Pressen, personoplysninger og databaser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pressen, personoplysninger og databaser"

Transkript

1 Pressen, personoplysninger og databaser Af STEN SCHAUMBURG-MÜLLER, lektor, ph.d. ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære, Aarhus Universitet Behandling af personoplysninger indgår som en helt nødvendig og naturlig del af pressens virke, og efterhånden kan denne næppe heller fungere effektivt uden en udstrakt brug af databaser. Artiklen analyser den retlige regulering heraf. I første del undersøges det i hvilket omfang persondatalovens til tider meget restriktive og ikke særlig medieegnede regler dækker journalistisk virksomhed, og i anden del redegøres der nærmere for den særlige regulering af mediers databaser og samspillet med persondataloven og medieansvarsloven. Persondataloven Oplysninger om personer udgør en central del af mediernes virksomhed. Det er derfor oplagt at se hvorledes den retlige regulering af behandling af personoplysninger forholder sig til presseretten. Lov om behandling af personoplysninger 1 omfatter som udgangspunkt enhver digital 2 behandling af personoplysninger og i øvrigt al persondatabehandling der er beregnet på at indgå i et register, jfr. pdl. 1, stk. 1. Udgangspunktet er således meget omfattende og dækker aktiviteter som fotografering af personer og enhver behandling af sådanne billeder, herunder opbevaring og videregivelse, og indsamling af personoplysninger og den videre behandling af disse oplysninger, herunder lagring, behandling og videregivelse. 1 2 Lov nr med senere ændringer. Loven er en gennemførelse af direktiv 95/46/EF af Loven kaldes i daglig tale ofte persondataloven og forkortes for nærværende derfor pdl. Digital teknik bygger på det binære talsystem, og denne teknik har i de senere år vundet stor udbredelse: fra grammofonplader til CD, fra fotografering på lysfølsom film til digital fotografering, fra (kassette)bånd til DAT og minidisc, fra videobånd til DVD og fra håndskrevne kartotekskort til database med mange muligheder for krydssøgning. Den digitale teknik gør det muligt at lagre og behandle meget store mængder data og, kan man sige, øger således behovet for beskyttelse mod en sådan behandling. Rettid

2 Hvis en aktivitet herefter er omfattet af loven, gælder dennes omfattende og komplicerede maskineri med bl.a. regulering af hvorledes sådanne persondata må behandles og rettighederne for den person hvis data behandles. For en nærmere beskrivelse henvises til speciallitteratur herom. 3 Fra dette omfattende udgangspunkt gælder imidlertid en række undtagelser, jfr. pdl. 2, heraf nogle direkte rettet mod pressen: For det første finder persondataloven ikke anvendelse på behandlinger der er omfattet af lov om massemediernes informationsdatabaser, 4 jfr. pdl. 2, stk. 6. På dette punkt er de to love komplementære: hvis en aktivitet er omfattet af lov om massemediernes informationsdatabaser, er de ikke samtidig omfattet af persondataloven. Loven omtales nærmere nedenfor. For det andet finder persondataloven ikke anvendelse på de såkaldte uredigerede fuldtekstdatabaser, når der i databasen kun indlægges materiale der allerede er offentliggjort i et medie der er omfattet af medieansvarsloven, 5 jfr. pdl. 2, stk. 7 og 8. Ideen er at materialet i disse databaser er omfattet af medieansvarslovens regler, herunder med et udvidet ansvar for redaktøren, krav om overholdelse af god presseskik og mulighed for klage til Pressenævnet. Det skal understreges at fritagelsen for persondatalovens omfattende regulering forudsætter at mediet er underlagt medieansvarsloven. Som udgangspunkt er danske tidsskrifter og radio- og TV-stationer med sendetilladelse fra Danmark automatisk omfattet, mens andre kan blive det ved anmeldelse til Pressenævnet, jfr. mal I praksis vil dette formentlig være af størst betydning hvor en internetavis el.lign. ikke har foretaget anmeldelse. Uden en sådan anmeldelse er mediet ikke omfattet af medieansvarsloven og derfor heller ikke af undtagelsen i pdl. 2, stk. 8, med den virkning at mediets informationsdatabaser er undergivet persondatalovens omfattende og til tider restriktive regulering. Af andre medier der ikke er omfattet af medieansvarsloven kan nævnes udenlandske aviser og tidsskrifter og radio- og TV sendt fra udlandet. Disse vil så være underlagt hjemlandets regulering af persondatabehand Fx Kristian Korfits Nielsen og Henrik Waaben, Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001; Mads Bryde Andersen, IT-retten, Gjellerup, 2. udgave, 2005, kap. 13. Lov nr med senere ændringer (mil). Lovbekendtgørelse med senere ændringer (mal). Mal. 1. Se for nærmere detaljer Sten Schaumburg-Müller, Presseret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003, s. 252 f. Rettid

3 ling, hvorved bemærkes at persondataloven hidrører fra et EUdirektiv. Bøger og årsskrifter er heller ikke omfattet af medieansvarsloven. Til gengæld indeholder persondataloven en undtagelse for kunstnerisk og litterær virksomhed, jfr. pdl. 2, stk. 10, 2. pkt. Det bemærkes at undtagelsen fra persondataloven for de uredigerede fuldtekstdatabaser ikke er fuldstændig, idet pdl. 41, 42 og 69 under alle omstændigheder gælder. 41 kræver en dataansvarlig, dvs. en person hvis opgave det er at udstede retningslinjer, herunder fx om at oplysninger ikke må videregives til uvedkommende. Hvis et medie således har en database med en samling af mediets udgivelser, skal der være en dataansvarlig der kan sørge for at der ikke indlægges andre oplysninger i databasen, eller hvis dette sker at disse så opfylder de regler der gælder for denne form for persondatabehandling. Det bemærkes at den dataansvarlige ikke i sine instruktioner må begrænse den journalistiske eller kunstneriske frihed, jfr. 41, stk kræver en skriftlig aftale med visse nærmere krav dersom en databehandling lægges ud af huset. Kravet gælder således også selvom den database der lægges ud udelukkende består i allerede offentliggjort materiale fra et medie omfattet af medieansvarsloven. Endelig er der en erstatningsbestemmelse i 69 med et præsumptionsansvar: Den dataansvarlige skal erstatte skade, der er forvoldt ved behandling i strid med bestemmelserne i denne lov, medmindre det godtgøres, at skaden ikke kunne have været afværget ved den agtpågivenhed og omhu, der må kræves i forbindelse med behandling af oplysninger. Bortset fra den omvendte culpa gælder dansk rets erstatningsregler om kausalitet, tabsberegning etc. Efter erstatningsansvarsloven (eal.) 26 skal den der er ansvarlig for en retsstridig krænkelse af en andens frihed, fred, ære eller person betale den forurettede en godtgørelse for tort. En databehandling i strid med persondataloven er retsstridig og kan derfor udløse krav på godtgørelse. Den ansvarlige må så forstås som den dataansvarlige, jfr. pdl. 41, og præsumptionsansvaret må så vidt jeg kan vurdere 7 også gælde for tortgodtgørelse. Bemærk at disse tre undtagelser fra den generelle undtagelse fra persondataloven ikke gælder hvis en database er omfattet af lov om 7 Spørgsmålet synes hverken behandlet hos Korfits Nielsen og Waaben, ad 69, s. 455 f. eller hos Peter Blume, Behandling af persondata, Jurist- og Økonomforbundet, Rettid

4 massemediernes informationsdatabaser, jfr. pdl. 1, stk. 6, omtalt ovenfor. Indholdsmæssigt er der dog ikke den store forskel, da mil. 7 forudsætter en dataansvarlig og mil. 17 opstiller en erstatningsregel på linje med pdl. 69. For det tredje finder persondataloven ikke anvendelse på manuelle arkiver over udklip fra offentliggjorte, trykte artikler som udelukkende behandles i journalistisk øjemed, jfr. pdl. 2, stk. 9. Uden denne særlige undtagelse ville persondataloven gælde, da den efter 1 også omfatter den ikke-digitale behandling af personoplysninger hvis disse er bestemt for et register. Det bemærkes at undtagelsen kun angår trykte og offentliggjorte artikler og dermed ikke et rent billedarkiv eller et arkiv med lyd- eller videobånd. Der er, hvad denne undtagelse angår, ingen krav om tilknytning til medieansvarsloven, hverken for de indsamlede artikler eller for den der indsamler artiklerne. Men det er et krav at arkivet udelukkende har et journalistisk øjemed. Også i denne situation gælder pdl. 41, 42 og 69 under alle omstændigheder. Der skal være en arkivansvarlig, der skal være en skriftlig aftale hvis arkivhåndteringen er udliciteret og den særlige erstatningsregel gælder. Endelig for det fjerde er al behandling der udelukkende finder sted i journalistisk øjemed undtaget persondatalovens skrappe krav, jfr. 2, stk. 10 dog også således at 41, 42 og 69 under alle omstændigheder gælder. Undtagelsen må forstås således at den ikke er altomfattende, men en opsamlingsbestemmelse, jfr. ordene behandlinger af oplysninger som i øvrigt finder sted i journalistisk øjemed samt dens placering efter de øvrige undtagelser. Bestemmelsen kan derfor næppe bruges til at undtage fx uredigerede fuldtekstdatabaser hvis tekst tidligere har været offentliggjort i medier der ikke er omfattet af medieansvarsloven, jfr. 2, stk. 7 og 8, selvom aktiviteten er klart journalistisk. Bestemmelsen må omfatte den aktivitet som ikke reguleres af de øvrige omtalte undtagelsesbestemmelser der udelukkende regulerer journalistiske databaser og arkiver. Der vil naturligvis være rigtig meget journalistisk aktivitet der omfatter behandling af personoplysninger, men ikke relaterer sig til databaser eller arkiver. Således vil fx ethvert interview i TV typisk omfatte en behandling af personoplysninger blot ved gengivelse af billedet af personen. En sådan virksomhed vil generelt være undtaget personoplysninglovens krav, dog fortsat således at 41, 42 og 69 under alle omstændigheder gælder. Rettid

5 Det skal dog bemærkes at det tilgrundliggende direktiv ikke synes så omfattende i undtagelsen. Art. 9 lyder i den engelske udgave: Processing of personal data and freedom of expression: Member States shall provide for exemptions or derogations from the provisions of this Chapter, Chapter IV and Chapter VI for the processing of personal data carried out solely for journalistic purposes or the purpose of artistic or literary expression only if they are necessary to reconcile the right to privacy with the rules governing freedom of expression (min kursivering). Det er efter denne formulering noget uklart om retten til privatliv udgør en slags stopklods for undtagelsen, eller om den blot udtrykker det selvfølgelige at journalistisk virksomhed skal respektere retten til privatlivet som den nu er formuleret efter de i øvrigt gældende regler, fx straffelovens d og EMRK art 8. Man kan forestille sig følgende: 8 En journalist undersøger udgifterne til anbringelse af børn og unge uden for hjemmet og indhenter til den brug en del oplysninger om konkrete anbringelser. Oplysninger skaffes bl.a. via en lækage i det politiske system, og de indeholder oplysninger der klart er private og personlige. Journalistens artikler eller udsendelser behandler udelukkende generelle spørgsmål uden at videregive de personfølsomme oplysninger. Journalisten begår således ikke noget strafbart, idet den journalistiske brug af tavshedsbelagte oplysninger ikke er strafbar medmindre der videregives oplysninger af egentlig privat karakter, jfr. straffelovens 152d, stk. 2. Spørgsmålet er herefter om den behandling af klart private personoplysninger, som journalisten må foretage for at kunne lave en alment oplysende udsendelse om problemet, er omfattet af direktivets krav om at kun den journalistiske virksomhed der er forenelig med retten til privatliv er undtaget fra direktivets regulering af behandlingen af personoplysninger. Den danske personoplysningslov undtager generelt journalistisk virksomhed, og i den omtalte situation vil journalisten ikke have handlet i strid med persondataloven. Efter min vurdering er den danske formulering fornuftig. Den undtager journalistisk virksomhed fra persondatalovens krav krav der ville være umulige at gennemføre i en journalistisk sammenhæng. Den journalistiske virksomhed er naturligvis undergivet alle de i øvrigt eksisterende regler som fx beskyttelse af privatlivet, og persondataloven tilføjer ikke i denne sammenhæng nogen yderligere beskyttelse. Imidlertid henstår spørgsmålet om hvorvidt en sådan ordning er i overensstemmelse med EU-retten. Art. 9 8 Ideen er hentet fra sagen UfR V. Rettid

6 kan forstås således at den indeholder en selvstændig begrænsning med hensyn til at undtage journalistisk virksomhed fra persondatabehandling. Lov om massemediernes informationsdatabaser Som det fremgår, er journalistisk virksomhed i vidt omfang undtaget persondatalovens strenge, omfattende og ofte komplicerede regulering. På de fleste områder vil journalistisk virksomhed være underlagt de almindelige regler, herunder straffelovens regler, erstatningsregler (bemærk her præsumptionsansvaret i pdl. 69 der i vidt omfang også gælder for journalistisk virksomhed i det omfang den omfatter behandling af personoplysninger). På ét område er der imidlertid en særlig regulering, nemlig hvad angår databaser. Her gælder lov om massemediernes informationsdatabaser (mil), hvis formål det netop er at have lempeligere regler for massemedier samtidig med at privatlivet nyder tilstrækkelig beskyttelse. 9 Det bemærkes at loven regulerer informationsdatabaser, dvs. et kun delvist overlappende område med persondataloven: Databaser kan indeholde oplysninger om meget andet end personer, og personoplysninger kan fremkomme uden brug af databaser. Loven gælder for informationsdatabaser der enten selv udgør et medie eller drives i tilknytning til et medie, jfr. mil. 1, og den omfatter kun medier der er omfattet af mal. 1, jfr. mil. 2. Udenlandske medier og medier som internetaviser der ikke er tilmeldt Pressenævnet efter mal. 8, er således ikke omfattet af de særlige regler for massemediernes databaser, men kan meget vel falde ind under den strengere og ikke særlig medie-venlige regulering i persondataloven. 10 Loven retter sig mod informationsdatabaser hvorved forstås informationssystemer, hvor der gøres brug af elektronisk databehandling i forbindelse med formidling af nyheder og andre informationer, jfr. mil. 2, stk. 2. Det er således ikke alle databaser der er informationsdatabaser i lovens forstand, men typisk vil et medies database rette sig mod formidling af nyheder og information og derved være omfattet. Hvis en journalist derimod indsamler personoplysninger uden 9 10 Korfits Nielsen og Waaben, op. cit., s Man kan overveje om den danske ordning, hvor undtagelse fra persondataloven i høj grad er hængt op på dansk tilknytning via medieansvarsloven, er forenelig med EU-retten. Direktivets art. 9 pålægger staterne at undtage medierne (jfr. Member States shall provide for exemptions ), men den danske ordning undtager kun danske medier. Rettid

7 sammenhæng med en konkret journalistisk opgave, vil dette skulle behandles efter persondataloven. 11 Heri må ligge at et medies fælles database ikke behøver rette sig mod én konkret opgave, men blot generelt mod formidling af nyheder og information, mens den enkelte journalists indsamlede oplysninger må rette sig mod en bestemt opgave for ikke at være undergivet de skrappere regler i persondataloven. Titlen journalist giver ikke ret til at indsamle personoplysninger fx om politiske modstandere. De i loven omhandlede databaser deler sig i tre: 1) De uredigerede fuldtekstbaser der ikke er omfattet af loven og i øvrigt heller ikke af persondataloven. 2) De interne databaser, redaktionelle informationsdatabaser med meget liberal regulering af databehandlingen med tilsvarende krav om at oplysninger forbliver interne, og 3) De offentligt tilgængelige informationsdatabaser der er underlagt en del restriktioner hvad angår personoplysninger, netop fordi de er offentligt tilgængelige. Første kategori omfatter de databaser der kun gengiver hvad der allerede er offentliggjort i medier omfattet af medieansvarsloven, jfr. mil. 1, stk. 2 og 3. Disse såkaldt uredigerede fuldtekstbaser 12 er ikke omfattet af loven og i øvrigt heller ikke af persondataloven, jfr. den tilsvarende undtagelse i pdl. 2, stk. 7 og 8. Meningen er at dette stofs offentliggørelse allerede er underlagt medieansvarsloven i og med den første offentliggørelse, hvilket indebærer dels at en forurettet som udgangspunkt altid vil kunne finde en at rette sit krav imod og dels at reglerne om god presseskik, genmæle og behandling ved Pressenævn kan finde sted. Bemærk at en sådan offentligt tilgængelig database i sig selv kan være et medie efter mal. 1, stk. 3, hvilket gælder hvis databasen selvstændigt udvælger allerede offentliggjorte nyheder mv., men ikke redigerer i disse. (En sådan offentliggørelse af andres tekster vil typisk kræve samtykke fra ophavsrettighedsindehaverne). Det er en forudsætning at det materiale der lægges på disse baser er uredigeret. Hvis materialet var selvstændigt redigeret, ville man ikke have sikkerhed for at det allerede var underlagt tilstrækkelige regler. Hvis der i sådanne databaser tillige lægges materiale der ikke tid Bet. 1233/1992 om pressens informationsregistre, s. 66. Ibid., s. 68. Rettid

8 ligere har været offentliggjort i et medieansvarslovsmedie, falder det uden for kategorien og ind i en af de to andre, afhængig af om der er tale om en intern eller en offentligt tilgængelig database. Det er således også en forudsætning for undtagelsen at det materiale der ligger på den uredigerede fuldtekstbase hidrører fra medier der selv er undergivet medieansvarsloven. Hvis der i en uredigeret fuldtekstdatabase tillige ligger materiale der hidrører fra fx udenlandske medier, er denne database ikke undtaget fra loven, men kan være omfattet af lovens regler om henholdsvis redaktionelle og offentligt tilgængelige databaser. Hvis databasen ikke opfylder betingelserne for at tilhøre en af disse kategorier, jfr. nedenfor, vil databasen være omfattet af persondataloven med dens strammere krav. Man må således sondre mellem forskellige situationer: a) En database er offentligt tilgængelig, og den gengiver kun hvad der tidligere er fremkommet i et enkelt medie omfattet af medieansvarsloven. Databasen er hverken omfattet af lov om massemediernes databaser, jfr. dennes 1, stk. 2 og 3, eller af persondataloven, jfr. dennes 2, stk. 7 og 8, og næppe heller af medieansvarsloven, jfr. dennes 1, stk. 3. b) En database er offentligt tilgængelig og gengiver artikler fra forskellige medier omfattet af medieansvarsloven. Databasen er hverken omfattet af mediedatabaseloven eller persondataloven, men kan selvstændigt være omfattet af medieansvarsloven hvis den er anmeldt efter mal. 8. c) En database er offentligt tilgængelig og gengiver artikler fra forskellige medier der ikke er omfattet af medieansvarsloven, fx udenlandske medier. En sådan database kan være omfattet af mediedatabaselovens regler om offentligt tilgængelige databaser (omtalt nærmere nedenfor), hvilket forudsætter anmeldelse, jfr. mil. 6, stk. 1. Det er ikke ganske klart om personoplysninger på en sådan database tillige vil være reguleret af persondataloven. Ordlyden af pdl. 2, stk. 7 og 8, taler for en anvendelse af denne lov, idet undtagelse forudsætter at det medie, hvorfra stoffet er taget, er omfattet af medieansvarsloven hvilket et udenlandsk medie ikke kan være. En mere subjektiv fortolkning taler i modsat retning, da det klart har været meningen at lade sådanne databaser regulere af de særlig medie-egnede regler. Desuden giver det ikke mening at an- Rettid

9 vende reglerne i lov om massemediernes informationsdatabaser i tillæg til persondatalovens regler der er mere restriktive. Endelig taler EU-direktivets art. 9 imod anvendelse af persondatalovens regler (jfr. ovenfor note 10). d) Hvis den ovenfor nævnte database, der gengiver artikler fra udenlandske medier, ikke anmeldes efter mil. 6, stk. 1, må den være den omfattet af persondataloven, jfr. pdl. 2, stk. 7 og 8, e.c. e) En database gengiver og redigerer indslag fra andre medier. En sådan database er ikke undtaget fra mediedatabaseloven, da dette forudsætter uredigeret gengivelse. Databasen kan selv være underlagt medieansvarsloven, hvilket dog kræver anmeldelse, jfr. mal. 8 og 1, stk. 3. Om offentligt tilgængelige mediedatabaser i øvrigt se nærmere nedenfor. Man kan forestille sig at en offentliggørelse via databasen ville være selvstændigt krænkende, fx hvis den første offentliggørelse er sket i et lokalt medie uden større udbredelse. Ansvaret skal i så fald enten bedømmes efter de almindelige regler, efter mil. 17 om præsumptionsansvar og/eller medieansvarslovens fordelingsregler, alt afhængig af om databasen er underlagt de respektive love, jfr. ovenfor. Det bemærkes at mediernes videregivelse af retsstridige informationer jævnligt vil være retmæssig. For det andet kan der være tale om redaktionelle informationsdatabaser der defineres som informationsdatabaser eller klart adskilte dele heraf, der alene drives som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie, jfr. mil. 2, stk. 3. Denne legaldefinition siger ikke meget, men meningen er at omfatte de redaktionelle og journalistiske databaser der ikke er beregnet på direkte offentlig adgang, altså internt materiale. Kategorien er for så vidt meget omfattende og dækker over såvel tekstbehandling, redigeringsprogrammer som egentlige databaser. De notater en journalist gør sig på sin PC er således omfattet. 13 Sådanne databaser skal anmeldes til Datatilsynet, jfr. mil. 3, stk. 1, i den forstand at manglende anmeldelse medfører at databasen ikke er omfattet af loven. Der er således en risiko for at oplysninger i 13 Bet. 1233/1992, s. 67. Rettid

10 stedet skal behandles efter de set ud fra et journalistisk synspunkt temmelig umulige regler i persondataloven. Heldigvis behøver et medie ikke at individualisere databaserne, men kan blot anmelde samtlige nuværende og kommende redaktionelle databaser, jfr. 3, stk Man kan i denne forbindelse overveje betydningen af pdl. 2, stk. 10. Ifølge denne bestemmelse gælder for behandling af oplysninger, som i øvrigt udelukkende finder sted i journalistisk øjemed alene bestemmelserne i lovens 41, 42 og 69. Spørgsmålet melder sig derfor hvorledes retsstillingen er for medier der enten ikke har anmeldt eller kun har anmeldt specificerede databaser. Er journalisters notater mv. på PC en så undtaget efter 2, stk. 10, hvilket ordlyden kunne antyde? Eller gælder undtagelsen ikke for databaser? Og skal databaser så forstås så bredt som i mediedatabaseloven? Det er formentlig rigtigst at forstå det således at egentlige databaser hvor man bruger software som Microsofts Access skal være anmeldt efter mil. 3, og at pdl. 2, stk. 10, ikke kan anvendes på denne form for databaser. 15 Omvendt må journalisters egne optegnelser på PC en være omfattet af pdl. 2, stk. 10, hvis ikke de er lagt ind i et egentligt databasesystem med søgefunktioner uanset om disse kan betegnes som en redaktionel informationsdatase i mediedatabaselovens forstand med den virkning at sådanne ikke anmeldte informationssamlinger alligevel ikke vil være undergivet de skrappere regler i persondataloven (undtagen 41, 42 og 69). Det bedste for medier er dog helt åbenbart at foretage en samlet anmeldelse. Det afgørende for en redaktionel database (i lovens brede forstand) er at den ikke er tilgængelig for andre end mediets journalister og redaktionelle medarbejdere, 4, stk. 1, og at disse ikke må bruge databasen til andet end journalistisk eller redaktionelt arbejde, jfr. 4, stk. 2. Overtrædelse heraf er underlagt straf, jfr. 16, nr indeholder et krav om at oplysningerne beskyttes, fx ved at maskinerne er forsynet med password, og at der er udstedt interne retningslinjer for brug af disse interne databaser. 16 Til gengæld for kravet om kun intern brug er der intet forbud mod særligt personlige oplysninger som fx i pdl. 7, og omtalte har hverken indsigtsret eller ret til berigtigelse, sletning eller ajourføring Blanket kan fås på men det synes ikke muligt som på Pressenævnets hjemmeside at få en oversigt over anmeldte redaktionelle databaser. Korfits Nielsen og Waaben, op. cit., s. 78, mener at pdl. 2, stk. 10, ikke gælder for databaser. Ibid., s Rettid

11 Videregivelse af oplysninger fra en sådan base er ikke undergivet særlige regler. En offentliggørelse må vurderes efter de almindelige regler, hvilket vil sige dels de materielle regler, fx i straffeloven og erstatningsansvarslovens 26, dels ansvarsfordelingsreglerne i medieansvarsloven samt bestemmelserne heri om god presseskik mv. 17 For det tredje opererer loven med offentligt tilgængelige informationsdatabaser, jfr. kap. 3, 6-11a. For at en sådan database kan være undergivet de (lempeligere) regler i mediedatabaseloven kræves anmeldelse både til Pressenævn og Datatilsyn samt en angivelse af den dataansvarlige, jfr. 6, stk. 1. Manglende anmeldelse betyder at databasen vil være underlagt de strengere krav i persondataloven (medmindre der er tale om en uredigeret fuldtekstdatabase, jfr. 1, stk. 2 og 3, omtalt ovenfor). Pressenævnet er kompetent til at træffe nærmere angivne afgørelser, jfr , og anmeldelse til Datatilsynet er et krav, formentlig for at Datatilsynet kan vide at her er en database som ikke skal bedømmes efter persondataloven, og hvor tilsynet ikke har nogen kompetence. Pr. 29. marts 2006 er ni informationsdatabaser anmeldt, jfr. Pressenævnets oplysninger på En sådan anmeldt database er ikke omfattet af medieansvarsloven, uanset om den i øvrigt ville opfylde kriterierne, jfr. mil. 6, stk. 2. Men Pressenævnet er kompetent klageorgan, jfr. mil. kap. 4, ligesom medieansvarslovens regler om genmæle og om pressenævnets sagsbehandling finder anvendelse, jfr. mil. 10, stk. 1, og 13, stk. 3. Den offentligt tilgængelige informationsdatabase reguleres forskelligt fra den interne redaktionelle database. Hvor den interne base i princippet kan indeholde enhver information der til gengæld kun må behandles journalistisk og med strenge krav til videregivelse og andres adgang, forholder de offentligt tilgængelige databaser sig stort set omvendt: Det er, som i persondataloven, temmelig strengt reguleret hvilke informationer der må indeholdes, ligesom en registreret person har både indsigtsret og indsigelsesret. 17 Det er ikke helt præcist når Korfits Nielsen og Waaben anfører: Spørgsmålet om, hvorvidt oplysninger i en redaktionel informationsdatabase kan videregives i det massemedie, der har oprettet databasen, er således ikke reguleret i lov om massemediernes informationsdatabaser, men af medieansvarslovens regler (s , min kursivering). Hvorvidt oplysninger kan offentliggøres, reguleres kun hvad de presseetiske regler angår i medieansvarsloven, mens reglerne for lovligheden af offentliggørelse reguleres andre steder, med fordelingen af et sådant ansvar efter medieansvarsloven. Rettid

12 Reglerne om hvilke informationer den offentligt tilgængelige database må indeholde er forskellige fra reglerne i persondataloven. Efter mil. 8, stk. 1, må databasen ikke indeholde informationer der ikke lovligt kan offentliggøres i et medie. Ideen er således at der gælder det samme for offentliggørelse i et medie som i en offentligt tilgængelig informationsdatabase. Her vil både straffelovens og erstatningsansvarslovens regler være relevante, hvortil kommer praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD). Denne opererer med en særlig frihed for medierne, bl.a. til at videregive oplysninger og vurderinger som kunne være retsstridige for den der oprindeligt fremsatte dem. 18 Endvidere må databasen ikke indeholde informationer hvis offentliggørelse ville være i strid med god presseskik, jfr. 8, stk. 2. Dette betyder fx at den databaseansvarlige skal være forsigtig med fx at have klip med skjult kamera, idet Pressenævnet i sin praksis har været kritisk over for sådanne optagelser. Det bemærkes i øvrigt at den tilsvarende bestemmelse i medieansvarsloven bestemmer at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, jfr. mal. 34 (min kursivering). Man har tilsyneladende ikke villet inddrage handlemåden i mediedatabaseloven, og både ordlyden og forarbejderne 19 taler udelukkende om offentliggørelse. Efter bestemmelsens tredje stykke må personlige oplysninger kun lagres i 3 år fra begivenheden eller hvis denne ikke kan stadfæstes, fra lagringen med en afvejningsbestemmelse i stk. 4, hvorefter længerevarende lagring alligevel kan finde sted hvis hensynet til informationsfriheden vejer tungere end hensynet til den enkeltes interesse. Kategorien af omfattede oplysninger er bredere end efter pdl. 7 og indeholder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, sexuelle eller strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af Se fx Jersild v Danmark, dom af , hvor Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fandt at journalisten straffrit burde kunne videregive racistiske ytringer som netop ikke kom fra hans mund. På samme linje er UfR H hvor Ekstra Bladet frit kunne gengive en mors beskyldning: Jeg vil hænge ham ud som pædofil, selvom den pågældende netop var frifundet for pædofilitiltale i landsretten. Se i øvrigt nærmere om praksis: Schaumburg-Müller, op. cit., bl.a. s. 112 f.; Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005, s. 532 f. Bet. 1233/1992, s. 75. Rettid

13 nydelsesmidler. Ordlyden er identisk med forvaltningslovens 28, stk. 1, og den tidligere registerlovgivnings og skal ifølge forarbejderne fortolkes i overensstemmelse hermed. 20 Hudfarve er nævnt som kategori ud over race, og bestemmelsen må herefter logisk omfatte fotos, især i farver. Sådanne fotos skal derfor som udgangspunkt slettes efter en periode på 3 år. Det anføres i forarbejderne at lagring af informationer af privat karakter som den pågældende ikke i det konkrete tilfælde kan antages at have indvendinger imod, ikke er omfattet af bestemmelsen. Det er således tale om en slags forholdets natur -undtagelse fra stk. 3, og som eksempel nævnes at kravet om sletning af politiske oplysninger selvfølgelig ikke gælder medlemmer af eller kandidater til Folketing og byråd. 21 Vedrørende stk. 4 anføres det at oplysninger om kendte personer, som fx politikere, skuespillere og idrætsstjerner, typisk vil være omfattet af undtagelsen, hvortil må bemærkes hvilket betænkningen ikke udtrykkeligt gør at selv politikere m.fl. har et privatliv der ikke er prisgivet offentligheden, se hertil UfR V, hvor omtale af en politikers ægtefælles sygdom var strafbar efter strl. 264d, og UfR Ø med omtale af sportsstjernes privatliv, ligeledes strafbar efter 264d. Afgørende må herefter være dels om de pågældende ved deres handlinger klart har tilkendegivet at de ikke længere betragter de pågældende oplysninger som private (hvilket opstilling til Folketing åbenbart er i forhold til det private i politisk tilhørsforhold), dels om de pågældende informationer er af offentlig interesse (en politikers straffedom i modsætning til politikerens families helbred). Overvejelserne er således de samme som man kender fra presseretten i øvrigt, hvortil dog bemærkes at begrænsningen i lagertiden efter 8, stk. 3, ligger ud over den sædvanlige betragtning om lovlighed og overensstemmelse med god presseskik. Selv oplysninger der ved indlæsningen hverken er strafbare, retsstridige eller i strid med god presseskik skal slettes efter 3 år hvis de falder ind under kategorien. Den særlige regel hænger sammen med at den normale omtale i medierne er mere flygtig, mens oplysningen på en database kan ligge tilgængelig for enhver på ethvert tidspunkt. Offentliggørelse af en oplysning som i den aktuelle sammenhæng er retmæssig, behøver ikke være det 3 år efter og dette må den dataansvarlige stedse vurdere Ibid., s. 76. Ibid. Rettid

14 De berørte har i øvrigt særlige rettigheder når det drejer sig om offentligt tilgængelige informationsdatabaser. For det første er der en ret til på anmodning at få oplyst hvem der er dataansvarlig, jfr. mil. 7. Retten gælder enhver. For det andet kan en omtalt kræve sletning, rettelse eller ajourføring hvis oplysningerne er urigtige eller vildledende eller hvis afgørelser er ændret eller strafforfølgning opgives, jfr. 9. Det forudsætter at oplysningerne er af en vis faktuel karakter. En oplysning om at pressechefen for Dansk Folkeparti ikke fik medhold i et krav mod magasinet Tjeck om at det var retsstridigt at omtale ham som tidligere medlem af nazistpartiet, skal således ændres efter at Østre Landsret har truffet modsat afgørelse og pålagt bladet at betale godtgørelse på kr Omtalen må formentlig falde i den gruppe der kan være tilgængelig ud over de tre år. Den berørte (eller de efterladte) kan for det tredje i stedet for sletning, rettelse eller ajourføring forlange genmæle som efter mal. kap. 6, jfr. mil. 10. Forudsætningerne for retten til genmæle er at oplysningen er af faktisk karakter (hvilket som nævnt også må gælde i forhold til krav på sletning mv.), og at oplysningen er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, jfr. mal. 36, stk. 1. Kravet om skade kan ikke overføres til krav om sletning mv. Hvis databasen således ved en i øvrigt korrekt omtale sætter et forkert billede af en i øvrigt langt pænere udseende person, kan den omtalte forlange sletning eller retning, men ikke genmæle. (Kun den faktisk afbildede person kunne tænkes at have lidt skade). Hvor genmæle efter medieansvarsloven bringes i det pågældende medie, skal genmæle her naturligvis bringes i databasen. Kravet består så længe de urigtige/vildledende og skadelige oplysninger fremgår af databasen. For det fjerde har enhver indsigtsret, således at man på forespørgsel kan forlange at blive gjort bekendt med eventuelle oplysninger i databasen om en selv, jfr. mil. 11. Også ved offentligt tilgængelige databaser skal sikkerhed iagttages, selvfølgelig ikke mod uvedkommende adgang ingen read onlyadgang er uvedkommende men mod uberettiget ændring af informationer, jfr. 11a. Pressenævnet er kompetent som klageorgan vedrørende mange, men dog ikke alle rettigheder efter mediedatabaseloven. Således kan Nævnet efter mil. 12, stk. 1, behandle klager over: 22 ØLD Rettid

15 1) manglende sletning af oplysning der er i strid med god presseskik, jfr. 8, stk. 2, (hvor Nævnet kan påbyde sletning, jfr. 13, stk. 1), 2) overskridelse af 3-årsfristen, jfr. 8, stk. 3, 3) afvisning af at optage genmæle, jfr. 10, (hvor Pressenævnet kan påbyde genmæle, jfr., 13, stk. 2) og 4) manglende reaktion inden 4 uger på krav om genmæle, sletning mv. Følgelig må andre klager ikke kunne indbringes: 1) Manglende oplysning om dataansvarlig uanset anmodning, jfr. 7, 2) Klage over at oplysning er i strid med straffeloven mv., jfr. 8, stk. 1 Her må bemærkes at der er et vist, men altså kun et vist, sammenfald mellem strafbar og anden retsstridig offentliggørelse på den ene side og offentliggørelse i strid med god presseskik på den anden. Således vil optagelser med skjult kamera typisk stride mod god presseskik, 23 uanset om optagelserne er foretaget på ikke frit tilgængeligt sted, jfr. strl. 264a, og omvendt kunne man forestille sig at en strafbar eller erstatningspådragende handling ikke ville være i strid med god presseskik. Kun de oplysninger der udelukkende er strafbare (eller på anden måde retsstridige) og ikke tillige i strid med god presseskik, er undtaget Pressenævnets kompetence hvorved bemærkes at Nævnet under alle omstændigheder kun kan tage stilling til det presseetiske, ikke til det strafbare. 3) Klager over manglende sletning efter Her skal bemærkes at det meget vel kan tænkes at en forkert oplysning er i strid med god presseskik, hvorved Pressenævnet bliver kompetent. Hvis det måtte vurderes at en forkert eller vildledende oplysning ikke strider mod god presseskik, kan der fortsat forlanges sletning efter 9, men et krav herom må i så fald forelægges en domstol For de nærmere betingelser, se Schaumburg-Müller, op. cit., s Korfits Nielsen og Waaben, op. cit., s Rettid

16 4) Klager over manglende oplysning om indhold, jfr. 11. Desuden er Pressenævnet ikke kompetent vedrørende redaktionelle informationsdatabaser, hvorved bemærkes at det afgørende for disse er at de ikke er offentligt tilgængelige. Hvis dette alligevel skulle være tilfældet, er databasen ikke længere en redaktionel base, men en offentligt tilgængelig, hvorefter Pressenævnet igen er kompetent, jfr. umiddelbart ovenfor. Hvorvidt der foretages det fornødne for at journalister ikke misbruger en redaktionel database til andet formål, kan ikke forelægges Pressenævnet, men det er i det hele taget svært at forestille sig hvorledes en udenforstående kan få oplysninger der giver grundlag for en sag der i så tilfælde må indbringes for domstolene. Pressenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jfr. 15, men må indbringes for domstolene. Bemærk her UfR H der i forhold til klage over god presseskik afviste en sag mod Pressenævnet (der i sin kendelse ikke havde fundet at der var handlet i strid med god presseskik) og henviste til søgsmål mod det pågældende medie. Manglende efterkommelse af Pressenævnets kendelser kan medføre straf, jfr. mil. 16, helt svarende til ordningen efter medieansvarsloven. Pressenævnet synes ikke at have modtaget eller behandlet klager i henhold til mediedatabaseloven, sammenlignet med over 100 klager årligt efter medieansvarsloven, fx 163 i 2003 og 146 i Endelig bemærkes erstatningsbestemmelsen i 17 der er skåret over samme læst som den tilsvarende bestemmelse i pdl. 69. Ansvarssubjektet er massemediet, altså et driftsherreansvar som blev afvist på medieansvarsområdet. 25 Rettid

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

MEDIEANSVARSLOVEN. Peter Lambert

MEDIEANSVARSLOVEN. Peter Lambert MEDIEANSVARSLOVEN Peter Lambert 05.09.2017 1 05.09.2017 2 Disposition Strejftog i medieansvarsloven Særlig fokus på rammerne Og ganske lidt om sociale medier of fake news 05.09.2017 3 Overordnet Ikrafttræden

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Presseetikken i den lokale ugeavis

Presseetikken i den lokale ugeavis Presseetikken i den lokale ugeavis 25. september 2013 Ugeavisernes efterårsseminar Holger Rosendal, Danske Medier Nye presseetiske regler Politisk fokus på området Beretning om medieansvar 29. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 13 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 15 1.2 Grundrettigheder....................... 16 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar I medfør af lov nr. 439 af 31. maj 2000 for Grønland om ansvarsforholdene på medieområdet fastsættes: Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 10. juni 2010 Sag 431/2008 (2. afdeling) A (advokat Jakob Juul) mod B, fhv. ansvarshavende chefredaktør for Se og Hør (advokat Per Håkon Schmidt) Som biintervenient til

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af medieansvarsloven

Bekendtgørelse af medieansvarsloven LBK nr 914 af 11/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7700-0033 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005

Christoffer Schultz Retssystemet i Grundtræk og Medieret 13/6-2005 Opgave 1: 1. Kan artiklen i Odense Dagblad give nogen grundlag for at klage til pressenævnet? Indholdet af en artikel skal ifølge Pressenævnet være i overensstemmelse med god presseskik. I henhold reglerne

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier t Mediejura Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014 Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier Hvilke regler rådgiver vi om? Grundloven EMRK offentlighedsloven forvaltningsloven medieansvarsloven presseetiske

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Bilag til betænkning nr. 1345 om behandling af personoplysninger

Bilag til betænkning nr. 1345 om behandling af personoplysninger Bilag til betænkning nr. 1345 om behandling af personoplysninger Afgivet af udvalget om registerlovgivningen Betænkning nr. 1345 1997 Betænkning nr. 1345 + bilagsdel Købes hos boghandleren eller hos Statens

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013

Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Året der gik - et medieretligt tilbageblik på 2013 Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur. et merc.jur. Juridisk Institut Love og regler Ny offentlighedslov med den meget omstridte ministerbetjeningsregel

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere