Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016, 2017 og Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

2 Nr. A-402 Projektnavn Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser 401 Ældre et omhandler byggeri af 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Social og Sundhed udarbejdede i januar 2012 en plejebolighandleplan der er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen. Social og Sundhed har opdateret plejebolighandleplanen. Deri anbefales det at fastholde anbefalingen om 60 plejeboliger og udvide antallet af korttidspladser således at der opføres 18 korttidspladser i Hammel. Udviklingen viser, at der i de kommende år vil blive en stor efterspørgsel efter sundheds- og behandlingstilbud tæt på borgerne, hvorfor det anbefales at opføre 3 akutpladser (kan anvendes akut til forebyggelse af indlæggelser) i tilknytning til de 18 korttidspladser. Dermed vil der samlet være 31 korttidspladser og 3 akutpladser i kommunen. Oversigt over korttidspladser: 1 korttidsplads på Tinghøj, Hammel 4 korttidspladser på Anlægget, Ulstrup 8 korttidspladser på Hinneruplund, Hinnerup 18 korttidspladser og 3 akutpladser på nyt plejecenter i Hammel, hvoraf 4 er døgntræningspladser. Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og 3 akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet kvm. og boligarealet kvm. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri. Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %, da det forudsættes, at der gives tilsagn inden udgangen af Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 % til 10 % fra 1. juli 2012 og indtil udgangen af Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser inkl. køkkendrift. Derudover skal budgetterne finansiere køb af pladser på friplejehjemmet i Sall jf. U-404. Byrådet er på temamødet 24. juni 2015 blevet orienteret om 4 modeller for finansiering af driftsudgifterne. Social og Sundhed anbefalede model 2, der krævede en driftsudvidelse på ca. 1,4 mio. kr. Forudsætningen for model 2 er, at ældremilliarden, der i 2016 overgår til bloktilskud delvis finansierer driften af det nye plejecenter med korttidspladser, akutpladser, 4 døgntræningspladser og konvertering af 2 plejeboliger til korttidsboliger samt køb af pladser på friplejehjem i Sall jf. U-404. Model 2 indeholder endvidere en videreførelse af en bemandet vagtcentral og en korttidsplads på Tinghøj jf. U-

3 403. Blokken skal ses i sammenhæng med blok A-103 (Udvikling af Dommerparken i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen og oprensning af jorden i forbindelse med plejecentret indgår. Hjerneskadeteamet, aktivitetspersonalet samt hjemmeplejen Vest har i dag til huse på Elmehøj og Skaghøj Plejecenter. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecentre, skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt via den igangværende optimering af kommunens samlede bygningsdrift. Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecenter er ikke indregnet i anlægsblokken, men er forudsat benyttet til indfrielse af restgælden og tilbagebetaling af beboerindskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre ca. 3,6 mio. kr., mens beboerindskuddet vil afhænge af antallet af beboere ved overflytning til det nye plejecenter. Beboerne skal, når de flytter fra lejemålene på Elmehøj og Skaghøj have tilbagebetalt deres indskud efter at der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger skal betale nye beboerindskud. Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det at 1. udgifterne til boligdelen vil udgøre ca. 92 mio. kr. som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud (2%) 2. udgifterne til servicearealerne inkl. korttidspladser vil udgøre ca. 29 mio. kr. 3. udgifterne til køb af råjord vil udgøre ca. 3,8 mio. kr. 4. udgifter til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 9,2 mio. kr. 5. delvis finansiering af serviceareal og korttidspladser via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr ca. 9,7 mio. kr. 6. nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 32,3 mio. kr. Udgifter, boligdel (3.975 kvm.) Mio. kr. inkl. moms Anskaffelsessum 91,898 Finansiering boligdel: Lån (88%) 80,870 Kommunal grundkapital (10%) 9,190 Beboerindskud (2%) 1,838 Finansiering i alt 91,898 Kommunale udgifter: Mio. kr. ex. moms Kommunal grundkapital 10% 9,190 Serviceareal og korttidspladser (1.955 kvm) 29,049 Køb af jord ved jordforsyning 3,753 Samlede kommunale udgifter 41,992 Finansiering kommunale udgifter: Grundsalg kr. pr. kvm. 7,155 Servicearealtilskud 2,400 Støttesagsgebyr 0,184 Finansiering i alt 9,739 Kommunal nettoudgift 32,253 Der er i budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til diverse forarbejder vedrørende plejebolighandleplanen.

4 2001 Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri 402 Handicap og Psykiatri Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i til løbende renoveringer og mindre anlæg på handicap- og psykiatriområdet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 med 1,25 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb. Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Det oprindeligt afsatte beløb til løbende renoveringer i 2015 er delvis brugt til finansiering af ombygning af aktivitetscentret på Industrivej i Hammel samt tilbygning til fælleshuset på Harebakken i Hammel. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-404 Velfærdsteknologipulje 402 Handicap og Psykiatri Der afsættes et beløb på 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beløbet skal tjene til, at ny teknologi kan afprøves med henblik på at videreføre den del af de teknologiske løsninger, som kan give driftsoptimeringer. Det er Byrådets forventning, at investeringen i nye velfærdsteknologiske løsninger medvirker til en yderligere effektivisering af arbejdsgange på området. Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering f.eks. ved en borgers fald i hjemmet. Anlægsudgifter Afledt drift

7 Nr. A-405 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Forhåndsprioriteret Dette er en genfremsendelse af anlægsblok fra Budget I en behovs- og kapacitetsanalyse af handicapområdet foretaget af Kuben Management i foråret 2012, blev der angivet et behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. I budgetaftalen for blev der afsat rådighedsbeløb til byggeri af et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten på 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer samt med plads til helhedstilbud (dagtilbud i forbindelse med egen bolig). Efterfølgende er det på Byrådets møde 18. december 2012 besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Derudover indgår området, hvor det eksisterende aktivitetscenter er placeret, i de fremtidige udviklingsmuligheder for uddannelsesinstitutionerne i området. Anlægsudgifterne til de 33 almene boliger er beregnet med udgangspunkt i den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2016-niveau. Anlægsudgiften for de almene boliger på samlet m 2 er 56,434 mio. kr. inkl. moms. Grundkapitalindskud udgør 10 % af anskaffelsessummen. Den øvrige del af byggeriet finansieres med 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Den kommunale udgift til grundkapitalindskud, servicearealer, 6 aflastningspladser, aktivitetscenter inkl. STU er beregnet til: kr. (2016 p/l) ex moms Kommunal udgift Kvadratmeter Grundkapitaludgift 10 % Servicearealer i tilknytning til almene boliger ,44 6 aflastningspladser ,99 Aktivitetscenter inkl. STU ,88 Total kommunal udgift Den samlede kommunale udgift udgør 56,071 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. I 2013 til 2015 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 43,252 mio. kr. Beløbet er inklusiv tillægsbevillingen fra 2015 på 6,9 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr., der oprindeligt var afsat til etablering af affaldssug. Der er derfor behov for at der afsættes et rådighedsbeløb på 12,819 mio. kr. i Heraf finansieres 10,201 mio. kr. via servicearealtilskud, frigivet deponering og forventet salg af Ellemosevej kr. (2016 p/l) ex moms Forventede indtægter Servicearealtilskud ( kr. pr. almene bolig) Salg af Ellemosevej Frigivet deponering vedr. pavillon på Ellemosevej Finansiering eksklusiv kassebeholdning

8 De resterende 2,618 mio. kr. indgår i dette anlægsforslag. Analysen af botilbudsområdet viser, at opførelsen af et nyt botilbud vil reducere driftsudgifterne med forventeligt 1,540 mio. kr. årligt. Herudover er der en forventet besparelse på aflastningspladserne på kr. årligt. De driftsøkonomiske besparelser ved byggeri af et nyt aktivitetscenter er allerede hentet i forbindelse med omlægningen af aktivitetsområdet primo Besparelsen er på kr. årligt. De driftsmæssige besparelser på udførerenhederne indgår i opfyldelsen af kravet om reduktion af takstgrundlaget på det rammebelagte område på samlet 4,5 % svarende til ca. 3,6 mio. kr. fra Favrskov Kommune er bygherre på projektet. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Ved indflytning i botilbuddet kan der komme udgifter til betaling af beboerindskud for borgere, der flyttes fra andre kommunale tilbud. Den valgte fordeling af anlægssummen i overslagsårene er baseret på udkast til tidsplan for opførelsen af byggeriet. Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-406 Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Farskov Rusmiddelcenter og STU (særlig tilrettelagt uddannelse) linje S er fysisk placeret i Stationsstræde 51 i Hadsten. Byrådet besluttede på møde 29. august 2012, at bygningen i en periode på minimum 3 år kunne benyttes som lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. Byrådet skal herefter tage stilling til, hvad bygningen skal bruges til. Hvis Stationsstræde 51 skal benyttes til andre aktiviteter, skal der findes andre lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. STU har tilgang af elever, som betyder at der er behov for udvidelse af de fysiske rammer. Siden opstart i 2010 er elevtallet øget fra 12 til 35 med deraf følgende øget antal medarbejdere. Favrskov Rusmiddelcenter har ligeledes et stigende antal borgere og flere opgaver, som øger behovet for lokaler. Tilgangen er fra 2012 til 2014 øget med 50 borgere. Ud over STU og Favrskov Rusmiddelcenter holder TU- BA, ungeklubben (handicappede årige) samt Favrskov Radio også til i Stationsstræde. Radio Favrskov råder over et nettoareal på 63 m 2. Der er derfor behov for en tilbygning til Stationsstræde 51. Der er tale om en tilbygning på 90 m 2 i stuen og 1. sal, i alt 180 m 2. De eksisterende lokaler forbliver som de er og ændres ikke. Radio Favrskov bliver i den nuværende placering i huset. Udgifter til tilbygningen er 2,95 mio. kr. Hertil kommer årligt driftsudgifter på kr. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter Afledt drift

10 Nr. A-407 Analyser handicap- og psykiatriområdet 402 Handicap og Psykiatri Der er en nettotilgang af borgere på handicap- og psykiatriområdet. Opførelsen af det nye botilbud på Elbæk Allé i Hadsten samt udvidelsen af fælleshuset på Harebakken i Hammel har ikke løst denne problematik. Nettotilgangen og de til stadighed ændrede målgrupper udfordrer de nuværende fysiske rammer. For at være på forkant med udviklingen har Social og Sundhed behov for en analyse med henblik på en planlægning af den fremtidige kapacitet, målgruppe mv. i lighed med ældreområdets plejebolighandleplan. Antallet af pladser udfordres af, at der ikke er den samme afgang af borgere, som der var tidligere, fordi befolkningen generelt lever længere grundet nye behandlingsmetoder mv. Det er således planen dels at sikre området på kort sigt mod aktuelle akutte udfordringer samt at lave en langsigtet plan for udviklingen af bygningsmassen, så denne understøtter et strategisk sigte og de omkostningseffektive tilbud. Der foreslås udarbejdet en analyse af psykiatriområdets lokaliteter og målgruppe generelt. Endeligt er der behov for en gentagelse af analysen af handicapområdet (analyse tidligere udarbejdet af Kuben i 2012), da denne del også er i hastig forandring. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter 350 Afledt drift

11 Nr. A-408 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup 403 Sundhed Byrådet vedtog i forbindelse med budget at iværksætte en analyse vedr. etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup og at afsætte midler til etablering. Social og Sundhed har derfor udarbejdet to notater vedr. etablering af de to nye sundhedscentre. Til at understøtte dette arbejde har der været nedsat to projektgrupper, som blandt andet er kommet med forslag til indhold og placering. I Ulstrup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på Ulstrup skole. Skolen ligger centralt placeret i byen og råder over egnede ledige lokaler. Ved en placering på skolen sikres der en tæt sammenhæng og samarbejde omkring sundhed og børn. Her kan der etableres gode sundhedstilbud ved at ombygge eksisterende lokaler på skolen. Der foreslås etableret forældregrupper, jordemoder-ordning, forældrecafé og en klinikfunktion med tilbud til børn med fx overvægt. Tilbuddene i sundhedscenteret vil også henvende sig til borgere med kronisk sygdom, og der vil bl.a. blive tilbudt sundhedskurser, alkoholrådgivning og rygestopkurser. Samtidig vil nærheden til hallen og de omkringliggende udendørs træningsfaciliteter give nem mulighed for forskellige former for træning. Ved at placere sundhedscenteret på Ulstrup Skole skabes der flere aktiviteter på skolen og mulighed for, at sundhedscenterets brugere kan benytte nogle af skolens lokaler som fx skolekøkken. I Hinnerup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på plejecenteret Hinneruplund. Dermed skabes et aktivt sundheds- og ældrecenter med mange tilbud til borgerne. Der vil være mulighed for at godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets mange frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der i dag både aktiviteter for ældre samt træning, ligesom sundhedsklinikken også har til huse her. Der peges på, at der er mulighed for at ombygge eksisterende lokaler i centerbygningen på 1. sal. Dermed kan eksisterende kvadratmetre udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde, og der kan skabes bedre rammer for sundhedstilbuddene. Der vil være fokus på at give sundhedscenteret en selvstændig profil i forhold til plejecenteret. I sundhedscenteret foreslås det, at der skal tilbydes genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedskurser, sundhedsklinik, kostvejledning m.m. Realiseringen af forslagene fra projektgrupperne betyder, at det vil være muligt at tilpasse sundhedstilbuddene til de forskellige behov, der er i kommunen. I budget 2015 blev der afsat kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til anlæg af de to nye sundhedscentre. I forbindelse med budget blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup. Udgiften til etablering af sundhedscenter på Ulstrup skole anslås til at udgøre 3,9 mio. kr., og det forventes, at sundhedscenteret kan være klar til brug primo Udgiften ved etableringen af sundhedscentret i Hinnerup anslås til at udgøre 4,1 mio. kr. og centeret forventes at være klar til at tage i brug medio De afledte udgifter til drift af sundhedscentrene anslås til kr. Der foreslås afsat kr. til sundhedscenteret i Ulstrup. Beløbet indeholder udgifter til en delt administrativ medarbejder med Ulstrup Skole og fornyelse af inventar samt ekstra rengøring. I de indgår desuden kr. til leje af hallen til træningsaktivite-

12 ter. Der er afsat kr. til sundhedscenteret i Hinnerup, der skal dække merudgifter til el, vand, varme samt fornyelse af inventar. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-409 Etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel 403 Sundhed om etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel. Faciliteterne skal understøtte det liv og de målgrupper, der benytter Kultur- og sundhedscentret i forvejen og på sigt fremme folkesundheden og fællesskaber på tværs af generationer. Anlægsforslaget indeholder følgende delelementer: Træningspavilloner - overdækkede træningsstationer, som tilbyder alsidig træning i den fri natur. Træning bliver let, legende og udfordrende. Målgruppen er alle borgere i lokalområdet og ældre borgere, der er tilknyttet træning i Favrskov Kommune og frivillige der kommer i kultur- og sundhedscentret Tarzanbane med mulighed at mange børn kan være i gang samtidig og lege mange forskellige typer lege. Tarzanbanen henvender sig især til børnene der kommer i Kultur- og sundhedscentret i forvejen, fx dagpleje, børnehaver, skoler, men også som mulighed for at familier kan lege på banen. Opholdsarealer med mulighed for udendørs servering. På opholdsarealerne skal der desuden være beplantning og solafskærmning. Opholdsarealet henvender sig til alle aldersgrupper. Faciliteterne skal være med til at skabe en overgangszone i form af et aktivitetsbånd fra Hammel Idrætscenter via InSide over til Dommerparken, hvor der i henhold til Masterplanen for Dommerparken planlægges midlertidige og permanente udendørsaktiviteter. Udgiften til etablering af tre træningspavilloner udgør kr. Udgiften til etablering af tarzanbane udgør kr. Udgiften til etablering af udendørs opholdsarealer udgør kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i Anlægsudgifter 525 Afledt drift

14 Nr. A-410 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr 403 Sundhed Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr. I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje forslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En del af udstyret er relativt gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsudgifter Afledt drift

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 222 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i 1.000 kr.) 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. august 2008 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april 2008 1 Indledning Plejeforvaltningen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume

Indstilling. Århus Kommune. Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 26. maj 2010 Overtagelse af ejendommen Årslev Møllevej 15, Brabrand forsorgstilbuddet Tre Ege Århus Kommune Social og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 04-08-2011 Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere