ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as"

Transkript

1 Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T F DOMINIA AS MEDLEM AF FRI STUDIESTRÆDE 50 DK-1554 KØBENHAVN N T F ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 SAG Slotsvænget ADRESSE Slotsvænget (lige nr.), 4200 Slagelse BYGHERRE DATO rev

2 Side : 1 1. ORIENTERING Generelt 2 2. OMFANG Generelt 3 3. MATERIALER OG PRODUKTER Generelt Kontrol Generelt Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol BYGNINGSDELSBESKRIVELSER TAGDÆKNINGSARBEJDER 5 Tag TA(27)01.1 Nedrivning af tagkonstruktion og tagkomplettering TA(27)01.1 Miljøsanering ved nedrivning af tag og uudnyttede tagrum, blok 1 5 og blok TA(27)02 Tagkonstruktion TA(27)03 Undertag TA(27)04 Tagrender, -nedløb, taghætter og inddækninger TA(27)05 Tegltag TA(27)06 Gipspladelofter i trappeopgange TA(27)07 Isolering af tagdæk... 30

3 Side : 2 1. Orientering 1.1 GENERELT Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejdet: Følgende basisbeskrivelser er gældende for arbejdet: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.120, Basisbeskrivelse jord/januar 2012 bips B2.125, Basisbeskrivelse arbejder for ledninger/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle, montage/maj 2012 bips B2.215, Basisbeskrivelse pæle, montage/maj 2012 bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.225, Basisbeskrivelse beton, glidestøbning/september 2010 bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk/december 2011 bips B2.250, Basisbeskrivelse stål, generelt/januar 2012 bips B2.270, Basisbeskrivelse træ generelt/ januar 2012 bips B2.280, Basisbeskrivelse glas generelt/ januar 2012 bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og -tage/ januar 2012 bips B2.290, Basisbeskrivelse skeletkonstruktioner/ januar 2012 bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger/maj 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december 2011 bips B2.340, Basisbeskrivelse støbte undergulve/ december 2011 bips B2.345, Basisbeskrivelse gulve/ august 2012 bips B2.350, Basisbeskrivelse lofter, monteret/maj 2012 bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar 2012 bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance/december 2009 bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage/april 2010 bips B2.380, Basisbeskrivelse fast inventar/juni 2012 bips B223, Basisbeskrivelse beklædninger, monteret/februar 2007 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/maj 2012 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS/maj 2012 bips B2.420, Basisbeskrivelse afløb i jord/december 2011 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/ maj 2012 bips B2.510, Basisbeskrivelse befæstelser/januar 2012 bips B2.520, Basisbeskrivelse beplantning/januar 2012 Alle basisbeskrivelser er gældende i seneste udgave. For alle arbejder er bygningsreglement 2010 (BR10) gældende.

4 Side : 3 2. Omfang 2.1 GENERELT Arbejdet omfatter: Nedrivning af eksisterede tagkonstruktioner og komplettering, inklusive miljøsanering. Ny tagkonstruktion Nyt banevareundertag Ny tagbeklædning med tegl Nye tagrender, nedløb, taghætter og inddækninger Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i denne beskrivelse samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Arbejderne udføres i hovedentreprise. Detailplanlægning udføres af storentreprenør i tæt samarbejde med byggeledelsen. Der skal påregnes koordinering af grænseflader til øvrige storentrepriser jf. byggesagsbeskrivelsen.

5 Side : 4 3. Materialer og produkter 3.1 GENERELT Det medtages i tilbuddet at der så vidt muligt anvendes produkter og materialer som er miljø- og energivenlige. 3.9 KONTROL Generelt Materiale- og produktkontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er fyldestgørende Modtagekontrol Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne ovenfor i pkt Materiale- og produktkontrol Udførelseskontrol Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Udfaldskravene defineres ved materialekrav stillet for de enkelte bygningdelsbeskrivelser. Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført.

6 Side : 5 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 TAGDÆKNINGSARBEJDER Tag 1TA(27)01.1 Nedrivning af tagkonstruktion og tagkomplettering 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. december 1992 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 241 af. 11. marts Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder iht. Slagelse Kommunes anvisning Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald Beskæftigelsesministeriets Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø, LBK nr af 7/ Økonomi- og Erhvervsministeriets Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder, BEK 1117 af 23/ Dansk Asbestforenings Grønne Asbestvejledning. Den Blå blyvejledning. Den Grønne asbestvejledning. Den Gule PCB-vejledning. 4.2 Omfang Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i for færdiggørelse af nedrivning og bortskaffelse af: I alle blokke: Tegltagsten inkl. mørtel (understrygning) og bindere, Trælægter, inkl. fastgørelsesmidler. Udhængsbrædder og spærender i malet træ inkl. fastgørelsesmidler med blyholdig maling. Ventilationskanaler med asbestholdig eternit Rørbøjninger med indhold af asbestholdig isolering. Tagrender og nedløb i zink, inkl. rendejern, fodblik og fastgørelsesmidler Inddækninger i zink og bly løskanter i aluminium, fastgørelses- og tætningsmidler. Tagkonstruktion, inklusive spær, remme, trækbånd og fastgørelsesmidler Ovenlysvinduer Velux vinduer i træ og aluminium inkl. lysninger i malet træ. Bræddegulve/gangbroer i tagrum, Skorstene/affaldsskakte i tegl og afdækning i beton

7 Side : 6 Lofter og skrålofter ved trappeopgange Endvidere i blok 1 og 5 med eksisterende udnyttede tagetager: Murede skillevægge i tegl med puds og blyholdig malerbehandling Træskillevægge med puds og blyholdig malerbehandling Trægulve i 30 mm fyrreplanker, 22 mm parket, inkl. lak/maling, inkl. strøer inkl. fodpaneler og lister Gulvbelægninger inkl. klæb og spartel: Der regnes med i alt 100m2 linoleum og 100 m2 vinyl Lofter og skrålofter med træforskalling og puds på strå. Isoleringsmåtter af mineraluld Døre i malet træ inkl. indfatninger, beslag og fastgørelsesmidler Flisevægge og terrazzo- og klinkegulve i toiletrum inkl. klæb og afretningslag - i toiletrum Endvidere i blok 2, 3 og 4: 250 mm isoleringsbatts på tagdæk, mineraluld Arbejdet omfatter nedrivning og bortskaffelse, af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt de på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Inden nedrivningsarbejderne opstarter, skal det sikres, at samtlige installationer er forskriftmæssigt afbrudt. Installationer inkl. ventilationsskakte nedrives under storentreprise 5. Vægge omkring trapperum, inkl. døre og indfatninger, bibeholdes. Vedrørende fællesstillads henvises til byggesagsbeskrivelsen, kapitel 4, punkt Stillads. 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A(E) Tagetagen Blok 5 A(E) Facader eksisterende, blok 1 A(E) Facader eksisterende, blok 2 A(E) Facader eksisterende, blok 3 A(E) Facader eksisterende, blok 5 (som 4) A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note

8 Side : Koordinering Nedrivning skal koordineres med nedrivning af installationer under storentreprise Materialer og produkter Se pkt Udførelse Entreprenør skal ved sammenholdelse af tegning med eks. forhold og fremtidige forhold samt besigtigelse på stedet danne sig indsigt i entreprisens fulde omfang. Nedrivningsarbejdet skal udføres som selektiv nedrivning, hvorved forstås, at materialer og affald udtages og sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse og mindst mulig deponering. Entreprenøren er i frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler dog forudsat: At arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risikoen for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt. At arbejdet forud for igangsættelsen tilrettelægges nøje med byggeledelsen, så planlægningen tilpasses alle andre fag, samt generer mindst muligt. At miljøgener og øvrige gener for naboer begrænses mest muligt. At der indskærpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskærende værktøjer og brug af åben ild. Der må ikke foretages afbrænding på byggepladsen. Ansvaret for skader og ildebrande, påhviler entreprenøren fra overdragelsen af entreprisen. At genanvendeligt inventar, døre udtages hurtigst muligt og fjernes fra bygningen for at undgå indbrud og tyveri. At undgå klunsning ved, at inventar oplægges i lukkede containere, som enten skal låses eller fjernes ved arbejdstids ophør. At entreprenøren senest ved aflevering af entreprisen leverer en komplet redegørelse over bortskaffelse af alt affald og afhændelse af genanvendelige materialer til bygherren vedlagt kopi af køresedler, vejesedler eller modtagernes kvitteringer til byggeledelsen. At der kun afleveres affald til de af kommunen godkendte modtageanlæg. At alle flader afleveres uden søm, skruer eller andre synlige fastgørelsesmidler. Sortering og bortskaffelse: Affald og materialer fra nedrivningen sorteres, opdeles i kategorier og bortskaffes iht. gældende regler fra Slagelse Kommune om affaldssortering. Nedriver skal selv etablere belysning fra byggestrømstavler i forbindelse med nedrivningsarbejderne. Entreprenøren skal dokumentere, at mandskab beskæftiget med asbest- og blysanering har gennemgået asbestkursus.

9 Side : 8 Bygherren har ret til at stoppe arbejdet, såfremt miljømæssige krav til udførelsen, for eksempel svampesanering, asbestsanering, støj, støv og vibrationer, ikke overholdes. I øvrigt henvises til SBI-anvisning nr. 171, Nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner, SBI Afskærmning Entreprenøren er pligtig til at gennemføre en forsvarlig afskærmning for optimering af sikkerheden. Det skal påregnes, at der ved arbejderne ikke må ske skade på andre dele af bygningen, end de der skal nedbrydes. Er der risiko for skader på bygninger eller personer, skal entreprenøren indregne midlertidige afdækninger i form af krydsfiner eller lignende i sit tilbud. I øvrigt henvises til Byggesagsbeskrivelsen. Afdækning Alle dørpartier til området skal aflåses og gulve afdækkes med svær plastic. Byggestøv fra mangelfuld inddækning fjernes af entreprenøren ved almindelig rengøring, herunder støvsugning. I øvrigt henvises til Byggesagsbeskrivelsen. Skorstene Skorstene/affaldsskakte nedrives til overkant betondæk og lukkes med betonflise. Affaldsskakte, der benyttes til nye ventilationsføringer lukkes under storentreprise 5. Nedrivning tagkonstruktion bygning 1 5 Eksisterende spærkonstruktion og taglægterfjernes i sin helhed, efter at tagsten er fjernet. Der er metodefrihed. Entreprenøren vælger en for ham hensigtsmæssig måde at nedtage tagsten, lægter og spærfag, inkl. remme og trækbånd. Tagsten afhændes til genbrug/deponi. Lægter afhændes til genbrug/forbrænding. Spærfag og remme afhændes til genbrug/forbrænding. Malede spærender bortskaffes som farligt affald se under miljøsanering. Ståltrækbånd fjernes som skrot.

10 Side : 9 1TA(27)01.1 Miljøsanering ved nedrivning af tag og uudnyttede tagrum, blok 1 5 og blok Udførelse Miljøsanering Bly Udhængsbrædder og spærender i malet træ inkl. fastgørelsesmidler er med blyholdig maling med koncentration over grænsen for farligt affald, dvs. over 2500 mg/kg. Bygningsdelene skal således nedtages i hele længder, anbringes i lukkede containere og bortskaffes til Kommunekemi i Nyborg. De dele af spærender, der er malet, afskæres umiddelbart uden for det malede område og anbringes ligeledes i lukkede containere. Kørsel af containere og afgift til NORD (tidl. Kommunekemi) skal være indeholdt i tilbuddet. Miljøsanering asbest Asbestholdige ventilationskanaler nedtages hele, anbringes i lukkede containere og afhentes til depot for asbestholdigt affald. Kørsel og containere og depotafgift skal være indeholdt i tilbuddet. Asbestholdige rørbøjninger indpakkes i plast og friskæres fra den øvrige rørstrækning. Indpakkede rørbøjninger anbringes i lukkede containere og bortskaffes. Kørsel og containere og depotafgift skal være indeholdt. Miljøsanering PCB Der er ikke konstateret pcb-holdige materialer i de uudnyttede tagrum. Miljøsanering ved nedrivning af uudnyttede tagetager, blok 1 5 Udførelse Murede skillevægge i tegl og puds: Samtlige murede skillevægge bortskaffes til deponi eller genbrug. Malede overflader afrenses ved slibning og bortskaffes som forurenet blyholdigt materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk. Træskillevægge med puds:

11 Side : 10 Rør og puds adskilles og bortskaffes separat. Bræddeunderlag bortskaffes til forskalling eller genbrug. Malede overflader afrenses ved slibning og bortskaffes som forurenet blyholdigt materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk. Trægulve inkl. fodpaneler: Samtlige malede og lakerede gulvbrædder afhændes til Vestforbrænding som forurenet blyholdigt materiale. Øvrige brædder afhændes til forbrænding eller genbrug. Gulvbelægninger i linoleum og vinyl: Belægninger som banevarer eller fliser bortskaffes som forurenet asbestholdigt affald. Træunderlag med indhold af klæb og spartel afhændes til Vestforbrænding som forurenet asbestholdigt materiale. Lofter og skrålofter med rør og puds inkl. isolering: Puds og rør adskilles og bortskaffes separat. Isolering bortskaffes separat. Bræddeunderlag bortskaffes til forbrænding eller genbrug. Døre i malet træ inkl. karme og gerichter: Døre og karme, gerichter m.v. udtages i sin helhed og bortskaffes til forbrænding som forurenet affald med indhold a blyholdig maling. Nedrevne bygningsdele afhændes til Vestforbrænding. Flisevægge og terrazzo-/klinkegulve inkl. klæb og afretning i toiletrum: Fliser på vægge fjernes i sin helhed. Fliseklæb fjernes ved slibning og bortskaffes som forurenet asbestholdig materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertryk og efterfølgende rengøring ved støvsugning. Klinker på gulve fjernes i sin helhed. Fliseklæb fjernes ved slibning og bortskaffes som forurenet asbestholdig materiale. Arbejdet udføres i saneringsceller med undertyk og efterfølgende rengøring ved støvsugning. Afretningslag og terrazzogulve fjernes i sin helhed og borskaffes som ikke forurenet affald.

12 Side : 11 1TA(27)02 Tagkonstruktion 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.270 Basisbeskrivelse træ generelt / juni 2012 bips B2.360 Basisbeskrivelse tagdækning / januar Omfang og lokalisering Følgende udføres på alle blokke: Levering og montering af remme og underlag Komplet levering og opstilling af spærkonstruktion Komplet forankring inkl. vindafstivning 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader blok 1 A Facader blok 2 A Facader blok 3 A Facader blok 4 A Facader blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Arbejdet koordineres med 1 TA (27)03 undertag. 4.6 Projektering Spærleverandøren projekterer præfremstillede hanebåndsspær med indpressede valmpartier. Der udføres spærdimensioner med tværsnit som min. angivet på tegninger. Spær projekteres med løse spærfødder og hanebånd for montage med sømplader og beslagskruer på stedet. Der udskæres i spærhoved for udhængslister m.v. jf. detail. Spær skal være BD 30-konstruktion som ubeskyttet tværsnit. Vindlast Spær projekteres i terrænkategori III og med bygningshøjde 14,5 meter svarende til q korr = 0,72 kn/m². Vindafstivning projekteres af spærleverandøren som standard BMF-vindafstivningssystem 40/60.

13 Side : 12 Egenvægt Spær projekteres med en samlet egenvægt inkl. tegltag, undertag og lægter g = 0,65 kn/m² Snelast Jf. gældende normgrundlag. 4.9 Materialer og produkter Konstruktionstræ C 24 spær Konstruktionstræ C 18 remme Beslag standard BMF Skruer, søm og bolte rustfaste A2 Murpap, standard 4.10 Udførelse Spær leveres og opstilles som præfremstillede hanebåndsspær leveret med løse spærfødder og hanebånd for montage med sømplader og beslagskruer på stedet. Spær tildannes for reduceret højde i udhæng, for udhængsbrædder og for bræddeunderlag ved kip som vist på tegning A-X-500 arkitekt-detaljer. Synlige spærender leveres færdigmalede forud for montage. Spærender grundolieres og malerbehandles på alle sider/ender med træbeskyttelse ift. MBK V 5326 i farve hvid RAL 9010 glans 25 til fuld dækning. Brædder skal males på opvarmet værksted/telt, hvor der er sikret temperatur- og fugtforhold i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 57, træbeskyttelse. Efter montage dupmales fastgørelser. Der skal endvidere påregnes malerreparationer efter montage Remme udlægges på underlag af murpap og opklodses til plan vandret flade under hvert spær med pap eller krydsfinérbrikker. Remme fastgøres med betonskruer direkte i eksisterende betonbjælker jf. detailer. Spær opstilles med afstand svarende til nuværende spærinddeling, således spærfødder kan føres igennem udsparinger i nuværende murværk. Efter spæropstilling monteres vinkelbeslag mellem remme og spærfod. Løse spærfødder og hanebånd m.v. monteres med sømplader og beslagskruer i antal og omfang som foreskrevet af spærleverandøren. Vindafstivning leveres og monteres som BMF-vindafstivningssystem 40/60. Der monteres 2 sæt vindafstivningssæt pr. gavl, i alt 4 sæt pr. boligblok. Valmpartier må ikke indgå i vindafstivning af tagfladen.

14 Side : 13 Let opbygning udføres mellem trempelstole i træskelet med udvendig beklædning af vandfast krydsfiner som angivet på tegningsmateriale.

15 Side : 14 1TA(27)03 Undertag 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar 2012 bips B2.330, Basisbeskrivelse maling/december Omfang og lokalisering Følgende udføres på alle blokke: Komplet banevareundertag Bræddeunderlag ved kip og gennemføringer i tag Malerbehandling af udhængsbrædder og spærender Afstandslister og taglægter 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader blok 1 A Facader blok 2 A Facader blok 3 A Facader blok 4 A Facader blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Arbejdet koordineres med taggennemføringer for ventilation og faldstammeudluftninger under storentreprise 5 Forudgående arbejder: 1TA(27)02 Tagkonstruktion 4.9 Materialer og produkter Banevareundertag: Selvbærende banevareundertag som Icopal Ico-Board med DUKOundertagsklassifikation klasse MH, men følgende specifikationer:

16 Side : 15 Produktdata nr. 73 Opbygning Bitumen afstrøet med sand. Overside Bitumenimprægneret polyesterfilt. Armering Bitumen afstrøet med sand. Underside Vægt 1,5 kg/m 2 Montage Ico-Board anbefales monteret på langs af spærene, men kan monteres på tværs ved hjælp af clips. Mellem underlag og evt. isolering skal der projekteres med et ventileret hulrum på min. 70 mm. Tekniske data Enhed Værdi Prøvningsmetode Længde m 20,0 EN Bredde m 1,0 1,1 +1,5 EN %/-0 % Tykkelse mm 1,5 ±15 % EN Trækstyrke, langs N/50 mm 850 ±15 % EN Trækstyrke, tværs Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs Kuldefleksibilitet 550 ±10 % % 35 ±20 % 45 ±20 % EN Annex A EN EN Annex A N 250 ±25 % EN ±25 % EN Annex B o C -10 EN 1109 Vandtæthed Klasse W1 EN EN Diffusionsmodstand, Z GPasm 2 /kg > 500 EN 1931 EN Icopal Danmark a/s, Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark 07 Brædder Rupløjede brædder, 23 x 110 mm færdigt mål, høvlet på én side, med fer og not samt endefer og not for flyvestød. Brædder skal være af gran, fyr eller lærk. Kvaliteten skal være seksta/udskud eller bedre. Brædderne skal være fri for vankant på den opadvendte side, og fri for vankant, der kan svække fer/not-samlinger. Udhængsbrædder leveres færdigmalede forud for montage. Brædder grundolieres og malerbehandles på alle sider/ender med træbeskyttelse ift. MBK V 5326 i farve hvid RAL 9010 glans 25 til fuld dækning. Brædder skal males på opvarmet værksted/telt, hvor der er sikret temperatur- og fugtforhold i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 57, træbeskyttelse. Efter montage dupmales fastgørelser. Der skal endvidere påregnes malerreparationer efter montage. Der henvises i øvrigt til Træbranchens Oplysningsråd TRÆ 54 Undertage, 2007.

17 Side : 16 Ventilationsstudse: Som icopal IcoAir ventilationsstudse Afstandslister 32 x 45 mm trykimprægnerede trælister. Taglægter 38 x 73 mm styrkesorterede T1-lægter i henhold til DS 483:1999 eller INSTA 142. Acceptkriterierne i DS 483 tillæg 1:2004 skal anvendes. Søm skal være korrosionsbeskyttede til brug i trykimprægneret træ. Fastgørelse i henhold til Træbranchens oplysningsråd, Træ 51, Taglægter. Toplægte og toplægteholder ved kip og grater Toplægte som taglægter. Toplægteholder i varmtforzinket stål som tagstensleverandørens standard Ventilationslægte Ventilationslægte med fuglegitter som tagstensleverandørens standard 4.10 Udførelse Undertag: Montage/detaljer Icopal Undertag oplagges parallelt med spær, og fastgøres til spar med min. 100 mm overlag. Undertaget haftes midlertidigt med min.25 mm hafteklammer, med Ø 1,53 mm tråd eller med 25 mm papsøm og fastholdes endeligt med min. 25 mm trykimprægnerede afstandslister. Afstandslisten fastgøres med 3,4 x 65 mm kamsøm, eller tilsvarende galvaniserede søm, pr. 300 mm. Ved taghældninger over 25 grader kan undertagetmonteres vandret med 150 mm overlæg og ved brug af clips. Undertaget skal monteres stramt. For at sikre en blivende stram montage skal afstandslister monteres kontinuerligt. Ved tagfod monteres en vandret bane, og lodret bane fores min. 300 mm ud over denne. Al færdsel på taget skal foregå med fodtøj,der ikke kan beskadige undertaget. Icopal tilbehør monteres i nøje overensstemmelse med brugervejledning, som leveres med produkterne Blafring Undertaget skal udføres pa en sådan måde, at det ikke støjer (blafrer) under storm og bliver slået op mod lægter og afstandsbindere. Dette kan f.eks. sikres ved hård opstramning af undertaget, fraskæring af overlag større end 100 mm og ved brug af Monarfol fjeder. Se montagevejledning for montering af Monarfol fjeder.

18 Side : 17 Icopal Tagfod 18 mm tagkrydsfiner udslidses ved spær og føres 30 mm under spærhoved for at undgå eventuel sakdannelse. Krydsfinerpladen opklodses saledes, at yderste tegl ikke drypper. Icopal Alu-tagfod og undertag fastgores med Icopal Tagklæber, Monarfol tagfodstape eller Icopal Butyltape. Kip Kippen opbygges som lukket kip med ventilation. Der monteres løsholt, som bærer undertag i kippen, mellem spærfag. Undertaget afsluttes med min. 150 mm overlæg på modstående tagflader. Kipplanke fastgores med vinkel eller stiksømmes. Rygningstegl fastgøres til kipplanken således, at de står på tagstenene. Ventilationsstuds IcoAir ventilationsstudse monteres 100 mm fra spær og placeres i anden øverste lægterække. IcoAir ventilationsstudse monteres i øvrigt i nøje overensstemmelse med den vedlagte brugervejledning. IcoAir ventilationsstudse placeres forskudt ved kip. Rørgennemføring Monarfol rørgennemforing er udviklet til at etablere en sikker gennemføring af cirkulære og firkantede, isolerede rør i størrelser op til Ø 150 mm og 150 x 150 mm. Monarfol rørgennemføring er fremstillet af 2 sprøjtestøbte halvdele, der ved hjalp af en O-ring klemmes og skrues sammen omkring undertaget for sikring af en vandtat gennembrydning. Monarfol rørgennemføring har faststøbte monteringsstropper, der sikrer en stabil fastgøring til lægterne. Ved rørgennemforinger større end 150 mm monteres krydsfinerplade glat med overside af spar, og undertaget klæbes til plade og gennemforing med Icopal Tagklæber eller Icopal Butyltape. Over gennembrydning monteres Icopal Afvandingsrende Grat Undertag føres ind over gratbjælken med 100 mm overlag. Rygningsplanken monteres og stiksømmes på graten. Lagter skares stramt til rygningsplanken og sømmes til denne. Der monteres IcoAir ventilationsstudse imellem hvert stikspær. Reparation af undertag Som udgangspunkt skal alle reparationer udføres med hele baner. Reparationer skal aftales med byggeledelsen. Større huller: Her indskydes en hel bane. Montering udefra:

19 Side : 18 Der repareres med en hel bane, der fastgøres i afstandsliste. Monarfol fjeder Sømmes til lægten i midten af spærfaget. Der anvendes normalt et stk. fjeder pr. tredje lagte. Montagevejledning af Monarfol rørgennemføring Monarfol rørgennemføring monteres i takt med oplægning af tagsten. 1. Centerlinie af rørgennemføring af markes på øverste lægte. 2. Monarfol rørgennemføring skubbes op til afmarkning og fastgøres med som i tilhørende stropper, stramt op til lægter. 3. Midt i rørgennemføringen skæres et 10 cm langt snit i undertaget. 4. Igennem ovenstående snit trækkes undertaget op til rørgennemføringen og fastholdes, mens undertaget bortskæres langs den indvendige kant. 5. Underdel af rørgennemføring føres diagonalt ned gennem hullet. 6. Drejes på plads og trækkes tilbage til fastlåsning. 7. Dele sammenskrues med vedlagte skruer. 8. Rørgennemføring trakkes op til underside af lægte med nederste strop, der sømmes til lægten. 9. Taghætte og kanalsystem kan nu monteres. Montage af IcoAir ventilationsstuds Montage udefra 1. Der skæres hul i undertaget med den medfølgende skabelon. 2. Studsen åbnes, og den føres ned i hullet, så undertaget er mellem dækslet og underdelen. 3. Dækslet vrides på plads, og studsen drejes rundt, så undertaget kommer på plads. Afstandslister Afstandslister placeres på undertag midt over opretningsspær og fastgøres til spær ved sømning. Der skal anvendes varmgalvaniserede søm eller skruer. Der anvendes f. eks. maskinsøm i dimension 3,1 x 90 mm. Taglægter Taglægter placeres på afstandslister og fastgøres i opretningsspær ved sømning. For lægteafstand og placering, se Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd 2005, herunder vedr. materialekvalitet og montering. Lægteafstand og placering fastlægges efter prøveudlægning af tagteglsten i henhold til 1TA(27)05, Tegltag, pkt. 4.6 projektering

20 Side : 19 Lægter fastgøres direkte gennem lægte, afstandsliste og undertag, og ned i opretningsspæret i henhold til Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd, 2005, side 19, sømning, indirekte fastgørelse. Lægter ved gavludhæng skal have vederlag på mindst 3 spær. Oplægning af taglægter udføres som angivet i Træ 51, Taglægter, Træbranchens Oplysningsråd, 2005, side 21 til 25, hvoraf det fremgår hvorledes lægtestød skal forskydes.

21 Side : 20 1TA(27)04 Tagrender, -nedløb, taghætter og inddækninger 4.1 Orientering Arbejdet udføres i henhold til følgende: bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, monteret/januar Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for færdiggørelse af nedennævnte ydelser: På alle blokke: Tagrender og nedløb Taghætter og inddækninger Snefang over indgangskarnapper Ved elevatorer, Slotsvænget 42 og 48 Aftræk fra elevatorskakte 4.4 Tegningshenvisning Der henvises i øvrigt til tegningsfortegnelserne for arkitekt- og ingeniørprojektet L-X-100 Situationsplan Fremtidige forhold A Facader, blok 1 A Facader, blok 2 A Facader, blok 3 A Facader, blok 4 A Facader, blok 5 A-X-550 Bygningsdelstegning tag - princip Tegn. K-1-10 T Tagplan blok 1 Tegn. K-2-10 T Tagplan blok 2 Tegn. K-3-10 T Tagplan blok 3 Tegn. K-4-10 T Tagplan blok 4 Tegn. K-5-10 T Tagplan blok 5 Tegn. K-X-502 Tagdetaljer Tegn. K-X-000 Generel note 4.5 Koordinering Forudgående arbejder: Nedløb på øst-, syd- og nordfacader: 4MU(31)01 Skalmur under storentreprise 4 Nedløb på lette facader mod vest: 3TØ(31)01 under storentreprise 3 Tilslutning til nye tagvandsbrønde, der etableres under kloakarbejder, storentreprise Projektering Tagrender og nedløb Overordnet geometri i henhold til tegningsmaterialet er gældende.

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tækkevejledningen. 5. udgave

Tækkevejledningen. 5. udgave Tækkevejledningen 5. udgave Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug www.taekkelaug.dk email: lauget@taekkelaug.dk Copyright 2009 5. udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: 2.000 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp:

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Gulve. -belægning/skorsten

Gulve. -belægning/skorsten 5. Ståbi Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 1. Fundamenter/Sokler 2. Kældre/Krybekældre/ Terrændæk 3. Yder- og indervægge 4. Vinduer og døre 5. Etageadskillelser/Lofter 6.

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond

r 1 Matr.nr. Gebyrer Beløb kr. Betalt den Byggesagsgebyr - Vandtilslutning Kloakbidrag Detailkloakbidrag > P-fond r 1 Matrnr Ejer 124 ux Hirtshals Kommune Rådhuset 985o Hirtshals Parcel pr Ejerlav Beliggenhed Horne by, Hirtshals HJensensalle 63 Ansøger Bundgaard & Kassow Springvandspladsen 1, 2 98oo Hjørring Projekt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk

130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk 130523_01DK Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed

Læs mere