Fagcenter myndighed og pleje strategiplan Vision:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:"

Transkript

1 Fagcenter myndighed og pleje strategiplan Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi. Mission: Borgere med behov for hjælp, som følge af nedsat fysisk, psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, får tilbudt rehabilitering og hjælp, med fokus på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv. Rehabiliteringen og hjælp til egen omsorg tilrettelægges i overensstemmelse med gældende lovgivning og kommunens serviceniveau.

2 Strategiplan 2013 for Myndighed og Pleje Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Effektmålene for 2012 er delvist nået, og ses sammenlagt som en succes. Der var opstillet følgende effektmål: 1. Etablering af tænketank 2. Hverdagsrehabilitering- kvalitetsstandarder og serviceniveau skulle godkendes politisk 3. Projekt MVV- skulle opnås 30 effekter samt 25 gode historier 4. kommunikationsplan så den enkelte kunne se WIIFM? Ad 1: Tænketanken er vel etableret og har bidraget til mange nye tanker i løsningen af opgaverne på ældreområdet. Heraf kan nævnes at fx plejecentrene er blevet bevidste om deres af borgerene opleves som meget institutionelle og med mange regler. Dette er der stor fokus på og et plejecenter påbegynder Eden Alternative. I hjemmeplejen er der efter tema i tænketanken arbejdet meget med netværket, omkring den borger der har brug for hjælp, som en aktiv og naturlig del af indsatsen. Der er en større åbenhed omkring hjemmeplejen og dennes kerneopgaver, hvilket bevirker langt større mulighed for anerkendelse og innovation. Overordnet set betyder tænketanken for ældreområdet, at man kan gå i dialog om det hidtil uigennemsigtige, og have en direkte brugerinddragelse og medindflydelse i den nye samskabende velfærd. Ad 2: Kvalitetsstandarder og serviceniveau er godkendt politisk i Ad 3: Projekt MVV har opnået min.30 effekter samt MANGE gode historier. Ad 4: Der er ikke fuld målopfyldelse på kommunikationsplanen. Den er delvis lykkedes, men er ikke struktureret implementeret i fagcentret. Der arbejdes fortsat på at forbedre denne process. Refleksion over centrets aktier i den nye direktionsstrategi 2013: Fagcenter myndighed og Pleje har aktier i direktionsstrategiens temaer: - Velfærd og kvalitet: Tænketank, hverdagsrehabilitering - Styring og effektivisering: Timepris, BTP, organisering - Organisation og samarbejdsformer: velfærdsteknologi, organisering/serviceeftersyn 2/10

3 Strategiske indsatsområder og effektmål for det kommende år: Fagcenter Myndighed og Pleje arbejder overordnet strategisk udfra devicen at samskabende velfærd er vejen frem. Beslutninger tages, hvor kompetencen og nærværet ligger, og skal altid ske i samarbejde med borger og interessenter. Dette tilsammen er afgørende for at skabe en forretning ud fra LEON-princippet. I både strategi og resultataftaler er der fokus på disse 4 perspektiver: Finansperspektivet Kundeperspektivet Procesperspektivet Læring og vækstperspektivet Fagcenter Myndighed og Pleje har gennem de sidste 2 år arbejdet meget med kompetenceudvikling og forandringsprocesser, og det er blevet et fast holdepunkt hele tiden at have fokus på kulturen, så borgeren får mest mulig kvalitet, og medarbejderne oplever stor arbejdsglæde. På fagcenter-med i oktober 2012, blev udvalget bedt om at lave metafor på centret i 2010 og efterfølgende på Metaforen 2010: et stort drama - føltes som at være ombord på Titanic det var en stor tornado - vi var i orkanens øje Metaforen 2012: Vi er i en smuk have med nysået græs, der er ansat en gartner, der får det hele til at spire. Der er stadig ukrudt, men det må der gerne være - det giver andre perspektiver Følelsen af et bistade, der er masser af energi, solen skinner, og vi får masser af næring For at sikre en fortsat udvikling hvor kompetencer, høj faglighed og beslutningspræmisser konstant sættes i spil og udvikles, er det nødvendigt at have en gennemsigtig organisation, der er stolt af sit arbejde. Alt sammen for at borgeren oplever den præcise og relevante støtte for at forblive så sund og aktiv som muligt, hele livet. I fagcentret arbejdes der meget på tværs med andre fagcentre for at lykkes for borgeren. Fagcenter Myndighed og Pleje har valgt følgende 5 indsater for A) Hverdagrehabilitering et paradigmeskift og kompetenceudviklingsprojekt B) Tænketank- innovation og involvering C) Timepris, BTP og organisering D) Velfærdsteknologi E) Forebyggelse 3/10

4 Bilagsoversigt Oversigt over indsatsområder for det kommende år: A) Hverdagsrehabilitering et paradigmeskift og kompetenceudviklingsprojekt B) Tænketank- innovation og involvering C) Timepris, BTP og organisering D) Velfærdsteknologi E) Forebyggelse Centerchef Direktør 4/10

5 Strategiplan for Myndighed og Pleje Bilag 2013 A) Hverdagsrehabilitering et paradigmeskift og kompetenceudviklingsprojekt Indsatsområde - beskrivelse Målsætning om hverdagsrehabilitering (rehabilitering på tværs/aktivt Liv): Fagcenter Sundhed samarbejder med Fagcenter Myndighed og Pleje om rehabiliteringstilbud, herunder hverdagsrehabilitering. Den overordnede organisering foregår gennem et strategikontor bemandet med de 2 centerchefer og direktøren. Strategi kontorets funktion er at skabe fremdrift på processen, korrektion på processen og sikre sammenhænge mellem strategi og drift igennem en aktiv kommunikations plan. Mission på Rehabilitering på tværs, fra februar 2013 Aktivt Liv, er at alle borgere i Odsherred mødes med en rehabiliterende tilgang. Formål: Formålet med rehabiliteringsprojektet er at skabe en forandringsprocess, der medvirker til at udbrede en rehabiliteringskultur til alle medarbejderne og til at kvalificere disse til at arbejde rehabiliterende på tværs af forskellige faggrupepr. Effektmål: At borgeren oplever øget selvbestemmelse og øget livskvalitet At borgeren har et aktivt og selvstændigt hverdagsliv, således at borgerens behov for praktisk hjælp og pleje udskydes og reduceres At medarbejderen oplever øget faglig stolthed og større arbejdsglæde At hjemmeplejens ressourcer er målrettet til at tage vare på de svageste borgere Mål: At der om 1 og 2 år kan registreres færre borgere/patienter, der modtager varig hjælp. Indsatser/aktiviteter: Der er indgået aftale med Type2Dialog som konsulenter på et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb på i alt 240 personer. Der er inviteret medarbejdere fra sundhed samt plejecentre til at deltage i forløbet. Der er ansat 2 hverdagsrehabiliteringsteraperuter, der har deres daglige virke i pleje regi, for at bistå personalet i at arbejde rehabiliterende. Der bliver uddannet et ambassadørkorps, som skal bære processen frem i hverdagen. Der er udarbejdet en særlig medborgeraftale, som forstærker det tværfaglige samarbejde og inddrager borgeren aktivt i rehabiliteringsprocessen. Effektmålinger: Type2Dialog bistår med målinger ved projektets afslutning primo 2014 Det fremgår af afdelingernes resultataftaler mere konkret, hvilke indsatser og mål, der skal nåes og etableres på tværs. Der effektmåles inden for fire indsatsområder: finansielt, borger, interne processer og medarbejder. 5/10

6 Strategiplan for Myndighed og Pleje Bilag 2013 B) Tænketank innovation og involvering Indsatsområde - beskrivelse Der skal primo 2013 udarbejdes nyt kommisorie for Tænketanken, hvor den får to lillesøstre. Disse skal ses som et molekyle, der innoverer parallelt med det ordinære organisationsdiagram, men som går på tværs af 3 fagcentre: Sundhed, Plejecentre samt Myndighed og Pleje. Tænketanken har i 2012 haft stor succes. Den skaber nye perspektiver og sætter ord på virkeligheden, som den opleves af medlemmerne, og ikke kun som den virkelighed, vi som fagpersoner tror og mener, den er. I den nye storesøster tænketank inviteres blandt andet gymnasieelever og rektor indenfor. I de to lillesøstre tænketanke vil den ene have en specialistfunktion med læger, psykologer, præst med flere, og den anden vil have stor fokus på vores udførere af personlig og praktisk hjælp samt bestillerfunktionen. Formål: Formålet med molekyler og to nye tænketanke er kort og godt at skabe en gennemsigtig organisation, hvor der tænkes nyt, hvor virkeligheden hele tiden gøres virkelig, og hvor ALLE er med til at skabe fremtidens samskabende velfærd. Effektmål: At der opstår og udvikles en endnu mere gennemsigtig organisation At virkeligheden gøres virkelig At alle er med til at skabe fremtidens velfærd Mål: At der etableres nye tænketanke At skabe gode effekter og gode historier At gymnasieelever og rektor føler sig inddraget At fokus optimeres på udfører og bestiller, når det gælder personlig og praktisk hjælp Indsatser/aktiviteter: Udarbejdelse af molekylekommisorium for Tænketanken Etablering af nye Tænketanke Udbredelse af ambassadørkorpset Afholdelse af Tænketank-møder/aktiviteter Idépapir udarbejdes på baggrund af Tænketankenes virke 25 gode historier findes og annonceres Liste med 30 effekter er udarbejdet Effektmålinger: Ultimo 2013 opgøres effekter og historier og disse offentliggøres. Dette vil dog også ske løbende. 6/10

7 Strategiplan for Myndighed og Pleje Bilag 2013 C) Timepris, BTP og organisering Indsatsområde - beskrivelse Timepris, BTP: Odsherred kommune har landets 6. højeste timepris i forhold til fritvalgsdatabasen. Der skal i samarbejde med økonomikonsulenter analyseres hvad der ligger til grund for timeprisen i andre kommuner hvorved Odsherred evt. vil kunne opnå et forbedringspotientale. Samtidig med dette ønskes der en gennemsigtighed og vidensdeling fra andre kommuner. BTP (BrugerTidsProcenten) ønskes hævet til 60 %, hvorved timeprisen også kan falde. Organisering: For at sikre LEON-princippet er det nødvendigt at se på 85 organisering. Der er udarbejdet et forslag til handleplan for det Specialiserede Voksenområde ( 85) udarbejdet på tværs af 3 fagcentre (Sundhed, Job & Voksen, Myndighed & Pleje). Handleplanen kan gennemføres i forskellige tempi med respekt for anvendelse af interne ressourcer og tid til opsamling af erfaringer af implementeringstiltag. Temaer 1. Tværfaglig visitationspraksis 2. Kvalitetsstandarder og serviceniveau 3. Sagsbehandling, dokumentation og styringsmodel(økonomi) 4. Progressionsmåling, effekt og kvalitet 5. Organisering, kompetencer og udvikling 6. Hjemtagning af støttekontakt opgaver 7. Digitalisering Formålet: Formålet er at samle myndighedsfunktion og økonomisk styring i ét (i dag de er organiseret i 3 fagcentre). Projektet vil således også indgå i tema (organisation og samarbejdsformer). Effektmål: At skabe fuldstændig gennemsigtighed og reelt sammenligningsgrundlag med andre kommuner vedr. timeprisen. At skabe en organisering ud fra LEON-princippet. Mål: At kunne nedbringe timeprisen i 2014 At kunne nedbringe udgiften på det konkrete specialiserede område i løbet af 2013 Ved tidsregistrering efterår 2013 skal BTP være mindst 60 % Indsatser/aktiviteter: Inden 1. juni 2013 have skabt kontakt til 3 af landets billigste kommuner og have aflagt virksomhedsbesøg. Dette skal ske i samrbejde med økonomikonsulenter. Skabe tal- og organiseringsgrundlag for sammenligning (styringsmodel) Effektmålinger: At timeprisen er nedbragt i 2015 med mindst 7 % At udgiften på det konkrete specialiserede område er nedbragt med 5 % i løbet af /10

8 Strategiplan for Myndighed og Pleje Bilag 2013 D) Velfærdsteknologi Indsatsområde - beskrivelse I samarbejde med bl.a. Fagcenter Sundhed afprøves ny velfærdsteknologi. Det første element er forsøg med online omsorg, hvor udvalgte KOL-borgere kommunikerer med sygeplejerske og fysioterapeut på TV-skærm i hjemmet. Der er indkøbt nye smartphones til alle udekørende medarbejdere, og der er opsat smartboards hos hjemmesygeplejen samt i foreløbig 1 hjemmeplejegruppe samt i Visitation og Hjælpemidler. I samarbejde med fagcenter for IT arbejdes der på at få skabt en platform for E-learning. Der er behov for velfærdsteknologi i langt højere grad end tidligere - også til borgerne. Derfor vil fagcenter Myndighed og Pleje etablere et showroom, hvor borgere og medarbejdere kan komme og se og afprøve diverse velfærdsteknologiske hjælpemidler. Formål: At afprøve og påbegynde brug af velfærdsteknologi for at gøre medarbejdere såvel som borgere i stand til at anvende velfærdsteknologi i hverdagen. Effektmål: At opgradere personalets brug af velfærdsteknologi At gøre borgerne mere fortrolige med velfærdteknologiske løsninger Mål: At etablere et showroom til brug for medarbejdere og borgere At skabe en platform for E-learning At iværksætte forsøg med online omsorg og drage erfaringer Indsatser/aktiviteter: Der skal iværksættes undervisning af personalet i dels opgradering af it internt, men også i forhold til velfærdsteknologiske løsninger til borgerne. Invitation til borgerne, som bydes indenfor i et showroom, hvor det er muligt at se, røre og afprøve velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælpe til et sundt og aktivt ældreliv. Etablere forsøg med online omsorg og KOL-borgere Effektmålinger: At online omsorg er iværksat medio 2013 At showroomet er etableret 1. oktober 2013 At 25 Borgere har været på besøg i showroomet At der er opsat og ibrugtaget yderligere to smartboards At mindst 25 medarbejdere har deltaget i undervisning af it/velfærdsteknologi 8/10

9 Strategiplan for Myndighed og Pleje Bilag 2013 E) Forebyggelse Indsatsområde - beskrivelse I fagcenter Myndighed og Pleje arbejdes der med forebyggelse på flere områder, men et særligt område er demensområdet. Der er medarbejdere på uddannelse i demens på diplomniveau, så en stor kompetenceudvikling på området er i gang, men området mangler en overordnet vision, mission og handleplan. Odsherred Kommune: Fremskrivning af ældrebefolkning (60 + årige) Mænd med demens Kvinder med demens I alt Kilde: Nationalt videnscenter for demens UTH: Utilsigtede hændelser er fortsat et stort og væsentligt indsatsområde for både borgere og medarbejdere for at skabe vidensdeling og kvalitetssikring i arbejdet. FUI og evt. etablering af akutstuer: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser er et stort forebyggende element i særlig hjemme sygeplejens regi. Her har Lynghuset også en særlig rolle. I forhold til akutstuer er der nedsat arbejdsgruppe, der skal fremkomme med en redegørelse for et evt. behov, beliggenhed mm. Formål: At kunne honorere ovenstående udfordring og skabe en særlig vision og indsats på demensområdet på flere niveauer. Primært for at kunne skabe en tidlig opsporing, men også for at støtte de pårørende, der udfører et kæmpe arbejde. Effektmål: At et højt fagligt og engageret personale, der kan forestå udfordringen med demente i fremtiden er en naturlig del af demensområdet i Odsherred Kommune At forebyggelse og kvalitet er højt prioriteret og naturlig del af kulturen At pårørende føler sig taget hånd og kan benytte konkrete tiltag Mål: At skabe rum og tiltag for opgradering af faglighed og viden på området At skabe en kultur og viden om området, som giver vision og mission fremadrettet At skabe fysiske rammer og samlende rammer for området Indsatser/aktiviteter: Fortsat arbejde i arbejdsgruppen omkring utilsigtede indlæggelser Udarbejdelse og implementering af vision og mission på demensområdet Etablering af en demensklinik, som giver fagligt løft og rum til pårørende Medarbejdere på uddannelse (diplomniveau) 9/10

10 Effektmålinger: Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. akutstuer er udarbejdet medio 2013 At antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser falder i ultimo 2013 Alle medarbejdere er introduceret til og anvender sundheds/observationshjulet pr At vision og mission for demensområdet samt handleplan for tiltag er godkendt medio 2013 At tilmeldte medarbejdere har gennemført diplomuddannelsen i demens 10/10

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere