Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller."

Transkript

1 NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i den forbindelse er der konstateret skimmelsvamp i hovedbygningen. Hovedbygningen består af 4 etager: Kælder, stue, 1. og 2. sal. Det er kun stueetagen, 1. og 2. sal, der er omfattet af ombygningen. Skimmelforekomsten er konstateret på alle etager, og det er påvist, at skimmelforekomsten kan give anledning til sundhedsmæssige gener. Det er derfor nødvendigt at gennemføre skimmelrenovering, hvis kortidscenteret skal kunne anvendes. I forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i hovedbygningen, blev der også taget prøver for skimmelforekomst i kælderen under hovedbygningen. Også her er der påvist forekomst af levedygtige svampesporer i hele kælderetagen. Skimmelforekomsten i kælderen er stor, og der vil også her være risiko for sundhedsmæssige gener. Det vil derfor være nødvendigt at renovere for skimmelforekomst, hvis kælderen skal kunne anvendes fremover til personalefaciliteter, vaskeri, værksted etc. Desuden er der teknikrum i kælderen, som fortsat skal være tilgængelige. Bygherrerådgiver anbefaler, at der iværksættes en gennemgribende skimmelrenovering af alle etager på Leos Plejecenter, inklusiv kælderen. Skimmelrenoveringen vil medføre en forlængelse af tidsplanen for byggeriet. Tønder Kommune har haft et firma, som har specialiseret sig i rådgivning omkring skimmel og skimmelrenovering (herefter kaldet skimmeleksperten) til at lave en vurdering af skimmelforekomsten i de øvrige bygninger på Leos Plejecenter samt en vurdering af skimmelforekomsten i kælderen under hovedbygningen (se løsningsmodel 1). Boliger i hver af de 3 bygninger er blevet besigtiget. Resultatet af besigtigelsen er, at en bolig på Bargumsvej har så meget skimmesvamp og fugtskade, at der bør ske udbedring hurtigst muligt. En bolig på Leos Allé 2 skal renoveres inden for kort tid. Desuden er der registeret let forhøjet forekomst af levedygtige svampesporer i i alt 6 boliger fordelt ligeligt på de 3 bygninger. Her anbefales grundig rengøring nu og her, samt at man fremover sikrer mere rengøring og ventilation i boligerne. 1

2 Bargumsvej Allé 6 Centerbygning Allé 6 Hovedbygning Allé 6 Leos Allé 2 Situationstegning Leos Plejecenter Løsningsmodeller Der er følgende løsningsmodeller: 1. Renovering af hovedbygningen med gennemgribende skimmelrenovering af kælderen. 2. Nedrivning af hovedbygningen, etablering af korttidscenter et andet sted. Nybyg til personale- og beboerfaciliteter for plejecenteret samt personalefaciliteter for hjemmepleje og sygepleje. 3. Nedrivning af hovedbygningen, etablering af korttidscenter, lokaler for sygepleje og lokaler for distriktspleje et andet sted. Nybyg til personale- og beboerfaciliteter for plejecenteret. 4. Som løsningsmodel 1, men kælderen skimmelrenoveres i mindre grad. Nybyg til personalefaciliteter for hjemmepleje og sygepleje. 5. Som løsningsmodel 1, men kælderen skimmelrenoveres i mindre grad. Lokaler for sygepleje og hjemmepleje et andet sted i Tønder By. 2

3 Løsningsmodel 1 Korttidscenteret forbliver placeret i hovedbygningen på Leos Plejecenter. Der foretages en gennemgribende skimmelrenovering af alle etager i hovedbygningen. Samlet økonomi i løsningsmodel 1 Budget til planlagt ombygning 5,500 mio. kr. Skimmelrenovering stueetage, 1 og 2. sal 1,596 mio. kr. Skimmelrenovering kælder 4,130 mio. kr. 0,140 mio. kr. Gangopbygning i stueetagen i byggeperioden* 0,130 mio. kr. 11,830 mio. kr. *Denne løsning kan have indflydelse på økonomi og tidsplan i projektet, fordi den vil være til gene for byggeriet. Alternativt vil det være nødvendigt med andre alternativer, som vil være dyrere. Merudgiften i forhold til den oprindelige anlægsbevilling udgør 6,330 mio. kr. Øvrige økonomiske omkostninger Der forventes ekstra udgifter til el, varme og rengøring for i højere grad at forebygge skimmelsvamp i de eksisterende bygninger på Leos Plejecenter. Udgifterne vil kunne afholdes inden for budgettet. Det vurderes af skimmeleksperten, at den gennemgribende skimmelrenovering vil forebygge fremtidig skimmelvækst i kælderen på bedst mulig vis, men der er ikke garanti for en fuldstændig sikring mod fortsatte problemer. Det vurderes, at den høje pris for en gennemgribende skimmelrenovering af kælderen ikke står mål med det endelige resultat, og skimmeleksperten anbefaler, at Tønder Kommune overvejer at nedlægge kælderen som opholdsareal og i stedet bruge området til oplag (vaskerum, depoter, teknikrum og andre faciliteter, hvor man kun opholder sig i korte perioder). Det vurderes, at man for samme sum vil kunne nybygge mere tidssvarende lokaler med en højere grad af komfort og arbejdseffektivitet. Løsningsmodel 2 Korttidscenteret flyttes til plejecenteret Lindevang i Løgumkloster, som tilpasses korttidscenteret med tilbygning, anretter køkken m.m. Hovedbygningen på Leos Plejecenter rives ned. Der bygges ny bygning på matriklen til personalefaciliteter og mødefaciliteter for sygeplejen, hjemmeplejen og plejecenteret og beboerfaciliteter til plejecenterets beboere, depot, teknikrum m.m. På Lindevang vil korttidscenteret kunne få sin egen fløj med egen indgang 3

4 Indfrielse af restgæld Ved nedrivning af hovedbygningen skal restgælden på lånet i boligarealet indfries. Restgælden udgør samlet 26,171 mio. kr. pr Fordeles restgælden efter m2 boligareal, vil restgælden for boligarealet i hovedbygningen blive 5,912 mio. kr. 1 Indflydelse på udgifter til tomgangshusleje Plejecenteranalysen indeholdt en reduktion på 19 boliger. Tallet er efterfølgende forhøjet med 5 boliger i 2013 og 6 boliger i Antallet af tomme boliger vil således udgøre 30. Indfrielse af restgæld vedrørende de oprindelige 17 boliger på Leos Plejecenter vil udover reduktion i udgiften til tomgangshusleje, udskyde en situation med behov for at indfri restgæld i de allerede lukkede plejeboliger for at undgå vedvarende betaling af tomgangshusleje. Udgiften til tomgangshusleje for 17 boliger på Leos Plejecenter er foreløbig beregnet til 1,03 mio. kr. årligt med udgangspunkt i huslejerne i hovedbygningen på Leos Plejecenter. Forbehold Løsningsmodel 2 indebærer etablering af nyt boligareal samt eventuelt en omfordeling af arealer mellem serviceareal og boligareal. Forslagene vil påvirke huslejeniveauet i boligerne og skal for så vidt angår nyt/ændret boligareal behandles i afdelingens afdelingsbestyrelse. Forslagene skal bearbejdes nærmere med inddragelse af ekstern bistand før der kan tilvejebringes et endeligt beslutningsgrundlag. Den nye bygning Der er behov for 500 m2 servicearealer til hjemmeplejen, sygeplejen og plejecenteret. Der er desuden behov for 100 m2 fællesarealer til beboerne. Hertil kommer gangarealer, teknikrum, evt. ekstra personale toiletter og forbindelsesgange til de øvrige bygninger, ca. 190 m2. Kommunen skal afholde udgiften til servicearealet. Nyt boligareal kan finansieres efter lov om almene boliger med lånefinansiering på 88 %, kommunal grundkapital på 10% og beboerindskud på 2%. Samlet økonomi i løsningsmodel 2 Byggesagen afsluttes uden færdiggørelse 3,488 mio. kr. Nedrivning hovedbygning og følgeudgifter 1,885 mio. kr. 0,090 mio. kr. Indfrielse af lån i hovedbygningen 5,900 mio. kr. Opførelse af ny bygning i alt 790 m2* 14,220 mio. kr. Midlertidig løsning for opholdsarealer for 1,500 mio. kr. beboere i Leos Allé 2 og 6 forlængelse af glasgange til Centerbygningen. Ombygning af Lindevang til korttidscenter 1,398 mio. kr. 28,815 mio. kr. *Udgiften forventes at kunne reduceres med 1, 620 mio. kr. da kommunen alene skal finansiere 10 % af udgiften til beboerarealer, jf. Lov om almene boliger. Merudgiften i forhold til den oprindelige anlægsbevilling udgør 23,315 mio. kr. Øvrige økonomiske konsekvenser: Reduktion i udgifter til tomgangshusleje på ca. 1,03 mio. kr. årligt. Der må forventes færre omkostninger til el og varme, da den nye hovedbygning bliver mere energivenlig. 1 Dette er normal procedure i Statens Administration, der varetager opgaver i forhold til finansiering for Landsbyggefonden. 4

5 Ved opdeling af restgælden må der forventes stigende huslejer for Leos Allé 2, 6 og Bargumsvej. Løsningsmodel 3 Korttidscenteret flyttes til plejecenteret Lindevang i Løgumkloster, som tilpasses korttidscenteret med tilbygning, anretter køkken m.m. Sygeplejen og hjemmeplejen flyttes til andre lokaliteter i Tønder by. Hovedbygningen på Leos Plejecenter rives ned. Der bygges ny bygning på matriklen til personalefaciliteter og mødefaciliteter for plejecenteret, beboerfaciliteter til plejecenterets beboere samt depot, teknikrum m.m. Afsnittene Indfrielse af restgæld, Indflydelse på udgifter til tomgangshusleje og Forbehold under løsningsmodel 2 gælder også for løsningsmodel 3. Den nye bygning Der er behov for 100 m2 til fællesarealer for beboerne og 150 m2 til servicearealer. Hertil kommer ca. 85 m2 til gangarealer og teknikrum. Kommunen skal afholde udgiften til servicearealet. Nyt boligareal kan finansieres efter lov om almene boliger med lånefinansiering på 88 %, kommunal grundkapital på 10 % og beboerindskud på 2 %. Samlet økonomi i løsningsmodel 3 Byggesagen afsluttes uden færdiggørelse 3,488 mio. kr. Nedrivning hovedbygning og følgeudgifter 1,885 mio. kr. 0,090 mio. kr. Indfrielse af lån i hovedbygningen 5,900 mio. kr. Midlertidig løsning for opholdsarealer for 1,500 mio. kr. beboere i Leos Allé 2 og 6 forlængelse af glasgange til Centerbygningen. Opførelse af ny bygning 335 m2* 6,030 mio. kr. Ombygning af Lindevang til korttidscenter 1,398 mio. kr. 20,625 mio. kr. *Udgiften forventes at kunne reduceres med 1, 620 mio. kr. da kommunen kun skal finansiere 10 % af udgiften til beboerarealer, jf. Lov om almene boliger. Merudgiften i forhold til den oprindelige anlægsbevilling udgør 15,125 mio. kr. Øvrige økonomiske omkostninger: Reduktion i udgifter til tomgangshusleje på ca. 1,03 mio. kr. årligt. Udgifter til leje af lokaler, forbrug og parkering til sygepleje og hjemmepleje ca kr. årligt. Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførselsomkostninger. Ved opdeling af restgælden må der forventes stigende huslejer for Leos Allé 2, 6 og Bargumsvej. Der må forventes færre omkostninger til el og varme, da den nye hovedbygning bliver mere energivenlig. 5

6 Løsningsmodel 4 Hovedbygningens stueetage, 1. og 2. sal gennemgår en gennemgribende skimmelrenovering og kælderen skimmelrenoveres i mindre grad. (Jf. skimmelekspertens vurdering under model 1) Leos Plejecenter og kortidscenteret placeres i de nuværende bygninger. Der bygges nyt til de manglende personalefaciliteter til sygeplejen og hjemmeplejen. Samlet økonomi i løsningsmodel 4 Budget til planlagt ombygning 5,500 mio. kr. Skimmelrenovering stueetage, 1 og 2. sal 1,596 mio. kr. Skimmelrenovering kælder 0,500 mio. kr. Herreomklædning i kælder under 0,600 mio. kr. centerbygning. 0,140 mio. kr. Opførelse af ny bygning, 468 m2 8,424 mio. kr. Gangopbygning i stueetagen i 0,130 mio. kr. byggeperioden* mio. kr. *Denne løsning kan have indflydelse på økonomi og tidsplan i projektet, fordi den vil være til gene for byggeriet. Alternativt vil det være nødvendigt med andre alternativer, som vil være dyrere. Merudgiften i forhold til den oprindelige anlægsbevilling udgør 11,724 mio. kr. Øvrige økonomiske omkostninger Der forventes ekstra udgifter til el, varme og rengøring dels i forbindelse med den nye bygning, dels for i højere grad at forebygge skimmelsvamp i de eksisterende bygninger på Leos Plejecenter. Udgifterne vil kunne afholdes inden for budgettet. Løsningsmodel 5 Hovedbygningens stueetage, 1. og 2. sal gennemgår en gennemgribende skimmelrenovering og kælderen skimmelrenoveres i mindre grad. (Jf. skimmelekspertens vurdering under model 1) Leos Plejecenter og kortidscenteret forbliver i de nuværende bygninger. Sygeplejen og hjemmeplejen flyttes til andre lokaler i Tønder By. Samlet økonomi i løsningsmodel 5 Budget til planlagt ombygning 5,500 mio. kr. Skimmelrenovering stueetage, 1 og 2. sal 1,596 mio. kr. Delvis skimmelrenovering kælder 0,500 mio. kr. 0,140 mio. kr. Gangopbygning i stueetagen i byggeperioden* 0,130 mio. kr mio. kr. *Denne løsning kan have indflydelse på økonomi og tidsplan i projektet, fordi den vil være til gene for byggeriet. Alternativt vil det være nødvendigt med andre alternativer, som vil være dyrere. Merudgiften i forhold til den oprindelige anlægsbevilling udgør 2,700 mio. kr. 6

7 Øvrige økonomiske omkostninger Udgifter til leje af lokaler, forbrug og parkering til sygepleje og hjemmepleje ca kr. årligt. Når kommunen indgår en lejeaftale, skal der reduceres i lånerammen eller deponeres, svarende til ejendommens værdi eller opførselsomkostninger. Der forventes ekstra udgifter til el, varme og rengøring for i højere grad at forebygge skimmelsvamp i de eksisterende bygninger på Leos Plejecenter. Udgifterne vil kunne afholdes inden for budgettet. 7

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-401 Projektnavn Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det

Læs mere

Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune

Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Hovednotat vedr. drifts- og administrationsudgifter på plejecentre i Tønder Kommune Dette hovednotat danner baggrund for efterfølgende delnotater vedr. harmonisering af pedeltildeling til servicearealer,

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

15.10.2014. Socialchef Torben Rugholm

15.10.2014. Socialchef Torben Rugholm 15.10.2014 Socialchef Torben Rugholm 1 Vedrørende: Boligplan for socialområdet 2014 Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 28. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 28. maj 2008 Revideret anlægsbevilling til ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab for sindslidende

Læs mere

Dagsorden for 14. oktober 2012

Dagsorden for 14. oktober 2012 Dagsorden for 14. oktober 2012 selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand I bestyrelsen: Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB)),

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 14. Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr.

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere