Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål"

Transkript

1 1 Energi & Indeklima Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål Esbjerg er en grøn kommune Vi sparer på energien og skåner klimaet

2 2 Forord Energi & Indeklima henvender sig til energiansvarlige og brugere i Esbjerg Kommunes bygninger og lejemål. Energi & Indeklima fokuserer på optimal brug af energi samt et godt indeklima, og på hvordan man som ansat og bruger selv kan yde en indsats for at reducere energiforbruget. Energi & Indeklima er samtidig et vigtigt redskab for det driftspersonale, der betjener de mere og mere intelligente automatikanlæg, der styrer og regulerer de ofte komplicerede varme-, ventilationsog belysningsanlæg i kommunens bygninger. Anlæg der er et redskab til energieffektivisering og fastholdelse af opnåede energibesparelser. Energi & Indeklima udleveres til kommunens energi- og driftsansvarlige, er tilgængelig for ansatte og kan hentes på EK nettet samt kommunens hjemmeside. Fornuftigt forbrug på ethvert niveau er stadig det bedste og billigste initiativ der kan tages for at strække de knappe og dyre energiresurser. Det er et lille bidrag til at løse et voksende globalt problem.

3 3 Indholdsfortegnelse Energi & Indeklima i Esbjerg Kommune Overordnet politik. 4 Metoder til optimal brug af energi. 5 Hvordan bruger vi energien. 6 - Energistyring Varme med driftsværdier. 6 - El. 8 - Vand. 9 Indeklima.. 10 Brugernes indflydelse på forbruget. 11 Energiforsyning. 12

4 4 Overordnet politik Esbjerg Kommune har gennem de sidste 35 år arbejdet aktivt med at reducere energiforbruget. Det hidtidige mål om inden år 2005 at reducere CO 2 udledningen med 20 % i forhold til 1988 er opfyldt i Esbjerg Kommunes bygninger. Også efter år 2005 er der arbejdet aktivt med energibesparelser. Den overordnede politik er angivet i Klima- og bæredygtighedsplan for Esbjerg Kommune. Målsætningen er at reducere det geografiske område Esbjerg Kommunes samlede CO 2 udledning med mindst 30 % i løbet af de næste 10 år. Målet for virksomheden Esbjerg Kommune er at energiforbruget årligt reduceres med 2 % frem til år 2020 målt som CO 2 udledning. Nærværende retningslinjer for energimæssig brug af kommunale bygninger og lejemål understøtter målene i Klima og Bæredygtighedsplanen.

5 5 Metoder til optimal brug af energi Den overordnede politik angiver målsætningen. Metoderne angiver hvordan målsætningen kan nås og hvordan den enkelte kan bidrage hertil. Opnåede besparelser skal fastholdes. Der er gennem årene opnået store besparelser på energiforbruget. Det er vigtigt at fastholde besparelsen og kontrollere, at der ikke kommer en snigende vækst i forbruget. Erfaringer skal bruges. Gode sparetiltag gentages i nye projekter. Standarder og erfaringer i Esbjerg Kommunes Byggetekniske Standarder anvendes. Bevidstgørelse skal øges. Budget- og energiansvarliges kendskab til energiforbruget skal øges, bl.a. ved øget brug af automatisk forbrugsregistrering og grønt regnskab. Energieffektivisering. Energien skal bruges så effektiv som muligt. Det skal ske ved anvendelse af ny teknologi (CTS), vedligeholdelse af tekniske systemer og uddannelse af driftspersonale. Specielt ved fjernvarmeforsyning skal den tilførte varme udnyttes bedst muligt og stor afkøling tilstræbes. Strafafgift på grund af for lille afkøling skal så vidt muligt undgås. Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger. Tekniske anlæg skal energieffektiviseres og udbygges med automatik, så kun den nødvendige varme og el tilføres. Bygningers klimaskal skal forbedres, så energitab reduceres, og indeklima optimeres. Investeringerne skal være rentable. Finansieringen kan ske ved energilån, der tilbagebetales med besparelsen. Alternativt ved delfinansiering mellem Institutionen, forvaltning og Ejendomme. Energirigtigt indkøb. Ved indkøb skal der anvendes energirigtige produkter. Det gælder kontorudstyr, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, lyskilder, ventilatorer og pumper m.m. Ved bygningsvedligehold skal der bl.a. anvendes energiruder. Ejendomme kan rådgive i forbindelse med energirigtigt indkøb.

6 6 Hvordan bruger vi energien Grundlæggende skal der tilføres den varme og el, der er nødvendig for at opretholde indeklimaet og den ønskede rumtemperatur i brugstiden. Det betyder, at energibesparelser ikke skal ske på bekostning af indeklimaet. Den letteste besparelse - og den der mærkes mindst - er den, der opnås ved at reducere forbruget uden for bygningens brugstid. Energistyring: Hver bygningsadministrator/leder har det overordnede ansvar for at kontrollere energiforbruget. I mange tilfælde er ansvaret videregivet til den energiansvarlige. Det vigtigste element i energistyring er den energiansvarliges løbende kontrol af forbruget og at sammenholde forbruget med budgetter. I bygninger med CTS anlæg registreres el, vand og varmeforbrug automatisk. Der skal arbejdes hen imod at flere bygninger får denne funktion, og at forbrugsregistreringen bliver mere brugervenlig, så data umiddelbar er tilgængelige. Varme: Nødvendig rumtemperatur er primært bestemt af, hvad de pågældende bygninger bruges til. Dog kan forhold som træk og kuldenedfald, betyde at rumtemperaturen må hæves. Påklædning betyder også en del. Varmt tøj om vinteren og køligt om sommeren med høje udetemperaturer. Overtemperaturer, der skyldes forkerte brugervaner og eller dårlig virkende automatik, skal undgås. Uden for brugstiden kan rumtemperaturen reduceres væsentlig. Her er temperaturen bestemt af bygningen og af tiden til genopvarmning efter en natsænkningsperiode. I de fleste større bygninger kan ønskede rumtemperaturer indstilles på bygningens CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). I mindre bygninger må brugere og driftsansvarlige selv sørge for indstilling af lokal varmeautomatik og radiatortermostater. Driftsværdier: Nedenstående rumtemperaturer er fastlagt med projekteringskriterier for indeklima som retningsgivende for værdierne. Lokale type Rumtemperatur vinter (fyringssæson) C Kontorer, storrumskontorer m.m. 21 Konference, auditorium m.m. 21 Cafeteria, kantine m.m. 21 Undervisningslokaler m.m. 21 Børnehaver, institutioner 21 Plejehjem m.m. 22 (tilpasses behovet) Sportshaller, gymnastiksale 17 (tilpasses aktivitet) Birum, depoter m.m. 17 Natsænkning, alle lokaletyper 15-18

7 7 Ved arbejdstids begyndelse, f. x. mandag morgen, er det acceptabelt at rumtemperaturen ligger 1-2 grader lavere. Kan bygningen i kolde perioder ikke genopvarmes efter natsænkning, må niveauet for natsænkningen reduceres. Temperaturer gælder ikke for personale, der arbejder uden for normal brugstid, herunder rengøringspersonale o.a. Træk samt kolde gulve og vægge kan betyde, at rumtemperaturen må hæves lokalt. Årsagen skal klarlægges. Måske skyldes det åbne døre, og måske kan gulve og vægge efterisoleres. Kolde overflader og kuldebroer kan medføre kondens, og det kan være nødvendigt at køre med lidt højere nattemperaturer for at hindre dette. Nødvendig ventilation skal sikres. Om vinteren kan for høje rumtemperaturer medføre lav relativ fugtighed i lokalerne og der føles tørt. Dette kan medføre tørre slimhinder og hovedpine. Rumtemperaturen vil specielt i sommerperioden på grund af solindfald og gratisvarme i mange tilfælde være højere, og det sker, at der bliver for varmt. Generelt etableres der ikke køleanlæg i vore bygninger, og et eventuelt problem med for meget varme må løses på anden vis. Her kan nævnes ventilation, etablering af natkøl med kold udeluft og solafskærmning m.m. Solafskærmning skal primært etableres udvendigt, så varmen ikke slipper ind i bygningen. Gardiner kan trækkes for, og det skal gøres, inden skaden er sket, måske inden man går hjem om aftenen. Tekniske driftstemperaturer: Varmt brugsvand: C Blandet vand til brusere C Der vil kun i meget specielle tilfælde være problemer med legionella ved disse temperaturer. Tilfældene løses individuelt. Hvis der er behov for at hæve temperaturen i perioder, skal der tages højde for skoldningsfare. I køkkener og specialtilfælde kan der være behov for højere temperaturer. Svømmebade: 27 C Er der behov for højere temperaturer aftales dette i det enkelte tilfælde. Det kan være ved handicap- og spædbørnssvømning. Af hensyn til minimering af varmetab og fugtafgivelse fra bassiner er det vigtig, at rumtemperaturen holdes 0,5 til 1,5 C højere end vandtemperaturen. Mekanisk Ventilation: Der bruges energi til drift af ventilationsanlæg, el til drift af ventilatorer og varme til opvarmning af luft. Anlæg skal derfor kun køre når der er behov for luftudskiftning. Udsugningsventilatorer. Hvis der er manuel betjening, bør denne suppleres med urstyring. Ventilationsanlæg. Indblæsningstemperaturen skal holdes under rumtemperaturen, evt. 19. Hvis indblæsningstemperaturen er højere end rumtemperaturen, reduceres ventilationseffektiviteten, idet den friske luft bliver hængende under loftet og ikke kommer ned i opholdszonen.

8 8 Luftmængde. Luftmængden skal tilpasses behovet. Luftmængden kan måske reduceres bl.a. fordi der ikke længere ryges, eller fordi brug af lokaler er ændret. Styring af større anlæg kan udbygges, så de styres efter ønsket luftkvalitet. Natkøl. Automatik for styring af ventilationsanlæg kan udbygges med funktion for natkøl. Det vil sige, at bygningen køles ned om natten ved indblæsning af kold udeluft. Det skal sikres, at anlæg kun er i drift, hvis udetemperaturen er nogle grader lavere end rumtemperaturen, og at der ikke samtidig utilsigtet tilføres varme til radiatorer eller ventilationsanlæg. Renovering. Ved renovering af anlæg skal der fokuseres på stor varmegenvinding, anvendelse af energisparemotorer og udbygning af automatik med behovsstyring. Service. Alle ventilationsanlæg skal serviceres, og det skal sikres at filtre skiftes med passende mellemrum. El: Som under varme skal der grundlæggende kun tilføres den el-energi, der er brug for. Kontormaskiner, PCere, automater m.m. skal så vidt muligt være slukket udenfor brugstiden. Alternativt skal standby forbrug være så lavt som muligt. Der må ikke genbruges energislugere så som gamle køleskabe, frysere og kaffemaskiner m.m. i kommunens skoler og institutioner. Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a.: Belysningsanlæg Udendørs belysning Kontormaskiner, PCere, automater m.m. Udsugningsventilatorer Andet På Sydenergi s hjemmeside kan el-forbruget aflæses time for time. Kundenummer og pinkode skal bruges, og disse fremgår af forbrugsafregningen. Virker forbruget højt om natten, kan lidt undren og analyse måske hjælpe. Belysning: Belysningsstyrker vælges med DS 700 som grundlag. Der skal vælges de rigtige armaturer og lyskilder, så energiforbruget minimeres, og lyskvaliteten mht. farve og blænding bliver bedst mulig. Der skal kun bruges kunstigt lys hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften. Belysningsanlæg kan udbygges med styringer i form af lys- og bevægelsesfølere. Eventuelt kan automatisk lysstyring ske via CTS anlægget, så lyset slukkes, når der ikke er aktivitet i et område. Ved renovering af belysningsanlæg skal anlæggene udstyres med automatik, så styring svarer til nutidig standard.

9 9 Vand: For Esbjerg Kommune er vand en knap ressource. Derfor skal vandforbrug minimeres og spild undgås. Nogle gode retningslinjer og råd er: Kontroller forbruget jævnligt. Undersøg årsagen, hvis der er forbrug om natten. Anvend vandbegrænsende armaturer og brusere. På grund af legionella problematikken skal der ikke anvendes sparebrusere med luftindblanding. Anvend toiletter med lille vandforbrug. (stort og lille skyl) Køb vaskemaskiner og opvaskemaskiner med lille vandforbrug Kontroller anlæg for utætheder, og undgå dryppende haner og løbende toiletter. I større bygninger med CTS anlæg kan forbrugskurver benyttes til sporing af forbrug uden for normal brugstid. Det indikerer ofte en utæthed i skjulte rør. I andre bygninger kan kondensdryp fra vandrør og fugtpletter tyde på utætheder. Konstateres utætheder, skal disse hurtig udbedres. I køkkener, vaskerier, svømmebade og steder med stort vandforbrug skal al ukontrolleret forbrug undgås. Vand må ikke bruges til teknisk køling.

10 10 Indeklima Indeklima og fornuftig brug af energi er to sider af samme sag, nemlig at opnå et godt indeklima med lavest muligt energiforbrug. Her kommer nogle gode råd: Fugt. En stor del af indeklimaproblemer skyldes fugt, enten udefra kommende eller på grund af høj fugtudvikling i lokalet og for dårlig udluftning. Konstateres utætte tage eller andet, der medfører opfugtning af bygningskonstruktioner, skal utætheden hurtigst muligt udbedres og følgeskaderne afhjælpes. Kondens. Der kan udvikles kondens på kolde ydervægge og bag ved skabe eller andet, der hindrer god luftcirkulation. Luftcirkulation skal sikres, og måske skal rumtemperaturen hæves eller ventilation etableres. Skimmelsvamp. Fugtige bygningsdele kan være grobund for skimmelsvamp. Undgå at placere møbler eller lignende op ad kolde ydervægge. Fugt forneden på termoruder tyder på dårlig ventilation. Opfat muggen luft som varsel på skimmel. Udluftning. Manuel udluftning sker bedst ved kraftig udluftning i en kort periode. På den måde udskiftes luften uden at bygningsdele nedkøles. Helst skal radiatorer lukkes i udluftningsperioden. Rengøring. Installationer så som lysstofrør, radiatorer, filtre, emhætter m.m. bliver ineffektive, hvis de ikke rengøres, ligeledes køleskabe og frysere med nullermænd på bagsiden og manglende afrimning. Teknisk rengøring er ligeså vigtig som almindelig rengøring. Lugt. Undgå så vidt muligt lugtudviklende processer i rum med personophold. I givet fald skal der etableres punktudsug, så lugten fjernes ved kilden. Overtemperaturer. I mange tilfælde vil solindfald og høje udetemperaturer betyde, at rumtemperauren bliver for høj. Det vigtigste er at fjerne årsagen. Det vil sige, varmen skal holdes ude af bygningen. Tit er skaden sket, inden man møder om morgenen, og derfor skal gardiner trækkes for om aftenen. Det mest effektive er at etablere udvendig solafskærmning med automatisk styring

11 11 Brugernes indflydelse på forbruget Personale og brugere har ofte stor indflydelse på energiforbruget i en bygning. Hvis man ikke er opmærksom, kan der let opstå et overforbrug. Fx hvis det bliver for varmt, eller hvis man glemmer at slukke lyset, når dagslys er tilstrækkelig eller når et lokale forlades. En overtemperatur på 1 grad i rumtemperatur eller vandtemperatur medfører 5-6 % øget energiforbrug. De fleste nye bygninger er så velisolerede, at der ved normalt brug hurtigt bliver for varmt, selvom der automatisk lukkes ned for varmen. Derfor oplever man ofte o og kold radiator, hvilket er normalt. Når udetemperaturen falder, følger rumtemperaturen normalt med ned til 21 o. Det opfattes af nogle som problematisk og kan give anledning til klager. Løsningen er ikke at skrue op for varmen men at vurdere på forholdene, herunder om påklædningen svarer til årstiden. For kraftig udluftning om morgenen i kolde perioder køler bygningen så meget ned, at der ikke kan opnås termisk komfort, når personalet møder på arbejde. Man fyrer for gråspurvene. Derfor gælder hovedreglen: Udluftning gennem vinduer skal være hurtig og effektiv - fx maksimum 5 min. så inventar og vægge ikke bliver afkølet. Helst skal radiatorer samtidig være lukket. Undgå unødig belastning af rumluften med ildelugtende skraldespande og askebægre, der ikke bliver tømt. Det er dyrt at ventilere forurenet luft. I bygninger med naturlig ventilation er det vigtigt, at brugerne er bevidste om systemet, og at de aktivt benytter det korrekt. Der skal kun bruges kunstigt lys, hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a. belysningsanlæg, kontormaskiner, PCere, automater, udsugningsventilatorer m.m. Som sidegevinst til fornuftigt brug af energi og rigtig betjening af tekniske anlæg vil der næsten altid opnås et godt indeklima.

12 12 Hvor kommer energien fra El: Esbjerg Kommune køber el på den nordiske elbørs Nordpool via en børsmægler og Indkøbskontoret. Strømmen leveres via Syd Energis net. Syd Energi opkræver afgifterne til staten. El produceres som den primære energikilde på Esbjergværket der var et af verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker ved opførelsen. Men CO 2 -udledningen er stor. Røgrensningen opsamler næsten alle partikler og svovlet indgår i en produktion af gips. Asken genbruges til cementproduktion og gipsen bruges til fabrikation af plader til byggebranchen. Kul er relativt billigt og der er rigelige forekomster rundt omkring i verden. Overskudsvarmen fra el-produktionen benyttes til opvarmning i Esbjerg, Fanø og Varde. I Bramming og Ribe produceres der el i gasdrevne fjernvarmeanlæg. Desuden produceres der el i L90- forbrændingsanlægget i Måde. Når vinden blæser kan vindmøller levere omkring 15 % af elforbruget. Via det internationale forsyningsnet modtager vi også el produceret fra vandkraft i Norge og Sverige og atomkraft i Sverige og Tyskland. Miljømæssigt giver de alternative energikilder små belastninger af atmosfæren. Derimod giver hver kulproduceret kilo-watttime (kwh) et stort CO 2 bidrag til atmosfæren. Det resulterer i, at Danmark er et af verdens mest CO 2 -forurenende industrilande pr indbygger.

13 13 Varme: Mere end 95 % af bygningerne i Esbjerg forsynes med kraftvarme fra Esbjergværket og affaldsforbrændingen. Desuden kan der leveres varme fra en havnevirksomhed til nettet. Det regnes som alternative energikilder. Det er en stor miljøgevinst, da det erstatter de 8 oprindelige lokale varmeværker, der i dag fungerer som spidsbelastningscentraler. Disse opvarmes med olie og gas. I Ribe og Bramming er der et fjernvarmenet, der forsynes med varme fra naturgasforbrænding. I Ribe afbrændes desuden biogas og træflis. I Gørding har man fjernvarme med flis som brændsel. I områder uden kraftvarme er den typiske varmekilde gas og olie. Få steder er der suppleret med biobrændsler samt jord- og solvarmeanlæg.

14 14 Vand: Vandforbruget er faldet kraftigt i Esbjerg i takt med montering af forbrugsmålere og stigende afgifter. Alligevel har der været forsyningsproblemer, fordi et stort antal boringer er lukket på grund af forureninger i Esbjerg området. Derfor har det været nødvendigt at anlægge en ny ca. 35 km lang vandledning fra Holsted til Esbjerg. Ledningen blev taget i brug i foråret Vandet føres frem til de eksisterende vandværker, hvor det renses og fordeles. De øvrige byer i kommunen forsynes fra lokale vandværker. Spildevandet fra Esbjerg renses på rensningsanlæggene Øst og Vest, inden det ledes ud i Vadehavet. De øvrige byer har lokale rensningsanlæg, der leder det rensede vand til nærliggende vandløb og åer. Det koster energi at pumpe vandet, at rense det, at sende det ud til brugerne og at fjerne det igen. Hos brugerne opvarmes en stor del af vandet. Derfor skal vandet bruges med omtanke. Rensningen er ikke fuldstændig. Men alligevel kan der bades ganske tæt på Esbjerg havn, hvor det rensede spildevand ledes ud i Vadehavet.

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Svendborg Kommune er en grøn Kommune Vi sparer på energien og skåner miljøet Miljø og Teknik August 2006.

Svendborg Kommune er en grøn Kommune Vi sparer på energien og skåner miljøet Miljø og Teknik August 2006. Energi Svendborg Kommune er en grøn Kommune Vi sparer på energien og skåner miljøet Miljø og Teknik August 2006. Indholdsfortegnelse. Energipolitik i Svendborg Kommune Overordnet politik... 3 Delmål i

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller

Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller Vejledning Energieffektiv drift af svømmehaller Svømmehaller er typisk de kommunale bygninger, som bruger mest energi. Eksempelvis har halvdelen af de danske svømmehaller med et 25 gange 15 meter-bassin

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16 MWh Fjernvarme, 517 kwh el. -4.8 MWh Fjernvarme 5820 kwh Elvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 9 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018472 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE GUIDE Bygningsautomatik og styresystemer 1 INDHOLD BYGNINGSAUTOMATIK OG STYRESYSTEMER... 3 Symptomer på manglende eller defekt bygningsautomatik og styresystemer... 4 OPTIMAL ANVENDELSE AF BYGNINGSAUTOMATIK

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112215 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-075946-001 Adresse Nørrevangsskolen, Rosenkildevej 88 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter. 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stationsvej 6 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018498 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI

Bygning: Bygherre: Rådgiver: Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår Areal: Bygningstype IndeklimaI Bygning: Bygherre: Rådgiver: Lyngby Port Nordea Ejendomme Rambøll Danmark Total Concept method Step 1. Creating the action package Bygningens layout og bygningens brug Bygningens opførelsesår: 1992 Areal:

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Charlie Lemtorp Bolig- ejere Energivejleder i klimaskærm Energivejleder

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sohngårdsholmsvej 57 P 9000 Aalborg 851-028235-009 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 10 Mærkenr 112213 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-056186-001 Adresse Biblioteket, ny del, Stenstuegade 14 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy

Bavnehøj Skolen. Projektkatalog. Answers for energy Bavnehøj Skolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Den almene boligsektor i 2050

Den almene boligsektor i 2050 Den almene boligsektor i 2050 "Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 58 m³ Naturgas, 496 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-016848 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højvangen 2A Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-057045 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Saxes Alle 7 Postnr./by: 4990 Sakskøbing BBR-nr.: 376-020143 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere