Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer."

Transkript

1 Carbon footprint analyse af udvalgte byggematerialer. Handicapbyggeri Seden Syd, Odense Kommune 5. november 2009 Rapport Allerød Århus Aalborg Odense råd du kan regne med

2 Denne carbon footprint analyse er udført af på vegne af Odense Kommune. Denne rapport er udgivet 5. november 2009 Involverede aktører: Henrik Max: Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune Martin Thomsen: Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Frantz Leitner, TKT Arkitekter, Odense Lars Holm, Miljøforum Fyn, Odense Involverede leverandører: Gamle Mursten, leverandør af genbrugsmursten ved Claus Juul Nielsen Hotpaper, leverandør af papirisolering, ved Peter Hansen Carbon footprint analytiker Det rådgivende ingeniørfirma NIRAS har stået for udførelsen af Carbon Footprint analysen. Arbejdet er udført af konsulenterne Lui Vium og Louise Laumann Kjær, i samarbejde med Klimachef Torben Chrintz.

3 Resume. Carbon footprint analysen af udvalgte byggematerialer, der indgår i handicapbyggeriet i Seden Syd, er udført med henblik på at vise, at det er muligt at opfører et mere klimavenligt byggeri, i forhold til hvis der var valgt traditionelle byggematerialer. Byggeriet adskiller sig fra den traditionelle byggeform ved at der er valgt: Genbrugsmursten frem for nye mursten Papirisolering til loftisolering frem for mineraluld Linoleum som gulvbelægning frem for vinyl Denne undersøgelse viser, at brugen af de valgte byggematerialer i alt har sparet atmosfæren for udledningen af 64 tons CO2, i forhold til hvis der var valgt traditionelle byggematerialer til opførslen af byggeriet. Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR CARBON FOOTPRINT ANALYSEN FACADER LOFTISOLERING GULVBELÆGNING, VINYL VS LINOLEUM... 6 GULVBELÆGNING, VINYL VS KLINKER... 6 CO2-BESPARELSEN RELATERET TIL DET DANSKE SAMFUND ROCKWOOL VS PAPIRISOLERING => MINERALSKE VS CELLULOSE MATERIALER... 5 GULVBELÆGNING MURSTEN, NYE VS GENBRUGTE... 2 CO2-BESPARELSE VED GENBRUGSSTEN:... 3 KØRSEL... 7 ELFORBRUG... 7 REFERENCER...8

4 1 Baggrund for carbon footprint analysen. Siden 2005 har Odense Kommune ønsket at bygge med fokus på blandt andet energieffektivisering og minimering af brugen af uønskede kemikalier i byggeriet. Da Odense kommunes Ældre- og Handicapforvaltning gik i gang med at planlægge et nyt byggeri af 40 nye boliger til unge handicappede i Seden Syd, blev der derfor nedsat en miljøstyregruppe i samarbejde med MiljøForum Fyn Byggeri. Gruppen fik til opgave at koordinere miljøindsatsen i hele planlægnings- og udførelsesfasen, således at byggeriet af den nye institution lever op til kommunens politik om miljørigtigt byggeri. Byggeriets miljøprogram lå derfor klar fra starten og indgik i udbudsmaterialet. Derved fik alle de bydende firmaer kendskab til bygherrens ønsker til miljø- og energihensyn. Boligerne i Seden Syd er et lavenergiklasse-2 byggeri - det vil sige en energiklasse bedre, end loven kræver, hvilket bl.a. andet er opnået ved at isolerer mere end standart og brug at solvarme. Ved opførelsen af bebyggelsen er der udført følgende tiltag: Genbrugsmursten i facademurerne. Papirisolering som loftsisolering. Linoleum på gulvene. Kemikaliestyring - byggematerialerne vurderes for uønskede kemikalier, inden de anvendes i byggeriet. Der anvendes fx PVC-fri kloakrør Solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Genvex på ventilationsanlæg LED-belysning af de belysningstunge steder i bygningerne. I denne rapport vil der være fokus på de 3 førstnævnte tiltag, og der vil blive redegjort for forskellen i CO2-udledningen fra de pågældende byggematerialer. Til analysen benyttes beregningsprogrammet SimaPro 7.1, der henter data fra forskellige internationale klimadatabaser. For at sikre at dataene er de korrekte at bruge i det konkrete tilfælde er dokumentationen herfor i form af LCA-studier (livscyklus vurderinger), gennemlæst og medtaget i referencerne. Sidstnævnte tiltag vil blive beskrevet i en særskilt rapport, hvor der redegøres for driftsfordelene mht. energibesparelse og den deraf reducerede CO2-udledning. 1

5 2 Facader Genbrugsmurstene til facaden på byggeriet i Seden Syd, er leveret af firmaet Gamle Mursten. Murstenene stammer fra nedrevne bygninger på Fyn med meget forskellig alder, hvoraf de ældste er fra 1600-tallet. Stenene bliver håndnedtaget - sten for sten fra bygninger, der nedrives. Firmaet har specialiseret sig i at afrense brugte mursten for mørtel med en patenteret rensemetode. Afrensningen foregår maskinelt og kapaciteten er mursten i timen. Der kan både leveres mursten og tagsten. Figur 1: Afrensede mursten klar til opmuring 2.1 Mursten, nye vs genbrugte Ved produktion af teglmursten, er det brændingen af teglet, der står for langt størstedelen af udledningen af CO2. Det er fortrinsvis naturgas, der forsyner teglværkerne med energien, men blandt teglværkerne imellem kan der være forskellige brændingsteknikker, hvor brændingen på enkelte værker blandt andet suppleres med kul for at give murstenen en rustik overflade. Dernæst er der forskel på hvor hårdt teglet brændes, afhængigt af om der er tale om mursten til indervægge eller facade, og deraf stor forskel i udledningen af CO2. 2

6 Udledningens størrelse er direkte sammenhængende med hvor hårdt murstenene brændes. Denne undersøgelse har vist at den europæiske murstensproduktion udleder mellem 0,180 til 0,520 kg CO 2/kg mursten. Miljøstyrelsens rapport fra 2000 viser at gennemsnitsudledning fra de danske teglværker udgør (MST, 2000): Kg CO2/m2 muret væg MST: Gule mursten udleder totalt: Røde mursten udleder totalt: Kg CO2/kg mursten Kg CO2/ Mursten 0,310 0,234 0,651 0,492 Tabel 1: Til omregningen fra kg CO2 /m2 muret væg til kg CO2 /mursten er det antaget at der går 63 mursten pr m2 mur og at 1 mursten vejer 2,1 kg. I MST rapporten er der ikke redegjort for forskellen i CO 2-udledning fra henholdsvis letbrændte bagsten og hårdtbrændte facadesten, og CO2-udledningstallet antages derfor at være en gennemsnitsudledning for hele produktionen. CO2-udledningen for den danske gennemsnitsmurstensproduktion falder dermed lige i midten af intervallet for den europæiske produktion, så der er god overensstemmelse med undersøgelsesresultatet fra MST. 2.2 CO2-besparelse ved genbrugssten: Ved benyttelse af genbrugssten frem for nyproducerede mursten, kan der ses bort fra den meget energitunge teglproduktion. Tilbage er der energien, der benyttes til nedrivningen og afrensningen. Ifølge miljøstyrelsens rapport fra 2000, så udgør CO2-udledningen for nedrivning ca. 3 kg CO2/m2 mursten, svarende til henholdsvis 0,048 kg CO2/kg mursten og 0,023 kg CO2/mursten. Ifølge leverandøren af genbrugsmursten, virksomheden Gamle Mursten, så er det elektriske forbrug til rensningen af 1 million mursten målt til kwh. Hvis der regnes med at den gennemsnitlige udledning fra det danske elforbrug udgør 0,500 kg CO2/kWh, så svarer det til henholdsvis 0,008 kg CO2/kg mursten og 0,004 kg CO2/mursten. Samlet bidrager nedrivning og rensning med 0,027 kg CO2/kg mursten. I en carbon footprint analyse bør transporten normalt også indgå, men da både genbrugsmursten og nyproducerede mursten begge kan afhentes på Fyn, så vil udledningen fra transporten stort set være ens, og derfor antages det rimeligt at se bort fra transportbidraget i denne sammenligning. Ifølge leverandøren så spares atmosfæren for udledningen af kg CO2 ved at benytte genbrugssten frem for nyproducerede sten. Det svarer til 0,238 kg CO2/kg mursten eller 0,500 kg CO2/mursten. 3

7 For byggeriet i Seden Huse var alternativet at benyttet klassiske gule mursten, som ifølge MST rapporten udleder 0,310 kg CO2/kg mursten. For at finde CO2-besparelsen ved at bruge genbrugsmursten, skal forskellen mellem de 2 alternativer beregnes: CO2-udledningen fra nedrivning og rensning af de brugte mursten, fratrækkes fra de gule sten, bliver: (0,310 0,027) = 0,283 CO2/kg mursten. Leverandøren hævder at besparelsen udgør 0,500 kg CO 2/mursten eller 0,238 kg CO2/kg mursten, og det vurderes at være en rimelig opgørelse, da den ligger under det beregnede besparelsespotentiale på 0,283 CO2/kg mursten. Bemærk at besparelsen kan være større endnu, da der er tale om facadesten, men energiforbruget til brænding af facadesten er ikke opgjort i MST-rapporten. En præcisering af besparelsen kræver altså et detaljeret LCA-studie, med fokus alene på teglværkernes facadesten. Til denne analyse vurderes leverandørens udledningsdata pr mursten derfor at være præcise nok til beregningen af den samlede udledning fra byggeriet i Seden Syd. For byggeriet i Seden Syd er CO2-besparelsen alene ved brug af genbrugssten: mursten * 0,500 kg CO2/kg mursten = kg CO2 Figur 2: Genbrugssten i facademuren. 4

8 3 Loftisolering Udledningen fra papirisoleringen stammer primært fra den mekaniske bearbejdning af de aviser, som er basismaterialet for papirisoleringen. Dertil kommer så udledningen af produktionen af de hjælpestoffer, som benyttes til give papirisoleringen de rette egenskaber. Hjælpestoffet udgøres af borsalte og aluminiumshydroxid, der giver papirisoleringen beskyttelse mod brand og skadedyr. For mineraluldens vedkommende er det primært opsmeltningen af bjergarterne ved brug af koks i smelteovne, som står for den største del af udledningen. Sekundært kommer udledningen fra minedriften. 3.1 Rockwool vs Papirisolering => mineralske vs cellulose materialer Papirisolering er produceret af firmaet Thermofloc, beliggende i Østrig. Til byggeriet i Seden Syd har firmaet Hotpaper stået for leverance og udlægningen. På loftet er der udlagt 470 mm papirisolering, og der er regnes med en sætning af papirfibrene på 55 mm, hvilket giver en resulterende isoleringstykkelse på 415 mm. Til sammenligningen er det antaget at samme isoleringsbehov kan løses med 415 mm rockwool bats. Resultat af undersøgelsen viser at papirisoleringen har den laveste CO2-udledning/kg isoleringsmateriale. Loftareal i m2 Materiale forbrug kg/m2 CO2-udledning per kg materiale Total CO2udledning i kg Papirisolering ,284* 0,325** Mineraluld ,280*** 1, Besparelse Tabel 2: *Forbruget af papirisolering er oplyst af leverandør til sække af 14 kg. **Til produktionen af papirisolering er der tillagt transport fra Østrig til Odense. ***Bats tykkelse 415 mm. Til beregningen af vægten af rockwool bats er der benyttet en densitet på 32 kg/m3, som benyttes i det LCA-studie hvor dataene stammer fra. Figur 3: Papirisolering udlagt på loft. 5

9 4 Gulvbelægning Vinyl- og linoleumsgulve har en meget forskellig fremstillingsform og materialesammensætning. Vinyl er et PVC produkt, der produceres i den kemiske industri af mineralske olieprodukter. Linoleum er derimod et naturprodukt, der fremstilles af linolie, kork, træ, jutevæv og forskellige organiske hjælpemidler. 4.1 Gulvbelægning, vinyl vs linoleum I sammenligningen er det antaget at begge produkter importeres fra udlandet med lige stor transportafstand, og derfor er sammenligningen kun udført på produktionsniveau. Gulvareal CO2-udledning kg/m2 materiale Total CO2udledning i kg Linoleum , Vinyl (PVC) , Besparelse Tabel 3: Data er hentet i LCA-undersøgelsen Å. Jönsson et al Gulvbelægning, vinyl vs klinker Badeværelserne er lavet traditionelt med keramiske gulvklinker på gulvet. Alternativt kunne der, som efter klassisk svensk model, udføres gulvbelægning med vinyl i stedet. Sammenligningen er kun udført på overfladematerialet. For de enkelte gulvtyper er der en vidt forskellig opbygning af underlaget afhængigt af design, og det vil være for omfattende at medtage her. De meste udbredte gulvklinker i Danmark er typisk keramiske klinker. Produktionsformen minder om den for mursten, men udledningen fra produktionen er væsentlig højere. Gulvareal CO2-udledning kg/m2 materiale Total CO2udledning i kg Klinker 259,6 20, Vinyl (PVC) 259,6 4, Forskel Tabel 4: Data for vinyl er hentet i LCA-undersøgelsen Å. Jönsson et al og data for klinker er hentet i D. Kellenberger, 2007 (econinvent). Der er altså en væsentlig forskel i udledningen, men som nævnt i ovenstående, så bør hele byggeprocessen undersøges for et retvisende billede. 6

10 5 CO2-besparelsen relateret til det danske samfund For byggeriet i Seden Syd udgør den samlede besparelse i CO2 godt 64 tons. Byggemateriale CO2-besparelse Mursten vs Genbrugsmusten kg Rockwool vs Papirisolering kg Vinyl vs Linoleum kg kg Og hvad svarer det så til, sammenlignet med dagligdags eksempler? 5.1 Kørsel En moderne økonomisk bil udleder mindre end 120 g CO2/km, og som eksempel kan nævnes de meget solgte søskendebilmodeller Citroen C1, Peugeot 107 og Toyota Aygo, der udleder 106 CO2/km. En sådan bil vil have kørt km før end den har udledt 64 tons CO2. Hvis en dansker kører ca km årligt, så svarer den sparede CO2mængde altså til udledningen fra godt 38 biler i 1 år. 5.2 Elforbrug Udledningen fra det danske elforbrug udgør 0,500 kg CO2/kWh. De sparede 64 tons CO2, svarer således til en elproduktion på kwh. I Danmark bruger en gennemsnitsbolig uden elvarme kwh/år til belysning og husholdningsinstallationer, hvilket betyder at den sparede CO2-udledning altså svarer til det årlige elforbrug fra knapt 129 gennemsnitsboliger. 7

11 6 Referencer Å. Jönsson et al. 1997: LCA of Flooring Materials: Case Study. Building and Environment, vol 32. No. 3 pp D. Kellenberger et al. 2007: Ecoinvent report No. 7. Life Cycle Inventories of Building Products. Miljøstyrelsen (MST), Renere teknologi i tegl- og mørtelbranchen. Miljøprojekt nr. 499, A. C. Schmidt et al. 2004: A comparative Life Cycle Assesment of Building Insulation Products of Stone Wool, Paper Wool and Flax. International Journal of LCA 9 (1) p53-66 & (2) p

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Gamle Mursten. med sjæl og historie

Gamle Mursten. med sjæl og historie Gamle Mursten med sjæl og historie Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret teknologi kan Gamle Mursten rense 5-6000 mursten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

BYGNINGENS LIVSCYKLUS

BYGNINGENS LIVSCYKLUS BYGNINGENS LIVSCYKLUS IDENTIFIKATION AF VÆSENTLIGE BYGNINGSDELE, MATERIALEGRUPPER OG FASER I EN MILJØMÆSSIG VURDERING SBI 2015:09 Bygningens livscyklus Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It

Energieffektivt datacenter i Statens It. Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It Energieffektivt datacenter i Statens It Et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Statens It April 213 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAMMENFATNING... 3 PROJEKTFORLØB... 4 ENERGIFORBRUG

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 Nyt byggeri, gamle mursten SIDE 2 Der kan være millioner i bagerens varme luft SIDE 9 Nyt byggeri, gamle mursten Mursten har det hidtil kun være

Læs mere

Miljøregnskab for pilotkommune

Miljøregnskab for pilotkommune Louise Laumann Kjær, Kasper Dam Mikkelsen, Niels Karim Høst-Madsen, NIRAS og Jannick H. Schmidt, 2.-0 LCA consultants. Miljøprojekt nr. 1390, 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR

Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030. Indholdsfortegnelse. 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Analyse af potentialet for landvind i Danmark i 2030 25. januar 2015 LOA-RMS/DGR Indholdsfortegnelse 1. Formål og opsummering... 2 1.1 Opsummering af resultater... 3 1.2 Opsummering af metoder og begrænsninger...

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

avisen NR. 1 MARTS 2014

avisen NR. 1 MARTS 2014 TIL VIRKSOMHEDER I BALLERUP KOMMUNE avisen NR. 1 MARTS 2014 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker trængsel side 2 Guide til grønne indkøb side 9 Ballerup får medvind på cykelstierne og mindsker

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA Bæredygtigt. Byggeri & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Bæredygtigt Byggeri & Tegl 03 Bæredygtighed 04 Fra politisk hold 05 En ny dagsorden 06 EU Standarder med miljøaspekter 07 Grundlaget for bæredygtigt byggeri

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse BILAG 5 Fremtidens Parcelhuse opgørelse af energiforbrug i 2009-2010 Lars Kristensen og Heidi Grønn Arvedsen Det Grønne Hus / Energitjenesten Vestergade 3C 4600 Køge 1 2 Fremtidens Parcelhuse opgørelse

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere