Udvikling Rønne. Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling Rønne. Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling"

Transkript

1 Udvikling Rønne Et debatindlæg om byens nuværende tilstand og ønsker til Rønnes fremtidige udvikling

2 Hvem er vi? Arbejdsgruppen omkring Rønne bymidtes fremtid kom til verden efter den offentlige høring, arrangeret af Socialdemokratiet og Venstres lokale partiforeninger, den 20. oktober 2014 på Rønne bibliotek. Den første arbejdsgruppe blev nedsat på selve mødet, med det formål at viderebearbejde ideerne der fremkom under høringen. 15 personer meldte sig til gruppen, som vi senere delte i 4 undergrupper med hver sit område, herunder også PR formidling. Arbejdsgrupperne har overvejende beskæftiget sig med: StoreTorvs fremtid De mindre pladser og torve omkring Rønnes centrum De store tilliggende haver Havnemiljøet specielt ved Nørrekås Arbejdsgrupperne har konstateret, at der de sidste år gentagne gange har været planer om forbedringer og moderniseringer af Rønne bycentrum. Uden at noget dog er fuldført. Arbejdsgrupperne har ved flere byvandringer beset forholdene og ved selvsyn måttet konstatere et betydeligt behov for en samlet og sammenhængende modernisering. Som Rønne bymidte henligger i dag, virker den trist, forsømt og planløs. Rønnes bymidte lever ikke op til den værdighed, den burde som øens hovedstad.

3 Er alle tankerne tænkt før? Mange af de tanker og ideer der er opstået under vort arbejde med Rønne by har vi til vor overraskelse konstateret har været fremme tidligere - måske for 10, 20, 50 eller 150 år siden! Sådan vil det nok altid være og den beskedne økonomi vort samfund har haft, har jo også reddet os fra uigennemtænkte modeluner. Men nu er alt gået i stå, selv vedligeholdelsen - efter kommunesammenlægningen. Forudsætning for løsningsforslagene Det skal understreges, at arbejdsgruppernes fremlagte tanker ikke er underbygget af konsekvensberegninger, da det tids- og resource-mæssigt havde vanskeliggjort arbejdsprocessen. Den del overlader vi til eksperterne. Deltagere i arbejdsgrupperne Bjarne Bech/ Blå Streg. Formand Lisbeth Riemann/ Bornh.Tidende. Næstformand Johnny Winther Holbech/ Menighedsrådet Bitten og Svend Lindahl Jørgen Kleener/ Ældrerådet Ebbe Birch/ designb Jette Spangsby Helge Hansen/ Bo42 Steen Frandsen/ BRK Teknik&Miljø Jacob Bjerring-Hansen/ Bornholms Museum Kim Kaspersen/ Rønne Teater Flemming West Peer Andersen/ Musikhuzet Mette Brunemark/ Musikhuzet Gruppernes medlemmer har deltaget som enkeltpersoner. Et evt. tilhørsforhold til forening/ organisation har ikke forpligtet til fremførelse af andet end egne holdninger.

4 Rønne er en attraktiv by Store områder med relativt mange bevaringsværdige bygninger gør, at det er attraktivt at bo i byen. Historien og arkitekturen er nærværende og virker tiltrækkende. Vi har lyst til at bo her og det er også her, turisterne kommer. Så vores hverdag handler altså ikke kun om energieffektivisering og moderne byggematerialer! Historien, udviklingen og vores baggrund er hele tiden med og er vigtig.

5 Et grønnere StoreTorv Der har tidligere været tradition for rækker af formklippede lindetræer, de såkaldte stammehække, på StoreTorv. Vi ønsker et grønnere StoreTorv og vil derfor videreføre traditionen, som man kan se fine eksempler på i Storegade og ved Hovedvagten. Målet er at binde torvets forskelligartede bygninger sammen til en større helhed og dermed genvinde den intimitet, der er grobund for et bedre torvemiljø i bymidten. Vi forestiller os, at torvets større virksomheder tager medejerskab til GrønneRønne ideen ved at sponsorere træerne, mens BRK sørger for plantningen.

6 StoreTorv sommer StoreTorv vinter Et bilfrit StoreTorv året rundt Torvet skal være bilfrit. Helt bilfrit. Og der skal plantes træer langs pladsens yderkant som der tidligere har været! Skulpturen skal der findes en ny placering til og StoreTorv skal gøres aktivt med bl.a scene og boder. På det offentlige borgermøde forud for arbejdsgruppens nedsættelse var der udtalte ønsker om at gøre StoreTorv bilfrit. Disse ønsker tilslutter gruppen sig - af flere grunde.

7 Et bilfrit torv øger muligheden for at indrette torvet til et samlet kreativt rum. Arbejdsgruppen foreslår derfor at torvet i højere grad bliver scene for mangeartede kreative aktiviteter. Ønsket er, at øens rige forenings- og kunstnerliv skal føle sig inspireret til at udfolde sig kreativt i det offentlige rum. Til glæde for netop det offentlige publikum. Små og store aktørgrupper skal kunne udfolde sig her og adgangen dertil skal være nem og tilgængelig. Et bilfrit StoreTorv øger muligheden for at udvikle et miljøskabende åndehul i byens centrum. Arbejdsgruppen foreslår derfor at torvet indrettes, så det opleves som et reelt åndehul for byens borgere og gæster. Et åndehul der inspirerer til at tage ophold i - og til at blive i, i længere tid end det tager blot at passere det. Torvet skal give borgerne en følelse af, at her er rart at opholde sig. Et bilfrit StoreTorv giver de næringsdrivende nye muligheder. Når bilerne forsvinder, skabes der mulighed for at især torvets østlige butikker vil få mulighed for at skabe et udendørs miljø tæt ved butikkerne, til styrkelse af salget. Målet er at gøre StoreTorv til en spændende, attraktiv og identitetsskabende byrumsplads. Derfor skal p-pladser, bilkørsel og buskørsel langs torvet fjernes og omlægges. Der skal etableres beplantning og grønt look, afslapningszoner med bænke og borde. Og en aktivitetszone med scene, hvor der kan foregå kulturelle aktiviteter. Musik, gøgl, debat. Og der kan opsættes boder til handel, service og udbud.

8 StoreTorv skal have sin friluftscene I den sydlige ende af torvet med ryggen mod lindetrægruppen ved Taxa holdepladserne, skal StoreTorv endelig have sin store FriluftsScene. Udformet skulpturelt som en såkaldt multi-purpose scene, vil den kunne anvendes bredt til kulturelle formål, teater, musik, foredrag, men skal også være et sted hvor unge kan opholde sig, når scenen ikke er i brug og hvor børn trygt kan lege, mens forældrene handler. Scenen skal udføres i bornholmsk granit med en fast, lav bagvæg og kan overdækkes med et stort sejl.. Fundamentet er hvælvet som ved springvandet midt på torvet og der er indlagt uplight scenelys i scene og siddeøer.

9 Sejloverdækket scene med øer til publikum og kunstnere Uplight scenelys i scene og øer Opholdssted for børn og unge til daglig brug

10 Ny placering ved Munch Petersens Vej Alternativ placering ved Plejehjemmet Snorrebakken Skulpturen flyttes væk fra StoreTorv Skulpturens nuværende placering og omfang vurderes at være en hindring for tilblivelsen af det nye kreative miljø, som arbejdsgruppen foreslår. Arbejdsgruppen ønsker derfor, at den nuværende skulptur flyttes til anden placering i Rønne og peger på muligheden for en placering ved de nye plejeboligers vestlige side på Snorrebakken eller på det grønne areal ved Munch Petersens Vej.

11 StoreTorv får nyt liv med boder og borde/bænkesæt Der etableres borde/bænkesæt på torvet. Og gerne bænke rundt om nogle af torvets træer. Det giver publikum mulighed for at sætte sig på torvet og nyde aktiviteterne. Som konsekvens af at torvet gøres bilfrit, bør der etableres overdækkede borde/bænkesæt ved torvets sydlige ende mellem Torvegade og Snellemark, hvor bilister har mulighed for en hurtig af-og pålæsning. Arbejdsgruppen foreslår, at der bygges et antal boder, som dels torvehandlende kan leje på torvedage eller som byens butikker og foreninger kan leje til særlige by-aktiviteter. Boderne overdækkes med sejl, der skærmer mod vind og vejr -og som i farve og kvalitet matcher scenens sejl. Gruppen foreslår, at det bliver obligatorisk, at de handlende benytter sig af disse torvetilpassede boder, når der afvikles torvedage.

12 Parkering De ca. 48 parkeringspladser som nedlægges på torvet erstattes med ledig kapacitet på byens øvrige parkeringspladser. Nye parkeringspladser kan opstå, når Rosengade / Smallegade hjørnet ryddes (evt. handicap-parkering) og når Krystalgade lukkes mod torvet og parkeringspladserne bevares. Der etableres handicapparkering i Antoniestræde. Større focus på de eksisterende store parkeringspladser Som kompensation for et bilfrit StoreTorv skal der større opmærksomhed om de eksisterende parkeringsmuligheder i dette område. Visuelle signaler i form af flagning/skiltning kunne anvendes, ligesom udnyttelse af en Parkerings App ville servicere turister og andre af byens gæster. Bedre toiletforhold ved store parkeringspladser Etablering af toiletter ved Ellekongens Plads og P.A.Holms Plads ville ligeledes blive opfattet som en positiv opdatering af serviceniveauet i øens største handelsby.

13 Vedligeholdelse Uoverstigelige udgifter forudses, hvis vedligeholdelsen af Hasle klinkerne ikke straks intensiveres! Fjern skilte og affald. Vi har set på byens belægninger og inventar. Vi er bekymrede over belægningernes manglende vedligeholdelse. Bymidten blev formet midt i 90 erne og blev i Rønne Kommunes tid godt vedligeholdt. Borgmesteren, kommuneingeniøren, kommunearkitekten og de medarbejdere, der var tilknyttet vedligeholdelsen, kom dagligt rundt og noterede sig, hvad der måtte mangle! Niveauet er faldet. Chaussestenene omkring Den gule Tråd (handicapvenligt gangspor i Hasle klinker) er sunket et par cm! Man kan falde over kanterne og BRK kan drages til ansvar ved faldulykker o.lign. Snerydningsmaskiner knuser klinkekanterne, hvilket vil koste formuer at renovere. Det er meget vigtigt at chaussestens-belægningen hæves nu! Dette er ikke et større eller vanskeligt stykke arbejde. Den flotte afløbsrende i Gågaden ligger flere steder og vipper, og enkelte sten er derfor knækket. Igen er det farligt at færdes her, og det ser sørgeligt ud. Og forfald fremmer forfald andre steder. Renholdelse af byen er et problem. Vi er mange, der skal deltage i dette, men ved større arrangementer skal den offentlige renholdelse tilpasses det øgede behov.

14 Vi behøver ikke så mange skilte! Skilte er skæve og skadede. En del af skiltene kunne måske fjernes? Det virker som om et grundigt eftersyn kunne medføre, at en del af skiltene kunne undværes. Og det positive Belysningen glæder vi os generelt over. Standerne omkring Store Torv og i Gågaden er pæne. Ved en evt. udskiftning til mere energiøkonomiske lyskilder ser vi gerne, at armaturerne fastholdes. I den ældre bydel er udskiftning af gadelamper til lavere standere et stort plus. Armaturvalget er dog også her vigtigt! Bænke, skraldestativer mm. er flotte. Selvfølgelig mangler der en bænk hist og her. Fodgængerfelternes markering med hvide marmor-lignende sten er vellykket.

15 Amtmandshaven De 4 grønne haver Grønne oaser tæt ved centrum -lige til at gå til! Som perler på en snor ligger Provste-, Amtmands-, Kommandantog Erichsens Gårds haver. De fortæller byens historie og struktur. Vi så gerne, at det var muligt at etablere et sammenhængende gangforløb mellem de 4 haver, gerne med passage gennem eller på kanten af haverne. Alle 4 haver er fredede! Efter vor opfattelse må fredningsinteressen også kunne rumme offentlig adgang. Vi tillader os derfor at foreslå små ændringer af forholdene i de 3 af haverne. Provstens Have Bunkeren bør fjernes. I havens vestskel kunne etableres en passage fra Pistolstræde (spor i muren efter låge?) til Søborgstræde så passage til Gymnasiet (fremtidig p-pladser?) lettes og gøres til en oplevelse.

16 Amtmandshaven Vi ser gerne at der straks tages initiativ til denne haves åbning! Haven er meget oplevelsesrig, smuk og spændende. Det synes uproblematisk at få adgang fra Antoniestræde og fra Storegade. Adgang fra Snellemark og videre til Krystalgade kræver at private ejendomsejere deltager. Havens placering supplerer opholdet på StoreTorv. Der er bare 50 meter fra det aktive torv til freden i haven! For at tage haven i brug kræves flg.: 6 bænke, affaldskurve, skiltning, afspærring med tov / kæde mod udlejningsdelen. Aflåsning om natten? Evt. bearbejdning af Antoniestræde-gyden, belysning gennem haven, legeredskaber, flagstang mm. Åbnings-perioden kunne måske begrænses til sommermånederne. Haven ses gerne åbnet mod Snellemark, vanskeligere mod Krystalgade. Men passage øst-vest vil nok være at foretrække.. Kommandanthaven Ejendommen er privatejet, hvorfor havens åbning nok ikke er mulig. Dog vil en tværgående passage være ønskelig, således at haverummet kan opleves. Passage kunne etableres umiddelbart øst for Hjorths Fabrik, på Odd Fellow Logens areal. Herfra vil der kunne opnås adgang videre til Rosengade ved murgennembrud og samtidig adgang til Dams Gård og Musikhuzet. Erichsens Gård Museet har tilkendegivet, at man ikke er uvillig til at åbne haven, men passage gennem karréen mellem Rosengade og Laksegade synes ikke mulig. Et gænge indenom den kommende p-plads (eller bebyggelse?) på hjørnet af Rosengade / Smallegade kunne måske delvis kompensere for dette. Biblioteksparken kunne gøres mere tilgængelig. I forlængelse af Sct. Mortensgade burde etableres en markeret indgang til parken. Træer i byen Vi har besigtiget en stor del af byens træer offentlige som private. Mange af træerne er placeret rigtigt, så de opleves på afstand og fuldender gadebilledet. Specielt p-pladserne venliggøres ofte af velplacerede træer. Meget få af træerne kan undværes uden at efterlade et tomrum. De fleste træer er lindetræer, fritvoksende på StoreTorv, stynede eller klippede i Ellekongsstræde. Få andre arter findes, f.eks. enkelte plataner i Snellemark og robinie / falsk akacie på Laksetorvet.

17 Øvrige pladser Smukke pladser endnu flere! Øvrige eksisterende og fremtidige pladser er blevet diskuteret. Vi har ikke magtet at skitsere på de forskellige løsningsmuligheder der vil være til hver enkelt pladsdannelse. Desuden har vi opdaget at andre har gjort det før os! Mange gange! Generelt synes vi at den vedtagne Bymidteplan 1994, Kommuneplantillæg nr. 24, indeholder gode oplæg til Lille Torv, Snellemark med byport og Storegade/ StoreTorvegade området. Herudover har vi set på: Kirkepladsen Dens udformning og beplantning er vigtig. Foreliggende trappeforbindelse direkte til Sdr. Bådehavn virker attraktiv. Lille Torv Her er bymidteplanerne ambitiøse og kan efter Posthusets lukning lettere realiseres. En mere beskeden tilgang kunne være nogle legeredskaber på plænen (så har hegnet en mening) og Pugga skulpturen bør tilbage. Pladsen overfor Bornholms Tidende Et pænt lille anlæg som blot skal holdes fri for biler. Dette kan gøre med bøder, enkelte store granitsten eller et fodhegn i jern, som foran smedjen på havnen ved Told&Skat.

18 Pladsen Storegade / StoreTorvegade Gamle planer med flytning af opholdsarealet mod nord synes rigtige. Parkering videre ud af StoreTorvegade kunne se mere acceptabelt ud ved dobbeltsidet parkering i stedet for skråparkering. Laksetorvet En vellykket plads, men hvor den krydsende trafik forsøgsmæssigt foreslås fjernet i sommerperioden. Rønne H. Her mangler stadig en markeret indgang til byen, en byport. De grønne områder omkring Rønne H bør inddrages i de fremtidige planer for Nørrekås. Øvrige pladser Bagerpladsen, Ved Brønden, Hovedvagten, Teaterpladsen, Krydset Snellemark/ Storegade og de fleste centrale p-pladser synes at være vellykkede. Små info-tavler er ønskelige med orientering om historiske bygninger og hændelser mv. som i Svaneke. Eksempelvis Tora Sodes Plads. Gænger / smutveje Mange flere er ønskelige. Små passager er ofte overraskende og oplevelsesrige. Ingen kørende trafik. Fra Tinghuspladsen kunne let etableres en passage forbi Rønne Bio til Nørregade.

19 Ny udnyttelse af Rønnes kommende tomme bygninger Tab af de kulturelle træfpunkter Bornholms Museum og Campus i Søborgstræde må opvejes af nye anvendelsesmuligheder for at opretholde et attraktivt byliv. Hvorfor ikke tilbyde undervisningsbygningerne i Søborgstræde til oprettelse/udflytning af en universitetsafdeling for eksempelvis arkæologi eller lign, som Bornholm allerede har stor ekspertise i. Slottet pt. flygtningecenter, kunne passende være rammen om et kollegiemiljø med plads til et stort antal universitetsstuderende. En evt. flytning af Bornholms Museum til Rø efterlader mulighed for at give Rønne sit eget bymuseum. En anden mulighed ville være at give billedkunstnere plads til fælles atelierfaciliteter og udstillingslokaler i byen. Anton Rosens Rønne Elværk, nu fredet, kunne blive en spændende ramme om et indendørs Kræmmermarked i vintersæsonen.

20 Nørrekås Forbindelse fra byen til kysten skal fremmes nu. Nørrekås skal åbnes og gøres attraktiv og suppleres med sti til udsigtspunkt helt mod vest! Og så skal vi kunne se havet bedre fra Ndr. Kystvej, - og røre det. Og kunne gå en tur helt ud til Antoinette langs kysten! Munch Petersens Vej og Ndr. Kystvejs afskæring af byen fra havet er meget problematisk. De kommende diskussioner for områdets fremtid imødeses. Vi foreslår flg. -som vistnok allerede er foreslået af andre: At der etableres 3 stk. 60 m lange fartdæmpede overgangszoner. Én ud for Griffen, én ud for Fiskerbakken og én ud for Nørrekåsgade. Zonerne kunne være med hævet, rød asfalt eller brosten, midterrabat, træbeplantning, kørebaneindsnævring og naturligvis med heraf reduceret hastighed. Dette vil give gående mulighed for at passere til kysten. I de samme zoner fjernes muren til gangstien og erstattes af trappeanlæg, som selvfølgelig føres helt ned til vandoverfladen. Tidligere tanker om selvstændig cykelsti i begge sider af Ndr. Kystvej, adskilt fra kørebanen, tiltaler os meget.

21 Pladsdannelse Ved zonen ud for Nørrekåsgade udmunder den naturlige nærmeste adgang fra bycenteret (fra StoreTorv via Krystalgade/Silkegade). Jernbanevej skal derfor fjernes (opløses) helt på dette sted og erstattes af en pladsdannelse i udstrækning som trafikdæmpningszonen. På Nørrekåsområdet skal lukketheden være slut. Fjern hegn og også nogle af skurene så en gennemsigtighed opstår. Kør BAT-busserne udenfor byen, og indret remisebygningen (den kan blive attraktiv!) til nye aktiviteter, f.eks. maritime butikker / fiskerestaurant / torvehal. Langs remisebygningen er der starten på en skærmet sti bag om redskabsskurene, forbi klubhusene og ud til et udsigtspunkt i forkastningen. Nørrekås genindtages.

22 Den Grønne Bølge er logo og slogan for den grønne fornyelse af Rønnes torve og pladser og symboliserer byens beliggenhed mellem land og hav. Medfølgende USB-nøgle indeholder en 25 minutters præsentation af 18 grønne ideer.

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke

Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Trafiksikring og opdatering af området ved Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke Aabenraa Kommune Rambøll Byudvikling & Landskab Januar 2016 Helhedsforslag Camma Larsen-Ledets Vej, Aabenraa Indhold INTRODUKTION

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Det gode liv i Galten Midtby

Det gode liv i Galten Midtby Det gode liv i Galten Midtby Statusnotat, Omdannelse af Galten Midtby Baggrund Galten Bymidte står over for en større renovering og fornyelse. Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø Så er forslagene kommet til brug af de 60000 kr. som Hedensted Kommune har stillet til rådighed gennem borgerbudgettering. Vi skal stemme om hvilket af det 9 forslag som skal gennemføres for midlerne,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse af orientering.

Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse af orientering. KOBLINGSFORSLAG I HELSINGØR BYMIDTE: 1 1. Koblinger mellem Byen og Kulturværftet / Kronborg Foreslået fordobling af koblinger og kraftig kvalitetsforbedring af oplevelser langs begge forløb. Desuden tydeliggørelse

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen

FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Rødegårds karreen Øresundsvej 27 37, Rødegård 2 18, Lyongade 24 38, Spaniensgade 21 27 Borgerrepræsentationen har XX.YY.2012 godkendt Teknik- og Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen

TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG. Byen. At handle i byen TEKNISK GYMNASIUM SØNDERBORG Byen At handle i byen Mads, Jacob H. og Mette 1a 11-10-2013 Titelblad Teknisk Gymnasium Sønderjylland Byen At handle i byen Sider i alt: Af Mads Knapp, Jacob Hjorth og Mette

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende.

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende. Notat Sag 12.014 - Rudkøbing Multibane 17.06.2013 Vedr. Tilrettet skitseprojekt Perler på en snor Arkitektur Udgangspunktet for projektet har været at lave et parkområde, som kan udbygges over tid. Et

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade

Pladsdannelse ved Søndergade og Frederiksgade Områ 1 Pladsdannelse ved Sønr og Freriks A Fr ed er ik sg Pladsdannelsen set fra Sønr Plads med grus og sidmulighed ad e Nyt træ og evt. bænk P Belægning r afviger fra kørebanen i samme udstrækning som

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013

Opsamling på borgermøde 21.februar 2013 Dato: 22. februar 2013 Sags id: 190-2012-76937 Dok. nr.: 190-2013-39571 Center for By, Miljø og Erhverv Stiager 2 3500 Værløse Direkte telefon: 72 35 54 52 E-mail: bme@furesoe.dk Opsamling på borgermøde

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Opsamling 2. byambassadørmøde

Opsamling 2. byambassadørmøde Opsamling 2. byambassadørmøde København, 26. august 2013 Opsamling fra byvandring i Fredensborg med byambassadører d. 22. august 2013 Torsdag d. 22. august 2013 mødtes gruppen af byambassadører til en

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE E N N Ø R DEN G PLANTE Bo RSEN SMAG MIN HAVE GRØN GRØNNERE DEN GRØNNE STEDET DEN GRØNNE ligger helt centralt i Aarhus på Sankt Clemens Torv; klemt ind mellem to af byens store pladser, Storetorv og Bispetorv.

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN

BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN BILAG NR. 02 HELHEDSPLAN FOR CIRKUSPLADSEN EKSISTERENDE FORHOLD UDFORDRINGER OG POTENTIALER Området mellem Kongskærskolen, Danchells Anlæg, Nordlandshallen, Domen og Kampeløkke Havn bliver i dagligt tale

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST

OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST 1 EKSISTERENDE FORHOLD En særligt sted i byen Områdeplanen dækker trekanten mellem Blåvandvej, Tane Hedevej og Hvidbjerg Strandvej samt arealet tilhørende den tidligere Blåvand

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder

Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur samt Miljøforeningen i Odder, marts 2005 Alle byens

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG 06.08.2015 Områder 2 Ideudvikling Bogense bymidte og marina 8 10 11 9 1 a 3 2 12 4 c 6 5 7 d b e Ideudvikling Bogense bymidte og marina 3 1 Havnepladsen Området

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Masterplan Varde Midt

Masterplan Varde Midt ANDEL REKREATION >> Tillæg til Masterplan Varde Midt Projektforslag for omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde 20110531 SHELL GRUNDEN - SLOTSGADE VARDE MASTERPLAN - SKITSEFORSLAG

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER

FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER FORNYELSE OG FORSKØNNELSE I CHARLOTTENLUND BYDELSCENTER Præsentation af dispositionsforslag 26. marts 2014 GENTOFTE KOMMUNE Park og Vej I N D L E DNING OM BY D E LS FOR N Y E LS E R FO R MÅL FO R LØ B

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere