5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til"

Transkript

1 MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9, Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er bleven bestjaalet for ca, 5000 Kr. Dette opsigtsvækkende Tyveri er sket hos Fagforeningens mange aarige Ka8s~rer Johannes C h r l S t e n s e n, Halden, men Tidspunk. tet kendes ikke bestemt. Johannes Christensen havde Fagforeningens Penge la aset inde i et Skab i sin Dagligstue, Nøglen sad i Skabsdøren, men Pengekas- "-10_'"'- ~.- ""-~... : ,,'-<-." D u Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til Vig~ø Kirke, Erstatninger for tilfælde. Den 7. April 1940 k karl Chr. T. Nielsen, Skade under Arbejde h Vilsbøll, Vilsbølgaard i Direktoratet for U gen har nu tilkendl en Erstalning paa 880 nel efter 12 pct, ln dette Beløb vil blive Porsikrings hvor Pru Vilsbøll - Den 25, Nov Pisker Jens Konge, Skade under Arbejde

2 ligt aua8sef t(um en Iii delte Rum - os sig. slensen med et løb. Han havde el Pengekassen i Alles lukkede ren fil det lille gekassen med r., var borte. meldt til Kriiminalassislent ammen med lse n foretaget tedel. yveriet er sket 5-6 Tiden, odenuig være rdøren. Det (VHlflIJI n.uuk!;:, "-/liiiu' II!;:'. U f:1 tillagt ham en Erstatning paa 1871 KL, beregnet euer 18 pct. Inv'iliditet, og dette vil ligeledes blive udbetalt af.skjold". Oeo mørkesle Tid er inde. Pra i Aften forlænges Mørklæg ningstiden atter. Den varer nu fra Kt. 17,30 til 8,45. Dermed er vi inde i Aafets mørkeste Periode. Disse Klokke slet vil gælde Indtil Nytaar. C l Til den Tid begynder vi saa srnaat at gaa den anden Vej - bort fra Mørket hen mod lysere Dage. Kafl'esagen i 40 Personer impliceret. Overbetjent WOlff, der har ledet forsøgt at Undersøgelserne i KalleSagen i ndue til Dag- Nykøbing, oplyser, ot der til Dato synes ikke al er 40 Personer Impliceret i Sagen. e Vej. Der- Der har været skjult ca. 800 kg er f et lat Kalle hos de i Sagen implicerede tg aa K0bmæod, og dette Parti er der o, som hang handlet saa meget med, at den samlede Omsætoio belø i.i... "..... ' Poredragsho sante Altene Joh. War man i Hun med maanc: menkomsier Blaamus Slor FI Beskæl Der fiske a. i Thisted der at Muslil til Mennesi eller Agn. Sidste EU, Nibe Bredni der blev \, Slagtehus i gik imidlert sen vistnok ning. Nu imidlertid ~ Valdemar J lore tage no

3 eller odle\.'e"es Ol! Lærer Elnu!" \'ed af en Liget "" antages Vaskeri Telelon &,!) Dansk - - Medlemmerne 1\1 de Ii1sluuede Forening er indbydes til Møde i Gobelinsalen paa H otel.aalbcrji,r"i Tor.dag d. 4. D.cbr. Kl. 20. forretningsføre r Knud G e d d København. holder ind!eder en forhandling om Ungd?mssam... irke og den,, !!'" d F_II ng afholdes i Hundborg For... - I IIng.hu. Fr... d. a. Decbr. 1 Kl. 20. Porrel nlogsfører Knud G e d d e, København, holder Poredrag. Højskolesangbogen og Kongesangbogen medbringes. Oratis Enber Medlem al - TH Adgang. Alle er velkomne'. ~;,;;;,;;,~;;;;~ Dauk Ungdollllllmrirke, :.. HWHlbora.

4 til ilt liyl ill 11/11( I i 1'11 Ir"MI ' fii' 1l1 rikllp 11I\I'd,', Vild I' I t'i'lil fll1'! 'I!'I.\1 IIHI\' toir'hlll'd 1' ",1 1' holt'lil1l I JI Ilt MIlI!!" Km' "klllll,' "" I( fi'kl' (' Oj"hllk SII JllIIII'11 111,'1, Itd 1'1,101,/ II 1\ lili (III V" llr ll hhwdl li ~k /lffl,i ~ " røn ftdolllkfrll' Il "I Ild Y t.llilil1m (:rilv " "t ),- IWl1vr 'd l 'o I'IllIII\( l. 'l'up, 1,111\ r'(uii' VIUdtlr/11l 1!1l ~I\P.' ri " k,,1)1'1 ('hnlfllllur' vnlj.(, Ar III r!r'1 I 'Ylnltll Klik r, VIrilt,)' K IIlI'rl II k ror '1',,'nI'Ndn I H~CI,t,...,'.. 'v', '''''' '" ' -U \1I1 ) '11 rut..,.,' " '1"IlInlr'. 11,1','fllll'h,1111I111 II r Q I ~ rkyd"h, Ovol'tahlnt flli FøIUOr'IIO, CB, BotJouton III ItI1t! I 'l'hth!,'ri hil I' II"hnlldllll."'iuK" " Ih ud 11r' $.1" MJtIIlI, dr 'r lili ~1 1I1I'1i1-( I hl lrll "'" '1'11 " ' Ilvl'l'flllrh 1'11 <: ,tJ11u l I {')UI'fKlldl', Illie'll ul d "li li1' h Il vii" KI\'I'! IIIIK"II 1\111" ,, III Ov, d"lrh,1. '1' JOI'k lar" tlt ', ni li/1n ]t'liflllidtl"j.(i' 1I t"tll 'limiii!' 1I" f/ IIlltl'/It1ol1 hln' ri" rll IIP! 11111!r, (:r'i1)ji/llldll, 11)(,hvIId cl " " d"i,,, rl "f,'tkliii', hltvrltl IIilIll Ikk" "".A'I'U kilt I' 1':rllllll'lnl( '1111, 1If111 kllihir, rlnl( 11\111 1\1''', ni ,1111\,11" HlulIl'l IfI ~ pllft ( :11, 111 "j'~ji' '''1 SII)(I'IL 1111'\' "II\Il~I 'l,ii!lolii. IlId,dII\VI'I'tllI nr IIp.. llilil'lllillllni /IltIII! 1/1 Hr' I' VI'I' iuj.(.'oii II1JT1 I'!' VIII' I All h'cjllill~ IIf dl'i1/ii' r'l( 1'11 IiKIII'IH II' HIII( ~ 1I "" '1'111111" fur' O\'I'rtrll" Io'I I'II' /Ir Ih'\'/I'I'lpl'loYI'1I \'('d III 1111\'1' 1111'1,11'11 kpl S p i l'ilthi flll' htq' II 'll'dl' I "'I''4I1I11'r, III,II'IIIIVI' I' I'II rlll 'k ll1l "~l l,~ I 111'1" '11, /II ikhl',';1'1 " 1111\'d" \'IMI" I II Hh 'l l" Vll ri d l' JlIIIl.llll'ltlt'lItll' IL"jlil(l!,'d"r, 111 1'11, h,n'ri" I(IVI'I il I'I'I')\IlII1t1" lu ' 11' 1111 <hdl'l' It! al 1111 'I" JlII:l \'I'III/lJ.( d"1'i1/1<i 1'11!lillI!' 1"1/1 t\f1 1< r Id SIII! lili!ti'ii, 'm h illm'i'1 III'f11' I H IltlJ{I', Ilrql 1'111' lir ~I'I'\'t"'jrH(~(III,"!'r 11/', dl'!' kllll VItI'J\fllI,'\/II', Irll'd 1'1 1 1I11r1 1! "/ln ~:I 1\ r" UWrl"I' " ~n"1'11 rnl' dt'li ;111111'11 v,.. I~ hll'y "d III, dit hllll l.""ii"mlldl'l! \'HI' hnrlp'j'4t lilli! \1 1 1\11 hilv!' /1(11111'1 \,,'d II Iljl!IIIIIII J.C. Ubohor. kcl OIJtrrodcl1 I)nn Social kontoret. 1';1\ "nv. A rh,.jehlnllmtl (rft 'T'hI" It mlvllltl' r"!'inll II \till h..., krl 0I,trlm1fm!Hln HMlnllw,dfll'l,t, Ilu Mt iklw VIII' rff",~ I, ' (litily', hh y!ol1l~1'1' /lllllwldl 111 I'nlllll'\. fik' I Udl'l)) rlll'khu',,i" AI' 111'111 llljiiuii'ii, hl hil" "ur "'I'VI't hlll ilt,lt'l' -:.!) I\KII~ 'I' 0,1 II, 'I' :1) 1\ "ri ~k"it" lin fut! 1']..JtI tlt'lj 1"']..'"1111 k Flnlund.h Frir. K el,'r 1t1~,,1t dl! rlll~k,' Ih.(l'f" fir hoi'i'i\" I pmll ',Il r nul /,t tlrllk 1)1111 ti" I"{,rI' II J 1111 Io(, Ulykk, ø, Ilr 'll 7_ 1.11 ri (:ti S~ :,,11, Il \ Ih,hllll. l ojlt'klol' hlll IIU ",tnt llillf,c I )I'TI :.!l).,.,,,,, "" 1I1111t'1 \ 1\ :". l':, lalull Pnn SØU Delenel i!( lilli InI'r pft. \ 111 I 1'41 1\ Hl'flulnj.{ III l h 'll1 hn"dlln~ Non, Tv, h"r Nm 1\1 \... I~wll1m

5 I M DUV.,;il'lIl!!l.,l;/'I' ournl døf ln,u,n., ",..,., 4. ". lu.,' ~~.-,;!;;;;;...; -,-,.;...:~;-'-~;;'; r,, ~ ID'dr d, I~.,..rlll"'... ".(fy.d.r laiion '''',,7~10 urr. d' KJ. I,Ø,... nt.elol,.r..,..., dø l1,r&... Landsforræderne. j Jllle... I N,, I"' dubb, Pj" uv,r D.IIIII.ok Kun dl' (n-to 'Of!I~,,"11' K'telJe vii I~k' "K'...- HIII. d.nnf lien.yn. I'n Ol' "rd,.t m.nilc.1 dtru LI'l',e Ikke ~.n Imlde,,"', Io, øl du.lle Mend Ikke 1011( klo I... 'fu ud. 1,11( dl'l bt'nyllrl dt,la,i Br nyl.atbtjderbl.d" h.t ni Ol.' trut' med 1"ldl 0",11«"1 11(1,1 Lynl. Oel b",.. e' TUlen Lind' Velfærd I Put. ",be/de'" 1,11 del. ",.,e Numtr VI Iror 111,11 u. meget p.. d'oer 1It.IWet en Rette,I A,bt/der- Ike Albelderet KoldblodIghed,.1 nel Tlllldsmæod L.ndet over v, Ikke I'JiI'er lor,lvorlllt C P" Der oply.u I Bl.de' Ikke nokel Kr(,I den I.nd.fouedcrl.ke Adom, hvem der..., bil ved Pore. le.d, "Ine Polk Ivtr Arbelder I'iendel Men alene delle er Io nel Taalmodlghed og derel evne 0llua en Oplylnlng. Der har III n."lern SlluaUon,bedømmel. e gennem Aerene værel,iarlel hlr Ii,r vetel ul pu Prøve, OK mlni pore11gender IllU,vlrende endnu en Prøve lader.'g nok e ArI. bulaa Porm.. lel hlr bu',ndjg yærel del umme, AI Ul SpUlleJse bllodr Arbejderne, al drive Kiler Men yi Il'ell'mer Ikke, hvem del er. der I dlue Alvoullder.~lIer "g ud over.1 dansk VærdIghed 0l: Vel.n.lændlghed lor.tfremme egne pol/lllke Porm.. l Ind I Arbe/derOe5 Sammenhold,.!lom min Ikke pil.. nden Milde kunde komme III Livs eli ved de forskellige.arbej- Meoh:'hedapJejeo. ""11 I.nd' Yogi B,h, K, Bel. un.. I M, On, "" Pw, A.,..ro' o IK... I" ddt D'~ hu.! un:) derblade" har slaael nogle " PnlDr S. Nye.'lrd, Thl- p, Arbe/derne. argesl e Modslandere 1I1~, lie!'1l1er Oll 111_ LInier kul Polk, der under 'arsk vennemuk; r!'nd,".~nll,i.'d,}n r. er inde. nd",,vi ".11: l... u, ogllaa rn en o, "i de 0111 ud for Arbe/derne Menrghedsplejen begynder vr III Anderledes forholder del sig kunne mærke del gennem Henheller ikke med del "Arbe/der vender,er om Hjælp iii Julen. Skar bl.d", der nu lor IO Øre pr VI imidlerlid være i Sland til vir- k J h' I h.. Numer. leverer Bunket af Løgne m e r" I;t Jæ pe, vor detlrænges, VI have liere Mrdler I Hænde,- og OIlligheder o~ Socl.laemo- end vi plejer; under den slæ rk~ TIl kratlet Oll p.gforen,ngerne PrinlrgnlOg I alle forhold rækker Bladet kommer utvivlsomt Ira vor Bædvanltge.Julegave kun 8 samme Kredse som.pædrelan- korl Jeg henvender mig derlor det" Tonen er lel al kende..d denne Vej hl Hjemmene i vor By og beder Dem række os en Prllz Cllusen Organet.Pædre- Hallnd, De kan gøre det ved at landel" har nu I Au og Dag give Deres Bidrag iii Medlemmer! g/orl IhærdIge Ponøg pol' al øde- al Menighed8plejens Bestyrelae 'eri! lægge Arbejderbevægelsen. Por- som juat, denne Tid lorelage; ml søgel er lolalt mislykket, og der. den Glldlge Indsamlrng lil Arbejdel, ve lor foruger man [lu ved al.dølge og I.d mi,l{ løje Iii, Blikke mmdst D lule BIdragsydere, scom VI kan S Anyn og Navn" at fil del til al regne med A.r efter Aar er vi al lykkes pli en.nden Pacon, taknemlire lor 'Menrghed~plejen; Del foregives I.Arbejdet-, al Bldragc:ts Størrelse er selvlølgelig p der alaar Masser al Arbejdere ganlke InI. Men iøvrigt gør ler u blg ved Udgivelsen. Det er lor- opmærksom paa, at alt hvad der. menlllg.arbejdere" som Grev ved Søn.dagsgudstjeneslerne I~g- I ~es I Klfkens lasle Bøsser gives al Knulh, Hofjægermester Sehested, II! vor Jule.uddehng, lige..'jm Me. iii L.ndsretssagfører Bryld og Læge OIllhedsplejens Diakonisse saavet h~ PrJlz Clausen. Det er ikke saa som VI Præsler med Glæde mod o sært, II de illke bolder al al In lager Bidrag. - Tak, om vi maa s deres Ansigter frem i fuldt Oag5- regne med Deres Hjælp. m I TIlIlied Pr(l!8fegaard, den I. Deys. cembn 19ou. al Del er en hæslig Gerning, de S N Y e g a a r d udfører. Ikke delle, al de har en.nden Mening end i3ocialdemo- Soci.ldemokr.tiske Tillids- " kralerne og Pagfoleningslederne, maodsmøder. o sk Den f i mn D de gerne have. Bnhver F ormændene og en Del Besly a _nmark hive Lov al have- relses"'!edlemmer fra de SOClaldesJn Mening. Del nederdræguge mokrallske ForeOlnger i ThisIeder, al de benyller den herskende kredsen var Søndag Pormidda Siluallon Ul al udføre MUldvarpe- samlel hl Møde i Thisted. Lands~ ~ arbejde og fremkalde Uro. hngsmand Aksel Hvid rederjorde Atle hæderlige Kredse i d" lor iorskelhge politiske Spørgamaal. " d Et lrgnende Møde lor Hurup anske Polk bøjer sig lor Tidens kredsen afh oldte. Søndag Elter. Krav ag for Kongens og Regerin. middag' Snedsled gens Bud om al undgaa enhver Uro, mens Skæbnen hviler tungt I Att_" I KI. 20. Pulor Chr!aten.ell, TIara S I D =-=-=-=-= liiier I Thi&led Predsforenlng. ' I KI X): Roy.UeatreL.Hana Nlldu o~ia _ emolr-leo Tulamente, IvenskF!lm efter H/almar.. Berimlns Lystspil. Udtivet af.et... ke AneJdu,art:t Kl. 20: P.'ætealret:.KulfeMmordet" Kontol ; MoUevej... ThlI6ed. 'merlkllllk KrlminlllYllspil, Ko..mllld KJ 8-11'1 Oly. F Saml.'er iræfte_ R dl"k POt penonllg.,.re - iskeroe.osker 16'1.-17'/.. e teren bed_! KI, st.rte Oaede. POlt&lrokOllto%1U17U. r"-j'oiiu ;Redaktfo o f SalJfngaund og Omegns PIskeri orenlng holdl i Lørdags Olme", It ~ I l,.., Ori

6 J.nl. ll... r... ~",""""''''' Jernbanegade 1. Telefon 176 østergade - -TIl.:' -~780""' - nu fif for- und, ubi er, k i 79 ar e ev error re eo. Richard Jenaen fik aln Fængaelaatraf fordoblet. K ø b e n h 8 V n. Søfyrbøder Harald Rasmussen III Øslre Landsrel afsagde i Dag Aars fængsel og fhv. formand I Dom over de syv Kommunister, I Søfyrbødernes forbund Rich. le:: der ved Byretten var. idøml haarde sen 16 Aars fængsel (8 Aar) fængselsslraffe lor Delt~gelse i Konlorassislent F ru Mollerup ble~ Terror- og Sabotagehandhnger. Irikendt. Han var ved Byrellen Sømand Kaj Gejl idøm les 16 idømt 3 Aars Fængsel. Aars fængsel (ved Byretten 16 Aar), Mens jre af de dømle laar Sirat. Sømand Alberli Hansen lik en fen mildnet, bliver den fordoblet Tiifægsstraf paa f l Aars fængsel for Rich. Jensen, der anses lor at (Byretten 10 Aar), Sømand Ludvig have spillet en Hovedrolle, ~g som Langlors idøm les 12 Aars fængsel i sin Egenskab af Tillidsmand lor (12 Aar), Havnearbejder Kjeld Sølyrbøderne havde el særligt Vandrnan 6 Aars fængsel (8 Aar), Ansvar. sk ulde afgøre, hvad der videre hiltegningfl m. v., og det er bl. skal forelages. a. el stort Problem med fremskaf Udvalget var enigt om, al man felse af den nødvendige fyld. b..u..,:a" i.ht..~'"-' 1 &...I. U..t...~ tl...i--'-...

7 ammcrsjr.'flllrd erlngsmlloa og gøard er død, ersgaard liar llel okralfet. Hall I Landsnællncl I 1924 III All!! "dlrul,ne Nr. (01'8PII Er.lalnr.1 II1pn In~enne8 Lærer V..,ølCrl(lIl1 rd, 0.108, loden IS. ljecbr. 1941, hvor Oe vln~le r ue kun øfheplu. Ikl"" uflle"lede Oevllllrer vir efler nll'vnlll P rla! Illfalde BUnTen. ". Dansk Ungdomssamvirke - THISTED Medlemmerne It l de i t... ;;-_=I f'nr('niof.!l r inc1hydl's il " - i Oobell/1~alen paa H~:~O:~"~'~. Tor.dng d. 4. reiser Forref"io~sh"er I KllbcnhHllfI. holder Ind 'edel cn PurhDodl ln~ om UnWlo!l'lssillltllirkc og den Silu~llUn, liigerfih og a AMP, mod alholdes I Hundborg IIng.hu. Fredag d. 6. ber J 941. Kl. 20. Porr Clningsfører Børnebørn. O c d d r, Københavo, holder drllg. He'sko)csan~bogef1 gcsllrlgboj.;en medbringes. flune. c indbydes ~ ordshotellet br. Kl. 19 Idlge S kole - ejlgaard røadet. Ad!lSng-. Alle er lielkomnl'. Dansk VERNER CI-lRISTENSEN KI ROPRAK TOR LILLE TORV 1 THISTED TELEl:QN 3 lræ;fhs MGLlG 9-1~ UNDTAGEN K~~DA5. SAMT MANDAG ONSDAG F~EDAG 2-4 ENTRE.:, t 3 Væl., ""0' Lunl Keb CI, All NORR Ingen D.. Bih

8 VBluørBnhBdsforBsfl1ll nu i PalælBalrel Kl. 16. "Ol'" lor I l~b~es lu en fcsllig korns! i Baplislklrken Mandag 8. Decbr. KI. 15. ~e Arliklen '"''' I Inden aen. pr hvem Skemaer kan 1885 l li" M, Th ved at med en mrslykkeskrev et Hallund. Brcv en i"'"' gaa_ Blunck Blunck 0,1 PelSoner opskær~r Brænde II brll!ode, Elere t nære Molorer, er forsynet med OasgeneratoranJæj!. Bagerier andre Er hver VSVi'ksomhe dd,~':'. ~~~~~: Ansøgning til JuleuddelIng.1 Haandvær',,"" nlngens Alderdom91ond bedes sllllel SlInde rh oll J ens en nesi 11 Decbr. Gaver Vlrksomhrder, d~r a Brænde so m Rsavarer v ed Frem. om stillingen al indust rielle Produkter, til A.ylbørnenes Juletr. lor al opnaa Del i det i Vm ter en modtages med Tak af Prk Gal næs skoveje Brænde Inde n Hansen, Pru Kate Brinkmann, Prk. d.1 d pal an e er, er N ordenloll, A sylmoder Prk. O lesen, Krimmal- M B' k " d lor hvem udleveres al Amlsbrændselsudval- I gel, mul Indgive AnS01o(1llng 111 nævnte Udvalg, AdressI! Arnlskonloret i Thisted. vil Læge j ml THISTED AMTSBRÆNDSEL$ UDVALG, d. 2. December 19 ~ 1. P. U. V. EGEDORF. National Aften. med FlØllessang alholdes t Hundborg Forsam IIng.h... Fredag d. 5. Decbr. 20. Porrelnln~sr" rer Knud e d d e. København. holder drag. H0lskolesanKbo~en gesbngboreo medbljnges. Adgang. Alle er velkomne. Dansk Ungdomssamvirke, Hundborl:

9 ,,,n,, del enc Til- " ; ; H:~:,:,:~~~;j;~ vctlkornmende,elv betalt Fra tolk "' Nand,,_ H!almor ksomnen., hvis inkel al dl efter, ember. ~Ialio ll, lor de De nedskaarne BenzInrationer har gjort Anskaffelse af en Gas-Generator aktuel for mange kørselsberettigede. Undgaa Vanskeligheder og Besvær og vælg el gennemprovet drlhslkker' Imberf Anlæg fra Ford. l.d os give Dem alle Oplysninger og Tilbud. Aulori,cr fd forll,"'orlmndl1'r:,= S. Kuhnmiinch Thisted Tlf. 646 Frederlk.torv TI'. 6 48

10 Onsdag d. 3. December Aarg. s Krigsberedskab., ~ me.ned Japan ga -d h ar Vl erc, holder U. S. A. si g beredt til at sætte sin Flaade ind i er er taget fra det -k amen anske Slagskib "Texas" under hvis vældige Kano.. er man ser Slagskjbet "California" I I I I, I I Lempelser i Mørkelægningen -<>- Men ikke i Jylland. - K o b e n h a v n, Tirsdag. Statens civile Luftværn meddeler, at der for at lette Befolkningens Jndkobsmuligheder og Samfærdsel i de tidlige ~lorgen- og Aft.entimer indfores visse Lempelser i MOI'kelægningsbestemmelserne, men kun i det fynske Luftværnsdistrikt og 0streLuft..:. værnsoml'aade - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Butiksvirksomheder i Stue- og Kælderetager maa i disse Omraader fra KJ. 6 Morgen og til KJ. 19 fra Møl'l<elægningstidens Indtræden have sædvanlig Indendorsbelysning, uden at ~'lorkelægning af Udstillingsvinduer og Dore er nodvendig. De særlige Regler for Belysning af UdstilEugsvinduer, d. v. s. at denne lmn maa finde Sted indtil l>1orkelægningstiden, gælder stadig. Hvis der fra Sirenerne lyder en hoj Tone af 1 JIIinuts Varighed (Afvarslingssignal), skal almindelig Morkelægning slraks finde Sted. 11M Tli næste Efteranr, pruui..en rer Kron-

11 118. Aarg f, fol' Udbredelse ar l{ol1\ munishsl.e Skdftcr. Mørkelægningslempelserne. -o- 1-hm'for Iklw i JylllllHl, dn Hanll)ol'g IlgNlll Iml' flulet. LClUpclHCt. lcjn!dc Lt!llingrnd. Fængselsstraffe Københavns Byret. el' del' afsagt Domme oyer 2 Tjenestekm'le fol' I ~dl~l'cdclsc uf kommunistisk<" ;'knftcl'. Ved Dommene idomlcs Ic paagæld(ll1dt' Fængs<:'lsstraffl' IHUl henhnlds\'is l ug, 2 A ~\I. I Den Lempelse, der er ludfor!. l\lol'kelægningsbeslcmmclscrne piia Oerne, foles naturhgvls som en Jotor Behagelighed l Byerne, thi selvom selve VlIlduerllc ikke man.-ære oplyst. efter Molkclægningstidens Indtræden, san bliver den Omstændighed. nt Vinduer og Dore til Butikker j Stueetagen ikke skal morkelægge for KJ. 19 en oslor Lettelse for dem, der i den mol'ke Tid færdes pas Gaderne. Nnar Lempelsen Ikke gælder for Jylland, SLUl skyldes dette natul'ligvis, at Varsling ur( Indflyvning af f remmede Flyvere lettere' kun ske ret.tidig ]lh1\ Denle til, at l\'iorkelægningen kan bringes i Orden, end det kan i Jylland, der ligger ud mod Havet. Jmidlertid hal' politipræsidenten i Hamborg nu udstedt Bekendtgorelse om Lempelser ganske t.ilsvarende dem, der er givet for de drulske 01:.'1" og det. virker derfor overrnsl,cnde, at. de Lempelser, som N' ind fort i den ostlige Del ai L;mdet ikke ogsaa er blevel ud"trakt III at gælde J)'Ilund, men man kan ma..'\ske gore l:>ig llanb om, at. det lwmmer,

12 - lrjhljf TED lily OG le G N Dansk Ungdom paa Vagt. Uve r en "e/l mlllt,.æf''' d.u,/i /I:"ltur, Prlhed III f(ef,bevhjslhed. Po"~'"h'lir.r..,r' Knud "a ll.n.1r UI,"dU",.,.rnvl,k" r " fiol vell ", Un~d",nl tlllh'c I'" HoUt!.AI/buIII" I '/'hj,red. Ilrkl! l u';;;o~ ;;:; IWI("U.. ltuil ~Ior II I ' m.lil, D~I VII' v..,.r,;",:":o:,:~;~\:~o:,e'.e'n1rdintif:'''' Jrll l/:.r dr. Ik ~1! m.h'rr li..,e liniii!... d'line MildN, vel' /lvllke II luler... anlc SpergJm..' dtuflu. "h,,'e' lededej., Redllkllo/luekre IlEr VUh R I " II " III O ' ro. Knud O.. II il e brlfkll'lwgede sir I er vel/ormet Puredr,1oI med O U. Arbejde DIf 0PIl.v.,r. lia" "dl.rre I rll SI", "n Del.1I1/... l1d ~ Orllø, "ljtt.om h.n W... 01")''''' IIIo1N. Pli I,,..,,,~nd., porh.nd r Kllud O~dll". lillu, I,., rn~ii I.tller. ", O'l'., o"' o m al lu L.e darhl~dol " dlt'lidl Io Oange ~,unallllll. og cn Pllrn 0 10 dllll.k Unydom ar snlrt lærdl". loenl der pla"hetlg~1 el> n)' PIIII1 al Kield Abel. Villi. R I V n e 111 o 6 t lakkede unller PorumJlngClIs T/lglu l"lnl! Kn ud Gedde ror don I Antl!. bl _,.r del h..,dc vi", Ig, IIID.U ' kuld~ "beide sig!relll III den Porm, dcr piuf'de lu PorhoJd..".., III del bredl IInJIIll'c o/.: holydnlng.fuhle 1I1I;1I01I.JC Arhelde, lom er Ungdomnlenl HovedoPiave. I 8J.rrlnlJ I(lrke o:~.:~':.:; Endnu ha vde D.U. h.fl lor Udi er der ll Sond.&: ~:,' Selydnlng. Mange ::ilcder Illvde Ilcnu'" KJ. 111'/.. Ol! Iler er ArbeJdel dall' SIII gode Spor, (l1l Oudøt/enulc KI,. der vu vlsi god Porslale/5e al deu Vrrdl del h~r III ~ I an slim D U 25 A rs mon. Men' Ungdommen I Armin s..s a derjghed ansi' Sagen for III VH!le S "tt I t t en Lederopgave, der Ikkll kom ti e ses es. den enkel/e nogel videre ved Derfor mulle der oiælles Ind lor, lodprenle den enkel/e unge Kvinde og Mllnd, al hvcr cnestc I' dem er Led I den danske KlI:!de, fe!ltlale ved Redakløt VlIhelm Duponl, Skanderborg Causeri ved Red. B r un s~ og al denne Kæde ikke bliver gaard. Tblslc:d. slærk nok, hvis nogle IIf Leddclle Paa Søndag er del '"".~; er Ivage, [ TIlIs/ed mhkercr sin DInmarks Ungdom hlr I Dllg Beslllllen ved en PeSI paa en gun.ugere SHlJJng end Ung Afholdsholel. dommen I mange andre Lande, PeslIllien ljien derfor mu den Ik ke buve Vllh I D holdes af o n I J:' blødagtig eller 111Ide i Søvn. E flel der er e~t ga m~el KendIng Krfgen skal dansk Ungdom oplage de flesle her I Byen, Idel del er Konkurrencen med en hu ard, D s U s tidligtre fydske Re/sesekre. disciplineret og maliske des/lluslo- læf der nu har erhvervel j neret Ungdom I andre Lande, og RedaklørHllen. dl mal vi Ikke sakke bagud. " liig Ined sin Hver a' 05 mat pøalage sig en e.. en frivillig Værnepllgl for at værne sr mdrtejs:~~jkr:'ær dansk Kullur dansk Rel5bevJdsl- a e v hed Oll Prlhe'd Porslaar vi Ikke men en Uang. kan denne vor Opgave I Dag, vi! dog føle Trang til fgen al genop Premtlden blive endnu mørkere Irlske Bekendlskabel med de for os. mange, han f sit IIdlfgere Arbelcle VI unge skal lære at have Til. færte al. kende, Ild Ul hinandens Motiver. Der har ".d"od',' "II w R'd.k'ør 8 r u 11 s været mange SkIllelInier al poli- gaa rd paa morsom I/sk, rellgles og anden Ari, men csusere over I vi opdager nu. at vi udmærkel Allr". Om delle kan være l Stue SBmmen til el in let lortælle, men vorl Arbejde lor HI!Jhedens Vel. Vi skll b Ul Red. BrunBgallrd og likal l Samarbejdel styrke hver. lune Porlællemaade kan vi andriis Nerver og Fysik, vi skal sige :. Kom selv og her det". henle Styrke hos hverandre, SIa Der bliver sel vfølgelig el ffnl den enkelle Ikke gut III Orunde, Kallebotd med 1111 til delle hørende, All delle skal O.U. byrge op isaasom Peslsange o. a..prilzedlnsk Ungdom. Del bliver visen er hlel'et aklueliserl't og Ikke lusl førl igennem I D. med el Par nye Navn, men af enbver, der blive præsenteret af Kaj, I Betydnfngen detljf. Sagen gælder som. Rik a ogsaa vii give " ikke Lederne alene, men hver Nurner af en eller anden ArI. eneale af os. Naar man deriii hører, at Salen Jeg Iror Ikke pia, al vf blive leslligt pyntel, at der er mer genoem den burde Tid med baeeller til a Mands Orkester, en Ungdom If Dødbidere og Hængehoveder. VI sklll bavl' vort al Billetprisen lor hele denne kun er 1,50 Kr. pro ;,;~;;;,i; Humør og vor KampvlJlle med Ol. Iberegnet, saa er I de lamle Saller Iklldrea al D.s.U. venter luldl hvorjedea Smllel allld blomalrede og der j b'or del ahl' baardt Ul, og hl'; I I fesie i lieg Uv,IY'len. af del runde allesammen paa Sindig Alten Kl. r 8 J.

13 5 Cyklister noteret for ~Iorkelægningsforseelser. Politiet i Sydthy var Onsdag Aften paa Markelægningsinspektion. Der blev noteret 3 Cyklister uden Lys, og 2 med for meget Lys. Desuden havde en af Cyklisterne ikke Legitimationskortet hos sig. Et Hestekøretøj blev ogsaa noteret, nemlig for manglende Baglygte. I :\li, egl

14 ~eb;be' Mørkelægningen j Thisted Lan ch.hcde Gud 11\' /'lin Son, E!'hcd bli\'c hd forb;rde..'lit blive om i Tvh'l d(!tte gorte. e bure C'l e et tomt Virkelig_ har spil-. uld Dæki Verden, os sigel': niel' Jesu J OR. SOm elsker al- CJ'R have l ved det foruden l~en har nne, at ine Ven OR til at ed GUdH r et Ud Verden, Jesu len! lt ~rol'. -ligt det Lov! lkpriel. lorn-t. r!wjdf't For stol't set god. In~IlCkl ion Il [ 1\10I"kClægnillgs_ konsulcntcn. Lordag Aflen fik Thisted Be- SOg af MOJ'kcl:cgnillgSkollsuleDt Lnnq.MeYer, Aalborg, der derefter i el Gencl'rI l.lm Timer Sllil:unen med en PoUti_ lcl'mid betjent gellllemlo-ydsede Byen hotel for at undel'soge MOl'kclægnin_ nesker g~". Denne VHr efter Morkelæg_ s l c r Jllngskonsulentens Mening i det bod, stol'e og hele god. idet der dog en S~ VUl' enkelte Smaaling. man 011- d ~ n i skede rettet og som blev rettet IlIng mel-i pan. Stedet. Lyset i Krydsel lem Fredcl'iksgade og Vestcl'ga_ de, der skinner ])aa Skiltene fol' Ch at advare mod at kore ned ad Ve- hvile, stergade, blev anset fol' at være Regn for stærkt, h vodol' Lyset for omtn Fremtiden vil faa en anden ]nd- H.egn stilling, saa Lyset ikke kan ses man saa meget. sen, Selvom Morkelægningen blev havd ansc.'1; for værende god, beder Po- Plk1. 1 litiet os dog henstille til Forret- net llingsfolkenc, ai de passer PRa, at Beso der ikke er fol' store Lyssluser fol' aabne j deres Forretninger om fl)<'d Mtenen. Det har været galt de lilf.. sidste Aftener, og det mila rettes. IH rkl'11i in i!olte r Jo' i higer ht-dt", OH IJl'illR"l' dl' koll!:\l'j'vntive 'I'illid~mn'nd l'll Tak fol' dpll Ilil OPP t-t'ii, dt' lil'/hltp hmn fm l\lljdl'l i D ThiHtl'U. Ophalillgssl,iJlrt i Voru})ol' Udl' tlr 'l'l1nldion. [kr.,kete forleclen et Uheld R 1""11 Th i. ri t HI

15 HSnaelen'lsBa Ul: u...,..- lejeren 100 de Tildelinger, der gives tilsvarende lit til Klit rrægasdrevne Vogne. ører agsas Prøve - Lufta.arm. I Morges blev der ved Dragsbæk lifterne. blæst Luftalarm. Det drejede sig kun Baadene om en Pro ve. og pea Politi~tBtionen elt op til var man klar over dette, men man It _ skant havde glemt at u! derreue Befollmingen - gik gennem Bladene. Alarmen grv Anled~ 'igl :Hgvis var ning til nogle Misforstaselser, og der g der er mødte agsas nogle Brandmænd og staar der C. B.ere troede, at det var Alvor. til Nord erup. 80 ikke geo Intet Nyt om- Murernes Peoge. Kriminalpolitiet arbejder med Opklaringen af Tyveriet hos Kassereren i Murernes Fagforening i Thisted. Der er fra København kommen forskellige Oplysninger om Resultatet af den Undersøgelse som er foretaget af Pengekassen

16 tistklrken Ttenniddlllr rik l'er 100 ældre Stren,l.rekorot AlfN'd Jen"<.'n Pil ~tor Bech Ved Kaffe Bnlllsgnllrd rcdnjll Peter- I. {I'. Rt1rlig nf ~kri uddele q 'histed, som Del' er kom- - I Centralfyr i Dag udde lokale 'r ('n Gang lndkobslll Ejcndomna indtil Tlldt'linomm(' nll I' I'C Ejcning"('u sk('1' t Lob('~o- {ornæltes. RI' Lllnd- ('11('1'<.' Tid { udsli'ttc rna rjorelin har' l! C'llVI'fI (f) r n ' " plyfmillg lllllc' Ud- I' (lpllnc' I1niL Erl' ( k\'8.nluln_ II\KII!lORI'( forlll'ollrnulo i th'\. D(' C'r ganske' "is! ('Il flnul.som Sutclom. 111('11 d(lll 1.'1' UflHllle i sil fo~orlob. Mørklægning af Skibe, D(lr (>1' kommc't (III ur Dc-k('nd t l:"orcrso ang. ) rol'kbl'rlling af Sklbc. Dl'r RI\ ('.<; \"i:;s(> Il'ndr('(!c R(>g!cr og Ll'mpl'lsrr for N(lddæmpninj;C og Skæl muilti!" af LUlllcl"nerll(', Sammenstødet paa Hanstedvejen. Den 10. J an. cl A, skele der pdd Thlsted-Hnnsted Landevej et Sammenstød mellem en Lastbil og en Rutebil, hvorved begge Køretøjer blev en Del bc:o<klldiget. og af Passagerne l Rutebilen, Arbejdere fra Hnnsted, koln en Del til Skade ChauffØren for RUtebilen, K ri"t.en Q, C h L' i s t c n _ s e n, var mødt l Retten i Vcst.crvig i Cnnr, og Anklagen blev forelagt. ham, Hun var tiltnit for Overtl'rodelsc ni.l\1otol'loven ved at have kørt for hurtigt. samt tiltalt for at have over. trnadt Færdselsloven Ved Ikke al Vise nødvendig Agipungivenhed, ikke at have holdt,'iig.j Vejbanens højre Side og ikke vist }i'oi'sigtighed i Mørke og pan. en glat Vejbane. Christensen nægtede at have gjort sig skyldig l alt dette, Hnns Forklarmg gik ud paa ai have kørt helt ude i Vejbanens højre Side og med højst 36 km Fart. En af Pas!Ulgerel"lle havde endda sagt, at han,'ikulde pn'se paa Telefonpælene. Eralntninltskt-nvet (Ol' Arbejdernes tabte Al'bejdsfontjcllcst.e, Sygehusop_ hold, Svic og Smerte samt odelagt Tøj er sat til omkring 7000 Kr, heri ('I' mdbefnltet Beskadlgclsen af Rutc;bilcn (1000 Kr.). Sagen gunl' nu tilbage til.politime~ierell i Thi"ted. Indbrud I Sæbehus i Thisted. Der er stjaalct en Del Dameundertøj og Strømper. 1)l'1" JUlr i Nal vll'rc'1 Inrlhrud i.sdlou~ R<l'lwhus 'P<lil 11jMIW! ar YI\,,"'rgndl' Ol{ Jo~r('flC'rtk... gadl' i Thili'd, og Pil 0('1 11Illlll'lUldl'l'hlJ og Sll'flmIlC'r pr si an!l'!. ø jælpe ved Fjerl er. 70 Mand Fru Prlvntbr har FJerritslevI modtnget l'ii<!dd SkærvebclæJfllin Grøfter og klinter knn anv; snn 4300 Kr. sinnet. Af pnaregnet der vil n;dv belægningen. Kbm., skal Icv. og delte er Slngnm gen, Haa.ndkrnft ledes ler og er ogsaa Der Side a f og hertil er bejderne skal 1. Juni paa te n sen, St., fylder I Ydby tn pl'ivnl I,v

17 -CrJCHUVIUude blive. paa Syghun nt viii' s ket. g Adgang t sina en l<ontoret. "s Cmlrc!. t en stor ulget fra 'den. Dernduet op, ' han sanun taget r samt 3 ene Udt komme evet Mørt i Styket meget e har taln blevet e faaet g a.fslutlb. San mødte, denne t smukt Ide Lys. lede Effl'a flc Udtl'yk iv, der us' Afcrcsse, rattel l (:dr. t.lhuuu~.owgl:! Fnlcks Ambulance blev rekvireret og korte den unge Mnnd ii.l J{oldby Sygehus, 'Det. val' en Arbejds mand Aage Hansen, DoJlerup, og han er antagelig st.yrtet. med Cyklen og hm' slaaet sig i Faldet, Pan Syg>ehuset oplyser man i DOlg, at. han har det. nogenlunde, ~ En Luftala rm, der lrun var Prøve. Folk troede imidlertid. det,'ar A lvor. I Morges ved 9 Tiden blæste en Sll'ene Luftularm i Thisted Sirenen horles meget. tydeligt over Storstedelen af Byen, og mange af Borgerne VIU' ikke klare over at det ikke Vlll' Byens egne Slr~ner del' varslede, De sogte Tllfluglg: rum, og 1 det hele taget randede del megen Forvll'ing blandt Folk da der tilmed under Alarmen ble~ skudt. OgSntl adsklll ige af Politibetjelene mødte, og dette gnv kun yderligere Anledning til at tro, at del' virkelig var Luftalarm. Efter et Kvarters Forlob blæstes A larmen af igen, uden nt del' vnr sket noget, Det var imidlertid kun en Prove del' blev afholdt, og som Myndig: hedernc var blc\'et gjort. bekendt med i Forvejen, skulde nfholdes pan nævnte Tidspunkt. Der vm imidlertid ikke blevet ~ivet Besked del'o~ ti l nopen, Byens Borgere hth' Iml(lIerUd en Vi8 Ret til lit fna Besked om, det tidligere Cl' KJOI't, at der hhvcl'provealul'm lllu\ bestemte Tider uf DageIl, Ima de kuli I'cltt Mig derefter, God Aften i Thi~ted 1(. U. Thisted K. U. hnvde stu\'l~ndc fuldt liuh til sin l(luhnften i Lo- og Frc!nvumlUg af Film Der vil sikkert nus til denne Aften. forskelllp;e bl!"c fuldt Bihlllmmel\stod fra HDnsled\cj for Rettcn. l JnDufll' skele der 1)1111 Hnnstedvej et Sammenstod mellem en stor LastbIl og en RutebIl, der val' fyldt med ArbeJdere. Begge l{orelojer blev stærkl beskadigede. Rutebilen san meget, nl den ikke kunde repareres, og flere af Arbejderne kom til Skade, Politimesteren i Thisted rejste TIltale mod Rutebilens Chauffør Kl'. O. Christen!!en. der nu bor i Hurup, for Overtrædelse ni :Motorloven ved at have kort for stærkt og nf Færdselsloven ved ikke at have været agtpaagivende nok i Morket og ikke have holdt tilstrækkeligt til højre, I Gnar mødte Chrislensen "ed R etlen 1 Vestervig, med kunde ikke erkende sig skyldig, Hnn hævdede nt Bilen kun lhwde kørt med 35 km Fart, og at han tværbmo~ havde været temmelig langt ude l højre Side af Vejen, medens den modgnaende Bil havde været forlangt inde paa Vejen, Sagen gaa r nu tllbage til politimesteren i Thisted De tilskadekomne Arbejdere har krævet Kr i Erstatninger, ligesom der vllr krævet 1000 Kr- for Skaden pau Rutebilen, Græsbollgnard"S JordnTeal indlemmes i Lild IUit plantage. LnndbrlHtSminislel'iet har nu godkendt Kht\"(('sen('t~ :Køb af Gdr. Svend Lnrsen~ Ejendom...GræsbollRfinl'd" 1 Lild, o~ Gnnl'd('n~ l~'o Tdl', Lund. bestanende nf Agerjord, Eng Og l'ol'\'ejol'd. ~k:l\ h('rmed iudleololes i Lild Klitplantn- Jr(', Hy~ninRl'rn(', lks:l.. tninrl~n, A\'l

18 mies om. NSIIr alle Europos ~aandevending par løbet oyer _rig saa stærkt, ~t Bryat til al ~ kunde have i forsvar. k er saaledes, i gunslirere andre Lande, al laa Sangiarøgl. Store Lra'en Arltelderp.rtl ~ted. ~ - _. ~~ _.- I" "'--Jl',,,_. plus Dyrtidatilæ2" 50 pct. Por Sygetransport belale~ 40 Øre pr. Km. Del meddehea. at Brandfogderne vil laa nye Unilormlkaskelter. For meget Lys Oll tor tldt Lys. I Thialed er der lalden Io,\\ørklægnlngabeder i'i..w Kr. iii Folk, der lor anden Gang er blev!!n noleret for Maf klægnl ngaforseel BCT. To Cyklister, der for anden Oanil: blev taget, mena de Mørl(c kørte uden Lygter, skal betale hver 30 Kr., mena Io andre Cyklister, der førale Ganj.!; vftr IlIiel PIta ulovlige Veje, bløder ~ Kr. hver. Nyt Tyveri i Thisted. plyndret. Por perlonllge I Thisted har næsten hver Nat øren bed., Kl. sit Tyveri al opvise. Da Tjener Hansen, Hotel.Aalborg", i Nat lidt over Midnat kom gaaende op!køpedlllo. 254) ad Vcslergade j Thisted, be:nær. leaard prlval) I kede han, at el Udhængsskab ved acob.en)?bl. ~!~~;~~~~e~,~~~~.d. N:j!!.~e~~_~~~:.- dette ikke er rigtigt en helt anden Vej I til Sagen. Pla'nler Wiltrog er paa Egnen. Han gl. og var i mang~ ved ViisbøJ PJanta~ han Plantør i Svin været Pormand lor gen og er KassE Sogneraad. Sygell.te for N I Thisted Læge Novbr af d Læger anmeldt lølg tilfælde: Børnelammelse.. Blodgang (Paradyøcl SkarlagenBfeber.. Mæalin~er.... Røde Hunde _.... SlI:ulkopper... _.. KiRhollle... Fllreayge... '... Influenn... _...

19 VI ~S I'I' RO... Vl! T/'.U ' f'on I~ g ~= THJfS T1ED OGlEGN Danmarks Værn. o Th ted SI'0dukydcklub k," " '. ' I lo. del p.. lin Maude,.s øn~11l1 i nd~;lide,in nyo: Sk~de. ClI1 ovl'rvejende Del H: Polke! banc, fremhrvede. lu liere SIder j Men vi.hr Ikke ø' den.rore Tilgang. lom r "Oll iii Illusioner o m. nlugerne i den s.mere Tid har ha. buve KrigsmIlgt. De/h: Og... Indre Idrællgrcoc vorr LAud prøvej, DR de r blev nye Skarer III Ungdom Oymna ved,'a dig mindre, mens aliken har jltnnemganende splillet og fottigt. _ Udøvere, Hundbolden er k"qmmen Det er j Fredens OernrrtF\'. godt I Skub, der er slor ha r "in S tyrke Del er lor Svømning. Men Skydmngen, Arbejde, der hør hæver der j en længere Pentlde var nede op Og gjort del iii ej al i en Bølgedal, har nok r Verden, hvor hall den ølørsle TIJgIIUg. hø;1i1 i social og Del er el megelglædeligt I og jlllmindelig Tegn, al Interessen lor Mod stand. Vi er breven et Folk Klasseskel. er vaagen. Del er en af de der netop i denne s l'ær~ TId De sidste 1'/, ABr har VillI, I dunske Folk er sundt og stærkl. I Land kan underlvinges med os Fortrøstning til Fremtrden, All, hvad der samler Folkel, vor l::ityrke. Valbenmag1, om vi ofrer Skylte.agens Fremgao!l 1 SliB meget paa vort I ' imldlerlld vistnok i rigehj{ Grad Men del vi hllr b)'gget op pall den taget til Indlægl al FOI~" d7~ Front ger 08 I linder sig plll højre FlffJ I Mil ltær- spørgsmaalet, Man hævder, al ændrede Indstilling over lor foremngerne ogna gælder holdel Irl Mi/itwlvæsenet. er her, Dllnmark! evige er slindl, hvad Jeppe AakJær O. det er uden Tvivl rigtigt, Ilt ;o::,::r et mere Værn I den I nogen Forandring ak er paa skygger lied Hjemmels Dor, i al/e de Volde 61f Jord 0 11: Sten Omrude. Naar hele Ve/den om- bag I{ugleaprøjterneø Rør. kalfatres, mas vi i Danmark nalurhgvill liøge al i ndretl~ ~s I Tingenes nye Tilstand. Men ' n I BeviHiogssag i Hurup; hn i Dag med Sikkerhed Hurup SO.l{ncraad holdl Mm.~d.e, hvo rledes Verden eller Alle Medlemmer vur - B/aa Korll Oll Mødrehjælpen Aalborg bevilgedes hve, IO Kr, - p, Vinther Thomsen, Slutning ser ud, og mgen kan udaige Danmarks Stilling i den Tid, der kommer efter, Ingen ksn heller i Dag aige, Danmark I den kommende Tid vil have større Nylle af et redskab end hidlil, Vort Størrelse og Beliggenhed forbyder os ganske afgjort al være. m.gt. Der blev i nevn4 at Danmark i i Thisted sig Hen.eende var misrøgtet. Delle er imidlertid en af Ge Ting, vi ikke kar enes og lamles om, man har aet. al snarl alle Europas mindre Sider i en bar laaet deres Por.var løbet Ende, var det end aldrig Isa 81l!rkl, aaa akal der el godt Bryat hl Iro paa. al Danmark kunde,,,., udreltel noget med et Poravsr. Og nllr det notorisk er... af D.nmark er langl ll unst'rere. IUlel end noget al de,.,~" l.1. bliver del aværl a l las bund lor Tale om Misrøgt androg om Tilladelse al handle med I j de al Købmand N. nu benyltede Lokaler. Por Bevillingen stemte 4 _ for Jacobsen, Kjeldsen og - og mod stemte 2 Riis ar Skomager Pedersen, - Til Voldgiftsmænd ved JURtreltens Afløsning valgles Bagerm. Petersen og Uhrmager Nørby. - Den nye Overenskomal k.ommunen Gf Paicks lorelaa, betale 35 Øre pr Dyrtidslilæll 50 pci. betales 40 Øre pr. meddelles. at Brandfogderne faa nye Uniformakaskeller. For meget Lya Dg for lidt L, t Tldøled er der r.'den Io u 40 Kr. lfj POlk, der er bielien noleret Io" anden mena de Mørke kørte uden ak., betale hver 30 Kr., mena andre CYkll.ter, der rarale Vir laiet p.a blovlbte Ve/e, bløder hyer, ",,,et..., "Uk. o""" ~ M.llavef:4. plyndret. Nyr TY rl I Thisred,

20 ængsmeldte ted, at n gik l Niele, at p. En havm Bohavde Værk foreller ening Ting, tte i laaet Boder. I Dag er der hos Politiet i Thisted faldet en Del Bøder, bl. a. for Mørkelægning, hvor et Par af Byens Borgere har modtaget Bøder paa 40 Kr. De havde begge tidligere faaet en Bøde for samme Forhold. En ung Mand, der i Oktober fik 20 Kr. i Bøde for at cykle uden Lys, var noteret for samme Forseelse, og fik denne Gang 30 Kr. i Bøde. Desuden fik et Par andre Cyklister 20 Kr. i Bøde for at have kørt uden Lys paa Cyklen. FÆRRE VANDRERE I 'J1HI STED AMT I erjoi:elil!l!er nu en O øreise over købing (267) ler 49 (21 Tømmerb, - ien Hur sen, "Spa: Morges kj angreb d Mart. Jel tog saa I slagtes. "Jul udbetalte loere.

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET)

JULEPOSTHUSET. 13. december CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) STHUSET afs.13 side 1 JULEPOSTHUSET 13. december LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR-KLEMT BILHORN BRAG (MALERI FALDER PÅ GULVET) (CLS POSTHUS) Postmester! Postmester! - De må vågne! Hva'? Hva' beha'r?

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere