KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG"

Transkript

1 Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 128 endelig GRØNBOG EFFEKTIV FULDBYRDELSE AF DOMME I DEN EUROPÆISKE UNION: ADGANGEN TIL OPLYSNINGER OM SKYLDNERES AKTIVER (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 GRØNBOG EFFEKTIV FULDBYRDELSE AF DOMME I DEN EUROPÆISKE UNION: ADGANGEN TIL OPLYSNINGER OM SKYLDNERES AKTIVER Formålet med denne grønbog er at indlede en bred høring af interesserede parter om, hvordan adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver i EU kan forbedres. I grønbogen behandles problemerne i den nuværende situation samt mulige løsninger. Kommissionen opfordrer interesserede parter til inden den 30. september 2008 at indsende deres bemærkninger til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed Kontor C1 Civilret B Bruxelles Fax: +32-2/ De modtagne bemærkninger vil blive offentliggjort på internettet med angivelse af, hvem der har fremsendt dem, medmindre en sådan offentliggørelse vil kunne skade vedkommendes legitime interesser. I sådanne tilfælde kan bemærkningerne offentliggøres anonymt. Ellers vil bemærkningerne ikke blive offentliggjort, og der vil ikke blive taget hensyn til dem. Bemærkningerne vil blive offentliggjort på Kommissionens websted (enten på hovedportalen "Kom til Orde i Europa", som er Kommissionens indgangsportal til høringer, eller på GD JLS' høringsside, som er knyttet hertil ved et link). Kommissionen vil eventuelt afholde en offentlig høring om de i grønbogen omhandlede emner. DA 2 DA

3 I. Indledning: Mangler i den nuværende situation Der er en risiko for, at vanskelighederne ved grænseoverskridende inddrivelse af gæld kan udgøre en hindring for den frie bevægelighed for betalingspåbud inden for Den Europæiske Union og dermed for et velfungerende indre marked. Betalingsforsinkelser og manglende betaling skader såvel virksomhedernes som forbrugernes interesser. Det er navnlig tilfældet, når kreditor og fuldbyrdelsesmyndighederne ikke har oplysninger om skyldnerens opholdssteder eller aktiver. Kommissionen nævnte allerede i sin meddelelse fra 1998 om En mere effektiv opnåelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i Den Europæiske Union 1 de vanskeligheder, der gør sig gældende ved grænseoverskridende inddrivelse af gæld. To år senere anførtes følgende i programmet for gensidig anerkendelse: "Det ville nemlig være nemmere at fuldbyrde retsafgørelser i Den Europæiske Union, hvis det var muligt at skaffe sig et helt præcist overblik over en skyldners finansielle situation. Der vil derfor kunne træffes foranstaltninger med henblik på præcist at identificere de aktiver i en skyldners formue, der befinder sig på medlemsstaternes område." 2 I den undersøgelse om forbedring af fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union 3, som blev foretaget for Kommissionen i 2004, analyseredes situationen i de 15 medlemsstater, og der blev foreslået flere foranstaltninger til forbedring af fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union. I forbindelse med Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område anmodede Kommissionen de 12 medlemsstater, der siden da er tiltrådt EU, om at give oplysninger om retstilstanden i deres lande. Svarene er blevet indarbejdet i nærværende grønbog. Senest har Europa- Kommissionen den 24. oktober 2006 vedtaget en grønbog om større effektivitet i fuldbyrdelsen af retsafgørelser i Den Europæiske Union: Udlæg i bankindeståender 4. Medens der i sidstnævnte grønbog fokuseredes på én specifik foranstaltning til forbedring af fuldbyrdelsen af pengekrav, nemlig udlæg i bankindeståender, som giver en fordringshaver mulighed for at sikre et pengebeløb, som han har eller påstår at have krav på, ved at forhindre en afhændelse eller overførsel af midler, som skyldneren er krediteret på en eller flere bankkonti i Den Europæiske Unions område, så tager nærværende grønbog mere generelt sigte på at forbedre adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver, som findes i registre eller fremgår af en erklæring, som skyldneren har afgivet. Udgangspunktet i en fuldbyrdelsessag er ofte at finde frem til skyldnerens adresse og/eller at finde oplysninger om vedkommendes økonomiske forhold. I den nuværende situation opnås kendskabet til skyldnerens aktiver på nationalt plan normalt ved hjælp af forskellige oplysningskilder, navnlig registre og skyldnererklæring. Selv om de grundlæggende strukturer i de nationale ordninger tilsyneladende ligner hinanden, er der betydelige forskelle, hvad angår adgangsbetingelser, procedurer for indhentning af oplysninger, indhold og ordningernes generelle effektivitet Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet, EFT C 33 af , s. 3. Program med foranstaltninger med henblik på gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT C 12 af , s. 1. Undersøgelse nr. JAI/A3/2002/02. Den endelige rapport findes på: KOM(2006) 618 endelig. Undersøgelse nr. JAI/A3/2002/02, s. 47. DA 3 DA

4 Ved en sammenligning af ordningerne kan det konstateres, at der er to forskellige metoder til opnåelse af oplysninger 6. - Den ene er et system, hvor skyldneren afgiver en erklæring om hele sin formue 7. I nogle medlemsstater 8 findes der et lignende system, hvor skyldneren også er forpligtet til at oplyse om sine aktiver, men kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at indfri kravet. - I andre medlemsstater, navnlig dem hvor skyldneren ikke er forpligtet til at oplyse om sine aktiver, er der adgang til søgesystemer, der kan give specifikke oplysninger 9. I disse jurisdiktioner indhentes de nødvendige oplysninger hovedsageligt ved hjælp af registre. Dette system anvendes meget forskelligt, hvad angår adgangen til registre og andre oplysningskilder og hvad angår beføjelserne til at indhente eller gennemgå oplysninger. Grænseoverskridende inddrivelse af gæld hæmmes af forskellene i de nationale retssystemer og af kreditorernes utilstrækkelige kendskab til oplysningsstrukturerne i andre medlemsstater. Det forhold, at de grundlæggende strukturer i medlemsstaternes retssystemer ligner hinanden, kunne imidlertid danne basis for en tilnærmelse 10. Et mål for mulige foranstaltninger på EUplan kunne være at forbedre adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver og kreditorernes ret til at indhente oplysninger under iagttagelse af principperne om beskyttelse af skyldnerens privatliv, som står over for kreditorernes ret til en effektiv betaling, og som er foreskrevet i databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF Det skal dog bemærkes, at der i de fleste medlemsstater er tale om en kombination af elementer fra begge systemer, også i tilfælde hvor en national ordning generelt kan klassificeres som henhørende under det ene af de to systemer. F.eks. i Tyskland, Grækenland og England Spanien og Portugal F.eks. findes der i Skotland omfattende registre med onlineadgang, men retssystemet foreskriver ikke, at en skyldner eller en medskyldner skal afgive en erklæring. Undersøgelse nr. JAI/A3/2002/02, s. 48. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, EFT L 281 af , s. 31. Formålet med direktiv 95/46/EF er at sikre enkeltpersoners fundamentale ret til beskyttelse af personoplysninger, men også at sikre en fri udveksling af sådanne oplysninger inden for Den Europæiske Union. Ifølge direktivet skal enhver behandling af personoplysninger være rimelig og lovlig. Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål, og en senere behandling heraf må ikke være uforenelig med disse formål (princippet om formålsbegrænsning). Personoplysningerne skal være tilpasset omstændighederne og være relevante, og de må ikke være for vidtgående i forhold til det formål, hvortil de indsamles (proportionalitetsprincippet). Indsamlede oplysninger må ikke videregives til en tredjemand, der ikke er berettiget til at modtage dem. Behandling af personoplysninger er tilladt, hvis den pågældende har givet sit samtykke hertil, eller hvis en eller flere betingelser er opfyldt, herunder hvis behandlingen er nødvendig for den registeransvarliges opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller henhørende under offentlig myndighedsudøvelse, som den registeransvarlige er pålagt. Behandling af følsomme oplysninger er mulig, hvis det er er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares Desuden indeholder direktivets bestemmelser om gennemsigtighed en forpligtelse til at underrette den registrerede om arten af behandlingen af vedkommendes personoplysninger, herunder den registeransvarliges identitet, formålet med behandlingen og de mulige modtagere af oplysningerne. Ifølge ovennævnte regler skal formålet med behandlingen, arten af de nødvendige personoplysninger og modtagerne af oplysningerne nøje fastlægges, og den registrerede skal behørigt underrettes. Hvis disse betingelser er opfyldt, er der intet til hinder for at tilvejebringe en effektiv gennemsigtighed med hensyn til skyldnerens aktiver. DA 4 DA

5 I nærværende grønbog fokuseres der på forbedringer af den offentlige fuldbyrdelse af domme. Det betyder, at der hverken behandles spørgsmål om (materielle) begrænsninger i fuldbyrdelsen eller om private eller halvprivate organisationers rolle i forbindelse med fuldbyrdelse. Spørgsmål 1: Mener De, at der er et behov for foranstaltninger på fællesskabsplan til forbedring af adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver? Er De af den opfattelse, at der i denne sammenhæng udtrykkeligt bør tages hensyn til berøringspunkterne mellem fuldbyrdelse af domme og beskyttelse af skyldnere eller til ikke-offentlige organisationers rolle i forbindelse med fuldbyrdelse af domme? Hvilke elementer finder De i bekræftende fald vigtige? II. Mulige løsninger Oplysninger om en skyldners aktiver kan indhentes fra forskellige kilder, navnlig fra registre og fra skyldneren selv. I stedet for at fokusere på én bestemt EU-foranstaltning foreslås det derfor at overveje en række foranstaltninger, som kan medvirke til at sikre, at kreditor inden for en rimelig tid kan opnå pålidelige oplysninger om sin skyldners aktiver. De mulige foranstaltninger, der behandles i denne grønbog, er: Udarbejdelse af en håndbog om national lovgivning og praksis vedrørende fuldbyrdelse Forøgelse af de oplysninger, der er til rådighed i registre, og forbedring af adgangen hertil Informationsudveksling mellem fuldbyrdelsesmyndighederne Foranstaltninger vedrørende skyldnererklæringen. 1. Udarbejdelse af en håndbog om national lovgivning og praksis vedrørende fuldbyrdelse I øjeblikket findes der meget få oplysninger om de forskellige fuldbyrdelsesordninger i de 27 medlemsstater 12. Som et praktisk skridt kunne der udarbejdes en håndbog om medlemsstaternes fuldbyrdelsesordninger. En sådan håndbog kunne for hver medlemsstat indeholde angivelse af alle de kilder, hvor der kan indhentes oplysninger om en skyldners aktiver, kontaktadresser på de personer, der har adgang til de pågældende oplysninger, hvis adgangen hertil er begrænset, angivelse af omkostningerne ved at indhente oplysninger og andre relevante informationer. En sådan håndbog kunne gøres tilgængelig på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område 13. Spørgsmål 2: På hvilken måde mener De, at en håndbog med alle oplysninger om fuldbyrdelsesordningerne i medlemsstaterne kunne være til hjælp? Nogle grundlæggende oplysninger om de nationale fuldbyrdelsesordninger og om de kompetente myndigheder, som anmodninger om fuldbyrdelse kan indgives til, er allerede tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område: DA 5 DA

6 2. Forøgelse af de oplysninger, der er til rådighed i registre, og forbedring af adgangen hertil a) Handelsregistre De væsentligste informationskilder er de offentlige registre, og de vigtigste af disse er handelsregistrene. Handelsregistrene blev delvis harmoniseret ved Rådets første selskabsdirektiv ("publicitetsdirektivet") fra og Rådets ellevte selskabsdirektiv ("filialdirektivet") fra Ifølge publicitetsdirektivets artikel 2, stk. 1, skal selskaberne offentliggøre visse dokumenter og oplysninger 16. Ifølge filialdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a), skal filialens adresse offentliggøres. I øjeblikket indeholder virksomhedsregistrene i medlemsstaterne detaljerede oplysninger om de enkelte virksomheder (selskabsform, oprettelsesdato, selskabskapital, tekstkode, aktivitetssektor, selskabsorganerne og deres repræsentationsbeføjelser samt somme tider endog antallet af ansatte) 17. Disse oplysninger er ofte registreret elektronisk i centrale registre, hvortil der er online adgang 18. De to direktiver har således til formål at skabe gennemsigtighed i forretningsforhold i bred forstand, herunder også fuldbyrdelsesprocedurer. De foreskriver imidlertid ikke en fuld harmonisering af handelsregistrene. De finder kun anvendelse på bestemte handelsselskaber og ikke på enkeltpersoner og forretningsmæssige partnerskaber 19. Desuden kan medlemsstaterne frit oprette lokale eller centrale virksomheds- eller selskabsregistre. Medens der i Det Forenede Kongerige findes tre centrale registre med alle oplysninger om Rådets første direktiv 68/151/EØF af 9. marts 1968 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde, EFT L 65 af , s. 8. Rådets ellevte direktiv 89/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler, EFT L 395 af , s. 36. Det drejer sig om følgende dokumenter og oplysninger: a) Stiftelsesoverenskomsten samt vedtægterne, såfremt disse foreligger som et særskilt dokument. b) Ændringer vedrørende de under litra a) nævnte dokumenter, herunder også forlængelse af selskabets virksomhedsperiode. c) Efter hver ændring af stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne den fuldstændige ordlyd af det ændrede dokument i den nugældende affattelse. d) Udnævnelse, udtræden samt personlige data for de personer, der i deres egenskab af lovbestemt selskabsorgan eller som medlemmer af et sådant organ i) er beføjede til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det ved rettergang, ii) deltager i ledelsen af, i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet. Det må gennem offentlighedsforanstaltningerne præciseres, om de personer, som er beføjede til at forpligte selskabet, kan gøre dette hver for sig eller i forening med andre. e) I det mindste årligt størrelsen af den tegnede kapital, dersom stiftelsesoverenskomsten eller vedtægterne nævner en selskabskapital, medmindre forhøjelse af den tegnede kapital kræver vedtægtsændring. f) Balance og resultatopgørelse for hvert regnskabsår. Det dokument, der indeholder balancen, skal angive personlige data for de personer, der ifølge loven skal bekræfte dens indhold. I Italien er disse oplysninger registreret i et centralt register, som føres af det italienske handelskammer, og hvortil der er onlineadgang: Der gøres opmærksom på, at private tjenester for onlineadgang til handelsregistre eller til kommercielle databaser med virksomhedsoplysninger, såsom European Business Register (www.ebr.org), også er afhængige af oplysningerne i de officielle registre. Sammenlignende undersøgelser viser imidlertid, at der i alle medlemsstater er registreret oplysninger om individuelle forretningsfolk, og at disse oplysninger er tilgængelige. DA 6 DA

7 forretningsforhold, findes der i Tyskland mere end 400 registre, som føres af de lokale domstole. Desuden er oplysningerne i handelsregistrene ikke altid lige pålidelige. I nogle medlemsstater 20 kontrolleres oplysningerne ikke, før de indføres i registeret 21. I nogle medlemsstater kan oplysningerne i handelsregisteret være forældede, fordi manglende rapportering af ændringer ikke altid er belagt med tilstrækkelige sanktioner 22. Desuden omhandler publicitetsdirektivet ikke elektronisk databehandling eller onlineadgang til handelsregistre. Det skal dog bemærkes, at Rådet på sit møde den 12. og 13. juni 2007 konkluderede, at arbejdet på området e-justice skal videreføres med henblik på at tilvejebringe en teknisk platform på europæisk plan, der giver adgang til eksisterende eller fremtidige elektroniske systemer på det retlige område. Prioriteterne for det fremtidige arbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af betingelser for netværkssamarbejde mellem insolvensregistre og mellem handels- og virksomhedsregistre. Spørgsmål 3: Bør de til rådighed værende oplysninger i handelsregistrene forøges, og bør adgangen hertil forbedres? I bekræftende fald hvordan og i hvilket omfang? b) Folkeregistre En kreditor, der ønsker at finde adressen på en skyldner, som ikke er forretningsmand, kan stå over for endnu større problemer. I de fleste medlemsstater 23 er alle indbyggeres adresser registreret i et folkeregister. Disse registre er dog opbygget på meget forskellig måde. I nogle medlemsstater 24 føres de af de lokale myndigheder, så en kreditor, der søger en skyldners adresse, vil skulle lede i de lokale registre i hele landet hvilket er en umulig opgave. Ofte har kreditorer ikke adgang til de centrale registre 25. Kreditorer, der søger adressen på en skyldner, der er forbruger eller en privat enkeltperson, står derfor over for alvorlige problemer. Desuden er det ikke alle jurisdiktioner, der giver fuldbyrdelsesmyndighederne adgang til registrene. Oprettelsen af sådanne registre i de medlemsstater, hvor de ikke allerede findes, kan være i strid med de retlige traditioner. Udviklingen af private tjenester, der kan foretage søgning i andre landes registre, er kun på et meget tidligt stadium. Eventuelle mulige foranstaltninger vil også skulle respektere reglerne vedrørende databeskyttelse og beskyttelse af skyldnerens privatliv. Spørgsmål 4: Bør adgangen til de bestående folkeregistre forbedres? I bekræftende fald hvordan? c) De sociale sikringsordningers og skattevæsenets registre De sociale sikringsordningers og skattevæsenets registre indeholder ofte oplysninger om skyldneren, såsom den pågældendes adresse og oplysninger om vedkommendes arbejdsgiver og bankkonti. En adgang til sådanne oplysninger kunne gøre det væsentligt nemmere at fuldbyrde et pengekrav. Retssystemerne i de medlemsstater, hvor skyldneren ikke skal afgive en erklæring, giver fuldbyrdelsesorganerne beføjelse til at konsultere de af staten førte registre Eksempler: Irland, Nederlandene, Finland, Det Forenede Kongerige. I andre medlemsstater gennemgås og kontrolleres oplysningerne af myndigheden, inden de indføres. Eksempel: Sag C-191/95, Kommissionen mod Tyskland, Sml I, s Undtagelserne er Det Forenede Kongerige og Irland. Eksempler: Tyskland, Italien. Undtagelse: I Østrig er der onlineadgang til det centrale folkeregister: DA 7 DA

8 med henblik på at indhente oplysninger om skyldnerens aktiver 26. Fuldbyrdelsesorganernes direkte adgang til ikke-offentlige registre er imidlertid ikke begrænset til de jurisdiktioner, hvor skyldneren ikke afgiver en erklæring. Tværtimod giver de nyere lovgivninger vedrørende fuldbyrdelse de kompetente organer adgang til ikke-offentlige fortegnelser. I Østrig 27 og Spanien kan domstolene indhente oplysninger om skyldnerens beskæftigelse fra socialsikringsregistrene. I Portugal skal fogeden først anmode fogedretten om tilladelse, men der er mulighed for adgang. I Spanien og Sverige kan fuldbyrdelsesorganerne også direkte anmode skatteregistrene om oplysninger. I Slovenien kan skattemyndighederne videregive oplysninger om en given skattepligtig person til andre statslige myndigheder, til myndighederne i selvstyrende lokale områder og til offentlige myndighedspersoner til brug ved udøvelsen af de beføjelser, de er tillagt i lovgivningen. I Estland kan en foged fra 2008 få oplysninger fra sygekassernes register, fra socialsikringsregisteret og fra værdipapirregisteret. I disse jurisdiktioner er fuldbyrdelsesprocedurerne blevet væsentligt mere effektive. Endvidere behandles privat og offentlig gæld (i det mindste i et vist omfang) på samme måde. Det svenske system, hvor fuldbyrdelsesmyndighederne har adgang til socialsikringsordningernes og skattevæsenets registre, kan give kreditor bedre oplysninger end en skyldnererklæring. Da det ikke forudsætter noget samarbejde fra skyldnerens side, øger det chancerne for hurtigt at opnå nøjagtige oplysninger, og det kan være et effektivt middel for en kreditor til at opnå oplysninger om en skyldner, som ikke kan fremskaffes på anden måde. Adgangen til registre kan imidlertid være i strid med reglerne om databeskyttelse og med tavshedspligten på det sociale og skattemæssige område. Specielt kan oplysningerne i socialsikringsordningernes og skattevæsenets registre være følsomme. Derfor bør der ved adgangen til disse oplysninger tages hensyn til de særlige retlige betingelser for behandling af følsomme oplysninger, som kan være forskellige fra den ene medlemsstat til den anden. Spørgsmål 5: Bør fuldbyrdelsesmyndighederne have øget adgang til socialsikringsordningernes og skattevæsenets registre? I bekræftende fald hvordan og i hvilket omfang? 3. Informationsudveksling mellem fuldbyrdelsesmyndighederne a) Den nuværende situation I øjeblikket kan fuldbyrdelsesorganerne ikke få direkte adgang til (ikke-offentlige) registre i andre medlemsstater, som fuldbyrdelsesorganerne i det pågældende land har adgang til. Hvis fuldbyrdelsesorganerne overhovedet har adgang til sådanne registre, er adgangen begrænset til Undtagelser er her Italien og Skotland. I Nederlandene og Belgien kan fogeden indhente oplysninger om skyldnerens adresse og beskæftigelse fra de sociale sikringsordningers registre. I Luxembourg kan en kreditor anmode fredsdommeren om at kontakte de sociale sikringsordninger for at få oplysning om skyldnerens adresse og beskæftigelse. I Frankrig er den retlige situation mere kompliceret, idet fogederne ikke har direkte adgang til administrativ bistand, men skal rette henvendelse til statsadvokaturen (Procureur de la République) for at få en sådan bistand. Desuden må fogederne ikke anvende de modtagne oplysninger til andre formål end fuldbyrdelsen af det af kreditor dokumenterede krav. Ifølge Østrigs lovgivning har oplysningerne fra socialregistrene endog forrang. Der kan kun anmodes om en skyldnererklæring, hvis socialsikringsregisteret ikke kan give oplysninger om skyldnerens beskæftigelse eller indkomst. DA 8 DA

9 de nationale fuldbyrdelsesorganer. Der findes ikke i øjeblikket nogen internationale bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem nationale fuldbyrdelsesorganer 28. Det manglende samarbejde mellem fuldbyrdelsespersoner og organer i civilretlige sager står imidlertid i en skarp kontrast til det nære samarbejde mellem skattemyndighederne i Den Europæiske Union. Et direktiv vedrørende inddrivelse af fordringer i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget 29 fastlægger en ordning med direkte udveksling af oplysninger mellem de nationale myndigheder. Anvendelsesområdet for dette direktiv er blevet udvidet til også at omfatte fordringer vedrørende visse skatter 30. I direktivets artikel 4 er der fastsat følgende: "På begæring af den myndighed, der anmoder om bistand, meddeler den myndighed, der anmodes om bistand, førstnævnte myndighed alle oplysninger, der er af værdi for denne ved inddrivelsen af en fordring." Anmodningerne fremsendes nu elektronisk 31. Den anmodede myndighed er ikke forpligtet til at give oplysninger, som vil afsløre en handelsmæssig, industriel eller erhvervsmæssig hemmelighed, eller hvis meddelelse ville kunne krænke denne stats sikkerhed eller offentlige orden 32. b) Mulige løsninger Da der ikke findes registre for hele EU, kunne en mulighed derfor være at øge samarbejdet mellem de nationale fuldbyrdelsesmyndigheder og indføre en direkte udveksling af oplysninger mellem disse. Fuldbyrdelsesorganerne i en medlemsstat ville være i stand til at anmode de kompetente organer i andre medlemsstater om bistand. I så henseende kunne det bestående fællesskabsinstrument for gensidig bistand mellem skattemyndighederne tjene som model. Det kunne også undersøges, i hvilken udstrækning informationssystemet for det indre marked (IMI) kan benyttes til udveksling af oplysninger mellem de nationale fuldbyrdelsesmyndigheder. IMI er blevet udviklet som et elektronisk værktøj til udveksling af oplysninger mellem administrationerne i medlemsstaterne på alle sprog og kan potentielt benyttes i forbindelse med enhver fællesskabslovgivning De nordiske lande har imidlertid planer om at vedtage en konvention om udveksling af oplysninger i inddrivelsessager. Denne konvention vil være det første instrument, der åbner mulighed for direkte samarbejde mellem fuldbyrdelsesorganerne. Dette er imidlertid en undtagelse, og i de fleste tilfælde, hvor der i visse jurisdiktioner for nylig er givet fuldbyrdelsesorganerne bedre adgang til registre, er denne adgang fortsat strengt territorialt begrænset. Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med de foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsimportafgifter og told, EFT L 73 af , s. 18. Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001 om ændring af direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter, EFT L 175 af , s. 17. Kommissionens direktiv 2002/94/EF af 9. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger, EFT L 337 af , s. 41. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der også i artikel 44 i Kommissionens forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende lov, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende underholdspligt (KOM(2005) 649 endelig) er fastlagt en ordning for samarbejde mellem de nationale centrale myndigheder, som "giver adgang til oplysninger, der kan fremme inddrivelsen af underholdsbidrag". Disse oplysninger udleveres med henblik på bl.a. at "lokalisere den bidragspligtige" og at "vurdere den bidragspligtiges formueforhold". DA 9 DA

10 I forbindelse med en sådan løsning kunne der i en fremtidig fællesskabsretsakt fastlægges en liste over de nationale fuldbyrdelsesmyndigheder, der er berettigede til at anmode om oplysninger fra registre i andre medlemsstater, og der kunne fastsættes tidsfrister, inden for hvilke en anmodning om oplysninger skal besvares. Der kunne anvendes standardiserede formularer til spørgsmål og svar på alle fællesskabssprog, og oplysningerne kunne så vidt muligt udveksles elektronisk. Hvis denne løsning vælges, vil det være nødvendigt at overveje, hvordan der kan tages højde for de betydelige forskelle, der er med hensyn til de oplysninger, fuldbyrdelsesorganerne har adgang til. I nogle medlemsstater 33 er fuldbyrdelsesmyndighederne ikke statslige, og de har ikke adgang til de offentlige registre i deres egen medlemsstat. De ville derfor ikke kunne give de fornødne oplysninger til fuldbyrdelsesmyndighederne i andre medlemsstater. Ved procedurerne for gensidig bistand må der tages hensyn til reglerne om databeskyttelse. Spørgsmål 6: Bør informationsudvekslingen mellem fuldbyrdelsesmyndighederne forbedres? I bekræftende fald hvordan? 4. Skyldnererklæring a) Den nuværende situation I mange af de nationale systemer 34 har fuldbyrdelsesorganerne beføjelse til direkte at udspørge skyldneren om dennes aktiver. I nogle medlemsstater afgives skyldnererklæringen i form af en forklaring i fogedretten. Skyldneren skal give møde ved en mundtlig forhandling i retten, hvor han udspørges af dommeren (eller en dommerfuldmægtig) 35. Kreditor kan stille F.eks. Frankrig og Det Forenede Kongerige. Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Østrig, Portugal, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige (England og Wales). I Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Skotland kan skyldneren ikke afkræves en erklæring. I Frankrig er der dog en begrænset forpligtelse for skyldneren til at oplyse om en bankkonto, i Nederlandene kan fuldbyrdelsesorganet afkræve skyldneren oplysninger om dennes indtægter, og i Belgien skal skyldneren oplyse om sine aktiver, hvis han anmoder om et sikrende retsmiddel. I Italien overvejes det at indføre en skyldnererklæring. I Letland findes der ikke som sådan en skyldnererklæring. Ifølge retsplejeloven (artikel 552 og 557) gælder der dog på tidspunktet for fuldbyrdelsen af en afgørelse eller en dom en forpligtelse for skyldneren til at give fogeden oplysninger om sine økonomiske forhold. Hvis skyldneren forsætligt giver fogeden forkerte oplysninger om sine økonomiske forhold, kan han ifalde et administrativt eller strafferetligt ansvar. I Rumænien er der ingen forpligtelse for skyldneren til at afgive en erklæring om sine aktiver/indkomster, inden der opnås en fuldbyrdelseskendelse. Ifølge retsplejeloven er det fogedens pligt ved alle lovlige midler at forsøge at opnå en hurtig og fuldstændig efterkommelse af den forpligtelse, der er omhandlet i fuldbyrdelseskendelsen. Fogeden kan kræve, at skyldneren udfærdiger en skriftlig erklæring med oplysning om sine indkomster og aktiver samt om stedet, hvor sidstnævnte befinder sig (retsplejelovens artikel 373). På Cypern skal skyldneren anmode retten om at blive erklæret konkurs. Som et første skridt indgiver skyldneren en konkursbegæring til retten, som derefter erklærer skyldneren konkurs. I Danmark, Irland, England, Østrig og Spanien. I Bulgarien indeholder retsplejeloven af 1952 ikke i øjeblikket nogen regler om en skyldnererklæring. Ifølge retsplejelovens artikel 448, som træder i kraft den 1. marts 2008, bliver skyldneren forpligtet til at give møde for distriktsdomstolen og til her at oplyse om alle sine aktiver og indtægter, hvis de kendte aktiver ikke er tilstrækkelige. For at kunne opnå en skyldnererklæring skal fogeden indgive en anmodning herom til regionalretten, som tager stilling hertil på et offentligt retsmøde. Hvis skyldneren DA 10 DA

11 yderligere spørgsmål 36. Der kan også foretages krydsforhør af skyldneren, og denne skal forelægge skriftlige beviser for sine aktiver 37. I andre medlemsstater afgives skyldnererklæringen ved udfyldelse af standardformularer 38. I disse medlemsstater tillægges skyldnererklæringen ikke beviskraft, idet den nærmere betragtes som en indsamling af faktiske oplysninger fra fuldbyrdelsesorganernes side. Der findes to forskellige modeller for erklæringen: den første model forpligter skyldneren til at oplyse om alle sine aktiver, medens den anden begrænser forpligtelsen til kun at omfatte aktiver, der er tilstrækkelige til at indfri kreditors krav. Betingelserne for at opnå en skyldnererklæring ligner hinanden. I alle medlemsstater er det kreditor, der anmoder om erklæringen. Normalt kræves erklæringen kun afgivet efter en udlægsforretning uden dækning, eller hvis en forestående udlægsforretning ikke forventes at give dækning. Nyere fuldbyrdelsessystemer kræver, at erklæringen skal afgives ved procedurens begyndelse for at give fuldbyrdelsesorganerne mulighed for at opnå de nødvendige oplysninger på et tidligt tidspunkt 39. I disse systemer er en udlægsforretning uden dækning ikke nogen betingelse. Det væsentligste problem i forbindelse med en skyldnererklæring er, at erklæringen skal afgives personligt. Hvis skyldneren nægter at give oplysninger om sine aktiver, kan fuldbyrdelsesorganerne (med politiets hjælp) anvende fysisk tvang og arrestere skyldneren 40. I Portugal kan en modvillig skyldner pålægges bøder; i mange andre medlemsstater 41 kan skyldneren idømmes fængsel (i op til et eller endog to år). Afgivelse af en ukorrekt eller falsk giver ukorrekte oplysninger eller nægter at give møde for retten eller at oplyse om sine aktiver, ifalder han ansvar i henhold til straffelovens artikel 290a og kan i så fald straffes med fængsel i op til tre år. I Tjekkiet findes der en erklæring om aktiver (retsplejelovens 260a 260h). Der er ikke nogen foreskreven form, og erklæringen kan også afgives mundtligt for retten. Nægter skyldneren at give oplysninger om sine aktiver, eller giver han falske oplysninger, kan han straffes med fængsel i op til et år eller med en bøde (straffelovens 256 d). I Slovenien er skyldneren efter anmodning fra kreditor eller på rettens foranledning, hvis kreditor godtgør en formodning om, at de foreslåede fuldbyrdelsesforanstaltninger ikke vil være tilstrækkelige til at opnå fuld dækning af kravet, forpligtet til på ethvert tidspunkt under fuldbyrdelsesproceduren at forelægge en fortegnelse over sine aktiver sammen med et bevis for ejendomsretten hertil samt over andre bestående rettigheder med hensyn til disse aktiver og til at oplyse om beviser, der kan støtte hans påstande. Retten afsiger et dekret om, at skyldneren skal forelægge en sådan fortegnelse over sine aktiver. Hvis skyldneren ikke forelægger en fortegnelse inden for den af retten fastsatte frist, afholdes der et retsmøde, hvor skyldneren udspørges om de faktiske forhold vedrørende hans fortegnelse over aktiver. Retten skal belære skyldneren om følgerne, hvis der afgives falsk forklaring. En skyldner, der er blevet behørigt indkaldt, men ikke giver møde i retten, eller som på retsmødet eller i sin fortegnelse over aktiver ikke giver korrekte og sande oplysninger, straffes med en bøde på indtil EUR for fysiske personer og på indtil EUR for juridiske personer og eneindehavere. Dette er tilfældet i de fleste medlemsstater. I Irland og England. Tyskland, Spanien, Østrig, Sverige. F.eks. i Spanien og Portugal. I Irland og England betragtes manglende efterkommelse af en retskendelse som foragt for retten. Danmark, Tyskland, Irland, England, Grækenland, Spanien, Østrig, Portugal og Sverige. DA 11 DA

12 erklæring betragtes som en strafbar handling 42. Derfor skal erklæringen i nogle medlemsstater afgives under edsansvar eller på tro og love 43. I nogle medlemsstater findes der ikke nogen skyldnererklæring 44. Det kan forklares ved, at skyldnererklæringen er en form for "personlig tvang" (nemlig tvang over for skyldneren som person), som kan straffes med fængsel. En yderligere grund kan være erklæringens retlige art, idet den kan betragtes som en form for bevisoptagelse, navnlig hvis den afgives mundtligt på et møde i fogedretten. Da fuldbyrdelsesorganerne i de fleste romanske medlemsstater er klart adskilte fra domstolene, kan en sådan bevisoptagelse her anses for ikke at være forenelig med fuldbyrdelsesorganernes opgaver. I andre medlemsstater kan erklæringen imidlertid også afgives over for fogeden eller over for andre fuldbyrdelsesorganer. Desuden anerkendes det i vidt omfang, at en skyldner er forpligtet til at oplyse om sine aktiver i sager vedrørende konkurs eller insolvens 45. b) Mulige løsninger Hvis det med hensyn til skyldnererklæringen findes nyttigt og nødvendigt at træffe foranstaltninger på fællesskabsplan for at forbedre adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver, findes der en række forskellige muligheder. En mulighed ville være en fællesskabsretsakt, der pålægger medlemsstaterne en forpligtelse til at indføre en procedure for opnåelse af en skyldnererklæring, men som overlader det til deres eget skøn at fastsætte betingelserne for, hvornår en sådan erklæring kan kræves. Et udkast til en sådan bestemmelse er blevet udarbejdet af Storme-gruppen for tilnærmelse af procedurerne i civilretlige sager i EU 46. Et instrument, der kun fastlægger en sådan "minimumsharmonisering", ville imidlertid indebære adskillige ulemper. Forskellene i de nationale retssystemer ville fortsat bestå, oplysninger på grundlag af en enkelt fælles formular ville ikke være mulige, og der ville fortsat bestå betydelige forskelle med hensyn til idømmelsen af straf i tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelsen I Estland kan retten tvangsfremstille eller fængsle en skyldner, som uden gyldig grund undlader at meddele fogeden fortegnelsen over sine aktiver eller nægter at efterkomme forpligtelsen til at aflægge ed. En skyldner kan idømmes hæfte i indtil 30 dage. Et år efter en edsaflæggelse kan det kræves, at skyldneren igen aflægger ed, men kun hvis fogeden har grund til at formode, at skyldneren har erhvervet aktiver efter den første edsaflæggelse. F.eks. kan retten i Estland på fogedens eller en kreditors anmodning kræve, at skyldneren i retten skal aflægge ed på, at de oplysninger om hans aktiver, han har meddelt fogeden, er korrekte. Se fodnote 33 og 34. Det er tilfældet i Belgien i sager om forbrugeres insolvens. Se artikel 12, stk. 4, i ekspertgruppens forslag, der er medtaget i Storme-rapporten (ed.) Rapprochement du Droit Judiciaire de l`union Européenne - Approximation of Judiciary Law in the European Union, s For the protection of a judgment creditor who establishes his inability to find sufficient assets in the hands of the judgment debtor for the satisfaction of the judgment, the law of Member States shall provide: 1. that the debtor shall disclose in their entirety the nature and location of his assets. Such disclosure shall be made to the creditor or the proper authority as provided by law; 2. that the proper authority may require third parties to disclose any information relating to the assets of the debtor which is in their possession. Third parties includes any institution which holds an account in the name of the debtor. 3. sanctions whereby these obligations may be enforced. DA 12 DA

13 Ved indførelsen af en ordning for opnåelse af en skyldnererklæring bør der tages hensyn til proportionalitetsprincippet. Erklæringen bør ikke indeholde oplysninger, der ikke er nødvendige af hensyn til formålet med anmodningen. Ved en løsning, der forpligter skyldneren til forud at oplyse om alle sine aktiver, tages der mindre hensyn til privatlivets fred end ved en løsning, hvor skyldneren kun er forpligtet til at give de oplysninger, der er nødvendige, når specifikke betingelser er opfyldt. c) Indførelse af en EU-erklæring om aktiver En anden mulighed, der må overvejes, er derfor indførelse af en standardiseret "EU-erklæring om aktiver", som ville forpligte skyldneren til at oplyse om alle aktiver i det europæiske retsområde. Oplysningerne vedrørende skyldnerens aktiver bør ikke begrænses af det territorialprincip, der gælder for fuldbyrdelsesprocedurerne i medlemsstaterne, da alle en skyldners aktiver inden for det europæiske retsområde, hvor den frie bevægelighed for retsafgørelser er sikret, i princippet kan omfattes af fuldbyrdelsen 47. Erklæringen kunne afgives på en standardformular, der foreligger på alle fællesskabssprog. Der kunne fastsættes minimumsstandarder (eller endog fælles standarder) for betingelserne og erklæringens indhold samt for de tilknyttede sanktioner. Det ville medføre, at kreditorerne ville have lige adgang til oplysninger om aktiver i det europæiske retsområde, samtidig med at alle skyldnere inden for det indre marked ville nyde samme beskyttelse. Desuden ville der i mindre udstrækning forekomme "oplysningsshopping" inden for det europæiske retsområde. Da det eventuelle instrument ikke bør gribe ind i fuldbyrdelsesorganernes struktur i de enkelte medlemsstater, kunne hver medlemsstat udpege et kompetent organ eller en offentlig myndighed, hvor erklæringen skal afgives. Oplysningerne ville blive videregivet til kreditor eller til den kompetente myndighed, alt efter den enkelte medlemsstats lovgivning (f.eks. til fogeden eller fuldbyrdelsesorganet eller i fogedretten). Skyldneren bør have mulighed for at undgå forpligtelsen til at afgive erklæringen, hvis han tilbyder betaling eller giver oplysning om aktiver, der er tilstrækkelige til at dække det krav, der skal fuldbyrdes. Det forekommer også tilrådeligt at give skyldneren mulighed for at undgå forpligtelsen til at afgive en erklæring, hvis han tilbyder en ratebetaling, som er sikret ved en bankgaranti eller en tilsvarende sikkerhed. Skyldneren kunne afgive erklæringen ved at udfylde en formular. Dette bør i videst muligt omfang ske ved at afkrydse felter (for at angive, om en given form for aktiver er til stede). Der kunne også gives mulighed for at udfylde formularen online i det europæiske civilretlige atlas 48. Endelig kunne retsakten fastlægge de sanktioner, som skal anvendes i tilfælde af manglende efterkommelse. En løsning, det ville være værd at overveje, ville være at fastsætte bestemmelser om bøder og om arrestation af skyldneren. Hvis skyldneren giver ukorrekte oplysninger, kunne dette være omfattet af strafferetten. For at undgå urimelig tvang over for skyldneren, kunne det i retsakten forbydes at offentliggøre skyldnererklæringen i et offentligt tilgængeligt register ("debitorregister") Det skal bemærkes, at det allerede ifølge gældende praksis i visse medlemsstater (navnlig Østrig, Tyskland og England) gælder, at territorialprincippet ikke finder anvendelse på skyldnererklæringer. Skyldnerens forpligtelse til at afgive en erklæring på tro og love, er ikke begrænset til aktiverne i hjemlandet, men skyldneren skal oplyse om alle sine aktiver, også dem i udlandet. DA 13 DA

14 Spørgsmål 7: Finder De, at der bør indføres en EU-erklæring om aktiver? Spørgsmål 8: På hvilke betingelser bør det i bekræftende fald være muligt at opnå en sådan erklæring. Bør der fastsættes sanktioner for ukorrekte angivelser i erklæringen? I bekræftende fald hvilke? Spørgsmål 9: Hvilken grad af harmonisering finder De passende for en EU-erklæring om aktiver? Hvad bør det præcise indhold af EU-erklæringen om aktiver være? 5. Andre foranstaltninger Bortset fra de mulige foranstaltninger til forbedring af adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver, der er behandlet i grønbogen, kunne der eventuelt overvejes andre foranstaltninger. Spørgsmål 10: Hvilke andre foranstaltninger på EU-plan ville De foreslå for at forbedre adgangen til oplysninger om skyldneres aktiver? DA 14 DA

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 31 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Retsudvalget 15. april 2008 Ny grønbog om fri bevægelighed for skyldnerdata Kommissionen har

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0159 Offentligt DA C 203 E/86 De Europæiske Fællesskabers Tidende 27.8.2002 Rådets forordning om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 125 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fjernelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2008 KOM(2008)194 endelig 2008/0083 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner 12. 10. 1999 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 264/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 2157/1999 af 23. september 1999 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af bilag II og III til Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere