Opdagelsens Øjeblikke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdagelsens Øjeblikke"

Transkript

1 Opdagelsens Øjeblikke Medieleg som social sansning Hanne Miriam Larsen Jeg har en god veninde, mit gudbarn Emma på 3 år. Når jeg taler i telefon med Emmas mor eller far, prøver Emma som regel at låne mobiltelefonen, hvis hun finder ud af, at det er mig der ringer, hvorefter vi får en lille snak. For et par måneder siden havde jeg ringet til Emmas mor, Emma fik så overdraget telefonen, og efter vi havde snakket et øjeblik, kunne jeg høre Emma fnise og hørte hendes mors stemme i baggrunden:»kom her, Emma!«. Det næste jeg hørte i telefonen var en grinende Emma, der sagde:»jeg løber væk med dig!«, så lyden af Emma der løb og hvinede, så Emmas mor der kaldte på hende, og så Emma i telefonen igen:»kom Hanne, vi løber væk!«. Denne samtale, med alt hvad den indebærer af social begivenhed, ville ikke have kunnet finde sted, da jeg selv var i samme alder som Emma er nu, i På den tid var en telefon ikke hvermandseje, den var bordbaseret og ikke sådan at løbe væk med. Emma, derimod, er vokset op i en hverdag, hvor telefoner er selvfølgelige og håndholdte. Med mobiltelefonen har Emma fået mulighed for at løbe med min stemme i øret og opleve, at vi stikker af sammen. En fælles sanseoplevelse med mediet i midten. Medialisering og medieleg i Mejsen For Emma og hendes jævnaldrene er de elektroniske medier en integreret del af hverdagslivet. Ingen tidligere generation har i samme grad haft adgang til computere, fotoapparater, videokameraer og telefoner som brugsredskaber. Medieudvalget og sammensmeltningen mellem de forskellige medier er i hastig vækst, og vores hverdag bliver, med Ulf Hannerz ord, til stadighed mere medialiseret (Hannerz 1990). Samtidig er de elektroniske medier blevet mere multifunktionelle, ikke bare rent teknisk, men også i forhold til de sammenhænge vi anvender dem i. Hvor de elektroniske medier førhen overvejende havde status og anvendelse som professionelle arbejdsredskaber eller luksusgoder i hjemmet, er de nu tilgængelige overalt i vores hverdag og kon-

2 64 Opdagelsens Øjeblikke strueret med henblik på interaktivitet og kreativitet for både børn og voksne. Disse medier er hele tiden i nærheden og i brug som del af forskellige former for væren i vores hverdag, og er som sådan væsentlige redskaber for vores identitetsdannelse, erfaringsopsamling og samværsformer. Børnene og de voksne i børnehaven Mejsen bruger de elektroniske medier i deres lege og daglige omgang med hinanden. På billedet fra en kameraleg ser vi en rundkreds af børn der løber. I midten står en pige med et fotografiapparat rettet mod de løbende, som forsøger at undslippe eller lader sig indfange af et klik på kameraet. Det er leg, og det er samtidig en sanselig, social begivenhed, som kræver nærvær og handling, og hvor der er regler, der skal forhandles og forvaltes. Og kameraet er en vigtig udløsende faktor for udfaldet af legen:»bordet fanger«, når kameraet fanger. Som afsæt for, hvordan man kan forsøge at forstå, hvad der er på færde i børnenes kameraleg, er jeg inspireret af Mette Sandbye, der i bogen Kedelige Billeder skriver om snapshots, eller hverdags-fotografier som en social praksis, en måde hvorpå vi søger at præsentere og betegne den verden, vi bevæger os i (Sandbye 2007, s. 29). Mette Sandbye foreslår, at hverdagsfotografiet ikke skal forstås som en form for autentisk repræsentation eller en stræben efter mødet med det virkelige, men som en form for kognitiv begivenhed:»en form for sansning der ikke er en kopi eller efterligninger af noget, men som besidder nogle sansekvaliteter i sig selv«(ibid. s. 31). Mette Sandbyes forståelse af hverdagsfotografier som resultater af en sanseoplevelse, der samtidig er en social praksis, kan bruges til at overveje medielegens muligheder i forhold til det sanselige og det sociale. For Sandbye er det vigtigste træk ved hverdagsfotografiet som praksis, at der ikke bare etableres en relation til individdets egne sanse-

3 Opdagelsens Øjeblikke 65 oplevelser, men at der samtidig stræbes mod at skabe et mellemmenneskeligt fundament:»i den måde snapshottet bruges ( ) handler det om at bygge op og forsøge at skabe et fundament for kommunikation frem for at bryde ned og endnu en gang demonstrere kommunikationens og virkelighedsrepræsentationens umulighed«(ibid. s. 31). Set fra denne synsvinkel indebærer det at gribe til kameraet i denne sammenhæng i form af en medieleg ikke bare et ærinde om at forstå og agere i verden, men også en handling rettet mod det at blive et subjekt blandt andre subjekter. Mediet bliver i denne sammenhæng et relationsforanledigende redskab, der kan bruges som afsæt til at kommunikere og agere socialt. Medierne muliggør en social sammenhægtning, hvor vi i fællesskab kan søge at skabe mening ud af vores sanseoplevelser 1. Medielegen kan på denne måde ses som en måde at foranledige og forvalte samvær og samhørighed. Fællesskabet som mulighed sanses, og ved at vi deles om sanseoplevelsen bliver fællesskabet udforsket og skabt. Mediebrug, betydningsproduktion og social sansning I kameralegen bruger børnene et fotoapparat som et vigtigt omdrejningspunkt for det forløb, de sætter i gang sammen, til forskel fra andre lege, hvor det for eksempel kan være påklædningsdukker, farvekridt eller plasticdinosaurer, de griber til som en måde at skabe samvær og kommunikere på. Gør det en forskel, at det er en medieleg, at det er et elektronisk visuelt orienteret medie, der bruges som redskab for børnenes sansen og sociale ageren? I bogen The Corporeal Image skriver dokumentaristen David MacDougall om kroppen som det processuelle udgangspunkt for menneskets omgang med de visuelle medier, det han kalder» the corporeal aspects of images and image-making«(macdougall 2005, s. 1). I sine overvejelser omkring menneskets brug af de visuelle medier interesserer MacDougall sig specielt for det sanselige som udgangspunkt for vores væren i verden, hvordan vi skaber viden og betydning gennem sanselige erfaringer:»i am concerned with this microsecond of discovery, of knowledge at the birth of knowledge«(ibid. s. 1). For MacDougall gør brugen af de visuelle medier en forskel for vores sansning af og væren i verden. Kameraet er først og fremmest et instrument, som kan anvendes til at udforske verden, men det er samtidig et redskab, som kan fastholde vores sansninger og opdagelser via dets tekniske egenskaber. Vores brug af de visuelle medier indebærer, at der sker en sortering og fastholdelse en betydningsproduktion, der

4 66 Opdagelsens Øjeblikke har konsekvenser for det, vi sanser:»framing people, objects, and events with a camera is always about something. It is a way of pointing out, of describing, of judging. It domesticates and organizes vision«(ibid. s. 3). Som MacDougall ser det, er det væsentligt, at den betydning, der skabes med brugen af de visuelle medier, ikke bare handler om vores erfaringsopsamling omkring den verden, vi bevæger os i. De visuelle medier gør det muligt for os at stille skarpt på og udforske kroppen og sanseligheden, vores egen og andres, og positionere vores krop og sanselighed i forhold til vores livsverden. De billeder, vi tager af andre kroppe, afspejler samtidig et billede af os selv:»corporeal images are not just the images of other bodies; they are also images of the body behind the camera and its relation with the world«. (Ibid. s. 3). Med MacDougall som inspiration kan man betragte medielegen som en begivenhed, hvor børnene i fællesskab afprøver mediets muligheder i forhold til at sanse og udforske kroppen og det sociale rum. Legen med kameraet åbner muligheden for det» microsecond of discovery«, som MacDougall taler om et opdagelsens øjeblik, hvor børnene kan opsamle specifikke sanseoplevelser og erfaringer om sig selv og deres verden på en måde, som kun et kamera kan bibringe. Men det er ikke bare tilstedeværelsen af fotografiapparatet, der giver kameralegen dens særlighed. Den sanseoplevelse og erfaringsopbygning, som kameralegen giver mulighed for, kan børnene ikke tilegne sig på egen hånd, eller kun ved hjælp af kameraet. Dét, der gør en forskel er, at legen udfolder sig i det sociale rum, at jeg bliver knyttet til et vi, og vi gør noget sammen. Ved at koble os på fællesskabet er det ikke bare vores potentiale for at se, høre, føle, smage, lugte, som bliver udvidet; vi får også mulighed for at udforske og udfolde vores sociale sanseapparat og fornemme mennesker, drama og betydningsfuldhed. Med kameraet i midten er der mulighed for, at vi kan få øje på og fornemme hinanden på en måde, som ikke ellers er mulig. Vi kan opbygge et socialt momentum; sanse, opleve og udrette noget andet og mere end vi kan alene. Overvejelser om kontekst og konsekvenser Medielegene får liv, betydning og konsekvenser i den mellemmenneskelige sammenhæng, som de udspringer af 2, og det er vigtigt, at den forståelsesramme, som vi forholder os til, når vi forsøger at blive klogere på, hvad disse aktiviteter indebærer, omfatter andet og mere end de konkrete medielege. Medielegens deltagere relaterer også til hinan-

5 Opdagelsens Øjeblikke 67 den på andre måder end gennem medielegen; de bevæger sig også i andre sammenhænge, der omfatter andre ressourcer og relationer, og de træder ikke nødvendigvis ind i medielegen med det samme udgangspunkt. Herfra er det nærliggende at stille nye spørgsmål til det sanselige og sociale liv, der udspiller sig i børnenes medieleg. Det kunne være: cialt hierarki og voksenkontakt) i børnehaven for børnenes medielege og for de sanseoplevelser og erfaringer, de opsamler i medielegene? res andre lege og samværsformer? dier for børnenes sanseoplevelser og den sociale interaktion? valg og tab af andre sanseoplevelser og kommunikationsformer? ges mere positiv værdi end andre i den kontekst, børnene bevæger sig i; hvorfra stammer denne værdisætning, og hvilken betydning har det for børnenes valg af og deltagelse i medieaktiviteterne? hverdagsliv har lettere adgang til medierne og er mere ressourcestærke brugere af medieudbuddet end andre børn? Det vi mennesker gør med medierne at vi sanser og kommunikerer er aldrig en selvfølgelighed. Ressourcerne og reglerne, der danner udgangspunkt for vores sociale sansning, er hele tiden til forhandling, og vi sætter til stadighed os selv som subjekter i spil, når vi forsøger at forstå, fænge og fange hinanden. Når børnene i børnehaven Mejsen samles i en kreds omkring et fotografiapparat, afføder det sved og smil, tårer og latter. Det er øjeblikke af opdagelse der betyder noget, også når legen er slut.

6 68 Opdagelsens Øjeblikke Noter 1. Jeg er her inspireret af Raymond Williams bog Keywords, hvoraf der fremgår, at den oprindelige betydning af ordet kommunikere (det engelske»communication«) er at gøre fælles, at inkludere. Se Williams 1983 (1973), pp Vedrørende mediebrugens mellemmenneskelige forankring, se også Larsen Litteratur Hannerz, Ulf (1990):»Genomsyrade av medier«. In: I: U. Hannerz (red.): Medier och Kulturer. Carlssons 1990, pp Larsen, Hanne Miriam (2002):»Det intersubjektive Kamera Om dokumentarfilmen og den etnografiske metode«. In: Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr : STILL omkring kameraet«pp MacDougall, David (2005): Film, Ethnography, and the Senses: The Corporeal Image. Princeton: Princeton University Press, 2005 Sandbye, Mette (2007): Kedelige Billeder. Fotografiets Snapshopæstetik. Rævens Sorte Bibliotek, København, 2007 Williams, Raymond (1983 (1973)): Keywords. A vocabulary of culture and society. Fontana Press, London 1983 (1973) Hanne Miriam Larsen er etnograf og arbejder som freelance projektmedarbejder, underviser, konsulent og skribent med særlig interesse i mediebrug og social interaktion. Har i flere omgange lavet feltarbejde omkring indfødte australieres medieaktiviteter og har arbejdet med kollaborative medieprojekter i flere sammenhænge. Er en ivrig fotograf og har altid sit lommekamera med i rygsækken.

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

inklusionsperspektiv

inklusionsperspektiv Leg i et inklusionsperspektiv Leg i et inklusionsperspektiv Af Pia Rosa Jørgensen Modul 293430 Børns leg, udvikling og læring efterår 2009 Vejleder Puk Kejser 1 Leg i et inklusionsperspektiv 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde

Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Didaktik og teknologi i pædagogisk arbejde Lena Basse, Lektor, Pædagoguddannelsen Roskilde, University College Sjælland og Astrid Hestbech, Lektor, Forskning og Innovation, University College Sjælland

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution

Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution A R B E J D S P A P I R Pædagogers kompetencer i relation til børn i daginstitution Sven Thyssen Arbejdspapir 14 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København

Læs mere

STRØM TIL ÆSTETIKKEN

STRØM TIL ÆSTETIKKEN STRØM TIL ÆSTETIKKEN - Digital dannelse og didaktik Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af: Brita Vejrup Pedersen Vejleder: Lars Bøge Eskildsen TITELBLAD Professionsbachelor i E-konceptudvikling Af:

Læs mere

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft Tryllebindende teknologier? en metalog om teknologi og tid i skole og hjem Lene Storgaard Brok, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne og Ole Christensen, lektor,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

sproglige kompetence, sociale kompetence

sproglige kompetence, sociale kompetence IT I DAGPLEJEN Opgave udarbejdet af IT-inspiratorer i Dagplejen Favrskov Kommune, Dagplejepædagog Charlotte Skov og dagplejepædagog Anne Holme Vejleder: Line Skov Hansen Opgave afleveret: 2. maj 2013 1

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Pædagogers forståelser af børneperspektiver et dobbelt konsulentperspektiv Elin Andersen, MPM, udviklingskonsulent

Pædagogers forståelser af børneperspektiver et dobbelt konsulentperspektiv Elin Andersen, MPM, udviklingskonsulent Pædagogers forståelser af børneperspektiver et dobbelt konsulentperspektiv Elin Andersen, MPM, udviklingskonsulent Indledning Denne artikel forsøger på en teoretisk og praksisrelateret måde at undersøge,

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere