Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift 1. Praksisplan for psykiatri"

Transkript

1 Overskrift 1 Praksisplan for psykiatri Vedtaget af regionsrådet den 27. maj 2013

2 0Indhold 1. Indledning Læsevejledning Ordforklaring Planens opbygning Resumé Baggrund for planens udarbejdelse Visioner for fremtidens speciallægepraksis Psykiatrispecialet Høring af praksisplaner for speciallægepraksis Nuværende kapacitet og aktivitet Region Syddanmarks samlede udgifter til primærsektoren i Kapacitet i speciallægepraksis Udgifts - og ydelsesudviklingen i speciallægepraksis Kapacitet og aktivitet i den regionale sygehuspsykiatri Samlede ambulante kapacitet og aktivitet i praksis og sygehusregi Vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis Demografisk udvikling Overenskomstens bestemmelser vedrørende kapacitet og planlægning Ventetiden Den geografiske dækning Politiske udmeldinger og beslutninger Samlede anbefalinger vedrørende kapaciteten Samarbejde mellem praktiserende psykiatere og det øvrige sundhedsvæsen Opgavevaretagelse, praktiserende speciallæger: Arbejdsdelingen mellem speciallægepraksis og det øvrige sundhedsvæsen Differentiering mellem praktiserende psykiatere og sygehuspsykiatrien Samlede anbefalinger vedrørende samarbejdet mellem de praktiserende psykiatere og det øvrige sundhedsvæsen

3 Indhold 0 7. Det sammenhængende sundhedsvæsen Kommunikation Fælles patientforløbsprogrammer/standarder Fælles fora til videns- og erfaringsudveksling Sammenhæng i patientforløb oplysninger om ventetid Anbefalinger vedrørende det sammenhængende sundhedsvæsen Kvalitetsudvikling Kliniske databaser Beskrivelse af eksisterende databaser - Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) Forslag til kvalitetsudvikling Servicemål Perspektivering - internetpsykiatri Arbejdsgruppens samlede anbefalinger Anbefalinger vedrørende kapaciteten Anbefalinger vedrørende samarbejde mellem praktiserende psykiatere og det øvrige sundhedsvæsen Anbefalinger vedrørende det sammenhængende sundhedsvæsen Anbefalinger vedrørende kvalitetsudvikling og sikring Anbefalinger vedrørende servicemål Bilag a. Samtlige ydelser i psykiatripraksis Forbrugsstatistik b. Samtlige ydelser i psykiatripraksis Produktionssstatistik Ventetider i den sygehusbaserede psykiatri Procedure for behandling og indgåelse af lokale aftaler Nøgletal for Fynsk Jysk model se afsnit

4 1 Indledning Praksisplanen på speciallægeområdet har til formål at indgå som en del af grundlaget for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen. Planen er et led i styringen af kapaciteten i speciallægepraksis, og skal medvirke til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen, ligesom den skal medvirke til at sikre den faglige kvalitet i praksis samt en god service til regionens borgere. Planen omhandler tilrettelæggelse og udvikling af tilbuddet til borgerne om behandling hos de praktiserende speciallæger. I forbindelse med udarbejdelsen af praksisplanen har samarbejdsudvalget haft nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har bestået af: Afdelingschef Frank Ingemann Jensen, formand for arbejdsgruppen Praktiserende speciallæge i psykiatri, Frands Jakobsen, Vejle Praktiserende læge, Michael S. Schmidt, Kerteminde Ledende overlæge Britt Juul, Psykiatrisk afdeling, Svendborg Ledende overlæge Leif Olstrup, Psykiatricenter Midt, Haderslev Afdelingschef Anette Bækgaard Jacobsen, Psykiatristaben Specialkonsulent Anita Lerche, Psykiatristaben, sekretær for arbejdsgruppen (fra og med 2. møde) Fuldmægtig Jørgen M. Madsen, Praksisafdelingen, sekretær for arbejdsgruppen. Praksisplanen er gældende fra regionsrådets godkendelse af planen. Praksisplanen behandles i henhold til 206 i Sundhedsloven en gang i hver kommunal valgperiode. 1.1 Læsevejledning Praksisplanen består af i alt 15 delplaner, som dels beskriver formålet med planen, den nuværende kapacitet og den forventede fremtidige kapacitet i speciallægepraksis indenfor det enkelte speciale med det formål at tilvejebringe et grundlag til at vurdere opgavefordelingen samt kapaciteten af den ambulante speciallægebetjening i regionen. For de 4 store specialer (øjen-, øre-næse-hals-, dermatologi- og psykiatrispecialet), hvor hele behandlingsforløbet eller en relativ stor del af behandlingsforløbet foregår i praksis, er planlægningen koordineret med sygehusplanlægningen. For de øvrige specialer (kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, reumatologi, neurologi, intern medicin, pædiatri, plastikkirurgi, anæstesiologi, patologi), hvor en række opgaver løses i såvel praksis som sygehusregi er der udarbejdet delplaner, der fastlægger de overordnede principper for kapaciteten i speciallægepraksis og som skal fungere som retningslinjer for administrationen af praksisforholdene i planperioden. Regionen er i planen opdelt i 4 områder svarende til de 4 hovedfunktionsområder i den sygehusbaserede behandlingspsykiatri. Hvert af disse områder er analyseret med henblik på en vurdering af den fremtidige kapacitet. 1.2 Ordforklaring I rapporten anvendes nogle udtryk, som kan kræve en nærmere forklaring. Disse udtryk er forklaret nedenfor: Ydernummer: Et identifikationsnummer, som tildeles hver enkelt praksis, der praktiserer efter overenskomst med det offentlige. Kapacitet: Udtryk for det antal læger, der har ret til at praktisere efter overenskomst med det offentlige. Flermandspraksis vil typisk have et ydernummer og en kapacitet svarende til antallet af læger i praksis. Fuldtidspraksis: En praksis der drives på fuldtid og hvor man ikke kan have fuldtidsansættelse i andet regi, og hvor det forudsættes, at praksis har en årlig omsætning, der overstiger en for specialet fastsat nedre omsætningsgrænse. Deltidspraksis: En praksis på deltid, hvor omsætningen i praksis ikke kan overstige et for specialet fastsat omsætningsloft. 4

5 1 Delepraksis: En praksis, hvor 2 eller flere speciallæger sammen driver en fuldtidspraksis, men hvor det forudsættes, at mindst en af speciallægerne ikke har fuldtidsansættelse andet sted. Kompagniskabspraksis: En praksis, der drives af 2 eller flere speciallæger og/ eller anpartsselskaber, der har fælles økonomi, lokaler og personale. Speciallæger i kompagniskab kan kun praktisere under et og samme ydernummer. Samarbejdspraksis: Praksis, der drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis og/eller anpartsselskaber med hver deres patientkreds, men med fællesskab om lokaler og helt eller delvist om personale. Speciallæger, der driver samarbejdspraksis, praktiserer under hver sit ydernummer. Assisterende speciallæge: Efter ansøgning til Det Regionale Samarbejdsudvalg kan praktiserende speciallæger gives tilladelse til at ansætte 1 praktiserede speciallæge. Det er et krav, at mindst 50 % af ydelserne i praksis udføres af den ansættende speciallæge. 64-aftale: Aftale mellem regionen og en eller flere praktiserende speciallæger om forhold, der supplerer eller erstatter bestemmelser i speciallægeoverenskomsten. Aftalen indgås med hjemmel i overenskomstens aftale: Aftale mellem regionen og en eller flere speciallæger vedrørende udnyttelse af råderum, hvor alle speciallæger med ydernummer kan friholdes med op til 20 % af kapaciteten. De to parter er gensidigt forpligtiget til at indgå aftale om, hvilke opgaver der skal udføres. Aftalen indgås med hjemmel i overenskomstens 66. Rammeaftale: En overenskomstfastsat ydelse der kan leveres efter at regionsrådet har truffet konkret beslutning herom. Limitering: Det antal behandlinger hos den praktiserende speciallæge som henvisningen fra patientens praktiserende læger giver ret til. Omsætningsloft for deltidspraktiserende speciallæger. Knækgrænser: Efter speciallægeoverenskomsten reduceres speciallægernes honorarer med en vis procentdel (p.t. 40 %), når den samlede omsætning når en for specialet fast lagt grænse. Dette princip kaldes knækmodellen og de fastsatte grænser er knækgrænserne. DDD DDD (Defineret DøgsDosis) er en enhedsbetegnelse, der benyttes ved sammenlignende opgørelser af forbruget af lægemidler. En DDD er således en statistisk måleenhed og afspejler ikke nødvendigvis den faktiske dosis, som gives til en patient på en bestemt indikation. 1.3 Planens opbygning Praksisplanen består af en del som vedrører kapaciteten, og beskriver en række forskellige forhold der indvirker på kapaciteten (kapitel 4 og 5). Afsnittene beskriver dels den eksisterende kapacitet i speciallægepraksis i dag, herunder praksis geografiske placering, bestemmelser omkring mindsteomsætning og knækgrænser samt udvikling i ydelser og udgifter m.v., dels vurderes den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling. Endvidere beskrives den demografiske udvikling og udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse. Til slut beskrives principper for kapacitetsstyring herunder nynedsættelser, flytning samt nedlæggelse af praksis. Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet (kapitel 6 og 7) samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis (kapitel 8 og 9). I kapitel 10 er der et perspektiveringsafsnit vedrørende mulighederne for brug af internetpsykiatri. I kapitel 11 beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis. I kapitel 12 er samlet rapportens bilag. 5

6 2 Resumé Planudkastet er bygget op med en beskrivelse af specialet og en beskrivelse af den ambulante speciallægebetjening i henholdsvis speciallægepraksis og på ambulatoriet. Først følger en beskrivelse og vurdering af den eksisterende kapacitet indenfor området, herunder en række forhold som indvirker på kapaciteten. Dernæst følger en beskrivelse og vurdering af det faglige samarbejde mellem praktiserende psykiatere og det øvrige sundhedsvæsen, først og fremmest i forhold til den sygehusbaserede psykiatri og almen praksis. Specielt fokuseres der på arbejdsdelingen. Efterfølgende er der en beskrivelse og vurdering af det sammenhængende sundhedsvæsen. Specielt vurderes det, hvorvidt der er sammenhæng i den hjælp og behandling, der ydes i primær- og sekundærsektoren i relation til psykiatriske patienter. Afslutningsvis er der en beskrivelse og vurdering af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis. For at sikre bedst mulig kontinuitet til trods for behandlerskift vurderer arbejdsgruppen, at samarbejde og gensidig information mellem behandlerne skal styrkes, herunder også i forhold til kommunerne. Arbejdsgruppen har fremsat en række anbefalinger, der i højere grad sikrer fælles retningslinjer for informationsudveksling mellem sektorerne herunder fastlagte standarder for henvisninger, svar på henvisninger, udskrivningsmeddelelser og deling af behandlingsplaner. Arbejdsgruppen konstaterer, at ventetiden til behandling i psykiatripraksis ikke er tilfredsstillende. På den baggrund anbefales der iværksat et forsøgsprojekt i Odense Kommune, som via en ændret samarbejdsform mellem først og fremmest de praktiserende læger og de praktiserende psykiatere søger at afhjælpe de negative konsekvenser af de lange ventetider. Endelig har arbejdsgruppen fremsat forslag, som i planperioden vil sætte fokus på kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indenfor praksisområdet. I praksisplanen er der en række konkrete anbefalinger indenfor hver af de ovenfor nævnte hovedområder. Arbejdsgruppen konstaterer, at der ikke er nogen synlig sammenhæng mellem kapacitet og ventetid. Bl.a. som følge heraf peges der ikke på en udvidelse af kapaciteten, selvom der - udtrykt ved ventetiden - er pres på området. På baggrund af et af regionen udmeldt besparelseskrav på 2 mio. kr. indenfor specialet, har arbejdsgruppen konkret bl.a. peget på nedlæggelse af en fuldtidspraksis i Odense samt at en ophørt deltidspraksis ikke genopslås. Arbejdsgruppen anbefaler, at der geografisk arbejdes med at sikre den enkelte patient en mere bred vifte af psykiatriske behandlingstilbud i psykiatripraksis. Arbejdsgruppen har vurderet, at der i planperioden bør arbejdes med at præcisere målgruppen for behandlingstilbuddet hos henholdsvis praktiserende læge, praktiserende speciallæge og den sygehusbaserede psykiatri. 6

7 Baggrund for planens udarbejdelse 3 Praksisplanlægningen for speciallægeområdet er reguleret i Landsoverenskomsten om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn af 1. oktober Overenskomstens 4 foreskriver, at regionen med udgangspunkt i de enkelte specialer foretager en samlet planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening. Planerne skal danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen lokalt. Overenskomsten foreskriver, at der skal udarbejdes en praksisplan i hver valgperiode. Planbestemmelserne indebærer, at regionen har planlægningskompetencen og skal godkende planen og herunder fastsætte den økonomiske ramme for gennemførelsen af planen. Samarbejdsudvalget behandler udkast til praksisplanen med henblik på bemærkninger, som vedlægges ved forelæggelse for regionsrådet. Formålet med planlægningen indenfor specialet psykiatri er at tilvejebringe et grundlag til at vurdere opgavefordeling samt kapacitet af den ambulante speciallægebetjening indenfor specialet. Planlægningen skal bl.a. sikre, at der sker en hensigtsmæssig udvikling på området samt medvirke til at fremme samarbejdet og koordineringen med det øvrige sundhedsvæsen. Praksisplanen for psykiatri bør endvidere medvirke til at sikre, at alle regionens borgere sikres psykiatrisk bistand indenfor en rimelig ventetid samt geografisk nærhed. Målet med planlægningen er endvidere at sikre patientforløb, hvor der leveres ydelser med en høj faglig kvalitet og en effektiv ressourceudnyttelse samt at sikre og styrke den faglige udvikling i speciallægepraksis. Planen skal ligeledes respektere og tage hensyn til den af regionsrådet trufne beslutning om strukturen indenfor sygehuspsykiatrien. 3.1 Visioner for fremtidens speciallægepraksis Speciallægepraksis omfatter i Region Syddanmark 15 forskellige specialer. Praktiserende speciallæger fungerer i dag som selvstændigt erhvervsdrivende der, på vegne af regionen og i henhold til speciallægeoverenskomsterne, leverer sundhedsydelser til borgerne. Speciallægepraksis er således en heterogen størrelse, hvor der er stor variation på tværs af specialerne i forhold til speciallægepraksis rolle og betydning i sundhedsvæsenet. For nogle specialer udgør speciallægepraksis fundamentet i varetagelsen af opgaver indenfor specialet, mens speciallægepraksis for andre specialer er et muligt supplement til sygehusets funktioner. Endvidere har strukturreformen og en ny sygehusstruktur med øget specialisering og samling af funktioner på større enheder og med større geografiske afstande, understøttet af Sundhedsstyrelsens specialevejledninger, medført behov for nye rammer for planlægning af speciallægepraksis. I Region Syddanmark ønskes et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen, hvor der tænkes i helheder for den enkelte patient, og hvor der er kvalitet og sammenhæng i de sundhedsydelser, der leveres henholdsvis i praksis og på sygehusene. Planen skal således understøtte dette. Visionerne for speciallægepraksis er at se speciallægepraksis som en integreret del af det samlede sundhedsvæsen i regionen, hvor patienterne sikres et sammenhængende og meningsfuldt patientforløb. Organiseringen af speciallægepraksis som selvstændig erhvervsdrivende giver en særlig udfordring med hensyn til sikring af integration og koordination. Dette fordrer, at der kan indgås forpligtende patientforløbsaftaler med praksis, hvor der opstilles mulige krav til opgavevaretagelsen i de enkelte praksis. Der ønskes en speciallægepraksissektor, der er organiseret og tilrettelagt, i overensstemmelse med fremtidens opgaver. Målsætningen for psykiatripraksis er derfor: At praktiserende psykiatere har et højt fagligt niveau, hvor der også fremadrettet er fokus på efteruddannelse og faglig udvikling. At psykiatripraksis drives som en moderne praksis, hvor behandlingsmetoder er tidssvarende. At de praktiserede psykiatere kan dokumentere ydelser af høj kvalitet At der kan stilles de samme kvalitetskrav til psykiatripraksis som til sygehuspsykiatrien 7

8 3 At psykiatripraksis er med til at sikre optimale og sammenhængende patientforløb, hvor der er kvalitet og sammenhæng i de ydelser, der leveres i speciallægepraksis og på sygehusene At psykiatripraksis er fleksible i forhold til de stadigt skiftende behov efter sundhedsydelser, sådan at der leveres ydelser, der matcher patienternes behov og regionens forsyningsbehov. At psykiatripraksis leverer service i form af korte ventetider, og er tilgængelig for regionens borgere såvel fysisk som telefonisk. At psykiatripraksis placeres, så der sikres størst mulig geografisk lighed i borgernes adgang til psykiatrisk behandling At psykiatripraksis leverer service i form af altid ajourførte praksisdeklarationer At de praktiserende psykiatere forholder sig til forebyggelse og sundhedsfremme for deres patienter (eksempelvis ud fra KRAM faktorerne) og efter behov henviser patienterne til den tilhørende kommunes sundhedstilbud. 3.2 Psykiatrispecialet Psykiatrispecialet er et af de fire store specialer indenfor speciallægeområdet. Psykiatrispecialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne 1. Det psykiatriske sygdomsbillede omfatter: Forandringer i patientens hjerne med tilhørende ændringer i bevidsthedslivet (symptomer, adfærd, affekt, realitetsvurdering m.m.), patientens subjektive oplevelse af identitet og af forholdet mellem sig selv og andre, observerbare forandringer såvel af adfærd som af personlighed samt forandringer i tilpasningen til sociale krav og forhold 2. Hovedopgaver I psykiatri er der følgende hovedopgaver: Organiske psykiske sygdomme Misbrugsrelaterede psykiatriske sygdomme Skizofreni og andre psykoser Affektive lidelser Angst- og tvangslidelser Psykisk betingede legemlige symptomer og belastnings- og tilpasningsreaktioner, herunder kriser Spiseforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Seksuelle afvigelser Psykiske sygdomme hos oligofrene Psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser opstået i barndom eller adolescens Specialet har særlige opgaver i forhold til retspsykiatri og selvmordsforebyggelse, som går på tværs af ovenstående hovedopgaver. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse indenfor specialets områder 3. Behandlingen omfatter biologiske, psykoterapeutiske og psykosociale behandlingsmetoder. Vægtningen afhænger af den enkelte patients problemstilling, men alle tre spiller en rolle og samordnes i den endelige behandlingsplan. Et grundlæggende princip er at tilbyde den behandling, der er effektiv, tilstrækkelig og mindst indgribende i patientens egen tilværelse og integritet 4. Psykiatrispecialet suppleres af specialet Børne- og Ungdomspsykiatri som dog ikke er behandlet i denne praksisplan. 3.3 Høring af praksisplaner for speciallægepraksis Praksisplanen har været sendt i høring hos nedenstående parter: Sundhedsstyrelsen Danske Regioner Foreningen af Speciallæger PLO Region Syddanmark Sygehusledelsen for psykiatrien i Region Syddanmark Specialerådet i psykiatri Kommunerne i Region Syddanmark Danske patienter (paraplyorganisation for flere patientforeninger) Høringen resulterede i 17 høringssvar. 1, 3 Fra Sundhedsstyrelsens specialevejledning for psykiatri 2, 4 Fra håndbog i specialevalg (dansk medicinsk selskab 8

9 Nuværende kapacitet og aktivitet i den ambulante psykiatri 4 Dette kapitel beskriver den nuværende kapacitet og aktivitet i speciallægepraksis i Region Syddanmark. Alle nedenstående data i dette afsnit er som udgangspunkt 2011 data og opgørelserne vil være et af flere parametre der kommer til at indgå i vurderingen af den fremtidige tilrettelæggelse af speciallægekapacitet i praksissektoren. 4.1 Region Syddanmarks samlede udgifter til primærsektoren i 2011 Speciallægepraksis er et af flere behandlingstilbud, der varetages i praksissektoren. Praksissektorens samlede udgifter går primært til hel eller delvis dækning af ydelseshonorar samt tilskud til medicinudgifter. Figur 4.1 viser fordelingen af Region Syddanmarks udgifter til praksissektoren. Af figuren fremgår det, at speciallægepraksis udgør 10% af de samlede bruttoudgifter. Figur 4.1 Region Syddanmarks udgifter til praksissektoren i 2011 Kiropraktor, fodterapeuter og psykologbehandling 2% Øvrige sygesikringsudgifter - briller, rejsesygesikring, ernæringspræparater og uddannelse 3% Profylaktiske svangreundersøgelser, lægeundersøgelser - børn, vaccinationer 1% Tandlægebehandling og specialiseret tandplejetilbud 7% Almen lægehjælp 39% Medicin* 34% Fysiurgisk behandling 4% Speciallægehjælp 10% Note: * Udgift til medicintilskud. 9

10 4 Tabel 4.1.Region Syddanmarks udgifter til speciallægepraksis i Forbrug Speciale Udgift kr. Udgift i % Anæstesiologi ,4 Diagnostisk radiologi 31 0 Dermato-venerologi ,6 Reumatologi (Fysiurgi) ,1 Gynækologi/obstetrik ,8 Intern medicin ,6 Kirurgi ,5 Neuromedicin ,7 Øjenlægehjælp ,6 Ortopædisk kirurgi ,4 Ørelægehjælp ,0 Patologi ,8 Plastikkirurgi ,7 Psykiatri ,6 Pædiatri ,5 Børnepsykiatri ,7 tropemedicin 0 0 Total Kilde. CSC SAS datavehus Tabel 4.1 viser, at regionen i 2011 havde en samlet udgift til speciallægehjælp på i alt ca. 514 mio. kr. Heraf udgjorde udgiften til psykiatripraksis knap 34 mio.kr., hvilket svarer til 6,6 % af den samlede udgift. 4.2 Kapacitet i speciallægepraksis Der er i Region Syddanmark pr. 1. januar 2011 i alt 28 praktiserende speciallæger i psykiatri, fordelt på 18 speciallægepraksis (18 fuldtidspraksis). Ud af de i alt 18 fuldtidspraksis drives de 7 som delepraksis. Hertil kommer en praksis i Odense med en assisterende speciallæge (generationsskifteaftale). Det er et særkende ved specialet, at mere end 1/3 af de psykiatriske speciallægepraksis drives som delepraksis. På Fyn er der 5 (ud af i alt 11 praksis) delepraksis. Hertil kommer ovennævnte praksis med en generationsskifteaftale. I den ene af de to delepraksis i Jylland (Esbjerg) er der tilknyttet 4 praktiserende psykiatere under ydernummeret. Delepraksis vil alt andet lige medføre en højere grad af udnyttelse af kapaciteten sammenholdt med en almindelig enkeltmandspraksis. Som det vil fremgå nedenfor er Fyn overrepræsenteret med praktiserende psykiatere, hvortil også kommer en højere kapacitetsudnyttelse i form af de 6 delepraksis/generationsskifteaftale. Figur 4.2 viser den geografiske fordeling af psykiatripraksis i Region Syddanmark fordelt på byer pr. 1. januar Der er betydelig geografisk variation. I den sydvestlige del af regionen er der forholdsvis få praktiserende psykiatere. Derimod er Fyn kendetegnet ved mange praktiserende psykiatere. 10

11 4 Figur 4.2 Geografisk placering af psykiatripraksis i Region Syddanmark I Danmark er der i alt 147 speciallægepraksis indenfor psykiatri. Tabel viser fordelingen af praktiserende psykiatere opgjort som fuldtidsenheder fordelt på regioner. Begrebet fuldtidsenhed dækker over, at en fuldtidspraksis svarer til 1 fuldtidsenhed og en deltidspraksis svarer til 0,3 fuldtidsenhed. Antallet af fuldtidsenheder er derudover sat i forhold til befolkningstallet i de enkelte regioner. Tabel Kapaciteten indenfor specialet fordelt på regioner - opgjort på fuldtidsenheder (2010) Psykiatriske speciallægepraksis ( fuldtidsenheder ) Psykiatriske praksis ved fuldtidsenheder pr indbyggere Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden 18, ,53 2, ,3 3,15 Kilde: Øvrige regioner og Danmarks statistik Note: Opgjort pr. 31. december

12 4 Tabellen viser, at hovedparten af de praktiserende speciallæger i psykiatri praktiserer i Region Hovedstaden også set i forhold til befolkningstal. Region Nordjylland er den region, hvor der er færrest praktiserende speciallæger i psykiatri. I gennemsnit omsatte den praktiserende psykiater (opgjort som fuldtidsenhed ) i Region Syddanmark i 2011 for 1,9 mio. kr. Samme år blev godt forskellige patienter behandlet af de praktiserende speciallæger i psykiatri i Region Syddanmark, heraf var nye patienter, svarende til 46 %. I nedenstående tabel ses dækningen af praktiserende psykiatere i forhold til indbyggertal i de 4 hovedfunktionsområder indenfor den sygehusbaserede psykiatri i Region Syddanmark. Tabel Psykiatrikapaciteten i Region Syddanmark pr. 1. januar 2011, fordelt på de 4 hovedfunktionsområder Sygehusområder i Regionen** Indbyggere pr. 1. jan 2011 Antal psykiatripraksis Indbyggere pr. psykiatripraksis Fyn Lillebælt Vestjylland * Sønderjylland Region Syddanmark Kilde: Danmarks Statistik og CSC - Scandihealth Noter: * Der er tale om 2 delepraksis bestående af henholdsvis 2 og 4 psykiatere. ** Kommuner som indgår se side 22. Igen tegner der sig et billede af en skæv fordeling af psykiatrikapaciteten i Region Syddanmark: På Fyn er der ca. 40 % færre indbyggere pr. psykiatripraksis end i regionen under et. Lillebæltsområdet ligger ca. på regionsniveau, mens der i Vest- og Sønderjylland er ca. dobbelt så mange indbyggere pr. psykiatripraksis som i regionen som helhed. Alderssammensætning I tabel er der set på de praktiserende psykiateres alder. Lidt over halvdelen af de praktiserende psykiatere er i aldersgruppen år. 12

13 4 Tabel Aldersprofil for praktiserende psykiatere i Region Syddanmark pr. 1. januar 2011: Alder Antal Ophør v/65 år I alt Under I alt Kilde: CSC-yderregister Note: I opgørelsen er ligeledes inddraget delekompagnoner Forudsættes det, at de praktiserende psykiatere går på pension som 65 årige, vil der i perioden være behov for at rekruttere 11 praktiserende psykiatere. Hvis der tages udgangspunkt i ejerne af psykiatripraksis vil der for samme periode være behov for 8 nye praktiserende psykiatere. De mange delepraksis indenfor specialet (især på Fyn) gør prognosen en smule mere usikker. Tabel viser den tilsvarende aldersprofil for psykiatere ansat i sygehuspsykiatrien. Hvis der tages udgangspunkt i de samme forudsætninger som ovenfor om en pensionsalder på 65 år, vil der i perioden skulle rekrutteres 37 psykiatere. Tabel Aldersprofil for overlæger og afdelingslæger ansat i sygehuspsykiatrien i Region Syddanmark 2010 Alder Antal Ophør v/65 år I alt Under I alt Kilde: Psykiatrien i Region Syddanmark, HR afdeling. 13

14 4 For at bevare det samlede antal speciallæger i den samlede psykiatri i Region Syddanmark, vil der således skulle rekrutteres 48 psykiatere i planperioden. I ovenstående er der dog ikke taget højde for, at der i den sygehusbaserede psykiatri på nuværende tidspunkt (medio 2012) er ca. 35 ubesatte lægestillinger 5, der optimalt set også skal besættes. Uddannelse af nye speciallæger i Region Syddanmark I tabel er der en oversigt over det forventede antal nyuddannede speciallæger i Region Syddanmark. Tabel Forventet antal nyuddannede speciallæger i psykiatri fra afdelinger i Region Syddanmark Ansættelsesår i H-stilling Besatte H-stillinger År for færdiguddannelse* Total 43 Kilde: Region Syddanmark den lægelige videreuddannelse *År for færdiguddannelse er fastsat ud fra en alt andet lige betragtning, hvor der ikke er taget højde for kandidaternes evt. barsel, Ph.D-forløb mv. Hovedforløbet i psykiatri tager fire år. På årsbasis opslås der i Region Syddanmark 11 H-forløb. På landsbasis er dimensioneringen 50 H-forløb pr. år. Tabel viser det samlede antal besatte H-stillinger i Region Syddanmark pr. ansættelses- og færdiguddannelsesår. Under forudsætning af at alle ansatte i H-forløbene gennemfører deres uddannelse, og gør det på normeret tid, vil der således blive uddannet 43 speciallæger i psykiatri indenfor de kommende fire år. Selv under forudsætning af, at de nyuddannede speciallæger forbliver i regionen, vil rekrutteringsbehovet som følge af fratrædelse pga. alder/pension derfor knapt være dækket ind, ligesom de pt. ubesatte stillinger stadig vil være vakante. Sundhedsstyrelsens lægeprognose 2010 Sundhedsstyrelsen udsendte i november 2010 en ny lægeprognose for udbuddet af læger og speciallæger i perioden Generelt er der udsigt til, at der vil være 13 % flere læger i 2020 end i Det er en kraftig opjustering i forhold til den seneste prognose fra Det er stigninger, som vil berøre de fleste specialer; dog vil psykiatrispecialet i perioden ,ifølge prognosen, derimod opleve en tilbagegang på 3 %. I perioden forventes det, at denne udvikling vender, således at der sker en øget tilgang på 22 %. Generelt er det erfaringen, at det har været, og er vanskeligt at få yngre læger til at uddanne sig til speciallæger i psykiatri. Der må derfor alt andet lige forventes en større udfordring med at imødekomme behovet for psykiatriske speciallæger indenfor de kommende år. 5 De 35 stillinger er udtryk for afdelingernes udmeldinger om ubesatte lægestillinger og omfatter overlæge-, afdelingslæge- og 1. reservelæge stillinger. Kilde: Opgørelse til Sygehusledelsen, møde 27. juni

15 4 Fra flere sider er der dog iværksat kampagner for at tiltrække flere yngre læger til psykiatrien, lige som der er sat fokus på at fjerne de barrierer, der opleves for at tiltrække læger til specialet. Ligeledes er der sat fokus på, hvilke forudsætninger der skal være til stede for at fastholde lægernes interesse for psykiatrien. Ventetid: Den ventetid, som patienten oplever fra deres kontakt til praksis og til de kommer til deres første konsultation hos den praktiserende psykiater, kan være en indikator for, om speciallægekapaciteten i praksissektoren er tilstrækkelig. Ved en sådan forudsætning skal der imidlertid tages højde for, at der kan være en tendens til, at den udbudte kapacitet udnyttes, således at jo større antal speciallæger, jo større vil efterspørgslen/behovet for speciallægehjælpen være. Dette kan delvis forklares ved, at afstand til et behandlingstilbud kan virke begrænsende på nogle patienters efterspørgsel efter ydelserne. Samtidig vil en større kapacitet kunne påvirke bredden af målgruppen til behandlingstilbuddet. For patienter med et ikke - akut behandlingsbehov, varierer igangsætningen af behandlingen fra ca. 1 måned og op til 1 1/2 år. Ultimo 2011 var ventetiden for ikke - akutte patienter følgende indenfor de 4 hovedfunktionsområder: Fyn (11 praksis) Her varierer ventetiden fra ca. 1 måned til 1,5 år. Af de i alt 11 praksis har 4 praksis en ventetid på 1-4 måneder. Herover for er der 2 praksis med en ventetid på 1,5 år. De resterende 4 ligger i intervallet 1/2-1 år. I Odense er der i alt 2 psykiatripraksis, hvor ventetiden varierer mellem 3 4 måneder. De resterende praksis har en ventetid på 3/4 1,5 år. Lillebælt (3 praksis) Her varierer ventetiden fra 4 måneder lidt over 1 år. 1 praksis har ca. 4 måneders ventetid. De resterende 2 har en ventetid på 1/2-1 år. Vestjylland (2 praksis) Her er ventetiden henholdsvis 3 måneder og 1/2 år. Sønderjylland (2 praksis) Her er ventetiden for de 2 praksis på henholdsvis 2 måneder og 1/2 år. Ventetiden for ikke akutte patienter til psykiatripraksis må betegnes som værende lang. Selv om der på Fyn er 2 praksis med de korteste ventetider i regionen (1 2 måneder), så er det generelle billede, at ventetiden er stigende fra den vestlige del af regionen til den østlige del af regionen. Den forholdsvis lange ventetid på Fyn er bemærkelsesværdig set i lyset af, at Fyn har den bedste dækning af praktiserende psykiatere. Det kan indikere, som der ses nærmere i afsnit 5, at der indenfor specialet kan eksistere en udbudsskabt efterspørgsel også kaldet stærekasseeffekt således at flere borgere vil ønske og modtage behandling, hvis adgangen til behandling bliver lettere. Den lettere adgang opnås bl.a. ved kortere ventetid samt nedsættelse af flere speciallægepraksis. Praksisomsætning: Overenskomsten fastsætter kriterier for de praktiserende psykiateres omsætning. Den praktiserende psykiater skal både opretholde et vist omsætningsniveau (nedre omsætningsgrænse), og samtidig er der en knækgrænse, som bevirker, at honorarerne reduceres med 40 %, hvis omsætningen i praksis, ekskl. 64 og rammeaftaler, når en vis grænse. I 2011(1. april) var den nedre omsætningsgrænse kr. mens knækgrænsen var kr. 15

16 4 Rationalet bag knækgrænsen er, at når den praktiserende speciallæge når en vis omsætning, er de faste udgifter dækket. Marginalomkostningerne er derfor faldende, hvilket afspejles i den reducerede honorering efter knækket. Er omsætningen i praksis væsentligt under knækgrænsen må det som udgangspunkt vurderes, at der er en potentielt uudnyttet kapacitet til stede i praksis. Knækgrænsen kan for nogle speciallæger virke som et loft, således at der ikke behandles patienter over knækgrænsen. Tabel viser den gennemsnitlige aktivitet i psykiatripraksis i Region Syddanmark i Af tabellen fremgår det, at hver psykiatripraksis (ydernummer) i gennemsnit behandlede 468 patienter pr. år (2 pr arbejdsdag), og at den gennemsnitlige psykiatripraksis havde patientkontakter (17 pr arbejdsdag). Endelig har den gennemsnitlige psykiatripraksis i Region Syddanmark fået udbetalt 1,9 mio, kr. i honorar fra den offentlige sygesikring i Tabel Gennemsnitlige aktivitet i psykiatripraksis i Region Syddanmark Produktion Gennemsnitsberegninger 2011 Patientkontakter Gennemsnitlige antal kontakter (kons./særyd.) pr. psykiatripraksis år/arbejdsdag 3.750/17 Antal patienter Gennemsnitligt antal patienter pr. psykiatripraksis(ydernummer) år/arbejdsdag 468/2 Udbetalt bruttohonorar kr. i Region Syddanmark *) Gennemsnitlige bruttohonorar kr. pr. psykiatripraksis (ydernr.) * Bruttohonorarer lig faktisk honorar udbetalt for en ydelse. Honoraret reguleres 2 gange årligt. Spredningen af patientkontakter for den enkelte psykiatripraksis i 2011 varierer fra kontakter. Ses der tilsvarende på antallet af patienter i praksis, så er spredningen for 2011 på 209 patienter til patienter. Ses der på spredningen i antal ydelser/patient så er den i intervallet 4,5 ydelser/patient og 13,8 ydelser/patient. De fynske psykiatripraksis ligger i top med gennemsnitlig 8,8 ydelser pr patient sammenholdt med gennemsnitlig 6,3 ydelser/patient for de jyske psykiatripraksis. 16

17 4 Delepraksis/enkeltmandspraksis Tabel b Gennemsnitlig aktivitet i delepraksis / enkeltmandspraksis (fuldtid) Produktion Antal patientkontakter pr. psykiatripraksis (ydernummer) år Antal patienter pr psykiatripraksis (ydernummer) Delepraksis* Enkeltmandspraksis - fuldtid kontakter/patient 8,9 7,0 Note *: Inklusiv generationsskiftepraksis. Som det fremgår af tabel b er der en højere aktivitet i delepraksis, hvad angår antal patienter samt patientkontakter. Ses der på antal kontakter/patient ligger delepraksis ligeledes højest. I den forbindelse skal det nævnes, at der på Fyn er 2 enkeltmandspraksis, som har det højeste antal patienter i hele regionen. 4.3 Udgifts - og ydelsesudviklingen i speciallægepraksis Figur viser udbetalt bruttohonorar til praktiserende psykiatere i Region Syddanmark i perioden 2008 til Figur Udbetalt bruttohonorar, praktiserende psykiatere i Region Syddanmark Produktionsstatik Udbetalt bruttohonorar kr år Kilde: SAS datavarehus, Praksisafdelingen. 17

18 4 Samlet har der i perioden været en negativ vækst. I faste priser er der tale om et fald på 8,5 %. Den negative vækst i 2011 skyldes først og fremmest nedlæggelsen af en deltidspraksis samt sygdom. Tabel viser, at den samlede stigning i løbende priser fordelt på 2 hovedgrupper i perioden var på 5,5 %. Tilsvarende vækst i perioden samt var henholdsvis 3,7 % og 7,6. Tabel Honorar udbetalt til psykiatripraksis i Region Syddanmark fordelt på 2 hovedgrupper kr. Produktionsstatistik. Ydelser Udgiftsstigning 2008/09 i % Grund- og tillægsydelser Udgiftsstigning 2009/10 i % Udgiftsstigning 2010/11 i % ,7 4,4-7,3 Tolkebistand ,9-18,9-22,4 I alt ,5 3,7-7,6 Kilde: CSC. SAS datavarehus. Forbruget af tolkebistand siger isoleret set ikke så meget om aktiviteten. Dog vil flere patienter med behov for tolkebistand alt andet lige for den enkelte psykiater medføre et øget tidsforbrug. Den gennemsnitlige omsætning i psykiatripraksis i Region Syddanmark var i 2011 på 1,9 mio. kr. Omsætningen i praksis kan (jf. ovenfor) være en indikator på, i hvor høj grad kapaciteten i den enkelte praksis udnyttes. Den højeste omsætning i 2011 for en praksis (fuldtidsydernummer) i regionen var på ca. 3,5 mio. kr., og den laveste omsætning var på ca. 0,9 mio. kr. Tabel viser Region Syddanmarks udgifter til praktiserende psykiatere pr. indbygger sammenholdt med udgifterne i de fire andre regioner. Af figuren ses, at Region Syddanmark har den næstlaveste udgift pr. indbygger. Kun Region Nordjylland afholder færre udgifter pr. indbygger. I forhold til Region Syddanmark er forbruget på praktiserende psykiatere i Region Hovedstaden næsten 100 % højere. Tabel Regionernes udgifter til psykiatripraksis i 2011 opgjort pr. indbygger. Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Udgifter 2011 (kr.) Kilde: CSC Targit og Danmarks Statistik Nedenstående tabel viser antal ydelser i psykiatripraksis fordelt på 2 hovedgrupper i samt den procentvise udvikling i ydelserne (specificeret ydelsesoversigt ses i bilag 1) 18

19 4 Tabel Antal ydelser i psykiatripraksis fordelt på 2 hovedgrupper i Produktion Ydelser Antal ydelser 2009 Antal ydelser 2010 Antal ydelser /10 i % Ydelsesstigning 2010/11 i % Konsultationer ,0-10,5 Tolkebistand ,3-22,9 Antal patienter behandlet i psykiatripraksis ,7-3,4 Kilde: CSC Esperant. I perioden 2009/10 er stigningen i antal konsultationer forholdsvis højere end stigningen i antal behandlede patienter i praksis. I perioden 2010/11 er det modsat, idet faldet i antal konsultationer er forholdsvis højere end nedgangen i antal behandlede patienter. Vedrørende brugen af tolke så er der i begge perioder tale om en negativ vækst på omkring 20 %. Figur viser aldersfordelingen for patienter i psykiatripraksis i Region Syddanmark. Det fremgår af figuren, at gruppen af årige modtager flest ydelser, også sammenholdt med befolkningsandelen. Generelt er der en overrepræsentation i forbruget af psykiatriydelser i aldersintervallet år. Figur Forbrug af ydelser i psykiatripraksis fordelt på aldersgrupper. Region Syddanmark 2011 Forbrug af psykiatriydelser pr. aldersgruppe % - andel Forbrugte psykiatriydelser % - andel befolkningsandel - % Aldersgrupper Kilde: CSC Esperant og Danmarks Statistik. 19

20 4 Tabel viser borgerne i Region Syddanmarks forbrug af praktiserende psykiatere i 2011 fordelt på bopælskommune og hovedfunktionsområde. Af tabellen fremgår det, at det højeste forbrug pr. indbygger har været i Nyborg og Odense Kommune og det laveste i Tønder Kommune. Ses der på hovedfunktionsområder, ligger forbruget højest på Fyn og lavest i det sønderjyske område. Tabel Borgerne i Region Syddanmarks forbrug af praktiserende psykiatere i 2011 fordelt på bopælskommune og planlægningsområde. Forbrug. Hovedfunktionsområde Sikredes kommune Udgift i alt kr Udgift pr. indbygger kr. Fyn Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Langeland Ærø I alt Lillebælt Middelfart Nordfyn Assens Fredericia Kolding Vejle I alt Vestjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen I alt Sønderjylland Haderslev Sønderborg Tønder 90 2 Aabenraa I alt Region Syddanmark I alt Kilde: Danmarks Statistik og CSC Scandihealth. 20

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan for speciallægeområdet oftalmologi i Region Syddanmark Gældende fra 1. februar 2011 2 Indhold 0 1. Indledning.................................................4 1.1 Læsevejledning......................................................

Læs mere

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4

Fokus. Aktivitet. Anbefaling. Rapport fra Udvalg om Fremtidens Speciallægepraksis 2. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger 4 Dialog Dialog Fok ialog Opgave Anbefa Opgave Dialog Dialog Anbefalinger ciallægepraksis allægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis ciallægepraksis speciallægepraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Indholdsfortegnelse Generel del Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Kapitel I. Indledende bestemmelser 1. Overenskomstens parter 2. Overenskomstens

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Udviklingsplan for Psykologhjælp. i Region Syddanmark

Udviklingsplan for Psykologhjælp. i Region Syddanmark Udviklingsplan for Psykologhjælp i Region Syddanmark Gældende fra 17. december 2012 Indhold Indledning.................................................. 4 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning..........................................

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN

SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN Telefon: 4322 2222 sundhed@kbhamt.dk KØBENHAVNS AMTS SUNDHEDSVÆSEN www.sygehuse-kbhamt.dk SUNDHEDSFORVALTNINGEN 2004 SPECIALLÆGEPRAKSISPLAN Hoveddel Sammenfattende beskrivelse Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009.

Praksisplan. Praktiserende speciallæger. Udkast. Oktober 2009. Praksisplan Praktiserende speciallæger Udkast Oktober 2009. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.1 Praksisplanens udarbejdelse...2 1.2 Praksisplanens opbygning...3 2. Lidt om speciallægepraksis...4

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 Koncern Plan og Udvikling HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 April 2009 Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 6 DEL 1: KAPACITETSPLAN... 11 1. DÆKNING

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017

Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Udkast Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 Region Hovedstaden Koncern Praksis Praksisplan for speciallægepraksis 2013-2017 HØRINGSUDKAST August 2013 Koncern Praksis Region Hovedstaden Praksisplan

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0

Overflytninger, i alt 1.000 Harmonisering på områder med højt behandlingsniveau i Region Syddanmark 2 Justering af ramme til Gigthospitalet 0 Nummer Forslag Besparelse i 2015 Uddybning (i 1000 kroner) Delvis overflytning af opgaver 1 Justering af patientuddannelsestilbuddet 1.000 Udmøntningen af forslaget beror på nærmere forhandling med kommunerne

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008

Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Praksisplan på almenlægeområdet Gældende fra 1. juli.2008 Vedtaget af Samarbejdsudvalget på almenlægeområdet den 10. juni 2008 2 1.0 Indledning I forbindelse med strukturreformen blev de tidligere amter

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGERS BEGRÆNSNING AF BEHANDLINGSAKTIVITETEN

DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGERS BEGRÆNSNING AF BEHANDLINGSAKTIVITETEN Bilag 4 17-12 2014 14/01295 NVH / STP Punkt 2: Rådsmøde den 17. december 2014 DE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGERS BEGRÆNSNING AF BEHANDLINGSAKTIVITETEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018

Praksisplan for Fysioterapi. Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi Region Nordjylland 2015-2018 Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 Indledning... 3 Resumé... 5 Anbefalinger... 8 Begreber... 10 1 Fysioterapi med offentligt tilskud... 12 Fysioterapeutisk

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017

Praksisudviklingsplan for psykologhjælp 2014-2017. Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Region Hovedstaden PRAKSISUDVIKLINGS PLAN FOR PSYKOLOG HJÆLP 2014-2017 Koncern Praksis Decembeer 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 Plan for kapacitet og tilgængelighed 4 Geografisk dækning og den samlede

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere