Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg"

Transkript

1 Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Udredningsretten Definition af udredning afsluttet Beregning af frister - udredningsretten Udredningsplan Faglige årsager Kapacitetsmæssige udfordringer Model for omvisitering - Klar besked konceptet Aftaler med private leverandører Tovholderfunktion Tovholderfunktionen ved udredningsforløb på tværs af hospitaler Patientgrupper, som ikke er omfattet af udredningsretten Konsekvenser, hvis udredningsretten ikke overholdes Registrering, monitorering og kvalitetsmål for udredningsretten Behandling Er patienten henvist til udredning eller behandling? Beregning af frister behandlingsretten Diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge Er patienten henvist til udredning eller til en diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge? Hvis den diagnostiske undersøgelse viser, at patienten fejler noget andet end forventet... 11

3 1. Baggrund og formål Med virkning fra den 1. oktober 2016 blev behandlingsretten 30 dage for alle patienter. Udredningsretten har fra samme dato fået mindre ændringer, men står overordnet uændret. Formålet med udredningsretten er, at alle patienter får en hurtig afklaring af deres sygdomssituation. Derudover giver udredningsretten tovholderfunktionen til hospitalerne, hvilket betyder, at patienter henvist til udredning fra praktiserende læge ikke skal sendes tilbage til praktiserende læge, før den samlede udredning er afsluttet, og der er truffet beslutning om, hvilket behandlingstilbud patienten skal have, eller mistanken om sygdom er afkræftet. Udredningspatienter har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde udredning inden for en måned, på et af egne hospitaler eller på et privathospital eller et hospital i en anden region. Det udvidede frie sygehusvalg gælder både hele udredningsforløb og til klart afgrænsede dele af udredningsforløb. Med afgrænsede dele menes fx diagnostiske undersøgelser, som kan foretages uafhængigt af den øvrige del af udredningsforløbet og uden at det fører til fagligt begrundet behov for gentagelse af undersøgelsen. Der skelnes derudover mellem patienter henvist til udredning og patienter henvist til diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge, da patienter henvist til diagnostisk undersøgelse ikke er omfattet af udredningsretten, men af retten til udvidet frit sygehusvalg. Dette notat har til formål at samle op på de beslutninger, der er truffet internt i Region Midtjylland og i fællesskab med de andre regioner, samt de spørgsmål, der er dukket op i forbindelse med implementeringen af udredningsretten. Notatet har desuden til formål at sikre en ensartet praksis og håndtering af udrednings- og behandlingsretten på tværs af regionens hospitaler. 2. Udredningsretten Udredningsretten gælder for nyhenviste patienter og medfører, at regionerne har pligt til at udrede patienter inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Såfremt det af lægefaglige grunde ikke er muligt at udrede en patient inden for 30 dage (f.eks. hvis der er behov for at observere patienten i en periode), skal patienten inden for samme frist (de 30 dage) modtage en udredningsplan for det videre udredningsforløb. Hvis regionen ikke kan udrede patienten inden for 30 dage af kapacitetsmæssige årsager, har regionen pligt til at søge andre muligheder (f.eks. ved at patienten omvisiteres til en anden region eller til et privathospital). Dette blev med virkning fra den 1. februar 2015 formaliseret i det såkaldt skærpede informationskrav, der betyder at de patienter, der ikke kan udredes inden for 30 dage, skal tilbydes et navngivet alternativt udredningssted. Navngivningen af alternativer omfatter også privathospitaler. Side 3

4 2.1. Definition af udredning afsluttet På tværs af regionerne er der enighed om en fælles definition af, hvornår en patient kan betragtes som udredt: "En patient kan betragtes som udredt, når der er truffet en lægefaglig beslutning om, hvilke initiale behandlingsmuligheder patienten skal tilbydes (hvis ikke mistanken om sygdom afkræftes) og patienten informeres om dette." Inden for de medicinske specialer er praksis ofte, at initial behandling igangsættes ved 1. besøg. Patienten er dermed efter besøget overgået til behandling. Men patienten kan ikke visiteres direkte til behandling, da der ikke ved visitationen er fuld klarhed over en diagnose og hvilken initial behandling, der vil blive igangsat. For patienter henvist til udredning gælder det, at når patientens symptomer kan samles i en hypotese, og initial behandlingsplan/behandling indledes, skal patienten registreres med klinisk beslutning om udredning slut. Når selve behandlingen går i gang, kan der foregå en videre udredning og løbende tilpasning af behandlingen her er udredning i lovens forstand dog afsluttet. Planlægning af behandling, videreudvikling af diagnose, udredning af comorbiditet og udredning af parallel diagnose kan dermed godt finde sted efter, at der er truffet initial beslutning om behandling/afslutning af udredning. Udredningen skal danne grundlag for den lægelige vurdering af, om patienten skal tilbydes behandling. Administrationen og hospitalsledelserne foretager afklaring af nogle situationer, hvor der kan være tvivl om definition og registrering i relation til udredningsretten. Disse vil blive gjort tilgængelige på Beregning af frister - udredningsretten Tidsfristen beregnes fra den dag, hvor hospitalet modtager henvisningen, til patienten er udredt, og det er afklaret om patienten skal tilbydes observation, behandling eller ingen behandling Udredningsplan Patienter, som ikke kan udredes inden for 30 dage samt patienter, som ikke ønsker at blive omvisiteret til et andet hospital, skal have en udredningsplan for det videre forløb. Udredningsplanen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de forventede kommende undersøgelser i et udredningsforløb. Hvis det f.eks. er klart, at patienten skal gennemgå tre yderligere undersøgelser, så skal tid og sted for disse fremgå af udredningsplanen. I situationer, hvor det kun er muligt at træffe beslutning om den næste undersøgelse i udredningsforløbet, f.eks. hvis patientens symptomer er meget uspecifikke, da skal udredningsplanen indeholde information om tid og sted for denne Side 4

5 undersøgelse. Det skal bemærkes, at udredningsretten ikke er overholdt, hvis overskridelsen af fristen skyldes manglende kapacitet, uanset at patienten har fået en udredningsplan. Der er udarbejdet en skabelon for udredningsplanen, der kan sendes som et korrespondancebrev til patienten. Udredningsplanens indhold skal fremgå af patientens journal. I de tilfælde, hvor det kun er muligt at træffe beslutning om den næste undersøgelse i udredningsforløbet, kan et indkaldelsesbrev med tid og sted for næste undersøgelse betragtes som en udredningsplan. Udredningsplaner registreres med en udredningsplankode. Der er følgende koder: AFX01D1 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager AFX 01D1A Videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende eller ekstern samarbejdspart AFX01D2 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed AFX01D3 "Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt." AFX01D4 "Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende kapacitet" AFX01D9 Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager Koderne er beskrevet i Region Midtjyllands registreringsvejlending som kan findes på: C980045E667&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600 &windowtitle=s%f8g 2.4. Faglige årsager Af registreringsvejledningen fremgår, at en udredningsplan af faglige årsager kan skyldes, at en patient skal gennemgå en række undersøgelser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage. Eksempler herpå kan være genetiske undersøgelser og andre prøver og undersøgelser med lang svartid. Herudover kan den også registreres, hvis: der er behov for en observationsperiode, Der er behov for at inddrage eksterne samarbejdsparter og/eller pårørende man opdager flere forhold under udredningen, end man ud fra henvisningen kunne have forventet. Selvom man måske godt kunne have nået udredningen inden for 30 dage, hvis man havde vidst det hele fra starten, er det en gyldig grund til at registrere en udredningsplan af faglige årsager Kapacitetsmæssige udfordringer Kapacitetsmæssige udfordringer er ikke en gyldig grund til, at udredningsfristen på 30 dage ikke overholdes. Side 5

6 I et svar fra ministeren fremgår det dog, at mangel på en særlig ressource eller ekspertise, som regionen ikke kan købe sig til i andre regioner eller ved private udbydere, kan begrunde, at udredningsfristen på 30 dage overskrides Model for omvisitering - Klar besked konceptet For at kunne leve op til udredningsretten forventes der i større eller mindre grad at være behov for omvisitering af patienter mellem hospitalerne i Region Midtjylland og til andre regioner eller privathospitaler. Klar besked-konceptet er tilrettet til denne opgave, og det er obligatorisk for alle afdelinger at anvende Klar besked-konceptet, da konceptet lever op til de lovgivningsmæssige krav der er til opbygning af indkaldelsesbreve og patientinformation. For afdelinger der booker i Bookplan består Klar besked-konceptetaf en intelligentbrevskabelon, hvor sekretæren ved hjælpe af knapfunktioner i brevskabelonen indsætter specifikke patientrettigheder. Information om den intelligente brevskabelon findes her: For afdelinger der booker i andre systemer, f.eks. RIS er der en række grundskabeloner til indkaldelsesbreve og informationsark med patientrettigheder. Skabeloner og informationsark findes her: På følgende link findes mere information om Klarbesked konceptet: Det er af afgørende betydning, at hospitalet hurtigst muligt sender et indkaldelsesbrev til patienten, da den tid, der anvendes på administrative processer går fra den tid, der er til rådighed til at udrede patienten indenfor 30 dage. I tilfælde af, at udredningen overstiger 30 dage fra henvisningstidspunktet til udredningen kan afsluttes, da skal patienten have oplyst et navngivent alternativt udredningstilbud. Der er udarbejdet oversigter med omvisiteringsmuligheder inden for de enkelte specialer. Disse kan tilgås fra følgende link På områder, hvor der f.eks. er flere privathospitaler der kan varetage udredningen, er det angivet hvilket privathospital det enkelte hospital eller skal angive. De offentlige og private hospitaler, som fremgår af oversigten er orienteret om, at de vil blive navngivet som alternativt udredningstilbud. For at udnytte kapaciteten internt i regionen er det vigtigt, at det i første omgang undersøges om et andet hospital i regionen kan udrede patienten. Det undersøges først og fremmest vha. af venteinfo.dk. Hvis der ikke kan findes et alternativt Region Midtjylland-hospital vha. af venteinfo.dk eller vha. oversigten, da kan et privat alternativt udredningstilbud angives. Side 6

7 I de tilfælde hvor et andet hospital i Region Midtjylland kan udrede patienten, da står det 1. henvisningssted for omvisiteringen. I de tilfælde hvor der er angivet et privat alternativ, skal patienten kontakte Patientkontoret, for at blive omvisiteret. Princippet for brugen af oversigterne er, at der som udgangspunkt omvisiteres ud fra følgende principper: 1. Et hospital internt i Region Midtjylland Det undersøges først, om der er andre afdelinger i regionen, som har 2 ugers ventetid el. derunder til den pågældende undersøgelse. Hvis der ikke er det, så kan der navngives en afdeling, som er udpeget til at være omvisiteringsmulighed (fremgår af fanerne i oversigten). De afdelinger som er udpeget til at være omvisiteringsmulighed er tænkt som "overløbsventiler", som kan bruges til at omvisitere forholdsvis få patienter. Det er derfor vigtigt at være i løbende dialog med den pågældende afdeling omkring kapaciteten. Afdelingen som er omvisiteringsmulighed har ansvaret for at sige fra, hvis udredningsretten ikke længere kan overholdes. I tilfælde af, at det bliver nødvendigt at omvisitere et større antal patienter, da har den afgivende afdeling ansvar for at for at undersøge om den afdeling som skal modtage henvisningerne, har ledig kapacitet. 2. Private samarbejdshospitaler Hvis der ikke er et hospital i RM, som har mulighed for at udrede patienten, da kan patienten få tilbud om at komme ud på et privathospital. Som udgangspunkt omvisiteres patienter til både udredning og efterfølgende behandling, hvis privathospitalet kan varetage behandlingen, og patienten ønsker at blive behandlet på privathospitalet. Det vil fremgå af oversigten, hvilket privathospital patienten skal tilbydes. De privathospitaler der fremgår af oversigten har indgået aftale med Danske Regioner, og kan som udgangspunkt varetage hovedfunktionspatienter (med mindre andet er angivet). 3. Hvis der ikke kan navngives et alternativt tilbud I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at angive et alternativt privat tilbud til patienten, da sendes et brev uden et navngivet alternativ, hvor patienten opfordres til at kontakte Patientkontoret, som kan hjælpe med at undersøge alternative muligheder i andre regioner Aftaler med private leverandører Danske Regioner har i samarbejde med regionerne udviklet et centralt aftale-set up med private leverandører om udredning. Derudover har Region Midtjylland på enkelte områder selv indgået udredningsaftaler med private leverandører. En oversigt over Region Midtjyllands udbudsaftaler kan findes på følgende link: Tovholderfunktion Med udredningsretten får hospitalerne ansvaret for at koordinere patienternes samlede udredningsforløb på hospitalet. Det betyder, at en patient, som er henvist fra Side 7

8 praksissektoren til et udredningsforløb i hospitalsregi, ikke skal sendes tilbage til egen læge, før den samlede udredning er afsluttet. Det bliver således hospitalets ansvar, at der efter undersøgelse på én afdeling tages stilling til patientens videre forløb, og at patienten eventuelt sendes videre til undersøgelse på en anden afdeling på hospitalet eller et andet hospital. Det er op til de enkelte hospitaler at beslutte, hvordan tovholderfunktionen varetages ved forløb på tværs af afdelinger internt på hospitalet Tovholderfunktionen ved udredningsforløb på tværs af hospitaler Der skal skelnes mellem om patienten omvisiteres til et samlet udredningsforløb på et andet hospital eller blot til en enkelt delundersøgelse. Omvisitering til en enkelt delundersøgelse I løbet af udredningsforløbet må der ikke være unødig ventetid som følge af manglende kapacitet til enkeltundersøgelser. Både manglende kapacitet eller faglige årsager, kan betyde, at hospitalet får behov for, at henvise patienten til en enkelt delundersøgelser (f.eks. en MR-scanning eller lign.) på et andet hospital. Hospitalet bibeholder som udgangspunkt tovholderfunktionen og ansvaret for det samlede udredningsforløb, hvis der kun er tale om omvisitering til en enkelt undersøgelse. Omvisitering til et helt udredningsforløb Er der behov for at omvisitere patienten til et samlet udredningsforløb på et andet hospital f.eks. pga. kapacitetsproblemer, eller fordi patienten har behov for udredning på regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau, anvendes stafetmodellen som beskrevet nedenfor. Stafetmodel Den fælles regionale stafetmodel er grundlaget for, at tovholderansvaret videregives ved udredningsforløb på tværs af hospitaler. Det er kun behandlingsansvarlige afdelinger, der kan varetage tovholderfunktionen. Afgivende hospital Når patienten omvisiteres fra ét hospital til ét andet, er det det afgivende hospital, der har ansvaret for at kontakte modtagende afdeling og sikre, at patienten har modtaget: Tid til fremmøde på det modtagende hospital Oplysninger om indholdet i og formålet med det planlagte fremmøde og hvilke undersøgelser, der skal finde sted Patienten kan først betragtes som overleveret, når patienten har haft fremmøde på det modtagende hospital. Indtil da er det det afgivende hospital, som har ansvaret for patienten. Omvisiteres patienten af kapacitetsmæssige årsager, skal det sikres at det modtagende hospital kan varetage udredningen inden for fristen på 30 dage fra henvisningsdatoen. Side 8

9 Det er op til det enkelte hospital at tilrettelægge egne procedurer sådan, at dette i praksis kan finde sted. Modtagende hospital Modtagende hospital har ansvaret for visiteringen til videre undersøgelse. Det modtagende hospital skal i forbindelse med visitation tage udgangspunkt i evt. allerede gennemført udredning og medgået tid hertil, og tilrettelægge den resterende udredning med udgangspunkt heri. Vurderer den modtagende afdeling, at det ikke er fagligt relevant at modtage patienten til videre udredning (f.eks. udredning på regionsfunktionsniveau), så skal den afgivende afdeling orienteres herom. Modtagerafdeling skal senest 2 hverdage efter, at patienten er henvist, sende et brev til patienten med tid og sted for de kommende undersøgelser. Hvis udredningen af faglige årsager ikke kan gennemføres inden for 30 dage fra henvisningsdatoen (den dato det første hospital modtog henvisningen), skal patienten have en udredningsplan, som det modtagende hospital udarbejder. Udredningsplanen skal som minimum indeholde information om den/de næste planlagte undersøgelse(r) i udredningsforløbet Patientgrupper, som ikke er omfattet af udredningsretten Patienter, som ikke er omfattet af udredningsretten: akutte patienter patienter, der er i pakkeforløb patienter, hvor det på henvisningstidspunktet er klart, hvilket tilbud om behandling patienten skal have kronikere, da udredningsretten gælder for nyhenviste. På nær hvis der i forløbet optræder noget, som kan give mistanke om andre diagnoser end den/de allerede kendte. patienter i kontrolforløb Konsekvenser, hvis udredningsretten ikke overholdes Patienten har mulighed for at klage til Patientombuddet hvis regionen ikke har opfyldt sin forpligtelse til at sikre udredning inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Patienten har dog ikke ret til erstatning, men det koster den pågældende region knap kr. at få behandlet en ombudsklage Registrering, monitorering og kvalitetsmål for udredningsretten I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og Danske Regioner blev det aftalt, at monitorere udredningsrettens overholdelse. Dette gøres såvel nationalt som regionalt. Udredningsretten er et fokusmål i Region Midtjyllands målbillede opfølgning i Der måles både på andel udredninger afsluttet inden for 30 dage og på den korrigerede overholdelse (dvs. andel udredninger som enten er afsluttet inden for 30 dage, eller hvor årsagen til, at de ikke er afsluttet inden for 30 dage er faglig eller begrundet i patientens egne ønsker om at være på et bestemt hospital eller udsætte sin tid). Side 9

10 Den regionale PAS-gruppe har udarbejdet en registreringsvejledning. Vejledningen fokuserer på registrering af de nødvendige oplysninger til brug for opfølgning på om fristerne til udredning overholdes. Registreringsvejledningen kan tilgås fra: C980045E667&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600 &windowtitle=s%f8g 3. Behandling Med udredningsretten skete der som tidligere nævnt en opdeling mellem udredning og behandling. Patienter, som er udredt på et hospitalet eller hos den praktiserende læge eller speciallæge, og som efterfølgende henvises til behandling har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen, eller et at regionens samarbejdshospitaler, ikke kan give patienten en tid til behandling inden for 30 dage. Ved ventetider over 30 dage, skal patienten oplyses om retten til udvidet frit sygehusvalg. Klar besked-konceptet understøtter dette Er patienten henvist til udredning eller behandling? Hvorvidt patienten er henvist til udredning eller behandling, og hvilke rettigheder patienten dermed er omfattet af, beror på en konkret lægefaglig vurdering foretaget af den visiterende læge. Det vil altså sige, at hvis det på baggrund af henvisningen fra den praktiserende læge er klart, hvilken behandling patienten skal tilbydes, så skal patienten betragtes som en behandlingspatient. Vedkommende vil dermed være omfattet af behandlingsretten og ikke af udredningsretten. Patienter henvist fra en speciallæge vil formentlig ofte kunne betegnes som udredte på henvisningstidspunktet. I de tilfælde, hvor patienten visiteres direkte til behandling, vil der ofte være behov for en forundersøgelse. Denne undersøgelse vil have til formål at planlægge behandlingen, og vil derfor ikke have karakter af diagnosticering eller udredning, men vil derimod være en del af behandlingsforløbet Beregning af frister behandlingsretten Tidsfristen på 30 dage, regnes fra den dag hvor patienten er udredt. I de tilfælde, hvor der ud fra henvisningen kan foretages en lægefaglig vurdering af, hvilken behandling patienten skal tilbydes, regnes fristen fra modtagelsen af henvisningen. 4. Diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge Lovgivningen på området er ikke blevet ændret. Patienter henvist til diagnostisk undersøgelse (typisk billeddiagnostiske undersøgelser) til brug for egen læge har ret til at få gennemført en diagnostisk undersøgelse inden for 30 dage fra henvisningen er modtaget. Patienter henvist til diagnostisk undersøgelse har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis det offentlige hospital ikke kan Side 10

11 tilbyde en tid til den diagnostiske undersøgelse inden for 30 dage. Dette gælder ikke, hvis der er tale om en delundersøgelse (f.eks. en MR-scanning) som led i et udredningsforløb, som hospitalet står for. Ved ventetid over 30 dage skal patienten informeres om retten til at vælge et privat aftalesygehus eller privat samarbejdssygehus. Der er udarbejdet et brevkoncept vedr. diagnostiske undersøgelser. Udredningsretten omfatter kun de patienter, som er henvist til udredning på hospitalet, og ikke de patienter, der er henvist til diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge. Dermed er det fortsat den praktiserende læge, der har tovholderfunktionen i forhold til patienter henvist til en diagnostisk undersøgelse Er patienten henvist til udredning eller til en diagnostisk undersøgelse til brug for egen læge? Hvorvidt patienten er henvist til en diagnostisk undersøgelse eller til udredning vil fremgå af henvisningen. Henvisninger til diagnostiske undersøgelser vil typisk blive fremsendt til de diagnostiske afdelinger. I forhold til ekkokardiografier (som diagnostisk undersøgelser) vil henvisningen blive sendt til de kardiologiske afdelinger, hvorfor det er meget vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvad den praktiserende læge ønsker foretaget. De praktiserende læger er orienteret om dette. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om en henvisning til en diagnostisk undersøgelse eller til udredning, opfordres hospitalerne til at kontakte den praktiserende læge Hvis den diagnostiske undersøgelse viser, at patienten fejler noget andet end forventet Hvis den diagnostiske undersøgelse viser en anden lidelse uden relation til henvisningen, skal patientens egen læge orienteres om dette, med henblik på at aftale hvorvidt håndteringen af denne lidelse starter i almen praksis eller på hospitalet. Det samme gør sig gældende ved udredningspatienter, hvis det viser sig, at patienten fejler noget andet end forventet. Side 11

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner

Udredningsretten og differentieret ret til behandling. Fakta, beslutninger og definitioner Udredningsretten og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og definitioner Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Redigeret 11. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten November 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 2 Udvikling i ventetider på Venteinfo.dk... 2 Gennemsnitlig ventetid

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Januar 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital

Øvre gastrointestinal cancer Team B. Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital Øvre gastrointestinal cancer Team B Mave- og Tarmkirurgisk Speciale Aalborg Universitetshospital 1 1. Henvisning Henvisningen bør ske elektronisk (edifact) eller pr fax til 99322540, i sidstnævnte tilfælde

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Januar 2015 Dato: 18. maj 2015 Brevid: Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, Som opfølgning på de nationale krav til maksimale forløbstider for kræft- og hjertepatienter samt patienternes

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner.

Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Bilag: Lokal regional status for pakkeforløb på kræftområdet januar /februar 2011 Nedenfor beskrives status for implementering og drift af pakkeforløbene i de enkelte regioner. Region Syddanmark I Region

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere