5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5000 Kr. Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca. 4000 Kr. Dette anvendes til"

Transkript

1 MørklægnIngen begynder l Alten Klo 17,30 0/1 varer til KJ. 8,45 f'ærdsejslygterne tændes 11,18, Ol!' slukke. 9, Kr. Indbrud bos Murernes Fagforening i Tbisted. Murernes Fagforening i Thisted er bleven bestjaalet for ca, 5000 Kr. Dette opsigtsvækkende Tyveri er sket hos Fagforeningens mange aarige Ka8s~rer Johannes C h r l S t e n s e n, Halden, men Tidspunk. tet kendes ikke bestemt. Johannes Christensen havde Fagforeningens Penge la aset inde i et Skab i sin Dagligstue, Nøglen sad i Skabsdøren, men Pengekas- "-10_'"'- ~.- ""-~... : ,,'-<-." D u Kirke-Bazaren i ~æhr, Vigsø Menigbedsraa Ræbr Skole fik et meget Porløb, og gav et N af ca Kr. Dette anvendes til Vig~ø Kirke, Erstatninger for tilfælde. Den 7. April 1940 k karl Chr. T. Nielsen, Skade under Arbejde h Vilsbøll, Vilsbølgaard i Direktoratet for U gen har nu tilkendl en Erstalning paa 880 nel efter 12 pct, ln dette Beløb vil blive Porsikrings hvor Pru Vilsbøll - Den 25, Nov Pisker Jens Konge, Skade under Arbejde

2 ligt aua8sef t(um en Iii delte Rum - os sig. slensen med et løb. Han havde el Pengekassen i Alles lukkede ren fil det lille gekassen med r., var borte. meldt til Kriiminalassislent ammen med lse n foretaget tedel. yveriet er sket 5-6 Tiden, odenuig være rdøren. Det (VHlflIJI n.uuk!;:, "-/liiiu' II!;:'. U f:1 tillagt ham en Erstatning paa 1871 KL, beregnet euer 18 pct. Inv'iliditet, og dette vil ligeledes blive udbetalt af.skjold". Oeo mørkesle Tid er inde. Pra i Aften forlænges Mørklæg ningstiden atter. Den varer nu fra Kt. 17,30 til 8,45. Dermed er vi inde i Aafets mørkeste Periode. Disse Klokke slet vil gælde Indtil Nytaar. C l Til den Tid begynder vi saa srnaat at gaa den anden Vej - bort fra Mørket hen mod lysere Dage. Kafl'esagen i 40 Personer impliceret. Overbetjent WOlff, der har ledet forsøgt at Undersøgelserne i KalleSagen i ndue til Dag- Nykøbing, oplyser, ot der til Dato synes ikke al er 40 Personer Impliceret i Sagen. e Vej. Der- Der har været skjult ca. 800 kg er f et lat Kalle hos de i Sagen implicerede tg aa K0bmæod, og dette Parti er der o, som hang handlet saa meget med, at den samlede Omsætoio belø i.i... "..... ' Poredragsho sante Altene Joh. War man i Hun med maanc: menkomsier Blaamus Slor FI Beskæl Der fiske a. i Thisted der at Muslil til Mennesi eller Agn. Sidste EU, Nibe Bredni der blev \, Slagtehus i gik imidlert sen vistnok ning. Nu imidlertid ~ Valdemar J lore tage no

3 eller odle\.'e"es Ol! Lærer Elnu!" \'ed af en Liget "" antages Vaskeri Telelon &,!) Dansk - - Medlemmerne 1\1 de Ii1sluuede Forening er indbydes til Møde i Gobelinsalen paa H otel.aalbcrji,r"i Tor.dag d. 4. D.cbr. Kl. 20. forretningsføre r Knud G e d d København. holder ind!eder en forhandling om Ungd?mssam... irke og den,, !!'" d F_II ng afholdes i Hundborg For... - I IIng.hu. Fr... d. a. Decbr. 1 Kl. 20. Porrel nlogsfører Knud G e d d e, København, holder Poredrag. Højskolesangbogen og Kongesangbogen medbringes. Oratis Enber Medlem al - TH Adgang. Alle er velkomne'. ~;,;;;,;;,~;;;;~ Dauk Ungdollllllmrirke, :.. HWHlbora.

4 til ilt liyl ill 11/11( I i 1'11 Ir"MI ' fii' 1l1 rikllp 11I\I'd,', Vild I' I t'i'lil fll1'! 'I!'I.\1 IIHI\' toir'hlll'd 1' ",1 1' holt'lil1l I JI Ilt MIlI!!" Km' "klllll,' "" I( fi'kl' (' Oj"hllk SII JllIIII'11 111,'1, Itd 1'1,101,/ II 1\ lili (III V" llr ll hhwdl li ~k /lffl,i ~ " røn ftdolllkfrll' Il "I Ild Y t.llilil1m (:rilv " "t ),- IWl1vr 'd l 'o I'IllIII\( l. 'l'up, 1,111\ r'(uii' VIUdtlr/11l 1!1l ~I\P.' ri " k,,1)1'1 ('hnlfllllur' vnlj.(, Ar III r!r'1 I 'Ylnltll Klik r, VIrilt,)' K IIlI'rl II k ror '1',,'nI'Ndn I H~CI,t,...,'.. 'v', '''''' '" ' -U \1I1 ) '11 rut..,.,' " '1"IlInlr'. 11,1','fllll'h,1111I111 II r Q I ~ rkyd"h, Ovol'tahlnt flli FøIUOr'IIO, CB, BotJouton III ItI1t! I 'l'hth!,'ri hil I' II"hnlldllll."'iuK" " Ih ud 11r' $.1" MJtIIlI, dr 'r lili ~1 1I1I'1i1-( I hl lrll "'" '1'11 " ' Ilvl'l'flllrh 1'11 <: ,tJ11u l I {')UI'fKlldl', Illie'll ul d "li li1' h Il vii" KI\'I'! IIIIK"II 1\111" ,, III Ov, d"lrh,1. '1' JOI'k lar" tlt ', ni li/1n ]t'liflllidtl"j.(i' 1I t"tll 'limiii!' 1I" f/ IIlltl'/It1ol1 hln' ri" rll IIP! 11111!r, (:r'i1)ji/llldll, 11)(,hvIId cl " " d"i,,, rl "f,'tkliii', hltvrltl IIilIll Ikk" "".A'I'U kilt I' 1':rllllll'lnl( '1111, 1If111 kllihir, rlnl( 11\111 1\1''', ni ,1111\,11" HlulIl'l IfI ~ pllft ( :11, 111 "j'~ji' '''1 SII)(I'IL 1111'\' "II\Il~I 'l,ii!lolii. IlId,dII\VI'I'tllI nr IIp.. llilil'lllillllni /IltIII! 1/1 Hr' I' VI'I' iuj.(.'oii II1JT1 I'!' VIII' I All h'cjllill~ IIf dl'i1/ii' r'l( 1'11 IiKIII'IH II' HIII( ~ 1I "" '1'111111" fur' O\'I'rtrll" Io'I I'II' /Ir Ih'\'/I'I'lpl'loYI'1I \'('d III 1111\'1' 1111'1,11'11 kpl S p i l'ilthi flll' htq' II 'll'dl' I "'I''4I1I11'r, III,II'IIIIVI' I' I'II rlll 'k ll1l "~l l,~ I 111'1" '11, /II ikhl',';1'1 " 1111\'d" \'IMI" I II Hh 'l l" Vll ri d l' JlIIIl.llll'ltlt'lItll' IL"jlil(l!,'d"r, 111 1'11, h,n'ri" I(IVI'I il I'I'I')\IlII1t1" lu ' 11' 1111 <hdl'l' It! al 1111 'I" JlII:l \'I'III/lJ.( d"1'i1/1<i 1'11!lillI!' 1"1/1 t\f1 1< r Id SIII! lili!ti'ii, 'm h illm'i'1 III'f11' I H IltlJ{I', Ilrql 1'111' lir ~I'I'\'t"'jrH(~(III,"!'r 11/', dl'!' kllll VItI'J\fllI,'\/II', Irll'd 1'1 1 1I11r1 1! "/ln ~:I 1\ r" UWrl"I' " ~n"1'11 rnl' dt'li ;111111'11 v,.. I~ hll'y "d III, dit hllll l.""ii"mlldl'l! \'HI' hnrlp'j'4t lilli! \1 1 1\11 hilv!' /1(11111'1 \,,'d II Iljl!IIIIIII J.C. Ubohor. kcl OIJtrrodcl1 I)nn Social kontoret. 1';1\ "nv. A rh,.jehlnllmtl (rft 'T'hI" It mlvllltl' r"!'inll II \till h..., krl 0I,trlm1fm!Hln HMlnllw,dfll'l,t, Ilu Mt iklw VIII' rff",~ I, ' (litily', hh y!ol1l~1'1' /lllllwldl 111 I'nlllll'\. fik' I Udl'l)) rlll'khu',,i" AI' 111'111 llljiiuii'ii, hl hil" "ur "'I'VI't hlll ilt,lt'l' -:.!) I\KII~ 'I' 0,1 II, 'I' :1) 1\ "ri ~k"it" lin fut! 1']..JtI tlt'lj 1"']..'"1111 k Flnlund.h Frir. K el,'r 1t1~,,1t dl! rlll~k,' Ih.(l'f" fir hoi'i'i\" I pmll ',Il r nul /,t tlrllk 1)1111 ti" I"{,rI' II J 1111 Io(, Ulykk, ø, Ilr 'll 7_ 1.11 ri (:ti S~ :,,11, Il \ Ih,hllll. l ojlt'klol' hlll IIU ",tnt llillf,c I )I'TI :.!l).,.,,,,, "" 1I1111t'1 \ 1\ :". l':, lalull Pnn SØU Delenel i!( lilli InI'r pft. \ 111 I 1'41 1\ Hl'flulnj.{ III l h 'll1 hn"dlln~ Non, Tv, h"r Nm 1\1 \... I~wll1m

5 I M DUV.,;il'lIl!!l.,l;/'I' ournl døf ln,u,n., ",..,., 4. ". lu.,' ~~.-,;!;;;;;...; -,-,.;...:~;-'-~;;'; r,, ~ ID'dr d, I~.,..rlll"'... ".(fy.d.r laiion '''',,7~10 urr. d' KJ. I,Ø,... nt.elol,.r..,..., dø l1,r&... Landsforræderne. j Jllle... I N,, I"' dubb, Pj" uv,r D.IIIII.ok Kun dl' (n-to 'Of!I~,,"11' K'telJe vii I~k' "K'...- HIII. d.nnf lien.yn. I'n Ol' "rd,.t m.nilc.1 dtru LI'l',e Ikke ~.n Imlde,,"', Io, øl du.lle Mend Ikke 1011( klo I... 'fu ud. 1,11( dl'l bt'nyllrl dt,la,i Br nyl.atbtjderbl.d" h.t ni Ol.' trut' med 1"ldl 0",11«"1 11(1,1 Lynl. Oel b",.. e' TUlen Lind' Velfærd I Put. ",be/de'" 1,11 del. ",.,e Numtr VI Iror 111,11 u. meget p.. d'oer 1It.IWet en Rette,I A,bt/der- Ike Albelderet KoldblodIghed,.1 nel Tlllldsmæod L.ndet over v, Ikke I'JiI'er lor,lvorlllt C P" Der oply.u I Bl.de' Ikke nokel Kr(,I den I.nd.fouedcrl.ke Adom, hvem der..., bil ved Pore. le.d, "Ine Polk Ivtr Arbelder I'iendel Men alene delle er Io nel Taalmodlghed og derel evne 0llua en Oplylnlng. Der har III n."lern SlluaUon,bedømmel. e gennem Aerene værel,iarlel hlr Ii,r vetel ul pu Prøve, OK mlni pore11gender IllU,vlrende endnu en Prøve lader.'g nok e ArI. bulaa Porm.. lel hlr bu',ndjg yærel del umme, AI Ul SpUlleJse bllodr Arbejderne, al drive Kiler Men yi Il'ell'mer Ikke, hvem del er. der I dlue Alvoullder.~lIer "g ud over.1 dansk VærdIghed 0l: Vel.n.lændlghed lor.tfremme egne pol/lllke Porm.. l Ind I Arbe/derOe5 Sammenhold,.!lom min Ikke pil.. nden Milde kunde komme III Livs eli ved de forskellige.arbej- Meoh:'hedapJejeo. ""11 I.nd' Yogi B,h, K, Bel. un.. I M, On, "" Pw, A.,..ro' o IK... I" ddt D'~ hu.! un:) derblade" har slaael nogle " PnlDr S. Nye.'lrd, Thl- p, Arbe/derne. argesl e Modslandere 1I1~, lie!'1l1er Oll 111_ LInier kul Polk, der under 'arsk vennemuk; r!'nd,".~nll,i.'d,}n r. er inde. nd",,vi ".11: l... u, ogllaa rn en o, "i de 0111 ud for Arbe/derne Menrghedsplejen begynder vr III Anderledes forholder del sig kunne mærke del gennem Henheller ikke med del "Arbe/der vender,er om Hjælp iii Julen. Skar bl.d", der nu lor IO Øre pr VI imidlerlid være i Sland til vir- k J h' I h.. Numer. leverer Bunket af Løgne m e r" I;t Jæ pe, vor detlrænges, VI have liere Mrdler I Hænde,- og OIlligheder o~ Socl.laemo- end vi plejer; under den slæ rk~ TIl kratlet Oll p.gforen,ngerne PrinlrgnlOg I alle forhold rækker Bladet kommer utvivlsomt Ira vor Bædvanltge.Julegave kun 8 samme Kredse som.pædrelan- korl Jeg henvender mig derlor det" Tonen er lel al kende..d denne Vej hl Hjemmene i vor By og beder Dem række os en Prllz Cllusen Organet.Pædre- Hallnd, De kan gøre det ved at landel" har nu I Au og Dag give Deres Bidrag iii Medlemmer! g/orl IhærdIge Ponøg pol' al øde- al Menighed8plejens Bestyrelae 'eri! lægge Arbejderbevægelsen. Por- som juat, denne Tid lorelage; ml søgel er lolalt mislykket, og der. den Glldlge Indsamlrng lil Arbejdel, ve lor foruger man [lu ved al.dølge og I.d mi,l{ løje Iii, Blikke mmdst D lule BIdragsydere, scom VI kan S Anyn og Navn" at fil del til al regne med A.r efter Aar er vi al lykkes pli en.nden Pacon, taknemlire lor 'Menrghed~plejen; Del foregives I.Arbejdet-, al Bldragc:ts Størrelse er selvlølgelig p der alaar Masser al Arbejdere ganlke InI. Men iøvrigt gør ler u blg ved Udgivelsen. Det er lor- opmærksom paa, at alt hvad der. menlllg.arbejdere" som Grev ved Søn.dagsgudstjeneslerne I~g- I ~es I Klfkens lasle Bøsser gives al Knulh, Hofjægermester Sehested, II! vor Jule.uddehng, lige..'jm Me. iii L.ndsretssagfører Bryld og Læge OIllhedsplejens Diakonisse saavet h~ PrJlz Clausen. Det er ikke saa som VI Præsler med Glæde mod o sært, II de illke bolder al al In lager Bidrag. - Tak, om vi maa s deres Ansigter frem i fuldt Oag5- regne med Deres Hjælp. m I TIlIlied Pr(l!8fegaard, den I. Deys. cembn 19ou. al Del er en hæslig Gerning, de S N Y e g a a r d udfører. Ikke delle, al de har en.nden Mening end i3ocialdemo- Soci.ldemokr.tiske Tillids- " kralerne og Pagfoleningslederne, maodsmøder. o sk Den f i mn D de gerne have. Bnhver F ormændene og en Del Besly a _nmark hive Lov al have- relses"'!edlemmer fra de SOClaldesJn Mening. Del nederdræguge mokrallske ForeOlnger i ThisIeder, al de benyller den herskende kredsen var Søndag Pormidda Siluallon Ul al udføre MUldvarpe- samlel hl Møde i Thisted. Lands~ ~ arbejde og fremkalde Uro. hngsmand Aksel Hvid rederjorde Atle hæderlige Kredse i d" lor iorskelhge politiske Spørgamaal. " d Et lrgnende Møde lor Hurup anske Polk bøjer sig lor Tidens kredsen afh oldte. Søndag Elter. Krav ag for Kongens og Regerin. middag' Snedsled gens Bud om al undgaa enhver Uro, mens Skæbnen hviler tungt I Att_" I KI. 20. Pulor Chr!aten.ell, TIara S I D =-=-=-=-= liiier I Thi&led Predsforenlng. ' I KI X): Roy.UeatreL.Hana Nlldu o~ia _ emolr-leo Tulamente, IvenskF!lm efter H/almar.. Berimlns Lystspil. Udtivet af.et... ke AneJdu,art:t Kl. 20: P.'ætealret:.KulfeMmordet" Kontol ; MoUevej... ThlI6ed. 'merlkllllk KrlminlllYllspil, Ko..mllld KJ 8-11'1 Oly. F Saml.'er iræfte_ R dl"k POt penonllg.,.re - iskeroe.osker 16'1.-17'/.. e teren bed_! KI, st.rte Oaede. POlt&lrokOllto%1U17U. r"-j'oiiu ;Redaktfo o f SalJfngaund og Omegns PIskeri orenlng holdl i Lørdags Olme", It ~ I l,.., Ori

6 J.nl. ll... r... ~",""""''''' Jernbanegade 1. Telefon 176 østergade - -TIl.:' -~780""' - nu fif for- und, ubi er, k i 79 ar e ev error re eo. Richard Jenaen fik aln Fængaelaatraf fordoblet. K ø b e n h 8 V n. Søfyrbøder Harald Rasmussen III Øslre Landsrel afsagde i Dag Aars fængsel og fhv. formand I Dom over de syv Kommunister, I Søfyrbødernes forbund Rich. le:: der ved Byretten var. idøml haarde sen 16 Aars fængsel (8 Aar) fængselsslraffe lor Delt~gelse i Konlorassislent F ru Mollerup ble~ Terror- og Sabotagehandhnger. Irikendt. Han var ved Byrellen Sømand Kaj Gejl idøm les 16 idømt 3 Aars Fængsel. Aars fængsel (ved Byretten 16 Aar), Mens jre af de dømle laar Sirat. Sømand Alberli Hansen lik en fen mildnet, bliver den fordoblet Tiifægsstraf paa f l Aars fængsel for Rich. Jensen, der anses lor at (Byretten 10 Aar), Sømand Ludvig have spillet en Hovedrolle, ~g som Langlors idøm les 12 Aars fængsel i sin Egenskab af Tillidsmand lor (12 Aar), Havnearbejder Kjeld Sølyrbøderne havde el særligt Vandrnan 6 Aars fængsel (8 Aar), Ansvar. sk ulde afgøre, hvad der videre hiltegningfl m. v., og det er bl. skal forelages. a. el stort Problem med fremskaf Udvalget var enigt om, al man felse af den nødvendige fyld. b..u..,:a" i.ht..~'"-' 1 &...I. U..t...~ tl...i--'-...

7 ammcrsjr.'flllrd erlngsmlloa og gøard er død, ersgaard liar llel okralfet. Hall I Landsnællncl I 1924 III All!! "dlrul,ne Nr. (01'8PII Er.lalnr.1 II1pn In~enne8 Lærer V..,ølCrl(lIl1 rd, 0.108, loden IS. ljecbr. 1941, hvor Oe vln~le r ue kun øfheplu. Ikl"" uflle"lede Oevllllrer vir efler nll'vnlll P rla! Illfalde BUnTen. ". Dansk Ungdomssamvirke - THISTED Medlemmerne It l de i t... ;;-_=I f'nr('niof.!l r inc1hydl's il " - i Oobell/1~alen paa H~:~O:~"~'~. Tor.dng d. 4. reiser Forref"io~sh"er I KllbcnhHllfI. holder Ind 'edel cn PurhDodl ln~ om UnWlo!l'lssillltllirkc og den Silu~llUn, liigerfih og a AMP, mod alholdes I Hundborg IIng.hu. Fredag d. 6. ber J 941. Kl. 20. Porr Clningsfører Børnebørn. O c d d r, Københavo, holder drllg. He'sko)csan~bogef1 gcsllrlgboj.;en medbringes. flune. c indbydes ~ ordshotellet br. Kl. 19 Idlge S kole - ejlgaard røadet. Ad!lSng-. Alle er lielkomnl'. Dansk VERNER CI-lRISTENSEN KI ROPRAK TOR LILLE TORV 1 THISTED TELEl:QN 3 lræ;fhs MGLlG 9-1~ UNDTAGEN K~~DA5. SAMT MANDAG ONSDAG F~EDAG 2-4 ENTRE.:, t 3 Væl., ""0' Lunl Keb CI, All NORR Ingen D.. Bih

8 VBluørBnhBdsforBsfl1ll nu i PalælBalrel Kl. 16. "Ol'" lor I l~b~es lu en fcsllig korns! i Baplislklrken Mandag 8. Decbr. KI. 15. ~e Arliklen '"''' I Inden aen. pr hvem Skemaer kan 1885 l li" M, Th ved at med en mrslykkeskrev et Hallund. Brcv en i"'"' gaa_ Blunck Blunck 0,1 PelSoner opskær~r Brænde II brll!ode, Elere t nære Molorer, er forsynet med OasgeneratoranJæj!. Bagerier andre Er hver VSVi'ksomhe dd,~':'. ~~~~~: Ansøgning til JuleuddelIng.1 Haandvær',,"" nlngens Alderdom91ond bedes sllllel SlInde rh oll J ens en nesi 11 Decbr. Gaver Vlrksomhrder, d~r a Brænde so m Rsavarer v ed Frem. om stillingen al indust rielle Produkter, til A.ylbørnenes Juletr. lor al opnaa Del i det i Vm ter en modtages med Tak af Prk Gal næs skoveje Brænde Inde n Hansen, Pru Kate Brinkmann, Prk. d.1 d pal an e er, er N ordenloll, A sylmoder Prk. O lesen, Krimmal- M B' k " d lor hvem udleveres al Amlsbrændselsudval- I gel, mul Indgive AnS01o(1llng 111 nævnte Udvalg, AdressI! Arnlskonloret i Thisted. vil Læge j ml THISTED AMTSBRÆNDSEL$ UDVALG, d. 2. December 19 ~ 1. P. U. V. EGEDORF. National Aften. med FlØllessang alholdes t Hundborg Forsam IIng.h... Fredag d. 5. Decbr. 20. Porrelnln~sr" rer Knud e d d e. København. holder drag. H0lskolesanKbo~en gesbngboreo medbljnges. Adgang. Alle er velkomne. Dansk Ungdomssamvirke, Hundborl:

9 ,,,n,, del enc Til- " ; ; H:~:,:,:~~~;j;~ vctlkornmende,elv betalt Fra tolk "' Nand,,_ H!almor ksomnen., hvis inkel al dl efter, ember. ~Ialio ll, lor de De nedskaarne BenzInrationer har gjort Anskaffelse af en Gas-Generator aktuel for mange kørselsberettigede. Undgaa Vanskeligheder og Besvær og vælg el gennemprovet drlhslkker' Imberf Anlæg fra Ford. l.d os give Dem alle Oplysninger og Tilbud. Aulori,cr fd forll,"'orlmndl1'r:,= S. Kuhnmiinch Thisted Tlf. 646 Frederlk.torv TI'. 6 48

10 Onsdag d. 3. December Aarg. s Krigsberedskab., ~ me.ned Japan ga -d h ar Vl erc, holder U. S. A. si g beredt til at sætte sin Flaade ind i er er taget fra det -k amen anske Slagskib "Texas" under hvis vældige Kano.. er man ser Slagskjbet "California" I I I I, I I Lempelser i Mørkelægningen -<>- Men ikke i Jylland. - K o b e n h a v n, Tirsdag. Statens civile Luftværn meddeler, at der for at lette Befolkningens Jndkobsmuligheder og Samfærdsel i de tidlige ~lorgen- og Aft.entimer indfores visse Lempelser i MOI'kelægningsbestemmelserne, men kun i det fynske Luftværnsdistrikt og 0streLuft..:. værnsoml'aade - Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Butiksvirksomheder i Stue- og Kælderetager maa i disse Omraader fra KJ. 6 Morgen og til KJ. 19 fra Møl'l<elægningstidens Indtræden have sædvanlig Indendorsbelysning, uden at ~'lorkelægning af Udstillingsvinduer og Dore er nodvendig. De særlige Regler for Belysning af UdstilEugsvinduer, d. v. s. at denne lmn maa finde Sted indtil l>1orkelægningstiden, gælder stadig. Hvis der fra Sirenerne lyder en hoj Tone af 1 JIIinuts Varighed (Afvarslingssignal), skal almindelig Morkelægning slraks finde Sted. 11M Tli næste Efteranr, pruui..en rer Kron-

11 118. Aarg f, fol' Udbredelse ar l{ol1\ munishsl.e Skdftcr. Mørkelægningslempelserne. -o- 1-hm'for Iklw i JylllllHl, dn Hanll)ol'g IlgNlll Iml' flulet. LClUpclHCt. lcjn!dc Lt!llingrnd. Fængselsstraffe Københavns Byret. el' del' afsagt Domme oyer 2 Tjenestekm'le fol' I ~dl~l'cdclsc uf kommunistisk<" ;'knftcl'. Ved Dommene idomlcs Ic paagæld(ll1dt' Fængs<:'lsstraffl' IHUl henhnlds\'is l ug, 2 A ~\I. I Den Lempelse, der er ludfor!. l\lol'kelægningsbeslcmmclscrne piia Oerne, foles naturhgvls som en Jotor Behagelighed l Byerne, thi selvom selve VlIlduerllc ikke man.-ære oplyst. efter Molkclægningstidens Indtræden, san bliver den Omstændighed. nt Vinduer og Dore til Butikker j Stueetagen ikke skal morkelægge for KJ. 19 en oslor Lettelse for dem, der i den mol'ke Tid færdes pas Gaderne. Nnar Lempelsen Ikke gælder for Jylland, SLUl skyldes dette natul'ligvis, at Varsling ur( Indflyvning af f remmede Flyvere lettere' kun ske ret.tidig ]lh1\ Denle til, at l\'iorkelægningen kan bringes i Orden, end det kan i Jylland, der ligger ud mod Havet. Jmidlertid hal' politipræsidenten i Hamborg nu udstedt Bekendtgorelse om Lempelser ganske t.ilsvarende dem, der er givet for de drulske 01:.'1" og det. virker derfor overrnsl,cnde, at. de Lempelser, som N' ind fort i den ostlige Del ai L;mdet ikke ogsaa er blevel ud"trakt III at gælde J)'Ilund, men man kan ma..'\ske gore l:>ig llanb om, at. det lwmmer,

12 - lrjhljf TED lily OG le G N Dansk Ungdom paa Vagt. Uve r en "e/l mlllt,.æf''' d.u,/i /I:"ltur, Prlhed III f(ef,bevhjslhed. Po"~'"h'lir.r..,r' Knud "a ll.n.1r UI,"dU",.,.rnvl,k" r " fiol vell ", Un~d",nl tlllh'c I'" HoUt!.AI/buIII" I '/'hj,red. Ilrkl! l u';;;o~ ;;:; IWI("U.. ltuil ~Ior II I ' m.lil, D~I VII' v..,.r,;",:":o:,:~;~\:~o:,e'.e'n1rdintif:'''' Jrll l/:.r dr. Ik ~1! m.h'rr li..,e liniii!... d'line MildN, vel' /lvllke II luler... anlc SpergJm..' dtuflu. "h,,'e' lededej., Redllkllo/luekre IlEr VUh R I " II " III O ' ro. Knud O.. II il e brlfkll'lwgede sir I er vel/ormet Puredr,1oI med O U. Arbejde DIf 0PIl.v.,r. lia" "dl.rre I rll SI", "n Del.1I1/... l1d ~ Orllø, "ljtt.om h.n W... 01")''''' IIIo1N. Pli I,,..,,,~nd., porh.nd r Kllud O~dll". lillu, I,., rn~ii I.tller. ", O'l'., o"' o m al lu L.e darhl~dol " dlt'lidl Io Oange ~,unallllll. og cn Pllrn 0 10 dllll.k Unydom ar snlrt lærdl". loenl der pla"hetlg~1 el> n)' PIIII1 al Kield Abel. Villi. R I V n e 111 o 6 t lakkede unller PorumJlngClIs T/lglu l"lnl! Kn ud Gedde ror don I Antl!. bl _,.r del h..,dc vi", Ig, IIID.U ' kuld~ "beide sig!relll III den Porm, dcr piuf'de lu PorhoJd..".., III del bredl IInJIIll'c o/.: holydnlng.fuhle 1I1I;1I01I.JC Arhelde, lom er Ungdomnlenl HovedoPiave. I 8J.rrlnlJ I(lrke o:~.:~':.:; Endnu ha vde D.U. h.fl lor Udi er der ll Sond.&: ~:,' Selydnlng. Mange ::ilcder Illvde Ilcnu'" KJ. 111'/.. Ol! Iler er ArbeJdel dall' SIII gode Spor, (l1l Oudøt/enulc KI,. der vu vlsi god Porslale/5e al deu Vrrdl del h~r III ~ I an slim D U 25 A rs mon. Men' Ungdommen I Armin s..s a derjghed ansi' Sagen for III VH!le S "tt I t t en Lederopgave, der Ikkll kom ti e ses es. den enkel/e nogel videre ved Derfor mulle der oiælles Ind lor, lodprenle den enkel/e unge Kvinde og Mllnd, al hvcr cnestc I' dem er Led I den danske KlI:!de, fe!ltlale ved Redakløt VlIhelm Duponl, Skanderborg Causeri ved Red. B r un s~ og al denne Kæde ikke bliver gaard. Tblslc:d. slærk nok, hvis nogle IIf Leddclle Paa Søndag er del '"".~; er Ivage, [ TIlIs/ed mhkercr sin DInmarks Ungdom hlr I Dllg Beslllllen ved en PeSI paa en gun.ugere SHlJJng end Ung Afholdsholel. dommen I mange andre Lande, PeslIllien ljien derfor mu den Ik ke buve Vllh I D holdes af o n I J:' blødagtig eller 111Ide i Søvn. E flel der er e~t ga m~el KendIng Krfgen skal dansk Ungdom oplage de flesle her I Byen, Idel del er Konkurrencen med en hu ard, D s U s tidligtre fydske Re/sesekre. disciplineret og maliske des/lluslo- læf der nu har erhvervel j neret Ungdom I andre Lande, og RedaklørHllen. dl mal vi Ikke sakke bagud. " liig Ined sin Hver a' 05 mat pøalage sig en e.. en frivillig Værnepllgl for at værne sr mdrtejs:~~jkr:'ær dansk Kullur dansk Rel5bevJdsl- a e v hed Oll Prlhe'd Porslaar vi Ikke men en Uang. kan denne vor Opgave I Dag, vi! dog føle Trang til fgen al genop Premtlden blive endnu mørkere Irlske Bekendlskabel med de for os. mange, han f sit IIdlfgere Arbelcle VI unge skal lære at have Til. færte al. kende, Ild Ul hinandens Motiver. Der har ".d"od',' "II w R'd.k'ør 8 r u 11 s været mange SkIllelInier al poli- gaa rd paa morsom I/sk, rellgles og anden Ari, men csusere over I vi opdager nu. at vi udmærkel Allr". Om delle kan være l Stue SBmmen til el in let lortælle, men vorl Arbejde lor HI!Jhedens Vel. Vi skll b Ul Red. BrunBgallrd og likal l Samarbejdel styrke hver. lune Porlællemaade kan vi andriis Nerver og Fysik, vi skal sige :. Kom selv og her det". henle Styrke hos hverandre, SIa Der bliver sel vfølgelig el ffnl den enkelle Ikke gut III Orunde, Kallebotd med 1111 til delle hørende, All delle skal O.U. byrge op isaasom Peslsange o. a..prilzedlnsk Ungdom. Del bliver visen er hlel'et aklueliserl't og Ikke lusl førl igennem I D. med el Par nye Navn, men af enbver, der blive præsenteret af Kaj, I Betydnfngen detljf. Sagen gælder som. Rik a ogsaa vii give " ikke Lederne alene, men hver Nurner af en eller anden ArI. eneale af os. Naar man deriii hører, at Salen Jeg Iror Ikke pia, al vf blive leslligt pyntel, at der er mer genoem den burde Tid med baeeller til a Mands Orkester, en Ungdom If Dødbidere og Hængehoveder. VI sklll bavl' vort al Billetprisen lor hele denne kun er 1,50 Kr. pro ;,;~;;;,i; Humør og vor KampvlJlle med Ol. Iberegnet, saa er I de lamle Saller Iklldrea al D.s.U. venter luldl hvorjedea Smllel allld blomalrede og der j b'or del ahl' baardt Ul, og hl'; I I fesie i lieg Uv,IY'len. af del runde allesammen paa Sindig Alten Kl. r 8 J.

13 5 Cyklister noteret for ~Iorkelægningsforseelser. Politiet i Sydthy var Onsdag Aften paa Markelægningsinspektion. Der blev noteret 3 Cyklister uden Lys, og 2 med for meget Lys. Desuden havde en af Cyklisterne ikke Legitimationskortet hos sig. Et Hestekøretøj blev ogsaa noteret, nemlig for manglende Baglygte. I :\li, egl

14 ~eb;be' Mørkelægningen j Thisted Lan ch.hcde Gud 11\' /'lin Son, E!'hcd bli\'c hd forb;rde..'lit blive om i Tvh'l d(!tte gorte. e bure C'l e et tomt Virkelig_ har spil-. uld Dæki Verden, os sigel': niel' Jesu J OR. SOm elsker al- CJ'R have l ved det foruden l~en har nne, at ine Ven OR til at ed GUdH r et Ud Verden, Jesu len! lt ~rol'. -ligt det Lov! lkpriel. lorn-t. r!wjdf't For stol't set god. In~IlCkl ion Il [ 1\10I"kClægnillgs_ konsulcntcn. Lordag Aflen fik Thisted Be- SOg af MOJ'kcl:cgnillgSkollsuleDt Lnnq.MeYer, Aalborg, der derefter i el Gencl'rI l.lm Timer Sllil:unen med en PoUti_ lcl'mid betjent gellllemlo-ydsede Byen hotel for at undel'soge MOl'kclægnin_ nesker g~". Denne VHr efter Morkelæg_ s l c r Jllngskonsulentens Mening i det bod, stol'e og hele god. idet der dog en S~ VUl' enkelte Smaaling. man 011- d ~ n i skede rettet og som blev rettet IlIng mel-i pan. Stedet. Lyset i Krydsel lem Fredcl'iksgade og Vestcl'ga_ de, der skinner ])aa Skiltene fol' Ch at advare mod at kore ned ad Ve- hvile, stergade, blev anset fol' at være Regn for stærkt, h vodol' Lyset for omtn Fremtiden vil faa en anden ]nd- H.egn stilling, saa Lyset ikke kan ses man saa meget. sen, Selvom Morkelægningen blev havd ansc.'1; for værende god, beder Po- Plk1. 1 litiet os dog henstille til Forret- net llingsfolkenc, ai de passer PRa, at Beso der ikke er fol' store Lyssluser fol' aabne j deres Forretninger om fl)<'d Mtenen. Det har været galt de lilf.. sidste Aftener, og det mila rettes. IH rkl'11i in i!olte r Jo' i higer ht-dt", OH IJl'illR"l' dl' koll!:\l'j'vntive 'I'illid~mn'nd l'll Tak fol' dpll Ilil OPP t-t'ii, dt' lil'/hltp hmn fm l\lljdl'l i D ThiHtl'U. Ophalillgssl,iJlrt i Voru})ol' Udl' tlr 'l'l1nldion. [kr.,kete forleclen et Uheld R 1""11 Th i. ri t HI

15 HSnaelen'lsBa Ul: u...,..- lejeren 100 de Tildelinger, der gives tilsvarende lit til Klit rrægasdrevne Vogne. ører agsas Prøve - Lufta.arm. I Morges blev der ved Dragsbæk lifterne. blæst Luftalarm. Det drejede sig kun Baadene om en Pro ve. og pea Politi~tBtionen elt op til var man klar over dette, men man It _ skant havde glemt at u! derreue Befollmingen - gik gennem Bladene. Alarmen grv Anled~ 'igl :Hgvis var ning til nogle Misforstaselser, og der g der er mødte agsas nogle Brandmænd og staar der C. B.ere troede, at det var Alvor. til Nord erup. 80 ikke geo Intet Nyt om- Murernes Peoge. Kriminalpolitiet arbejder med Opklaringen af Tyveriet hos Kassereren i Murernes Fagforening i Thisted. Der er fra København kommen forskellige Oplysninger om Resultatet af den Undersøgelse som er foretaget af Pengekassen

16 tistklrken Ttenniddlllr rik l'er 100 ældre Stren,l.rekorot AlfN'd Jen"<.'n Pil ~tor Bech Ved Kaffe Bnlllsgnllrd rcdnjll Peter- I. {I'. Rt1rlig nf ~kri uddele q 'histed, som Del' er kom- - I Centralfyr i Dag udde lokale 'r ('n Gang lndkobslll Ejcndomna indtil Tlldt'linomm(' nll I' I'C Ejcning"('u sk('1' t Lob('~o- {ornæltes. RI' Lllnd- ('11('1'<.' Tid { udsli'ttc rna rjorelin har' l! C'llVI'fI (f) r n ' " plyfmillg lllllc' Ud- I' (lpllnc' I1niL Erl' ( k\'8.nluln_ II\KII!lORI'( forlll'ollrnulo i th'\. D(' C'r ganske' "is! ('Il flnul.som Sutclom. 111('11 d(lll 1.'1' UflHllle i sil fo~orlob. Mørklægning af Skibe, D(lr (>1' kommc't (III ur Dc-k('nd t l:"orcrso ang. ) rol'kbl'rlling af Sklbc. Dl'r RI\ ('.<; \"i:;s(> Il'ndr('(!c R(>g!cr og Ll'mpl'lsrr for N(lddæmpninj;C og Skæl muilti!" af LUlllcl"nerll(', Sammenstødet paa Hanstedvejen. Den 10. J an. cl A, skele der pdd Thlsted-Hnnsted Landevej et Sammenstød mellem en Lastbil og en Rutebil, hvorved begge Køretøjer blev en Del bc:o<klldiget. og af Passagerne l Rutebilen, Arbejdere fra Hnnsted, koln en Del til Skade ChauffØren for RUtebilen, K ri"t.en Q, C h L' i s t c n _ s e n, var mødt l Retten i Vcst.crvig i Cnnr, og Anklagen blev forelagt. ham, Hun var tiltnit for Overtl'rodelsc ni.l\1otol'loven ved at have kørt for hurtigt. samt tiltalt for at have over. trnadt Færdselsloven Ved Ikke al Vise nødvendig Agipungivenhed, ikke at have holdt,'iig.j Vejbanens højre Side og ikke vist }i'oi'sigtighed i Mørke og pan. en glat Vejbane. Christensen nægtede at have gjort sig skyldig l alt dette, Hnns Forklarmg gik ud paa ai have kørt helt ude i Vejbanens højre Side og med højst 36 km Fart. En af Pas!Ulgerel"lle havde endda sagt, at han,'ikulde pn'se paa Telefonpælene. Eralntninltskt-nvet (Ol' Arbejdernes tabte Al'bejdsfontjcllcst.e, Sygehusop_ hold, Svic og Smerte samt odelagt Tøj er sat til omkring 7000 Kr, heri ('I' mdbefnltet Beskadlgclsen af Rutc;bilcn (1000 Kr.). Sagen gunl' nu tilbage til.politime~ierell i Thi"ted. Indbrud I Sæbehus i Thisted. Der er stjaalct en Del Dameundertøj og Strømper. 1)l'1" JUlr i Nal vll'rc'1 Inrlhrud i.sdlou~ R<l'lwhus 'P<lil 11jMIW! ar YI\,,"'rgndl' Ol{ Jo~r('flC'rtk... gadl' i Thili'd, og Pil 0('1 11Illlll'lUldl'l'hlJ og Sll'flmIlC'r pr si an!l'!. ø jælpe ved Fjerl er. 70 Mand Fru Prlvntbr har FJerritslevI modtnget l'ii<!dd SkærvebclæJfllin Grøfter og klinter knn anv; snn 4300 Kr. sinnet. Af pnaregnet der vil n;dv belægningen. Kbm., skal Icv. og delte er Slngnm gen, Haa.ndkrnft ledes ler og er ogsaa Der Side a f og hertil er bejderne skal 1. Juni paa te n sen, St., fylder I Ydby tn pl'ivnl I,v

17 -CrJCHUVIUude blive. paa Syghun nt viii' s ket. g Adgang t sina en l<ontoret. "s Cmlrc!. t en stor ulget fra 'den. Dernduet op, ' han sanun taget r samt 3 ene Udt komme evet Mørt i Styket meget e har taln blevet e faaet g a.fslutlb. San mødte, denne t smukt Ide Lys. lede Effl'a flc Udtl'yk iv, der us' Afcrcsse, rattel l (:dr. t.lhuuu~.owgl:! Fnlcks Ambulance blev rekvireret og korte den unge Mnnd ii.l J{oldby Sygehus, 'Det. val' en Arbejds mand Aage Hansen, DoJlerup, og han er antagelig st.yrtet. med Cyklen og hm' slaaet sig i Faldet, Pan Syg>ehuset oplyser man i DOlg, at. han har det. nogenlunde, ~ En Luftala rm, der lrun var Prøve. Folk troede imidlertid. det,'ar A lvor. I Morges ved 9 Tiden blæste en Sll'ene Luftularm i Thisted Sirenen horles meget. tydeligt over Storstedelen af Byen, og mange af Borgerne VIU' ikke klare over at det ikke Vlll' Byens egne Slr~ner del' varslede, De sogte Tllfluglg: rum, og 1 det hele taget randede del megen Forvll'ing blandt Folk da der tilmed under Alarmen ble~ skudt. OgSntl adsklll ige af Politibetjelene mødte, og dette gnv kun yderligere Anledning til at tro, at del' virkelig var Luftalarm. Efter et Kvarters Forlob blæstes A larmen af igen, uden nt del' vnr sket noget, Det var imidlertid kun en Prove del' blev afholdt, og som Myndig: hedernc var blc\'et gjort. bekendt med i Forvejen, skulde nfholdes pan nævnte Tidspunkt. Der vm imidlertid ikke blevet ~ivet Besked del'o~ ti l nopen, Byens Borgere hth' Iml(lIerUd en Vi8 Ret til lit fna Besked om, det tidligere Cl' KJOI't, at der hhvcl'provealul'm lllu\ bestemte Tider uf DageIl, Ima de kuli I'cltt Mig derefter, God Aften i Thi~ted 1(. U. Thisted K. U. hnvde stu\'l~ndc fuldt liuh til sin l(luhnften i Lo- og Frc!nvumlUg af Film Der vil sikkert nus til denne Aften. forskelllp;e bl!"c fuldt Bihlllmmel\stod fra HDnsled\cj for Rettcn. l JnDufll' skele der 1)1111 Hnnstedvej et Sammenstod mellem en stor LastbIl og en RutebIl, der val' fyldt med ArbeJdere. Begge l{orelojer blev stærkl beskadigede. Rutebilen san meget, nl den ikke kunde repareres, og flere af Arbejderne kom til Skade, Politimesteren i Thisted rejste TIltale mod Rutebilens Chauffør Kl'. O. Christen!!en. der nu bor i Hurup, for Overtrædelse ni :Motorloven ved at have kort for stærkt og nf Færdselsloven ved ikke at have været agtpaagivende nok i Morket og ikke have holdt tilstrækkeligt til højre, I Gnar mødte Chrislensen "ed R etlen 1 Vestervig, med kunde ikke erkende sig skyldig, Hnn hævdede nt Bilen kun lhwde kørt med 35 km Fart, og at han tværbmo~ havde været temmelig langt ude l højre Side af Vejen, medens den modgnaende Bil havde været forlangt inde paa Vejen, Sagen gaa r nu tllbage til politimesteren i Thisted De tilskadekomne Arbejdere har krævet Kr i Erstatninger, ligesom der vllr krævet 1000 Kr- for Skaden pau Rutebilen, Græsbollgnard"S JordnTeal indlemmes i Lild IUit plantage. LnndbrlHtSminislel'iet har nu godkendt Kht\"(('sen('t~ :Køb af Gdr. Svend Lnrsen~ Ejendom...GræsbollRfinl'd" 1 Lild, o~ Gnnl'd('n~ l~'o Tdl', Lund. bestanende nf Agerjord, Eng Og l'ol'\'ejol'd. ~k:l\ h('rmed iudleololes i Lild Klitplantn- Jr(', Hy~ninRl'rn(', lks:l.. tninrl~n, A\'l

18 mies om. NSIIr alle Europos ~aandevending par løbet oyer _rig saa stærkt, ~t Bryat til al ~ kunde have i forsvar. k er saaledes, i gunslirere andre Lande, al laa Sangiarøgl. Store Lra'en Arltelderp.rtl ~ted. ~ - _. ~~ _.- I" "'--Jl',,,_. plus Dyrtidatilæ2" 50 pct. Por Sygetransport belale~ 40 Øre pr. Km. Del meddehea. at Brandfogderne vil laa nye Unilormlkaskelter. For meget Lys Oll tor tldt Lys. I Thialed er der lalden Io,\\ørklægnlngabeder i'i..w Kr. iii Folk, der lor anden Gang er blev!!n noleret for Maf klægnl ngaforseel BCT. To Cyklister, der for anden Oanil: blev taget, mena de Mørl(c kørte uden Lygter, skal betale hver 30 Kr., mena Io andre Cyklister, der førale Ganj.!; vftr IlIiel PIta ulovlige Veje, bløder ~ Kr. hver. Nyt Tyveri i Thisted. plyndret. Por perlonllge I Thisted har næsten hver Nat øren bed., Kl. sit Tyveri al opvise. Da Tjener Hansen, Hotel.Aalborg", i Nat lidt over Midnat kom gaaende op!køpedlllo. 254) ad Vcslergade j Thisted, be:nær. leaard prlval) I kede han, at el Udhængsskab ved acob.en)?bl. ~!~~;~~~~e~,~~~~.d. N:j!!.~e~~_~~~:.- dette ikke er rigtigt en helt anden Vej I til Sagen. Pla'nler Wiltrog er paa Egnen. Han gl. og var i mang~ ved ViisbøJ PJanta~ han Plantør i Svin været Pormand lor gen og er KassE Sogneraad. Sygell.te for N I Thisted Læge Novbr af d Læger anmeldt lølg tilfælde: Børnelammelse.. Blodgang (Paradyøcl SkarlagenBfeber.. Mæalin~er.... Røde Hunde _.... SlI:ulkopper... _.. KiRhollle... Fllreayge... '... Influenn... _...

19 VI ~S I'I' RO... Vl! T/'.U ' f'on I~ g ~= THJfS T1ED OGlEGN Danmarks Værn. o Th ted SI'0dukydcklub k," " '. ' I lo. del p.. lin Maude,.s øn~11l1 i nd~;lide,in nyo: Sk~de. ClI1 ovl'rvejende Del H: Polke! banc, fremhrvede. lu liere SIder j Men vi.hr Ikke ø' den.rore Tilgang. lom r "Oll iii Illusioner o m. nlugerne i den s.mere Tid har ha. buve KrigsmIlgt. De/h: Og... Indre Idrællgrcoc vorr LAud prøvej, DR de r blev nye Skarer III Ungdom Oymna ved,'a dig mindre, mens aliken har jltnnemganende splillet og fottigt. _ Udøvere, Hundbolden er k"qmmen Det er j Fredens OernrrtF\'. godt I Skub, der er slor ha r "in S tyrke Del er lor Svømning. Men Skydmngen, Arbejde, der hør hæver der j en længere Pentlde var nede op Og gjort del iii ej al i en Bølgedal, har nok r Verden, hvor hall den ølørsle TIJgIIUg. hø;1i1 i social og Del er el megelglædeligt I og jlllmindelig Tegn, al Interessen lor Mod stand. Vi er breven et Folk Klasseskel. er vaagen. Del er en af de der netop i denne s l'ær~ TId De sidste 1'/, ABr har VillI, I dunske Folk er sundt og stærkl. I Land kan underlvinges med os Fortrøstning til Fremtrden, All, hvad der samler Folkel, vor l::ityrke. Valbenmag1, om vi ofrer Skylte.agens Fremgao!l 1 SliB meget paa vort I ' imldlerlld vistnok i rigehj{ Grad Men del vi hllr b)'gget op pall den taget til Indlægl al FOI~" d7~ Front ger 08 I linder sig plll højre FlffJ I Mil ltær- spørgsmaalet, Man hævder, al ændrede Indstilling over lor foremngerne ogna gælder holdel Irl Mi/itwlvæsenet. er her, Dllnmark! evige er slindl, hvad Jeppe AakJær O. det er uden Tvivl rigtigt, Ilt ;o::,::r et mere Værn I den I nogen Forandring ak er paa skygger lied Hjemmels Dor, i al/e de Volde 61f Jord 0 11: Sten Omrude. Naar hele Ve/den om- bag I{ugleaprøjterneø Rør. kalfatres, mas vi i Danmark nalurhgvill liøge al i ndretl~ ~s I Tingenes nye Tilstand. Men ' n I BeviHiogssag i Hurup; hn i Dag med Sikkerhed Hurup SO.l{ncraad holdl Mm.~d.e, hvo rledes Verden eller Alle Medlemmer vur - B/aa Korll Oll Mødrehjælpen Aalborg bevilgedes hve, IO Kr, - p, Vinther Thomsen, Slutning ser ud, og mgen kan udaige Danmarks Stilling i den Tid, der kommer efter, Ingen ksn heller i Dag aige, Danmark I den kommende Tid vil have større Nylle af et redskab end hidlil, Vort Størrelse og Beliggenhed forbyder os ganske afgjort al være. m.gt. Der blev i nevn4 at Danmark i i Thisted sig Hen.eende var misrøgtet. Delle er imidlertid en af Ge Ting, vi ikke kar enes og lamles om, man har aet. al snarl alle Europas mindre Sider i en bar laaet deres Por.var løbet Ende, var det end aldrig Isa 81l!rkl, aaa akal der el godt Bryat hl Iro paa. al Danmark kunde,,,., udreltel noget med et Poravsr. Og nllr det notorisk er... af D.nmark er langl ll unst'rere. IUlel end noget al de,.,~" l.1. bliver del aværl a l las bund lor Tale om Misrøgt androg om Tilladelse al handle med I j de al Købmand N. nu benyltede Lokaler. Por Bevillingen stemte 4 _ for Jacobsen, Kjeldsen og - og mod stemte 2 Riis ar Skomager Pedersen, - Til Voldgiftsmænd ved JURtreltens Afløsning valgles Bagerm. Petersen og Uhrmager Nørby. - Den nye Overenskomal k.ommunen Gf Paicks lorelaa, betale 35 Øre pr Dyrtidslilæll 50 pci. betales 40 Øre pr. meddelles. at Brandfogderne faa nye Uniformakaskeller. For meget Lya Dg for lidt L, t Tldøled er der r.'den Io u 40 Kr. lfj POlk, der er bielien noleret Io" anden mena de Mørke kørte uden ak., betale hver 30 Kr., mena andre CYkll.ter, der rarale Vir laiet p.a blovlbte Ve/e, bløder hyer, ",,,et..., "Uk. o""" ~ M.llavef:4. plyndret. Nyr TY rl I Thisred,

20 ængsmeldte ted, at n gik l Niele, at p. En havm Bohavde Værk foreller ening Ting, tte i laaet Boder. I Dag er der hos Politiet i Thisted faldet en Del Bøder, bl. a. for Mørkelægning, hvor et Par af Byens Borgere har modtaget Bøder paa 40 Kr. De havde begge tidligere faaet en Bøde for samme Forhold. En ung Mand, der i Oktober fik 20 Kr. i Bøde for at cykle uden Lys, var noteret for samme Forseelse, og fik denne Gang 30 Kr. i Bøde. Desuden fik et Par andre Cyklister 20 Kr. i Bøde for at have kørt uden Lys paa Cyklen. FÆRRE VANDRERE I 'J1HI STED AMT I erjoi:elil!l!er nu en O øreise over købing (267) ler 49 (21 Tømmerb, - ien Hur sen, "Spa: Morges kj angreb d Mart. Jel tog saa I slagtes. "Jul udbetalte loere.

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe?

Schwerinkorps, men flygtede elter tre Maaneders Forløb. f Porvelen havde han været tysk Vagtmand. Arne Smith-Sagen. Hvor ligger Akterne benoe? raad det sidste KommuligninRen nderskrilt, - Arbejd.! ecloges. Kaffebord Medlemgneraadsde Medarbejdet kke med e Tid. tlluerende ngen. Pol- Tvivlen. vind mel- Marked'- 1 R.hr, rogaard, i Træet lokale i

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres.

En Jule-Gættekonkurrence. De rre ud8atte Præmier vflndles of Inger Færgeellord, WInthersmøllevej, realiseres. ~ \ - Nylaarsulykke med Sprængstof. Ea Dreoi' fik SD hølre Hasod serni læderet. umuligt af konstatere om re eller rite Fingre Var revel bort Thi~ted 3.20. Anlr. Struer 505. Paa S'rækniflj:!en Skive Ol)'ngø'l'

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~

hvor tier andre'. tør Danmarks inte!'nation~ tør. hvor 1 andre'. tier SKE INTER Danmarks inte!'nation~ : l I Mel.: I en skoven hytte lå. I et hus på Nørrebro Ville 20 men'sker bo Og la' liv og glæde gro Helt i fred og ro Så kom kapitalens hær, med

Læs mere

Medlemskontingent: 100 kroner pr. kalenderår. Dansk Mongolsk Selskabs formål er: (a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne

Medlemskontingent: 100 kroner pr. kalenderår. Dansk Mongolsk Selskabs formål er: (a) at fremme og udbrede kendskabet i Danmark til mongolerne DANSK MONGOLSK SELSKAB GER Nr. 22 - Juni 1997 Nr. 22-8. årgang Juni 1997 Medlemskontingent: 100 kroner pr. kalenderår. Litteratur tillæg 12 Dansk Mongolsk Selskab's medlemsblad er tidsskriftet GER. Redaktion:

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6.

HARDSYSSELS AARBOG 39. BI ND HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT K ØBEN H AVN U DG I VET AF. l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. HARDSYSSELS AARBOG U DG I VET AF HISTOR ISK SAMFUN D FOR RI N G K Ø BING AMT 39. BI ND K ØBEN H AVN l KO MM ISSION HOS P. H AA S E 6. SØN 19 45 Samfundets Styrelse: Amtmand A. Karberg, Ringkøbing (Formand).

Læs mere