Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag"

Transkript

1 Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016, 2017 og Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Anlægsudgifter Afledt drift

2 Nr. A-402 Projektnavn Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser 401 Ældre et omhandler byggeri af 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Social og Sundhed udarbejdede i januar 2012 en plejebolighandleplan der er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen. Social og Sundhed har opdateret plejebolighandleplanen. Deri anbefales det at fastholde anbefalingen om 60 plejeboliger og udvide antallet af korttidspladser således at der opføres 18 korttidspladser i Hammel. Udviklingen viser, at der i de kommende år vil blive en stor efterspørgsel efter sundheds- og behandlingstilbud tæt på borgerne, hvorfor det anbefales at opføre 3 akutpladser (kan anvendes akut til forebyggelse af indlæggelser) i tilknytning til de 18 korttidspladser. Dermed vil der samlet være 31 korttidspladser og 3 akutpladser i kommunen. Oversigt over korttidspladser: 1 korttidsplads på Tinghøj, Hammel 4 korttidspladser på Anlægget, Ulstrup 8 korttidspladser på Hinneruplund, Hinnerup 18 korttidspladser og 3 akutpladser på nyt plejecenter i Hammel, hvoraf 4 er døgntræningspladser. Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og 3 akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet kvm. og boligarealet kvm. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri. Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %, da det forudsættes, at der gives tilsagn inden udgangen af Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 % til 10 % fra 1. juli 2012 og indtil udgangen af Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser inkl. køkkendrift. Derudover skal budgetterne finansiere køb af pladser på friplejehjemmet i Sall jf. U-404. Byrådet er på temamødet 24. juni 2015 blevet orienteret om 4 modeller for finansiering af driftsudgifterne. Social og Sundhed anbefalede model 2, der krævede en driftsudvidelse på ca. 1,4 mio. kr. Forudsætningen for model 2 er, at ældremilliarden, der i 2016 overgår til bloktilskud delvis finansierer driften af det nye plejecenter med korttidspladser, akutpladser, 4 døgntræningspladser og konvertering af 2 plejeboliger til korttidsboliger samt køb af pladser på friplejehjem i Sall jf. U-404. Model 2 indeholder endvidere en videreførelse af en bemandet vagtcentral og en korttidsplads på Tinghøj jf. U-

3 403. Blokken skal ses i sammenhæng med blok A-103 (Udvikling af Dommerparken i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen og oprensning af jorden i forbindelse med plejecentret indgår. Hjerneskadeteamet, aktivitetspersonalet samt hjemmeplejen Vest har i dag til huse på Elmehøj og Skaghøj Plejecenter. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecentre, skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt via den igangværende optimering af kommunens samlede bygningsdrift. Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecenter er ikke indregnet i anlægsblokken, men er forudsat benyttet til indfrielse af restgælden og tilbagebetaling af beboerindskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre ca. 3,6 mio. kr., mens beboerindskuddet vil afhænge af antallet af beboere ved overflytning til det nye plejecenter. Beboerne skal, når de flytter fra lejemålene på Elmehøj og Skaghøj have tilbagebetalt deres indskud efter at der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger skal betale nye beboerindskud. Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det at 1. udgifterne til boligdelen vil udgøre ca. 92 mio. kr. som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud (2%) 2. udgifterne til servicearealerne inkl. korttidspladser vil udgøre ca. 29 mio. kr. 3. udgifterne til køb af råjord vil udgøre ca. 3,8 mio. kr. 4. udgifter til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 9,2 mio. kr. 5. delvis finansiering af serviceareal og korttidspladser via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr ca. 9,7 mio. kr. 6. nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 32,3 mio. kr. Udgifter, boligdel (3.975 kvm.) Mio. kr. inkl. moms Anskaffelsessum 91,898 Finansiering boligdel: Lån (88%) 80,870 Kommunal grundkapital (10%) 9,190 Beboerindskud (2%) 1,838 Finansiering i alt 91,898 Kommunale udgifter: Mio. kr. ex. moms Kommunal grundkapital 10% 9,190 Serviceareal og korttidspladser (1.955 kvm) 29,049 Køb af jord ved jordforsyning 3,753 Samlede kommunale udgifter 41,992 Finansiering kommunale udgifter: Grundsalg kr. pr. kvm. 7,155 Servicearealtilskud 2,400 Støttesagsgebyr 0,184 Finansiering i alt 9,739 Kommunal nettoudgift 32,253 Der er i budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til diverse forarbejder vedrørende plejebolighandleplanen.

4 2001 Anlægsudgifter Afledt drift

5 Nr. A-403 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri 402 Handicap og Psykiatri Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i til løbende renoveringer og mindre anlæg på handicap- og psykiatriområdet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 med 1,25 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb. Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Det oprindeligt afsatte beløb til løbende renoveringer i 2015 er delvis brugt til finansiering af ombygning af aktivitetscentret på Industrivej i Hammel samt tilbygning til fælleshuset på Harebakken i Hammel. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv. Anlægsudgifter Afledt drift

6 Nr. A-404 Velfærdsteknologipulje 402 Handicap og Psykiatri Der afsættes et beløb på 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1,0 mio. kr. i budgetoverslagsåret Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beløbet skal tjene til, at ny teknologi kan afprøves med henblik på at videreføre den del af de teknologiske løsninger, som kan give driftsoptimeringer. Det er Byrådets forventning, at investeringen i nye velfærdsteknologiske løsninger medvirker til en yderligere effektivisering af arbejdsgange på området. Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering f.eks. ved en borgers fald i hjemmet. Anlægsudgifter Afledt drift

7 Nr. A-405 Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Forhåndsprioriteret Dette er en genfremsendelse af anlægsblok fra Budget I en behovs- og kapacitetsanalyse af handicapområdet foretaget af Kuben Management i foråret 2012, blev der angivet et behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. I budgetaftalen for blev der afsat rådighedsbeløb til byggeri af et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten på 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer samt med plads til helhedstilbud (dagtilbud i forbindelse med egen bolig). Efterfølgende er det på Byrådets møde 18. december 2012 besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Derudover indgår området, hvor det eksisterende aktivitetscenter er placeret, i de fremtidige udviklingsmuligheder for uddannelsesinstitutionerne i området. Anlægsudgifterne til de 33 almene boliger er beregnet med udgangspunkt i den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2016-niveau. Anlægsudgiften for de almene boliger på samlet m 2 er 56,434 mio. kr. inkl. moms. Grundkapitalindskud udgør 10 % af anskaffelsessummen. Den øvrige del af byggeriet finansieres med 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Den kommunale udgift til grundkapitalindskud, servicearealer, 6 aflastningspladser, aktivitetscenter inkl. STU er beregnet til: kr. (2016 p/l) ex moms Kommunal udgift Kvadratmeter Grundkapitaludgift 10 % Servicearealer i tilknytning til almene boliger ,44 6 aflastningspladser ,99 Aktivitetscenter inkl. STU ,88 Total kommunal udgift Den samlede kommunale udgift udgør 56,071 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. I 2013 til 2015 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 43,252 mio. kr. Beløbet er inklusiv tillægsbevillingen fra 2015 på 6,9 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr., der oprindeligt var afsat til etablering af affaldssug. Der er derfor behov for at der afsættes et rådighedsbeløb på 12,819 mio. kr. i Heraf finansieres 10,201 mio. kr. via servicearealtilskud, frigivet deponering og forventet salg af Ellemosevej kr. (2016 p/l) ex moms Forventede indtægter Servicearealtilskud ( kr. pr. almene bolig) Salg af Ellemosevej Frigivet deponering vedr. pavillon på Ellemosevej Finansiering eksklusiv kassebeholdning

8 De resterende 2,618 mio. kr. indgår i dette anlægsforslag. Analysen af botilbudsområdet viser, at opførelsen af et nyt botilbud vil reducere driftsudgifterne med forventeligt 1,540 mio. kr. årligt. Herudover er der en forventet besparelse på aflastningspladserne på kr. årligt. De driftsøkonomiske besparelser ved byggeri af et nyt aktivitetscenter er allerede hentet i forbindelse med omlægningen af aktivitetsområdet primo Besparelsen er på kr. årligt. De driftsmæssige besparelser på udførerenhederne indgår i opfyldelsen af kravet om reduktion af takstgrundlaget på det rammebelagte område på samlet 4,5 % svarende til ca. 3,6 mio. kr. fra Favrskov Kommune er bygherre på projektet. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Ved indflytning i botilbuddet kan der komme udgifter til betaling af beboerindskud for borgere, der flyttes fra andre kommunale tilbud. Den valgte fordeling af anlægssummen i overslagsårene er baseret på udkast til tidsplan for opførelsen af byggeriet. Anlægsudgifter Afledt drift

9 Nr. A-406 Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten 402 Handicap og Psykiatri Farskov Rusmiddelcenter og STU (særlig tilrettelagt uddannelse) linje S er fysisk placeret i Stationsstræde 51 i Hadsten. Byrådet besluttede på møde 29. august 2012, at bygningen i en periode på minimum 3 år kunne benyttes som lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. Byrådet skal herefter tage stilling til, hvad bygningen skal bruges til. Hvis Stationsstræde 51 skal benyttes til andre aktiviteter, skal der findes andre lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. STU har tilgang af elever, som betyder at der er behov for udvidelse af de fysiske rammer. Siden opstart i 2010 er elevtallet øget fra 12 til 35 med deraf følgende øget antal medarbejdere. Favrskov Rusmiddelcenter har ligeledes et stigende antal borgere og flere opgaver, som øger behovet for lokaler. Tilgangen er fra 2012 til 2014 øget med 50 borgere. Ud over STU og Favrskov Rusmiddelcenter holder TU- BA, ungeklubben (handicappede årige) samt Favrskov Radio også til i Stationsstræde. Radio Favrskov råder over et nettoareal på 63 m 2. Der er derfor behov for en tilbygning til Stationsstræde 51. Der er tale om en tilbygning på 90 m 2 i stuen og 1. sal, i alt 180 m 2. De eksisterende lokaler forbliver som de er og ændres ikke. Radio Favrskov bliver i den nuværende placering i huset. Udgifter til tilbygningen er 2,95 mio. kr. Hertil kommer årligt driftsudgifter på kr. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter Afledt drift

10 Nr. A-407 Analyser handicap- og psykiatriområdet 402 Handicap og Psykiatri Der er en nettotilgang af borgere på handicap- og psykiatriområdet. Opførelsen af det nye botilbud på Elbæk Allé i Hadsten samt udvidelsen af fælleshuset på Harebakken i Hammel har ikke løst denne problematik. Nettotilgangen og de til stadighed ændrede målgrupper udfordrer de nuværende fysiske rammer. For at være på forkant med udviklingen har Social og Sundhed behov for en analyse med henblik på en planlægning af den fremtidige kapacitet, målgruppe mv. i lighed med ældreområdets plejebolighandleplan. Antallet af pladser udfordres af, at der ikke er den samme afgang af borgere, som der var tidligere, fordi befolkningen generelt lever længere grundet nye behandlingsmetoder mv. Det er således planen dels at sikre området på kort sigt mod aktuelle akutte udfordringer samt at lave en langsigtet plan for udviklingen af bygningsmassen, så denne understøtter et strategisk sigte og de omkostningseffektive tilbud. Der foreslås udarbejdet en analyse af psykiatriområdets lokaliteter og målgruppe generelt. Endeligt er der behov for en gentagelse af analysen af handicapområdet (analyse tidligere udarbejdet af Kuben i 2012), da denne del også er i hastig forandring. Der henvises i øvrigt til notat Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet. Anlægsudgifter 350 Afledt drift

11 Nr. A-408 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup 403 Sundhed Byrådet vedtog i forbindelse med budget at iværksætte en analyse vedr. etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup og at afsætte midler til etablering. Social og Sundhed har derfor udarbejdet to notater vedr. etablering af de to nye sundhedscentre. Til at understøtte dette arbejde har der været nedsat to projektgrupper, som blandt andet er kommet med forslag til indhold og placering. I Ulstrup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på Ulstrup skole. Skolen ligger centralt placeret i byen og råder over egnede ledige lokaler. Ved en placering på skolen sikres der en tæt sammenhæng og samarbejde omkring sundhed og børn. Her kan der etableres gode sundhedstilbud ved at ombygge eksisterende lokaler på skolen. Der foreslås etableret forældregrupper, jordemoder-ordning, forældrecafé og en klinikfunktion med tilbud til børn med fx overvægt. Tilbuddene i sundhedscenteret vil også henvende sig til borgere med kronisk sygdom, og der vil bl.a. blive tilbudt sundhedskurser, alkoholrådgivning og rygestopkurser. Samtidig vil nærheden til hallen og de omkringliggende udendørs træningsfaciliteter give nem mulighed for forskellige former for træning. Ved at placere sundhedscenteret på Ulstrup Skole skabes der flere aktiviteter på skolen og mulighed for, at sundhedscenterets brugere kan benytte nogle af skolens lokaler som fx skolekøkken. I Hinnerup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på plejecenteret Hinneruplund. Dermed skabes et aktivt sundheds- og ældrecenter med mange tilbud til borgerne. Der vil være mulighed for at godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets mange frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der i dag både aktiviteter for ældre samt træning, ligesom sundhedsklinikken også har til huse her. Der peges på, at der er mulighed for at ombygge eksisterende lokaler i centerbygningen på 1. sal. Dermed kan eksisterende kvadratmetre udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde, og der kan skabes bedre rammer for sundhedstilbuddene. Der vil være fokus på at give sundhedscenteret en selvstændig profil i forhold til plejecenteret. I sundhedscenteret foreslås det, at der skal tilbydes genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedskurser, sundhedsklinik, kostvejledning m.m. Realiseringen af forslagene fra projektgrupperne betyder, at det vil være muligt at tilpasse sundhedstilbuddene til de forskellige behov, der er i kommunen. I budget 2015 blev der afsat kr. i 2015, 3 mio. kr. i 2016, 3 mio. kr. i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til anlæg af de to nye sundhedscentre. I forbindelse med budget blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup. Udgiften til etablering af sundhedscenter på Ulstrup skole anslås til at udgøre 3,9 mio. kr., og det forventes, at sundhedscenteret kan være klar til brug primo Udgiften ved etableringen af sundhedscentret i Hinnerup anslås til at udgøre 4,1 mio. kr. og centeret forventes at være klar til at tage i brug medio De afledte udgifter til drift af sundhedscentrene anslås til kr. Der foreslås afsat kr. til sundhedscenteret i Ulstrup. Beløbet indeholder udgifter til en delt administrativ medarbejder med Ulstrup Skole og fornyelse af inventar samt ekstra rengøring. I de indgår desuden kr. til leje af hallen til træningsaktivite-

12 ter. Der er afsat kr. til sundhedscenteret i Hinnerup, der skal dække merudgifter til el, vand, varme samt fornyelse af inventar. Anlægsudgifter Afledt drift

13 Nr. A-409 Etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel 403 Sundhed om etablering af udendørs trænings-, lege- og opholdsfaciliteter ved Kultur- og sundhedscenter InSide i Hammel. Faciliteterne skal understøtte det liv og de målgrupper, der benytter Kultur- og sundhedscentret i forvejen og på sigt fremme folkesundheden og fællesskaber på tværs af generationer. Anlægsforslaget indeholder følgende delelementer: Træningspavilloner - overdækkede træningsstationer, som tilbyder alsidig træning i den fri natur. Træning bliver let, legende og udfordrende. Målgruppen er alle borgere i lokalområdet og ældre borgere, der er tilknyttet træning i Favrskov Kommune og frivillige der kommer i kultur- og sundhedscentret Tarzanbane med mulighed at mange børn kan være i gang samtidig og lege mange forskellige typer lege. Tarzanbanen henvender sig især til børnene der kommer i Kultur- og sundhedscentret i forvejen, fx dagpleje, børnehaver, skoler, men også som mulighed for at familier kan lege på banen. Opholdsarealer med mulighed for udendørs servering. På opholdsarealerne skal der desuden være beplantning og solafskærmning. Opholdsarealet henvender sig til alle aldersgrupper. Faciliteterne skal være med til at skabe en overgangszone i form af et aktivitetsbånd fra Hammel Idrætscenter via InSide over til Dommerparken, hvor der i henhold til Masterplanen for Dommerparken planlægges midlertidige og permanente udendørsaktiviteter. Udgiften til etablering af tre træningspavilloner udgør kr. Udgiften til etablering af tarzanbane udgør kr. Udgiften til etablering af udendørs opholdsarealer udgør kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på kr. i Anlægsudgifter 525 Afledt drift

14 Nr. A-410 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr 403 Sundhed Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr. I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje forslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En del af udstyret er relativt gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsudgifter Afledt drift

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og indvendig vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr.

Der er i alt 47 ledere og 1350 medarbejdere i Social og Sundhed. Det samlede budget er på ca. 650 mio. kr. Notat Opgaver og udfordringer i Social og Sundhed Social- og sundhedsforvaltningen består af ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet, sundhedsområdet samt et tværgående sekretariat. Der er i alt 47

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Forslag til reduktioner 2016-19

Forslag til reduktioner 2016-19 Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19

MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter.

NOTAT. Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for blev der afsat midler til et nyt demenscenter. NOTAT Allerød Kommune Skovvang 2 I forbindelse med budgettet for 2016-2019 blev der afsat midler til et nyt demenscenter. Dato: 25. februar 2016 Sagsnr: 16/2271 Sagsbehandler: jamp Konstruktionen er lig

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.

Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II. Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet 1 of 5 Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forslag om lukning af Rougsøcentret

Forslag om lukning af Rougsøcentret 29. oktober 2015 Forslag om lukning af Rougsøcentret I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at lukke Rougsøcentret i Allingåbro og derved opnå

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet.

Der er i budgetforliget 2014 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 3 år til sundhedsområdet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 27. november 2015 Det nye Vikærgården 1. Resume Det nye Vikærgården omfatter en samling af akut- og rehabiliteringsfunktionerne samt

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune

Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune Analyse af mulighederne for etablering af rehabiliteringscenter med midlertidige pladser i Glostrup Kommune Appendiks Gennemførelsesgrundlag og finansieringsmodel Indledning Formålet med denne del af analysen

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Nybyggeri og ombygning ved Lokalcenter Søholm og Lokalcenter Bøgeskovhus

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår

Læs mere

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning

Forslag til investeringsplan på socialområdet Indledning Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2017 og overslagsårene til at opgradere faglokaler

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019 SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og

Læs mere

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården)

Plejeområdet i Skanderborg tager afsæt i eksisterende bygninger (Kildegården, Møllehjørnet og Dagmargården) NOTAT Dato: 20. marts Sagsnr.: 15/7551 Byråds- og Direktionssekretariatet Adelgade 44 8660 Skanderborg Navn: Jan Borregaard / Birgit Møller Direkte. tlf.: 87 94 70 79 / 24 64 92 22 E-mail: Jan.Borregaard@skanderborg.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til

Læs mere