Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016, 2017 og Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

2 Nr. A-402 Projektnavn Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser 401 Ældre et omhandler byggeri af 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Social og Sundhed udarbejdede i januar 2012 en plejebolighandleplan der er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen. Social og Sundhed har opdateret plejebolighandleplanen. Deri anbefales det at fastholde anbefalingen om 60 plejeboliger og udvide antallet af korttidspladser således at der opføres 18 korttidspladser i Hammel. Udviklingen viser, at der i de kommende år vil blive en stor efterspørgsel efter sundheds- og behandlingstilbud tæt på borgerne, hvorfor det anbefales at opføre 3 akutpladser (kan anvendes akut til forebyggelse af indlæggelser) i tilknytning til de 18 korttidspladser. Dermed vil der samlet være 31 korttidspladser og 3 akutpladser i kommunen. Oversigt over korttidspladser: 1 korttidsplads på Tinghøj, Hammel 4 korttidspladser på Anlægget, Ulstrup 8 korttidspladser på Hinneruplund, Hinnerup 18 korttidspladser og 3 akutpladser på nyt plejecenter i Hammel, hvoraf 4 er døgntræningspladser. Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og 3 akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet kvm. og boligarealet kvm. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri. Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %, da det forudsættes, at der gives tilsagn inden udgangen af Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 % til 10 % fra 1. juli 2012 og indtil udgangen af Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser inkl. køkkendrift. Derudover skal budgetterne finansiere køb af pladser på friplejehjemmet i Sall jf. U-404. Byrådet er på temamødet 24. juni 2015 blevet orienteret om 4 modeller for finansiering af driftsudgifterne. Social og Sundhed anbefalede model 2, der krævede en driftsudvidelse på ca. 1,4 mio. kr. Forudsætningen for model 2 er, at ældremilliarden, der i 2016 overgår til bloktilskud delvis finansierer driften af det nye plejecenter med korttidspladser, akutpladser, 4 døgntræningspladser og konvertering af 2 plejeboliger til korttidsboliger samt køb af pladser på friplejehjem i Sall jf. U-404. Model 2 indeholder endvidere en videreførelse af en bemandet vagtcentral og en korttidsplads på Tinghøj jf. U-

3 403. Blokken skal ses i sammenhæng med blok A-103 (Udvikling af Dommerparken i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen og oprensning af jorden i forbindelse med plejecentret indgår. Hjerneskadeteamet, aktivitetspersonalet samt hjemmeplejen Vest har i dag til huse på Elmehøj og Skaghøj Plejecenter. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecentre, skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt via den igangværende optimering af kommunens samlede bygningsdrift. Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecenter er ikke indregnet i anlægsblokken, men er forudsat benyttet til indfrielse af restgælden og tilbagebetaling af beboerindskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre ca. 3,6 mio. kr., mens beboerindskuddet vil afhænge af antallet af beboere ved overflytning til det nye plejecenter. Beboerne skal, når de flytter fra lejemålene på Elmehøj og Skaghøj have tilbagebetalt deres indskud efter at der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger skal betale nye beboerindskud. Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det at 1. udgifterne til boligdelen vil udgøre ca. 92 mio. kr. som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud (2%) 2. udgifterne til servicearealerne inkl. korttidspladser vil udgøre ca. 29 mio. kr. 3. udgifterne til køb af råjord vil udgøre ca. 3,8 mio. kr. 4. udgifter til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 9,2 mio. kr. 5. delvis finansiering af serviceareal og korttidspladser via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr ca. 9,7 mio. kr. 6. nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 32,3 mio. kr. Udgifter, boligdel (3.975 kvm.) Mio. kr. inkl. moms Anskaffelsessum 91,898 Finansiering boligdel: Lån (88%) 80,870 Kommunal grundkapital (10%) 9,190 Beboerindskud (2%) 1,838 Finansiering i alt 91,898 Kommunale udgifter: Mio. kr. ex. moms Kommunal grundkapital 10% 9,190 Serviceareal og korttidspladser (1.955 kvm) 29,049 Køb af jord ved jordforsyning 3,753 Samlede kommunale udgifter 41,992 Finansiering kommunale udgifter: Grundsalg kr. pr. kvm. 7,155 Servicearealtilskud 2,400 Støttesagsgebyr 0,184 Finansiering i alt 9,739 Kommunal nettoudgift 32,253 Der er i budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til diverse forarbejder vedrørende plejebolighandleplanen.

4 2001 Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri 402 Handicap og Psykiatri Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i til løbende renoveringer og mindre anlæg på handicap- og psykiatriområdet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 med 1,25 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb. Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Det oprindeligt afsatte beløb til løbende renoveringer i 2015 er delvis brugt til finansiering af ombygning af aktivitetscentret på Industrivej i Hammel samt tilbygning til fælleshuset på Harebakken i Hammel. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-404 Velfærdsteknologipulje 402 Handicap og Psykiatri Der afsættes et beløb på 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beløbet skal tjene til, at ny teknologi kan afprøves med henblik på at videreføre den del af de teknologiske løsninger, som kan give driftsoptimeringer. Det er Byrådets forventning, at investeringen i nye velfærdsteknologiske løsninger medvirker til en yderligere effektivisering af arbejdsgange på området. Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering f.eks. ved en borgers fald i hjemmet. Anlægsudgifter Afledt drift

7 Nr. A-405 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Forhåndsprioriteret Dette er en genfremsendelse af anlægsblok fra Budget I en behovs- og kapacitetsanalyse af handicapområdet foretaget af Kuben Management i foråret 2012, blev der angivet et behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. I budgetaftalen for blev der afsat rådighedsbeløb til byggeri af et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten på 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer samt med plads til helhedstilbud (dagtilbud i forbindelse med egen bolig). Efterfølgende er det på Byrådets møde 18. december 2012 besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Derudover indgår området, hvor det eksisterende aktivitetscenter er placeret, i de fremtidige udviklingsmuligheder for uddannelsesinstitutionerne i området. Anlægsudgifterne til de 33 almene boliger er beregnet med udgangspunkt i den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2016-niveau. Anlægsudgiften for de almene boliger på samlet m 2 er 56,434 mio. kr. inkl. moms. Grundkapitalindskud udgør 10 % af anskaffelsessummen. Den øvrige del af byggeriet finansieres med 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Den kommunale udgift til grundkapitalindskud, servicearealer, 6 aflastningspladser, aktivitetscenter inkl. STU er beregnet til: kr. (2016 p/l) ex moms Kommunal udgift Kvadratmeter Grundkapitaludgift 10 % Servicearealer i tilknytning til almene boliger ,44 6 aflastningspladser ,99 Aktivitetscenter inkl. STU ,88 Total kommunal udgift Den samlede kommunale udgift udgør 56,071 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. I 2013 til 2015 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 43,252 mio. kr. Beløbet er inklusiv tillægsbevillingen fra 2015 på 6,9 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr., der oprindeligt var afsat til etablering af affaldssug. Der er derfor behov for at der afsættes et rådighedsbeløb på 12,819 mio. kr. i Heraf finansieres 10,201 mio. kr. via servicearealtilskud, frigivet deponering og forventet salg af Ellemosevej kr. (2016 p/l) ex moms Forventede indtægter Servicearealtilskud ( kr. pr. almene bolig) Salg af Ellemosevej Frigivet deponering vedr. pavillon på Ellemosevej Finansiering eksklusiv kassebeholdning

8 De resterende 2,618 mio. kr. indgår i dette anlægsforslag. Analysen af botilbudsområdet viser, at opførelsen af et nyt botilbud vil reducere driftsudgifterne med forventeligt 1,540 mio. kr. årligt. Herudover er der en forventet besparelse på aflastningspladserne på kr. årligt. De driftsøkonomiske besparelser ved byggeri af et nyt aktivitetscenter er allerede hentet i forbindelse med omlægningen af aktivitetsområdet primo Besparelsen er på kr. årligt. De driftsmæssige besparelser på udførerenhederne indgår i opfyldelsen af kravet om reduktion af takstgrundlaget på det rammebelagte område på samlet 4,5 % svarende til ca. 3,6 mio. kr. fra Favrskov Kommune er bygherre på projektet. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Ved indflytning i botilbuddet kan der komme udgifter til betaling af beboerindskud for borgere, der flyttes fra andre kommunale tilbud. Den valgte fordeling af anlægssummen i overslagsårene er baseret på udkast til tidsplan for opførelsen af byggeriet. Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-406 Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Farskov Rusmiddelcenter og STU (særlig tilrettelagt uddannelse) linje S er fysisk placeret i Stationsstræde 51 i Hadsten. Byrådet besluttede på møde 29. august 2012, at bygningen i en periode på minimum 3 år kunne benyttes som lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. Byrådet skal herefter tage stilling til, hvad bygningen skal bruges til. Hvis Stationsstræde 51 skal benyttes til andre aktiviteter, skal der findes andre lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. STU har tilgang af elever, som betyder at der er behov for udvidelse af de fysiske rammer. Siden opstart i 2010 er elevtallet øget fra 12 til 35 med deraf følgende øget antal medarbejdere. Favrskov Rusmiddelcenter har ligeledes et stigende antal borgere og flere opgaver, som øger behovet for lokaler. Tilgangen er fra 2012 til 2014 øget med 50 borgere. Ud over STU og Favrskov Rusmiddelcenter holder TU- BA, ungeklubben (handicappede årige) samt Favrskov Radio også til i Stationsstræde. Radio Favrskov råder over et nettoareal på 63 m 2. Der er derfor behov for en tilbygning til Stationsstræde 51. Der er tale om en tilbygning på 90 m 2 i stuen og 1. sal, i alt 180 m 2. De eksisterende lokaler forbliver som de er og ændres ikke. Radio Favrskov bliver i den nuværende placering i huset. Udgifter til tilbygningen er 2,95 mio. kr. Hertil kommer årligt driftsudgifter på kr. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter Afledt drift

10 Nr. A-407 Analyser handicap- og psykiatriområdet 402 Handicap og Psykiatri Der er en nettotilgang af borgere på handicap- og psykiatriområdet. Opførelsen af det nye botilbud på Elbæk Allé i Hadsten samt udvidelsen af fælleshuset på Harebakken i Hammel har ikke løst denne problematik. Nettotilgangen og de til stadighed ændrede målgrupper udfordrer de nuværende fysiske rammer. For at være på forkant med udviklingen har Social og Sundhed behov for en analyse med henblik på en planlægning af den fremtidige kapacitet, målgruppe mv. i lighed med ældreområdets plejebolighandleplan. Antallet af pladser udfordres af, at der ikke er den samme afgang af borgere, som der var tidligere, fordi befolkningen generelt lever længere grundet nye behandlingsmetoder mv. Det er således planen dels at sikre området på kort sigt mod aktuelle akutte udfordringer samt at lave en langsigtet plan for udviklingen af bygningsmassen, så denne understøtter et strategisk sigte og de omkostningseffektive tilbud. Der foreslås udarbejdet en analyse af psykiatriområdets lokaliteter og målgruppe generelt. Endeligt er der behov for en gentagelse af analysen af handicapområdet (analyse tidligere udarbejdet af Kuben i 2012), da denne del også er i hastig forandring. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter 350 Afledt drift

11 Nr. A-408 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup 403 Sundhed Byrådet vedtog i forbindelse med budget at iværksætte en analyse vedr. etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup og at afsætte midler til etablering. Social og Sundhed har derfor udarbejdet to notater vedr. etablering af de to nye sundhedscentre. Til at understøtte dette arbejde har der været nedsat to projektgrupper, som blandt andet er kommet med forslag til indhold og placering. I Ulstrup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på Ulstrup skole. Skolen ligger centralt placeret i byen og råder over egnede ledige lokaler. Ved en placering på skolen sikres der en tæt sammenhæng og samarbejde omkring sundhed og børn. Her kan der etableres gode sundhedstilbud ved at ombygge eksisterende lokaler på skolen. Der foreslås etableret forældregrupper, jordemoder-ordning, forældrecafé og en klinikfunktion med tilbud til børn med fx overvægt. Tilbuddene i sundhedscenteret vil også henvende sig til borgere med kronisk sygdom, og der vil bl.a. blive tilbudt sundhedskurser, alkoholrådgivning og rygestopkurser. Samtidig vil nærheden til hallen og de omkringliggende udendørs træningsfaciliteter give nem mulighed for forskellige former for træning. Ved at placere sundhedscenteret på Ulstrup Skole skabes der flere aktiviteter på skolen og mulighed for, at sundhedscenterets brugere kan benytte nogle af skolens lokaler som fx skolekøkken. I Hinnerup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på plejecenteret Hinneruplund. Dermed skabes et aktivt sundheds- og ældrecenter med mange tilbud til borgerne. Der vil være mulighed for at godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets mange frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der i dag både aktiviteter for ældre samt træning, ligesom sundhedsklinikken også har til huse her. Der peges på, at der er mulighed for at ombygge eksisterende lokaler i centerbygningen på 1. sal. Dermed kan eksisterende kvadratmetre udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde, og der kan skabes bedre rammer for sundhedstilbuddene. Der vil være fokus på at give sundhedscenteret en selvstændig profil i forhold til plejecenteret. I sundhedscenteret foreslås det, at der skal tilbydes genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedskurser, sundhedsklinik, kostvejledning m.m. Realiseringen af forslagene fra projektgrupperne betyder, at det vil være muligt at tilpasse sundhedstilbuddene til de forskellige behov, der er i kommunen. I budget 2015 blev der afsat kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til anlæg af de to nye sundhedscentre. I forbindelse med budget blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup. Udgiften til etablering af sundhedscenter på Ulstrup skole anslås til at udgøre 3,9 mio. kr., og det forventes, at sundhedscenteret kan være klar til brug primo Udgiften ved etableringen af sundhedscentret i Hinnerup anslås til at udgøre 4,1 mio. kr. og centeret forventes at være klar til at tage i brug medio De afledte udgifter til drift af sundhedscentrene anslås til kr. Der foreslås afsat kr. til sundhedscenteret i Ulstrup. Beløbet indeholder udgifter til en delt administrativ medarbejder med Ulstrup Skole og fornyelse af inventar samt ekstra rengøring. I de indgår desuden kr. til leje af hallen til træningsaktivite-

12 ter. Der er afsat kr. til sundhedscenteret i Hinnerup, der skal dække merudgifter til el, vand, varme samt fornyelse af inventar. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-409 Etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel 403 Sundhed om etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel. Faciliteterne skal understøtte det liv og de målgrupper, der benytter Kultur- og sundhedscentret i forvejen og på sigt fremme folkesundheden og fællesskaber på tværs af generationer. Anlægsforslaget indeholder følgende delelementer: Træningspavilloner - overdækkede træningsstationer, som tilbyder alsidig træning i den fri natur. Træning bliver let, legende og udfordrende. Målgruppen er alle borgere i lokalområdet og ældre borgere, der er tilknyttet træning i Favrskov Kommune og frivillige der kommer i kultur- og sundhedscentret Tarzanbane med mulighed at mange børn kan være i gang samtidig og lege mange forskellige typer lege. Tarzanbanen henvender sig især til børnene der kommer i Kultur- og sundhedscentret i forvejen, fx dagpleje, børnehaver, skoler, men også som mulighed for at familier kan lege på banen. Opholdsarealer med mulighed for udendørs servering. På opholdsarealerne skal der desuden være beplantning og solafskærmning. Opholdsarealet henvender sig til alle aldersgrupper. Faciliteterne skal være med til at skabe en overgangszone i form af et aktivitetsbånd fra Hammel Idrætscenter via InSide over til Dommerparken, hvor der i henhold til Masterplanen for Dommerparken planlægges midlertidige og permanente udendørsaktiviteter. Udgiften til etablering af tre træningspavilloner udgør kr. Udgiften til etablering af tarzanbane udgør kr. Udgiften til etablering af udendørs opholdsarealer udgør kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i Anlægsudgifter 525 Afledt drift

14 Nr. A-410 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr 403 Sundhed Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr. I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje forslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En del af udstyret er relativt gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsudgifter Afledt drift

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 220 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2015-priser (i 1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget Planrelaterede opgaver

Læs mere

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten Bemærkninger til investeringsoversigten 217 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2014-priser (i 1.000 kr.) 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget Inventar til byrådssalen

Læs mere

Budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 Favrskov Kommune 2. september 2014 Budgetforslag 2015-18 Udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (uden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Strategisk anlægsplan 2010-2017

Strategisk anlægsplan 2010-2017 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 83809 Brevid. 780970 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 5. august 2009 Strategisk anlægsplan 2010-2017 Revideret oplæg til budgetbehandling

Læs mere

Forslag til udmøntning af investeringspuljen

Forslag til udmøntning af investeringspuljen Forslag til udmøntning af investeringspuljen 30. oktober 2007 Forslag til udmøntning af investeringspuljen Indholdsfortegnelse Sammendrag: Total... 1 Miljø og teknik... 2 Børn og skole... 3 Kultur og fritid...

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag

Budget 2014-2017. ØU - Økonomiudvalget. Omprioriteringsforslag. Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Omprioriteringsforslag Budget 2014-2017 04-09-2013 12:13:24 ØU - Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Omprioriteringsforslag 1001 1002 1003 1004 Effektivisering af administrationens ledelsesstruktur I forbindelse med ændring

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere