Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling"

Transkript

1 Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El Varme ,514 Vand Afkøling Installation Grad Enh Varme o C Tjek selv på årsopgørelsen, hvordan din afkøling er For miljøets og økonomiens skyld

2 Udnyt fjernvarmen bedre FAKTA Fjernvarmen i Frederikshavn by bliver produceret på kraftvarmeværket og affaldsforbrændingen på Vendsysselvej. Derudover er der 8 spids- og reservelastkedler placeret rundt om i byen. Der er ca. 450 km fjernvarmeledninger i Frederikshavn. 20% af byens samlede varmeforbrug er varmetab fra ledningsnettet. Bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 er en bekendtgørelse om energispareaktiviteter i varmefor syningsvirksomheder. Hos Forsyningen optimerer vi løbende driften af fjernvarmenettet for at sikre, at forbrugerne har den varme, de har brug for, til den lavest mulige pris. Derudover er det via en bekendtgørelse om energi spareaktiviteter blevet os pålagt at gennemføre tiltag, som er med til at nedsætte energiforbruget hos fjernvarmeforbrugerne. Blandt andet derfor har vi hus standsomdelt denne folder til fjernvarmeforbrugerne i Frederikshavn by.

3 Der er penge at spare Der er især ét område, hvor alle fjernvarmeforbrugere kan gøre en indsats. Både til gavn for miljøet og økonomien, nemlig afkølingen af fjernvarmevandet. Afkølingen er et udtryk for, hvor godt den enkelte forbruger udnytter energien i fjernvarmevandet. Hvis vi ved fælles hjælp kan skære bare 10% af varmespildet i ledningsnettet, så er der omkring 1,2 millioner kroner at spare om året. Penge, som kan være med til at dække udgifterne til renovering og vedligeholdelse af fjernvarmenettet, hvilket igen kan være med til at holde fjernvarmepriserne i ro. især hvis du har en dårlig afkøling Ifølge Forsyningens tekniske bestemmelser, skal årsafkølingen hos den enkelte være mindst 25 C. Bliver afkølingskravet gentagne gange overskredet, medfører det en tillægsregning i forbindelse med årsopgørelsen. Nedenstående skema giver eksempler på hvor stor en tillægsregning man kan risikere at få, alt efter hvor langt ens afkøling ligger under kravet. Der er regnet med et årligt energiforbrug på 18 MWh svarende til et standard parcelhus på 130 m 2 beregnet i Årsopgjort afkøling C Tillægsregning 30 C 25 C 20 C 15 C ved afkølingskrav på 25 C 0,- 0,- 540,- 1080,- Bemærk, at det ikke er alle forbrugere, der kan opnå den samme afkøling på grund af husets beliggenhed på fjernvarmenettet. I de tilfælde hvor lokale forhold betyder, at en forbruger ikke kan overholde afkølingskravet, skal der individuelt aftales ændrede vilkår med Forsyningen. Forsyningen ønsker, at så få forbrugere som muligt skal betale tillægsregninger, og forsøger derfor at gøre opmærksom på vigtigheden af en god afkøling gennem oplysning og debat. På de næste sider kan du få mere at vide om, hvad afkølingsbegrebet dækker over, og hvordan du selv kan beregne din afkøling. Der er også en henvisning til Årsopgørelsen, hvor du kan se din afkøling.

4 Sådan er det med fjernvarme Fra kraftvarmeværket og Affaldsforbrændingsanlægget pumpes der varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne i et lukket rørsystem. Det sker med en temperatur på mellem 75 C og 95 C, afhængigt af årstiden og udetemperaturen. UD IND Når fjernvarmevandet kommer retur til værkerne, er det betydeligt koldere, fordi forbrugerne har trukket varme ud af vandet til opvarmning af boligen og brugsvandet. Jo koldere returvandet er, jo bed re udnytter vi energien i fjernvarmevandet. Forskellen på frem- og returvandets temperatur defineres som fjernvarmevandets afkøling. Det handler om afkøling Det er nok de færreste, der er klar over, at temperaturen på returvandet i vores boliger har stor betydning for, hvor godt vi udnytter energien i varmesystemet. Afkøling = 30 C Hvis temperaturen på fjernvarmevandet er 65 C, når det kommer ind i huset, og 35 C, når det sendes retur, så er afkølingen på 30 C. Afkølingen skal være så høj som muligt. Temperaturen på fjernvarmevandet, når det kommer ind i din bolig, kan du ikke ændre på. Det kan du derimod på returtemperaturen og dermed afkølingen. UD: 35 C Afkølingen = forskellen mellem fjernvarmevandets temperatur ved fremløb og returløb. IND: 65 C FAKTA Afkølingen er forskellen på fjernvarme vandets temperatur før og efter det har været igennem husets installationer. Forsyningen har et mindstekrav til afkølingen på 25 C. På længere sigt forventes afkølingskravet hævet til 30 C. Der er en tillægspris på 1% af den variable varmepris for hver C, man mangler at afkøle returvandet. Afkølingen er ofte bedre om vinteren, hvor der er et større behov for rumopvarmning, mens den er mindre om sommeren, hvor der primært anvendes fjernvarme til opvarmning af brugsvand. Derfor opererer Forsyningen med begrebet årsafkøling, som er et gennemsnit af afkølingen over hele året. I Frederikshavn er der et krav til årsafkølingen på minimum 25 C.

5 Så meget betyder en god eller dårlig afkøling FAKTA Jo koldere returvandet er, desto bedre afkøling og bedre udnyttelse af energien i fjernvarmevandet. Hvis afkølingen er rigtig dårlig f.eks. under 25 C så sker gennemstrømningen af det varme vand i anlægget alt for hurtigt. Populært sagt suser vandet igennem radiatorerne, så der ikke er ret meget af varmen i vandet, der udnyttes, før vandet er på vej tilbage til værket. Det betyder, at Varmeforsyningen enten skal sende mere fjernvarmevand i cirkulation, eller også skal temperaturen på vandet fra værkerne sættes op. Begge dele giver et større energiforbrug. Enten fordi de pumper, der sender vandet rundt i systemet, skal bruge mere el, eller fordi varmetabet fra ledningsnettet bliver større. Der er forskel på, hvor god afkølingen kan blive hos den enkelte forbruger. Jo højere fremløbstemperaturen er i ledningsnettet, der hvor du bor, desto lettere er det at opnå en tilfredsstillende afkøling. Men hvis husets varmeanlæg er i orden og korrekt indstillet, bør det hos de aller fleste være muligt at opnå en årsafkøling på mindst 30 C eller mere. Jo højere årsafkøling, jo bedre har du udnyttet energien i fjernvarmevandet. Fremragende årsafkøling: 40 C Forbrug af fjernvarmevand: 388 m3 God årsafkøling: 30 C Forbrug af fjernvarmevand: 518 m3 Dårlig årsafkøling: 20 C Forbrug af fjernvarmevand: 777 m3 Utilfredsstillende årsafkøling: 10 C Forbrug af fjernvarmevand: m3 Ovenstående eksempler viser, hvad der sker, når afkølingen ikke er god nok. Fjernvarmevandet bliver selvfølgelig ikke leveret i tankbiler det er blot for at illustrere, hvor stor forskellen er på en god eller dårlig afkøling. Fjernvarmevandet leveres gennem rør i jorden. I eksemplet får alle fire huse leveret samme mængde varme, nemlig 18 MWh (megawatttimer) og svarer ca. til et årsforbrug i et almindeligt parcelhus på omkring 130 m 2. Ud fra eksemplerne kan vi se, hvilken betydning det har med en god eller dårlig afkøling. Er afkølingen f.eks. kun er på 20 C eller derunder, så stiger forbruget af fjernvarmevand voldsomt. Med en generelt bedre afkøling kan vi med andre ord reducere omkostningerne til driften af ledningsnettet betydeligt. Både til gavn for værkets og forbrugernes økonomi.

6 Beregn selv afkølingen Hos Varmeforsyningen beregner vi, hvor god afkølingen er hos den enkelte forbruger. Det kan du også selv gøre ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg (se illustrationen nederst på siden). Du kan også bruge to på hinanden følgende årsopgørelser fra Forsyningen. Bruger du oplysningerne fra årsopgørelserne, får du årsafkølingen, som er den, vi bruger til at vurdere, hvor god din afkøling er. Bruger du energimåleren, får du afkølingen over en periode, som du selv bestemmer. De visninger, du skal bruge, er: Forbruget målt i MWh (megawatt timer) Forbruget målt i m3 (kubikmeter) Afkølingen er mindst om sommeren, hvor vi ikke bruger så meget varme, og størst om vinteren, når det er rigtigt koldt. Derfor beregnes afkølingen som et gennemsnit over hele året. Formlen til beregning af afkølingen ser sådan ud: Forbrug af varmeenergi (MWh) 860 = den gennemsnitlige afkøling ( C) Forbrug af fjernvarmevand (m3) Her er et eksempel med tal: 1. aflæsning 2. aflæsning Forbrug af varmeenergi (MWh) Forbrug af fjernvarmevand (m3) MWh-forbrug i perioden = 20 MWh m3-forbruget i perioden = 550 m 3 Beregning: m3 = 31 C I eksemplet her er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31 C. Energimåleren MULTICAL måleren viser som udgangspunkt den varmeenergi, der er brugt, målt i MWh. Hvis du trykker ca. 1 sek. på pileknappen til højre, så kommer der en ny visning. Det er de to første visninger, du har brug for til at beregne den gennemsnitlige afkøling over en bestemt periode. Energimåleren kan også vise, hvad den aktuelle afkøling er. Men det er kun en øjebliksværdi, og den giver et forkert billede af, hvordan det ser ud over en periode. Måleren kan se anderledes ud, og den kan vise mange ting. For at måle den gennemsnitlige afkøling skal du kun bruge de to første visninger. 1. visning: Forbrug af varme energi 2. visning: Forbrug af fjernvarmevand 3. visning: Det antal timer måleren har været i drift 4. visning: Den aktuelle fremløbstemperatur 5. visning: Den aktuelle returløbstemperatur 6. visning: Den aktuelle afkøling

7 En dårlig afkøling og hvad så? Hvis afkølingen i husets varmeanlæg er dårlig, så kan det være, at vi fra Forsyningen ikke har været gode nok til at fortælle, hvordan du får mest ud af fjernvarmen. Derfor anbefaler vi, at du følger de simple råd, der står her. De kan også hjælpe dig til at sænke varmeforbruget og dermed varmeregningen uden at det i øvrigt går ud over komforten. I nogle tilfælde kan en dårlig afkøling også skyldes, at husets VVSanlæg trænger til at blive gennemgået og justeret. Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal foretage et eventuelt eftersyn. Brug alle radiatorer i samme rum, og indstil dem ens. Det giver den bedste udnyttelse af energien. Når radiatoren fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden. Luft ud ved at skabe gennemtræk i 5-10 minutter. Hvis du har termostater på radiatorernes fremløb, så husk at lukke for dem imens. Ellers fyrer du for gråspurvene. Føl på radiatorens returrør. Det skal være koldt eller lunkent. Hvis der er returtermostater på radiatorerne, så indstil dem til mellem 2 og 3. Kontrollér forbruget jævnligt. Det giver dig større mulighed for at undgå ubehagelige overraskelser på varmeregningen.

8 JF0707 Gode spareråd ) natsænkning Begræns nedsænkning af temperaturen om natten. Skrues temperaturen for langt ned, skal der bruges meget energi til at varme rummene op igen. 2) gulvvarme Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen. Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning. 3) afkøling Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet. Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme. 4) temperaturen 21 ºC er en ideel stuetemperatur for de fleste mennesker. Hver ekstra grad betyder ca. 5 % større varmeforbrug. Hold altid døren til et koldt rum lukket. Er døren åben, vil varmen fra andre rum trække ind i det kolde rum. Over 16 ºC anbefales som minimum i alle rum. 5) radiatoren Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden. Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. Hold en klud under for vanddryp. 6) termostaten Hæng eller placer aldrig gardiner, møbler eller tøj på radiatoren eller termostaten. Luften omkring radiatoren skal have frit løb, og termostaten er forsynet med en føler, der måler luftens tempe ratur. Kontroller evt. temperaturen i rummene ved at placere et termometer på en indervæg i 1,5 meters højde. 7) det varme vand Indstil temperaturen på det varme brugsvand til ºC. Ved højere temperaturer øges risikoen for kalkdannelser i varmtvandssystemet. Tag brusebad i stedet for karbad. Du bruger nemt 145 liter vand til et karbad, mod typisk kun 45 liter til et brusebad. 8) indeklima Tør dit tøj udendørs eller i dertil indrettede rum. Luft ud jævnligt ved at skabe gennemtræk i 5-6 min. ad gangen. Luk for termostaterne under udluftningen. Temperaturer under 14 ºC kan give fugtproblemer. Placer aldrig store lodrette flader, f.eks. møbler, op ad kolde ydervægge. Det kan forårsage fugtskader. 9) isolering Ved at isolere din bolig rigtigt, kan du spare mange penge på varmeforbruget. Sørg for at rør, ydermure og lofter er velisolerede. Vælg energiruder frem for almindelige vinduer. Check at døre og vinduer er helt tætte anvend f.eks. tætningstape og forsatsruder. 10) aflæsning af forbruget Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving. Ring til os, hvis du har spørgsmål af nogen art. Varmeforsyningen Knivholdtvej Frederikshavn Telefon Fax

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning

Lynvejledning Fjernvarme. Guldborgsund Forsyning Lynvejledning Fjernvarme Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og vilkår, som fremgår af Guldborgsund Forsynings Leveringsbetingelser og betalingsvilkår

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere.

Hvedebogen Manual og gode tips for Hvedevængets beboere. Afsnit 3 HVEDEVÆNGETS VARMESYSTEM 3.1 Fælles varmesystem Opvarmning af hus og varmt brugsvand sker ved hjælp af varmt vand som kommer fra fælles varmecentral i kælder under nr. 80. Fjernvarmenettet internt

Læs mere

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over...

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over... fjernvarmens avis Over halvdelen af borgerne i roskilde by har fjernvarme flere er på vej til at få det Læs mere her i avisen om, hvad fjernvarme er, hvad det koster, og hvordan du kan spare på varmen!

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere varmen skal Hvis være fjernvarmen billig og samtidig skal være være billig til og samtidig være til ores natur, er gavn det vigtigt, for vores

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere