Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er meddelt Jørgen Peder Thomsen til: Grundejer: Jørgen Peder Thomsen, Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn CVR: Konsulent for ansøger: Miljørådgiver Max Jakobsen Godkendelse udarbejdet af: Karen Frænde Jensen, Svendborg Kommune Journal nr. 14/18797 Marts 2015 Natur og Klima

2 Jørgen Peder Thomsen Sortemosevej Gudbjerg Sydfyn Natur og Klima Svendborgvej Vester Skerninge Tlf: Godkendelse efter husdyrlovens kapitel 3. Godkendelsen omfatter alle ejede og forpagtede arealer tilknyttet virksomheden. Godkendelsen er givet på de vilkår, der er angivet under Afgørelse. Dato: 6. marts 2015 Godkendt: Karen Frænde Jensen Agronom Annonceret den 6. marts 2015 Klagefristen udløber den 7. april Revurderes inden den 6. marts 2023.

3 Resumé Svendborg Kommune meddeler miljøgodkendelse til ejede og forpagtede dyrkningsarealer tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn, som pt. ejes af Jørgen Peder Thomsen. Herefter kan der på de i alt 106,0 ha miljøgodkendte arealer udbringes husdyrgødning op til 148,0 dyreenheder (DE). Arealerne modtager på godkendelsestidspunktet blandt andet husdyrgødning fra en kvægproduktion på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg, som kommunen har meddelt miljøgodkendelse. For at reducere påvirkningen med nitrat til Det Sydfynske Øhav er der i miljøgodkendelsen til Sortemosevej 20 stillet vilkår om, at der enten skal etableres: ekstra efterafgrøder (3 %), eller reduceres i kvælstofkvoten (1,8 %). På baggrund af de stillede vilkår vurderer Svendborg Kommune, at det sikres, at miljøet og omgivelserne ikke påvirkes væsentligt af denne godkendelse. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Indledning... 5 Svendborg Kommunes afgørelse... 5 Lovgrundlag... 5 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Afgørelse med vilkår... 6 Drift af arealerne og sædskifte... 6 Egenkontrol og dokumentation... 6 Generelle forhold... 7 Ændringer og udvidelser... 7 Underretningspligt... 7 Revurdering af godkendelse... 7 Klagevejledning... 7 Søgsmål... 8 Miljøteknisk redegørelse... 9 Ansøger og ejerforhold... 9 Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer... 9 Drift af ejendommens arealer... 9 Sædskifte Udbringning af husdyrgødning Påvirkning af naturområder samt arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter) Kvælstofdeposition som følge af udbringning af husdyrgødning Påvirkning af søer og vandløb Kvælstof og fosfor til søer, fjord og hav Påvirkning af grundvand Bedste tilgængelige teknologi (BAT) Egenkontrol Konklusion Partshøring Bilag

5 Indledning Svendborg Kommune har via Max Jakobsen den 11. juni 2014 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Ansøgningen er indsendt af Jørgen Peder Thomsen, Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn via ved skema Beliggenheden af arealerne fremgår af vedlagte bilag 1a. Baggrunden for ansøgningen er, at ansøger skal modtage kvæggylle fra et miljøgodkendt husdyrbrug på Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg. Husdyrbruget på Bøllemosevej 21 har modtaget en miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK. nr af 4. december 2009). Denne arealgodkendelse er opdelt i 2 dele. Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som indeholder vilkårene for godkendelsen. Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som danner grundlag for de opstillede vilkår i godkendelsen. Derudover er der vedhæftet en række bilag. Arealerne godkendes med denne godkendelse første gang efter lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I henhold til husdyrloven skal kommunen foretage partshøring inden der træffes afgørelse i en konkret sag, såfremt sagen indeholder oplysninger, der kan være til ugunst for den pågældende part, og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Der har i denne sag været foretaget høring af i alt 2 parter. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Svendborg Kommunes afgørelse Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK. nr af 4. december 2009 (husdyrloven)) Dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn godkendes efter 16 i husdyrloven. Svendborg Kommune godkender og fører tilsyn med miljøforhold vedr. arealerne. Svendborg Kommune skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen vha. den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Desuden skal det sikres, at arealerne kan drives, så det er foreneligt med hensynet til omgivelserne. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (Bek. nr af 8. november 2013) Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug efter kap. 3 i husdyrloven. Desuden sætter bekendtgørelsen regler for udskiftning af udbringningsarealer. 5

6 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 853 af 30. juni 2014) Bekendtgørelserne fastsætter blandt andet regler om dyreenhedsberegningerne og udbringning af husdyrgødning. Afgørelse med vilkår Svendborg Kommune godkender hermed i henhold til 16 i husdyrloven dyrkningsarealerne til Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Godkendelsen omfatter alle ejendommens ejede og forpagtede dyrkningsarealer og meddeles til Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Det er pt. ejeren Jørgen Peder Thomsen, der er ansvarlig for, at arealerne drives i overensstemmelse med denne godkendelse. Godkendelsen omfatter alle ejede og forpagtede arealer, og godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dato, hvor godkendelsen meddeles. Hvis der i 3 på hinanden følgende år har været tilført mindre end halvdelen af den tilladte mængde husdyrgødning, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet. Svendborg Kommune har med godkendelsen afgjort, at driften af arealerne ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som ansøger har sendt frem, den miljøtekniske redegørelse og på følgende vilkår: Drift af arealerne og sædskifte 1. Der må kun udbringes husdyrgødning på de 106,0 ha, som fremgår af bilag 1a. 2. Der må maksimalt per planår (1/8-31/7) højest udbringes husdyrgødning svarende til ét af følgende to scenarier: I alt 148,0 DE kvæggylle, svarende til 1,4 DE/ha per planår. Samtidig skal der etableres 3 % ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige efterafgrøder I alt 148,0 DE kvæggylle, svarende til 1,4 DE/ha per planår. Samtidig skal bedriftens kvælstofkvote reduceres med 1,8 % 3. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks affald. 4. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for de ekstra efterafgrøder. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter. Egenkontrol og dokumentation 5. Overholdelse af vilkår om gødningsmængder og -typer, reduktion af kvælstofkvote samt ekstra efterafgrøder skal kunne dokumenteres, eks. gennem markplaner, gødningsplaner og gødningsregnskab. 6

7 6. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for forpagtningsaftaler 7. Dokumentationen for ovennævnte vilkår (vilkår 5-6) skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg. Generelle forhold Ændringer og udvidelser Der må ikke ske ændringer af de tilhørende arealer før dette er anmeldt til og eventuelt godkendt af Svendborg Kommune. Kommunen skal desuden hurtigst muligt orienteres om ændringer i ejerforhold. Underretningspligt Den der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til væsentlig forurening eller fare herfor, har pligt til straks at underrette alarmcentralen på tlf: 112 og Svendborg Kommune tlf: , hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. ( 52 i LBK nr af 4. december 2009). Revurdering af godkendelse Miljøgodkendelsen skal revurderes ( 41, stk. 3 i LBK nr af 4. december 2009) regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog skal første regelmæssige revurdering ske, når der er forløbet 8 år efter at arealerne første gang blev godkendt. Første revurdering skal foretages senest den 6. marts Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ( 76 i LBK nr af 4. december 2009). Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. Du kan finde godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed d. 7 april En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på og eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 7

8 Når du klager skal du betale et gebyr på 500 kr, som du betaler med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klager over godkendelser, der indeholde vilkår efter Husdyrgodkendelseslovens 27 stk. 1 eller stk. 2 har opsættende virkning, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet. Følgende personer og organisationer er klageberettigede i den aktuelle sag jf. ( 84 stk. 1 og 3, 85 stk. 1,2,3,4, 86 stk. 1 og 2, 87 stk. 1 og 2 i LBK nr af 4. december 2009): Ansøger Jørgen Peder Thomsen, Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Ejer af forpagtet jord Peder Møller Mogensen, Gravvængevej 36, 5882 Vejstrup Leverandør af husdyrgødning Henrik Halmø Terkelsen, Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg Sydfyn Foreninger og organisationer - Dansk Ornitologisk Forening, - Sundhedsstyrelsen, - Danmarks Naturfredningsforening, - Danmarks Sportsfiskerforbund, - Det Økologiske Råd, - Friluftsrådet, v. Christian Jensen, - Danmarks Fiskeriforening, - Ferskvandsfiskeriforeningen, Niels Barslund, - Naturstyrelsen, Orientering om denne afgørelse er sendt til alle ovenstående samt til ansøgers konsulent Max Jakobsen. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening er ligeledes blevet orienteret om afgørelsen. Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene ( 90 i LBK nr af 4. december 2009), skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 8

9 Miljøteknisk redegørelse Denne redegørelse danner grundlag for de vilkår, som meddeles i denne miljøgodkendelse. Udgangspunktet for redegørelsen er den indsendte ansøgning om godkendelse. Vurderingen skal belyse konsekvenserne af dyrkningsarealernes anvendelse til udbringning af husdyrgødning, samt om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige. Hvor det vurderes, at der er behov for at stille særlige vilkår, vil dette være formuleret til sidst i det enkelte afsnit. Ansøger og ejerforhold Godkendelsen meddeles til Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn. Ansøger og ejer/forpagter af arealerne er pt. Jørgen Peder Thomsen. Han er dermed ansvarlig for, at driften af arealerne sker i overensstemmelse med denne godkendelse samt at de ansatte på ejendommen er bekendt med godkendelsens vilkår. Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer På baggrund af ansøgningen og en vurdering af nitratklasser, fosforklasser, naturarealer m.v. er der her foretaget en vurdering af, om der er risiko for udvaskning af næringsstoffer fra udbringningsarealerne, der kan påvirke overfladevand og grundvand væsentligt samt om driften af arealerne kan påvirke beskyttede naturtyper væsentligt. Drift af ejendommens arealer Nedenstående tabel angiver ansøgers oplysninger om harmoniareal til rådighed for ejendommen: Udbringningsareal Ansøgt (ha) Ejet 86,0 Forpagtet 20,0 I alt 106,0 Der er indgået forpagtningsaftaler med følgende lodsejer: Navn Adresse og postnr/by Antal ha Peder Møller Mogensen Gravvængevej 36, 5892 Gudbjerg Sydfyn 20,0 På bilag 1a fremgår det, hvilke arealer, der kan anvendes til udspredning af husdyrgødning. På bilag 1b fremgår ejerforholdet af arealerne. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens 34 stk. 2 skal der i forbindelse med dokumentation af harmonikrav foreligge dokumentation i form af forpagtningsaftale, som skal indeholde oplysninger om arealets størrelse, aftalepartens navn, adresse, momsnummer, gyldighedsperiodens start- og slutdato eller opsigelsesvarsel og dato for aftalens indgåelse. 9

10 NaturErhvervstyrelsen er myndighed i forhold til at kontrollere dette krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det derfor er tilstrækkeligt, at der stilles vilkår om, at der til hver en tid skal kunne fremvises gældende forpagtningsaftaler. Ansøger har indsendt 2 scenarier for driften af arealerne. Derfor er der nedenfor indsat ét skema for hvert scenarie med de tildelte typer og mængder af husdyrgødning: Alternativ 1: (med 3 % ekstra efterafgrøder) Kg N Kg P DE DE/ha Kvæggylle - I alt til rådighed ansøgt ,0 1,4 Alternativ 2: (med 1,8 % reduktion i kvælstofkvoten) Kg N Kg P DE DE/ha Kvæggylle - I alt til rådighed ansøgt ,0 1,4 Der udbringes i alt på ejede og forpagtede arealer maksimalt organisk gødning svarende til 1,4 DE/ha, hvilket overholder gældende harmonikrav på 1,4 DE/ha. Det er de ansøgte næringsstofmængder, som ligger til grund for beregningerne. Kommunen vurderer dog, at det er tilstrækkeligt, at stille vilkår om typen og mængden af husdyrgødning, som må tilføres arealerne. Der stilles vilkår i relation til ovenstående, så det sikres, at arealerne drives i overensstemmelse hermed. Der stilles desuden vilkår om, at det ved tilsyn skal kunne dokumenteres, at der er etableret de krævede ekstra efterafgrøder eller nedsættelse af kvælstofkvoten er overholdt. Fastsættelse af vilkår Der må kun udbringes husdyrgødning på de 106,0 ha, som fremgår af bilag 1. Der må maksimalt per planår (1/8-31/7) højest udbringes husdyrgødning svarende til ét af følgende to scenarier: I alt 148,0 DE kvæggylle, svarende til 1,4 DE/ha per planår. Samtidig skal der etableres 3 % ekstra efterafgrøder ud over de lovpligtige efterafgrøder I alt 148,0 DE kvæggylle, svarende til 1,4 DE/ha per planår. Samtidig skal bedriftens kvælstofkvote reduceres med 1,8 % Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks affald. De samme, generelle regler, som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for disse ekstra efterafgrøder. Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre bedrifter. Overholdelse af vilkår om gødningsmængder og -typer, reduktion af kvælstofkvote samt ekstra efterafgrøder skal kunne dokumenteres, eks. gennem markplaner, gødningsplaner og gødningsregnskab. Der skal til hver en tid kunne forevises skriftlig dokumentation for gældende forpagtningsaftaler. Dokumentationen for ovennævnte vilkår skal opbevares i 5 år, og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. 10

11 Sædskifte Af ansøgningen fremgår det, at der anvendes et sædskifte svarende til referencesædskiftet S2 og S4. S2 og S4-sædskiftet svarer til beregningssystemets referencesædskifte, og kommunen vurderer derfor, at der ikke skal stilles vilkår herom. Udbringning af husdyrgødning Ejendommen hvorfra der skal transporteres husdyrgødning (Bøllemosevej 21, 5892 Gudbjerg) ligger nord for hovedparten af arealerne. Transportvejen er ca. 2,5-7 km og foregår gennem landzone. I forbindelse med miljøgodkendelse af Bøllemosevej 21 er de miljømæssige gener, der kan forekomme i forbindelse med udbringningen af husdyrgødningen vurderet. Alle arealerne har også i nudriften været anvendt til udbringning af husdyrgødning (blandet gylle og dybstrøelse). Der har været udbragt 68,2 DE på de 106,0 ha svarende til 0,6 DE/ha. Med den ansøgte ændring udbringes der dog 0,8 DE/ha mere end i nudriften. Det vil sige, der er tale om over en fordobling af mængden af udbragt husdyrgødning på arealerne og dermed en væsentlig forøgelse af ammoniakfordampningen i forbindelse med udbringning. Ifølge gældende lovgivning skal udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker foregå ved nedfældning. Det er med til at nedbringe ammoniakfordampningen i forbindelse med udbringning af gylle. Påvirkning af naturområder samt arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter) I det efterfølgende vurderes det, om der skal stilles særlige vilkår til udbringningen af husdyrgødning på arealer i nærheden af naturområder og/eller yngle- rasteområder for en bilag IV-art. Vurderingen tager særligt udgangspunkt i afstanden mellem udbringningsarealerne og naturområderne samt husdyrgødningstype og udbringningsteknologi. Desuden vil naturområdets kvælstoffølsomhed, naturtilstand og baggrundsbelastning indgå i vurderingen. Kommunen følger de retningslinjer, som Miljøstyrelsen har angivet for vurderingen af den konkrete påvirkning. Bilag IV-arter Svendborg Kommune vurderer, at der findes følgende Bilag IV-arter i området: Hasselmus. Ifølge Bilag IV-håndbogen kan Springfrø, Spidssnudet frø, Stor vandsalamander, markfirben og tre arter af flagermus også forekomme i området (Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s. De tre arter af flagermus er: Dværgflagermus, Vandflagermus og Sydflagermus, som alle er almindeligt forekommende. De to førstnævnte arter yngler og overvintrer især i hule træer, mens Sydflagermus overvejende er tilknyttet bygninger. Hasselmus lever i områdets småskove, beplantninger og levende hegn. Markfirben findes især i nærheden af skovene. Arten foretrækker sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og skovveje. 11

12 Springfrø og Stor Vandsalamander yngler i småsøer og små vandhuller i hele området. Padderne forlader vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer blandt andet i skove og i sten- og jorddiger. Områdets mange sten- og jorddiger og levende hegn er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som ledelinier, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IVarter. Kvælstofdeposition som følge af udbringning af husdyrgødning I det efterfølgende vurderes det, om der skal stilles særlige vilkår til udbringningen af husdyrgødning på arealer i nærheden af naturområder og/eller yngle- og rasteområder for en bilag IV-art. Vurderingen tager udgangspunkt i naturområdets målsætning, områdets kvælstoffølsomhed og afstand fra udbringningsarealerne. Kommunen følger de retningslinjer, som Miljøstyrelsen har angivet for vurderingen af den konkrete påvirkning. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning vil der sjældent kunne konstateres en påvirkning på over 1 kg N/ha - uanset husdyrgødningstype og anvendt teknologi, hvis afstanden mellem udbringningsarealet og naturområdet er over 100 meter. Kun i tilfælde med worst case tab af ammoniak og et udbringningsareal på over 100 ha, vil der kunne konstateres påvirkninger på over 1 kg N/ha. Worst case vil især være udbringning af fast husdyrgødning uden nedbringning, typisk ved udbringning ovenpå afgrøden, men det kan også ske ved udbringning af kvæggylle indenfor 20 meter fra et naturområde, og svinegylle indenfor 10 m fra et naturområde. Da den udbragte husdyrgødning i den konkrete sag er kvæggylle og ingen af udbringningsarealerne udgør over 100 ha, vurderer kommunen, at der kun vil være tale om et worst case tilfælde, hvor gylle udbringes under 20 m fra et naturområde. Alle arealer har også i nudriften været anvendt til udbringning af husdyrgødning. Med den ansøgte ændring udbringes der 0,8 DE/ha mere end i nudriften. Ifølge gældende lovgivning skal udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker foregå ved nedfældning på sort jord og græsmarker. Kategori 1-natur (ammoniakfølsom natur indenfor Natura2000-områder) Der ligger ingen kategori 1-naturområder indenfor 100 m. fra udbringningsarealerne. Kategori 2-natur (ammoniakfølsom natur udenfor Natura2000-områder) Der ligger ingen kategori 2-naturområder indenfor 100 m. fra udbringningsarealerne. Kategori 3-natur (ammoniakfølsom natur som ikke er omfattet af kategori 1 og 2) Eng og overdrev (naturområde 1 på bilag 2) Markerne 34-0 og 37-0 grænser op til engen og overdrevet. Engen og overdrevet er ny natur, der lige er blevet registret i forbindelse med Statens gennemgang af 3 arealer og derfor er arealerne endnu ikke målsat. Kommunen har dog kendskab til begge arealer, der vurderes at være lavere målsat natur med en tålegrænse, der er på ca. 20 kg N/ha/år. Der er mere end 20 m fra udspredningsarealet hen til overdrevet. Baggrundsbelastningen i området er ca. 15,8 kg N/ha/år. Selv med en eventuel påvirkning på 1 kg N/ha/år vil tålegrænsen ikke være overskredet. På den baggrund vurderer kommunen, at der ikke er behov for at stille vilkår til udbringning af husdyrgødning. D-målsat mose (naturområde 2 på bilag 2) Inde i mark 04-0 er der et lille moseområde. Mosen der er D-målsat har en tålegrænse på ca. 20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er ca. 15,8 kg N/ha/år. Selv med en eventuel 12

13 påvirkning på 1 kg N/ha/år vil tålegrænsen ikke være overskredet. tålegrænse er ikke overskredet som følge af baggrundsbelastningen. Det vil sige mosens Ø Dyhrenborg (C-målsat mose) (naturområde 3 på bilag 2) Markerne 17-0, 18-2 og 26-0 grænser op til et moseområde. Mosen der er C-målsat har en tålegrænse på ca. 20 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området er ca. 15,8 kg N/ha/år. Selv med en eventuel påvirkning på 1 kg N/ha/år vil tålegrænsen ikke være overskredet. Det vil sige mosens tålegrænse er ikke overskredet som følge af baggrundsbelastningen. På baggrund af at de ovennævnte naturområders målsætning og at tålegrænserne ikke er overskredet som følge af baggrundsbelastningen vurderer kommunen, at der ikke er behov for at stille vilkår til udbringning af husdyrgødning. Ammoniakfølsomme skove Lakkendrup Skov Mark 01-0 grænser op til en potentielt ammoniakfølsom skov Lakkendrup Skov (naturområde 4 på bilag 2). Skoven fremgår af historiske Original 1-kort, er derfor mere end 200 år gammel, og opfylder derved det kriterium, der er for ammoniakfølsom skov med hensyn til alder. Tålegrænsen for løvskov i tempererede egne er kg N/ha/år. Da baggrundsbelastningen i området er på 15,8 kg N/ha/år, kan den nedre tålegrænse for skoven være overskredet. Kommunen har ikke kendskab til, at der skulle være særlig sårbare områder i skovens randområder op til udbringningsarealerne. Gennemsyn af flyfotos viser dog at skoven drives som produktionsskov, bl.a. med store flader med juletræer og andre nåletræer, og Svendborg Kommune vurderer derfor at skoven ikke har stor naturkvalitet. Skoven ligger ikke indenfor et Natura 2000 område og er ikke en stævningsskov. Skoven kan være yngle- rasteområde for bilag IV-arten Hasselmus og forskellige flagermusearter. Men en øget ammoniakpåvirkning vil ikke påvirke disse arter. Dette sammenholdt med at skoven ikke har hverken regional eller lokal kulturhistorisk eller rekreativ værdi, betyder at Svendborg Kommune vurderer, at skoven ikke er ammoniakfølsom nok til, at der er behov for at stille vilkår om bræmmer op til skovområdet. Sortebjerg Vænge Markerne 35-0 og 36-0 grænser op til en potentielt ammoniakfølsom skov Sortebjerg Vænge (naturområde 5 på bilag 2). Skoven fremgår af historiske Original 1-kort, er derfor mere end 200 år gammel, og opfylder derved det kriterium, der er for ammoniakfølsom skov med hensyn til alder. Tålegrænsen for løvskov i tempererede egne er kg N/ha/år. Da baggrundsbelastningen i området er på 15,8 kg N/ha/år, kan den nedre tålegrænse for skoven være overskredet. Gennemsyn af flyfotos viser dog at skoven drives som produktionsskov, med store flader med bøg og mindre partier med pyntegrønt. Svendborg Kommune vurderer derfor at skoven har nogen naturkvalitet. Skoven ligger ikke indenfor et Natura 2000 område og er ikke en stævningsskov. Skoven kan være yngle- rasteområde for bilag IV-arten Hasselmus og forskellige flagermusearter. Men en øget ammoniakpåvirkning vil ikke påvirke disse arter. Dette sammenholdt med at skoven ikke har hverken regional eller lokal kulturhistorisk eller rekreativ værdi, betyder at Svendborg Kommune vurderer, at skoven ikke er ammoniakfølsom nok til, at der er behov for at stille vilkår om bræmmer op til skovområdet. Kommunens samlede vurdering På baggrund af naturbeskrivelserne, vurderer kommunen, at driften af dyrkningsarealerne ikke vil påvirke naturområder negativt eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdernes mulige bilag IV-arter. 13

14 Påvirkning af søer og vandløb Der findes ca. 10 småsøer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 i og op til udbringningsarealerne. Desuden findes der flere beskyttede vandløb, som grænser op til arealerne. Søerne og vandløbene kan være yngle- rasteområde for flere af de bilag IV-arter, som findes i området. Beskyttede søer og vandløb skal være omgivet af lovpligtige 9 meter bræmmer. For arealer, som skråner med mere end 6 grader ned mod søerne og vandløbene må der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens 30 stk. 3 ikke udbringes husdyrgødning indenfor 20 m af sådanne søer og vandløb. Dette gælder dog ikke flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som nedfældes i parallel retning i forhold til det nærliggende vandmiljø. I den konkrete sag skråner mark 34-0 med mere end 6 grader ned mod vandløb, og husdyrgødningsbekendtgørelsens krav vil gælde her og derfor vurderer kommunen at der ikke skal stilles vilkår. Kommunens samlede vurdering Kommunen vurderer, at driften af dyrkningsarealerne ikke vil medføre risiko for afstrømning til vandløb og søer samt beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets bilag IV-arter, så længe husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser overholdes. Kvælstof og fosfor til søer, fjord og hav Alle udbringningsarealerne (106,0 ha) ligger i oplandet til Det Sydfynske Øhav. De 106 ha afvander dertil via Langelands Sund. Beskrivelse af vandoplandet findes i Bilag 3. Heri er også beskrevet de internationale beskyttelsesområder (Natura 2000-områder) som findes indenfor vandområdet. I overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning skal kommunen vurdere kvælstof- og fosforpåvirkningen af de aktuelle vandoplande i forhold til husdyrlovens beskyttelsesniveau. Desuden skal kommunen foretage en habitatvurdering, hvis der kan være tale om påvirkning af Natura 2000-områder. I det konkrete projekt er der tale om, at der kan være påvirkning af et Natura 2000-område Det Sydfynske Øhav. Da husdyrtrykket i oplandet til Langelands Sund tillige har været stigende siden 2007, har kommunen foretaget vurderinger af om projektet i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af habitatområder. Disse vurderinger er også foretaget i Bilag 3. På baggrund af beregningerne og vurderingerne i Bilag 3 samt de stillede vilkår, vurderer kommunen, at de ansøgte scenarier om udbringning af husdyrgødning lever op til gældende lovgivning, samt at projektet, med de stillede vilkår, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området Det Sydfynske Øhav. Påvirkning af grundvand Der er ingen af udbringningsarealer der ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder eller indenfor områder med indsatsplan. Kommunen vurderer derfor at, udbringning af husdyrgødning ikke vil udgøre en væsentlig risiko for forurening med nitrat af nogen grundvandsforekomster. 14

15 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) BREF-dokumentes anbefalinger for så vidt angår udbringning af husdyrgødning på arealerne i Danmark er udmøntet i generelle regler (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Det er derfor kommunens vurdering at lever op til BAT i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Egenkontrol Kommunens vurdering Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der skal foretages egenkontrol i forhold til: - Dokumentation for forpagtningsaftaler. - Dokumentation for udbragt mængde og type af husdyrgødning (gødningsregnskab). - Dokumentation for efterafgrøder (eks. gødningsregnskab). - Dokumentation for nedsættelse af kvælstofkvote (eks. gødningsregnskab) Der er fastsat vilkår i henhold til dette under de enkelte afsnit, og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg. Kommunen har umiddelbart adgang til en del af informationen via offentlige registre. Konklusion Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Svendborg Kommune, at den ansøgte drift af arealerne kan godkendes. Udbringning af husdyrgødning på ansøgers arealer vil med de stillede vilkår ikke medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af 7 i loven, øvrige naturområder, Natura 2000 områder samt grundvandet herunder nitratfølsomme indvindingsområder. Endelig er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr, herunder bilag IV-arter samt deres levesteder, ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. Kommunen har desuden vurderet, at der anvendes bedst tilgængelig teknik til at forebygge og begrænse eventuel forurening. Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at driften af arealerne ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Partshøring I forbindelse med sagsbehandlingen har 1 ejer af forpagtet jord og 1 leverandør af husdyrgødning været partshørt i tre uger. Desuden har ansøger været partshørt i tre uger. Der er ikke indkommet nogen bemærkninger. 15

16 Bilag Bilag 1a. Oversigtskort over harmoniarealer. Bilag 1b. Oversigtskort over ejerforhold Bilag 2. Oversigtskort over naturområder Bilag 3. Beskrivelse og vurdering af nitrat- og fosforpåvirkning af søer, fjorde og hav. 16

17

18 18

19 Bilag 2 Oversigtskort over naturområder

20 Beskrivelse og vurdering af nitrat- og fosforpåvirkningen på søer, fjorde og hav Beskrivelse af oplande og internationale beskyttelsesområder Alle dyrkningsarealerne afvander til Langelands Sund. Vandopland Areal (ha) Langelands Sund 106,0 Ialt 106,0 Bilag 3 Hovedopland Det Sydfynske Øhav Kystvandene i hovedoplandet Det Sydfynske Øhav omfatter farvandet mellem Fyn, Ærø og Langeland, herunder Langelands Sund. Hertil kommer den åbne Marstal Bugt, Lunkebugten ved Tåsinge, Fåborg Fjord, Kløven ved Ærø og Lindelse Nor ved Langeland. Derudover kommer en række mindre fjorde, bugter og nor Nakkebølle Fjord, Skårupøre Sund, Thurø Bund, Kølle Nor, Vejlen på Tåsinge, Salme, Tryggelev og Dyreborg Nor. I alt er der 14 kystvandområder i hovedoplandet. Ifølge Vandplan Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav udgør kvælstoftilførslen fra landbruget 72% af oplandets samlede vandbårne tilførsel til overfladevande ( ). For fosfor er det angivet, at bidraget fra landbrug og spredt bebyggelse i det åbne land til sammen udgør 80 %. Bidraget opgøres samlet idet, der er usikkerhed omkring kildeopsplitningen mellem landbrug og spredt bebyggelse. Vandplanens tilstandsvurdering for kystvandene i Hovedvandopland Det Sydfynske Øhav viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i samtlige områder er moderat eller dårlig. Ingen af de marine vandområder i hovedvandoplandet forventes dermed at nå miljømålet om god tilstand i 2015 uden, at der iværksættes supplerende tiltag til at reducere særligt kvælstof- og fosfortilførslen. Der er især behov for en indsats, der reducerer næringsstoftilførslerne fra landbrugsdriften. Langelands Sund jf. vandplan Langelands Sund er præget af vandudskiftning mellem det tilstødende Sydfynske Øhav samt Storebælt. Vanddybderne er fra under 10 m i den sydlige del ved Tåsinge til mere end 20 m ved Vresen ved den nordlige grænse. Internationale beskyttelsesområder Det Sydfynske Øhav Den centrale del af Det sydfynske Øhav er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (Ramsarområde, EF-habitatområde og EF-fuglebeskyttelsesområde). Udpegningen betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområdet er målsætningen endvidere, at beskyttelsen skal fremmes. Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet Det Sydfynske Øhav er stor vandsalamander, klokkefrø, skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, sandbanker, vadeflader, kystlaguner og søer, større lavvande bugter og vige, rev, enårig vegetation på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, kystklinter/-klipper, enårige strandplanter der koloniserer mudder og sand, strandenge, forstrand og begyndende klitdannelser, hvide klitter og vandremiler, grågrønne klitter, kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store aks, vandløb, tørre kalksandsoverdrev, kalkoverdrev, sure overdrev, urtebræmmer eller skyggende skovbryn, avneknippemoser,

21 kildevæld med kalkholdigt vand, rigkær, bøgeskove på muldbund, ege-blandskov samt elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld. Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde nr 71 er rørdrum, rørhøg, havterne, splitterne, dværgterne, fjordterne, engsnarre, mosehornugle, klyde, brushane, alm. ryle, plettet rørvagtel, knopsvane, sangsvane, mørkbuget knortegås, troldand, bjergand, ederfugl, hvinand, toppet skallesluger og blishøne. Husdyrlovens beskyttelsesniveau Ifølge Miljøstyrelsens kortværk er ingen af udspredningsarealerne omfattet af nitrat- eller fosforklasser. Det vil sige, at arealerne ikke afvander direkte til sårbare Natura 2000 områder. Kommunen skal ifølge Miljøstyrelsen for hver ansøgning efter husdyrloven foretage en konkret vurdering af, om husdyrlovens beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt til at undgå en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen af om der er grundlag for en skærpelse skal foretages for både Natura 2000-områder og bilag 4-arter samt for overfladevand, der ikke er udpeget som Natura 2000-område. Beskyttelsesniveauet omfatter dog kun oplande til marine områder. I forhold til husdyrlovens nitratklasser vurderer kommunen, at beskyttelsesniveauet ikke skal skærpes yderligere. Vurdering af påvirkning af Natura 2000 område Det fremgår af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse for udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder mv.), at før der kan træffes afgørelse, skal der foretages en vurdering af om et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Det er væsentligt at påpege, at husdyrlovens definition af væsentlighed svarende til lovens afskæringskriterier ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt til at sikre, at et habitatområde ikke påvirkes væsentligt. Det skal i vurderingen uden tvivl kunne fastslås, at der ikke er risiko for en væsentlig påvirkning. Væsentlighedsvurdering af nitratudvaskningen til Natura 2000-område Miljøstyrelsen har med Vejledende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande fra juni 2010 samt supplement til den digitale husdyrvejledning fra februar 2011 redegjort for, hvordan kommunerne skal foretage ovennævnte vurdering af påvirkningen af Natura 2000-områder. Indledningsvist skal der foretages en vurdering af om det pågældende område er følsomt overfor udvaskningen af næringsstoffer. Det Sydfynske Øhav Af vandplanen for Det Sydfynske Øhav fremgår det, at næringsstofudvaskningen fra oplandet har væsentlig betydning for tilstanden i Det Sydfynske Øhav. Det understøttes yderligere af Natura 2000-planen for Det Sydfynske Øhav Her fremgår det, at næringsstoftilførslen fra bla. landbruget medvirker til, at det Sydfynske Øhav hyppigt rammes af iltsvind, og at særligt bundfauna og -flora påvirkes negativt af iltsvind. Det betyder, at fødegrundlaget for en række af de fuglearter, der er udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområdet påvirkes, heriblandt terner, der lever af fisk, samt troldand, bjergand, edderfugl og hvinand, der lever af muslinger og bunddyr. Det kan samlet konkluderes, at Natura 2000-området er følsomt overfor næringsstoftilførsel. På baggrund af beskrivelse af Langelands Sund i udkast til vandplanen er det Svendborg Kommunes vurdering, at der vil være vandudskiftning mellem Langelands Sund og det internationale beskyttelsesområde den centrale del af det Sydfynske Øhav. Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at det ikke kan udelukkes, at næringsstofudvaskningen, der går via Langelands Sund indirekte vil påvirke det internationale beskyttelsesområde centralt i det Sydfynske Øhav. 21

22 Med baggrund i denne vurdering foretages der en egentlig habitatvurdering med udgangspunkt i vejledningens principper. Vurdering af projektet i kumulation med andre planer og projekter Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal den kumulative effekt vurderes på baggrund af udviklingen i antal dyreenheder indenfor de oplande, hvor udspredningsarealerne er placeret. I dette tilfælde skal vurderingen foretages for oplandene: Langelands Sund samt den åbne del af Det Sydfynske Øhav. Vurderingen af udviklingen af dyreenheder skal suppleres med en vurdering af, om der er andre kilder, der har givet anledning til en øget nitratudvaskning siden 1. januar En øget nitratudvaskning skal medføre et krav om reduktion af det samlede dyretryk i det aktuelle opland. I forhold til andre kilder vurderer Svendborg Kommune, at der primært vil kunne forekomme en næringsstoftilførsel fra renseanlæg, regnbetingede udløb, spredt bebyggelse og virksomheder. Ifølge vandplanen for det Sydfynske Øhav har landbrugsbidraget i perioden fra udgjort ca. 72 % af den samlede landbaserede kvælstoftilførsel, mens baggrundsbidraget har været ca. 22 %. Resten af tilledningen fordeles på punktkilder (ca. 6 %), hvor renseanlæg udgør den dominerende kilde. Øvrige mindre betydende kilder er de regnbetingede udløb og spredt bebyggelse. I forhold til fosfor udgør landbrug, den naturlige baggrundsbelastning og spredt bebyggelse ca. 81 % af den samlede fosfortilførsel til kystvandene. Øvrige kilder er renseanlæg (14 %) og regnbetingede udløb (5 %). Spredt bebyggelse udgør den største punktkilde. Da næringsstofudledning har været faldende gennem længere perioder bla. som følge af vandmiljøplanerne er det Svendborg Kommunes vurdering, at udviklingen i kvælstofudledningen også har været svagt faldende siden 1. januar Ifølge vandplanen forventes der med de planlagte og allerede besluttede tiltag til reduktion af næringsstofpåvirkningen en reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor fra punktkilder frem til De tiltag, der får betydning er bla. effekten af kommunens spildvandsplan med krav om forbedret rensning for spredt bebyggelse, samt forbedringer af regnvandsbetingede udløb. Samtidig forventes der ifølge vandplanen også en mindre reduktion i udledningen fra renseanlæggene som følge af renovering og optimering, bla. nedlægges Brudager Renseanlæg, der er placeret i oplandet til Langelands Sund. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes der ikke at være andre kilder, der vil give anledning til, at det samlede dyretryk i deloplandene skal reduceres. Nedenstående tabel viser Miljøstyrelsens seneste oversigt over udviklingen i dyretryk i Langelands Sund: Opland Tendens DE DE Langelands Sund Dyrehold er steget 22

23 Nedenstående figur viser Miljøstyrelsens seneste oversigt over udviklingen i de enkelte oplande. Det fremgår af ovenstående, at udviklingen i dyretrykket har været stigende for Langelands Sund. Miljøstyrelsens seneste tal er offentliggjort i december Kommunen har ikke yderligere oplysninger om ophørte eller udvidede dyrehold end dem, der er medtaget i opgørelsen. Kommunen finder derfor ikke anledning til at justere tallet. Dermed vurderer kommunen, at det ikke kan udelukkes, at det ansøgte i kumulation med andre projekter i oplandet til Langelands Sund vil medføre en væsentlig påvirkning af habitatområdet Det Sydfynske Øhav. For at kunne godkende det ansøgte projekt skal der derfor ske en reduktion i nitratudvaskningen sådan, at den samlede nitratudvaskning fra bedriftens harmoniarealer i Langelands Sund svarer til et planteavlsbrug. Ansøger har valgt, at foretage denne tilpasning 23

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere