Landsmøde Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner"

Transkript

1 Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

2 INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november Indkomne forslag... 5 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens navn... 5 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende formål Forslag om ændring af vedtægter vedrørende ikrafttrædelsesbestemmelser... 7 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende titler i landsledelsen... 8 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende Strategisk Forum... 9 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende landsledelsens opgaver...10 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende landsledelsens størrelse...11 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende valg til særlige tillidsposter...12 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende etablering af et forretningsudvalg...13 Forslag til ændring af vedtægter vedrørende begreberne møder, bestyrelser og tillidshverv Forslag til ændring af vedtægter vedrørende beklædning af lønnede hverv...15 Fremtidigt arbejde...16 Vedtægter for LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

3 PROGRAM Kl : Velkomst Kl : Ordinært landsmøde med dagsorden ifølge vedtægterne Kl : Landsmødet slutter Kl : Landsmødemiddag tilmelding via foreningens hjemmeside Landsmødet finder sted i foreningens lokaler Nygade 7, 4. sal 1164 København K Der vil være te & kaffe til mødet. Øl og vand kan købes 2

4 DAGSORDEN Dagsordenen for landsmødet følger vedtægternes 4 stk Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Beretning. 3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fremtidigt arbejde. 6. Godkendelse at landsforeningens budget. 7. Valg til landsledelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 3

5 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR LANDSMØDE DEN 20. NOVEMBER 2010 Landsmødet indledes af landsforperson HC Seidelin, som tillige leder valget af dirigent. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes, herunder at der kun tales fra talerstolen. Deltagerne på landsmødet skal efterkomme dirigentens afgørelser. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet med forslagsstillerens navn. Er der stillet flere forslag til samme sag, afgør dirigenten, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. Hvor forslagene er sideordnede, dvs. ikke udelukker hinanden med bortfald til følge, sættes det først fremsatte til afstemning først. Skønner dirigenten, at holdningen til forslaget er afklaret, forespørger dirigenten, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget, efter en kort pause, for vedtaget/forkastet uden afstemning. Det er dirigentens opgave forud for enhver afstemning at klargøre konsekvenserne af en afstemningsrækkefølge og af et afstemningsresultat. Vedtægtsændringer i forhold til valg til landsledelsen, såfremt de vedtages, træder i kraft øjeblikkeligt, således at den efterfølgende valghandling følger de nye vedtægter. Kandidater til alle landsledelsens poster kan opstilles frem til behandlingen af punktet valg til landsledelsen. Såfremt en opstillet kandidat ikke er til stede ved afstemningen, skal der foreligge en underskrevet erklæring fra vedkommende. Der kan ikke ved kandidatopstillinger træffes forhåndsaftaler, som begrænser deltagernes handlefrihed, dvs. listevalg og/eller forhåndssikring af forskellige interessegrupperinger. Ved valg af forperson, generalsekretær og økonomiansvalig foretages valget således: Opstilles kun én kandidat, betragtes denne som valgt uden afstemning. Den, der ved første afstemning opnår et flertal af stemmer (dvs. flere end de øvrige tilsammen) er valgt. Opnår ingen ved første afstemning et flertal, foretages en bunden afstemning mellem de to, der fik flest stemmer. Den, som herefter opnår flertal af de afgivne stemmer, er valgt. De resterende landsledelsesmedlemmer vælges således, at landsledelsen omfatter i alt 9 personer. 4

6 INDKOMNE FORSLAG Forslag om ændring af vedtægter vedrørende foreningens navn Efter navneskiftet på landsmødet 2009 er foreningens navn gået hen og blevet utroligt langt. Særligt i medierne kæmper vi for at få navnet citeret korrekt. Særligt er det problematisk at medierne føler sig nødsaget til at anvende hele det lange navn i stedet for blot LGBT Danmark. Et uforudset problem har desuden vist sig at være, at lige længe vi hedder noget med Landsforeningen så tror medierne og omverdenen generelt at L et står for Landsforening i stedet for Lesbian. Landsledelsen finder det vigtigt fortsat at kunne uddybe navnets betydning, og foreslår derfor at Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner bliver til foreningens binavn. En navneændring indebærer ændring i foreningens vedtægters 1, stk. 1 og nævnes endvidere i vedtægternes 25, stk. 1. Disse foreslås derfor ændret som følger: Nuværende 1, stk. 1: Foreningens navn er "LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner". Foreslås ændret til ny 1, stk. 1: Foreningens navn er LGBT Danmark. Foreningens binavn er Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Nuværende 25, stk. 1: Medlemmer, der virker til skade for "LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner", kan ekskluderes på landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen. Foreslås ændret til ny 25, stk. 1: Medlemmer, der virker til skade for "LGBT Danmark", kan ekskluderes på landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

7 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende formål. Dette forslag til ændring af teksten er alene af sproglig karakter. Nuværende 2, stk. 2: Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, rådgivnings- og informations- og socialt arbejde. Foreslås ændret til ny 2, stk. 2: Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, socialt, rådgivnings- og informationsarbejde. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

8 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende ikrafttrædelsesbestemmelser Landsforeningens vedtægter indeholder et levn fra strukturændringen i 2008, som ikke længere har relevans. Den nuværende 27, stk. 3: Hvis en afdeling ikke er opløst d. 31. december 2008, retter landsledelsen henvendelse til medlemmerne af den pågældende afdeling om fortsat medlemskab af landsforeningen. Vedtægtspunktet foreslås slettet. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

9 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende titler i landsledelsen Præfixet Lands hører til dengang der fandtes lokalafdelinger. Disse findes ikke mere, og derfor foreslås præfixet strøget. Desuden har landsforpersonen oplevet adskillige forviklinger og spøjse oplevelser i forbindelse med artikler og interviews. Vedtægterne har tidligere indeholdt mulighed for valgfrihed med hensyn til titel. Ordene Formand eller Forkvinde er anerkendte begreber og tituleringer i medierne. Derfor ønskes den tidligere valgfrihed genoprettet således at (lands)forpersonen selv kan definere sin titel. Titlen Landsforperson foreslås ændret til valgfrihed mellem forperson/forkvinde/formand. Der forefindes ikke længere nogen egentlig daglig kassererfunktion, men der skal være en person med overordnet økonomisk overblik samt ansvar. Derfor foreslås titlen ændret til det mere korrekte Økonomiansvarlig. Titlen Landskasserer foreslås ændret til Økonomiansvarlig Forslagene får indflydelse på følgende vedtægtspunkter: 8, stk , stk , stk Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

10 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende Strategisk Forum Ved gennemgang af vedtægterne er der dukket to mindre fejl op, som foreslås rettet. Den nuværende 15, stk. 1 og stk. 2: Stk. 1: Landsledelsen nedsætter et Strategisk Forum, som omfatter: Landsledelsen De politiske talspersoner 1 repræsentant for LBL-Ungdom 2 repræsentanter for landsforeningens rådgivnings- og informationsgrupper, udpeget af disse i fællesskab 4 repræsentanter for landsforeningens sociale grupper, udpeget af disse i fællesskab 1 repræsentant for hvert af de nedsatte lokaludvalg. Stk. 2: Strategisk Forum skal koordinere og informere om landsforeningens arbejde, herunder sikre samordning af politiske initiativer, samt rådgive landsledelsen om strategier, jf. 6 Strategisk Forum kan som led i sit informationsarbejde afholde møder for foreningens medlemmer. Foreslås ændret til en ny 15, stk. 1 og stk. 2: Stk. 1 Landsledelsen nedsætter et Strategisk Forum, som omfatter: Landsledelsen De politiske talspersoner 1 repræsentant for ungdomsafdelingen 2 repræsentanter for landsforeningens rådgivnings- og informationsgrupper, udpeget af disse i fællesskab 4 repræsentanter for landsforeningens sociale grupper, udpeget af disse i fællesskab 1 repræsentant for hvert af de nedsatte lokaludvalg. Stk. 2: Strategisk Forum skal koordinere og informere om landsforeningens arbejde, herunder sikre samordning af politiske initiativer, samt rådgive landsledelsen om strategier, jf. 7 Strategisk Forum kan som led i sit informationsarbejde afholde møder for foreningens medlemmer. Ændringen i stk. 1 består i at LBL-Ungdom fremover tituleres ungdomsafdelingen ganske som det gøres i vedtægternes 3, stk. 2,. Ændringen i stk. 2 består i at der fremover refereres til 7 i stedet for 6. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

11 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende landsledelsens opgaver Landsledelsen har i drøftelser med Strategisk Forum diskuteret nødvendigheden af langsigtede strategiske planer. Landsledelsen foreslår at det bliver formaliseret som en egentlig landsledelsesopgave. Ændringen består i at følgende punkt ønskes tilføjet: Udarbejdelse af foreningens strategi og taktik i samråd med Strategisk Forum, jf. 15 Den nuværende 7, stk. 1: Landsforeningen ledes af en landsledelse, som har følgende overordnede opgaver: Fremme af foreningens formål Påse, at alle organer i landsforeningen arbejder inden for foreningens vedtægter. Realisering af landsforeningens politiske program, herunder fastlæggelse af hovedlinjerne af landsforeningens politiske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Etablering og drift af rådgivninger for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Fastlæggelse af rammerne for landsforeningens organisatoriske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Varetagelse af kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne, jf. 9. Foreslås ændret til en ny 7, stk. 1: Landsforeningen ledes af en landsledelse, som har følgende overordnede opgaver: Fremme af foreningens formål Udarbejdelse af foreningens strategi og taktik i samråd med Strategisk Forum, jf. 15 Påse, at alle organer i landsforeningen arbejder inden for foreningens vedtægter. Realisering af landsforeningens politiske program, herunder fastlæggelse af hovedlinjerne af landsforeningens politiske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Etablering og drift af rådgivninger for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Fastlæggelse af rammerne for landsforeningens organisatoriske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Varetagelse af kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne, jf. 9. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

12 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende landsledelsens størrelse Landsledelsen har i drøftelser med Strategisk Forum diskuteret nødvendigheden af at skærpe landsforpersonens profil med hensyn til kommunikation samt ekstern repræsentation. Man ønsker i højere grad at friholde landsforpersonen fra landsledelsens operationelle arbejde. Dermed bliver der for få medlemmer af landsledelsen til at varetage det operationelle arbejde. Nuværende 8, stk. 1: Landsmødet vælger 8 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at halvdelen afgår hvert andet år. Valgene sker efter reglerne i stk. 2-3 og har virkning fra efter afslutningen af det pågældende landsmøde frem til og med landsmødet 2 år senere. Foreslås ændret til ny 8, stk. 1: Landsmødet vælger 9 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at 5 henholdsvis 4 afgår hvert andet år. Valgene sker efter reglerne i stk. 2-3 og har virkning fra efter afslutningen af det pågældende landsmøde frem til og med landsmødet 2 år senere. Ændringen består i en forøgelse af antallet af medlemmer i landsledelsen samt, som følge heraf, en præcisering af reglerne omkring antallet af ordinære årlige valg. Bemærk: Som anført i forretningsordenen træder denne vedtægtsændring, såfremt den vedtages, omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

13 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende valg til særlige tillidsposter Landsledelsen har i drøftelser med Strategisk Forum diskuteret nødvendigheden af en skarpere profilering af de centrale tillidsposter i landsforeningen. Baggrunden for dette er dels at klargøre nogle ansvarsområder og dels at skærpe profilen på personerne, der varetager de forskellige roller i landsledelsen. Fremadrettet ønskes der således en formaliseret opsplitning af rollerne. Derfor foreslås det, at der etableres en ny landsledelsesfunktion, generalsekretæren. Generalsekretæren skal varetage den daglige ledelse af landsledelsen og bliver, sammen med landskassereren, foreningens tegningsberettigede og dermed født medlem af forretningsudvalget. Landsledelsen foreslår desuden at indføje en overordnet beskrivelse af de to ansvarsområder i vedtægterne. Nuværende 8, stk. 2: Landsledelsen omfatter 2 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år, vælges først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de allerede valgte medlemmer: landsforpersonen og lands-kassereren. Dernæst vælges de øvrige medlemmer. Foreslås ændret til ny 8, stk. 2: Landsledelsen omfatter 3 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år, vælges først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de allerede valgte medlemmer: landsforpersonen, der forestår foreningens repræsentative arbejde, generalsekretæren, der er landsledelsens daglige leder samt landskassereren. Dernæst vælges de øvrige medlemmer. Forslaget indebærer således også, at generalsekretæren, som tegningsberettiget for LGBT Danmark, indtræder i stedet for landsforpersonen i følgende paragraffer: 9, stk , stk Bemærk: Som anført i forretningsordenen træder denne vedtægtsændring, såfremt den vedtages, omgående i kraft. Den efterfølgende valghandling følger således de vedtagne ændringer. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

14 Forslag om ændring af vedtægter vedrørende etablering af et forretningsudvalg Som konsekvens af landsledelsens ønske om at arbejde mere strategisk og taktisk, foreslås et forretningsudvalg nedsat til at tage beslutninger om forhold i den daglige operationelle drift. Nedenstående forslag til ændring af vedtægterne tager udgangspunkt i, at landsmødet har vedtaget forslag om titler samt om oprettelse af en generalsekretær-funktion. Der foreslås oprettet en ny 9: Landsledelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af højst 4 medlemmer, hvoraf de to skal være generalsekretæren og den økonomiansvarlige. Forretningsudvalget må dog aldrig udgøre halvdelen eller mere af landsledelsen. I fald landsmødet ikke har vedtaget forslag om titler samt om oprettelse af en generalsekretær-funktion, vil det være landsforpersonen samt landskassereren, der er fødte medlemmer af forretningsudvalget. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

15 Forslag til ændring af vedtægter vedrørende begreberne møder, bestyrelser og tillidshverv. Som konsekvens af strukturomlægningen ved landsmødet 2008 blev lokalafdelinger nedlagt og Strategisk Forum etableret. I forlængelse heraf vil landsledelsen foreslå at forenkle nogle begreber vedrørende møder, bestyrelser og tillidshverv. Nuværende 3, stk. 4: Alle bestyrelsesmøder og andre møder i landsforeningen og af denne ejede selskaber er, bortset fra ved behandling af personsager, åbne for landsforeningens medlemmer, som endvidere bortset fra personsager har adgang til landsforeningens og selskabernes arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale. Foreslås ændret til en ny 3, stk. 4: Alle møder i landsforeningen og af denne ejede selskaber er, bortset fra ved behandling af personsager, åbne for landsforeningens medlemmer, som endvidere bortset fra personsager har adgang til landsforeningens og selskabernes arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale. Ændringen er derfor: ordene bestyrelsesmøder og andre fjernes. Nuværende 3, stk. 6: Alle bestyrelser i landsforeningen er ulønnede. Foreslås ændret til en ny 3, stk. 6: Alle tillidshverv i landsforeningen er ulønnede. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

16 Forslag til ændring af vedtægter vedrørende beklædning af lønnede hverv Da der i en frivilligbaseret projektorganisation som LGBT Danmark ikke findes ubegrænsede ressourcer, er det en sjælden gang nødvendigt at trække på enkelte tillidsvalgte til varetagelse af lønnede opgaver på tidsbegrænsede projekter. Dette sker typisk ved løskøb fra deres normale arbejdsplads, hvorefter de kan aflønnes af projektmidler i en begrænset periode. Forslaget fremlægges i fuld overensstemmelse med foreningens revisor. Dette afføder følgende forslag: Nuværende 3, stk. 5: Intet landsledelsesmedlem eller selskabsbestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i landsforeningen og selskaberne. Foreslås ændret til en ny 3, stk. 5: Intet landsledelsesmedlem eller selskabsbestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i landsforeningen og selskaberne. Undtagelsesvist kan dette, efter beslutning i Landsledelsen, fraviges i forbindelse med et tidsbegrænset projekt. Forslagsstiller: Landsledelsen, 5. november

17 FREMTIDIGT ARBEJDE Fortsat fokus på strategisk og organisatorisk udvikling af landsforeningen. Skærpelse af organisatoriske profiler og bedre afklaring af ansvarsområder, arbejdsgange mm. i Landsledelsen, Strategisk Forum etc. Herunder øget fokus på uddannelse, kompetenceudvikling og forventningsafstemning. Fokus på rekruttering og udvikling af foreningens fast og løst tilknyttede frivillige, herunder motivation, fastholdelse og at finde de rigtige opgaver til de rigtige personer. Videre arbejde med branding og kommunikation. Global South-strategien, der sætter fokus på LGBT rettigheder i forbindelse med udviklingsbistand og arbejde, skal implementeres og udbredes. Kompetenceprojektet sætter fokus på skoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser - også gennem intern uddannelse både i LGBT Danmark og i LGBTmiljøet generelt. Mainstreaming af L, G, B og T i alle landsforeningens politiske udvalg Konceptualisering af en national LGBT-konference Gay and Grey-projektet videreudvikles Netværksdannelse i erhvervslivet, både nye og etablerede netværk og samarbejdspartnere. LGBT kulturhus i København. 16

18 VEDTÆGTER FOR LGBT DANMARK, LANDSFORENINGEN FOR BØSSER, LESBISKE, BISEKSUELLE OG TRANSPERSONER Kapitel 1: Navn, hjemsted, formål og struktur 1. Foreningens navn er "LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner". Stk. 2. Landsforeningens hjemsted er, hvor landsforeningens sekretariat forefindes. 2. Landsforeningens formål er at arbejde for bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling såvel nationalt som internationalt. Stk. 2. Landsforeningens formål tilstræbes opfyldt gennem politisk, rådgivnings- og informations- og socialt arbejde. 3. Som medlem af landsforeningen kan optages enhver, som sympatiserer med foreningens formål. Stk. 2. Landsforeningens medlemmer under 25 år er sammensluttet i ungdomsafdelingen, jf Stk. 3. Alene foreningens medlemmer kan være aktive i foreningens arbejde. Stk. 4. Alle bestyrelsesmøder og andre møder i landsforeningen og af denne ejede selskaber er, bortset fra ved behandling af personsager, åbne for landsforeningens medlemmer, som endvidere bortset fra personsager har adgang til landsforeningens og selskabernes arkiver, bogholderi og regnskabsmateriale. Stk. 5. Intet landsledelsesmedlem eller selskabsbestyrelsesmedlem kan beklæde lønnede hverv i landsforeningen og selskaberne. Stk. 6. Alle bestyrelser i landsforeningen er ulønnede. Kapitel 2: Landsforeningen og landsmødet 4. Landsmødet er landsforeningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af november måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Beretning. 3. Godkendelse af landsforeningens reviderede årsregnskab samt forelæggelse af halvårsregnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fremtidigt arbejde. 6. Godkendelse at landsforeningens budget. 7. Valg til landsledelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 17

19 Stk. 3. Tid og sted for ordinært landsmøde samt angivelse af sidste frist for indgivelse af forslag bekendtgøres til hvert enkelt medlem med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære landsmøde, skal være landsledelsen i hænde senest 4 uger før landsmødet. Landsmødet afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt. Stk. 4. Endelig indkaldelse til ordinært landsmøde sker via LGBT Danmarks hjemmeside med mindst 14 dages varsel og skal være bilagt foreningens beretning, forslag til forretningsorden for landsmødet, indkomne forslag, forslag til fremtidigt arbejde, budgetter og en kommenteret gennemgang af landsforeningens reviderede årsregnskab samt halvårsregnskab. 5. Ekstraordinært landsmøde afholdes, når et flertal af landsledelsens medlemmer ønsker det, eller når mindst 50 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom til landsledelsen, ledsaget af en til landsmødet motiveret dagsorden. Stk. 2 Ekstraordinært landsmøde afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel og skal være vedlagt en motiveret dagsorden. 6. Et landsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Stemmeret har ethvert medlem som, inden landsmødet begynder, har indbetalt kontingent eller er medlem af en associeret forening, jf. reglerne i 25. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stk. 2. Til landsmødebeslutninger kræves almindeligt stemmeflertal, til vedtægtsændringer og beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog 2/3 majoritet at de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Stk. 3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst tre medlemmer forlanger det samt ved personvalg. Kapitel 3: Landsledelsen 7. Landsforeningen ledes af en landsledelse, som har følgende overordnede opgaver: Fremme af foreningens formål Påse, at alle organer i landsforeningen arbejder inden for foreningens vedtægter. Realisering af landsforeningens politiske program, herunder fastlæggelse af hovedlinjerne af landsforeningens politiske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Etablering og drift af rådgivninger for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Fastlæggelse af rammerne for landsforeningens organisatoriske arbejde, efter drøftelser i Strategisk Forum, jf. 15. Varetagelse af kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne, jf Landsmødet vælger 8 medlemmer til landsledelsen for 2-årige perioder således, at halvdelen afgår hvert andet år. Valgene sker efter reglerne i stk. 2-3 og har virkning fra efter afslutningen af det pågældende landsmøde frem til og med landsmødet 2 år senere. Stk. 2. Landsledelsen omfatter 2 medlemmer, som, såfremt de er på valg det pågældende år, vælges først og særskilt blandt de opstillede kandidater, jf. stk. 3, og de allerede valgte medlemmer: landsforpersonen og lands-kassereren. Dernæst vælges de øvrige medlemmer. Stk. 3. Ethvert medlem kan kandidere til landsledelsen ved opstilling på landsmødet. Stk. 4. Landsmødet vælger 6 suppleanter for 1-årige perioder. Såfremt et medlem af landsledelsen udtræder, indtræder suppleanterne i den valgte rækkefølge for den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode. 18

20 Stk. 5. Hvis landsforpersonen, landskassereren eller landsnæstforpersonen afgår i valgperioden, konstituerer landsledelsen blandt sine medlemmer en ny landsforperson, landskasserer eller landsnæstforperson indtil førstkommende landsmøde. Stk. 6. Den valgte landsledelse vælger på sit førstkommende møde i den nye samling en landsnæstforperson af sin midte. 9. Landsledelsen udarbejder forretningsorden og nedsætter politiske udvalg til realisering af landsforeningens formål og målene i det politiske program. Stk. 2. Herudover kan landsledelsen nedsætte andre politiske udvalg samt de til arbejdets udførelse nødvendige udvalg, arbejdsgrupper el. lign. Landsledelsen kan endvidere nedsætte lokaludvalg, der koordinerer landsforeningens arbejde i geografisk afgrænsede områder. Stk. 3. De politiske udvalg udpeger hver en talsperson som fungerer som landsforeningens talsperson på det pågældende område. Talspersonerne skal godkendes af landsledelsen. Stk. 4. Ansvaret som personalechef for landsforeningens ansatte varetages af 2 medlemmer af landsledelsen, hvoraf den ene skal være landsforpersonen eller landskassereren. Stk. 5. Landsledelsens dagsorden og referat skal gøres tilgængelige for medlemmerne. 10. Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder landsforpersonen eller landskassereren. Til beslutninger kræves almindeligt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 11. Landsforeningen tegnes i retsforhold af to medlemmer af landsledelsen i forening, hvoraf den ene skal være landsforpersonen eller landskassereren. Stk. 2. Landsledelsen kan meddele prokura, som aldrig kan være eneprokura. Stk. 3. Enhver udbetaling skal godkendes af landskassereren, landsforpersonen eller en af disse hertil bemyndiget medarbejder. 12. Landsledelsen skal sikre, at der gennem relevante medier orienteres såvel indadtil som udadtil om beslutninger og debatter i landsforeningen samt løbende orienteres om landsforeningens aktiviteter. Stk. 2. Det overordnede ansvar for landsforeningens medier varetages af landsledelsen, der vedtager en ledelsesstruktur for medierne, herunder landsforeningens internetmedier og blade. 13. Landsforeningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, må ikke destrueres. Arkiverne skal opbevares i henhold til landsforeningens arkivreglement. 14. Landsledelsen er ansvarlig for, at det politiske program, hvori landsforeningens visioner og aktuelle målsætninger uddybes og retningslinjer for fremme af landsforeningens formål angives, løbende ajourføres i takt med landsmødets beslutninger. Landsforeningens politiske program skal godkendes af landsmødet. Kapitel 4: Strategisk Forum 15. Landsledelsen nedsætter et Strategisk Forum, som omfatter: Landsledelsen De politiske talspersoner 1 repræsentant for LBL-Ungdom 19

21 2 repræsentanter for landsforeningens rådgivnings- og informationsgrupper, udpeget af disse i fællesskab 4 repræsentanter for landsforeningens sociale grupper, udpeget af disse i fællesskab 1 repræsentant for hver af de nedsatte lokaludvalg. Stk. 2. Strategisk Forum skal koordinere og informere om landsforeningens arbejde, herunder sikre samordning af politiske initiativer, samt rådgive landsledelsen om strategier, jf. 6. Strategisk Forum kan som led i sit informationsarbejde afholde møder for foreningens medlemmer. Stk. 3. Strategisk Forum skal påse, at landsledelsen i udarbejdelsen af forslag til budget sikrer, at alle dele af landsforeningens arbejde sikres økonomiske midler i et omfang, så arbejdet kan gennemføres under hensyntagen til den samlede økonomiske situation for foreningen. Strategisk Forums indstilling om landsledelsens forslag til budget skal medfølge landsledelsens budgetforslag til landsmødet. Kapitel 5: Økonomi 16. Landsledelsen er ansvarlig for landsforeningens samlede økonomi. Stk. 2. Landsledelsen udarbejder et budget for landsforeningen, som forelægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Stk. 3. Medlemskontingentet fastsættes på landsmødet. Stk. 4. Landsmødet fastsætter den andel af kontingentet i ungdomsafdelingen, der afregnes til landsforeningen, og kan fastsætte særlige kontingentsatser for særligt afgrænsede medlemsgrupper, herunder for associerede foreninger, jf. 24. Stk. 5. Landsforeningens regnskab fremlægges til godkendelse i en kommenteret form på det ordinære landsmøde. 17. Tilskud, der modtages i forbindelse med projekter eller som er øremærkede til bestemte formål skal henstå på en særskilt bankkonto og må kun anvendes til det angivne formål. 18. Arv og gaver, som landsforeningen modtager under forudsætning af anvendelse til særlige formål, skal anvendes til disse formål, jf. stk Hvis landsforeningen modtager arv og gaver over kr. uden forudsætning om anvendelse til særlige formål, skal landsledelsen inden 3 måneder fra modtagelsen træffe beslutning om anvendelsen. Stk. 2. Landsledelsen fastsætter i alle tilfælde anbringelsen af modtagne arv og gaver. Stk. 3. Det årlige afkast, herunder evt. afdrag og indfrielse, optages i landsforeningens budget og anvendes i henhold til formålet eller hensættes sammen med kapitalen. Stk. 4. Kapitalen eller dele deraf kan anvendes i henhold til formålet efter beslutning med 2/3 flertal i landsledelsen og optagelse på landsforeningens budget. Stk. 5. I særlige tilfælde kan landsmødet med 2/3 flertal beslutte, at kapitalen eller dele deraf skal anvendes til andre formål end formålet, jf. stk Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske, såfremt det godkendes af landsledelsen med 2/3 flertal af den samlede landsledelse og vedtages af landsmødet efter reglen i 6, stk Regnskabsåret er kalenderåret. 20

22 Stk. 2. Landsforeningens regnskaber revideres af en på landsmødet valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 21. For landsforeningens forpligtelser hæfter alene landsforeningens formue. Stk. 2. Kontante kassebeholdninger må ikke overstige et af landsledelsen fastsat beløb. Kapitel 6: Ungdomsafdelingen i LGBT Danmark 22. Ungdomsafdelingen, jf. 3, stk. 2, arbejder til fremme af og i overensstemmelse med landsforeningens formål og medvirker til at realisere de i det politiske program erklærede mål for foreningens arbejde. Stk. 2. Ungdomsafdelingens vedtægter fastsættes på afdelingens generalforsamling. 23. Ungdomsafdelingen har fuldt selvstyre inden for rammerne af nærværende vedtægter. Stk. 2. Ungdomsafdelingens bestyrelse er ansvarlig for afdelingens aktiviteter og økonomi. Kapitel 7: Associerede foreninger 24. Landsforeningen kan indgå associeringsaftale med en anden medlemsforening, der har formål og opgaver, der er sammenlignelige med landsforeningens. Associeringsaftalen indebærer, at medlemmer af den associerede forening kan vælge at blive medlemmer af landsforeningen. Stk. 2. Den associerede forening betaler kontingent som fastsat på landsmødet, jf. 16, stk. 4, for de medlemmer, der ønsker at være medlemmer af landsforeningen, og sender sammen med kontingentbetalingen en liste over de pågældende medlemmer med navn og adresse til landsforeningen. Stk. 3. Hvis en associeringsaftale ophører, løber medlemmernes medlemskab indtil næstfølgende kontingentperiode. Kapitel 8: Eksklusion, opløsning mv. 25. Medlemmer, der virker til skade for "LGBT Danmark, landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner", kan ekskluderes på landsmødet med 2/3 majoritet, såfremt sagen er optaget på dagsordenen. Stk. 2. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sine synspunkter. 26. Landsforeningen kan kun opløses, såfremt der ved skriftlig afstemning blandt alle medlemmer er 4/5 majoritet af de afgivne stemmer herfor. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder landsforeningens midler en humanitær organisation. Stk. 3. Ved opløsning overdrages foreningens arkiver, herunder modtagne privatarkiver, til Rigsarkivet. Kapitel 9: Ikrafttrædelsesbestemmelser 27. De ændringer i hidtidige 3, 9, 10, stk. 2, 11, stk. 2, 17, 18, 23, 24, 25 og 26, der er vedtaget på Landsmødet 2008, træder i kraft, når Københavnsafdelingen, Århusafdelingen og International afdeling har opløst sig som afdeling efter reglerne i afdelingernes vedtægter, dog senest 31. december

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)

Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) Vedtægter for Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) 1 Landsorganisationens navn er Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU) i Danmark. 2 SFU s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske såvel som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Afsnit 1 Organisation...3 1.1 Organisatorisk oversigt...3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund...3 1.3 Funktionsbeskrivelse for forbundsformanden...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere