REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER"

Transkript

1 Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne lov vil have tre effekter. For det første vil loven for nogle patientgrupper medføre længere ventetid. Indtil nu har mange patienter, som ikke kan blive behandlet på regionernes sygehuse indenfor 1 måned, vælge at lade sig behandle på et privathospital. Med den netop vedtagne lov, vil nogle af disse patienter fremover vente op til 2 måneder på behandling. Hertil kommer, at der indføres en ny udredningsret, som i sig selv kan bidrage til at øge ventetiden for patienterne. Udredningsretten giver nemlig regionerne pligt til at udrede patienterne indenfor maksimalt 1 måned, men der er en risiko for, at regionerne vil opfatte denne ventetid som en ret til at bruge en hel måned på udredning, hvorfor nogle patienter fremover risikerer at vente længere tid på udredning end nødvendigt. Andre patienter vil muligvis vente kortere. Endeligt er der i loven et udefineret tidsrum mellem udredning og behandling, som kan forøge ventetiden yderligere. Alt i alt risikerer nogle patientgrupper med denne lov en samlet ventetid på op til 3 måneder hvis ikke mere hvor de tidligere har ventet betydeligt kortere tid. For det andet vil loven betyde, at behandlinger flyttes fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler, hvilket kan vise sig at blive dyrt for samfundet. En differentieret behandlingsgaranti betyder, at de offentlige hospitaler får længere tid til at behandle patienterne, hvorved de i højere grad vil kunne udjævne eventuelle udsving i patientstrømme og beholde flere af patienterne i eget regi. Men at flytte patienter fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler er dog kun rent samfundsøkonomisk en god ide, hvis de offentlige hospitaler rent faktisk kan udføre behandlingerne billigere end privathospitalerne. Og dette er der ikke entydigt belæg for. Faktisk er der en risiko for, at man med denne lov vil begynde at betale mere for behandlinger, end man gør i dag, hvilket samlet vil give mindre sundhed for samme skattekrone. For det tredje vil loven betyde, at arbejdsgiverne kan risikere en længere periode, hvor medarbejderne er sygemeldt, idet nogle af de erhvervsaktive (med mindre alvorlige sygdomme) fremover skal forvente længere tid på behandling. Dette vil resultere i højere samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med højere sygedagpengeudbetalinger og et mindre arbejdsudbud. Loven har dog også positive elementer. Fx at regeringen med denne lov forsøger at tage hånd om de borgere, der bliver kastet rundt mellem hospitalsafdelinger og praktiserende læger i længere forløb uden resultater. På bundlinjen vil loven dog forringe en stor del af patienternes rettigheder i form af længere ventetider samt muligvis også forringe samfundsøkonomien, og dermed give borgerne mindre sundhed for samme skattekrone. 1. Det udvidede frie sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg blev indført den 1. juli 2002 og indebærer, at en patient, som er henvist til offentlig sygehusbehandling får udvidede valgmuligheder, hvis det på regionens sygehuse, herunder offentlige og private aftalesygehuse, ikke er muligt at tilbyde behandling indenfor 1 måned (30 dage). 1 Udvidede valgmuligheder betyder, at patienten fx kan vælge at få 1 Jf. 87 i lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 om sundhedsloven. CEPOS Landgreven 3, København K

2 foretaget undersøgelsen eller behandlingen på et privathospital eller en privatklinik her i landet eller på et sygehus i udlandet, som regionerne har indgået aftale med. 2 Det er vigtigt at bemærke, at ventetiden på 1 måned i dag beregnes som 30 dage fra datoen, hvor sygehuset i bopælsregionen modtager en henvisning fra henvisende læge, og frem til den dato, hvor behandlingen i det offentlige sygehusvæsen kan starte. 3 I tidsfristen på 1 måned medregnes dog ikke perioder, hvor personen gennemgår et forundersøgelsesforløb, medmindre at denne overstiger 2 uger Den nye lov Regeringen har vedtaget en ny lov 5, som ændrer grundlæggende træk ved det udvidede frie sygehusvalg. Særligt fremhæves to elementer: 2.1 En ret til hurtig udredning (træder i kraft 1. september 2013) 2.2 En differentieret behandlingsgaranti (træder i kraft 1. januar 2013) Årsagen til, at disse to tilsyneladende uafhængige elementer kobles i loven er, at de ifølge regeringen samlet set er udgiftsneutrale og derfor ikke medfører merudgifter for regionerne, kommunerne eller staten. Som det fremgår af nedenstående er der dog grund til at tro, at den vedtagne lov ikke er udgiftsneutralt, hvorfor tiltagene reelt bør betragtes isoleret. Nedenfor gennemgås de to elementer enkeltvis. 2.1 Retten til hurtig udredning Som det er i dag regulerer sundhedsloven generelt ikke, hvor lang tid der må medgå til udredning af patienter. Ved aftale med regionerne i oktober 2007 er der imidlertid indført pakkeforløb for kræftsygdomme, og med aftalen om regionernes økonomi for 2009 er der indført tilsvarende forløb for hjertesygdomme. 6 Regeringen indfører derfor pr. 1. september 2013 en ny rettighed for patienter, der indebærer, at alle somatiske patienter indenfor 30 dage efter at henvisningen fra den praktiserende læge er modtaget på et af regionens sygehuse, skal være udredt. Hvis ikke det er fagligt muligt at afslutte udredningen inden for 30 dage, indebærer rettigheden at patienten som minimum skal have en plan for et videre udredningsforløb indenfor de samme 30 dage, jf. boks 1. Det er centralt at bemærke, at hensigten med loven er, at vurderingen af om patienten sidenhen ifølge den differentierede behandlingsgaranti - kan vente 30 eller 60 dage på behandling, skal baseres på den gennemførte udredning og derfor først starter efter udredningen er afsluttet. 7 2 Det bør understreges, at der i dag ikke er tale om automatisk viderehenvisning til behandling under det udvidede frie sygehusvalg. Viderehenvisning kræver et aktivt tilvalg af behandling på et aftalesygehus fra patienten. 3 sundhedsvæsenet. 4 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 5 Lovforslag nr. L 30: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.). 6 sundhedsvæsenet. 7 sundhedsvæsenet. 2

3 Boks 1: Udredningsretten 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 måned, jf. stk. 1, skal regionsrådet inden for samme måned udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 omfatter ikke henvisning til psykiatrisk udredning. Kilde: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. Med udredningsretten ønsker regeringen bl.a. at sikre, at når en patient først er henvist til hospitalet, så har hospitalet ansvaret for at afklare diagnosen. Derved ønsker regeringen at undgå, at patienter bliver kastet rundt mellem hospitalsafdelinger og praktiserende læger i et længere forløb uden nogle resultater. Desuden ønsker regeringen at sikre, at udredningen ikke bliver for lang. Hvis ikke det er muligt for regionerne at indfri retten til udredning, så indføres der en mulighed for klageadgang via patientombuddet. Nedenfor gennemgås CEPOS kommentarer til regeringens netop vedtagne lov om ret til hurtig udredning. Der er ingen garanti Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at udredningsretten, som i folkemunde er blevet kaldt en udredningsgaranti netop ikke er en garanti, men en rettighed. Udredningsretten er en ret for borgerne, som medfører den pligt for regionerne, at de skal sikre, at patienterne i sygehusvæsenet udredes inden 30 dage, hvis det fagligt er muligt og en pligt til at bruge kapaciteten andre steder i offentligt såvel som i privat regi, hvis det er nødvendigt. Udredningsret uden sanktionsmuligheder Det bør bemærkes, at udredningsretten er uden nævneværdige sanktionsmuligheder, hvis regionerne ikke overholder udredningsretten. Eksempelvis giver udredningsretten ikke patienterne mulighed for at søge alternativer til det regionale tilbud, såfremt regionernes sygehuse ikke kan imødekomme tidsfristen. Regionerne har dog ifølge lovbemærkningerne en pligt til at bruge kapaciteten i privat regi, hvis det er nødvendigt. Men der er ingen nævneværdige sanktionsmuligheder for patienterne (bortset fra klageadgang), hvis regionerne ikke gør dette. Desuden står det ikke helt klart på baggrund af loven, om regionerne grundet ressource- eller kapacitetsbegrænsninger har lov til at undlade at udrede patienterne indenfor en måned. 8 Udredningsretten kan i sig selv bidrage til at forøge ventetiden Som det er i dag, så medregnes perioder, hvor patienten gennemgår et forundersøgelsesforløb, almindeligvis ikke i behandlingsgarantien på 1 måned. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i ventetidsgarantien. 9 Denne 2-ugersregel er med til at skabe fremdrift i forundersøgelsesforløbet. Desuden har patienter, der venter længere tid end 1 måned på en diagnostisk undersøgelse, i dag ret til at få undersøgelsen foretaget udenfor det offentlige. Formålet med udredningsretten er at sikre, at der maksimalt må gå 1 måned, fra man er henvist til man er udredt. Og for nogle patientgrupper må man forvente, at udredningsretten vil føre til hurtigere udredning. Særligt gælder dette patienter, som i dag kastes frem og tilbage mellem hospitalsafdelinger og deres praktiserende læge. Man må antage, at udredningsretten som gør 8 Et folketingssvar fra den 23. november 2012 (nr. 145 (L30) viser, at hvis de kapacitetsmæssige udfordringer skyldes mangel på en helt særlig ressource, fx en sjælden ekspertise, som regionen allerede i fuldt omfang anvender og hvor det ikke er realistisk at tilkøbe ydelsen udefra, så er det grund nok til, at udredningsretten ikke overholdes. 9 Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. 3

4 hospitalet ansvarlig for at afklare diagnosen - vil bevirke, at disse patienter hurtigere finder frem til den relevante ekspert og bliver udredt. Omvendt er der en betydelig risiko for, at man i regionerne vil opfatte udredningsretten, som en ret til at bruge en hel måned på udredning, før behandlingsgarantien træder i kraft. Også selvom det ikke fagligt er nødvendigt. Dette incitament styrkes endvidere af, at dem, der planlægger udredningen, ofte vil være ansat samme sted som dem, der skal foretage behandlingen. Herved risikerer man at give de ansatte incitament til at lade patienter vente længe på udredning, hvis køen til behandling i forvejen er lang. Hvis det er tilfældet, vil udredningsretten i sig selv bidrage til at øge ventetiden for patienterne på op til 1 måned. Hertil kommer, at der kan gå lang tid fra diagnosen er kendt (udredningen) til patienten indkaldes til samtale om behandling. En kort udredningsret kan, med mindre patientens samtykke til behandling er indeholdt i udredningsretten, således dække over en lang ventetid. Endeligt vil udredningsretten for nogle patientgrupper ikke have nogen effekt. Dette er typisk de patienter med diffuse symptomer. Disse patienter vil formentligt overskride tidsgrænsen for udredning og ende ud med en plan for udredning. Der findes ifølge sundhedsministeriet 10 ingen tal på, hvor mange patienter der allerede i dag udredes inden for en måned, og hvor mange patienter der med den nye udredningsret forventes at blive stillet bedre end tidligere. CEPOS har derfor spurgt samtlige hospitalsdirektører, jf. notatet Hospitalsdirektørerenes forventninger til udredningsretten. De hospitalsdirektører, der havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, svarede, at ca. 91 pct. af deres patienter i dag udredes indenfor 1 måned. Når retten til hurtig udredning bliver indført, er det deres vurdering, at 97 pct. af alle patienter fremover vil være udredt indenfor 1 måned. Udredningsretten dækker ikke alle Til slut er det værd at bemærke, at der er sket en ændring med den nuværende lov sammenlignet med det lovforslag, der blev fremlagt i foråret 11. Den nuværende lov indeholder kun en udredning for dem, der er visiteret til sygehuse, hvor det tidligere udkast indeholdt en udredning for alle. Udredningsretten i den nuværende lov omfatter således hverken patienter, som udredes i almen praksis eller speciallægepraksis eller psykiatriske patienter. Det faktum, at udredningsretten kun gælder dem, der er visiteret til sygehuse, kan øge nogle patientgruppers tilskyndelse til at blive henvist til et hospital, således at de som patient er omfattet af udredningsretten. Dette vil modvirke sundhedsvæsenets LEON-princip om, at behandlingerne skal ske på laveste effektive omkostningsniveau, da nogle patienter vil blive stillet bedre ved at blive henvist hurtigt til et hospital, selvom det havde været billigere at patienten blev udredt hos fx den praktiserende læge eller en speciallæge. 10 Samtale med sundhedsministeriet samt lovforslagets 1. behandling. 11 Fx udtalte Sundhedsminister Astrid Krag til TV2 nyhederne den 27. april 2012: Vi ligestiller de psykiatriske patienter med resten af patienterne. De har jo ikke haft nogen ret indtil nu, de bliver altså også en del af denne her udredningsret: diagnosegarantien. 4

5 2.2 Behandlingsgarantien Med loven har regeringen differentieret behandlingsgarantien, så ventetiden afhænger af sygdommens alvor. Herved får de mest syge patienter efter de er udredt og har givet samtykke til behandling - ret til at vælge behandling på private sygehuse og klinikker efter 1 måned (30 dage), hvorimod retten til behandling i privat regi for de mindre syge først udløses, hvis patienten stilles en ventetid på 2 måneder (60 dage) i udsigt, jf. boks 2. Boks 2: Differentieret behandlingsgaranti 87. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 2. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus. Stk. 2. Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen, jf. stk. 1, dog 1 måned. Kilde: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. Egen fremhævning. Det er Sundhedsstyrelsen, der skal udarbejde de vejledende kriterier for, hvornår en patient kan få ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, og hvornår patienten må vente 2 måneder. Kriterierne udarbejdes med udgangspunkt i god klinisk praksis. Nedenfor gennemgås CEPOS kommentarer til loven om differentieret behandlingsgaranti. Patienter skal vente op til 3 måneder på behandling I bemærkningerne til lovforslaget står der, at: Formålet med at differentiere ventetiden under det udvidede frie sygehusvalg er at prioritere de mest syge patienter først og give sygehusene større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Det bør understreges, at ingen patienter med denne lov hverken de patienter med alvorlige eller dem med ikke-alvorlige sygdomme for ret til en kortere ventetid på behandling sammenlignet med det, de allerede har i dag. De mest syge vil formentligt have samme vilkår som før, idet der allerede i dag foregår en lægefaglig prioritering af patienterne. De mest syge vil få en hurtig udredning og en hurtig behandling. De mindre syge patienter kan med denne lov risikere at vente op til 3 måneder på behandling 12. Først skal de vente op til 1 måned på udredning og dernæst skal de vente op til 2 måneder på behandling. Dette fremgår meget implicit af regeringens konsekvensopgørelse, jf. boks 3 nedenfor. Boks 3: Konsekvenser for borgerne Forslaget vedrørende ret til hurtig udredning forventes at lette de administrative byrder for patienterne, fordi patienterne i udgangspunktet kun skal have kontakt med ét sygehus som led i et udredningsforløb. Forslaget vedrørende differentiering af retten til udvidet frit sygehusvalg forventes at have mindre konsekvenser for borgere med mindre alvorlige sygdomme, som fremover vil være stillet en længere ventetid på behandling i udsigt, før de får ret til udvidet frit sygehusvalg. Lovforslaget om sygehusenes adgang til at afvise patienter med bopæl inden for den pågældende region er en præcisering af eksisterende praksis og har derfor ikke administrative konsekvenser for borgerne. Kilde: sundhedsvæsenet. Egen fremhævning. Negative konsekvenser for erhvervslivet Ifølge loven vil den differentierede behandlingsgaranti forventes at have negative økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, jf. boks 4 nedenfor. 12 Måske endda længere, da der er et udefineret tidsrum mellem udredningsgarantien og behandlingsgarantien. 5

6 Boks 4: Konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vedrørende differentieret udvidet frit sygehusvalg forventes at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, dvs. de private sygehuse og klinikker, idet en del af de patienter, som i dag behandles inden for 30 dage under det udvidede frie sygehusvalg, fremover må forventes at blive behandlet i det offentlige. Omvendt kan der blive behov for, at regionerne hver især indgår flere aftaler end hidtil om diagnostiske ydelser på private sygehuse og klinikker med henblik på, at regionerne kan overholde deres pligt til så vidt muligt at afslutte udredningen af henviste patienter inden for 1 måned. Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Kilde: sundhedsvæsenet. Egen fremhævning. Den direkte konsekvens vil være, at der flyttes patienter fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler. Dette vil umiddelbart fjerne omsætning fra privathospitalerne. Derudover vil loven for mange patienter betyde et forlænget behandlingsforløb. Dels fordi udredningen ikke er nogen garanti og dels fordi nogle af de somatiske patienter vil skulle vente længere tid på behandling. For de erhvervsaktive borgere vil dette resultere i øgede sygedagpengeudbetalinger, og for arbejdsgiverne vil resultatet være et mindre arbejdsudbud. Den faktiske effekt vil man først kunne beregne, når man ved hvilke behandlinger, der i praksis vil have 1 hhv. 2 måneders ventetid. Retningslinjerne for, hvorvidt en patient skal vente 1 eller 2 måneder, fremgår af boks 5. Boks 5: Visitationsmodel under sygehusstrejken Ifølge Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. skal afgørelsen om, hvorvidt en sydom er alvorlig træffes ud fra følgende hensyn: - Hvorvidt udsigten til væsentlig bedring eller helbredelse forringes betydeligt ved udsættelse af behandlingen med yderligere 1 måned. - Hvorvidt tilstanden er ledsaget af daglige og stærke smerter med behov for stærk smertestillende medicin, og der er udsigt til, at behandling kan lindre eller fjerne smerterne i væsentlig grad. - Hvorvidt der er daglige svære funktionsnedsættelser, hvor der er udsigt til, at behandling kan bedre eller normalisere funktionsnedsættelsen i væsentlig grad. I vurderingen af funktionsnedsættelsen kan følgende bl.a. indgå: Manglende mulighed for at bevare beskæftigelse, udføre almindelige og nødvendige personlige gøremål i dagligdagen, personlig hygiejne, fødeindtagelse, forflytning m.v. Kilde: Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling. Mindre sundhed for samme skattekrone? Ifølge regeringen vil loven som både indeholder udredningsretten og den differentierede behandlingsgaranti totalt set være udgiftsneutralt og vil derfor ikke medføre merudgifter for hverken regionerne, kommunerne eller staten. Regeringen vurderer, at loven om differentieret behandlingsgaranti vil reducere udgifter for regionerne, idet det bliver lettere at planlægge behandlingerne, og idet den bedre behandling som følge af bedre planlægning vil reducere antallet af klager. Omvendt vurderer regeringen, at denne besparelse vil blive modsvaret af merudgifter forbundet med udredningsretten, idet denne ret dels kræver en kapacitetsopbygning, og idet den dels vil resulterer i flere klager sundhedsvæsenet. 6

7 Man må som udgangspunkt betvivle udsagnet om, at loven totalt set vil være udgiftsneutral. Det skyldes, at sundhedsministeren ifølge et brev til folketingets formand angiver, at sundhedsministeriet ikke har noget kvalificeret skøn for, hvor mange der vil blive påvirket af dette af denne lov 14, hvorfor det ikke kan være muligt at beregne de økonomiske effekter. Hertil kommer, at det langt er fra sikkert, at en differentieret behandlingsgaranti isoleret set vil reducere udgifterne for regionerne. Hvorvidt en differentieret behandlingsgaranti reducerer regionernes udgifter afhænger grundlæggende af to elementer. For det første afhænger det af, hvor mange patienter, der flyttes fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler. For det andet afhænger det af, om det vil være billigere eller dyrere at behandle patienterne i offentligt regi. Nedenfor betragtes de to elementer enkeltvis. Antal patienter: Hvor mange patienter, der flyttes fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler, vil afhænge af flere ting. Dels vil det afhænge af hvilke behandlinger, der vil være underlagt en to måneders ventetidsgaranti. Dels vil det afhænge af, hvor store udsving der er i belægningsgraderne på disse behandlinger på de offentlige hospitaler og derved, i hvor høj grad de offentlige hospitaler har mulighed for at bruge den differentierede behandlingsgaranti til at udjævne antallet af udførte behandlinger over tid og undgå, at patienter tilvælger privathospitalerne. 15 Prisen: Dernæst vil den økonomiske konsekvens for regionerne afhænge af, hvad det koster at øge produktionen på de offentlige hospitaler opholdt mod alternativomkostningen, dvs. hvad det alternativt koster at lade patienter behandle på privathospitalerne. Hvis der allerede i dag er ledig kapacitet på de offentlige hospitaler, eller hvis det er muligt at frigøre ressourcer som følge af, at man opnår større fleksibilitet i tilrettelæggelsen i behandlingen af patienter, må man forvente, at der i et kortsigtet perspektiv er penge at spare ved at hive patienter tilbage i offentligt regi. Dette er under antagelse af, at marginalomkostningen på offentlige hospitaler ligger under det, som det koster at behandle patienterne på privathospitalerne. Hertil må dog knyttes to bemærkninger. - Hvis der er masser af ledig kapacitet på de offentlige hospitaler, så kan det betyde, at vi i dag ikke har tilpasset de offentlige hospitaler til efterspørgslen og således bruger for mange penge på driften. Det er desuden ikke særligt sandsynligt, at der er ledig kapacitet, da der i forvejen er lange ventelister på mange behandlinger. - Hvis der ikke er ledig kapacitet på de offentlige hospitaler, men det er muligt at skaffe ledig kapacitet ved bedre opgavetilrettelæggelse, så er det på længere sigt ikke nødvendigvis den rette vej frem. Behandlinger bør på sigt udføres der, hvor behandlingerne udføres til den laveste gennemsnitlige omkostning. Det tilgængelige datamateriale tyder på, at simple standardiserede behandlinger på offentlige hospitaler i gennemsnit udføres til 100 pct. af DRG-taksten, mens behandlinger på privathospitaler udføres til 63 pct. af DRG-taksten. 16 Og selv når man tager højde for forskelle i rammevilkår, indikerer dette, at flere af de simple opgaver på sigt bør flyttes til privathospitalerne. Og måske ville man få mere sundhed for samme skattekrone, hvis man i stedet lagde opgaverne hos privathospitalerne og i dette regi frigjorde ressourcer ved at sikre en bedre opgavetilrettelæggelse. Hvis der ikke (eller kun i begrænset omfang) er ledig kapacitet på de offentlige hospitaler, betyder det, at man kan være nødt til at åbne nye afdelinger, købe flere maskiner og ansætte 14 Brev fra Sundhedsministeren til formanden for Folketinget dateret 29. oktober Desuden har det også betydning for hvor stor stigningen er i den generelle efterspørgsel efter sundhedsydelser. 16 CEPOS (2011): Regionernes udbud af sundhedsydelser. 7

8 flere læger mv. for at håndtere de mange nye patienter. 17 Gør man dette, så kan konsekvensen meget vel være, at man risikerer at udføre behandlinger til en takst, der ligger over den pris behandlinger i dag udføres til på privathospitalerne. Derved får man ved denne lov mindre sundhed for samme skattekrone. Uensartet behandling Endeligt kommer, at loven om differentieret behandlingsgaranti formentligt vil skabe en uensartet behandling i sundhedssystemet. Der er ingen tvivl om, at det ideelle må være, at to patienter med samme sygdom ikke oplever, at den ene får ret til behandling indenfor en måned, mens den anden skal vente op til to (måske tre) måneder på behandling. Men det vil formentligt aldrig være muligt for Sundhedsstyrelsen at opstille så objektive kriterier. Selvom regeringen vil sikre, at der bliver opstillet kriterier for, hvornår en sygdom er alvorlig, og hvornår den er mindre alvorlig, så vil valget mellem 1 måned (30 dage) og 2 måneder (60 dage) altid bero på en lægefaglig vurdering, som afhænger af lægens subjektive vurdering af patienten og patientens evne til at tale sin sag. 3. Konklusion På bundlinjen vil denne lov således forringe patientens rettigheder. Ingen patienter får ret til at vente kortere, men mange får pligt til at vente længere. Patienter med alvorlige sygdomme har samme ret som tidligere og patienter med mindre alvorlige sygdomme risikerer fremover ventetider på op til 3 måneder (hvis ikke mere). Desuden kobler loven to tilsyneladende uafhængige elementer: Udredningsretten og den differentierede behandlingsgaranti. Argumentet for at koble disse to elementer er, at de tilsammen er udgiftsneutrale. Men dette estimat er meget usikkert, da regeringen rent faktisk ikke ved, hvor mange patienter, som vil blive påvirket af loven 18, og derved ikke har mulighed for at beregne, om loven rent faktisk er udgiftsneutralt. Endvidere er der også en begrundet risiko for, at en differentieret behandlingsgaranti modsat regeringens forventning vil forringe samfundsøkonomien, hvorved loven ikke alene vil øge ventetiderne, men også give mindre sundhed for samme skattekrone. Det er en god ide, at tage hånd om udredningen af de patienter, som bliver kastet rundt mellem hospitalsafdelinger og praktiserende læge i længere forløb uden resultater. Men ret til hurtig udredning behøver ikke at ske på bekostning af ret til hurtig behandling. 17 Og muligvis er det netop det der lægges op til i lovbemærkningerne, hvor der står, at de frigivne ressourcer skal anvendes til yderligere at styrke sundhedsindsatsen. 18 Brev fra Sundhedsministeren til formanden for Folketinget dateret 29. oktober

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1207288 Fremsat den 10. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. november 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til 2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 28. november 2013 af ministeren

Læs mere

Spørgsmål nr. 41: Mener ministeren, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse er udtryk for et rent sundhedsfagligt kriterium?

Spørgsmål nr. 41: Mener ministeren, at manglende mulighed for at bevare beskæftigelse er udtryk for et rent sundhedsfagligt kriterium? L 30 Bilag 7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 30, endeligt svar på spørgsmål 41 Sagsbeh.: SUMANI Dok nr.: 1097557 har den 16. november 2012 stillet følgende spørgsmål nr. 41 (L 30) til ministeren

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman

Op og ned i den private sundhedsbranche. MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Op og ned i den private sundhedsbranche MedComs Koordinationsgruppemøde, 28. april 2016 Sekretariatschef Jesper Luthman Mine punkter til i dag Sætte scenen for den private branche Hvem er vi? Lidt baggrundstal

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 BTL 143 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 26. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Generelle bemærkninger. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: Tove Kjeldsen. 13. januar 2016

Generelle bemærkninger. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Att: Tove Kjeldsen. 13. januar 2016 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Att: Tove Kjeldsen 13. januar 2016 UDKAST Høringssvar til forslag om ændring af sundhedsloven (reel ret til hurtig udredning og udvidet frit

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Denne vejledning retter sig mod regionsrådene, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Servicemål i somatikken hvad måles der på

Servicemål i somatikken hvad måles der på NOTAT Bilag 2 Dato: 31. juli 2012 Servicemål i somatikken hvad måles der på Forretningsudvalget har den 29. maj 2012 efterspurgt en særlig redegørelse om servicemålene i driftsaftalerne for de to somatiske

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter VEJ nr 9955 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1603637 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere