Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen fra 2013 til at: Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme frem mod forhandlingerne om budget 2015 undersøger grundlaget for at samtænke en flytning af specialskolen i Ryparken til Frederiksgård Skole med en helhedsrenovering af Frederiksgård Skole. Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. I budget 2011 blev der afsat 16,0 mio. kr. til et udbygningsforslag udarbejdet af BUF og en ekstern rådgiver i samarbejde med skolen. Projektet blev udarbejdet i forbindelse med, at børnehaveklasse blev obligatorisk for alle elever. Skolen i Ryparken fungerer i dag som specialskole og overholder gældende lovgivning og myndighedsforhold. Skolen kan altså principielt fortsætte med at være specialskole. Det må dog forudses, at der fremadrettet vil komme en række anlægsudgifter på skolen, hvis den skal fungere på niveau med de øvrige specialskoler i Københavns Kommune. 21.august 2014 Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ NEJ NEJ Selv hvis man gennemførte en forbedring af Skolen i Ryparkens fysiske rammer, tilbagestår dog en række grundlæggende problemer ved bygningen, som ikke kan løses. Problemerne er: Lav loftshøjde Mange gangarealer Meget trappeareal Dårlige forhold for kørestolsbrugere En høj bygning, der ikke er handicapvenlig Vanskelig adgang til udeareal. Scenarie 1: Oprindelig forslag (8,3 mio. kr.) Udbygningen af Skolen i Ryparken skulle udvide kapaciteten med 8 børnehaveklassepladser, afhjælpe skolens manglende idrætsfaciliteter, personalefaciliteter, skolebod, depoter for opbevaring af hjælpemidler samt opgradere udearealet, som er meget småt og næsten udelukkende består af en asfalteret gård. Drift og Anlæg Gyldenløvesgade København V

2 Den planlagte udbygning forudsatte en omfattende ombygning af skolens eksisterende arealer samt en tilbygning på 543 m² i tre etager, som kun vanskeligt lod sig indplacere på skolens sparsomme areal. Projektet blev efterfølgende opgivet, da en ny totalrådgiver på projektet vurderede, at projektet ikke kunne etableres indenfor den afsatte budgetramme på 16,0 mio. kr. Rådgiveren vurderede, at projektet ville udløse udgifter på 27,4 mio. kr. Udvidelsen med 8 specialbørnehaveklassepladser er i mellemtiden løst på andre specialskoler. BUFs vurderer derfor, at etableringen af de 8 specialbørnehavepladser kan tages ud af projektet, hvilket nedsætter projektets udgifter med 3,1 mio. kr. fra 27,4 mio. kr. til 24,3 mio. kr. Finansieringsbehovet er derfor 8,3 mio. kr. (24,3 mio. kr. 16,0 mio. kr.) Det er forvaltningens vurdering, at ombygningen af skolens fysiske rammer vil afhjælpe en del af de udfordringer, skolen står med i dag. Dog skaber de eksisterende rum, dørbredder, loftshøjder og den manglende depotplads nogle meget udfordrende arbejdsforhold for personalet samt nogle meget udfordrende undervisningsforhold for eleverne. Disse mangler kan grundlæggende ikke afhjælpes ved en ombygning. I forbindelse med Folkeskolereformen er der afsat midler til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. På skolen i Ryparken vurderes det dog ikke muligt at etablere det nødvendige antal arbejdspladser indenfor skolens eksisterende rammer. Der arbejdes i stedet på at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Derfor skal der også afsættes anlægsmidler til deponering. Scenarie 2: Forslag om flytning til Frederiksgård Skole uden genopretning (30,7 mio. kr.), anbefalet Udfordringerne på den eksisterende matrikel har givet anledning til at se på muligheden for at flytte Skolen i Ryparken. Forvaltningen har vurderet den tidligere skole i Hillerødgade, som blev nedlagt som folkeskole i Hillerødgades Skole er ikke egnet til eleverne fra Skolen i Ryparken, idet skolen ikke er egnet til multiple handicappede. Der er store basislokaler, der vil kræve ombygning til mindre og mere afskærmede fysiske rammer. Hillerødgades Skole er derimod egnet til lettere handicappede elever, som f.eks. eleverne på Frederiksgård Skole. Derfor blev det vedtaget, Side 2 af 6

3 at Frederiksgård Skoles elever flyttes til Hillerødgades Skole i stedet for det tidligere planlagte forslag om at bygge en ny bygning til Galaksen ved Frederiksgård Skole. Hillerødgades Skole forventes at stå klar ved årsskiftet 2015/16. Derfor har forvaltningen undersøgt om Skolen i Ryparken kunne flyttes til Frederiksgård Skole. Frederiksgård Skole er en relativ lav skole med mindre gang- og trappeareal og nem adgang til et stort udeareal. Frederiksgård Skoles lokalefaciliteter består bl.a. af en gymnastiksal, et område, som kan indrettes til spisning, og et udeareal, som vil kunne understøtte Skolen i Ryparkens aktiviteter og pædagogik. Derudover er Frederiksgård Skole indrettet med gode personalefaciliteter. Frederiksgård Skoles nuværende bygningsmasse skal, for at kunne rumme Skolen i Ryparken (inkl. KKFO), udvides med 750 m² nybyggeri. Nybyggeriet vil bestå af klasserum, fællesrum samt rum til fritidsdelen. Der vil ligeledes blive etableret depot og toiletforhold i den nye bygning. Tabellen viser det samlede inde- og udeareal på de tre sceanarier på hhv. Skolen i Ryparken og Frederiksgård Skole. Tabel 1: Arealsammenligning af de 3 scenarier. Skole Areal inde netto (eks. skure og lign.) Areal ude netto Pavillon KKFO (nedrives) Skolen i Ryparken 3174 m² 1500 (scenarie 1) m² Frederiksgård Skolen (scenarie 2) 3020 m² 3000 m² Foreslået nybyggeri m² 450 m² 750 m² Skolen i Ryparken får således kun marginalt mere areal (53 kvm) i scenarie 1 end i scenarie 2. Den store forskel er derfor, hvordan kvadratmeterne udnyttes samt det væsentlig større udeareal på Frederiksgård Skole. Flytningen vil desuden løse behovet for at skaffe lærerarbejdspladser på Skolen i Ryparken. Flyttes Skolen i Ryparken ikke, vil der skulle findes midler til etablering af lærerarbejdspladser. En overflytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole udløser et samlet finansieringsbehov på 46,7 mio. kr. (heri er ikke indregnet en genopretning af bygningerne). Der er tidligere bevilget 16 mio. kr. til en ombygning af Skolen i Ryparken. Dette udløser derfor et behov for en merbevilling på 30,7 mio. kr. Side 3 af 6

4 Indtil flytningen er en realitet vil det fortsat være nødvendigt at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Beløbet vil blive tilbage betalt, hvis lejemålet efterfølgende opsiges. KEjd har vurderet, at behovet for at helhedsgenoprette Frederiksgård Skole inklusiv modernisering, som følge af den nye folkeskolereform, beløber sig til 33,8 mio. kr. Helhedsgenopretningen indeholder bl.a. energibesparende tiltag, der medfører årlige driftsbesparelser på 0,5 mio. kr. Overflytningen uden helhedsrenovering, udløste et behov for merbevilling på 30,7 mio. kr., jf. scenarie 2. Skal der samtidig gives midler til genopretning er udgifterne 33,8 mio. kr. højere, dvs. 64,5 mio. kr. Med hensyn til helhedsrenovering af Frederiksgård Skole, henvises til Kurlutr- og Fritidsforvaltningens budgetnotat om genopretning af skoler. Indtil flytningen er en realitet vil det fortsat være nødvendigt at leje lokaler i et nærtliggende kontorlejemål til etableringen af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse. Det vurderes at koste omkring 0,7 mio. kr. årligt. Hvis lejemålet planlægges at vare mere end tre år vil der desuden være behov for midler til deponering svarende til 6,4 mio. kr. Beløbet vil blive tilbage betalt, hvis lejemålet efterfølgende opsiges. Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledte effekter Aktivitet Afledt effekt Delvis udbedring af mangler på Skolen i Scenarie 1 Ryparken Scenarie 2 Overflytning til Frederiksgård Skolen uden helhedsgenopretning Beskæftigelseseffekt Scenarie 1 10 Beskæftigelseseffekt Scenarie 2 37 Økonomi I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2014 til Af tabellen fremgår desuden, hvor stor en del af udgifterne, der forventes overført til KEjd. Anlægsudgifter (Deponering er en finanspost og ikke anlæg. Skal korrigeres) Side 4 af 6

5 1.000 kr p/l I alt * Scenarie 1 - Anlæg Deponering Heraf til KEjd Anlægsudgifter i alt Drift Driftsudgifter i alt Scenarie 2 - Anlæg Heraf til KEjd Anlægsudgifter i alt Drift Driftsudgifter i alt KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. Anlægsbevillingen overføres til KEjd i juni måned Ibrugtagen sker i august måned Risikovurdering I tilfælde af helhedsrenovering kan dette indebære mange samtidige arbejder på én ejendom. Af hensyn til brugerne af de berørte ejendomme og en hensigtsmæssig gennemførsel af byggesagerne, kan der ske justeringer af tidsplanerne, der medfører efterfølgende forskydninger af forbruget imellem årene Dette vil i givet fald ske i dialog mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Tidligere afsatte midler Tabel: Tidligere afsatte midler på området (udfyldes) (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale KBH i Vækst Budgetaftale 2012 Overførselssagen for 2011 til 2012 Budgetaftale 2013 Side 5 af 6

6 Overførselssagen for 2012 til 2013 Budgetaftale 2014 Overførselssagen for 2013 til 2014 Afsatte midler i alt Side 6 af 6

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Business case for Islands Brygge 37

Business case for Islands Brygge 37 Business case for Islands Brygge 37 07. juni 2011 Version 2.0 1.0 Baggrund og formål... 4 1.1 Formål med business casen... 4 1.2 Islands Brygge 37 i dag... 5 1.3 IB37 som demonstrationsbygning i Plan C...

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere