Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient"

Transkript

1 Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis, at de offentlige hospitaler grundet øget produktivitet har kunnet hjemtage patienter, som tidligere via udbud eller gennem det udvidede frie sygehusvalg har været henvist til privathospitaler. I 2012 udgjorde privathospitalernes markedsandele således 1,25 pct. af alt offentligt finansieret aktivitet mod 2,24 pct. i Hvorvidt dette er en positiv udvikling eller ej afhænger af, hvilken aktør (privat eller offentlig) der på sigt og i gennemsnit ville kunne udføre behandlingerne bedst og billigst. Hverken Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller Danske Regioner har offentliggjort analyser af dette. Det er en mulighed, at privathospitalerne kan bidrage til at give borgerne mere sundhed for skattekronerne. For selvom der er forskel på, hvad private og offentlige hospitaler laver, så leverer privathospitalerne allerede i dag behandlinger via udbud til 48 pct. af DRG-taksten, dvs. ca. halvdelen af, hvad en tilsvarende behandling koster på et gennemsnitligt offentligt hospital. Hvis det på sigt viser sig at være privathospitalerne, der bedst og billigst udfører nogle af de helt standardiserede operationer, så kan denne monopolisering vise sig at blive en bekostelig affære. Endvidere er der andre fordele ved en stærk privathospitalssektor, som Danmark vil gå glip af. For det første kan privathospitalerne lægge et konkurrencepres på de offentlige hospitaler og derigennem bidrage til at give mere sundhed for skattekronerne. For det andet medfører konkurrencedygtige privathospitaler større frihed for patienterne til at vælge, hvor de vil behandles. For det tredje vil danske privathospitaler kunne tiltrække sundhedsturister, hvilket på længere sigt vil være til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. For det fjerde kan privathospitalerne bidrage til at nedbringe ventelisterne, hvilket både gavner patienterne og reducerer det offentliges udgifter til sygedagpenge. Opgang vendt til nedtur I perioden 2003 til 2010 oplevede privathospitalerne en stor vækst i tilstrømningen af offentligt finansierede patienter fra patienter i 2003 til patienter i 2010, svarende til en stigning på over patienter over perioden, jf. figur 1. Væksten var særligt ansporet af tre forhold. Det første var indførelsen af det udvidede frie sygehusvalg, som gav offentlige patienter ret til at blive behandlet på privathospital på det offentliges regning, hvis ventetiden på de offentlige hospitaler oversteg to måneder. For det andet valgte regeringen i 2007 at forkorte ventetidsgarantien fra to til en måned. Og for det tredje betød konflikten på sygehusområdet i 2008, at der blev genereret en ventetidspukkel. Og selvom det udvidede frie sygehusvalg midlertidigt blev suspenderet, så var regionerne dog stadig forpligtet til at købe behandlinger på de private hospitaler og klinikker. I denne periode begyndte regionerne i vidt omfang at gøre brug af udbudsrunder og opnåede herigennem lavere priser på private behandlinger, der således gav befolkningen mere sundhed for pengene. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Figur 1. Antal offentligt finansierede patienter videresendt til privathospitaler, : Debat om overbetaling starter. Rigsrevisionen færdiggør udredningsarbejde (27/11) 2008: Konflikt på sygehusområdet (16/4-13/6) Udvidet frit sygehusvalg suspenderes (7/ /6-09) 2007: Ventetidsgarantien forkortes til en måned 2002: Udvidet frit sygehusvalg og skattefritagelse på sundhedsforsikringer : Regeringsskifte ,4% Anm.: Disse tal er opgjort kvartalsvist. Danske Regioner har via Altinget offentliggjort patienttal for perioden 2008 til 2012 som er opgjort årligt. Grundet opgørelsesmetoden er niveauet lidt lavere, men profilen er den samme. Også her er et fald på ca. 20 pct. fra 2010 til Kilde: Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmål nr. 569 (alm. del) af 26. juni Men i 2010 vendte udviklingen. I perioden 2010 til 2012 er antallet af offentligt finansierede patienter videresendt til privathospitalerne faldet med knap 20 pct., jf. figur 1. Det svarer til, at privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient. I 2010 blev offentligt finansierede patienter videresendt til et privathospital. I 2012 var det patienter. Mulige forklaringer Der er flere mulige forklaringer på faldet i antallet af offentligt finansierede patienter på privathospitalerne. Enten afspejler faldet en national tendens, dvs. et fald i det totale antal patienter, eller også afspejler udviklingen en bevægelse mod, at flere patienter behandles på offentlige hospitaler. Det første er ikke sandsynligt, dvs. at der er sket et fald i det totale antal patienter. Godt nok blev de kliniske retningslinjer for ryg- og fedmeoperationer strammet op pr. 1. januar 2011, men den lille påvirkning herfra kan langt fra forklare det markante fald på knap patienter behandlet på privathospitalerne. 1 Endvidere tyder aktivitetstal fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på, at aktiviteten har været stigende fra 2010 til 2012, jf. tabel Kilde: Dansk Rygkirurgisk Selskab (2012): Rygkirurgi i Danmark , Dansk Fedmekirurgiregister (2010): Årsrapport 2010 og Dansk Fedmekirurgiregister (2012): Årsrapport Der er en teoretisk mulighed for, at dette er båret af stigninger i DRG-taksten. Men ifølge oplysninger fra Statens Seruminstitut (DRGkontoret) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er dette ikke er tilfældet. 2

3 Tabel 1. Privat og offentlig sygehusaktivitet (1.000 DRG kr.), faste 2012-priser ( ) Privat aktivitet Offentlig aktivitet Total aktivitet Anm.: Priserne er deflateret med udviklingen i det offentlige forbrug. Tallene er alene opgjort som patientrettede udgifter på det somatiske område. Kilde: Danmarks Statistik samt data tilsendt fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det er således mere sandsynligt, at faldet i antallet af offentligt finansierede patienter videresendt til privathospitalerne skyldes, at de offentlige hospitaler har hjemtaget de patienter, der tidligere blev sendt ud til privathospitalerne. Selv melder privathospitalerne både om færre udbudspatienter og færre patienter behandlet under det udvidede frie sygehusvalg. Enten vil disse patienter være at aflæse i ventetidsstatistikkerne, eller også har de sidste års bemærkelsesværdige produktivitetsvækst på de offentlige hospitaler bevirket, at de offentlige hospitaler har kunnet hjemtage patienterne uden at øge ventetiderne, jf. tabel 2. Tabel 2. Produktivitetsudviklingen på offentlige sygehuse Procent 2,4 1,8 1,9 1,4-3,2 4,2 5,6 5,3 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2012): Nye målinger af produktivitet i sygehusvæsenet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2013): Tal på sundhed bilag. Et spørgsmål om økonomi eller ideologi? Det argument, der almindeligvis fremføres for at hjemtage behandlinger, er kortsigtet, og et argument der bygger på: Givet man i forvejen har maskiner, bygninger og mandskab, så vil det altid kunne betale sig, at så mange behandlinger som muligt udføres på de offentlige hospitaler, idet det på marginalen er billigere end at sende patienter ud til privathospitalerne. Dette argument er dog problematisk. For man ser bort fra den overvejelse, at der på de offentlige hospitaler er opbygget for meget kapacitet. Og man ignorerer derved muligheden for, at man ville spare penge ved at reducere den offentlige kapacitet og øge den private. Risikoen er, at skatteborgernes penge bruges på behandlinger, der i gennemsnit er dyrere end de private behandlinger, og derved får mindre sundhed for skattekronerne. Hvorvidt denne bevægelse mod, at flere behandlinger udføres på offentlige hospitaler, er en økonomisk set god eller dårlig udvikling, afhænger således af, hvor behandlingerne i gennemsnit og på sigt udføres bedst og billigst. Hvis de udføres bedst og billigst på de offentlige hospitaler, er dette en positiv udvikling. Hvis de udføres bedst og billigst på privathospitalerne, er dette et skridt mod mindre sundhed for skattekronerne. Der findes hverken hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse eller hos Danske Regioner offentliggjorte analyser på området. Der findes ej heller et overblik over, hvor meget det i gennemsnit koster at få behandlinger udført via udbud på privathospitaler. CEPOS har dog i en tidligere analyse indsamlet alle privathospitalernes udbudspriser. Denne analyse viser, at behandlinger foretaget af privathospitalerne via disse udbudsaftaler i 2011 i gennemsnit lå på 48 pct. af DRG-taksten, dvs. ca. halv pris sammenlignet med, hvad taksten er for en tilsvarende behandling på et offentligt hospital. Og selv når man korrigerer for forskelle i rammevilkår, 3 er det ikke på baggrund af denne analyse muligt at afvise, at nogle opgaver 3 Ved en sammenligning af taksterne er det vigtigt at huske på, at de private og de offentlige hospitaler ikke er underlagt samme rammevilkår og forpligtelser. Fx skal de offentlige hospitaler foruden behandlingerne også dække udgifter til akutfunktion, uddannelse og forskning. Det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet, at disse udgifter samlet udgør pct. af DRG-taksten. Omvendt så har privathospitalerne også omkostninger, som de offentlige hospitaler ikke har. Fx skal privathospitalerne selv stå for afskrivninger, investeringer mv., ligesom privathospitalerne heller ikke kan få refunderet deres købsmoms eller lønsumsafgift. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har vurderet, at disse udgifter samlet udgør 13 pct. af DRG-taksten. Endvidere er karakteren af de 3

4 udføres billigere på privathospitalerne. Dette ligger desuden i tråd med, at flere regioner melder om store besparelser, når de via udbud sender behandlinger ud til privathospitalerne. 4 Også i udlandet benyttes privathospitalerne i højere grad end herhjemme. Mens danske privathospitalers markedsandel ligger på godt 1 pct., jf. boks 1, så ligger markedsandelen til sammenligning i Sverige på 12 pct. (2011-tal) og i Frankrig på 24 pct. (2011-tal). 5 Boks 2. Privathospitalernes markedsandel Privathospitalernes markedsandel lå i 2012 (målt som andel af alt offentligt finansieret aktivitet) på 1,25 pct. Alene fra 2010 til 2012 er privathospitalernes markedsandel faldet med 44 pct. 6 Privathospitalernes markedsandel: ,44 % 2,49 % 2,07 % 2,24 % 1,61 % 1,25 % Det store fald i privathospitalernes markedsandel på 44 pct. skyldes foruden det forhold at færre patienter henvises til privathospitalerne, også 2 andre forhold, nemlig en ændret patientsammensætning på privathospitalerne og lavere DRG-takster. 7 Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overbetalingsdebatten Muligvis kan faldet i antallet af patienter videresendt til de private hospitaler også forklares ved overbetalingsdebatten. I 2009 startede Rigsrevisionen en debat om, hvorvidt der var sket en overbetaling, når patienter gennem det udvidede frie sygehusvalg enkelvis (dvs. ikke via udbud hvor prisen er lavere) valgte behandling på et privathospital. Stadig den dag i dag er der stor uenighed om, hvorvidt privathospitalerne blev overbetalt eller ej. Måske kan overbetalingsdebatten også forklare, at der siden regeringsskiftet har været en politisk tilbageholdenhed overfor at benytte privathospitalerne. Der fremsættes og gennemføres eksempelvis en række lovforslag, som trækker behandlinger fra privathospitalerne tilbage til de offentlige hospitaler. 8 Hertil kommer, at der ofte er et politisk ønske i flere af regionerne 9 (men bestemt ikke alle 10 ) om at holde flest mulige patienter i eget regi. Det på trods af, at afregningstaksten til privathospitalerne i dag er væsentligt lavere end afregningstaksten til de offentlige hospitaler. Således lå taksten under det udvidede frie sygehusvalg på ca. 83 pct. af DRG-taksten i Under udbud lå taksten til ca. 48 pct. af DRG-taksten. 11 Hvad er potentialet ved en privat hospitalssektor? Der er flere årsager til, at en stærk privathospitalssektor kan være en fordel for Danmark. For det første kan privathospitaler potentielt bidrage til at give mere sundhed for skattekronerne. Det skyldes, at regionerne via udbud af sundhedsydelser kan presse privathospitalernes priser. Udbud er således en slags markedsafprøvning, hvor man kan få private leverandører af sundhedsydelser til at konkurrere om at levere sundhedsydelserne bedst og billigst. CEPOS har tidligere udarbejdet en analyse, der viser, at privathospitalernes behandlinger, der foretages på henholdsvis de offentlige hospitaler og privathospitalerne, forskellig. Der er en tendens til, at privathospitalerne oftest tager sig af de mindre komplicerede tilfælde. 4 Se fx Region Nordjyllands hjemmeside (2011): Udbud sikrer gevinster. 5 Kilde: Ekonomifakta.se, Drees(2012): Le panorama des établissements de santé samt DSI (2009): Privat-Offentligt Samspil. 6 På grund af ministeriets opgørelsesmetode, hvor markedsandelen måles ved DRG-produktionsværdien, så er udviklingen i markedsandelen renset for udviklingen i privathospitalernes priser. Idet privathospitalernes takster over årene er faldet (sammenlignet med udviklingen i de offentlige hospitalers takster), så vil faldet i markedsandelen være undervurderet. 7 DRG-systemet er et redskab til at gruppere patienter i Diagnose Relaterede Grupper. Således grupperes patienterne efter diagnose, behandling, køn, alder mv. Til de enkelte grupper kobles deres faktiske aktiviteter og udgifter. Dermed får man sammenhængen mellem aktivitet og udgift for forskellige behandlingstyper. Disse sammenhænge ligger til grund for beregningen af de såkaldte DRG-takster. Kilde: sst.dk. 8 Jf. fx lovforslaget om differentieret behandlingsgaranti (L30). Af lovforslagets bemærkninger fremgår det, at loven vil have den effekt, at behandlinger flyttes fra privathospitalerne til de offentlige hospitaler. 9 Se fx Region Midtjylland (2010): Oplæg til strategi for udbud af behandlingsydelser 2011, Region Nordjyllands personaleinformation (pinfo), Privathospitalsområdet, Udbudsstrategi for Region Hovedstaden Se fx Udbudsstrategi for Region Sjælland , hvor der står, at Målet for Region Sjælland er at opnå de bedste løsninger, og dermed er det heller ikke et selvstændigt mål at udføre opgaverne i eget regi. 11 CEPOS (2011): Regionernes udbud af sundhedsydelser. 4

5 gennemsnitlige udbudstakst ligger på ca. 48 pct. af DRG-taksten, dvs. ca. halvdelen af hvad en tilsvarende behandling koster på et gennemsnitligt offentligt hospital. 12 Af samme årsag rapporterer mange regioner om store gevinster, når de sender behandlinger ud til privathospitalerne via udbud. Fx sparer Region Midtjylland hvert år 4-5 mio. kr. ved at sende rygpatienter i udbud 13. For det andet betyder eksistensen af privathospitalerne, at borgerne i højere grad har mulighed for at stemme med fødderne. Den differentierede behandlingsgaranti bevirker nemlig, at patienter som ikke kan blive behandlet på de offentlige hospitaler indenfor en given periode (1 måned for de mere alvorlige sygdomme og 2 måneder for de mindre alvorlige sygdomme) har ret til at vælge behandling på private sygehuse og klinikker. Således kan patienterne frit vælge det bedste private tilbud, såfremt ventetiden på offentlige behandlinger bliver for lang. Desuden skaber dette et konkurrencepres på de offentlige hospitaler, idet de offentlige hospitaler risikerer at miste patienter, hvis ventelisterne er for lange. For det tredje er der også mulighed for, at danske privathospitaler kan tiltrække sundhedsturister fra udlandet og dermed få andel i den store internationale efterspørgsel efter sundhedsydelser. Det kunne på sigt være til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 14 For det fjerde kan de kortere ventelister på privathospitalerne bidrage til, at patienter hurtigere kommer i behandling og derved hurtigere kan komme tilbage i arbejde. På den måde reduceres de offentlige udgifter til sygedagpenge samtidig med, at den hurtigere tilbagevenden på arbejdsmarkedet påvirker virksomhedernes produktion positivt. Anbefalinger Det anbefales at indføre en udbudspligt på standardiserede behandlinger. Dvs. at man lader offentlige og private hospitaler konkurrere om at levere en given gruppe af behandlinger bedst og billigst. Derved sikrer man, at danskerne får mest sundhed for pengene. I samme ombæring bør man indføre en sanktionsmulighed i de tilfælde, hvor udbudspligten ikke bliver overholdt, og øge Konkurrencestyrelsens bevågenhed med markedet for sundhedsydelser. Endvidere bør regeringen sikre stabile rammevilkår. Meget ny lovgivning på kort tid har skabt usikre rammevilkår for privathospitalerne, hvilket betyder, at danske privathospitaler har sværere ved at finde fodfæste i markedet for sundhedsydelser og vokse sig til en størrelse, som gør, at de dels kan presse de offentlige hospitaler til højere effektivitet og kvalitet og dels kan tiltrække udenlandske patienter. Det er derfor helt afgørende for et velfungerende sundhedsvæsen, at regeringen sikrer stabile rammevilkår. 12 CEPOS (2011): Regionernes udbud af sundhedsydelser. 13 Se fx artiklen Dagbladet Ringkøbing-Skjern (2011): Udbud sparer regionen penge. 14 CEPOS (2013): Privathospitaler, sundhedsturisme og vækstpotentialer. 5

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN

ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN 21. februar 2003 Af Anita Vium Resumé: ORGANISERING AF SYGEHUSSEKTOREN I januar kom Indenrigs- og Sundhedsministeriets rådgivende udvalg også kaldt Kjeld Møller Pedersen udvalget - med en rapport om sundhedsvæsnets

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere