Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål"

Transkript

1 1 Energi & Indeklima Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål Esbjerg er en grøn kommune Vi sparer på energien og skåner klimaet

2 2 Forord Energi & Indeklima henvender sig til energiansvarlige og brugere i Esbjerg Kommunes bygninger og lejemål. Energi & Indeklima fokuserer på optimal brug af energi samt et godt indeklima, og på hvordan man som ansat og bruger selv kan yde en indsats for at reducere energiforbruget. Energi & Indeklima er samtidig et vigtigt redskab for det driftspersonale, der betjener de mere og mere intelligente automatikanlæg, der styrer og regulerer de ofte komplicerede varme-, ventilationsog belysningsanlæg i kommunens bygninger. Anlæg der er et redskab til energieffektivisering og fastholdelse af opnåede energibesparelser. Energi & Indeklima udleveres til kommunens energi- og driftsansvarlige, er tilgængelig for ansatte og kan hentes på EK nettet samt kommunens hjemmeside. Fornuftigt forbrug på ethvert niveau er stadig det bedste og billigste initiativ der kan tages for at strække de knappe og dyre energiresurser. Det er et lille bidrag til at løse et voksende globalt problem.

3 3 Indholdsfortegnelse Energi & Indeklima i Esbjerg Kommune Overordnet politik. 4 Metoder til optimal brug af energi. 5 Hvordan bruger vi energien. 6 - Energistyring Varme med driftsværdier. 6 - El. 8 - Vand. 9 Indeklima.. 10 Brugernes indflydelse på forbruget. 11 Energiforsyning. 12

4 4 Overordnet politik Esbjerg Kommune har gennem de sidste 35 år arbejdet aktivt med at reducere energiforbruget. Det hidtidige mål om inden år 2005 at reducere CO 2 udledningen med 20 % i forhold til 1988 er opfyldt i Esbjerg Kommunes bygninger. Også efter år 2005 er der arbejdet aktivt med energibesparelser. Den overordnede politik er angivet i Klima- og bæredygtighedsplan for Esbjerg Kommune. Målsætningen er at reducere det geografiske område Esbjerg Kommunes samlede CO 2 udledning med mindst 30 % i løbet af de næste 10 år. Målet for virksomheden Esbjerg Kommune er at energiforbruget årligt reduceres med 2 % frem til år 2020 målt som CO 2 udledning. Nærværende retningslinjer for energimæssig brug af kommunale bygninger og lejemål understøtter målene i Klima og Bæredygtighedsplanen.

5 5 Metoder til optimal brug af energi Den overordnede politik angiver målsætningen. Metoderne angiver hvordan målsætningen kan nås og hvordan den enkelte kan bidrage hertil. Opnåede besparelser skal fastholdes. Der er gennem årene opnået store besparelser på energiforbruget. Det er vigtigt at fastholde besparelsen og kontrollere, at der ikke kommer en snigende vækst i forbruget. Erfaringer skal bruges. Gode sparetiltag gentages i nye projekter. Standarder og erfaringer i Esbjerg Kommunes Byggetekniske Standarder anvendes. Bevidstgørelse skal øges. Budget- og energiansvarliges kendskab til energiforbruget skal øges, bl.a. ved øget brug af automatisk forbrugsregistrering og grønt regnskab. Energieffektivisering. Energien skal bruges så effektiv som muligt. Det skal ske ved anvendelse af ny teknologi (CTS), vedligeholdelse af tekniske systemer og uddannelse af driftspersonale. Specielt ved fjernvarmeforsyning skal den tilførte varme udnyttes bedst muligt og stor afkøling tilstræbes. Strafafgift på grund af for lille afkøling skal så vidt muligt undgås. Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger. Tekniske anlæg skal energieffektiviseres og udbygges med automatik, så kun den nødvendige varme og el tilføres. Bygningers klimaskal skal forbedres, så energitab reduceres, og indeklima optimeres. Investeringerne skal være rentable. Finansieringen kan ske ved energilån, der tilbagebetales med besparelsen. Alternativt ved delfinansiering mellem Institutionen, forvaltning og Ejendomme. Energirigtigt indkøb. Ved indkøb skal der anvendes energirigtige produkter. Det gælder kontorudstyr, hårde hvidevarer, køkkenmaskiner, lyskilder, ventilatorer og pumper m.m. Ved bygningsvedligehold skal der bl.a. anvendes energiruder. Ejendomme kan rådgive i forbindelse med energirigtigt indkøb.

6 6 Hvordan bruger vi energien Grundlæggende skal der tilføres den varme og el, der er nødvendig for at opretholde indeklimaet og den ønskede rumtemperatur i brugstiden. Det betyder, at energibesparelser ikke skal ske på bekostning af indeklimaet. Den letteste besparelse - og den der mærkes mindst - er den, der opnås ved at reducere forbruget uden for bygningens brugstid. Energistyring: Hver bygningsadministrator/leder har det overordnede ansvar for at kontrollere energiforbruget. I mange tilfælde er ansvaret videregivet til den energiansvarlige. Det vigtigste element i energistyring er den energiansvarliges løbende kontrol af forbruget og at sammenholde forbruget med budgetter. I bygninger med CTS anlæg registreres el, vand og varmeforbrug automatisk. Der skal arbejdes hen imod at flere bygninger får denne funktion, og at forbrugsregistreringen bliver mere brugervenlig, så data umiddelbar er tilgængelige. Varme: Nødvendig rumtemperatur er primært bestemt af, hvad de pågældende bygninger bruges til. Dog kan forhold som træk og kuldenedfald, betyde at rumtemperaturen må hæves. Påklædning betyder også en del. Varmt tøj om vinteren og køligt om sommeren med høje udetemperaturer. Overtemperaturer, der skyldes forkerte brugervaner og eller dårlig virkende automatik, skal undgås. Uden for brugstiden kan rumtemperaturen reduceres væsentlig. Her er temperaturen bestemt af bygningen og af tiden til genopvarmning efter en natsænkningsperiode. I de fleste større bygninger kan ønskede rumtemperaturer indstilles på bygningens CTS anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). I mindre bygninger må brugere og driftsansvarlige selv sørge for indstilling af lokal varmeautomatik og radiatortermostater. Driftsværdier: Nedenstående rumtemperaturer er fastlagt med projekteringskriterier for indeklima som retningsgivende for værdierne. Lokale type Rumtemperatur vinter (fyringssæson) C Kontorer, storrumskontorer m.m. 21 Konference, auditorium m.m. 21 Cafeteria, kantine m.m. 21 Undervisningslokaler m.m. 21 Børnehaver, institutioner 21 Plejehjem m.m. 22 (tilpasses behovet) Sportshaller, gymnastiksale 17 (tilpasses aktivitet) Birum, depoter m.m. 17 Natsænkning, alle lokaletyper 15-18

7 7 Ved arbejdstids begyndelse, f. x. mandag morgen, er det acceptabelt at rumtemperaturen ligger 1-2 grader lavere. Kan bygningen i kolde perioder ikke genopvarmes efter natsænkning, må niveauet for natsænkningen reduceres. Temperaturer gælder ikke for personale, der arbejder uden for normal brugstid, herunder rengøringspersonale o.a. Træk samt kolde gulve og vægge kan betyde, at rumtemperaturen må hæves lokalt. Årsagen skal klarlægges. Måske skyldes det åbne døre, og måske kan gulve og vægge efterisoleres. Kolde overflader og kuldebroer kan medføre kondens, og det kan være nødvendigt at køre med lidt højere nattemperaturer for at hindre dette. Nødvendig ventilation skal sikres. Om vinteren kan for høje rumtemperaturer medføre lav relativ fugtighed i lokalerne og der føles tørt. Dette kan medføre tørre slimhinder og hovedpine. Rumtemperaturen vil specielt i sommerperioden på grund af solindfald og gratisvarme i mange tilfælde være højere, og det sker, at der bliver for varmt. Generelt etableres der ikke køleanlæg i vore bygninger, og et eventuelt problem med for meget varme må løses på anden vis. Her kan nævnes ventilation, etablering af natkøl med kold udeluft og solafskærmning m.m. Solafskærmning skal primært etableres udvendigt, så varmen ikke slipper ind i bygningen. Gardiner kan trækkes for, og det skal gøres, inden skaden er sket, måske inden man går hjem om aftenen. Tekniske driftstemperaturer: Varmt brugsvand: C Blandet vand til brusere C Der vil kun i meget specielle tilfælde være problemer med legionella ved disse temperaturer. Tilfældene løses individuelt. Hvis der er behov for at hæve temperaturen i perioder, skal der tages højde for skoldningsfare. I køkkener og specialtilfælde kan der være behov for højere temperaturer. Svømmebade: 27 C Er der behov for højere temperaturer aftales dette i det enkelte tilfælde. Det kan være ved handicap- og spædbørnssvømning. Af hensyn til minimering af varmetab og fugtafgivelse fra bassiner er det vigtig, at rumtemperaturen holdes 0,5 til 1,5 C højere end vandtemperaturen. Mekanisk Ventilation: Der bruges energi til drift af ventilationsanlæg, el til drift af ventilatorer og varme til opvarmning af luft. Anlæg skal derfor kun køre når der er behov for luftudskiftning. Udsugningsventilatorer. Hvis der er manuel betjening, bør denne suppleres med urstyring. Ventilationsanlæg. Indblæsningstemperaturen skal holdes under rumtemperaturen, evt. 19. Hvis indblæsningstemperaturen er højere end rumtemperaturen, reduceres ventilationseffektiviteten, idet den friske luft bliver hængende under loftet og ikke kommer ned i opholdszonen.

8 8 Luftmængde. Luftmængden skal tilpasses behovet. Luftmængden kan måske reduceres bl.a. fordi der ikke længere ryges, eller fordi brug af lokaler er ændret. Styring af større anlæg kan udbygges, så de styres efter ønsket luftkvalitet. Natkøl. Automatik for styring af ventilationsanlæg kan udbygges med funktion for natkøl. Det vil sige, at bygningen køles ned om natten ved indblæsning af kold udeluft. Det skal sikres, at anlæg kun er i drift, hvis udetemperaturen er nogle grader lavere end rumtemperaturen, og at der ikke samtidig utilsigtet tilføres varme til radiatorer eller ventilationsanlæg. Renovering. Ved renovering af anlæg skal der fokuseres på stor varmegenvinding, anvendelse af energisparemotorer og udbygning af automatik med behovsstyring. Service. Alle ventilationsanlæg skal serviceres, og det skal sikres at filtre skiftes med passende mellemrum. El: Som under varme skal der grundlæggende kun tilføres den el-energi, der er brug for. Kontormaskiner, PCere, automater m.m. skal så vidt muligt være slukket udenfor brugstiden. Alternativt skal standby forbrug være så lavt som muligt. Der må ikke genbruges energislugere så som gamle køleskabe, frysere og kaffemaskiner m.m. i kommunens skoler og institutioner. Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a.: Belysningsanlæg Udendørs belysning Kontormaskiner, PCere, automater m.m. Udsugningsventilatorer Andet På Sydenergi s hjemmeside kan el-forbruget aflæses time for time. Kundenummer og pinkode skal bruges, og disse fremgår af forbrugsafregningen. Virker forbruget højt om natten, kan lidt undren og analyse måske hjælpe. Belysning: Belysningsstyrker vælges med DS 700 som grundlag. Der skal vælges de rigtige armaturer og lyskilder, så energiforbruget minimeres, og lyskvaliteten mht. farve og blænding bliver bedst mulig. Der skal kun bruges kunstigt lys hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften. Belysningsanlæg kan udbygges med styringer i form af lys- og bevægelsesfølere. Eventuelt kan automatisk lysstyring ske via CTS anlægget, så lyset slukkes, når der ikke er aktivitet i et område. Ved renovering af belysningsanlæg skal anlæggene udstyres med automatik, så styring svarer til nutidig standard.

9 9 Vand: For Esbjerg Kommune er vand en knap ressource. Derfor skal vandforbrug minimeres og spild undgås. Nogle gode retningslinjer og råd er: Kontroller forbruget jævnligt. Undersøg årsagen, hvis der er forbrug om natten. Anvend vandbegrænsende armaturer og brusere. På grund af legionella problematikken skal der ikke anvendes sparebrusere med luftindblanding. Anvend toiletter med lille vandforbrug. (stort og lille skyl) Køb vaskemaskiner og opvaskemaskiner med lille vandforbrug Kontroller anlæg for utætheder, og undgå dryppende haner og løbende toiletter. I større bygninger med CTS anlæg kan forbrugskurver benyttes til sporing af forbrug uden for normal brugstid. Det indikerer ofte en utæthed i skjulte rør. I andre bygninger kan kondensdryp fra vandrør og fugtpletter tyde på utætheder. Konstateres utætheder, skal disse hurtig udbedres. I køkkener, vaskerier, svømmebade og steder med stort vandforbrug skal al ukontrolleret forbrug undgås. Vand må ikke bruges til teknisk køling.

10 10 Indeklima Indeklima og fornuftig brug af energi er to sider af samme sag, nemlig at opnå et godt indeklima med lavest muligt energiforbrug. Her kommer nogle gode råd: Fugt. En stor del af indeklimaproblemer skyldes fugt, enten udefra kommende eller på grund af høj fugtudvikling i lokalet og for dårlig udluftning. Konstateres utætte tage eller andet, der medfører opfugtning af bygningskonstruktioner, skal utætheden hurtigst muligt udbedres og følgeskaderne afhjælpes. Kondens. Der kan udvikles kondens på kolde ydervægge og bag ved skabe eller andet, der hindrer god luftcirkulation. Luftcirkulation skal sikres, og måske skal rumtemperaturen hæves eller ventilation etableres. Skimmelsvamp. Fugtige bygningsdele kan være grobund for skimmelsvamp. Undgå at placere møbler eller lignende op ad kolde ydervægge. Fugt forneden på termoruder tyder på dårlig ventilation. Opfat muggen luft som varsel på skimmel. Udluftning. Manuel udluftning sker bedst ved kraftig udluftning i en kort periode. På den måde udskiftes luften uden at bygningsdele nedkøles. Helst skal radiatorer lukkes i udluftningsperioden. Rengøring. Installationer så som lysstofrør, radiatorer, filtre, emhætter m.m. bliver ineffektive, hvis de ikke rengøres, ligeledes køleskabe og frysere med nullermænd på bagsiden og manglende afrimning. Teknisk rengøring er ligeså vigtig som almindelig rengøring. Lugt. Undgå så vidt muligt lugtudviklende processer i rum med personophold. I givet fald skal der etableres punktudsug, så lugten fjernes ved kilden. Overtemperaturer. I mange tilfælde vil solindfald og høje udetemperaturer betyde, at rumtemperauren bliver for høj. Det vigtigste er at fjerne årsagen. Det vil sige, varmen skal holdes ude af bygningen. Tit er skaden sket, inden man møder om morgenen, og derfor skal gardiner trækkes for om aftenen. Det mest effektive er at etablere udvendig solafskærmning med automatisk styring

11 11 Brugernes indflydelse på forbruget Personale og brugere har ofte stor indflydelse på energiforbruget i en bygning. Hvis man ikke er opmærksom, kan der let opstå et overforbrug. Fx hvis det bliver for varmt, eller hvis man glemmer at slukke lyset, når dagslys er tilstrækkelig eller når et lokale forlades. En overtemperatur på 1 grad i rumtemperatur eller vandtemperatur medfører 5-6 % øget energiforbrug. De fleste nye bygninger er så velisolerede, at der ved normalt brug hurtigt bliver for varmt, selvom der automatisk lukkes ned for varmen. Derfor oplever man ofte o og kold radiator, hvilket er normalt. Når udetemperaturen falder, følger rumtemperaturen normalt med ned til 21 o. Det opfattes af nogle som problematisk og kan give anledning til klager. Løsningen er ikke at skrue op for varmen men at vurdere på forholdene, herunder om påklædningen svarer til årstiden. For kraftig udluftning om morgenen i kolde perioder køler bygningen så meget ned, at der ikke kan opnås termisk komfort, når personalet møder på arbejde. Man fyrer for gråspurvene. Derfor gælder hovedreglen: Udluftning gennem vinduer skal være hurtig og effektiv - fx maksimum 5 min. så inventar og vægge ikke bliver afkølet. Helst skal radiatorer samtidig være lukket. Undgå unødig belastning af rumluften med ildelugtende skraldespande og askebægre, der ikke bliver tømt. Det er dyrt at ventilere forurenet luft. I bygninger med naturlig ventilation er det vigtigt, at brugerne er bevidste om systemet, og at de aktivt benytter det korrekt. Der skal kun bruges kunstigt lys, hvis dagslys ikke er tilstrækkeligt. Det vil sige, at gode brugervaner også betyder, at lyset slukkes, når der er tilstrækkelig dagslysindfald. Som minimum skal lyset slukkes, når lokalet forlades for en længere periode og selvfølgelig til fyraften Det skal sikres, at der ikke er unødvendigt forbrug uden for brugstiden. Tjek, at diverse anlæg er slukket bl.a. belysningsanlæg, kontormaskiner, PCere, automater, udsugningsventilatorer m.m. Som sidegevinst til fornuftigt brug af energi og rigtig betjening af tekniske anlæg vil der næsten altid opnås et godt indeklima.

12 12 Hvor kommer energien fra El: Esbjerg Kommune køber el på den nordiske elbørs Nordpool via en børsmægler og Indkøbskontoret. Strømmen leveres via Syd Energis net. Syd Energi opkræver afgifterne til staten. El produceres som den primære energikilde på Esbjergværket der var et af verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværker ved opførelsen. Men CO 2 -udledningen er stor. Røgrensningen opsamler næsten alle partikler og svovlet indgår i en produktion af gips. Asken genbruges til cementproduktion og gipsen bruges til fabrikation af plader til byggebranchen. Kul er relativt billigt og der er rigelige forekomster rundt omkring i verden. Overskudsvarmen fra el-produktionen benyttes til opvarmning i Esbjerg, Fanø og Varde. I Bramming og Ribe produceres der el i gasdrevne fjernvarmeanlæg. Desuden produceres der el i L90- forbrændingsanlægget i Måde. Når vinden blæser kan vindmøller levere omkring 15 % af elforbruget. Via det internationale forsyningsnet modtager vi også el produceret fra vandkraft i Norge og Sverige og atomkraft i Sverige og Tyskland. Miljømæssigt giver de alternative energikilder små belastninger af atmosfæren. Derimod giver hver kulproduceret kilo-watttime (kwh) et stort CO 2 bidrag til atmosfæren. Det resulterer i, at Danmark er et af verdens mest CO 2 -forurenende industrilande pr indbygger.

13 13 Varme: Mere end 95 % af bygningerne i Esbjerg forsynes med kraftvarme fra Esbjergværket og affaldsforbrændingen. Desuden kan der leveres varme fra en havnevirksomhed til nettet. Det regnes som alternative energikilder. Det er en stor miljøgevinst, da det erstatter de 8 oprindelige lokale varmeværker, der i dag fungerer som spidsbelastningscentraler. Disse opvarmes med olie og gas. I Ribe og Bramming er der et fjernvarmenet, der forsynes med varme fra naturgasforbrænding. I Ribe afbrændes desuden biogas og træflis. I Gørding har man fjernvarme med flis som brændsel. I områder uden kraftvarme er den typiske varmekilde gas og olie. Få steder er der suppleret med biobrændsler samt jord- og solvarmeanlæg.

14 14 Vand: Vandforbruget er faldet kraftigt i Esbjerg i takt med montering af forbrugsmålere og stigende afgifter. Alligevel har der været forsyningsproblemer, fordi et stort antal boringer er lukket på grund af forureninger i Esbjerg området. Derfor har det været nødvendigt at anlægge en ny ca. 35 km lang vandledning fra Holsted til Esbjerg. Ledningen blev taget i brug i foråret Vandet føres frem til de eksisterende vandværker, hvor det renses og fordeles. De øvrige byer i kommunen forsynes fra lokale vandværker. Spildevandet fra Esbjerg renses på rensningsanlæggene Øst og Vest, inden det ledes ud i Vadehavet. De øvrige byer har lokale rensningsanlæg, der leder det rensede vand til nærliggende vandløb og åer. Det koster energi at pumpe vandet, at rense det, at sende det ud til brugerne og at fjerne det igen. Hos brugerne opvarmes en stor del af vandet. Derfor skal vandet bruges med omtanke. Rensningen er ikke fuldstændig. Men alligevel kan der bades ganske tæt på Esbjerg havn, hvor det rensede spildevand ledes ud i Vadehavet.

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Store forandringer starter i det små

Store forandringer starter i det små FOA: Teknik- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Store forandringer starter i det små Vi er startet vil du være med? Gør en indsats for vores klima! Klimaet berører os alle Teknik- og Servicesektoren

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre

Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre 2 Miljørigtigt byggeri i Odense Kommune - en guide til den private bygherre Udarbejdet i 2010 af: By- og Kulturforvaltningen Byggerådgivning

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 15 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 167-090303-001 Adresse: Afd. 3501, Avedøre Stationsby Syd, Trædrejerporten 4 Udarbejdet af: Boligselskabet

Læs mere

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN

ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN ISOLERING OG FUGTTRANSPORT I BOLIGEN 1 E T S K O L E P R O J E K T F O R 8-9. K L A S S E T R I N Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Lærervejledning... 3 Modul 1... 6 Danmarks energiforsyning...

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne

Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Miljø- og klimaregnskab 2010 - og vejen frem til 2011-resultaterne Indhold Nykredit Miljø- og Klimaregnskab 2010...3 Klima i Nykredit...4 Tema 1: Klimatiltag i Krystallen...6 Elektricitetsforbrug i Nykredit...8

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere