Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej Tinglev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev"

Transkript

1 Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej Tinglev Årsrapport pr

2 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen Foreningens regnskabsår er Hovedaktivitet og formål er at drive golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter. Årets tilgang af nye medlemmer har været på et tilfredsstillende niveau, og året sluttede med et højere medlemstal end ved udgangen af I det kommende år er det fortsat vores udfordring at øge medlemstallet for at udvikle golfklubben og imødegå den naturlige medlemsafgang. Klubben havde færre gæstespillere i 2014, men den gennemsnitlige greenfee pr. gæst var højere i 2014 sammenlignet med Indtægterne fra gæstespillere forventes at stige svagt i Indtægterne fra sponsorer faldt i 2014, og der er forventninger om, at sponsorindtægterne vil udvise en beskeden stigning i det kommende år. I årets løb har der været arbejdet videre med klubbens drifts og handleplan. De fremadrettede planer er tilpasset, så kommende års investeringer vil kunne holdes inden for det nuværende økonomiske grundlag. Der planlægges således ikke optagelse af ny finansiering. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at de planer, der er skitseret i drifts og handleplanen, vil kunne realiseres gennem målrettet og styret drift. Formandens beretning for 2014 vil være at finde på klubbens hjemmeside fra begyndelsen af februar På generalforsamlingen vil formanden fremhæve udvalgte afsnit fra beretningen. Årsregnskabet er udarbejdet af Sønderjyllands Golfklub på grundlag af bogføringen. Uge Hedegaard, den 19. januar 2015 Klaus Kristensen Poul Møller Anne Lene Søndergaard John Rissberg Jesper Kraak Birgitte Bergmann

3 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sønderjyllands Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Sønderjyllands Golfklub for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aabenraa, den 19. januar 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jon Midtgaard statsaut. revisor

4 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for Sønderjyllands Golfklub for 2014 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter og udgifter Der foretages indregning i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Bygninger og baneanlæg, driftsmateriel, vandingsanlæg, inventar samt bagskabe måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger på bygninger og baneanlæg, driftsmateriel samt bagskabe over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger og baneanlæg Baneudstyr Bagskabe Vandingsanlæg Driftsmateriel Inventar IT Udstyr Aktiver under kr. 50 år 6 år 10 år 12 år 5 år 10 år 3 år Udgiftsføres i anskaffelsesåret Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris svarende til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december. Noter Indtægter: 1 Kontingenter og indm.gebyr Green fee Aktiviteter Reklameindtægter, netto Lokaleindtægter Tilskud, Aabenraa kommune Udlejning golfbiler Indtægter i alt Udgifter: 6 Personaleudgifter Baneudgifter Ejendoms drift Administrationsomkostninger Øvrige omkostninger Finansiering netto Afskrivninger Udgifter i alt Indtægter Udgifter Nettoresultat

6 Balance pr. 31. december. AKTIVER Noter Anlægsaktiver 13 Ejendomme inkl. baneanlæg Driftsmateriel Vandingsanlæg Baneudstyr IT Udstyr Inventar Bagskabe Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Saldo primo Tab indskud med afdrag Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser Langfristet gæld 22 Kapitalindskud fra medlemmer Deposita, bagrumsskabe m.v Kassekredit Sydbank Lån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Huslejedepositum Anden gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7 Noter til årsregnskabet Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Kontingenter og indmeldelsesgebyr Kontingenter Indmeldelsesgebyr Aktiviteter Turneringer Sønderjylland Open / Tour Sønderjylland Reklameindtægter Sponsorkontrakter m.v Company Days Banereklameudgifter Lokaleindtægter Bagrum og skabe P plads, Golf carts m.v Gebyr v/aftale om leje af skabe mv Tilskud, Aabenraa Kommune Medlemstilskud Lokaletilskud Regulering lokaletilskud foregående år Personaleudgifter Banepersonale Sekretariat Trænerhonorar Pedelløn Kørsels og telefongodtgørelse Kursusudgifter m.m ATP, AES og AER Pensionsbidrag Andre personaleomkostninger Datalønsudgifter Løntilskud og refusion Regulering hensat feriepengeforpligtelse

8 Note 7 Note 8 Note Baneudgifter Vandafgift Elektricitet og fyringsolie Gødning og kemikalier Muldjord, sand, frø m.m Baneforbedringer Reparation af maskiner m.v Benzin og olie Forsikringer Vedligeh. af vandingsanlæg Vedligeh. bygninger/træningsbane Småanskaffelser Driving range og træningsbolde Materialetilskud Konsulenter m.m Beplantning Ejendomsdrift Renovation m.v Rengøringsmidler m.v Vedligeholdelse Momsregulering, bygning Småanskaffelser Driving range og træningsbolde Materialetilskud Elektricitet Rengøringshjælp Forsikringer/ejendomsskat Lejeindtægt m.v Administrationsomkostninger Tryksager Porto Telefon og internet Annoncer og markedsføring Kontingent DGU Repræsentation Generalforsamling Mødeudgifter Adm. godtgørelser til bestyrelsen Udvalgsturnering Telefon og kørselsgodtgørelse Småanskaffelser og kontorartikler Databehandling m.m Øvrige omkostninger

9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Note 14 Note Øvrige omkostninger Nye medlemmer Medlemshvervning Elite, hold og individuelt Danmarksturneringshold m.v Juniorafdeling Finansiering netto Renteudgifter Renteindtægter m.v Låneomkostninger Afskrivninger Ejendomme Vandingsanlæg Baneudstyr Tab/gevinst ved salg Driftsmateriel Inventar IT Udstyr Aktiver u/ kr Ejendomme inkl. baneanlæg Saldo primo Årets tilgang Årets afskrivning Driftsmateriel Saldo primo Årets tilgang Årets afgang Årets afskrivning Vandingsanlæg Saldo primo Årets afskrivning Note 16 Baneudstyr Saldo primo Årets tilgang Årets afgang Årets afskrivning

10 Note 17 Note 18 Note 19 Note 20 Note 21 Note 22 Note 23 Note IT Udstyr Saldo primo Årets tilgang Årets afgang Årets afskrivning Inventar Saldo primo Årets tilgang Årets afskrivning Bagskabe Saldo primo Likvide beholdninger Kontantbeholdning Hensættelser Saldo pr Regulering hensat feriepengeforpligtigelse Kapitalindskud, medlemmer Saldo primo Tilbagebetalt i perioden Lån Nykredit Låneomkostninger Anden gæld Feriepenge Forudbetalinger Omkostninger A skat, ATP, AM bidrag og moms Note 25 Sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for alt mellemværende med Sydbank A/S er der afgivet pant i følgende aktiver: I ejendomme inkl. baneanlæg og vandingsanlæg, der har en bogført værdi på tkr., er der tinglyst pantebreve på i alt tkr.

11 Til sikkerhed for alt mellemværende med Nykredit A/S er der afgivet pant i følgende aktiver: I ejendomme inkl. baneanlæg og vandingsanlæg, der har en bogført værdi på tkr., er der tinglyst pantebreve på i alt tkr.

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere