Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: / Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende Kommissionens grønbog om effektiv fuldbyrdelse af domme i Den Europæiske Union: Adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver (KOM (2008) 128 endelig af 6. marts 2008) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Kommissionens grønbog har været sendt til høring hos: Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Procesbevillingsnævnet, Datatilsynet, Dommerforeningen, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolenes Tjenestemandsforening, HK Landsklubben Danmarks Domstole, Advokatrådet, Arbejdsdirektoratet, Foreningen Danske Inkassoadvokater, Dansk Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Institut for Menneskerettigheder, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Finansrådet, Realkreditrådet, Forsikring & Pension, Ejendomsforeningen Danmark, HTS Interesseorganisationen, HTS Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen, Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Dansk Inkasso Brancheforening, Liberale Erhvervs Råd, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Fagligt Fælles Forbund, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, Dansk Told og Skatteforbund, Landbrugsrådet, Foreningen af Registrerede Revisorer, IT-Brancheforeningen, Danske Finansieringsselskabers Forening, Boligselskabernes Landsforening og Lejernes Landsorganisation. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2. Høringssvarene Østre Landsret, Vestre Landsret, samtlige byretter, Procesbevillingsnævnet, Kommunernes Landsforening, Forbrugerombudsmanden, Ejendomsforeningen Danmark og Foreningen af Registrerede Revisorer har oplyst, at de ikke har bemærkninger til grønbogen Generelle bemærkninger Danske Inkassoadvokater har udtalt sig positivt om en ensretning og forbedring af adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver. Det er dog foreningens opfattelse, at det ikke er muligt at forbedre inddrivelsesmulighederne væsentligt uden samtidig at se på de enkelte nationale ordninger. Danske Inkassoadvokater har yderligere tilkendegivet, at en forbedret adgang til registeroplysninger efter foreningens opfattelse er den mest optimale løsning, idet det er foreningens erfaring, at skyldnerens egen erklæring om sine aktiver, uanset at denne er afgivet under strafansvar, ikke altid er korrekt. Herudover har foreningen peget på en række problemer med de eksisterende adgange til oplysninger om skyldnerens aktiver. Datatilsynet har ikke fundet sig i stand til at udtale sig om behovet for initiativer vedrørende fuldbyrdelsesmyndighedernes muligheder for at få adgang til oplysninger. Datatilsynet har imidlertid henledt opmærksomheden på bestemmelserne i persondataloven, herunder de særlige danske regler vedrørende behandling af kreditoplysninger, i lovens kapitel 5 og 6. Samtidig har Datatilsynet anmodet om at blive hørt om eventuelle konkrete initiativer vedrørende udveksling af oplysninger om skyldneres aktiver. Finansrådet bakker op om Kommissionens målsætning om at gøre det lettere at få fuldbyrdet domme på tværs af grænserne. Finansrådet har i øvrigt bemærket, at selv om antallet af tilfælde, hvor borgere bosat i andre lande låner penge i en dansk bank, fortsat er beskedent om end stigende, oplever Finansrådets medlemmer i langt højere grad, at kunder, der i en periode har boet i Danmark og derfor har optaget lån i danske banker, flytter til et andet land. Efter Finansrådets opfattelse kan der være behov for at få øget adgang til oplysninger om disse kunders aktiver, hvis 2

3 de kommer i restance med deres betalinger. Finansrådet har dog på nuværende tidspunkt svært ved at vurdere værdien af de tiltag, der er foreslået i grønbogen. Håndværksrådet og Liberale Erhvervs Råd støtter generelt initiativer, der kan forbedre adgangen til oplysninger om skyldnerens forhold. Retssikkerhedsfonden er enig i grønbogens overordnede målsætning, men har påpeget en række forhold, som den finder retssikkerhedsmæssigt betænkelige. Retssikkerhedsfonden påpeger således, at der bør findes en passende balance mellem på den ene side kreditorernes berettigede interesse i at kunne inddrive gæld og på den anden side debitorernes retssikkerhed. Herudover har Retssikkerhedsfonden bl.a. anført, at den virksomhed der udøves af inkassobureauer og virksomheder, der driver virksomhed ved salg af kreditoplysninger, også bør inddrages i et eventuelt initiativ vedrørende fuldbyrdelse Bemærkninger til de konkrete spørgsmål som stilles i grønbogen Spørgsmål 1 Advokatrådet har bemærket, at inddrivelse af gæld i andre EU-lande på nuværende tidspunkt er meget vanskeligt og omkostningskrævende, og mindre/mellemstore virksomheder opgiver derfor ofte at inddrive tilgodehavender i andre lande. Herudover har Advokatrådet anført, at der er behov for foranstaltninger på fællesskabsplan til forbedring af adgangen til oplysninger om skyldnerens aktiver. Det er dog Advokatrådets opfattelse, at det er afgørende, at adgangen til oplysningerne suppleres med beskyttelse af skyldner Spørgsmål 2 Advokatrådet ser positivt på forslaget om, at der udarbejdes en håndbog på området, navnlig hvis håndbogen også kommer til at indeholde oplysninger om omkostningerne, der er forbundet med inddrivelsen, og om hvor lang tid det kan forventes, at en inddrivelse vil tage. Domstolsstyrelsen har bemærket, at en overskuelig og lettilgængelig håndbog kunne være til hjælp. Domstolsstyrelsen påpeger dog i den forbindelse, at der bør tages stilling til, hvem der skal udarbejde og løbende vedligeholde en eventuel håndbog. 3

4 Håndværksrådet finder, at det vil være til hjælp for kreditorer, hvis man udarbejder en håndbog med oplysninger om fuldbyrdelsesordningerne i medlemslandene. Håndbogen kan dog efter Håndværksrådets opfattelse ikke stå alene, og skal efter rådets opfattelse mest ses som et supplement til andre af de løsningsforslag, som Kommissionen fremsætter i grønbogen. Liberale Erhvervs Råd har bemærket, at en håndbog vil være ønskelig, men har udtrykt tvivl om, i hvilket omfang den vil blive anvendt af enkelte erhvervsdrivende, der erfaringsmæssigt søger professionel bistand og rådgivning i inddrivelsesprocessen Spørgsmål 3 Advokatrådet har opfordret til, at indholdet i handelsregistrene forbedres og harmoniseres. Advokatrådet bemærker i den forbindelse, at den harmonisering, der er sket i virksomhedsregistrene, med fordel også kunne gennemføres i handelsregistrene. Samtidig bemærker Advokatrådet, at det vil forbedre beslutningsgrundlaget, hvis det sikres, at alle oplysningerne har samme aktualitet, indeholder samme detaljer, kontrolleres ensartet, ligesom der bør være den samme sanktion ved manglende indberetning. Liberale Erhvervs Råd har udtalt sig til støtte for lettere adgang til de eksisterende registre i medlemslandene Spørgsmål 4 Advokatrådet har opfordret til, at adgangen til folkeregistre ensartes således, at det i samtlige medlemslande er muligt at rette henvendelse til en offentlig myndighed for at få visse nødvendige oplysninger om bopæl m.v. Dog bør der efter Advokatrådets opfattelse ikke være adgang til særlige oplysninger om f.eks. børn. Forbrugerrådet har bemærket, at rådet ikke finder, at der på det foreliggende grundlag er behov for at udvide adgangen til oplysninger fra Det Centrale Virksomhedsregister og Folkeregisteret. Håndværksrådet mener ikke, at der bør være fri adgang til folkeregistre. For at få adgang til folkeregistre bør en kreditor således efter Håndværks- 4

5 rådets opfattelse være i stand til at dokumentere en retlig interesse i form af f.eks. et økonomisk krav. Liberale Erhvervs Råd har udtalt sig positivt om en koordinering af folkeregistre i samtlige medlemslande Spørgsmål 5 Advokatrådet har anført, at en adgang til oplysninger fra socialsikringsordninger og skattevæsenet ville lette inddrivelsesprocessen. Hvis der skulle åbnes for adgangen til disse oplysninger, vil der dog skulle foretages en nærmere overvejelse og afvejning af henholdsvis skyldners retssikkerhed og kreditors interesse i hurtig og effektiv inddrivelse. Danske Inkassoadvokater er af den opfattelse, at fordringshavere af hensyn til skyldnerens private forhold ikke bør have adgang til så følsomme oplysninger, som der er i socialsikringsordninger og skattevæsenets registre. Forbrugerrådet finder ikke, at det ville være acceptabelt at give kreditorer adgang til oplysninger om skyldnere hos skattevæsenet eller de sociale myndigheder Spørgsmål 6 Advokatrådet har bemærket, at der bør skelnes mellem statslige/offentlige eller private fuldbyrdelsesmyndigheder i forbindelse med adgangen til eller forbedring af adgangen til at udveksle oplysninger mellem fuldbyrdelsesmyndigheder. Kun særligt sikrede private fuldbyrdelsesmyndigheder skal efter Advokatrådets opfattelse have adgang til oplysninger fra andre fuldbyrdelsesmyndigheder. Advokatrådet mener imidlertid, at statslige/offentlige fuldbyrdelsesmyndigheder bør kunne få adgang til oplysninger hos hinanden Spørgsmål 7, 8 og 9 Advokatrådet har tilkendegivet, at indførelsen af en EU-erklæring med oplysninger om skyldnerens aktiver i alle medlemslande ville være formålstjenlig, men kun hvis det sikres, at erklæringen afgives på samme grundlag, og på en måde der sikrer, at kreditor kan have tiltro til, at den er korrekt. 5

6 Domstolsstyrelsen har ikke fundet anledning til at udtale sig om, hvorvidt der bør indføres en EU-erklæring om aktiver. Hvis en sådan erklæring skal indføres, finder Domstolsstyrelsen imidlertid, at det bør være en forudsætning, at der er tilstrækkelig IT-understøttelse, således at afgivelse af erklæringer ikke medfører en øget arbejdsbyrde for fogedretterne. Domstolsstyrelsen har yderligere bemærket, at erklæringen bør have et indhold, der gør den praktisk anvendelig. Håndværksrådet støtter forslaget om at udarbejde en EU-erklæring og har i den forbindelse bemærket, at en sådan erklæring bør have karakter af en standardformular, der er anvendelig i alle medlemslande. Skyldnerens udfyldelse af EU-erklæringen bør ske under strafansvar. 6

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget L 168 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 3. marts 2006 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2006-740-0150 Dok.: CKV40433 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3207 - RIA Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0011

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 250 Offentligt J.nr.: 2009-251-0130 Dato: 2. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes til orientering grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Europa-Kommissionens

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere