Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune"

Transkript

1 Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked D E Dato: 11. april 2011 J.nr.: 1. Motivation/baggrund for projektet Projekt Hverdagsrehabilitering udspringer af projekt kulturforandring i hjemmeplejen i Lejre Kommune, som var et udviklingsprojekt i Resultaterne fra og evalueringen af kulturforandringsprojektet ligger til grund for implementering af hverdagsrehabilitering i resten af hjemmeplejen i Lejre Kommune. Hverdagsrehabilitering er et led i den samlede udviklingsstrategi på primært ældreområdet - Længst muligt i eget liv. Den overordnede strategi er, at kommunen så vidt muligt skal støtte borgerne i at forblive selvhjulpne og dermed så lang tid som muligt er aktive og kan klare sig selv. Projekt hverdagsrehabilitering skal bidrage til at udvikle kommunens indsats inden for områder som motivation, coaching og hjælp til selvhjælp for herigennem at sikre, at borgere kan klare sig selv længst muligt. 2. Formål Formålet med at implementere hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune er at sikre, at borgere der modtager hjemmehjælp, så vidt muligt generhverver færdigheder, der gør dem mere selvhjulpne. Det er Lejre Kommunes overbevisning, at hvis borgere bliver i stand til at gøre flere daglige gøremål selv, vil de opnå en større grad af frihed og dermed øge livskvaliteten. Formålet med hverdagsrehabilitering er endvidere at være med til at fremtidssikre hjemmeplejen i Lejre Kommune, således at hjemmeplejen i højere grad kan tackle "de nye ældre" og deres krav og forventninger til den offentlige service, samtidig med at antallet af ældre stiger, mens kommunens ressourcer er faldende. Midlerne og metoden til at sikre en større grad af selvhjulpenhed hos borgere, der er visiteret til hjemmehjælp, er beskrevet under punkt 5: Bindinger/begrænsninger, men en af de vigtigste metoder til at skabe og forankre forandringen er at styrke medarbejdernes kompetencer inden for motivationspædagogik og coaching. Ud over denne kompetenceudvikling får

2 medarbejderne endvidere undervisning i ADL-træning (Almindelig Daglig Livsførelse), som er praktiske terapeutiske øvelser, der skal gøre medarbejderne i stand til understøtte og styrke borgerens fysiske færdigheder. 3. Succeskriterier og målemetode Projekt Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune udspringer som nævnt af udviklingsprojektet "Kulturforandring i hjemmeplejen". Projekt Hverdagsrehabilitering er således ikke et egentligt udviklingsprojekt, men en metode der skal implementeres, og blive en forankret del af hjemmeplejens standard og service. Der er dog nye tiltag i Projekt Hverdagsrehabilitering, som er indarbejdet som et led i evalueringen af kulturforandringsprojektet. Disse nye tiltag skal følges og evalueres undervejs i implementeringsarbejdet og justeres eller ændres, såfremt de viser sig at være uhensigtsmæssige. De nye tiltage, som skal indarbejdes i projektet, er beskrevet under punkt 5: Bindinger/begrænsninger Succeskriterierne er: At kvalitetsstandarderne inden for personlig pleje og praktisk hjælp justeres i forhold til målsætningen om, at borgerne gennem hjælp til selvhjælp og træning så vidt mulige skal gøres selvhjulpne. At ydelserne inden for personlig pleje og praktisk hjælp som udgangspunkt gøres midlertidige, og at der vil blive gennemført revisitering i forhold til de visiterede ydelser At der som følge af revisiteringer sker et fald i visitationsydelserne af personlig pleje og praktisk hjælp og en øget effektivisering, som frigør ressourcer til yderligere initiativer inden for "Længst muligt i eget liv". At borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp gennem hjælp til selvhjælp, oplever en større grad af selvhjulpenhed og øget frihed At alle politikere og alle relevante borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere er blevet informeret om de nye indsatser omkring hverdagsrehabilitering Måling: Hvordan måler vi på ovenstående???? 4. Projektets produkt(er) Projektet skal munde ud i en ny praksis inden for hjemmeplejen i Lejre Kommune. Denne nye praksis skal sikres gennem følgende tiltag: Kompetenceudvikling: Side 2 af 6

3 Alle medarbejdere i hjemmeplejen herunder også sygeplejerskerne skal have gennemført kurser i motivationspædagogik og coaching. Endvidere skal alle medarbejdere i grupperne i hjemmeplejen have gennemført ADL-kursus. Der skal udarbejdes en procedure for, for hvordan nye medarbejdere inden for hjemmeplejen bliver introduceret til metoden. Ændrede kvalitetsstandarder: Alle kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp skal justeres i forhold til den ændrede praksis. (De private leverandører skal kunne matche den ændrede praksis) Der skal udarbejdes kriterier for hvilke målgrupper der skal udarbejdes egentlige handleplaner på, hvor træning og hjælp- til selvhjælp er metoden, og hvilke målgrupper der ikke egner sig til denne form for hjælp. Der skal udarbejdet en tids- og handleplan for hele implementeringsarbejdet. Der skal udarbejdes en kommunikationsplan, indeholdende informationer om, hvem der skal vide hvad og hvornår. 5. Bindinger/begrænsninger Implementeringsarbejdet er som nævnt bundet op på resultaterne fra kulturforandringsprojektet og de væsentligste bindinger herfra er: Uddannelsesforløb i motivationspædagogik og coaching (se ændringerne nedenfor) Alle aftaler om hjælp- til selvhjælp beskrives og følges i handleplaner, der ligger elektronisk i omsorgssystemet Følgende bindinger skal indarbejdes i hverdagsrehabiliteringsprojektet, som er ændringer/justeringer i forhold til det oprindelige udviklingsprojekt. Ændringerne er en forudsætning for at hverdagsrehabilitering kan forankres vellykket i Lejre Kommune. Ændringerne er godkendt af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre på møde den 7. februar Organiseringen af implementeringsarbejdet skal forankres i en styregruppe og i relevante underarbejdsgrupper med repræsentanter fra de enkelte hjemmehjælpsgrupper Alle berørte medarbejdere skal have al relevant information om projektet. Alle berørte medarbejdere skal kunne forstå de bagvedliggende argumenter og grunde til at motivere borgerne til en mere aktiv deltagelse Der skal fastsættes tid til udarbejdelse af handleplaner til alle relevante borgere Side 3 af 6

4 Coaching skal inddeles i definerede kategorier - således at medarbejderen bedre kan skelne mellem forskellige roller og funktioner overfor borgeren Hjemmehjælp - hjælp- til selvhjælp og coaching indarbejdes i kvalitetsstandarder, således at borgeren allerede introduceres hertil ved visitationen Visitationen inddrages som part i kulturforandringsprojektet (hverdagsrehabilitering) Medarbejderne i hjemmehjælpsgrupperne undervises i ADL-træning (almindelig daglig livsførelse) af medarbejdere fra træningsområdet (ergoog fysioterapeuter) Undervisningsmodulerne i coaching og motivationspædagogik ændres fra 3 til 2 undervisningsmoduler efterfulgt af 6-8 supervisionsgange (skal lige følges op på!) 6. Projektets organisering Implementeringsprojektet er organiseret i en styregruppe, en projektgruppe og i 4 arbejdsgrupper, som beskrevet nedenfor. Styregruppe: Projektet er overordnet styret af en styregruppe, der har til opgave at sikre den samlede koordination af den strategiske udvikling af ældreområdet. Således er implementeringsprojekt hverdagsrehabilitering kun ét af en række udviklingsprojekter styregruppen skal sikre koordinationen af. Styregruppens deltagere: Koncerndirektør Lone Feddersen, Centerchef Gete Bjerring (Center for Velfærd & Omsorg, Centerchef Esben Frederiksen (Servicecenter Hvalsø), Udviklingskonsulent Tina F. Nicolaisen. Projektgruppe: Projektgruppen skal sikre den samlede udvikling og koordination af implementeringen af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune, herunder: udarbejdelse af kvalitetsstandarder, kommunikationsplan, detail implementeringsplan, koordination af undervisningsforløb, bearbejdning af eksisterende materialer fra kulturforandringsprojektet mv. sikre at hverdagsrehabilitering bliver forankret i driften af hjemmeplejen efter projektet er afsluttet. skal løbende underrette styregruppen om processen og resultaterne. skal sikre oprettelse af arbejdsgrupper og supervisere og støtte arbejdsgruppernes arbejde. Side 4 af 6

5 skal sætte rammerne for det tværfaglige samarbejde skal fastsætte kompetencerne i forhold til de forskellige roller i projektgruppe og arbejdsgrupper Projektgruppens deltagere: Leder af Frit Valg Aase Sørensen, leder af Visitation & Bestiller Pia Munch Lundgren, leder af Træning Helle Martinsen, Projektmedarbejder Merete Clausen og projektleder??. Arbejdsgrupper: Der nedsættes en arbejdsgruppe for hver hjemmehjælpsgruppe, med undtagelse af Ammershøjgruppen, som var projektgruppen i kulturforandringsprojektet. Aftenvagten og sygeplejerskerne bliver fordelt i de øvrige 4 grupper (planlægges af projektgruppen) har til ansvar at sikre den konkrete implementering af projektet i gruppen og skal sikre koordination af uddannelsesforløbet. skal samarbejde med projektgruppen og skal sikre underretning af forløb og resultater til projektgruppen. Arbejdsgruppens deltagere: Gruppeleder, 2 medarbejderrepræsentanter, projektmedarbejder Merete Clausen, repræsentant fra fys/ergo. Ad hoc deltagelse: Der kan undervejs i implementeringsforløbet være behov for ad hoc deltagelse som for eksempel kommunikationskonsulenter. 7. Tidsramme Det samlede implementeringsforløb berammes til 1 år - med start 1. juni Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for den samlede implementeringsproces. Projektgruppen udarbejder en detailplan - der løbende justeres. 8. Økonomi/ressourcer Økonomien i uddannelsesforløbene: Coaching og motivationspædagogik: Tilbud indhentet af Orbicon/Psykolog Susanne Kronberg Kroner: Ressourcer/tid: Bemærkninger: kr. x kr. 4 dages uddannelsesforløb - 20 personer pr. hold inkl. forberedelse og hotline - inkl. løntilskud og Side 5 af 6

6 refusion (Beløbet skal justeres - da jeg ikke helt forstår alle posterne!) kr. x kr. Gruppetræningsforløb - træning i coaching i mindre grupper - fastholdelse af læringen xx kr. Vikarer?? xx kr. xx kr. xx kr. Tid til coaching af borgerne - oprettelse af mål og handleplaner Øget brug af hjælpemidler Revisiteringer 9. Evaluering Projektet skal løbende evalueres og justeres, hvilket projektgruppen skal sikre i samarbejde med arbejdsgrupperne, men afslutningsvist vil hele forløbet og resultaterne blive evalueret, med henblik på om der overordnet skal ske ændringer i den nye praksis omkring hverdagsrehabilitering. Projektgruppe og styregruppe vil sammen forestå den samlede evaluering. Side 6 af 6

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere