1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag: kl 7-15 Aften: Nat: Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype, organisation og struktur: Afdeling 11 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har også patienter indlagt med andre medicinske sygdomme. Afsnittet fungerer som heldøgnsafsnit. De fleste indlæggelser er akutte, men der modtages dagligt også enkelte indkaldte patienter og udskrivelser. Vi har et meget stort flow af patienter hvor den gennemsnitlige indlæggelses tid er ca. 3 døgn. Der foretages ultralydsscanninger og planlagte DC-konverteringer i afdelingen dagligt. Afdelingen hører ledelsesmæssigt under medicinsk afdelingsledelse som består af en oversygeplejerske og en adm. Medicinsk overlæge Overordnet ledelse af afdelingen: Afdelingen ledes af en afdelingssygeplejerske og en souschef med ansvar for den sygeplejemæssige del og en kardiologisk overlæge med ansvar for den lægefaglige del Afdelingens personalesammensætning: Sundhedspersonalet i afdelingen består af sygeplejersker og social og sundhedsassistenter. Flere af disse fungerer som nøglepersoner for forskellige områder. I afdelingen er der 1 ansvarlig klinisk underviser (AKU) og 2 kliniske vejledere (KV) og en praktikvejleder (PV) desuden er en sygeplejestilling som klinisk ansvarlig sygeplejerske. Andre faggrupper som er ansat: 1 Afdelingssekretær og 2 lægesekretærer 1 afdelingsportør og flere serviceassistenter. Både sygeplejegruppens og sosuassistentgruppens anciennitet spænder fra 0-30 år. Afdeling er normeret til 35,58 stillinger fordelt på både fuldtidsstillinger og deltidsstillinger. Personalet i plejegruppen består af 1 afdelingssygeplejerske, 1 souschef, 1 klinisk ansvarlig, 1 ansvarlig klinisk underviser og 25 sygeplejersker og 11 sosuassistenter. Der af er 3 sygeplejersker ansat i fast aftenvagt og 3 assistenter i aftenvagt og 1 i nattevagt. Resten af gruppen arbejder enten dag/nat vagter eller dag/aften vagter.

2 Vi sender årligt 2-3 sygeplejersker på kardiologisk efter uddannelse. P.t. er der ca 12 med uddannelsen i afdelingen. Der kommer ca. 1 sygeplejerske årligt på vejlederdiplomuddannelse. Vi har i øjeblikket 8 sygeplejersker med denne. AKU har diplomuddannelse i undervisning og sundhedsformidling samt kursus i coaching. Klinisk specialeansvarlig har diplomuddannelsen i kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Praktikvejleder har vejlederkursus og 1 sosuassistenter har akademiuddannelsen for sosuassistenter Vagtdækning: Dagvagten dækkes af 4-6 sygeplejersker og 2-3 assistenter i alt 8-9 personaler. Aftenvagten dækkes af 3 sygeplejersker og 2 assistenter. Nattevagten dækkes af 3 sygeplejersker eller 2 sygeplejersker og 1 assistent. AKU deltager sjældent i vagter eller week-end. I dagvagt er afdelingen delt op i 4 plejegrupper af 6-10 patienter. I aften og nattevagter i 2 grupper med hver 12 patienter som ofte er flere da vi har overbelægning. Når man som studerende eller elev deltager i vagter er det sammen med vejleder og som ekstra person Beskrivelse af kliniske vejledere: Vejledergruppen i afdelingen består af 1 ansvarlig klinisk underviser, 2 kliniske vejledere og 1 sosuassistent er klinisk vejleder for ass. elever. Det er AKU`s ansvar at tilrettelægge elever og studerendes uddannelsesforløb i klinikken, tilrettelægge undervisning i læringslaboratoriet, planlægge vejledere, skabe læringssituationer, integrere teorien, tilrettelægge undervisning og supervisere studerende. Desuden planlægger og afholder AKU uddannelsessamtaler og refleksioner. Som elev/ studerende vil du få tildelt 1-2 vejledere. Pga. vejlederes vagtdækning vil du også deltage med denne i vagter samt deltage i plejen med andre end dine vejledere. Siden afdelingen har været en del af projekt læring i aftenvagtrummet deltager elever og studerende ca 6-8 aftenvagter( i de lange perioder ). Idet det kun er få af personalet der har vejlederdiplom modulet vil sygeplejersker og sosu. assistenter uden dette også fungere som vejledere. Det tilstræbes at sundhedspersonale har været ansat i afdelingen i ½ år før de fungerer som primærvejledere. I belastede perioder kan elever og studerende følges med vikarer. Det er forventeligt at vejledere i afdelingen har kendskab til studieordning og er engageret og motiveret for at vejlede samt samarbejder om at uddanne. Her er også en generel forventning om at man som vejleder holder sig fagligt ajour og er åben for nytænkning.

3 1.6. Hvordan er uddannelsen organiseret i afdelingen: Afdelingen er uddannelses sted for mange elever og studerende og kan i perioder være 10+ i samme uger. Vi er uddannelsessted for sygeplejestuderende i modul 1,modul 2, modul 4, modul 11, modul 12. Social og sundhedsassistentelever i praktik 3 ( 1. praktik ) og redderelever i 5. praktik. Desuden uddannes paramedicinere. og Du vil som udgangspunkt være tilknyttet den gruppe som din vejleder er tilknyttet og den er skiftende, men der skal som udgangspunkt være mulighed for at arbejde med mål og kompetencekort i forhold til udvalgte patienter. Plejeformen er gruppepleje og nogle funktioner er rundepleje. Plejepersonalet i en gruppe består typisk af 2-3 personer ( sygeplejerske, sosuassistent, studerende eller elev ). Sygeplejersken fungerer som gruppeleder Uddannelse af andre faggrupper i afdelingen: I to perioder om året er vi uddannelsessted for 8-11 elever og studerende på forskellige niveauer. Du kan derfor komme til at arbejde i samme gruppe som disse. AKU underviser i emner fra undervisningsplan og der undervises i tværfaglige klinikker, hvor både studerende, sosuelever og redderelever deltager og minimum en gang i perioden står elev/studerende for patientrelateret oplæg til klinikundervisning. (Se mere under pkt 3 ) 2. Sygeplejefaglige forhold 2.1. Patientkategorier: Afdelingen er normeret til 24 patienter af begge køn. Aldersfordelingen er mellem 18 år til 100 +, med ca. gennemsnitsalder omkring 70 år. I perioder med overbelægning må patienter bo på gangen. Siden 1994 har afdelingen haft kardiologi som subspeciale, dvs at de fleste patienter har sygdomme relateret til hjertet. De hyppigst forekomne er: Brystsmerter/angina pectoris Blodprop i hjertet/ nonstemi og stemi Hjertesvigt/hjerteinsufficiens Forhøjet blodtryk/hypertension Infektioner ved hjertet/ endocarditis,myocarditis,pericarditis Uregelmæssige hjerterytmer/ Atrieflimmer og andre arytmier

4 Vi har Telemetriovervågning af hjertepatienter med plads til 16 patienter. Vi modtager indkaldte patienter dagligt til medicinregulering eller til DC-konvertering Begreber i afdelingen: Begreber knyttet til sygeplejen er bredt og meget forskelligt og med rig mulighed for at fordybe sig i alt efter interesse hos den studerende. F. eks kan der arbejdes med angst, tillid, afmagt, dødsangst, respekt, smerter, krise, tab, sorg, livsstil, kommunikation, mestring, empati, rehabilitering Samarbejde omkring patientforløb: Vi har mange samarbejdspartnere både internt og eksternt. Vi modtager patienter via modtagelsen eller AMA ( akut medicinsk afsnit ) men vi kan modtage fra alle afsnit og egen praktiserende læge. Vi henviser/overflytter/udskriver ofte patienter til Medicinsk eller kardiologisk ambulatorium på Næstved sygehus. Roskilde Sygehus Kardiologisk Laboratorie ( pacemaker eller KAG hjerteundersøgelse, eller til Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital. Der er mulighed for at få et 2 dages forløb i vores ambulatorie og lungeambulatoriet ( gælder 4 modul og 11 modul studerende. Endvidere kan individuelle forløb i Kard. Lab i Roskilde planlægges Interne og eksterne samarbejdsrelationer: I forhold til udredning, undersøgelser og behandling eller praktiske ting, har vi internt samarbejde med mange forskellige afdelinger og personalegrupper i huset. Her kan nævnes sekretær, serviceassistenter, portører, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, apotek, transfusionscenter, mikrobiologisk afdeling, geriatrisk afdeling, læger, diætist, præst, teknisk afd.,kapellet IT afdeling mm. Eksternt samarbejder vi ofte med Visitationen og hjemme pleje, centralkøkkenet Slagelse, Kørselskontor og Falk, Hudlæge og andre speciallæger, socialrådgiver, fodterapeut, frisør, sundhedscenter og hjerteforeningen Sygeplejeopgaver i afdelingen: Ved de hyppigst forekommende sygeplejeopgaver i afdelingen indgår grundlæggende sygeplejeopgaver, speciel sygepleje til akut dårlige og komplekse patienter, samt sygepleje til kroniske hjertepatienter ( se patientkategorier pkt. 2.1 ) Flere af vores patienter har også andre diagnoser som kræver speciel sygepleje, f.eks har mange af vores patienter også diabetes eller lungelidelser. Plejen til vores indlagte patienter kan variere fra en let hånd til personlig pleje og til fuld kompenserende pleje til terminal patienter. Der forekommer også en del administrative sygeplejeopgaver og dokumentation i forbindelse med udskrivelser og overflytninger af patienter. I forbindelse med den medicinske behandling af patienter i afdelingen er hyppige sygeplejehandlinger at observere, stabilisere, smertebehandle, lejre, måle BOS. De hyppigst forekommende tekniske sygeplejehandlinger vi udfører er telemetriovervågning, BOS

5 måling, vægt, diuresemåling, urin stix. Anlæggelse af blærekatheder, pvk, sonde. Give ilt-terapi / fugter, suge. Medicinadministrere, give inhalationer, injektioner, iv.væsker, blodtransfusion. Assistere til og give DC-stød og c-paap. Der stilles ofte store krav til plejepersonalet for at kunne yde sygepleje til patienter og pårørende i krise og ofte med dødsangst. Et andet stort område af sygeplejen er at give individuel vejledning om risikofaktorer og livsstilsændringer ( eks vægttab, rygestop ) og etablere et rehabiliteringsforløb. Ydermere arbejder vi tæt sammen pårørende, patienter og hjemmepleje om det gode udskrivningsforløb. Rehabiliteringsforløb med samtaler og undervisning til patienter udføres af sygeplejersker i kardiologisk ambulatorium Sygeplejemetoder: Vi arbejder i afdelingen med kontaktpersonordningen, hver patient er tildelt en sygeplejerske og en læge. Vores sygepleje er baseret individuel pleje men organiseret med gruppeplejeformen og med elementer af rundepleje. Vi arbejder målrettet med kvalitetssikring og udvikling og arbejder ud fra sygeplejefaglige retningslinjer. Inden for nogle områder arbejder vi med guidelines, eks ERC guidelines for hjertestop. I forhold til plejen og dokumentation arbejder vi i ESD ( elektronisk struktureret dokumentation ) Vi arbejder dagligt med udvikling af sygeplejen og ugentlige tavlemøder, hvor der som i resten af regionen arbejdes ud fra LEAN metoden Sygeplejefaglige kvalitetsstandarder, udviklings- og forskningsprojekter: Vores sygepleje kliniske retningslinjer er altid under udvikling. Vi arbejder dagligt med kvalitetspakker som er implementeret i forhold til projekt patientsikkert sygehus. Kontinuerligt arbejdes med implementering af nye kvalitetspakker p.t. med madpakken Afdelingssygeplejerske, souschef og klinisk ansvarlig er tovholdere sammen med sundhedspersonale som er nøglepersoner for de forskellige projekter. I forhold til personale udvikling har vi mentorforløb for alle ansatte( 1 år ). Årlige Mus-samtaler ( medarbejderudviklingssamtaler ). Kardiologisk efteruddannelse 2-3 personaler om året. Vejlederuddannelse 1 personale årligt 2.8. Mål og værdier for sygeplejen i afdelingen: Vi arbejder ud fra sygehusets værdigrundlag, der tager udgangspunkt i FRISK se vedlagte bilag eller Region sjællands hjemmeside.

6 3. Uddannelsesmæssige forhold 3.1. Introduktion af studerende: Første dag af det kliniske uddannelsesforløb i modul 4.11 og 12 starter med klinisk forberedende undervisning på UCSJ. Sosu-assistentelever introduceres i 3 dage i læringslab i flg. introprogram. I 1 og 2. modul starter med introduktions dage i læringslab. I Herlufvænget i flg. introprogram for hhv. studerende og sosu-assistentelever. Førstedag i afsnittet udleveres regionen Sjællands introduktionsprogram for uddannelsessøgende samt pjecen Velkommen til uddannelsessøgende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus. AKU i afdelingen introducerer 1. dag. Introprogrammet udfyldes løbende og opbevares i elever/studerendes uddannelses mapper ( gennemgang de første 14 dage) Planlægning af klinisk uddannelsesforløb: AKU planlægger arbejdsplan for elever og studerende som sendes/mailes til disse for elever 4 uger før og for studerende så snart navne på studerende er modtaget i afdelingen. Første uddannelsessamtale planlægger AKU så min en af vejleder er med så den afholdes inden for de første 14 dage ( ved kortere praktikker inden for første 2 dage.). Til samtalerne har elev/studerende udarbejdet en skr. præsentation og forventninger som gennemgås. Dokumentation for denne samtale på forside af kompetencekort. AKU og elev/studerende er ansvarlig for at holde elevtavle ajour med datoer for planlagte uddannelses samtaler prøvetidsevalueringer, midtvejsevalueringer og refleksioner. Dato for Klinisk prøve for 4, 11 og 12 modul planlægges i samarbejde med censor og afvikles i overensstemmelse med gældende kriterier. Den studerende skal kunne dokumentere min 80 % fremmøde i klinikken, samt brug af portfolie/kompetencekort. AKU gennemgår forløbet individuelt med den studerende mhp. at denne er bedst muligt forberedt med strukturen i den kliniske prøve og har mulighed for at øve de enkelte læringsaktiviteter. Der kan planlægges en prøve prøve 3.3. Vagtdeltagelse: Modul 1 og 2 deltager kun i dagvagt. Modul 4-11 og 12 deltager i 4-6 aftenvagter 2 nattevagter og 1 week-end vagt. Sosu-assistenelever deltager i 4-6 aftenvagter, 2 nattevagter og højest hv 3. uge i weekend vagt. Formålet med deltagelse i vagter er at elev/studerende: Opnår det læringsudbytte, som er defineret i undervisningsplanen. Mulighed for samspil mellem teori og klinisk undervisning Socialisering til faget

7 Opnår kendskab til døgnrytmeplan og øvrige faggruppers kompetencer samt arbejdsopgaver i løbet af døgnet. Muligheder for at følge med vejleder i vagter Læringsmiljøet: I vores pædagogiske arbejde lægger vi vægt på åbenhed, faglighed og respekt og derudover har vi fokus på individuel læring. Vi er uddannelsessted for sosu-assistentelever i praktik 3, redderelever praktik 5 og paramedicinere, sygeplejestuderende i modul 1,2,4,11 og 12. i de fleste perioder er der mange elever om uddannelsesmulighederne og der kan på samme tid være 10 uddannelsessøgende. Vores fysiske rammer er små således er studierummet kun 4 kvadratmeter samt en stationær PC. Vi er et uddannelsesteam bestående af AKU og en kl. vejleder( på barsel) og en praktikvejleder (på barsel ). Hele gruppen af plejepersonale varetager den daglige vejledning. Elever og studerende vil fra starten af perioden få tildelt 2 vejledere. AKU planlægger systematisk undervisningsprogram med emner som bla. indeholder sygdomslære i forhold til afdelingens speciale. AKU afholder klinikker hvor elever og studerende skiftes til at komme med oplæg. Derudover afholder AKU refleksioner individuelt i forhold til aftale på kompetencekort Læringsmetoder og redskaber: Læringsmetoder og redskaber bruges dagligt i afdelingen og aftales i forhold til samtale arket på kompetence kortets forside. Der er mulighed for at arbejde med mindmap, skriftlige refleksioner og praksisbeskrivelser Patientforløb: Patientforløb i afdelingen er korte, ca. 3 indlæggelsesdage i gennemsnit. Der er derfor ofte ikke mulighed for at følge og passe den samme patient flere dage. Der er rig mulighed for at følge patienter til de undersøgelses og behandlings afdelinger vi samarbejder med. Der er planlagt forløb for 4. og 11. modulstuderende 1 dag i lunge ambulatorium og 1 dag i kardiologisk ambulatorium Forventninger: Det kliniske uddannelsessted forventer, at elev/studerende: Har læst tilsendte materiale inden star, herunder beskrivelse af praktiksted. Har genopfrisket anatomi/fysiologi i forhold til hjerte kredsløb. Tager ansvar for at få udfyldt kompetencekort løbende. Tager ansvar og arbejder målrettet med mål/læringskompetencer. Anvender og udvælger anviste læringsredskaber. Er åben over for vejledning og konstruktiv kritik. Tager ansvar for at ajourføre uge aktivitetsplan senest hver mandag morgen. Opsøger viden i samarbejde med vejleder og selv.

8 Videndeler med andre elever og studerende. Er forberedt til undervisning samtaler og klinikoplæg. Deltagelse i personalets sociale aktiviteter og pauser Udfylder uddannelsespapir og laver elektronisk evaluering i slutningen af perioden. Deltagelse i afdelingens opgaver og er fleksibel i forhold til perioder med travlhed Anvendelse af studerendes evaluering: Ved periodens slutning udarbejder elev/studerende en elektronisk evaluering. AKU vil vil guide elev/studerende til skemaet og disse skal udfylde det enkeltvis inden slutevalueringen. De elektroniske evalueringsskemaer fra elever/studerende indgår i en halvårlig rapport til afdelingen. AKU udarbejder herefter handleplaner og tiltag til evt. forbedringer af områder af læringsmiljøet i afdelingen. Punktet er også med til personalemøde i afdelingen.

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg

Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Generel studieplan for uddannelsessøgende i FAM Svendborg Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af afdelingen 3 1.1 Organisatorisk 3 1.2 Sygeplejefagligt 4 1.3 Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen 4 1.4

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsesstilling i. Intern Medicin: Geriatri Uddannelsesprogram For hoveduddannelsesstilling i Intern Medicin: Geriatri Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel Målbeskrivelse 2013 Godkendt 3. juli 2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere