Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Nikolaj Plads København First North meddelelse nr. 35, 2010 Hørsholm, den 19. maj 2010 Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2010 Udvikling i selskabets aktiviteter og det regnskabsmæssige resultat i 1. kvartal 2010 har fulgt ledelsens overordnede forventninger. Etablering af AQUAPORT en i Holland er forløbet planmæssigt og danner sammen med indgåelse af fragtaftale med europæisk kunde grundlaget for opstart af kontinuerlige afskibninger fra Canada til Europa. Som et led i eksekveringen af selskabets forretningsplan for 2010 repræsenterer følgende områder de væsentligste, primære fokusområder i 1. kvartal 2010: Etablering af AQUAPORT i Urk, Holland Udvikling af AQUASTORE opbevaringsløsning til levende akvatiske dyr Aftale med europæiske Homarus Atlantica Ltd. om køb af fragt af akvatiske dyr i AQUALIFE containere Tilsagn om finansiel støtte til AQUAPORT i Halifax, Canada gennem selskabets datterselskab AQUALIFE North America Inc. Maersk Line anløber Halifax på vej til Europa Beskrivelse af AQUALIFE s logistikprincip i veterinærdokumenterne for import til EU. I det følgende er de nævnte fokusområder beskrevet mere detaljeret. AQUAPORT i Holland og transporter Som et centralt led i etableringen af en transportkorridoren mellem Canada og Europa har opførelsen af en AQUAPORT i Urk, Holland været et absolut primært fokusområde i 1. kvartal. Produktionen af de forskellige komponenter påbegyndtes i december 2009, og sideløbende med kundens (Urk Shellfish BV) forberedelse i form af klargøring af fundament, tilslutning af vand, elektricitet mv., har AQUALIFE arbejdet tæt sammen med de danske underleverandører omkring produktionen af denne allerførste AQUAPORT. De færdige komponenter i form af vandrensningsteknologien samt vand- og saltsiloer blev transporteret fra Danmark til Holland i marts, hvor installeringen i byen Urk påbegyndtes. I løbet af april blev AQUAPORT en opstillet efterfulgt at en indkøringsperiode. Arbejdet omkring den endelige indkøring og justering af det samlede anlæg forventes afsluttet i løbet af maj, hvorefter kontinuerlige afskibninger

2 mellem Canada og Europa kan påbegyndes. Etableringen af AQUAPORT en i Holland har fulgt den lagte projektplan og er generelt i overensstemmelse med planerne for etableringen af faciliteten. Salget af terminalen, der håndteres som en finansiel lease, vil blive registreret i 2. kvartal som en bogført omsætning på godt 4 mio. kr. og den resterende del af salget amortiseret over serviceperioden på 60 måneder. Sideløbende med etableringen af infrastrukturen i Holland har selskabet i tæt samarbejde med blandt andet Homarus Europe Ltd. (se nedenfor) bearbejdet primært Frankrig som det store marked for friske skal- og krebsdyr. Udover levende hummere arbejdes der på en trafik af muslingeprodukter (clams), et produkt med lavere værdi per fragtet ton og dermed en fragtværdi, der udgør en større andel af den samlede værdikæde for produktet. Udvikling af AQUASTORE I løbet af første kvartal har selskabets tekniske enhed i Nykøbing, Mors arbejdet på en egenudviklet løsning til opbevaring af levende akatiske dyr på fiskerifartøjer eller i landbaserede lagerfaciliteter en såkaldt AQUASTORE. AQUASTORE er baseret på AQUALIFE s forsknings- og udviklingsarbejder i forbindelse med selskabets transportsystemer. Produktet er målrettet til f.eks. grossister og distributører indenfor fiskeriindustrien, og den første enhed er blevet solgt til det hollandske firma VCU Visseriecooperative Urk. I første kvartal har AQUALIFE registreret 50% af det samlede salg i balancen som en forudbetaling. AQUASTORE en skal hos VCU udfylde en konkret rolle i et forsøg omhandlende fiskeriet af jomfruhummere. Forsøget vil blive udført i løbet af første halvår 2010 med assistance og deltagelse fra AQUALIFE. AQUASTORE konceptet kan være med til at understøtte anvendelsen af AQUALIFE s transportsystem, idet systemet med en lagerkapacitet på omkring 1,5 tons (afhængig af art) kan fungere som et opbevaringssystem, med indbygget vandrensningsteknologi, hos kunder beliggende f.eks. i og omkring urbane områder og derved kan der skabes en mere jævn og kontinuerlig distribution af produkter til markedet. Udviklingen af AQUASTORE konceptet vil fortsætte gennem året, og selskabet har en forventning om, at yderligere AQUASTORE enheder vil blive afsat i 2010 og fremover. Aftale med Homarus Europe Ltd. Jf. Fondsbørsmeddelelse nr indgik selskabet en aftale med det britiske selskab Homarus Atlantica Ltd. om køb af 100 transporter mellem Canada og Europa med en forventet bruttoomsætning på 6-6,5 mio.kr. Aftalen, der træder i kraft efter etableringen af AQUAPORT en i Holland, vil fokusere på canadiske hummere og, som nævnt ovenfor, nordamerikanske muslingarter, der ligeledes konsumeres i Europa og med primær fokus på det franske marked. AQUAPORT i Halifax, Canada Gennem AQUALIFE s canadiske datterselskab AQUALIFE North America Inc. (ANA) har selskabet i første kvartal fortsat arbejdet med at føre hensigtserklæringen med provinsregeringen i Nova Scotia om støtte til etableringen af en AQUAPORT i Halifax ud i livet. Ved udgangen af 2009 indleverede ANA en forretningsplan til provinsregeringen, der beskriver ANA s planer for etableringen af en afskibningsterminal (AQUAPORT) i Halifax, og hvortil støtte fra officiel canadisk hold søges opnået. De tilkendegivelser, som ANA har modtaget i første kvartal fra de relevante canadiske myndigheder og interessenter, er kun med til at styrke AQUALIFEs forventning om etableringen af en AQUAPORT i Halifax i løbet af andet halvår 2010, herunder med en vis finansiel støtte fra canadisk side. Ved gennemførelse af dette terminalprojekt vil den planlagte første transportkorridor mellem Canada og Europa være fuldendt for så vidt angår den landbaserede infrastruktur. Maersk Line anløber Halifax, Nova Scotia

3 Maersk Line besluttede i april at anløbe Halifax med en direkte forbindelse til Europa, hvilket vil være med til at sikre AQUALIFE og de canadiske eksportører af levende akvatiske dyr den mest effektive transport til Europa. Den nye forbindelse er med til at underbygge AQUALIFE s konkurrencefordel i forhold til luftfragt på grund af søtransports lavere udledning af CO2, ligesom ferske produkter i et væsentligt konsummarked som Frankrig fra 2011 vil skulle påføres et mærkat, der angiver produktets lave niveau af CO2 udledning (carbon foot print). Her vil blandt andet hummere fragtet i AQUALIFE systemet fremstå i markedet som det miljøvenlige alternativ til luftfragtede hummere. Det forventes samtidig på lidt længere sigt, at den nye franske lov om mærkning vil skabe præcedens i resten af Europa. Veterinærdokumenter for import til EU I marts afholdtes et møde i Ottawa, Canada mellem veterinærmyndighederne i Canada (CFIA) og Holland (VWA). AQUALIFE deltog i dette møde med henblik på at redegøre for problematikken i relation til beskyttelse af flora og fauna (animal health legislation) ved anvendelsen af AQUALIFE systemet. På baggrund af mødet i Ottawa er AQUALIFE s logistikprincip blevet indskrevet direkte i de europæiske veterinærdokumenter for import af levende skaldyr til EU, hvilket er et væsentligt skridt i retning af at få AQUALIFE systemet kategoriseret som en selvstændig standard indenfor animal health legislation. Finansielle oplysninger kvartalsregnskab Selskabets ureviderede regnskabstal for perioden 1. januar til 31. marts 2010 fremgår af det nedenstående Beløb i t.kr. 31/ / Hele 2009 RESULTAT Nettoomsætning Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat BALANCE Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Afstemning egenkapital: Egenkapital 1/ Kapitalforhøjelse og overkurs ved emission Periodens resultat Egenkapital 31/3 resp. 31/ Koncernens pengestrømme: Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Investeringer: Materielle anlægsaktiviteter Nettofortjeneste pr. aktie før udvanding 0,00-0,85-0,60 Nettofortjeneste pr. aktie efter udvanding 0,00-0,79-0,60 Udestående aktier (ekskl. egne aktier)

4 Note: Resultat 1. kvartal 2010 og Hele 2009 angivet på moderselskabsbasis (AQUALIFE A/S) Resultat 1. kvartal 2009 angivet på koncernbasis. I henhold til selskabets regnskabspraksis er kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnet til kostpris. Det er ledelsens vurdering, at værdierne fortsat er til stede. Omkring usikkerheder knyttet til måling af værdierne henvises supplerende til omtalen i Ledelsesberetningen i selskabets Årsberetning Som følge af ændring i selskabets aktiviteter i november 2009 fra det tidligere Aresa til AQUALIFE skal det ligeledes bemærkes, at regnskabstallene for 1. kvartal 2010, angivet på moderselskabsbasis, ikke er sammenlignelige med regnskabstallene for samme periode året før, ligesom tallene for såvel 1. kvartal 2010 som hele 2009 er angivet på moderselskabsbasis jf. ovennævnte regnskabspraksis. Periodens resultat på (214) t.kr. hidrører udgifter afholdt i forbindelse med selskabets holdingfunktion, dvs. udgifter til revisor, børsrelaterede udgifter mv. Balancesummen på t.kr. repræsenterer i overvejende grad kapitalandele i tilknyttede virksomheder. I tillæg til ovenstående regnskabsoversigt er der behov for en gennemgang af 1. kvartal 2010 i de underliggende selskaber. For disse selskabers vedkommende henvises ligeledes supplerende til omtalen i Ledelsesberetningen i AQUALIFE A/S Årsberetning / Hele 2009 RESULTAT - AQUALIFE Solution ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat RESULTAT - AQUALIFE Logistics A/S Nettoomsætning 67 0 Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat RESULTAT - Fjords ApS Nettoomsætning 0 0 Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Periodens resultat AQUALIFE Solutions ApS Selskabet er direkte holdingselskab til driftsselskaberne under AQUALIFE A/S men er uden driftmæssig aktivitet. Periodens resultat på (117) t.kr. dækker udgifter til et mindre revisionshonorar, afskrivninger samt renteudgifter. AQUALIFE Logistics A/S Selskabet er det primære driftsselskab og varetager aktiviteterne indenfor cleantech logistik i AQUALIFEgruppen. Periodens resultat på (2.194) t.kr. er generelt i tråd med ledelsens forventninger. Der er i 1. kvartal kun foretaget enkelte afskibninger, idet selskabet har valgt at prioritere sine ressourcer til at realisere AQUAPORT-projektet i Holland og dermed sikre en planmæssig eksekvering af målene for den første transportkorridor mellem Canada og Europa. Kontinuerlige afskibninger påbegyndes således i indeværende måned.

5 Fjord s ApS Som beskrevet i Ledelsesberetningen i AQUALIFE A/S s Årsberetning 2009 vil Fjord s ApS i 2010 varetage koncernens udstyrsrelaterede aktiviteter, herunder AQUAPORTs. Periodens resultat på (416) t.kr. dækker primært kapacitetsomkostninger for selskabets organisation og domicil på Mors. Forventninger 2010 Selskabet forventer i 2010 at kunne sikre fuld udnyttelse af det forhåndenværende containerudstyr til gennemførelse af transporter mellem Canada og Europa, hvilket sammen med gennemførelsen af AQUAPORT-projektet i Holland forventes at bidrage med en samlet omsætning på mio.kr., som tidligere udmeldt i forbindelse med Årsregnskabet På baggrund af de gennemførte aktiviteter i 1. kvartal fastholder selskabet forventningerne til hele året. Selskabet offentliggør sin halvårsmeddelelse den 18. august Selskabets første ordinære generalforsamling efter ændring af selskabets aktivitet fra det tidligere Aresa til AQUALIFE blev afholdt den 5. maj 2010, jf. Fondsbørsmeddelelse nr Bestyrelsen blev genvalgt, og årsrapporten for 2009 og nye vedtægter blev godkendt og ligger på selskabets hjemmeside. Med venlig hilsen, Lars Nannerup CEO Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: Lars Nannerup, adm. direktør tlf.: (+45) Selskabets godkendte rådgiver er Dahl-Sørensen & Partners A/S Allan Reimann, tlf.: (+45)

De væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2009 samt første kvartal 2010 har været:

De væsentligste aktiviteter og begivenheder i 2009 samt første kvartal 2010 har været: NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København First North meddelelse nr. 28, 2010 Hørsholm, den 17. marts 2010 Årsregnskabsmeddelelse for AQUALIFE A/S Aktiviteten i selskabet i 2009 var fokuseret omkring årets

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 13 / 2011 24. august 2011 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2011 Resumé:

Læs mere

Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011

Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011 Aqualife A/S Bøge Alle 5, 1 th. 2970 Hørsholm T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 14 / 2011 27. oktober 2011 Delårsmeddelelse, 3. kvartal 2011

Læs mere

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012 Aqualife A/S Ny Østergade 3, 3. sal 1101 København K T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 First North meddelelse nr. 33/2012 15. august 2012 Delårsmeddelelse, 1. halvår 2012

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 39 45 22 43 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 15/2013 14. november 2013 Delårsmeddelelse, 3.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI. www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E AQUALIFE A/S

PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI. www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E AQUALIFE A/S PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E AQUALIFE A/S NASDAQ OMX First North NOVEMBER 2009 Om First North First North

Læs mere

PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI. www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E

PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI. www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E PIONERER I CLEANTECH LOGISTIKLØSNINGER TIL DEN GLOBALE FISKEINDUSTRI www.aqualife.nu V I R K S O M H E D S B E S K R I V E L S E NASDAQ OMX First North Oktober 2009 AQUALIFE Virksomhedsbeskrivelse side

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 24. marts 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 Offentliggørelse af årsrapport 2008 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2008 (perioden 1. januar 31. december 2008) Nettoomsætningen

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00. Ekstraordinær generalforsamling i Aresa A/S Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø fredag den 9. oktober 2009 kl. 08.00. Dagsorden: 1.

Læs mere

UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. fremsætter pligtmæssigt købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr. 26 05 86 51 8. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.! Indledning... 3! 2.! Baggrund for Købstilbuddet...

Læs mere

Resumé for 1. kvartal 2014

Resumé for 1. kvartal 2014 22. MAJ 2014 1. KVARTAL 2014 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon: +45

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2007

Rapport for 3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 17-2007 20. november 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Udviklingen i omsætningen i 3. kvartal 2007 har været lavere end forventet mens omkostningerne ligger på niveau med det forventede.

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. jan. 2012 til 30. sep. 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 150 30. november 2012

Læs mere

Årsrapport 2014 SKAKO koncernen

Årsrapport 2014 SKAKO koncernen Årsrapport 2014 SKAKO koncernen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Advokat Ole Maare Dirigent SKAKO A/S, CVR-nr. 36 44 04 14 Årsrapport 2014

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2003/04

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2003/04 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2003/04 17. december 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. oktober

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2012 til 30. juni 2012. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 146 31. august 2012 Resumé:

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4

Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Vision og mission 7 Året i hovedtræk 12 Koncernoversigt 15 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2010

DELÅRSRAPPORT FOR 2010 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 31. maj 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2010 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2010 er offentliggjort den 31. maj 2010

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012

Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 Selskabsmeddelelse nr. 13 af 6. november 2012 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr.

Læs mere