Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål"

Transkript

1 1 Energi & Indeklima Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål Esbjerg er en grøn kommune Vi sparer på energien og skåner klimaet

2 2 Forord Energi & Indeklima henvender sig til energiansvarlige og brugere i Esbjerg Kommunes bygninger og lejemål. Energi & Indeklima fokuserer på optimal brug af energi samt et godt indeklima, og på hvordan man som ansat og bruger selv kan yde en indsats for at reducere energiforbruget. Energi & Indeklima er samtidig et vigtigt redskab for det driftspersonale, der betjener de mere og mere intelligente automatikanlæg, der styrer og regulerer de ofte komplicerede varme-, ventilationsog belysningsanlæg i kommunens bygninger. Anlæg der er et redskab til energieffektivisering og fastholdelse af opnåede energibesparelser. Energi & Indeklima udleveres til kommunens energi- og driftsansvarlige, er tilgængelig for ansatte og kan hentes på EK nettet samt kommunens hjemmeside. Fornuftigt forbrug på ethvert niveau er stadig det bedste og billigste initiativ der kan tages for at strække de knappe og dyre energiresurser. Det er et lille bidrag til at løse et voksende globalt problem.

3 3 Indholdsfortegnelse Energi & Indeklima i Esbjerg Kommune Overordnet politik. 4 Metoder til optimal brug af energi. 5 Hvordan bruger vi energien. 6 - Energistyring Varme med driftsværdier. 6 - El. 8 - Vand. 9 Indeklima.. 10 Brugernes indflydelse på forbruget. 11 Energiforsyning. 12

4 4 Overordnet politik Esbjerg Kommune har gennem de sidste 35 år arbejdet aktivt med at reducere energiforbruget. Det hidtidige mål om inden år 2005 at reducere CO 2 udledningen med 20 % i forhold til 1988 er opfyldt i Esbjerg Kommunes bygninger. Også efter år 2005 er der arbejdet aktivt med energibesparelser. Den overordnede politik er angivet i Klima- og bæredygtighedsplan for Esbjerg Kommune. Målsætningen er at reducere det geografiske område Esbjerg Kommunes samlede CO 2 udledning med mindst 30 % i løbet af de næste 10 år. Målet for virksomheden Esbjerg Kommune er at energiforbruget årligt reduceres med 2 % frem til år 2020 målt som CO 2 udledning. Nærværende retningslinjer for energimæssig brug af kommunale bygninger og lejemål understøtter målene i Klima og Bæredygtighedsplanen.

5 5 Metoder til optimal brug af energi Den overordnede politik angiver målsætningen. Metoderne angiver hvordan målsætningen kan nås og hvordan den enkelte kan bidrage hertil. Opnåede besparelser skal fastholdes. Der er gennem årene opnået store besparelser på energiforbruget. Det er vigtigt at fastholde besparelsen og kontrollere, at der ikke kommer en snigende vækst i forbruget. Erfaringer skal bruges. Gode sparetiltag gentages i nye projekter. Standarder og erfaringer i Esbjerg Kommunes Byggetekniske Standarder anvendes. Bevidstgørelse skal øges. Budget- og energiansvarliges kendskab til energiforbruget skal øges, bl.a. ved øget brug af automatisk forbrugsregistrering og grønt regnskab. Energieffektivisering. Energien skal bruges så effektiv som muligt. Det skal ske ved anvendelse af ny teknologi (CTS), vedligeholdelse af tekniske systemer og uddannelse af driftspersonale. Specielt ved fjernvarmeforsyning skal den tilførte varme udnyttes bedst muligt og stor afkøling tilstræbes. Strafafgift på grund af for lille afkøling skal så vidt muligt undgås. Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger. Tekniske anlæg skal energieffektiviseres og udbygges med automatik, så kun den nødvendige varme og el tilføres. Bygningers klimaskal skal forbedres, så energitab reduceres, og indeklima optimeres. Investeringerne skal være rentable. Finansieringen kan ske ved energilån, der tilbagebetales med besparelsen. Alternativt ved delfinansiering mellem Institutionen, forvaltning og Ejendomme. Energirigtigt indkøb. Ved indkøb skal der anvendes energirigtige produkter. Det gælder kontorudstyr, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, lyskilder, ventilatorer og pumper m.m. Ved bygningsvedligehold skal der bl.a. anvendes energiruder. Ejendomme kan rådgive i forbindelse med energirigtigt indkøb.

6 6 Hvordan bruger vi energien Grundlæggende skal der tilføres den varme og el, der er nødvendig for at opretholde indeklimaet og den ønskede rumtemperatur i brugstiden. Det betyder, at energibesparelser ikke skal ske på bekostning af indeklimaet. Den letteste besparelse - og den der mærkes mindst - er den, der opnås ved at reducere forbruget uden for bygningens brugstid. Energistyring: Hver bygningsadministrator/leder har det overordnede ansvar for at kontrollere energiforbruget. I mange tilfælde er ansvaret videregivet til den energiansvarlige. Det vigtigste element i energistyring er den energiansvarliges løbende kontrol af forbruget og at sammenholde forbruget med budgetter. I bygninger med CTS anlæg registreres el, vand og varmeforbrug automatisk. Der skal arbejdes hen imod at flere bygninger får denne funktion, og at forbrugsregistreringen bliver mere brugervenlig, så data umiddelbar er tilgængelige. Varme: Nødvendig rumtemperatur er primært bestemt af, hvad de pågældende bygninger bruges til. Dog kan forhold som træk og kuldenedfald, betyde at rumtemperaturen må hæves. Påklædning betyder også en del. Varmt tøj om vinteren og køligt om sommeren med høje udetemperaturer. Overtemperaturer, der skyldes forkerte brugervaner og eller dårlig virkende automatik, skal undgås. Uden for brugstiden kan rumtemperaturen reduceres væsentlig. Her er temperaturen bestemt af bygningen og af tiden til genopvarmning efter en natsænkningsperiode. I de fleste større bygninger kan ønskede rumtemperaturer indstilles på bygningens CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). I mindre bygninger må brugere og driftsansvarlige selv sørge for indstilling af lokal varmeautomatik og radiatortermostater. Driftsværdier: Nedenstående rumtemperaturer er fastlagt med projekteringskriterier for indeklima som retningsgivende for værdierne. Lokale type Rumtemperatur vinter (fyringssæson) C Kontorer, storrumskontorer m.m. 21 Konference, auditorium m.m. 21 Cafeteria, kantine m.m. 21 Undervisningslokaler m.m. 21 Børnehaver, institutioner 21 Plejehjem m.m. 22 (tilpasses behovet) Sportshaller, gymnastiksale 17 (tilpasses aktivitet) Birum, depoter m.m. 17 Natsænkning, alle lokaletyper 15-18

7 7 Ved arbejdstids begyndelse, f. x. mandag morgen, er det acceptabelt at rumtemperaturen ligger 1-2 grader lavere. Kan bygningen i kolde perioder ikke genopvarmes efter natsænkning, må niveauet for natsænkningen reduceres. Temperaturer gælder ikke for personale, der arbejder uden for normal brugstid, herunder rengøringspersonale o.a. Træk samt kolde gulve og vægge kan betyde, at rumtemperaturen må hæves lokalt. Årsagen skal klarlægges. Måske skyldes det åbne døre, og måske kan gulve og vægge efterisoleres. Kolde overflader og kuldebroer kan medføre kondens, og det kan være nødvendigt at køre med lidt højere nattemperaturer for at hindre dette. Nødvendig ventilation skal sikres. Om vinteren kan for høje rumtemperaturer medføre lav relativ fugtighed i lokalerne og der føles tørt. Dette kan medføre tørre slimhinder og hovedpine. Rumtemperaturen vil specielt i sommerperioden på grund af solindfald og gratisvarme i mange tilfælde være højere, og det sker, at der bliver for varmt. Generelt etableres der ikke køleanlæg i vore bygninger, og et eventuelt problem med for meget varme må løses på anden vis. Her kan nævnes ventilation, etablering af natkøl med kold udeluft og solafskærmning m.m. Solafskærmning skal primært etableres udvendigt, så varmen ikke slipper ind i bygningen. Gardiner kan trækkes for, og det skal gøres, inden skaden er sket, måske inden man går hjem om aftenen. Tekniske driftstemperaturer: Varmt brugsvand: C Blandet vand til brusere C Der vil kun i meget specielle tilfælde være problemer med legionella ved disse temperaturer. Tilfældene løses individuelt. Hvis der er behov for at hæve temperaturen i perioder, skal der tages højde for skoldningsfare. I køkkener og specialtilfælde kan der være behov for højere temperaturer. Svømmebade: 27 C Er der behov for højere temperaturer aftales dette i det enkelte tilfælde. Det kan være ved handicap- og spædbørnssvømning. Af hensyn til minimering af varmetab og fugtafgivelse fra bassiner er det vigtig, at rumtemperaturen holdes 0,5 til 1,5 C højere end vandtemperaturen. Mekanisk Ventilation: Der bruges energi til drift af ventilationsanlæg, el til drift af ventilatorer og varme til opvarmning af luft. Anlæg skal derfor kun køre når der er behov for luftudskiftning. Udsugningsventilatorer. Hvis der er manuel betjening, bør denne suppleres med urstyring. Ventilationsanlæg. Indblæsningstemperaturen skal holdes under rumtemperaturen, evt. 19. Hvis indblæsningstemperaturen er højere end rumtemperaturen, reduceres ventilationseffektiviteten, idet den friske luft bliver hængende under loftet og ikke kommer ned i opholdszonen.

8 8 Luftmængde. Luftmængden skal tilpasses behovet. Luftmængden kan måske reduceres bl.a. fordi der ikke længere ryges, eller fordi brug af lokaler er ændret. Styring af større anlæg kan udbygges, så de styres efter ønsket luftkvalitet. Natkøl. Automatik for styring af ventilationsanlæg kan udbygges med funktion for natkøl. Det vil sige, at bygningen køles ned om natten ved indblæsning af kold udeluft. Det skal sikres, at anlæg kun er i drift, hvis udetemperaturen er nogle grader lavere end rumtemperaturen, og at der ikke samtidig utilsigtet tilføres varme til radiatorer eller ventilationsanlæg. Renovering. Ved renovering af anlæg skal der fokuseres på stor varmegenvinding, anvendelse af energisparemotorer og udbygning af automatik med behovsstyring. Service. Alle ventilationsanlæg skal serviceres, og det skal sikres at filtre skiftes med passende mellemrum. El: Som under varme skal der grundlæggende kun tilføres den el-energi, der er brug for. Kontormaskiner, PCere, automater m.m. skal så vidt muligt være slukket udenfor brugstiden. Alternativt skal standby forbrug være så lavt som muligt. Der må ikke genbruges energislugere så som gamle køleskabe, frysere og kaffemaskiner m.m. i kommunens skoler og institutioner. Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a.: Belysningsanlæg Udendørs belysning Kontormaskiner, PCere, automater m.m. Udsugningsventilatorer Andet På Sydenergi s hjemmeside kan el-forbruget aflæses time for time. Kundenummer og pinkode skal bruges, og disse fremgår af forbrugsafregningen. Virker forbruget højt om natten, kan lidt undren og analyse måske hjælpe. Belysning: Belysningsstyrker vælges med DS 700 som grundlag. Der skal vælges de rigtige armaturer og lyskilder, så energiforbruget minimeres, og lyskvaliteten mht. farve og blænding bliver bedst mulig. Der skal kun bruges kunstigt lys hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften. Belysningsanlæg kan udbygges med styringer i form af lys- og bevægelsesfølere. Eventuelt kan automatisk lysstyring ske via CTS anlægget, så lyset slukkes, når der ikke er aktivitet i et område. Ved renovering af belysningsanlæg skal anlæggene udstyres med automatik, så styring svarer til nutidig standard.

9 9 Vand: For Esbjerg Kommune er vand en knap ressource. Derfor skal vandforbrug minimeres og spild undgås. Nogle gode retningslinjer og råd er: Kontroller forbruget jævnligt. Undersøg årsagen, hvis der er forbrug om natten. Anvend vandbegrænsende armaturer og brusere. På grund af legionella problematikken skal der ikke anvendes sparebrusere med luftindblanding. Anvend toiletter med lille vandforbrug. (stort og lille skyl) Køb vaskemaskiner og opvaskemaskiner med lille vandforbrug Kontroller anlæg for utætheder, og undgå dryppende haner og løbende toiletter. I større bygninger med CTS anlæg kan forbrugskurver benyttes til sporing af forbrug uden for normal brugstid. Det indikerer ofte en utæthed i skjulte rør. I andre bygninger kan kondensdryp fra vandrør og fugtpletter tyde på utætheder. Konstateres utætheder, skal disse hurtig udbedres. I køkkener, vaskerier, svømmebade og steder med stort vandforbrug skal al ukontrolleret forbrug undgås. Vand må ikke bruges til teknisk køling.

10 10 Indeklima Indeklima og fornuftig brug af energi er to sider af samme sag, nemlig at opnå et godt indeklima med lavest muligt energiforbrug. Her kommer nogle gode råd: Fugt. En stor del af indeklimaproblemer skyldes fugt, enten udefra kommende eller på grund af høj fugtudvikling i lokalet og for dårlig udluftning. Konstateres utætte tage eller andet, der medfører opfugtning af bygningskonstruktioner, skal utætheden hurtigst muligt udbedres og følgeskaderne afhjælpes. Kondens. Der kan udvikles kondens på kolde ydervægge og bag ved skabe eller andet, der hindrer god luftcirkulation. Luftcirkulation skal sikres, og måske skal rumtemperaturen hæves eller ventilation etableres. Skimmelsvamp. Fugtige bygningsdele kan være grobund for skimmelsvamp. Undgå at placere møbler eller lignende op ad kolde ydervægge. Fugt forneden på termoruder tyder på dårlig ventilation. Opfat muggen luft som varsel på skimmel. Udluftning. Manuel udluftning sker bedst ved kraftig udluftning i en kort periode. På den måde udskiftes luften uden at bygningsdele nedkøles. Helst skal radiatorer lukkes i udluftningsperioden. Rengøring. Installationer så som lysstofrør, radiatorer, filtre, emhætter m.m. bliver ineffektive, hvis de ikke rengøres, ligeledes køleskabe og frysere med nullermænd på bagsiden og manglende afrimning. Teknisk rengøring er ligeså vigtig som almindelig rengøring. Lugt. Undgå så vidt muligt lugtudviklende processer i rum med personophold. I givet fald skal der etableres punktudsug, så lugten fjernes ved kilden. Overtemperaturer. I mange tilfælde vil solindfald og høje udetemperaturer betyde, at rumtemperauren bliver for høj. Det vigtigste er at fjerne årsagen. Det vil sige, varmen skal holdes ude af bygningen. Tit er skaden sket, inden man møder om morgenen, og derfor skal gardiner trækkes for om aftenen. Det mest effektive er at etablere udvendig solafskærmning med automatisk styring

11 11 Brugernes indflydelse på forbruget Personale og brugere har ofte stor indflydelse på energiforbruget i en bygning. Hvis man ikke er opmærksom, kan der let opstå et overforbrug. Fx hvis det bliver for varmt, eller hvis man glemmer at slukke lyset, når dagslys er tilstrækkelig eller når et lokale forlades. En overtemperatur på 1 grad i rumtemperatur eller vandtemperatur medfører 5-6 % øget energiforbrug. De fleste nye bygninger er så velisolerede, at der ved normalt brug hurtigt bliver for varmt, selvom der automatisk lukkes ned for varmen. Derfor oplever man ofte o og kold radiator, hvilket er normalt. Når udetemperaturen falder, følger rumtemperaturen normalt med ned til 21 o. Det opfattes af nogle som problematisk og kan give anledning til klager. Løsningen er ikke at skrue op for varmen men at vurdere på forholdene, herunder om påklædningen svarer til årstiden. For kraftig udluftning om morgenen i kolde perioder køler bygningen så meget ned, at der ikke kan opnås termisk komfort, når personalet møder på arbejde. Man fyrer for gråspurvene. Derfor gælder hovedreglen: Udluftning gennem vinduer skal være hurtig og effektiv - fx maksimum 5 min. så inventar og vægge ikke bliver afkølet. Helst skal radiatorer samtidig være lukket. Undgå unødig belastning af rumluften med ildelugtende skraldespande og askebægre, der ikke bliver tømt. Det er dyrt at ventilere forurenet luft. I bygninger med naturlig ventilation er det vigtigt, at brugerne er bevidste om systemet, og at de aktivt benytter det korrekt. Der skal kun bruges kunstigt lys, hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a. belysningsanlæg, kontormaskiner, PCere, automater, udsugningsventilatorer m.m. Som sidegevinst til fornuftigt brug af energi og rigtig betjening af tekniske anlæg vil der næsten altid opnås et godt indeklima.

12 12 Hvor kommer energien fra El: Esbjerg Kommune køber el på den nordiske elbørs Nordpool via en børsmægler og Indkøbskontoret. Strømmen leveres via Syd Energis net. Syd Energi opkræver afgifterne til staten. El produceres som den primære energikilde på Esbjergværket der var et af verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker ved opførelsen. Men CO 2 -udledningen er stor. Røgrensningen opsamler næsten alle partikler og svovlet indgår i en produktion af gips. Asken genbruges til cementproduktion og gipsen bruges til fabrikation af plader til byggebranchen. Kul er relativt billigt og der er rigelige forekomster rundt omkring i verden. Overskudsvarmen fra el-produktionen benyttes til opvarmning i Esbjerg, Fanø og Varde. I Bramming og Ribe produceres der el i gasdrevne fjernvarmeanlæg. Desuden produceres der el i L90- forbrændingsanlægget i Måde. Når vinden blæser kan vindmøller levere omkring 15 % af elforbruget. Via det internationale forsyningsnet modtager vi også el produceret fra vandkraft i Norge og Sverige og atomkraft i Sverige og Tyskland. Miljømæssigt giver de alternative energikilder små belastninger af atmosfæren. Derimod giver hver kulproduceret kilo-watttime (kwh) et stort CO 2 bidrag til atmosfæren. Det resulterer i, at Danmark er et af verdens mest CO 2 -forurenende industrilande pr indbygger.

13 13 Varme: Mere end 95 % af bygningerne i Esbjerg forsynes med kraftvarme fra Esbjergværket og affaldsforbrændingen. Desuden kan der leveres varme fra en havnevirksomhed til nettet. Det regnes som alternative energikilder. Det er en stor miljøgevinst, da det erstatter de 8 oprindelige lokale varmeværker, der i dag fungerer som spidsbelastningscentraler. Disse opvarmes med olie og gas. I Ribe og Bramming er der et fjernvarmenet, der forsynes med varme fra naturgasforbrænding. I Ribe afbrændes desuden biogas og træflis. I Gørding har man fjernvarme med flis som brændsel. I områder uden kraftvarme er den typiske varmekilde gas og olie. Få steder er der suppleret med biobrændsler samt jord- og solvarmeanlæg.

14 14 Vand: Vandforbruget er faldet kraftigt i Esbjerg i takt med montering af forbrugsmålere og stigende afgifter. Alligevel har der været forsyningsproblemer, fordi et stort antal boringer er lukket på grund af forureninger i Esbjerg området. Derfor har det været nødvendigt at anlægge en ny ca. 35 km lang vandledning fra Holsted til Esbjerg. Ledningen blev taget i brug i foråret Vandet føres frem til de eksisterende vandværker, hvor det renses og fordeles. De øvrige byer i kommunen forsynes fra lokale vandværker. Spildevandet fra Esbjerg renses på rensningsanlæggene Øst og Vest, inden det ledes ud i Vadehavet. De øvrige byer har lokale rensningsanlæg, der leder det rensede vand til nærliggende vandløb og åer. Det koster energi at pumpe vandet, at rense det, at sende det ud til brugerne og at fjerne det igen. Hos brugerne opvarmes en stor del af vandet. Derfor skal vandet bruges med omtanke. Rensningen er ikke fuldstændig. Men alligevel kan der bades ganske tæt på Esbjerg havn, hvor det rensede spildevand ledes ud i Vadehavet.

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

20 gode råd der sparer vand og varme

20 gode råd der sparer vand og varme 20 gode råd der sparer vand og varme Få besøg af din VVS Mester og tjen penge 4 ud af 5 bruger for mange penge på opvarmning. Med et gratis Mestertjek får du overblik over, hvor der er penge at spare.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngaardsholmsvej 57E 9000 Aalborg 851-282351-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 32 m³ vand 1120 kr. 8860 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 6 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001430 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gydeagervej 11 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013668 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Tungelundskolen. Projektkatalog. Answers for energy Tungelundskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Bygninger... 5 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer...

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 9 Adresse: Rojumvej 34 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024652-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12740 kwh Fjernvarme 66 kwh Elvarme, -833 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gråbrødre Kirke Str. 3 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-036259 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-021471-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Øsby Stadionvej 103 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014002 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen

Grejsdalsparken. Ulrik Faarup Sørensen Grejsdalsparken Ulrik Faarup Sørensen Behov At opnå administrations og driftsbesparelser ved udarbejdelse af fordelingsregnskab gennem ét intelligent system til håndtering af Energi Overvågning så energispild

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere