ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as"

Transkript

1 Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T F DOMINIA AS MEDLEM AF FRI STUDIESTRÆDE 50 DK-1554 KØBENHAVN N T F ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 SAG Slotsvænget ADRESSE Slotsvænget (lige nr.), 4200 Slagelse BYGHERRE DATO rev

2 Side : 1 1. ORIENTERING Generelt 2 2. OMFANG Generelt 3 3. MATERIALER OG PRODUKTER Generelt Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol BYGNINGSDELSBESKRIVELSER TAGDÆKNINGSARBEJDER 5 Tag TA(27)01.1 Nedrivning af tagkonstruktion og tagkomplettering TA(27)01.1 Miljøsanering ved nedrivning af tag og uudnyttede tagrum, blok 1 5 og blok TA(27)02 Tagkonstruktion TA(27)03 Undertag TA(27)04 Tagrender, -nedløb, taghætter og inddækninger TA(27)05 Tegltag TA(27)06 Gipspladelofter i trappeopgange TA(27)07 Isolering af tagdæk... 30

3 Side : 2 1. Orientering 1.1 GENERELT Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejdet: Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejdet: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse arbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle, montage/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle, montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål, generelt/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/ januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/ januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/ januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/ januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/ december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/ august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter, monteret/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar 2012 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/ maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar 2012 Alle basisbeskrivelser er gældende i seneste udgave. For alle arbejder er bygningsreglement 2010 (BR10) gældende.

4 Side : 3 2. Omfang 2.1 GENERELT Arbejdet omfatter: Nedrivning af eksisterede tagkonstruktioner og komplettering, inklusive miljøsanering. Ny tagkonstruktion Nyt banevareundertag Ny tagbeklædning med tegl Nye tagrender, nedløb, taghætter og inddækninger Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i denne beskrivelse samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Arbejderne udføres i hovedentreprise. Detailplanlægning udføres af storentreprenør i tæt samarbejde med byggeledelsen. Der skal påregnes koordinering af grænseflader til øvrige storentrepriser jf. byggesagsbeskrivelsen.

5 Side : 4 3. Materialer og produkter 3.1 GENERELT Det medtages i tilbuddet at der så vidt muligt anvendes produkter og materialer som er miljø- og energivenlige. 3.9 KONTROL Generelt Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne ovenfor i pkt Materiale- og produktkontrol Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Udfaldskravene defineres ved materialekrav stillet for de enkelte bygningdelsbeskrivelser. Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

6 Side : 5 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 TAGDÆKNINGSARBEJDER Tag 1TA(27)01.1 Nedrivning af tagkonstruktion og tagkomplettering 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december 1992 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af. 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder iht. Slagelse Kommunes anvisning Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, BEK 1117 af 23/ Dansk Asbestforenings Grønne Asbestvejledning. Den Blå blyvejledning. Den Grønne asbestvejledning. Den Gule PCB-vejledning. 4.2 Omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i for færdiggørelse af nedrivning og bortskaffelse af: I alle blokke: Tegltagsten inkl. mørtel (understrygning) og bindere, Trælægter, inkl. fastgørelsesmidler. Udhængsbrædder og spærender i malet træ inkl. fastgørelsesmidler med blyholdig maling. Ventilationskanaler med asbestholdig eternit Rørbøjninger med indhold af asbestholdig isolering. Tagrender og nedløb i zink, inkl. rendejern, fodblik og fastgørelsesmidler Inddækninger i zink og bly løskanter i aluminium, fastgørelses- og tætningsmidler. Tagkonstruktion, inklusive spær, remme, trækbånd og fastgørelsesmidler Ovenlysvinduer Velux vinduer i træ og aluminium inkl. lysninger i malet træ. Bræddegulve/gangbroer i tagrum, Skorstene/affaldsskakte i tegl og afdækning i beton

7 Side : 6 Lofter og skrålofter ved trappeopgange Endvidere i blok 1 og 5 med eksisterende udnyttede tagetager: Murede skillevægge i tegl med puds og blyholdig malerbehandling Træskillevægge med puds og blyholdig malerbehandling Trægulve i 30 mm fyrreplanker, 22 mm parket, inkl. lak/maling, inkl. strøer inkl. fodpaneler og lister Gulvbelægninger inkl. klæb og spartel: Der regnes med i alt 100m2 linoleum og 100 m2 vinyl Lofter og skrålofter med træforskalling og puds på strå. Isoleringsmåtter af mineraluld Døre i malet træ inkl. indfatninger, beslag og fastgørelsesmidler Flisevægge og terrazzo- og klinkegulve i toiletrum inkl. klæb og afretningslag - i toiletrum Endvidere i blok 2, 3 og 4: 250 mm isoleringsbatts på tagdæk, mineraluld Arbejdet omfatter nedrivning og bortskaffelse, af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt de på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Inden nedrivningsarbejderne opstarter, skal det sikres, at samtlige installationer er forskriftmæssigt afbrudt. Installationer inkl. ventilationsskakte nedrives under storentreprise 5. Vægge omkring trapperum, inkl. døre og indfatninger, bibeholdes. Vedrørende fællesstillads henvises til byggesagsbeskrivelsen, kapitel 4, punkt Stillads. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A(E) Tagetagen Blok 5 A(E) Facader eksisterende, blok 1 A(E) Facader eksisterende, blok 2 A(E) Facader eksisterende, blok 3 A(E) Facader eksisterende, blok 5 (som 4) A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note

8 Side : Koordinering Nedrivning skal koordineres med nedrivning af installationer under storentreprise Materialer og produkter Se pkt Udførelse Entreprenør skal ved sammenholdelse af tegning med eks. forhold og fremtidige forhold samt besigtigelse på stedet danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang. Nedrivningsarbejdet skal udføres som selektiv nedrivning, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering. Entreprenøren er i frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler dog forudsat: At arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risikoen for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt. At arbejdet forud for igangsættelsen tilrettelægges nøje med byggeledelsen, så planlægningen tilpasses alle andre fag, samt generer mindst muligt. At miljøgener og øvrige gener for naboer begrænses mest muligt. At der indskærpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskærende værktøjer og brug af åben ild. Der må ikke foretages afbrænding på byggepladsen. Ansvaret for skader og ildebrande, påhviler entreprenøren fra overdragelsen af entreprisen. At genanvendeligt inventar, døre udtages hurtigst muligt og fjernes fra bygningen for at undgå indbrud og tyveri. At undgå klunsning ved, at inventar oplægges i lukkede containere, som enten skal låses eller fjernes ved arbejdstids ophør. At entreprenøren senest ved aflevering af entreprisen leverer en komplet redegørelse over bortskaffelse af alt affald og afhændelse af genanvendelige materialer til bygherren vedlagt kopi af køresedler, vejesedler eller modtagernes kvitteringer til byggeledelsen. At der kun afleveres affald til de af kommunen godkendte modtageanlæg. At alle flader afleveres uden søm, skruer eller andre synlige fastgørelsesmidler. Sortering og bortskaffelse: Affald og materialer fra nedrivningen sorteres, opdeles i kategorier og bortskaffes iht. gældende regler fra Slagelse Kommune om affaldssortering. Nedriver skal selv etablere belysning fra byggestrømstavler i forbindelse med nedrivningsarbejderne. Entreprenøren skal dokumentere, at mandskab beskæftiget med asbest- og blysanering har gennemgået asbestkursus.

9 Side : 8 Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, såfremt miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel svampesanering, asbestsanering, støj, støv og vibrationer, ikke overholdes. I øvrigt henvises til SBI-anvisning nr. 171, Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner, SBI Afskærmning Entreprenøren er pligtig til at gennemføre en forsvarlig afskærmning for optimering af sikkerheden. Det skal påregnes, at der ved arbejderne ikke må ske skade på andre dele af bygningen, end de der skal nedbrydes. Er der risiko for skader på bygninger eller personer, skal entreprenøren indregne midlertidige afdækninger i form af krydsfiner eller lignende i sit tilbud. I øvrigt henvises til Byggesagsbeskrivelsen. Afdækning Alle dørpartier til området skal aflåses og gulve afdækkes med svær plastic. Byggestøv fra mangelfuld inddækning fjernes af entreprenøren ved almindelig rengøring, herunder støvsugning. I øvrigt henvises til Byggesagsbeskrivelsen. Skorstene Skorstene/affaldsskakte nedrives til overkant betondæk og lukkes med betonflise. Affaldsskakte, der benyttes til nye ventilationsføringer lukkes under storentreprise 5. Nedrivning tagkonstruktion bygning 1 5 Eksisterende spærkonstruktion og taglægterfjernes i sin helhed, efter at tagsten er fjernet. Der er metodefrihed. Entreprenøren vælger en for ham hensigtsmæssig måde at nedtage tagsten, lægter og spærfag, inkl. remme og trækbånd. Tagsten afhændes til genbrug/deponi. Lægter afhændes til genbrug/forbrænding. Spærfag og remme afhændes til genbrug/forbrænding. Malede spærender bortskaffes som farligt affald se under miljøsanering. Ståltrækbånd fjernes som skrot.

10 Side : 9 1TA(27)01.1 Miljøsanering ved nedrivning af tag og uudnyttede tagrum, blok 1 5 og blok Udførelse Miljøsanering Bly Udhængsbrædder og spærender i malet træ inkl. fastgørelsesmidler er med blyholdig maling med koncentration over grænsen for farligt affald, dvs. over 2500 mg/kg. Bygningsdelene skal således nedtages i hele længder, anbringes i lukkede containere og bortskaffes til Kommunekemi i Nyborg. De dele af spærender, der er malet, afskæres umiddelbart uden for det malede område og anbringes ligeledes i lukkede containere. Kørsel af containere og afgift til NORD (tidl. Kommunekemi) skal være indeholdt i tilbuddet. Miljøsanering asbest Asbestholdige ventilationskanaler nedtages hele, anbringes i lukkede containere og afhentes til depot for asbestholdigt affald. Kørsel og containere og depotafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Asbestholdige rørbøjninger indpakkes i plast og friskæres fra den øvrige rørstrækning. Indpakkede rørbøjninger anbringes i lukkede containere og bortskaffes. Kørsel og containere og depotafgift skal være indeholdt. Miljøsanering PCB Der er ikke konstateret pcb-holdige materialer i de uudnyttede tagrum. Miljøsanering ved nedrivning af uudnyttede tagetager, blok 1 5 Udførelse Murede skillevægge i tegl og puds: Samtlige murede skillevægge bortskaffes til deponi eller genbrug. Malede overflader afrenses ved slibning og bortskaffes som forurenet blyholdigt materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk. Træskillevægge med puds:

11 Side : 10 Rør og puds adskilles og bortskaffes separat. Bræddeunderlag bortskaffes til forskalling eller genbrug. Malede overflader afrenses ved slibning og bortskaffes som forurenet blyholdigt materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk. Trægulve inkl. fodpaneler: Samtlige malede og lakerede gulvbrædder afhændes til Vestforbrænding som forurenet blyholdigt materiale. Øvrige brædder afhændes til forbrænding eller genbrug. Gulvbelægninger i linoleum og vinyl: Belægninger som banevarer eller fliser bortskaffes som forurenet asbestholdigt affald. Træunderlag med indhold af klæb og spartel afhændes til Vestforbrænding som forurenet asbestholdigt materiale. Lofter og skrålofter med rør og puds inkl. isolering: Puds og rør adskilles og bortskaffes separat. Isolering bortskaffes separat. Bræddeunderlag bortskaffes til forbrænding eller genbrug. Døre i malet træ inkl. karme og gerichter: Døre og karme, gerichter m.v. udtages i sin helhed og bortskaffes til forbrænding som forurenet affald med indhold a blyholdig maling. Nedrevne bygningsdele afhændes til Vestforbrænding. Flisevægge og terrazzo-/klinkegulve inkl. klæb og afretning i toiletrum: Fliser på vægge fjernes i sin helhed. Fliseklæb fjernes ved slibning og bortskaffes som forurenet asbestholdig materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk og efterfølgende rengøring ved støvsugning. Klinker på gulve fjernes i sin helhed. Fliseklæb fjernes ved slibning og bortskaffes som forurenet asbestholdig materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertyk og efterfølgende rengøring ved støvsugning. Afretningslag og terrazzogulve fjernes i sin helhed og borskaffes som ikke forurenet affald.

12 Side : 11 1TA(27)02 Tagkonstruktion 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.270 Basisbeskrivelse træ generelt / juni 2012 bips B2.360 Basisbeskrivelse tagdækning / januar Omfang og lokalisering Følgende udføres på alle blokke: Levering og montering af remme og underlag Komplet levering og opstilling af spærkonstruktion Komplet forankring inkl. vindafstivning 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader blok 1 A Facader blok 2 A Facader blok 3 A Facader blok 4 A Facader blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Arbejdet koordineres med 1 TA (27)03 undertag. 4.6 Projektering Spærleverandøren projekterer præfremstillede hanebåndsspær med indpressede valmpartier. Der udføres spærdimensioner med tværsnit som min. angivet på tegninger. Spær projekteres med løse spærfødder og hanebånd for montage med sømplader og beslagskruer på stedet. Der udskæres i spærhoved for udhængslister m.v. jf. detail. Spær skal være BD 30-konstruktion som ubeskyttet tværsnit. Vindlast Spær projekteres i terrænkategori III og med bygningshøjde 14,5 meter svarende til q korr = 0,72 kn/m². Vindafstivning projekteres af spærleverandøren som standard BMF-vindafstivningssystem 40/60.

13 Side : 12 Egenvægt Spær projekteres med en samlet egenvægt inkl. tegltag, undertag og lægter g = 0,65 kn/m² Snelast Jf. gældende normgrundlag. 4.9 Materialer og produkter Konstruktionstræ C 24 spær Konstruktionstræ C 18 remme Beslag standard BMF Skruer, søm og bolte rustfaste A2 Murpap, standard 4.10 Udførelse Spær leveres og opstilles som præfremstillede hanebåndsspær leveret med løse spærfødder og hanebånd for montage med sømplader og beslagskruer på stedet. Spær tildannes for reduceret højde i udhæng, for udhængsbrædder og for bræddeunderlag ved kip som vist på tegning A-X-500 arkitekt-detaljer. Synlige spærender leveres færdigmalede forud for montage. Spærender grundolieres og malerbehandles på alle sider/ender med træbeskyttelse ift. MBK V 5326 i farve hvid RAL 9010 glans 25 til fuld dækning. Brædder skal males på opvarmet værksted/telt, hvor der er sikret temperatur- og fugtforhold i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 57, træbeskyttelse. Efter montage dupmales fastgørelser. Der skal endvidere påregnes malerreparationer efter montage Remme udlægges på underlag af murpap og opklodses til plan vandret flade under hvert spær med pap eller krydsfinérbrikker. Remme fastgøres med betonskruer direkte i eksisterende betonbjælker jf. detailer. Spær opstilles med afstand svarende til nuværende spærinddeling, således spærfødder kan føres igennem udsparinger i nuværende murværk. Efter spæropstilling monteres vinkelbeslag mellem remme og spærfod. Løse spærfødder og hanebånd m.v. monteres med sømplader og beslagskruer i antal og omfang som foreskrevet af spærleverandøren. Vindafstivning leveres og monteres som BMF-vindafstivningssystem 40/60. Der monteres 2 sæt vindafstivningssæt pr. gavl, i alt 4 sæt pr. boligblok. Valmpartier må ikke indgå i vindafstivning af tagfladen.

14 Side : 13 Let opbygning udføres mellem trempelstole i træskelet med udvendig beklædning af vandfast krydsfiner som angivet på tegningsmateriale.

15 Side : 14 1TA(27)03 Undertag 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december Omfang og lokalisering Følgende udføres på alle blokke: Komplet banevareundertag Bræddeunderlag ved kip og gennemføringer i tag Malerbehandling af udhængsbrædder og spærender Afstandslister og taglægter 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader blok 1 A Facader blok 2 A Facader blok 3 A Facader blok 4 A Facader blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Arbejdet koordineres med taggennemføringer for ventilation og faldstammeudluftninger under storentreprise 5 Forudgående arbejder: 1TA(27)02 Tagkonstruktion 4.9 Materialer og produkter Banevareundertag: Selvbærende banevareundertag som Icopal Ico-Board med DUKOundertagsklassifikation klasse MH, men følgende specifikationer:

16 Side : 15 Produktdata nr. 73 Opbygning Bitumen afstrøet med sand. Overside Bitumenimprægneret polyesterfilt. Armering Bitumen afstrøet med sand. Underside Vægt 1,5 kg/m 2 Montage Ico-Board anbefales monteret på langs af spærene, men kan monteres på tværs ved hjælp af clips. Mellem underlag og evt. isolering skal der projekteres med et ventileret hulrum på min. 70 mm. Tekniske data Enhed Værdi Prøvningsmetode Længde m 20,0 EN Bredde m 1,0 1,1 +1,5 EN %/-0 % Tykkelse mm 1,5 ±15 % EN Trækstyrke, langs N/50 mm 850 ±15 % EN Trækstyrke, tværs Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs Kuldefleksibilitet 550 ±10 % % 35 ±20 % 45 ±20 % EN Annex A EN EN Annex A N 250 ±25 % EN ±25 % EN Annex B o C -10 EN 1109 Vandtæthed Klasse W1 EN EN Diffusionsmodstand, Z GPasm 2 /kg > 500 EN 1931 EN Icopal Danmark a/s, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark 07 Brædder Rupløjede brædder, 23 x 110 mm færdigt mål, høvlet på én side, med fer og not samt endefer og not for flyvestød. Brædder skal være af gran, fyr eller lærk. Kvaliteten skal være seksta/udskud eller bedre. Brædderne skal være fri for vankant på den opadvendte side, og fri for vankant, der kan svække fer/not-samlinger. Udhængsbrædder leveres færdigmalede forud for montage. Brædder grundolieres og malerbehandles på alle sider/ender med træbeskyttelse ift. MBK V 5326 i farve hvid RAL 9010 glans 25 til fuld dækning. Brædder skal males på opvarmet værksted/telt, hvor der er sikret temperatur- og fugtforhold i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 57, træbeskyttelse. Efter montage dupmales fastgørelser. Der skal endvidere påregnes malerreparationer efter montage. Der henvises i øvrigt til Træbranchens Oplysningsråd TRÆ 54 Undertage, 2007.

17 Side : 16 Ventilationsstudse: Som icopal IcoAir ventilationsstudse Afstandslister 32 x 45 mm trykimprægnerede trælister. Taglægter 38 x 73 mm styrkesorterede T1-lægter i henhold til DS 483:1999 eller INSTA 142. Acceptkriterierne i DS 483 tillæg 1:2004 skal anvendes. Søm skal være korrosionsbeskyttede til brug i trykimprægneret træ. Fastgørelse i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 51, Taglægter. Toplægte og toplægteholder ved kip og grater Toplægte som taglægter. Toplægteholder i varmtforzinket stål som tagstensleverandørens standard Ventilationslægte Ventilationslægte med fuglegitter som tagstensleverandørens standard 4.10 Udførelse Undertag: Montage/detaljer Icopal Undertag oplagges parallelt med spær, og fastgøres til spar med min. 100 mm overlag. Undertaget haftes midlertidigt med min.25 mm hafteklammer, med Ø 1,53 mm tråd eller med 25 mm papsøm og fastholdes endeligt med min. 25 mm trykimprægnerede afstandslister. Afstandslisten fastgøres med 3,4 x 65 mm kamsøm, eller tilsvarende galvaniserede søm, pr. 300 mm. Ved taghældninger over 25 grader kan undertagetmonteres vandret med 150 mm overlæg og ved brug af clips. Undertaget skal monteres stramt. For at sikre en blivende stram montage skal afstandslister monteres kontinuerligt. Ved tagfod monteres en vandret bane, og lodret bane fores min. 300 mm ud over denne. Al færdsel på taget skal foregå med fodtøj,der ikke kan beskadige undertaget. Icopal tilbehør monteres i nøje overensstemmelse med brugervejledning, som leveres med produkterne Blafring Undertaget skal udføres pa en sådan måde, at det ikke støjer (blafrer) under storm og bliver slået op mod lægter og afstandsbindere. Dette kan f.eks. sikres ved hård opstramning af undertaget, fraskæring af overlag større end 100 mm og ved brug af Monarfol fjeder. Se montagevejledning for montering af Monarfol fjeder.

18 Side : 17 Icopal Tagfod 18 mm tagkrydsfiner udslidses ved spær og føres 30 mm under spærhoved for at undgå eventuel sakdannelse. Krydsfinerpladen opklodses saledes, at yderste tegl ikke drypper. Icopal Alu-tagfod og undertag fastgores med Icopal Tagklæber, Monarfol tagfodstape eller Icopal Butyltape. Kip Kippen opbygges som lukket kip med ventilation. Der monteres løsholt, som bærer undertag i kippen, mellem spærfag. Undertaget afsluttes med min. 150 mm overlæg på modstående tagflader. Kipplanke fastgores med vinkel eller stiksømmes. Rygningstegl fastgøres til kipplanken således, at de står på tagstenene. Ventilationsstuds IcoAir ventilationsstudse monteres 100 mm fra spær og placeres i anden øverste lægterække. IcoAir ventilationsstudse monteres i øvrigt i nøje overensstemmelse med den vedlagte brugervejledning. IcoAir ventilationsstudse placeres forskudt ved kip. Rørgennemføring Monarfol rørgennemforing er udviklet til at etablere en sikker gennemføring af cirkulære og firkantede, isolerede rør i størrelser op til Ø 150 mm og 150 x 150 mm. Monarfol rørgennemføring er fremstillet af 2 sprøjtestøbte halvdele, der ved hjalp af en O-ring klemmes og skrues sammen omkring undertaget for sikring af en vandtat gennembrydning. Monarfol rørgennemføring har faststøbte monteringsstropper, der sikrer en stabil fastgøring til lægterne. Ved rørgennemforinger større end 150 mm monteres krydsfinerplade glat med overside af spar, og undertaget klæbes til plade og gennemforing med Icopal Tagklæber eller Icopal Butyltape. Over gennembrydning monteres Icopal Afvandingsrende Grat Undertag føres ind over gratbjælken med 100 mm overlag. Rygningsplanken monteres og stiksømmes på graten. Lagter skares stramt til rygningsplanken og sømmes til denne. Der monteres IcoAir ventilationsstudse imellem hvert stikspær. Reparation af undertag Som udgangspunkt skal alle reparationer udføres med hele baner. Reparationer skal aftales med byggeledelsen. Større huller: Her indskydes en hel bane. Montering udefra:

19 Side : 18 Der repareres med en hel bane, der fastgøres i afstandsliste. Monarfol fjeder Sømmes til lægten i midten af spærfaget. Der anvendes normalt et stk. fjeder pr. tredje lagte. Montagevejledning af Monarfol rørgennemføring Monarfol rørgennemføring monteres i takt med oplægning af tagsten. 1. Centerlinie af rørgennemføring af markes på øverste lægte. 2. Monarfol rørgennemføring skubbes op til afmarkning og fastgøres med som i tilhørende stropper, stramt op til lægter. 3. Midt i rørgennemføringen skæres et 10 cm langt snit i undertaget. 4. Igennem ovenstående snit trækkes undertaget op til rørgennemføringen og fastholdes, mens undertaget bortskæres langs den indvendige kant. 5. Underdel af rørgennemføring føres diagonalt ned gennem hullet. 6. Drejes på plads og trækkes tilbage til fastlåsning. 7. Dele sammenskrues med vedlagte skruer. 8. Rørgennemføring trakkes op til underside af lægte med nederste strop, der sømmes til lægten. 9. Taghætte og kanalsystem kan nu monteres. Montage af IcoAir ventilationsstuds Montage udefra 1. Der skæres hul i undertaget med den medfølgende skabelon. 2. Studsen åbnes, og den føres ned i hullet, så undertaget er mellem dækslet og underdelen. 3. Dækslet vrides på plads, og studsen drejes rundt, så undertaget kommer på plads. Afstandslister Afstandslister placeres på undertag midt over opretningsspær og fastgøres til spær ved sømning. Der skal anvendes varmgalvaniserede søm eller skruer. Der anvendes f. eks. maskinsøm i dimension 3,1 x 90 mm. Taglægter Taglægter placeres på afstandslister og fastgøres i opretningsspær ved sømning. For lægteafstand og placering, se Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd 2005, herunder vedr. materialekvalitet og montering. Lægteafstand og placering fastlægges efter prøveudlægning af tagteglsten i henhold til 1TA(27)05, Tegltag, pkt. 4.6 projektering

20 Side : 19 Lægter fastgøres direkte gennem lægte, afstandsliste og undertag, og ned i opretningsspæret i henhold til Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd, 2005, side 19, sømning, indirekte fastgørelse. Lægter ved gavludhæng skal have vederlag på mindst 3 spær. Oplægning af taglægter udføres som angivet i Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd, 2005, side 21 til 25, hvoraf det fremgår hvorledes lægtestød skal forskydes.

21 Side : 20 1TA(27)04 Tagrender, -nedløb, taghætter og inddækninger 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af nedennævnte ydelser: På alle blokke: Tagrender og nedløb Taghætter og inddækninger Snefang over indgangskarnapper Ved elevatorer, Slotsvænget 42 og 48 Aftræk fra elevatorskakte 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader, blok 1 A Facader, blok 2 A Facader, blok 3 A Facader, blok 4 A Facader, blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Forudgående arbejder: Nedløb på øst-, syd- og nordfacader: 4MU(31)01 Skalmur under storentreprise 4 Nedløb på lette facader mod vest: 3TØ(31)01 under storentreprise 3 Tilslutning til nye tagvandsbrønde, der etableres under kloakarbejder, storentreprise Projektering Tagrender og nedløb Overordnet geometri i henhold til tegningsmaterialet er gældende.

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 2 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 2 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup

Tegning: Mål: Sag: Bygherre: Dato: Facader vest og syd 1:50. Facade mod vest. Ombygning sommerhus, Grævlingevej 2, 7860 Spøttrup 1870 724 2427 246 2427 40 837 60 60 1632 1632 60 837 40 1968 1632 3000 5500 17500 5200 3800 2100 1870 2970 200 1100 960 1525 500 670 610 400 975 600 1970 3000 2030 7000 Facader vest og syd Facade mod vest

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse 2.290 Skeletkonstruktioner Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/ Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament.

Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse og udformning. Udvendig fundament. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende produktinformation på JB-HALLEN som standardhal, dvs. uisoleret og med 20 taghældning. Vi håber, medsendte tilbud svarer til Deres forventninger, hvad angår størrelse

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret

1.0 BYGGESAG: BYGHERRE: Køkkentilbygning. SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold. Sundeved Centret SITUATIONSPLAN Fremtidige forhold 1.0 STUEPLAN Eksisterende forhold 2.1 6470 1250 970 2030 970 1250 A Stenfaskine: 400x400x1000mm Afdækket foroven med 2 lag tagpap C 5400 TB 1900 2410 3170 Stålbord Stålbord

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Detaljer YTONG Energy +

Detaljer YTONG Energy + Detaljer YTONG Energy+ Konstruktionsdetaljer massiv ydervæg Fundament/betongulv uden gevindstang Ydervæg: YTONG Energy +, fundament Detail nr: Fundament/Flydende gulvbeklædning/betongulv u. gevindstang

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01

Lindab Rainline Tagrender. Lindab Rainline. Sådan udskiftes de skjulte tagrender. Din guide til et nyt taglook 1487.01 Lindab Rainline Tagrender Lindab Rainline Sådan udskiftes de skjulte tagrender Din guide til et nyt taglook 1487.01 Vælg Lindab Rainline ståltagrender og få en flot og sikker løsning INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere