Udvikling Rønne. Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling Rønne. Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling"

Transkript

1 Udvikling Rønne Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling

2 Hvem er vi? Arbejdsgruppen omkring Rønne bymidtes fremtid kom til verden efter den offentlige høring, arrangeret af Socialdemokratiet og Venstres lokale partiforeninger, den 20. oktober 2014 på Rønne bibliotek. Den første arbejdsgruppe blev nedsat på selve mødet, med det formål at viderebearbejde ideerne der fremkom under høringen. 15 personer meldte sig til gruppen, som vi senere delte i 4 undergrupper med hver sit område, herunder også PR formidling. Arbejdsgrupperne har overvejende beskæftiget sig med: StoreTorvs fremtid De mindre pladser og torve omkring Rønnes centrum De store tilliggende haver Havnemiljøet specielt ved Nørrekås Arbejdsgrupperne har konstateret, at der de sidste år gentagne gange har været planer om forbedringer og moderniseringer af Rønne bycentrum. Uden at noget dog er fuldført. Arbejdsgrupperne har ved flere byvandringer beset forholdene og ved selvsyn måttet konstatere et betydeligt behov for en samlet og sammenhængende modernisering. Som Rønne bymidte henligger i dag, virker den trist, forsømt og planløs. Rønnes bymidte lever ikke op til den værdighed, den burde som øens hovedstad.

3 Er alle tankerne tænkt før? Mange af de tanker og ideer der er opstået under vort arbejde med Rønne by har vi til vor overraskelse konstateret har været fremme tidligere - måske for 10, 20, 50 eller 150 år siden! Sådan vil det nok altid være og den beskedne økonomi vort samfund har haft, har jo også reddet os fra uigennemtænkte modeluner. Men nu er alt gået i stå, selv vedligeholdelsen - efter kommunesammenlægningen. Forudsætning for løsningsforslagene Det skal understreges, at arbejdsgruppernes fremlagte tanker ikke er underbygget af konsekvensberegninger, da det tids- og resource-mæssigt havde vanskeliggjort arbejdsprocessen. Den del overlader vi til eksperterne. Deltagere i arbejdsgrupperne Bjarne Bech/ Blå Streg. Formand Lisbeth Riemann/ Bornh.Tidende. Næstformand Johnny Winther Holbech/ Menighedsrådet Bitten og Svend Lindahl Jørgen Kleener/ Ældrerådet Ebbe Birch/ designb Jette Spangsby Helge Hansen/ Bo42 Steen Frandsen/ BRK Teknik&Miljø Jacob Bjerring-Hansen/ Bornholms Museum Kim Kaspersen/ Rønne Teater Flemming West Peer Andersen/ Musikhuzet Mette Brunemark/ Musikhuzet Gruppernes medlemmer har deltaget som enkeltpersoner. Et evt. tilhørsforhold til forening/ organisation har ikke forpligtet til fremførelse af andet end egne holdninger.

4 Rønne er en attraktiv by Store områder med relativt mange bevaringsværdige bygninger gør, at det er attraktivt at bo i byen. Historien og arkitekturen er nærværende og virker tiltrækkende. Vi har lyst til at bo her og det er også her, turisterne kommer. Så vores hverdag handler altså ikke kun om energieffektivisering og moderne byggematerialer! Historien, udviklingen og vores baggrund er hele tiden med og er vigtig.

5 Et grønnere StoreTorv Der har tidligere været tradition for rækker af formklippede lindetræer, de såkaldte stammehække, på StoreTorv. Vi ønsker et grønnere StoreTorv og vil derfor videreføre traditionen, som man kan se fine eksempler på i Storegade og ved Hovedvagten. Målet er at binde torvets forskelligartede bygninger sammen til en større helhed og dermed genvinde den intimitet, der er grobund for et bedre torvemiljø i bymidten. Vi forestiller os, at torvets større virksomheder tager medejerskab til GrønneRønne ideen ved at sponsorere træerne, mens BRK sørger for plantningen.

6 StoreTorv sommer StoreTorv vinter Et bilfrit StoreTorv året rundt Torvet skal være bilfrit. Helt bilfrit. Og der skal plantes træer langs pladsens yderkant som der tidligere har været! Skulpturen skal der findes en ny placering til og StoreTorv skal gøres aktivt med bl.a scene og boder. På det offentlige borgermøde forud for arbejdsgruppens nedsættelse var der udtalte ønsker om at gøre StoreTorv bilfrit. Disse ønsker tilslutter gruppen sig - af flere grunde.

7 Et bilfrit torv øger muligheden for at indrette torvet til et samlet kreativt rum. Arbejdsgruppen foreslår derfor at torvet i højere grad bliver scene for mangeartede kreative aktiviteter. Ønsket er, at øens rige forenings- og kunstnerliv skal føle sig inspireret til at udfolde sig kreativt i det offentlige rum. Til glæde for netop det offentlige publikum. Små og store aktørgrupper skal kunne udfolde sig her og adgangen dertil skal være nem og tilgængelig. Et bilfrit StoreTorv øger muligheden for at udvikle et miljøskabende åndehul i byens centrum. Arbejdsgruppen foreslår derfor at torvet indrettes, så det opleves som et reelt åndehul for byens borgere og gæster. Et åndehul der inspirerer til at tage ophold i - og til at blive i, i længere tid end det tager blot at passere det. Torvet skal give borgerne en følelse af, at her er rart at opholde sig. Et bilfrit StoreTorv giver de næringsdrivende nye muligheder. Når bilerne forsvinder, skabes der mulighed for at især torvets østlige butikker vil få mulighed for at skabe et udendørs miljø tæt ved butikkerne, til styrkelse af salget. Målet er at gøre StoreTorv til en spændende, attraktiv og identitetsskabende byrumsplads. Derfor skal p-pladser, bilkørsel og buskørsel langs torvet fjernes og omlægges. Der skal etableres beplantning og grønt look, afslapningszoner med bænke og borde. Og en aktivitetszone med scene, hvor der kan foregå kulturelle aktiviteter. Musik, gøgl, debat. Og der kan opsættes boder til handel, service og udbud.

8 StoreTorv skal have sin friluftscene I den sydlige ende af torvet med ryggen mod lindetrægruppen ved Taxa holdepladserne, skal StoreTorv endelig have sin store FriluftsScene. Udformet skulpturelt som en såkaldt multi-purpose scene, vil den kunne anvendes bredt til kulturelle formål, teater, musik, foredrag, men skal også være et sted hvor unge kan opholde sig, når scenen ikke er i brug og hvor børn trygt kan lege, mens forældrene handler. Scenen skal udføres i bornholmsk granit med en fast, lav bagvæg og kan overdækkes med et stort sejl.. Fundamentet er hvælvet som ved springvandet midt på torvet og der er indlagt uplight scenelys i scene og siddeøer.

9 Sejloverdækket scene med øer til publikum og kunstnere Uplight scenelys i scene og øer Opholdssted for børn og unge til daglig brug

10 Ny placering ved Munch Petersens Vej Alternativ placering ved Plejehjemmet Snorrebakken Skulpturen flyttes væk fra StoreTorv Skulpturens nuværende placering og omfang vurderes at være en hindring for tilblivelsen af det nye kreative miljø, som arbejdsgruppen foreslår. Arbejdsgruppen ønsker derfor, at den nuværende skulptur flyttes til anden placering i Rønne og peger på muligheden for en placering ved de nye plejeboligers vestlige side på Snorrebakken eller på det grønne areal ved Munch Petersens Vej.

11 StoreTorv får nyt liv med boder og borde/bænkesæt Der etableres borde/bænkesæt på torvet. Og gerne bænke rundt om nogle af torvets træer. Det giver publikum mulighed for at sætte sig på torvet og nyde aktiviteterne. Som konsekvens af at torvet gøres bilfrit, bør der etableres overdækkede borde/bænkesæt ved torvets sydlige ende mellem Torvegade og Snellemark, hvor bilister har mulighed for en hurtig af-og pålæsning. Arbejdsgruppen foreslår, at der bygges et antal boder, som dels torvehandlende kan leje på torvedage eller som byens butikker og foreninger kan leje til særlige by-aktiviteter. Boderne overdækkes med sejl, der skærmer mod vind og vejr -og som i farve og kvalitet matcher scenens sejl. Gruppen foreslår, at det bliver obligatorisk, at de handlende benytter sig af disse torvetilpassede boder, når der afvikles torvedage.

12 Parkering De ca. 48 parkeringspladser som nedlægges på torvet erstattes med ledig kapacitet på byens øvrige parkeringspladser. Nye parkeringspladser kan opstå, når Rosengade / Smallegade hjørnet ryddes (evt. handicap-parkering) og når Krystalgade lukkes mod torvet og parkeringspladserne bevares. Der etableres handicapparkering i Antoniestræde. Større focus på de eksisterende store parkeringspladser Som kompensation for et bilfrit StoreTorv skal der større opmærksomhed om de eksisterende parkeringsmuligheder i dette område. Visuelle signaler i form af flagning/skiltning kunne anvendes, ligesom udnyttelse af en Parkerings App ville servicere turister og andre af byens gæster. Bedre toiletforhold ved store parkeringspladser Etablering af toiletter ved Ellekongens Plads og P.A.Holms Plads ville ligeledes blive opfattet som en positiv opdatering af serviceniveauet i øens største handelsby.

13 Vedligeholdelse Uoverstigelige udgifter forudses, hvis vedligeholdelsen af Hasle klinkerne ikke straks intensiveres! Fjern skilte og affald. Vi har set på byens belægninger og inventar. Vi er bekymrede over belægningernes manglende vedligeholdelse. Bymidten blev formet midt i 90 erne og blev i Rønne Kommunes tid godt vedligeholdt. Borgmesteren, kommuneingeniøren, kommunearkitekten og de medarbejdere, der var tilknyttet vedligeholdelsen, kom dagligt rundt og noterede sig, hvad der måtte mangle! Niveauet er faldet. Chaussestenene omkring Den gule Tråd (handicapvenligt gangspor i Hasle klinker) er sunket et par cm! Man kan falde over kanterne og BRK kan drages til ansvar ved faldulykker o.lign. Snerydningsmaskiner knuser klinkekanterne, hvilket vil koste formuer at renovere. Det er meget vigtigt at chaussestens-belægningen hæves nu! Dette er ikke et større eller vanskeligt stykke arbejde. Den flotte afløbsrende i Gågaden ligger flere steder og vipper, og enkelte sten er derfor knækket. Igen er det farligt at færdes her, og det ser sørgeligt ud. Og forfald fremmer forfald andre steder. Renholdelse af byen er et problem. Vi er mange, der skal deltage i dette, men ved større arrangementer skal den offentlige renholdelse tilpasses det øgede behov.

14 Vi behøver ikke så mange skilte! Skilte er skæve og skadede. En del af skiltene kunne måske fjernes? Det virker som om et grundigt eftersyn kunne medføre, at en del af skiltene kunne undværes. Og det positive Belysningen glæder vi os generelt over. Standerne omkring Store Torv og i Gågaden er pæne. Ved en evt. udskiftning til mere energiøkonomiske lyskilder ser vi gerne, at armaturerne fastholdes. I den ældre bydel er udskiftning af gadelamper til lavere standere et stort plus. Armaturvalget er dog også her vigtigt! Bænke, skraldestativer mm. er flotte. Selvfølgelig mangler der en bænk hist og her. Fodgængerfelternes markering med hvide marmor-lignende sten er vellykket.

15 Amtmandshaven De 4 grønne haver Grønne oaser tæt ved centrum -lige til at gå til! Som perler på en snor ligger Provste-, Amtmands-, Kommandantog Erichsens Gårds haver. De fortæller byens historie og struktur. Vi så gerne, at det var muligt at etablere et sammenhængende gangforløb mellem de 4 haver, gerne med passage gennem eller på kanten af haverne. Alle 4 haver er fredede! Efter vor opfattelse må fredningsinteressen også kunne rumme offentlig adgang. Vi tillader os derfor at foreslå små ændringer af forholdene i de 3 af haverne. Provstens Have Bunkeren bør fjernes. I havens vestskel kunne etableres en passage fra Pistolstræde (spor i muren efter låge?) til Søborgstræde så passage til Gymnasiet (fremtidig p-pladser?) lettes og gøres til en oplevelse.

16 Amtmandshaven Vi ser gerne at der straks tages initiativ til denne haves åbning! Haven er meget oplevelsesrig, smuk og spændende. Det synes uproblematisk at få adgang fra Antoniestræde og fra Storegade. Adgang fra Snellemark og videre til Krystalgade kræver at private ejendomsejere deltager. Havens placering supplerer opholdet på StoreTorv. Der er bare 50 meter fra det aktive torv til freden i haven! For at tage haven i brug kræves flg.: 6 bænke, affaldskurve, skiltning, afspærring med tov / kæde mod udlejningsdelen. Aflåsning om natten? Evt. bearbejdning af Antoniestræde-gyden, belysning gennem haven, legeredskaber, flagstang mm. Åbnings-perioden kunne måske begrænses til sommermånederne. Haven ses gerne åbnet mod Snellemark, vanskeligere mod Krystalgade. Men passage øst-vest vil nok være at foretrække.. Kommandanthaven Ejendommen er privatejet, hvorfor havens åbning nok ikke er mulig. Dog vil en tværgående passage være ønskelig, således at haverummet kan opleves. Passage kunne etableres umiddelbart øst for Hjorths Fabrik, på Odd Fellow Logens areal. Herfra vil der kunne opnås adgang videre til Rosengade ved murgennembrud og samtidig adgang til Dams Gård og Musikhuzet. Erichsens Gård Museet har tilkendegivet, at man ikke er uvillig til at åbne haven, men passage gennem karréen mellem Rosengade og Laksegade synes ikke mulig. Et gænge indenom den kommende p-plads (eller bebyggelse?) på hjørnet af Rosengade / Smallegade kunne måske delvis kompensere for dette. Biblioteksparken kunne gøres mere tilgængelig. I forlængelse af Sct. Mortensgade burde etableres en markeret indgang til parken. Træer i byen Vi har besigtiget en stor del af byens træer offentlige som private. Mange af træerne er placeret rigtigt, så de opleves på afstand og fuldender gadebilledet. Specielt p-pladserne venliggøres ofte af velplacerede træer. Meget få af træerne kan undværes uden at efterlade et tomrum. De fleste træer er lindetræer, fritvoksende på StoreTorv, stynede eller klippede i Ellekongsstræde. Få andre arter findes, f.eks. enkelte plataner i Snellemark og robinie / falsk akacie på Laksetorvet.

17 Øvrige pladser Smukke pladser endnu flere! Øvrige eksisterende og fremtidige pladser er blevet diskuteret. Vi har ikke magtet at skitsere på de forskellige løsningsmuligheder der vil være til hver enkelt pladsdannelse. Desuden har vi opdaget at andre har gjort det før os! Mange gange! Generelt synes vi at den vedtagne Bymidteplan 1994, Kommuneplantillæg nr. 24, indeholder gode oplæg til Lille Torv, Snellemark med byport og Storegade/ StoreTorvegade området. Herudover har vi set på: Kirkepladsen Dens udformning og beplantning er vigtig. Foreliggende trappeforbindelse direkte til Sdr. Bådehavn virker attraktiv. Lille Torv Her er bymidteplanerne ambitiøse og kan efter Posthusets lukning lettere realiseres. En mere beskeden tilgang kunne være nogle legeredskaber på plænen (så har hegnet en mening) og Pugga skulpturen bør tilbage. Pladsen overfor Bornholms Tidende Et pænt lille anlæg som blot skal holdes fri for biler. Dette kan gøre med bøder, enkelte store granitsten eller et fodhegn i jern, som foran smedjen på havnen ved Told&Skat.

18 Pladsen Storegade / StoreTorvegade Gamle planer med flytning af opholdsarealet mod nord synes rigtige. Parkering videre ud af StoreTorvegade kunne se mere acceptabelt ud ved dobbeltsidet parkering i stedet for skråparkering. Laksetorvet En vellykket plads, men hvor den krydsende trafik forsøgsmæssigt foreslås fjernet i sommerperioden. Rønne H. Her mangler stadig en markeret indgang til byen, en byport. De grønne områder omkring Rønne H bør inddrages i de fremtidige planer for Nørrekås. Øvrige pladser Bagerpladsen, Ved Brønden, Hovedvagten, Teaterpladsen, Krydset Snellemark/ Storegade og de fleste centrale p-pladser synes at være vellykkede. Små info-tavler er ønskelige med orientering om historiske bygninger og hændelser mv. som i Svaneke. Eksempelvis Tora Sodes Plads. Gænger / smutveje Mange flere er ønskelige. Små passager er ofte overraskende og oplevelsesrige. Ingen kørende trafik. Fra Tinghuspladsen kunne let etableres en passage forbi Rønne Bio til Nørregade.

19 Ny udnyttelse af Rønnes kommende tomme bygninger Tab af de kulturelle træfpunkter Bornholms Museum og Campus i Søborgstræde må opvejes af nye anvendelsesmuligheder for at opretholde et attraktivt byliv. Hvorfor ikke tilbyde undervisningsbygningerne i Søborgstræde til oprettelse/udflytning af en universitetsafdeling for eksempelvis arkæologi eller lign, som Bornholm allerede har stor ekspertise i. Slottet pt. flygtningecenter, kunne passende være rammen om et kollegiemiljø med plads til et stort antal universitetsstuderende. En evt. flytning af Bornholms Museum til Rø efterlader mulighed for at give Rønne sit eget bymuseum. En anden mulighed ville være at give billedkunstnere plads til fælles atelierfaciliteter og udstillingslokaler i byen. Anton Rosens Rønne Elværk, nu fredet, kunne blive en spændende ramme om et indendørs Kræmmermarked i vintersæsonen.

20 Nørrekås Forbindelse fra byen til kysten skal fremmes nu. Nørrekås skal åbnes og gøres attraktiv og suppleres med sti til udsigtspunkt helt mod vest! Og så skal vi kunne se havet bedre fra Ndr. Kystvej, - og røre det. Og kunne gå en tur helt ud til Antoinette langs kysten! Munch Petersens Vej og Ndr. Kystvejs afskæring af byen fra havet er meget problematisk. De kommende diskussioner for områdets fremtid imødeses. Vi foreslår flg. -som vistnok allerede er foreslået af andre: At der etableres 3 stk. 60 m lange fartdæmpede overgangszoner. Én ud for Griffen, én ud for Fiskerbakken og én ud for Nørrekåsgade. Zonerne kunne være med hævet, rød asfalt eller brosten, midterrabat, træbeplantning, kørebaneindsnævring og naturligvis med heraf reduceret hastighed. Dette vil give gående mulighed for at passere til kysten. I de samme zoner fjernes muren til gangstien og erstattes af trappeanlæg, som selvfølgelig føres helt ned til vandoverfladen. Tidligere tanker om selvstændig cykelsti i begge sider af Ndr. Kystvej, adskilt fra kørebanen, tiltaler os meget.

21 Pladsdannelse Ved zonen ud for Nørrekåsgade udmunder den naturlige nærmeste adgang fra bycenteret (fra StoreTorv via Krystalgade/Silkegade). Jernbanevej skal derfor fjernes (opløses) helt på dette sted og erstattes af en pladsdannelse i udstrækning som trafikdæmpningszonen. På Nørrekåsområdet skal lukketheden være slut. Fjern hegn og også nogle af skurene så en gennemsigtighed opstår. Kør BAT-busserne udenfor byen, og indret remisebygningen (den kan blive attraktiv!) til nye aktiviteter, f.eks. maritime butikker / fiskerestaurant / torvehal. Langs remisebygningen er der starten på en skærmet sti bag om redskabsskurene, forbi klubhusene og ud til et udsigtspunkt i forkastningen. Nørrekås genindtages.

22 Den Grønne Bølge er logo og slogan for den grønne fornyelse af Rønnes torve og pladser og symboliserer byens beliggenhed mellem land og hav. Medfølgende USB-nøgle indeholder en 25 minutters præsentation af 18 grønne ideer.

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte

Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte Hvidbog Byforskønnelsesprojekt for Skælskør bymidte 1/27 Indhold Oversigt over bemærkninger til forslag til byforskønnelsesprojekt for Skælskør midtby. Bemærkningerne vil blive taget til efterretning i

Læs mere

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed

INDHOLD. Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed INDHOLD 3 4 6 11 14 19 Forord Den levende by i det grønne Byliv Boligbyggeri Nye muligheder i tomme bygninger Strategien bliver til virkelighed Grundlaget for Bystrategi Haslev er udarbejdet af Center

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN H V I D B O G for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse Odsherred Kommune, Vinter 2013 INDHOLD Interessentundersøgelse 3 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG

Læs mere

December 2010. Udviklingsplan for Skibbild-nøvling. Skibbild-nøvling borgerforening

December 2010. Udviklingsplan for Skibbild-nøvling. Skibbild-nøvling borgerforening Udviklingsplan for Skibbild-Nøvling December 2010 Udviklingsplan for Skibbild-nøvling Skibbild-nøvling borgerforening Indhold: Udviklingsplaner...2 Indledning...3 Historien kort fortalt...4 Skibbild-Nøvling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse

Masterplan for Ringe 2011. Ringe - en by i bevægelse Masterplan for Ringe 2011 Ringe - en by i bevægelse Faaborg-Midtfyn Kommune 2011 Layout: COWI - lan, Udvikling og Trafik 2 Indhold Ringe - en by i bevægelse 4 Om tilblivelsen af Masterplanen 6 7 principper

Læs mere

Frederiksværk Bymidte Byens udvikling Visioner og retningslinjer April 2008

Frederiksværk Bymidte Byens udvikling Visioner og retningslinjer April 2008 Idéoplæg Frederiksværk Bymidte Byens udvikling Visioner og retningslinjer April 2008 Indhold Indledning 2 Baggrund 3 Frederiksværk i dag 4 Bymidteplanen er udgangspunktet 5 Natur og kultur i byen 6 Trafik

Læs mere

BORNHOLM 2002. alle VI GÅR LIGE IND. Den Tilgængelige By.

BORNHOLM 2002. alle VI GÅR LIGE IND. Den Tilgængelige By. BORNHOLM 2002 alle VI GÅR LIGE IND Den Tilgængelige By. 1. Resumé / forord Manglende tilgængelighed er ofte forårsaget af topografiske forhold, af byggetraditioner eller en kombination af begge. På Bornholm

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale grupper www.oksenvad.dk

Læs mere

Program for områdefornyelse i Aalestrup 2011-2016. Aalestrup til leje

Program for områdefornyelse i Aalestrup 2011-2016. Aalestrup til leje Program for områdefornyelse i Aalestrup 2011-2016 Aalestrup til leje VESTHIMMERLANDS KOMMUNE, December 2011 Dette program er udarbejdet af sbs rådgivning a/s og Vesthimmerlands Kommune i tæt samarbejde

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling

En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling En Masterplan for Langeskov - Visioner for byens fremtidige udvikling 2 >>Indholdsfortegnelse Indledning 5 Langeskovs baggrund Langeskov - historien 7 Langeskov i dag 9 Principper for udviklingen af Langeskov

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde

Helhedsplan. Vigersted by og lokalområde Helhedsplan Vigersted by og lokalområde Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 og 2014 af Vigersted Lokalråd og er færdiggjort den 30. september 2014 som oplæg til en ny lokalplan for Vigersted. Helhedsplanen

Læs mere

HOLBÆK - BYRUMSPLAN. Oktober 2007

HOLBÆK - BYRUMSPLAN. Oktober 2007 HOLBÆK - BYRUMSPLAN Oktober 2007 K l i e n t Holbæk Kommune Udviklingsafdelingen Kalundborgvej 15 4520 Svinninge Kontaktperson: Sille Frederiksen, Ark. MAA, Byplanlægger K o n s u l e n t GEHL ARCHITECTS

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB

HEDENSTED BYMIDTEPLAN PLAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB HEDENSTED BYMIDTELAN LAN FOR UDVIKLING AF HEDENSTED BYMIDTE 2013 HEDENSTED KOMMUNE TEAM BY & LANDSKAB KOLOFON Denne bymidteplan er udarbejdet af Hedensted Kommune, team By & Landskab. Arbejdet med bymidteplanen

Læs mere

Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre?

Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre? PROJEKTEJERE Projekt Status Dato Frederiksberg og Københavns Kommuner Værnedamsvej - bedre byliv og cykelforhold Bilag: Feedback fra borgerdialog Marts 2014 Bilag: Kan vi gøre Værnedamsvej endnu bedre?

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

Spørgeskema om Sankt Pauls Plads

Spørgeskema om Sankt Pauls Plads Spørgeskema om Sankt Pauls Plads Om undersøgelsen 109 personer har besvaret spørgeskemaet, der er udformet af Indre By Lokaludvalg. Besvarelserne er blevet indsamlet i forbindelse med et borgerdialogarrangement

Læs mere

bornholm // Sandvig Strandpromenade

bornholm // Sandvig Strandpromenade Sandvig Strandpromenade 184 BORNHOLM // Sandvig Strandpromenade Sandvig Strandpromenade Den lille by på Bornholms nordspids har i 100 år haft en rigtig strandpromenade, som man finder dem i store sydeuropæiske

Læs mere

Ansøgning om midler fra forskønnelsespuljen "Attraktive handelsbyer i kommunen"

Ansøgning om midler fra forskønnelsespuljen Attraktive handelsbyer i kommunen Sønderborg Kommune Teknik- & Miljøudvalget Rådhustorvet 10 6440 Sønderborg Augustenborg, den 26. februar 2015 Ansøgning om midler fra forskønnelsespuljen "Attraktive handelsbyer i kommunen" Augustenborg

Læs mere

Udviklingsplan for Hårlev. Forslag. 16 februar 2015

Udviklingsplan for Hårlev. Forslag. 16 februar 2015 Udviklingsplan for Hårlev 1 Forslag. 16 februar 2015 2 INDHOLD FORORD side 3 HÅRLEV BYMIDTE I FREMTIDEN side 4 INPUT FRA BORGERMØDET side 5 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV side 6 HÅRLEVS LANDSKAB OG GRØNNE

Læs mere

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEN BLÅ PLAN 1 Fra kommuneplan til blå plan Kommuneplanen er den overordnede ramme for brug og udvikling af havneområderne. Men den foreskriver

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

PLAN, BYG OG ERHVERV. i høring fra den 12. november til den 10. december 2014. Forslag. Asnæs C

PLAN, BYG OG ERHVERV. i høring fra den 12. november til den 10. december 2014. Forslag. Asnæs C PLAN, BYG OG ERHVERV Forslag i høring fra den 12. november til den 10. december 2014 Asnæs C - 2 FORORD Asnæs by har fået sin første udviklingsplan for bymidten. Udviklingsplanen skal være det samarbejdsredskab,

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere