INFORMATIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMATERIALE"

Transkript

1 INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK Seniorkapital ISIN: DK Arrangør:

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår... 5 Øvrige oplysninger BILAG 1 INDFRIELSESMEDDELELSE (udsteder call-option)

3 Ansvar og erklæringer Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbuddet af disse. Idet de udbudte obligationer er omfattet af 23, stk. 4, nr. 6, i lov om værdipapirhandel mv., er GrønlandsBANKEN A/S undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt. Informationsmaterialet er derfor udarbejdet i stedet for et egentligt prospekt. Obligationerne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedererklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give. Vi har foretaget rimelige undersøgelser for at sikre, at ovennævnte erklæring er korrekt. Nuuk, den 2010 GrønlandsBANKEN A/S Arrangørerklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra GrønlandsBANKEN A/S og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold mv., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for GrønlandsBANKEN A/S' opfyldelse af sine forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem GrønlandsBANKEN A/S og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP Securities A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 2010 Nykredit Bank A/S 3

4 Risikofaktorer Investering i obligationerne omfattet af nærværende Informationsmateriale involverer visse risici og overvejelser af væsentlig betydning for den enkelte investor. Investor bør derfor alene på baggrund af finansiel, skattemæssig og juridisk rådgivning overveje at investere i obligationerne. Investor bør alene investere i obligationerne, hvis man 1) har den fornødne viden og erfaring med finansielle investeringer og adgang til relevante ressourcer med henblik på at vurdere investeringen, 2) er i stand til at bære den økonomiske risiko ved investeringen indtil tilbagebetaling fra GrønlandsBAN- KEN A/S, 3) erhverver obligationerne med henblik på at eje disse og ikke med henblik på videresalg, og 4) er opmærksom på, at det afhængig af omstændighederne ikke kan være muligt at afhænde obligationerne til anden side i en kortere eller længere periode. 4

5 Obligationsvilkår Udsteder GrønlandsBANKEN A/S Imaneq 33 Postboks 1033 GL-3900 Nuuk Reg-nr.: A/S (herefter benævnt "GrønlandsBANKEN") Arrangør, Obligations- udstedende institut, Beregnings- og Betalingsagent Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1-3 DK-1780 København V CVR-nr.: (herefter benævnt "Nykredit Bank") Hovedstol Der udstedes obligationer for nominelt DKK Obligationerne er denomineret i danske kroner (DKK). Udstedelsesdato Obligationerne udstedes den 25. juni Udstedelseskurs Obligationerne udstedes til kurs pari (100). Indfrielsesdato Obligationerne forfalder til fuld indfrielse til kurs pari den 25. juni 2013, medmindre de er blevet førtidsindfriet i henhold til afsnittet Beskrivelse af rettigheder nedenfor. Optagelse til handel Obligationerne er godkendt til optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 25. juni Salg Obligationerne er på forhånd aftaget af en eller flere kvalificerede investorer. Yderligere udstedelse GrønlandsBANKEN har ikke efterfølgende mulighed for at foretage yderligere udstedelser i denne fondskode. Type, klasse og fondskode Obligationerne er et stående lån. Obligationerne er ikke inddelt i klasser. Obligationerne har fondskode (ISIN) DK Retsgrundlag for obligationerne Obligationerne er underkastet dansk ret. Søgsmål, som vedrører obligationerne eller udspringer heraf, skal anlægges ved Københavns Byret. Obligationerne er endvidere underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i obligationsejernes respektive hjemlande. GrønlandsBANKEN og Nykredit Bank påtager sig intet ansvar i sådan henseende. 5

6 66-75 i lov om værdipapirhandel m.v. (retsvirkning af registrering m.v.) og i lov om gældsbreve finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Omsættelighed og eventuelle indskrænkninger heri Obligationerne er omsætningspapirer, der lyder på ihændehaver, og de kan ikke noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed i Danmark. For obligationsejere omfattet af eller med tilhørsforhold til andre jurisdiktioner end Danmark tages forbehold for sådanne jurisdiktioners lovgivning. Stykstørrelse og registrering Obligationerne er udstedt elektronisk i book-entry form. Der udstedes ingen fysiske obligationer. Obligationerne er udstedt i andele af nominelt DKK 0,01 og registreret i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 København S. Minimumsinvestering ved primært udbud er DKK Ved videresalg i det sekundære marked kan der handles i andele af den nominelle stykstørrelse. Rangorden for obligationerne Obligationerne er seniorkapital. Hovedstol og renter på obligationerne udgør en direkte fordring på GrønlandsBANKEN, der er foranstillet al efterstillet gæld (f.eks. ansvarlig lånekapital udstedt i medfør af 136 i lov om finansiel virksomhed og hybrid kernekapital udstedt i medfør af 132 i lov om finansiel virksomhed). Alle obligationsejere under denne udstedelse nyder samme beskyttelse. Sikkerhed GrønlandsBANKEN stiller ikke sikkerhed for obligationerne. Beskrivelse af rettigheder Opsigelighed Obligationerne udstedes med en call-option, der giver GrønlandsBANKEN mulighed for hel eller delvis førtidsindfrielse af obligationerne til kurs pari sammen med øvrige skyldige beløb på følgende datoer ("Datoer for førtidig indfrielse") justeret i henhold til afsnittet Rentebetalinger og indfrielse nedenfor: 25. december marts juni september december marts juni september december

7 25. marts 2013 Call-optionen udnyttes ved, at GrønlandsBANKEN giver meddelelse til Betalingsagenten inden for Meddelelsesfristen (som defineret nedenfor) via indfrielsesmeddelelsen i Bilag I til nærværende Obligationsvilkår. Meddelelsesfristen er en periode på fem (5) Bankdage (som defineret i afsnittet Bankdage nedenfor), der slutter én (1) kalendermåned forud for en Dato for førtidig indfrielse (ujusteret). For eksempel er Meddelelsesfristen for en Dato for førtidig indfrielse, der ligger den 30. i en måned, den 30. i den foregående måned, hvis dette er en Bankdag, og de fire forudgående Bankdage. Hvis den 30. i den forudgående måned ikke er en Bankdag, er Meddelelsesfristen den første Bankdag, der ligger før den 30., og de fire forudgående Bankdage. GrønlandsBANKEN kan derudover kun opsige obligationerne, hvis GrønlandsBANKEN forpligtes til at betale yderligere beløb til dækning af skattekrav, f.eks. en indførelse af kildeskat (kuponskat), hvor udsteder helt eller delvist pålægges at kompensere obligationsejerne herfor. I et sådant tilfælde vil GrønlandsBANKEN med 30 kalenderdages varsel kunne indfri alle obligationerne til kurs pari med tillæg af påløbne, men endnu ikke betalte renter til indfrielsesdagen, jf. afsnittet Meddelelser nedenfor. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side i hele obligationernes løbetid, medmindre GrønlandsBANKEN har misligholdt sine forpligtelser i henhold til vilkårene for nærværende udstedelse, jf. afsnittet Misligholdelse nedenfor. Sker der ikke førtidig indfrielse i henhold til bestemmelserne ovenfor, indfries obligationerne ved udløb den 25. juni 2013 til kurs pari. Meddelelser Alle meddelelser fra GrønlandsBANKEN i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til VP Securities A/S og/eller NASDAQ OMX Copenhagen A/S til offentliggørelse. Tilbagekøb GrønlandsBANKEN forbeholder sig ret til når som helst at tilbagekøbe obligationerne på det åbne marked eller på anden måde. GrønlandsBANKEN kan vælge at annullere eller beholde/gensælge tilbagekøbte obligationer. Misligholdelse I de nedenfor angivne tilfælde er enhver obligationsejer berettiget til straks at forlange sine obligationer indfriet til øjeblikkelig betaling til kurs pari tillige med de på indfrielsestidspunktet påløbne, men endnu ikke betalte renter, til betaling via de i VP Securities A/S anviste konti: - hvis GrønlandsBANKEN undlader rettidigt at betale renter eller hovedstol på obligationerne, og sådanne betalingsundladelser fortsætter mere end fem danske hverdage efter forfaldsdato, - hvis GrønlandsBANKEN i øvrigt undlader rettidigt at opfylde eller overholde vilkårene i nærværende obligationsvilkår, og en sådan 7

8 undladelse ikke bliver afhjulpet senest 30 dage efter, at en obligationsejer har fremsendt skriftligt krav herom til GrønlandsBAN- KEN, - hvis GrønlandsBANKEN anmelder betalingsstandsning, standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller imod GrønlandsBANKEN, eller der indledes forhandlinger med Grønlands- BANKENs kreditorer med henblik på en rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende, - hvis der foretages individualforfølgning eller udøves tilbageholdsret mod GrønlandsBANKEN eller dets aktiver, som har en væsentlig negativ påvirkning på GrønlandsBANKEN. Ansvar GrønlandsBANKEN og/eller Nykredit Bank (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, - svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking), - strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten, - andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: - Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, - lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Nominel rente og bestemmelser for rentebetalinger Obligationerne forrentes med en variabel kuponrente svarende til den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på tre måneder med tillæg af 0,20% p.a. Kuponrenten fastsættes af Nykredit Bank to Bankdage før begyndelsen af hver renteperiode. Renten betales bagud den 25. marts, den 25. juni, den 25. september og den 25. december hvert år ("Rentebetalingsdage"), første gang den 25. september 2010 og sidste gang den 25. juni Den første renteperiode løber fra og med Udstedelsesdatoen frem til, men 8

9 eksklusive, den første Rentebetalingsdag. De efterfølgende renteperioder løber fra og med en Rentebetalingsdag frem til, men eksklusive den næste Rentebetalingsdag. Renteperioderne, bortset fra den sidste renteperiode, justeres ikke i tilfælde af en udskydelse af en rentebetaling. Sidste renteperiode justeres i overensstemmelse med afsnittet Rentebetalinger og indfrielse nedenfor. Renteberegningen sker på basis af antallet af faktiske kalenderdage i den pågældende renteperiode og et år på 360 dage (rentekonventionen faktisk/360). Såfremt Danmarks Nationalbank ikke offentliggør en CIBOR-sats, beregner Nykredit Bank samme dag en alternativ referencerente som et aritmetisk gennemsnit af de udlånssatser, der tilbydes af de tre største danske pengeinstitutter (målt på balancen) for udlån med en løbetid på tre måneder på det danske interbankmarked. Rentesatsen beregnes med fire decimaler afrundet efter de almindelige afrundingsregler. Herefter fastsættes forrentningen ved tillæg af 0,20% p.a. Handelsrenter Obligationen handles i hele løbetiden med vedhængende rente. Den vedhængende rente er den udestående, men ikke betalte kuponrente på valørtidspunktet. Vedhængende rente ved handel beregnes på basis af antallet af faktiske kalenderdage i den pågældende renteperiode og et år på 360 dage (rentekonventionen faktisk/360). Rentebetalinger og indfrielse Alle rentebetalinger og indfrielse af obligationerne sker gennem Nykredit Bank ved overførsel på de pågældende Rentebetalingsdage henholdsvis Indfrielsesdatoen til de over for VP Securities A/S anviste konti hos pengeinstitutter. Såfremt en Rentebetalingsdag, bortset fra den sidste ordinære Rentebetalingsdag, og/eller en Dato for førtidig indfrielse falder på en dag, som ikke er en Bankdag, udskydes betalingen til den næstfølgende Bankdag (Bankdagskonventionen Following). Såfremt Indfrielsesdatoen og/eller den sidste ordinære Rentebetalingsdag falder på en dag, som ikke er en Bankdag, fremrykkes denne til den nærmest forudgående Bankdag (Bankdagskonventionen Preceding), således at betaling af hovedstolen samt rentebetalinger, der forfalder på sidste Rentebetalingsdag, betales til denne dag. Er sidste Rentebetalingsdag fremrykket, forkortes sidste renteperiode til kun at løbe til den faktiske betalingsdag. Obligationsejere vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af en eventuel udskudt eller fremrykket betaling. Bankdage Enhver dag, hvor banker i København generelt er åbne for betalinger. 9

10 Forældelse Forældelsesfristen for krav vedrørende hovedstolen er 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen i overensstemmelse med lovgivningens almindelige regler. Afregning Udstedelsen afvikles med valør den 25. juni Investorrepræsentation Der er ingen investorrepræsentation for ejere af nærværende obligationer. Individuel statsgaranti Udsteder har i henhold til lov om finansiel stabilitet ansøgt om individuel statsgaranti for obligationerne i perioden fra Udstedelsesdatoen og til og med Indfrielsesdatoen. I medfør af lov om finansiel stabilitet har pengeinstitutter mulighed for efter individuel aftale mellem Finansiel Stabilitet A/S på vegne af den danske stat (herefter benævnt "Garanten") og det enkelte pengeinstitut at opnå en individuel statsgaranti for ikke-efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til tre år. GrønlandsBANKEN og Garanten har den 11. maj 2010 indgået en aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti, og heri fastsættes vilkårene for udstedelse af statsgaranti for obligationerne. Det er en betingelse for nærværende udstedelse, at der på baggrund af GrønlandsBANKENs ansøgning herom opnås statsgaranti for GrønlandsBANKENs betalingsforpligtelser i henhold til obligationsvilkårene. GrønlandsBANKEN betaler som vederlag en garantiprovision til den danske stat for garantiudstedelsen. Det er endvidere et vilkår for den indgåede aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti med Garanten, at enhver ændring af obligationsvilkårene kræver forudgående skriftlig godkendelse af den danske stat. 10

11 Øvrige oplysninger Beslutning Obligationerne er udstedt i henhold til bestyrelsesbeslutning af 28. april Lov om finansiel stabilitet GrønlandsBANKEN har ansøgt om individuel statsgaranti for obligationerne i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel stabilitet (med senere ændringer). Det er en betingelse for nærværende udstedelse, at der på baggrund af GrønlandsBANKENs ansøgning herom opnås statsgaranti for GrønlandsBANKENs betalingsforpligtelser i henhold til obligationsvilkårene. Obligationer omfattet af den individuelle statsgaranti fremgår af hjemmesiden Rating Anvendelse af provenu Hverken GrønlandsBANKEN eller obligationerne er ratede. Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Grønlands- BANKENs generelle virksomhed. Emissionsomkostninger Regnskaber og vedtægter GrønlandsBANKENs bestyrelse Omkostningerne i forbindelse med udstedelse og registrering i VP Securities A/S samt omkostninger i forbindelse med optagelse til handel på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S mv. andrager samlet DKK afhængig af løbetiden, som afholdes af Udsteder. Regnskabsrapporter og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til GrønlandsBANKEN. Disse er endvidere tilgængelige via Grønlands- BANKENs internetside Bent H. Jakobsen, direktør, formand Kristian Lennert, adm. direktør, næstformand Frank Bagger, direktør Anders Brøns, direktør Gunnar Í Liða, direktør Jørn Skov Nielsen, direktør Helle Mark, ekspeditionsleder, medarbejdervalgt Inger Poulsen, rådgiver, medarbejdervalgt Jette Radich, controller, medarbejdervalgt GrønlandsBANKENs direktion Martin Kviesgaard, bankdirektør 11

12 BILAG 1 INDFRIELSESMEDDELELSE (UDSTEDER CALL-OPTION) Til: Nykredit Bank ("Betalingsagent") Fax: Att.: Depotafdelingen Cc: Nykredit Bank ("Arrangør") Fax: Att.: Debt Capital Markets Dato: GrønlandsBANKENs udstedelse af DKK variabelt forrentede obligationer med udsteder calloption (ISIN: DK ) Definitioner indeholdt i det tilhørende Informationsmateriale for udstedelsen skal have samme betydning i nærværende indfrielsesmeddelelse. Ved levering af denne indfrielsesmeddelelse behørigt udfyldt til Betalingsagenten inden for Meddelelsesfristen førtidsindfrier Udsteder uigenkaldeligt de obligationer, der henvises til ovenfor: Sæt kryds Dato for førtidig indfrielse Beløb i DKK 25. december marts juni september december marts juni september december marts 2013 Udsteders underskrift: Denne indfrielsesmeddelelse er kun gyldig, hvis alle obligatoriske felter er behørigt udfyldt. Når indfrielsesmeddelelsen er givet på gyldig vis, er den uigenkaldelig. 12

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør

PROSPEKT DKK 300.000.000. Udbud af obligationer 2007/2009. Senior kapital. Februar 2007. Arrangør PROSPEKT DKK 300.000.000 Udbud af obligationer 2007/2009 Senior kapital Februar 2007 Arrangør INDHOLDSFORTEGNELSE I RESUMÈ...4 II RISIKOFAKTORER...6 1. Virksomhedsrisici...6 2. Produktkarakteristika og

Læs mere

NB Danske Aktier 2011

NB Danske Aktier 2011 PROSPEKT NB Danske Aktier 2011 Udbud af obligationer Juni 2008 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé...4 II Risikofaktorer...6 1. Generelt...6 2. Virksomhedsrisici...6 3. Produktkarakteristika

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

NB Amerikanske Aktier 2015

NB Amerikanske Aktier 2015 P R O S P E K T NB Amerikanske Aktier 2015 Udbud af obligationer Maj/Juni 2012 Arrangør Nykredit Bank A/S INDHOLDSFORTEGNELSE I Resumé... 5 II Risikofaktorer... 8 1. Generelt... 8 2. Virksomhedsrisici...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 4. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 4. oktober 2011 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds)

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. april 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. april 2013 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 20D (inkonverterbare,

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR)

BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (HEREFTER DLR) Indholdsfortegnelse: A. Resumé B. Risikofaktorer 1. Generelt 2. Markedsrisiko 3. Særlige risici C. Udstederoplysninger

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Hans He nrik Andersen, Tota l- kredit A/S på telefon 43 32 67 02 Til Københavns Fondsbørs 13. juli 2005 Opdatering af Totalkredits basisprospekt vedrørende obligationsudstedelse Vedlagt fremsendes opdateret basisprospekt. Den i prospektet indeholdte oversigt over fondskoder/serier

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

BIG 4 A/S. Arrangør:

BIG 4 A/S. Arrangør: Resumé BIG 4 A/S 24. oktober 2005 Obligationslån 2005/2012 udstedt i danske kroner med sikkerhed i AAA-ratede obligationer 1 og call-option på syv underliggende indeks Serie Rentesats p.a. Udløbsdato Salgskurs

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15G

Endelige vilkår Serie 15G Endelige vilkår Serie 15G Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Bankguiden. for erhvervskunder

Bankguiden. for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere