Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4"

Transkript

1

2 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. oktober september Balance pr. 3. september 213, aktiver 7 Balance pr. 3. september 213, passiver 8 Noter 9 1

3 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober september 213. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 213. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Henne, den 27. oktober 213 Bestyrelsen Ole Kjær Lars Brink Martin Kristenssen formand Jytte Lauridsen Kjeld Høj Knud Dalgaard Hansen Claus Clausen 2

4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne af Henne Golfklub Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Henne Golfklub for perioden 1. oktober september 213, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. for året 213/14 er ikke omfattet. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne og almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Klubbens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for klubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 213 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for perioden 1. oktober september 213 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hvide Sande, den 27. oktober 213 Revisionsfirmaet Jesper Clausen Jesper Clausen Registreret revisor 3

5 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Foreningsoplysninger Foreningen Henne Golfklub Hennebysvej 3 DK 6854 Henne Telefon Fax Hjemmeside Hjemstedskommune hennegolfklub.dk Varde Bestyrelse Ole Kjær (formand) Knud Dalgaard Hansen Martin Kristensen Claus Clausen Jytte Lauridsen Lars Brink Kjeld Høj Revision Revisionsfirmaet Jesper Clausen Nørregade 78 DK 696 Hvide Sande Bank Nr. Nebel Sparekasse Bredgade 46 DK 683 Nr. Nebel 4

6 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Golfklubbens vedtægter og almindeligt anerkendt regnskabspraksis, dog udgiftsføres forbedringer af golfbanen straks. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Indtægter medregnes i det år, som indtægten vedrører. Øvrige indtægter og omkostninger Øvrige indtægter og omkostninger medregnes i det år, som beløbene vedrører. Balancen Baneforhold Omforandring af bane udgiftsføres over resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Maskiner og inventarer Maskiner og inventarer måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages efter en vurdering en økonomisk levetid på aktiverne på 8 år. Køb af maskiner og inventarer med en anskaffelsessum på under 12.3 kr. pr. enhed udgiftsføres i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum. Varelager Varelager måles efter FIFO metoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Likvide konti Omfatter kassebeholdning og indeståender i Nr. Nebel Sparekasse med flere. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen 5

7 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Resultatopgørelse for 1. oktober september /13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. Kontingenter Indskud 2 Green-fee Match-/Reklame- og sponsoroverskud Tilskud fra Varde Kommune Dækningsbidrag varesalg Diverse indtægter / salg af nøgler Indtægter I alt Lønninger og personaleomkostninger Banens drift inkl. anlægsomkostninger Leje af bane og bygninger Medlemsaktiviteter Maskindrift Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Afskrivninger og afdrag Nykredit Hensat til nyanskaffelser 35 Udgifter I alt Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat (- = underskud) Der disponeres således: Overført indev. år / modregnet i egenkapital

8 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Balance pr. 3. september /13 211/12 213/14 Aktiver Note kr. t.kr. t.kr. Jordareal Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt Aktier Nom kr. i Henne Golfbane A/S Gældsbrev Nom kr. i Henne Golfbane A/S Finansielle anlægsaktiver I alt Anlægsaktiver I alt Varelager Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver I alt Aktiver i alt

9 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Balance pr. 3. september /13 211/12 213/14 Passiver Note kr. t.kr. t.kr. Egenkapital primo Årets resultat (- = underskud) Afskrivning = afdrag Nykredit Hensat til nyanskaffelser 35 Egenkapital I alt Lånebeviser Nykredit Langfristede gældsforpligtelser I alt Nykredit der forfalder inden 1 år Mellemregning Henne Golfbane A/S Skyldige sociale bidrag Skyldige omkostninger Sponsorater, forudbetalte 2 87 Kortfristede gældsforpligtelser I alt Gældsforpligtelser I alt Passiver i alt

10 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Noter 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 1 Kontingenter Senior LD senior Junior Ynglinge Par Passive medlemmer Prøve medlemmer Kontingent vinter 3 Flex medlemmer Medlemmer pr. 3. september 213 er 47 mod 496 og mod 555. Passive medlemmer Long distance medlemmer Fuldtid medlemmer Junior og ynglinge 24 8 Fleks medlemmer Prøve medlemmer 5 4 Par 3 bane 7 I alt Indskud Senior Ægtepar Ynglinge Øvrige indskud 3 Green-fee Green-fee 18 huller Green-fee Par Rabatbilletter Medlems rabatbillet Øvrig bane indtægter (sommerhuse) Udlejning af bagskabe Udleje af golfbiler

11 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Noter 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 4 Match-/Reklame- og sponsoroverskud Match-fee indtægter Udgifter ved matcher Sponsorindtægter Gave fra anonym giver 1 Udgifter vedr. sponsorer Hul sponsorer Sponsorater andel, nyt klubhus Sponsorat, nyt klubhus 1 Sponsorer skilte eksl. moms Indtægter ved Henne ugen Udgift do (telt, gaver, proviant, drikkevarer) Henne ugen gav et samlet overskud på kr. i Henne ugen gav et samlet overskud på kr. i Henne ugen gav et samlet overskud på kr. i Henne ugen gav et samlet overskud på kr. i 21 Indtægt ved egen Company day Udgift ved egen Company day Match-/Reklame- og sponsoroverskud Dækningsbidrag varesalg Omsætning Omsætning Køb af øl, vand og vin mv Varelager primo Varelager ultimo Vareforbrug Dækningsbidrag varesalg Dækningsbidrag øl/vand/vin mv. i procent 55,9 59,2 57, 1

12 Noter Henne Golfklub Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 6 Lønninger og personale omkostninger Lønninger Skyldig løn og feriepenge, primo Skyldig løn og feriepenge, ultimo Pensionsbidrag Kørselsgodtgørelse Lønrefusioner - 31 ATP - bidrag FIB-, AER- & AES- bidrag, netto EDB udgifter, løn Personaleudgifter, kurser mm Barselsfond Forsikring Blåvandshuk Golfklub Banens drift inkl. anlægsomkostninger Vedligeholdelse af klubhus Vedligeholdelse af personaleafdeling Vedligeholdelse af maskinhus Fyringsolie til maskinhus Diverse vedrørende bane 13 1 Vedligeholdelse af banen m.m Udgifter ved baneændring Gødning Køb af sand og frø m.v Småanskaffelser Vand Rengøring, vask vinduer og renovation Forsikring, bygninger Ejendomsskat

13 Noter Henne Golfklub Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 8 Medlemsaktiviteter Udgifter til faxeudvalg Udgifter til eliteudvalg 1 Udgifter til begynderudvalg Udgifter til bestyrelse, kurser Udgifter til medlemmer, åbent hus, Hole Inn One Udgifter til junior, netto Generalforsamling Maskindrift Benzin Diesel Vægtafgift og forsikring Reparation og vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser u/12.3 kr. pr enhed Leje af maskiner Salgsomkostninger mv. Annoncer Repræsentation Messe/udstilling Dekoration (blomster) Jubilæer Administrationsomkostninger Abonnementer, Webhotel mv Edb, golfbox Edb, øvrig software Forsikringer Kontingent DGU Kontingent i øvrigt Kontorartikler Scorekort Kursusudgifter Porto og gebyrer m.m Revision Rådgivning Telefon, fax og internet Andre udgifter 81 3 Tidsbestilling

14 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Noter 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 12 Afskrivninger Driftsmidler Afdrag Nykredit = afskrivning Finansielle indtægter Renteindtægt, Nr. Nebel Sparekasse Renteindtægt, gældsbrev Henne Golfbane A/S Renteindtægt, i øvrigt Finansielle udgifter Renteudgift, Nykredit Renteudgift, mellemregning Henne Golfbane A/S Renteudgift, i øvrigt, lånebeviser mv Jordareal Saldo primo Driftsmidler og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang, indeværende år 69 Afgang, indeværende år Anskaffelsessum pr. 3. september Afskrivning, primo Årets afskrivning Afskrivning afhændede driftsmidler Afskrivning pr. 3. september Saldo pr. 3. september

15 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Noter 212/13 211/12 213/14 Note kr. t.kr. t.kr. 17 Likvide beholdninger Kassebeholdning Indestående i Nr. Nebel Sparekasse Kreditkort Nykredit, Tilpasningslån F1 Afdrag, der forfalder efter 5 år Afdrag, der forfalder efter 1 år til 5 år Langfristet del Afdrag, der forfalder inden 1 år Nykredit i alt Kursværdi 3/9 udgør Skyldige sociale bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldig ATP Feriepengeforpligtelser, afsat Sponsorater modtaget Modtaget, eksklusiv moms Afholdt indeværende år, skønnet Afholdt primo

16 15 Henne Golfklub Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr.

Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Resultatopgørelse for året 2014 Budget Note 2014 2013 2014 kr. kr. kr. Kontingentindtægter og indmeldelsesgebyr 7.448.768 6.935.013 7.250.621 Salg af lektioner 242.909 241.497 230.000 Bane, greenfee m.v.

Læs mere

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår)

VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11. Årsrapport. 2012/2013 (48. regnskabsår) 0 0 VESTERVIG FJERNVARMESELSKAB A.m.b.A CVR-nr. 63 19 51 11 Årsrapport 2012/2013 (48. regnskabsår) Resultatbudget 2013/2014 Indhold Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014

Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78 99 17. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Gilleleje Golfklub CVR-nr. 63 78

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2011 (3. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS

Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Torben Utzon Revision Registrerede Revisorer ApS Strandgaarden Badehotel ApS Strandvejen 8 9940 Læsø -------------- CVR-nr. 31 87 81 79 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere