Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkering i. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe"

Transkript

1 Parkering i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

2 Denne folder er beregnet til brug for ABGs afdelinger, det vil sige afdelingsbestyrelser, varmemestre, inspektører m.m. Parkering i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Formålet er at vejlede om gældende regler for parkering og afmærkning og om mulighederne for at håndhæve parkeringsreglerne. Indhold 1. Etablering og omlægning af parkeringspladser...side 3 2. Privat vej og privat fællesvej Færdselsloven gælder Færdselslovens regler om parkering og standsning Officielle færdselstavler og afmærkning på kørebanen Lokale parkeringsordninger Regulering med privat p-kontrol Mark- og vejfredsloven. Fremmed færdsel på privat grund Skiltning Uofficielle skilte Håndhævelse Eksempel på korrekt afmærkningsplan Lovgrundlag Links Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, Søborg Tlf.: Fax: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, 2005 Tekst og layout: COWI A/S Foto: Mads S. Jeppesen Tryk: Hafnia Grafisk 2

3 Kilde: Håndbog for bygningsindustrien (www.hfb.dk). Se også 1 Etablering og omlæging af parkeringspladser Ved etablering af nye p-pladser eller ved omlægning af p-pladser er der en række forhold at være opmærksom på. Behov: Ved etageboliger bør der være 0,7 p-plads pr. bolig og 0,3 p-plads pr. bolig i reserveudlæg. Ved tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lignende) bør der være 1,0 p-plads pr. bolig og 0,3 p-plads pr. bolig i reserveudlæg. Reserveudlæg kan være arealer, der først inddrages til parkering på et senere tidspunkt, hvis der viser sig at være behov for det. Kilde: Vejregler, Trafikarealer, by (www.vejregler.dk). Ved nybyggeri stiller Gladsaxe Kommune normalt krav om anlæg af mindst 0,7 p-plads pr. bolig og 0,3 p-plads pr. bolig i reserveudlæg. Dette glæder både ved etageboliger og tætlav bebyggelse. Planer: I bebyggelser, der er reguleret af en lokalplan eller byplanvedtægt, vil 3

4 der ofte være fastsat bestemmelser om placering og omfang af parkeringspladser. Disse bestemmelser skal man undersøge, inden man går i gang med at etablere eller udvide et parkeringsareal. Kommunen kan oplyse nærmere herom. Valg af type: De lokale pladsforhold og indretningen af adgangsvejene er afgørende for udformningen af p-pladserne. De mest almindelige typer er vist på side 3. Skiltning: Udover at anlægge p- pladserne vil det ofte være nødvendigt at supplere med skilte, der giver ekstra oplysninger om brugen af pladserne, herunder eventuelle begrænsninger. Opsætning af færdselstavler skal godkendes af politiet, se afsnittene Officielle færdselstavler og afmærkning på kørebanen og Skiltning. 2 Privat vej og privat fællesvej Ved en privat vej forstås et internt vejareal, der skal betjene den pågædende ejendoms egne beboere og gæster. Den er dog i boligselskabets tilfælde normalt åben for almindelig færdsel. Som grundejer er det boligselskabet, der er vejmyndighed for den private vej. Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje i byområder, og kommunen skal derfor godkende udvidelse, omlægning, afspærring og al afmærkning m.m. I tvivlstilfælde kan kommunen oplyse om vejens status. Ved ejendom forstås herover et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i tingbog og matrikelregister skal høre sammen. 3 Færdselsloven gælder Færdselsloven gælder på vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat. Boligselskabets grunde er privat område, men da der normalt er offentlig adgang gælder færdselsloven, herunder reglerne om parkering, også på boligselskabets grunde. I lokale husordener eller skiltning må der ikke fastsættes regler, der er mere restriktive end færdselslovens regler. 4 Færdselslovens regler om parkering og standsning Som nævnt gælder færdselsloven på alle p-pladser og veje i ABG s afdelinger. Det vil sige, at nedenstående regler gælder. Hovedreglen er, at parkering ikke må ske sådan, at der opstår fare eller ulempe for den øvrige færdsel. Desuden er det ikke tilladt at parkere ud for indkørsel til en ejendom eller sådan, at kørsel til eller fra en ejendom væsentlig vanskeliggøres. Tilsvarende er det ikke tilladt at parkere foran port og garage m.m. Da bestemmelsen fremgår af færdselsloven, er der ikke behov for tydeliggørelse ved afmærkning eller skiltning. Ved parkering forstås: Hensætning af et køretøj med eller uden fører i mere end 3 minutter. Ved parkeringsforbud er det altså stadig tilladt at standse kortvarigt i mindre end 3 minutter, ligesom løbende Vejarealer og parkeringspladser i boligselskabets afdelinger skal normalt betragtes som private veje. Ved en privat fællesvej forstås et vejareal, der benyttes som adgang over én ejendom til en anden ejendom. Af hensyn til ejeren af den anden ejendom kan den private fællesvej ikke uden videre omlægges, spærres af eller begrænses i brugen. Ingen regel uden undtagelse: Tavle, der angiver undtagelse fra standsningsforbud 4

5 af- og pålæsning ikke betragtes som parkering. Ved standsning forstås: Hensætning af et køretøj i mindre end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning og af- eller pålæsning af gods. Ved standsningsforbud er det normalt ikke tilladt at standse op, bortset fra de situationer, hvor trafikken kræver det (rødt lys og kø). Der kan ved skiltning være gjort undtagelser fra standsningsforbuddet, for eksempel afsætning og optagning af passagerer. Parkering forbudt: Tavlerne skal forsynes med undertavle, der viser, at udstrækningen af forbuddet kun gælder på én eller på begge sider af tavlen. En anden undertavle kan vise, at tavlen kun gælder i bestemte tidsrum. Zonetavlen kan for eksempel opstilles ved indkørslen til et afgrænset område, hvor der skal være generelt parkeringsforbud. 5 Officielle færdselstavler og afmærkning på kørebanen Som udgangspunkt gælder det, at alle færdselstavler og afmærkning på kørebanen skal godkendes af politiet og opstilles efter vejreglerne. Politiet er normalt indstillet på at besvare generelle spørgsmål, men det er ikke politiets opgave at deltage i udarbejdelse af den enkelte ansøgning eller projekt. Det må påregnes, at ansøgning om godkendelse til politiet skal vedlægges en tydelig tegning/plan, der klart viser hvilke evt. eksisterende og nye færdselstavler/ kørebaneafmærkninger der ønskes godkendt. Standsning forbudt: Tavlerne opstilles oftest, hvor hensynet til trafikafviklingen gør det nødvendig, det vil sige, hvor selv kortvarige standsninger vil medføre problemer for den øvrige trafik. Zonetavlen opstilles ved indkørslen til et afgrænset område, hvor der skal være generelt standsningsforbud. Parkeringsplads: Tavlerne kan forsynes med undertavle, der angiver begrænsninger eller lempelser i adgangen til at parkere, for eksempel tidsbegrænsning eller bestemte køretøjsarter. Ingen af tavlerne kan forsynes med en undertavle, der begrænser parkeringen til visse pesongrupper, f.eks. beboerne i et bestemt område. 5

6 Afmærkning på kørebanen: Afmærkning af p-pladser på kørebanen skal hvor det er nødvendigt ske med hvide striber eller tydeligt afvigende belægning. Hvide striber skal have en bredde på 10 cm. P-båse Standsningsforbud Standsningsforbud og parkeringsforbud kan afmærkes med gul farve på kantstenen. Denne form for afmærkning bør dog kun undtagelsesvist anvendes, hvor der er særlige færdselsmæssige behov for det. parkeringsforbud 6 Lokale parkeringsordninger Der kan i den enkelte afdeling vedtages lokale ordninger og regler for parkering, hvis vejen har status som privat vej, jf. kapitel 2. Visse lokale ordninger skal ikke godkendes af politiet, men som udgangspunkt er det altid en god idé at forhøre sig hos politiet først. Blandt mulighederne kan være reserverede pladser til beboerne og et vist antal gæstepladser. Reserverede pladser har den fordel, at beboerne kan være forholdsvis sikre på at kunne få en plads. Hvis alle beboere tildeles en plads, er det til gengæld en ulempe, at det En mulig lokal ordning kan være p-pladser med aflåselige bøjler, enten en plads til hver bolig, eller et større antal pladser med samme nøgle. Bøjlerne har også den fordel, at de udgør en god sikring mod biltyveri, hvis bøjlen rejses og låses, når bilen er parkeret. Ordningen skal ikke godkendes af politiet. Man skal være opmærksom på, at bøjlerne kan være til besvær i forbindelse med snerydning. Hvad betyder optaget? Og hvad betyder nummeret? Som besøgende kan det være svært at gennemskue. Ordningen kan ikke håndhæves. Alle beboere i denne afdeling har fået tildelt en p-plads. Denne beboer har imidlertid ingen bil og bruger pladsen til oplag, hvilket ikke fremmer synsindtrykket af afdelingens fremtræden. 6

7 ikke er en særlig effektiv udnyttelse af pladserne. Dels har en del beboere ikke bil, dels er mange biler ikke hjemme en stor del af døgnet. En god og håndterbar måde at håndhæve problemer med reserverede p- pladser på er at forsyne pladserne med skiltning (hvid tekst på sort bund) med bilens registreringsnummer på. 7 Regulering med privat p-kontrol I tilfælde, hvor der er store problemer med udefra kommende parkering, kan man overveje at etablere privat p-kontrol (Carpark, Europark eller lignende). Beboerne kan forsynes med faste p-tilladelser og løse tilladelser til gæster og lignende. Der skal være tydelig skiltning, der angiver begrænsninger, tidsperiode og område m.m. Se nedenstående eksempler. Det er en fordel at markere tydeligt, hovrnår man forlader zonen der er omfattet af privat p-kontrol, f.eks. på tavlens bagside ved ind- og udkørslen. Ved at anvende en p-plads antages det, at bilisten accepterer de vilkår, der fremgår af skiltet. Parkering betragtes da som en aftale mellem bilisten og grundejeren, og det er almindelig aftaleret, der regulerer forholdet. Parkeringsselskabet, der håndhæver reglerne, har bevisbyrden, hvis bilisten har overtrådt reglerne. Det er kun føreren og ikke ejeren der kan pålægges at betale en kontrolafgift. Vestre Landsret har slået fast, at en bilejer ikke kan blive pålagt at skulle oplyse navn, adresse, m.m. på den person, han har lånt sin bil ud til. Parkeringsselskabet skal således tage føreren af en lånt bil på fersk gerning. Lovgrundlaget er således noget anderledes end ved parkering efter færdselslovens regler, hvor ejeren af bilen hæfter for en eventuel parkeringsafgift. Der skal være tydelig skiltning, når der bruges privat p-kontrol. Bemærk, at skiltene er i strid med reglerne om afmærkning, da farvekombinationerne blå/ hvid og gul/sort er forbeholdt de officielle færdselstavler. Hensigten er formodentlig, at kun beboerne må parkere her, men efter skiltets ordlyd er der parkering forbudt for alle. Korrekt tekst kunne være: Privat område. Parkering kun for bebyggelsens beboere og gæster. Skiltet skal endvidere anvende ikke-officielle farver; for eksempel hvid tekst på sort bund. Skiltet er i strid med færdselslovens 99, der omhandler vildledende afmærkning mv. 7

8 Ved opsætning af et skilt som dette vil det være muligt at retsforfølge uvedkommende fremmed parkering. Skiltets farver er ikke lovlige. Der bør anvendes hvid tekst på sort bund. Foto: ABG 8 Mark- og vejfredsloven. Fremmed færdsel på privat grund Ifølge mark- og vejfredsloven er færdsel for uvedkommende ikke tilladt på privat grund og på privat vej, hvis det udtrykkeligt er tilkendegivet ved skiltning. Indholdet af en sådan skiltning skal godkendes af politiet, men det må påregnes, at politiet vil være tilbageholdende med at acceptere sådanne ordninger, bl.a. af ressourcemæssige årsager. I en afdeling i et boligselskab vil det imidlertid være vanskeligt at føre kontrol med, om der er tale om uvedkommende færdsel eller parkering. Gæsteparkering er f.eks. ikke uvedkommende parkering. 9 Skiltning Skiltning og afmærkning på kørebanen skal udføres efter gældende regler, som findes i bekendtgørelsen om vejafmærkning. Til bekendtgørelsen hører en række cirkulærer og mere detaljerede vejregler udgivet af Vejdirektoratet. Skiltning må ikke opsættes for at markere forbud mod standsning eller parkering, der følger af færdselslovens almindelige bestemmelser. Skiltning skal derfor begrænses til de steder, hvor der er behov for yderligere forbud og regulering. Sammenblanding af officiel og privat afmærkning må ikke forekomme, Hvis sådan et skilt ikke bliver respekteret, er der ikke meget at gøre! Derfor bør man ikke sætte det op. Oplysningen er overflødig, da færdselsloven gør det ulovligt at parkere uden for p-båsene. 8

9 Efter færdselslovens almindelige regler er det ikke tilladt at parkere foran en port, og derfor må der ikke opsættes nogen form for færdselstavle eller uofficielle skilte. hverken som tavler og skilte, eller som afmærkning på kørebanen. Der kan ikke lovligt opsættes officielle færdselstavler med tekst som Kun for afdelingens beboere. Politiet vil kræve disse tavler fjernet, da det er en overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen om vejafmærkning. Anerkendte skiltefabrikker kender de officielle færdselstavler, der også kan findes på Undlad dog at afgive bestilling før politiet er kontaktet og har givet dets samtykke. 10 Uofficielle skilte Det må almindeligvis frarådes at bruge hjemmelavede eller uofficielle skilte. Hjemmelavede skilte må ikke udformes i de farver og den udformning, der anvendes til godkendte færdselstavler. De skal i stedet udføres f.eks. med hvid tekst på sort bund. Erfaringen viser, at hvid tekst på sort bund giver den bedste læsbarhed. Hjemmelavet afmærkning på kørebanen må heller ikke bruge de farver, der er forbeholdt officiel afmærkning. Det vil sige, at kørebaneafmærkning for eksempel ikke må være hvid, rød, gul eller blå. Der kan for eksempel anvendes grøn og orange. 11 Håndhævelse Kontrol med overholdelse af parkeringsreglerne foretages af politiet (eller kommunalt p-korps hvis et sådant findes). Hvis politiet skal pålægge en parkeringsafgift for overtrædelse af parkeringsreglerne, er det en betingelse, at skiltning og afmærkning er udført i overensstemmelse med vejreglerne. Det må imidlertid forventes, at politiet kun i undtagelsestilfælde rykker ud for at notere ulovligt parkerede biler på privat område. Boligselskabet og den enkelte afdeling må ikke udøve selvtægt, for eksempel ved chikane eller trusler om opsigelse af lejemål m.m. Derimod er der naturligvis ikke noget til hinder for at komme med en venlig henstilling til de personer, der ikke respekterer skilte og regler. Overtrædelse af mark- og vejfredslovens 17, for eksempel hvis der parkeres på anden beboers reserverede plads, vil kunne indbringes for domstolene, men der skal særdeles gode beviser til. Et klart bevis vil være, hvis det fremgår af et skilt, at kun en bestemt personbil må holde på en plads. I så fald bør pladsen afmærkes med bilens registreringsnummer. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer man, at domstolen vil stille spørgsmålstegn ved, om skiltningen har været tilstrækkelig tydelig og letforståelig. 12 Eksempel på korrekt afmærkningsplan Illustrationen viser et eksempel på, hvordan afmærkning kan foretages. Eksemplet er fiktivt. Færdselstavlerne skal læses i kørselsretningen. Begge sider er vist, hvis tavlerne har to sider. Se eksempel på side 10. 9

10 10 Tavler og tekst vises i køreretningen. Derfor vises nogle på hovedet.

11 13 Lovgrundlag Færdselsloven 1: Loven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færgsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Ved vej forstås vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro, tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten den er offentlig eller privat. Færdselslovens 28: Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen. Det er således ikke tilladt at parkere, så den øvrige færdsel generes eller hindres i at komme frem. Færdselslovens 95, stk. 1: Trafikministeren fastsætter bestemmelser om udformningen og betydningen af: 1) færdselstavler, 2) afmærkning på kørebanen, 3) signalanlæg og 4) anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen. Færdselslovens 97, stk. 2: Anvendelse af den afmærkning, der er nævnt i 95 (almindelige færdselstavler og afmærkning) på andre private fællesveje end de i stk. 1 nævnte og på private veje og broer, kræver politiets samtykke. Politiet kan, hvor det skønnes fornødent, forlange, at sådan afmærkning tilvejebringes og bekostes af vej- eller broejeren. Politiet kan, hvor færdselsmæssige grunde taler herfor, kræve, at afmærkning på disse veje og broer, der ikke er i overensstemmelse med de forskrifter, der udfærdiges i medfør af 95, stk. 1, fjernes. Færdselslovens 99: Færdselstavler, signalanlæg eller indretninger til regulering af eller til advarsel eller vejledning for færdslen må ikke anbringes ved offentlige veje uden for de til-fælde, der er angivet i denne lov eller de i medfør af denne fastsatte bestemmelser. Stk. 2. Skilte, opslag, lysindretninger og lignende må ikke anbringes på eller i forbindelse med afmærkning efter 95, stk. 1. Stk. 3. Genstande af den i stk. 2 nævnte art, der kan ses fra vej, kan af politiet forlanges fjernet, hvis de har lighed med afmærkning efter 95, stk. 1, eller de i øvrigt kan virke vildledende eller være til ulempe for færdslen. Stk. 4. Reflekterende materiale på privat område må ikke anbringes således, at det kan tilbagekaste lyset fra køretøj på vejen. Mark- og vejfredslovens 17, stk. 1: Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund, eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde. 14 Links Færdselsloven Vejregler Færdselstavler Gladsaxe Kommune Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe 11

12 Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Høje Gladsaxe Torv 2B, Søborg Tlf.: Fax:

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET

BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 342 Offentligt Civilafdelingen BEDRE FORBRUGERBESKYTTELSE PÅ PARKERINGSOMRÅDET Slotsholmsgade 10 1216 København K. RAPPORT AFGIVET AF EN ARBEJDSGRUPPE NEDSAT UNDER

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter udgivet af Københavns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 6 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (Til samtlige vejbestyrelser) CIR nr 135 af 06/12/1985 (Gældende) Den fulde tekst Cirkulære om lov om vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 294/2009 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Elinstallatør Jørgen Holst ApS (advokat Emil Baumann Geist) I tidligere

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Forslag. Lov om private fællesveje

Forslag. Lov om private fællesveje Til lovforslag nr. L 48 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner Kapitel 1 Formål 1. Loven skal medvirke

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD... 1 1. Indledning.... 2 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 48 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Transportministeriet Udkast 5. november 2009 Udkast til Forslag til lov om private fællesveje Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Parkeringshenvisning

Parkeringshenvisning Aalborg Universitet Juni 2007 Parkeringshenvisning - Evaluering af tre eksempelbyer Randers Holstebro Viborg Bilagsrapport Vej- og Trafikteknik 10. semester 1 2 Indholdsfortegnelse A. Baggrundsteori...5

Læs mere

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje Transportministeriet Udkast 2. november 2010 Udkast til Forslag til lov om private fællesveje Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner Kapitel 1 Formål 1. Loven skal medvirke til at sikre, at

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012 Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser 2 Høringsudgave FORORD Denne håndbog omhandler vejreglen for Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejreglen for Afmærkning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere