Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december 2012 vedtaget lovændring af Sundhedsloven vedrørende ret til hurtig udredning samt differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg. Differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg er overordnet gældende fra 1. januar I Region Syddanmark har Regionsrådet besluttet at forlænge de tidligere ventetidsrettigheder på 1 måned for undersøgelse og behandling indtil 31. marts Ret til hurtig udredning træder i kraft 1.september Ikke alle patienter er omfattet af disse rettigheder. Det drejer sig om akutte patienter og patienter henvist til psykiatrien. Bekendtgørelsen vedr. maksimale ventetider i forbindelse med livstruende kræftsygdomme og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme er ikke ændret. Regionsrådet har den 29. april 2013 vedtaget, at patienter i Region Syddanmark i forbindelse med udredningsforløb tilbydes muligheder, der er bedre, end loven foreskriver i forhold til indkaldelse og udredning. Dette uddybes i nærværende notat afsnit 3 og 4 omhandlende regional håndtering af ret til hurtig udredning og indkaldelse. Nedenfor er først beskrevet lovens regulering af rettigheder. Derefter beskrives forslag til regional praktisk håndtering med særlig fokus på patientforløb, der går tværs af afdelinger og sygehuse. 2. Retsgrundlag De nye regler findes i Lov om ændring af Sundhedsloven nr af 23/12/2012 samt Bekendtgørelse nr af 23/12/2012 vedrørende ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg, herefter henvist til som SL og bekg. Regeringens mål med lovændringen vedrørende ret til hurtig udredning er: at patienter med alvorlig sygdom skal være udredt indenfor 1 måned. at en henvist patient med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom ikke sendes tilbage til egen læge, før der er stillet en diagnose eller mistanken om alvorlig sygdom er afkræftet. Når en henvisning modtages, er det den sygehusafdeling, der modtager og visiterer henvisningen, der skal vurdere, hvilket af nedenstående forløb patienten skal visiteres til.

2 Henvisning modtages og visiteres Diagnostisk undersøgelse (1 måned) Udredningsforløb (1 måned) Behandlingsforløb (2 eller 1 måneder) Behandlingsforløb (2 eller 1 måneder) Hverken i Sundhedsloven, i bekendtgørelsen eller i lovforslagets bemærkninger er der en definition af, hvornår en patient er udredt. Lovforslagets bemærkninger præciserer, at ret til hurtig udredning indenfor 1 måned skal danne grundlag for sygehusets efterfølgende vurdering af behandlingstilbuddet, og herunder hvornår patienten kan tilbydes behandling. Det er således hensigten, at vurderingen af om patienten kan vente 2 eller 1 måned på behandling, skal baseres på den gennemførte udredning. I visse situationer vil en henvisning fra alment praktiserende læge være så klar, at der ikke er behov for et udredningsforløb. I de situationer er udredningsretten ikke relevant, og patienten vil med det samme være omfattet af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg. Det præciseres yderligere, at udredningsforløb heller ikke er relevant ved kroniske diagnosticerede patienter, der fra tid til anden henvises til behandling i relation til den kroniske sygdom. Hvornår en patient kan siges at være udredt, og hvornår der gives et behandlingstilbud, er ikke ændret i forhold til tidligere lovgivning. Den væsentligste ændring er, at udredningsforløbet ikke kan fortsætte over en længere periode uden en plan, hvilket medfører, at forløbet bliver mere struktureret. Patientombuddet vurderer umiddelbart, at en patient er udredt på det tidspunkt, hvor den ansvarlige læge tager stilling til, hvilken behandling patienten skal visiteres til. I lovforslagets bemærkninger er det præciseret, at det er det sygehus, der modtager henvisningen, som vurderer, om henvisningen er så klar, at der ikke er behov for et udredningsforløb. Efter drøftelser på regionalt møde vedr. implementering af hurtig udredning den 2. april 2013, forventer de lægefaglige direktører, at langt de fleste henviste patienter skal gennem et udredningsforløb, og det vil være den enkelte afdelings ansvar nøje at vurdere den enkelte henvisning i forbindelse med visitationen. På den baggrund vurderes, at der ikke vil være behov for at udarbejde vejledende positivlister over klare diagnoser til patienter, der kan visiteres direkte til behandlingsforløb. Det dokumenteres i journalen, hvilket af nedenstående forløb patienten visiteres til. Side 2 af 10

3 2.1 Diagnostisk undersøgelse - jf. SL 82a, stk.1 3 og bekg. 11, stk.1 3: Personer, der er henvist af en praktiserende læge eller praktiserende speciallæge til en diagnostisk undersøgelse til brug for lægen, kan vælge mellem enhver regions sygehuse. Hvis regionen ikke inden for 1 måned efter at henvisningen er modtaget kan tilbyde den diagnostiske undersøgelse ved sine sygehuse eller samarbejdssygehuse, kan personen vælge at få foretaget den diagnostiske undersøgelse på et aftalesygehus. 2.2 Udredningsforløb jf. SL 82b stk.1 2 og bekg. 12 stk.1 3: Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, yder regionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt. Hvis det ikke er fagligt muligt at udrede personen inden for 1 måned, skal sygehuset inden for samme måned udarbejde og patienten modtage en plan for det videre udredningsforløb. En plan skal indeholde oplysninger om det planlagte videre udredningsforløb, f.eks. oplysninger om indholdet i planlagte undersøgelser samt tid og sted for disse. Ved uklarhed om hele det videre udredningsforløb skal en plan mindst indeholde oplysninger om indholdet i den næste undersøgelse i udredningsforløbet samt tid og sted. Tidsfristen for udredning regnes fra den dag, sygehuset modtager henvisningen fra patientens læge, til udredningen kan afsluttes. A) Ved 1. kontakt til udredning: Hvis der stilles en diagnose, eller mistanken om alvorlig sygdom er afkræftet, kan patienten: 1. Afsluttes til egen læge 2. Følges i kontrolforløb 3. Henvises til behandlingsforløb (se nedenfor) enten i egen afdeling eller på anden afdeling/sygehus. Hvis det vurderes, at det ikke er fagligt muligt at udrede patienten inden 1 måned fra henvisningen er modtaget på sygehuset, skal sygehuset inden for samme måned: o o Udarbejde og udlevere en plan over det videre udredningsforløb. Planen skal indeholde oplysninger om undersøgelser, tider og steder. Udarbejde og udlevere en plan med oplysninger om indhold, tid og sted for 2. kontakt, i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilrettelægge hele det efterfølgende udredningsforløb. Dato for udlevering af planen samt planens indhold dokumenteres i journalen. B ) Patienter, der har gennemført det planlagte udredningsforløb (én eller flere undersøgelser), og får stillet en diagnose eller får afkræftet alvorlig sygdom, skal herefter enten: Afsluttes til egen læge for evt. videre opfølgning, eller henvises til behandlingsforløb (se nedenfor) enten i egen afdeling eller på anden afdeling/sygehus. Det dokumenteres i journalen, når patienten er udredt og henvises til behandling. 2.3 Behandlingsforløb jf. SL 87 stk.1 5 og bekg. 17 stk.1 5, 18 stk.1: Side 3 af 10

4 Personer, der er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller klinikker, som regionerne har indgået aftale med (aftalesygehusene), hvis regionen ikke inden for 2 måneder kan tilbyde både forundersøgelse og behandling ved egne sygehuse eller alternativt et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse). Når personen er henvist til behandling af alvorlig sygdom, er fristen dog 1 måned. Afgørelse af, hvorvidt en sygdom er alvorlig, træffes ud fra SST s vejledende faglige kriterier (bilag 1) og Danske Regioner Beslutningsstøtte (bilag 2). Tidsfristen for behandling regnes fra den dag, henvisningen modtages, eller den dag patienten er udredt Hvis patienten visiteres til et behandlingsforløb, skal der med udgangspunkt i henvisningen, den gennemførte udredning samt sygdommens alvorlighed, foretages: Lægefaglig vurdering samt dokumentation i journalen af, om patienten er omfattet af: o ventetidsrettigheder på 2 måneder o ventetidsrettigheder på 1 måned (alvorlig sygdom) Som udgangspunkt vil de fleste patienter i behandlingsforløb have ventetidsrettigheder på 2 måneder. Det er dog den endelige vurdering ved forundersøgelsen, der afgør sygdommens alvorlighed, og her kan det ske, at en ventetidsrettighed til behandling ændres til 1 måned. Ligeledes kan ventetidsrettigheder for patienter, der ved visitationen primært blev vurderet til at skulle behandles indenfor 1 måned, ændres til 2 måneder i forbindelse med forundersøgelsen. En evt. ændring dokumenteres i journalen. Hvis den kirurgiske behandlingsdato ændres på et regionalt sygehus, får patienten ret til udvidet frit sygehusvalg Perioder, hvor undersøgelse, udredning eller behandling må udsættes p.g.a. patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske, medregnes ikke i den samlede tidsfrist. (jf. bekg. 18 stk.2). 3. Regional håndtering af ret til hurtig udredning 1. september 2013 Regionen har en særlig forpligtigelse til at udrede patienten indenfor fristen på 1 måned, men patienterne opnår dog ikke, jf. loven, ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned. For at kunne leve op til denne særlige forpligtigelse til at gennemføre udredning inden for 1 måned, er der indført følgende regionale målsætninger: Side 4 af 10

5 1. kontakt inden for 14 dage for alle patienter Regionsrådet har på møde den 29. april 2013 vedtaget en målsætning om, at patienter henvist til udredning på sygehus tilbydes tid til 1. kontakt inden for 14 dage. Dette foreslås anvendt uanset hvilken af de tre forløbstyper, der visiteres til. Dog kan forundersøgelsen planlægges nærmere behandlingsdatoen, såfremt der foreligger lægefaglige hensyn til grund for, at forundersøgelsen skal ligge i umiddelbar tilknytning til behandlingen. Indkaldelsesbrev afsendes senest 2 hverdage efter modtagelse/udredning Der er et lovfæstet krav om, at patienten, senest 8 hverdage efter henvisningen er modtaget, skal have modtaget et indkaldelsesbrev med bl.a. dato og sted for undersøgelse eller behandling. For at kunne overholde 1. kontakt indenfor 14 dage, har Regionsrådet vedtaget målsætning om, at de 8 hverdage reduceres til 2 hverdage. Det foreslås, at der, uanset forløbstype, udsendes indkaldelsesbrev indenfor 2 hverdage. Omvisitering Hvis 1. kontakt inden for 14 dage ikke overholdes i forbindelse med udredningsforløb er sandsynligheden for at nå udredning inden for 1 måned ganske lille. Hvis patienten ønsker omvisitering til et samarbejdssygehus eller til et privat sygehus, kan dette ske via henvendelse til sygehusafdelingen eller Regional Visitation. Dette vil i begge forløb betyde, at patienterne gives en regional rettighed, som stiller patienten bedre end loven tilsiger. Såfremt ventetidsrettighederne (2 eller 1 måned) ikke overholdes i forbindelse med behandlingsforløb samt ved diagnostisk undersøgelse bestilt af praktiserende læge eller speciallæge (1 måned), og patienten ønsker at benytte retten til udvidet frit sygehusvalg, sker dette via henvendelse til Regional Visitation. Evt. omvisitering til andre offentlige sygehuse varetages af sygehusafdelingen. Indkaldelsesbrevene informerer patienten om deres lovbestemte ventetidsrettigheder og ikke om de regionale målsætninger. Der er udarbejdet regionale brevskabeloner til disse breve. Patienter henvist til udredning vil modtage et indkaldelsesbrev, hvoraf der vil fremgå en opfordring til patienten om at lade sig omvisitere, hvis tiden til 1. kontakt er mere end 14 dage fra henvisningsdatoen. Sygehusene kan selv, efter aftale med patienten, omvisitere straks, når det er indenfor Det Almindelige Frie Sygehusvalg, men al omvisitering til privat regi foregår via den regionale visitation. Udredningsdato Udredningsdatoen foreligger, når det lægefagligt skønnes, at patienten er færdigudredt. Datoen for afsluttet udredning skal dokumenteres i journalen. 4. Regional håndtering af udredning og behandlingsforløb Sygehusafdelingen, der modtager den primære henvisning, har ansvaret for visitationen samt for, at 1. kontakt planlægges. I de situationer, hvor en henvisning vurderes at være modtaget i et forkert speciale, kan henvisningen efter aftale med henvisende læge og patient sendes videre til relevant afdeling. Det er ikke acceptabelt at returnere henvisningen til henviser begrundet i forkert speciale. 4.1 Indenfor samme afdeling Side 5 af 10

6 Ved visitation til udredningsforløb er det udredende afdeling, der har ansvaret for, at patienten bliver udredt. Såfremt det ikke er fagligt muligt at udrede i løbet af 1 måned, har afdelingen ansvaret for indenfor samme frist - at få udarbejdet og udleveret en plan for det videre udredningsforløb/næste undersøgelse (se udredningsforløb). Dette gælder når udredning og orientering er forankret i eget regi med hjælp fra andre specialer/de kliniske serviceafdelinger. I forbindelse med udarbejdelse af en plan, er det vigtig at have hurtig og let tilgang til de kliniske serviceydelser (bl.a. røntgenafdeling samt laboratorium) eksempelvis gennem åbne ambulatorier med klart definerede åbningstider. Udredningsafdelingen har ansvar for, i løbet af få dage efter, at svaret på undersøgelsen foreligger, at orientere patienten om svaret samt den videre plan. Dette kan ske ved enten at have medgivet en tid til svar eller evt. ved at indgå aftale om telefonisk kontakt. Hvis patienten efter et udredningsforløb henvises til et behandlingsforløb på samme afdeling, visiterer afdelingen på basis af den gennemførte udredning til ventetidsrettighed (2 eller 1 måned) og sender senest 2 hverdage efter, at patienten er udredt, brev med tid og sted for behandlingen. Ventetidsrettigheden (2 eller 1 måned) starter den dato, hvor patienten er færdigudredt. 4.2 På tværs af afdelinger/sygehuse (stafet-metoden) Første afdeling (afgiver) Hvis patienten ikke kan færdigudredes og behandles på én afdeling og derfor viderehenvises til andet speciale eller andet sygehus for videre udredning eller behandling, er det specielt vigtigt for henvisende afdeling at have fokus på den gode henvisning. Henvisningen bør indeholde en angivelse af, hvad patienten er henvist til (diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling) og hvor mange dage afdelingen har brugt af udredningsperioden. Udredningsfristen på 1 måned gælder uanset om man henviser til udredning på samme eller højere specialiseret niveau. Hvis man efter endt udredning viderehenviser en patient til behandling på en anden afdeling, gælder behandlingsfristen (2 eller 1 måned) fra den dag, hvor patienten er udredt. Henvisende afdeling har ansvaret for i tvivlstilfælde at konferere med modtagende afdeling om, at patienten skal videre hertil. I forbindelse med standardiserede patientforløb anbefales det, at første afdeling (afgiver) udleverer et navn og telefonnummer på en person i modtagende afdeling, som patienten kan kontakte, hvis patienten ikke har modtaget tid og sted i løbet af 4 hverdage. Endnu er det ikke teknisk muligt, men der arbejdes hen imod åbne bookingsystemer, hvor afdelinger/sygehuse elektronisk vil kunne booke tider hos hinanden. Patienten vil dermed kunne forlade første afdeling (afgiver) med tid og sted på fremmøde i modtagende afdeling. Første afdeling (afgiver) har ansvaret for - uden unødigt ophold - at få patientens journal m.m. videre til modtagende afdeling eller sygehus. Anden afdeling (modtager) Modtagende afdeling har pligt til at modtage patienten. Hvis henvisningen ikke er fyldestgørende, bør modtager gå i en faglig dialog med henviser frem for at sende henvisningen retur. Modtager har endvidere ansvaret for visiteringen til videre udredning eller behandling. Modtagende afdeling skal i forbindelse med visitation tage udgangspunkt i den allerede gennemførte udredning og senest 2 hverdage efter, at patienten er henvist eller udredt, sende brev med tid og sted. Både henvisende og modtagende afdeling har dermed en gensidig pligt til at sikre en god overlevering af patienten. Side 6 af 10

7 5. Afvisning af fritvalgspatienter. I bekendtgørelsen fastsættes, at en sygehusafdeling kan afvise fritvalgspatienter, der er henvist til diagnostisk undersøgelse eller behandlingsforløb, af kapacitetsmæssige årsager, herunder hvis afdelingen har væsentlig længere ventetider til den pågældende behandling end andre afdelinger, og hvis væsentligste hensyn til andre patienter ellers vil blive tilsidesat. I lovforslagets bemærkninger præciseres det, at der gælder en begrænsning i patientens ret til frit valg, hvilket er særlig relevant på afdelinger, der varetager specialiseret behandling og samtidig hovedfunktioner for en afgrænset del af den pågældende region. Her kan det være nødvendigt at begrænse adgangen for hovedfunktionspatienter fra egen region for at tilgodese hensynet til den specialiserede behandling og til hovedfunktionspatienter fra nærområdet. Det præciseres, at begrænsningen kun er lovlig, hvor der konkret er kapacitetsmæssige udfordringer, og hvor en pligt til ubetinget optag af patienter vil stride imod hensynet til de øvrige patienter på afdelingen. Begrænsningen er afgrænset til konkrete afdelinger og kun i tidsrum, hvor der konkret er udfordringer. På mødet den 2. april 2013 med de lægefaglige direktører i Region Syddanmark var der en vis bekymring for kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til patienter fra andre regioner, når de regionale rettigheder giver patienterne bedre muligheder, end loven foreskriver. Der er enighed om, at regionale kapacitetsudfordringer skal drøftes i fælles regionalt forum, inden der afvises fritvalgspatienter. 6. Alternative udredningsmuligheder Der vil fremadrettet være behov for at skabe mere kapacitet til udredning og diagnostiske undersøgelser på visse områder. Hvis det ikke er muligt i de enkelte regioner, lægges der op til, at regionerne hjælper hinanden. Forudsætningen for at anvende alternative muligheder både regionalt og nationalt optimalt er bl.a., at er tilrettet de rettigheder, der er reguleret i loven (diagnostisk undersøgelse/udredning/behandling). Ventetiderne danner grundlag for valg af korrekte indkaldelsesbreve. Derfor er korrekt indberetning og brug af vigtigt og bør opdateres ugentlig, hvis ventetiderne ændrer sig. Behov for ekstra kapacitet skal afklares i samarbejde med sygehusene. I regionen mangler der umiddelbart kapacitet på følgende områder: MR-scanninger Reumatologiske udredninger Neurologiske udredninger Smertebehandling Ekkokardiografi ENG undersøgelser Side 7 af 10

8 En måde at skabe mere kapacitet på kunne være at reducere antallet af kontroller ved eksempelvis at afslutte patienterne hurtigere til egen læge, og anvende den frigjorte kapacitet til forundersøgelser og/eller udredninger. Derudover er der overvejelser om ekstra kapacitet i forbindelse med: Friklinikken Regionale garantiklinikker OUH arbejder med et Diagnostisk Center i Svendborg, som skal have en tværfaglig funktion i forhold til de patienter, der ellers ville blive henvist mellem flere afdelinger. Videreførelse af aftalesygehuse (DUF) til udredningsforløb (skal afklares mellem regionerne) Aftale med private sygehuse/klinikker efter udbud. Efter drøftelse på mødet den 2.april 2013 mellem de lægefaglige direktører, er der på nuværende tidspunkt en fælles forståelse af, at den enkelte sygehusenhed overvejende arbejder med at løse egne kapacitetsproblemer. Der er behov for regionale løsninger på kapacitetsproblemer indenfor MRområdet, grå stær og udredning indenfor høreapparatbehandling. Sygehus Sønderjylland har kapacitet på alle områder, så specialerådene opfordres til at kvalificere, hvordan det praktisk kan løses. Vedrørende MR-scanninger arbejdes der p.t. med et pilotprojekt på SVS vedr. ekstern beskrivelse af MR-scanninger. 7. Klager til Patientombuddet I Bekendtgørelse nr af 7. november 2011 af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet er der blandt andet fastsat regler om, hvilke af regionens eller sygehusets afgørelser, der kan klages over til Patientombuddet. Der er mulighed for at klage over regionens afgørelser vedrørende diagnostiske undersøgelser, udredning samt frit og udvidet frit sygehusvalg. Endvidere er der mulighed for at klage, hvis regionen ikke overholder oplysningspligten, - dvs. dels, at sygehuset ikke sender indkaldelsesbreve rettidigt (8 dage) og dels, at indkaldelsesbrevet ikke indeholder de oplysninger, som er krævet i Sundhedsloven. Uanset afgørelsens udfald er regionens udgifter på ca , kr. i forbindelse med, at Patientombuddet behandler en klage. 8. Monitorering Det er endnu uvist, hvilke landsdækkende initiativer der vil komme vedrørende monitorering. Regionen har valgt at monitorere 1. kontakt indenfor 14 dage på alle elektive patienter opgjort på sygehus og afdelingsniveau. Krav til målopfyldelse skal afklares efterfølgende. 9. Befordring I lovforslagets bemærkninger er det præciseret, at befordring i forbindelse med retten til hurtig udredning vil være omfattet af de samme regler i sundhedsloven om befordring til sygehusbehandling som i dag. D.v.s. at patienterne benytter det frie sygehusvalg, hvis der benyttes et andet sygehus end det nærmeste sygehus, som Region Syddanmark ville have henvist til. Side 8 af 10

9 10. Initiativer i forhold til praksis Retten til hurtig udredning forventes ikke at medføre ændringer i henvisningsmønstre fra almen praksis/speciallægepraksis. Det forventes, at mange af de diagnostiske undersøgelser vil blive rekvireret fra almen praksis, og regionen har til hensigt at forbedre muligheden for rekvirere undersøgelser med kort ventetid og ud fra ensartede henvisningskriterier. På baggrund af drøftelser mellem Praksisafdelingen og praksiskoordinatorer anbefales følgende initiativer: Praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer på hver somatisk sygehusenhed drøfter med sygehusledelsen, hvordan samarbejdet om udredningsgarantien kan følges og hvem der følger op. Hvis en afdeling oplever en mangelfuld henvisning fra en praksis, skal der primært være fokus på dialog og samarbejde med den aktuelle læge. Praksiskonsulentordningen har udarbejdet forslag til skabelon/standardtekst, som visiterende læge på sygehuset kan anvende, hvis der er brug for at give en tilbagemelding til henvisende læge om mangelfulde henvisninger *) Hvis en afdeling oplever mere generelle/udbredte problemer med mangelfulde henvisninger, kan det tages op med det lokale PKO-hold. Afdelingen opfordres til at komme med konkrete eksempler, evt. baseret på kopi af henvisninger i en kortere periode. Generelle informationer til almen praksis fra sygehusenheden foregår i samarbejde med det lokale PKO-hold. I forbindelse med ny platform for Visinfosyd og flytning af informationer vil der også være opmærksomhed på, at oplysninger på Visinfosyd skal understøtte almen praksis i at lave gode henvisninger, fx oplysninger under de nuværende emner Kontaktinformation og Forløbsbeskrivelser. Der nedsættes en arbejdsgruppe mhp. harmonisering af almen praksis adgang til MRscanninger i forbindelse med diagnostiske undersøgelser - i første omgang i forhold til MR af bevæge-apparatet. 11. Økonomi Det er i lovgrundlaget for udredningsgarantien samt i aftalen om regionernes økonomi for 2013 beskrevet, at retten til hurtig udredning vil medføre midlertidige merudgifter i form af kapacitetsopbygning. Omvendt forudsættes der frigivet ressourcer ved den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg. Samlet set forudsættes lovændringen derfor at være udgiftsneutral, og der tilføres ikke særskilte ressourcer til efterlevelse af udredningsgarantien. Det er besluttet, at Region Syddanmarks eksisterende incitamentsordning fra 2012 om honorering af hurtig forundersøgelse, videreføres. Denne ordning forventes at give afdelingerne en indtægt på op til , eller kr. afhængigt af afdelingens størrelse. Side 9 af 10

10 Herudover indføres en ekstra bonusmodel, som træder i kraft i de tilfælde, hvor 1. besøg afvikles indenfor 14 dage. Modellen skal give afdelingerne finansiering til dækning af meromkostninger i forbindelse med den midlertidigt øgede aktivitet, f.eks. til overarbejde, således at puklerne kan afvikles, og der skabes realistisk mulighed for, at afdelingerne fra 1. september 2013 kan sikre hurtig udredning af alle henviste patienter. Den midlertidige bonusmodel sikrer i første omgang honorering af pukkelafvikling i perioden 1. april september Ved udløbet af aftalen vil modellen blive evalueret. Samlet set er finansieringsgrundlaget for udredningsgarantiens efterlevelse således: Frigivne ressourcer ved differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg. Øget aktivitet. Videreførelse af incitamentsordningen om honorering af hurtige forundersøgelser Indførelse af midlertidig bonusordning for pukkelafvikling i perioden 1. april september Om finansieringsgrundlag og udgifter balancerer for de enkelte afdelinger, er dog ikke sikkert. Eksempelvis har de diagnostiske afdelinger, laboratorieområdet samt anæstesiafdelingerne ikke mulighed for at frigive ressourcer som følge af den differentierede ret til udvidet frit sygehusvalg eller incitamentsordningen om honorering af hurtige forundersøgelser. Side 10 af 10

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten

Ofte stillede spørgsmål til registrering i forbindelse med Udrednings- og behandlingsretten Institution: Sydvestjysk Sygehus Afdeling: Kvalitet og Forbedring Udarbejdet af: Rikke Falkenby Skytte Sagsnr.: Sidst revideret af: Sanne Fribo Møller Pedersen Dato: Juni 2017 E-mail: sanne.fribo.moller.pedersen@rsyd.dk

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2012/1 LSF 30 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1207288 Fremsat den 10. oktober

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter VEJ nr 9955 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1603637 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Denne vejledning retter sig mod regionsrådene, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4.

Bilag. Region Midtjylland. Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde 4. Region Midtjylland Opdatering af de fælles servicemål på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 11 Fælles servicemål på sundhedsområdet i Region

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001 Bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. I medfør af 4 og 5 d i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16.

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*)

Bekendtgørelse nr om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) Bekendtgørelse 2006-12-21 nr. 1749 om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.(*) I medfør af 88, stk. 6 og 89, stk. 5 i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

SERVICEMÅL GÆLDENDE FOR PSYKIATRI OG SOCIAL. Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status

SERVICEMÅL GÆLDENDE FOR PSYKIATRI OG SOCIAL. Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Kvalitetsstrategi og Koordinering Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Beskrivelse af de regionale servicemål inkl. status Indeværende version

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\DOCUME~1\bm0blan\LOKALE~1\Temp\notesBE84E0\Konsekvenser

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

nye regler i sundhedsloven

nye regler i sundhedsloven Sundhedsloven Nye regler i sundhedsloven nye regler i sundhedsloven Syddansk Universitet Patientmobilitetsdirektivet: Sundhedslovens 60 sikringsordninger og 89 behandling i udlandet Behandling i udlandet

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere