Dannevirke 2. Hvilke farver har det danske flag? A. Gult kors på blå baggrund B. Hvidt kors på rød baggrund C. Gult kors på rød baggrund 3. Ifølge et sagn faldt flaget ned fra himlen under et slag i Estland i år A B C Hvem skal flage på de officielle flagdage? A. Alle som har en flagstang B. Alle offentlige myndigheder C. Hæren, flåden og luftvåbnet

17 17 KONGEHUSET 11. Hvor langt kan det danske kongehus føres tilbage? A. Til midten af 1600-tallet B. Til 1849 C. Mere end 1000 år 1. Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved? A. Dronning Dagmar B. Dronning Margrete 1. C. Dronning Margrethe Danmark blev fra 1448 til 1863 regeret af en kongeslægt, der hed A. Oldenborgerne B. Frederiksborgerne C. Habsborgerne 3. Hvem var den sidste konge af slægten oldenborgerne? A. Frederik 6. B. Christian 8. C. Frederik Hvem var den første konge af slægten glücksborgerne? A. Christian 8. B. Frederik 8. C. Christian Danmark har et konstitutionelt monarki. Det betyder bl.a., at landet regeres inden for rammerne af grundloven, og at A. monarken (dronningen) ikke har nogen politisk magt B. regeringen konstitueres af monarken (dronningen) 6. På et bestemt tidspunkt hvert år holder dronningen en tale for hele nationen. Hvornår er det? A. Nytårsaften B. Nytårsdag C. Juleaften 7. Dronningen er gift med en prinsgemal. Han hedder A. Frederik B. Henrik C. Valdemar 8. Kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys ældste barn hedder A. Frederik B. Christian C. Joachim - RIGSFÆLLESSKABET MELLEM DANMARK, FÆRØERNE OG GRØNLAND 1.Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne? A. Landsfællesskabet B. Nationsfællesskabet C. Rigsfællesskabet 2. Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne? A. Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne B. I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne C. I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

18 18 3. Grønland overgik i 2009 fra hjemmestyre til selvstyre og fik dermed mere indflydelse på sine egne forhold. Overgangen skete på Grønlands nationaldag A. den 23. september B. den 21. juni C. den 21. december (NB. Oplysningen står ikke i bogen, der er fra 2007, men det er vel vigtigt, at folk et opdateret) 4. Færøerne har i dag hjemmestyre. Blandt de områder, der IKKE hører under hjemmestyret, er A. uddannelsesområdet B. sundhedsområdet C. det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område 5. Hvornår regner man med, at de første mennesker kom til Grønland og bosatte sig? A. Ca. år 0 B. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) C. Ca f. Kr. (før Kristi fødsel) 6. Grønland blev koloniseret af præsten Hans Egede i A erne B erne C erne 7. Hvornår ophørte Grønland med at være en koloni under Danmark? A B C Hvilket land samarbejder Danmark og Grønland med om en militærbase i Grønland? A. Canada B. Norge C. USA 9. Det grønlandske parlament hedder A. Folketinget B. Landstinget C. Altinget 10. Hvilket erhverv giver Grønland de største indtægter? A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift 11. Er Grønland medlem af EU? 12. Hvem var forfædrene til Færøernes nuværende befolkning, og hvor kom de især fra? A. Vikinger, især fra Norge B. Munke, især fra Irland C. Bønder, især fra Danmark 13. Da Danmark blev besat af Tyskland i 1940, blev Færøerne besat af A. USA B. Storbritannien C. Rusland 14. Det færøske parlament hedder A. Lagtinget B. Landstinget C. Altinget 15. Den vigtigste indtægtskilde for Færøerne er A. Hvalfangst B. Fiskeri C. Minedrift

19 Er Færøerne medlem af EU? 17. Island er i dag en selvstændig stat. Tidligere hørte landet under Danmark. Fra hvornår? A tallet B tallet C tallet 18. I hvilket år løsrev Island sig fra Danmark? A.1802 B C DEN FØRSTE DANMARKSHISTORIE 1. Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet den første Danmarkshistorie. Dens latinske titel betød "Danernes bedrifter". Hvad var titlen? A. Chronica Danorum B. Gesta Danorum C. Gaster Danorum 2. Blandt personerne i Saxos Danmarkshistorie er der både virkelige og mytologiske personer. En af de mytologiske er A. Prins Valiant B. Prins Amled C. Prins Valdemar KRISTENDOMMENS INDFØRELSE 1. Før kristendommens indførelse havde indbyggerne i Danmark en religion kaldet asatroen. Hvem var hovedgud i asatroen? A. Thor B. Odin C. Frej 2. Mange gudenavne fra asatroen lever videre, bl.a. i ugedagenes navne. F.eks. betyder fredag A. Frodes dag B. Fruedag C. Frejas dag 3. Hvad var navnet på den tyske missionær, der midt i 800-tallet fik bygget kirker i Hedeby og Ribe? A. Ansgar B. Absalon C. Amled 4. Hvilket år blev Harald Blåtand døbt? A. 765 B. 865 C I 1000-tallet opstod en selvstændig dansk kirke, der bestod af et antal stifter, dvs. kirkelige områder med en biskop i toppen. Hvor mange stifter opstod? A. Tre B. Fem C. Otte

20 20 6. I 1103 blev Norden et selvstændigt kirkeligt område og fik egen ærkebiskop. Hvor lå hans bispesæde? A. I Roskilde B. I Ribe C. I Lund 7. Den danske folkekirke har siden 1536 været A. romersk-katolsk B. evangelisk-luthersk C. græsk-katolsk KIRKE OG RELIGION I DANMARK 1. Hvornår blev der indført religionsfrihed i Danmark? A. Med grundloven i 1849 B. Med grundlovsændringen i 1915 C. Med grundlovsændringen i Religionsfriheden betyder bl.a., at alle frit kan skifte religion eller vælge ikke at have nogen religion. Én person SKAL dog være medlem af den evangelisk-lutherske kirke. Det er A. statsministeren B. monarken (dronningen) C. ombudsmanden 3. Hvad kaldes den evangelisk-lutherske kirke i Danmark? A. Statskirken B. Folkekirken C. Domkirken 4. Den danske folkekirke løser en række opgaver for staten, bl.a. A. Registrering af ægteskaber B. Registrering af navngivning C. Registrering af politisk overbevisning 5. Hvem kan udtale sig på den danske folkekirkes vegne? A. Det kan kun kirkeministeren B. Det kan kun dronningen C. Folkekirken har ingen officiel talsmand 6. Hvad hedder ledelsen af den lokale kirke og dens medlemmer (kirkesognet) A. Menighedsråd B. Kommunalbestyrelse C. Sogneråd 7. Hvem er den øverste administrative myndighed i folkekirken? A. Kirkeministeren B. Kristendomsministeren C. Københavns biskop 8. Religionsfrihed i Danmark betyder i grundlovens forstand, at borgerne har ret til at dyrke deres religion A. så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres B. hvis staten har godkendt religionen C. helt uden nogen begrænsninger 9. Hvis en religiøs organisation er blevet godkendt af Kirkeministeriet som menighed eller trossamfund, får den bl.a. ret til at A. foretage retsgyldige vielser B. registrere fødsler på statens vegne C. registrere navngivning på statens vegne

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I

ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 03/2010 DATO: 25.01.2010 LINK TIL ARTIKEL I Hver femte dansker ville ikke bestå indfødsretsprøve Hver femte dansker dumper indfødsretsprøven og ville derfor ikke kunne opnå dansk statsborgerskab. To ud af tre går ind for testen, men hver anden finder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Lær danskerne lidt bedre at kende

Lær danskerne lidt bedre at kende Lær danskerne lidt bedre at kende Ideer til samfundskendskab for nydanskere af Agnete Andersson Forord Det følgende idemateriale er beregnet til brug for undervisere af nydanskere, som har været en del

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER

Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER Min grundlov GRUNDLOVEN MED FORKLARINGER bes, at enhver arbejdsduelig borger ing eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. r betrygger hans tilværelse., der stemmer med deres overbevisning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale.

Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. Version 2013 Kommentar til Version 2013 Et demokratisk undervisningsmateriale. For tredje år udkommer undervisningsmaterialet Demokrati og Medborgerskab. Ligesom de to foregående år, er den historiske

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november

Svenskekrigene og Fyn. Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Svenskekrigene og Fyn Til skolerne i forbindelse med markeringen af Slagets Dag 14. november Nyborg Museum 2008 Skolemateriale Slagets Dag 14. november 1659 I samarbejde med 5. klasser fra skolerne i Nyborg

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere