Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F."

Transkript

1 Dato 7. april 2015 Dok.nr Sagsnr Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene plejeboliger til demente i Ølgod, samt hel eller delvis ombygning/nedrivning af det bestående Vinkelvejscenter. Med udgangspunkt i gældende rammebeløb, og erfaring fra opførelse af almene plejeboliger er der foretaget følgende beregning på den kommunale udgift ved renovering eller nybygning af 30 almene plejeboliger i Ølgod. Der er opstillet følgende 3 senarier for projektet: A. Det nuværende center renoveres B. Hele det nuværende center nedrives og der opføres 30 nye almene plejeboliger med tilhørende servicearealer C. Det bestående center sælges eller nedrives og der opføres et helt nyt center ved Skovparken i Ølgod Nye boliger budgeres med udgangspunkt i et boligareal på 80 m2. Bemærk at det nu er endeligt fastslået at forpligtigelsen til at indbetale til Landsbyggefonden for udamortiserede lån også gældende for nedlagte kommunale almene ældreboliger. Det betyder at der nu skal betales på udamortiserede lån på Vinkelsvejcentret uanset om vi opnå en lejeindtægt på det nuværende byggeri. Ved et efterfølgende salg bortfalder forpligtigelsen til indbetaling til Landsbyggefonden jf. notat af 29. maj 2015 fra en projektgruppe Landsbyggefonde. Der er tale om følgende lån: 1. Lån - udarmortiseret i årlig afregning til LBF kr. Senarie A Renovering af det nuværende center Ved en renovering nedlægges 7 boliger således at centret fremover består af 26 boliger + nuværende servicearealer som ikke ombygges. En sådan renovering og ombygning kan lånefinansers med 100% Lånet tillægges den nuværende belåning og der vil næppe kunne opnås støttet lån eller anden form for støttet. Derfor er det begrænset hvor meget husleje kan stige uanset en gennemgribende moderniser. Det vurderes således at den månedlige husleje ekskl. forbrug ikke må overstige kr. Ved en ombygning og et ustøttet lån 10 mio. kr. der afvikles over 20 år vil de årlige kapitaludgifter stige med kr. kr. Sammenholdt med at der nedlægges 7 boliger er den gennemsnitlige månedlige husleje ekskl. forbrug beregnet til kr. (6.600 for de mindste og for de største boliger). Hvis der renoveres og optages lån for 20 mio. kr. bliver den gennemsnitlige månedlige husleje på kr. hvilket ligger betydeliget over huslejeniveauet på andre plejecentret i Varde Kommune. 1/9

2 Hvis er gennemgribende renovering og ombygning skal foretages med en rimelige husleje må der tilføres støttet til projektet enten i form at støttet lån, støttet fra Landsbyggefonden eller et rente- og afdragsfrit lån fra Varde Kommune. 2/9

3 Senarie B - Modelberegning til budget 2016 Hele det nuværende center nedrives og der opføres 30 nye plejeboliger og 487,5 m2 nye servicearealer på grunden (Denne fremgangsmåde kan ikke umiddelbart anvendes jf. notat af 17. april fra revisionen). Revisionen har oplyst, at reglerne om støttet byggeri fortolkes således, at det ikke er muligt først at nedlægge og nedrive støttet byggeri og derefter opføre nyt støttet byggeri på samme matrikelnummer. Hvis der skal arbejdes videre med denne model, må sagen forelægges for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Boligareal - 30 boliger på 80 m2 i alt m2 Servicearealer på 487,5 m2 Maksimal ramme for anskaffelsessum plejeboliger Anskaffelsessum for boligdel 30 bolig af 80m kr. inkl. moms energitillæg anskaffelse af byggemodnet grund Finansiering - boligdel Kommunekredit lån 88% Kommunal grundkapital 10% Beboerindskud 2% Kommunale udgifter til boligdelen Kommunal grundkapital Bygherrehonorar 2% af afskaffelsessummen Salg af grund kr. pr. m2 bebygget boligareal m2) Kommunal nettoudgift for den ny opførte boligdel inkl. moms (forudsat at rammebeløbet kan overholdes). Kommunale servicearealer 487,5 m2 * kr. ekskl. moms Nedrivning af bestående center Kommunal nettoudgift for nyt plejecenter Indfrielse af bestående lån Kommunal udgift i alt (forudsat at rammebeløbet kan overholdes) Merudgift til boligdel til særlige energibesparende investeringer 100% lånefinansiering af merudgift til boligdel til særlige energibesparende investeringer Kommunal nettoudgift Plejeboliger / Kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Center for Anlæg og Ejendommen har i notat af 1. april 2015 beregnet anlægsudgiften til kr. Tillagt moms og kr. til erhvervelse af en ryddet og byggemodnet grund bliver den samlede anskaffelsespris kr. svarende til en overskridelse af rammebeløbet inkl. energitillæg på kr. Forudsat at overskridelsen af rammebeløbet inkl. energitillægget kan henføres til særlige energiinvesteringer og som ved en totaløkonomiske energiberegning kan dokumenters finansieret ved mindre udgifter til forbrugsafgifter kan sådanne merinvesteringer lånefinansieres. Hvis ikke finansieringen af en merinvestering kan dokumenteres i overensstemmelse med reglerne herom i den almene lovgivning skal merudgifter ud over rammebeløbet finansieres af bygherren. 3/9

4 Finansieringen er beregnet med udgangspunkt i nuværende finansieringsregler, således at godkendelse af skema A skal ske inden udgangen af Eventuelt servicearealtilskud på 1,2 mio. kr. er ikke indregnet. Ved fastsættelse af grundprisen er det forudsat at der tale om en byggemodnet grund og at bestående bygninger er fjernet. Beregning af første års husleje i nybyggeriet Kapitaludgifter 2,8 % af anskaffelsessummen Bidrag 0,08% af lånebeløb Driftsudgifter og forbrug på fælles boligarealer 300 kr. pr. m2 boligareal (erfarings tal) Ydelse på energilån på kr. Udgifter i alt Årlig husleje pr. m2 bolig Månedlig husleje pr. bolig Indskud kr kr kr kr kr kr kr kr. Den månedlige husleje er kr. højere end huslejen i Tistrup. Hvis det lægges til grund af der ikke vil være udgifter til varme er huslejen 800 kr. højere end i Tistrup. Med de nugældende regler vil lejer ikke kunne opnå maksimal boligydelse på grund af boligstørrelsen. 4/9

5 Senarie C - Modelberegning til budget 2016 Der opføres et nyt center ved Skovparken i Ølgod. Der opføres 30 nye plejeboliger og 487,5 m2 nye servicearealer Boligareal - 30 boliger på 80 m2 i alt m2 Maksimal ramme for anskaffelsessum plejeboliger Anskaffelsessum for boligdel 30 bolig af 80m kr. inkl. moms energitillæg og nedrivning af bestående bygninger Finansiering - boligdel Kommunekredit lån 88% Kommunal grundkapital 10% Beboerindskud 2% Kommunale udgifter til boligdelen Kommunal grundkapital Bygherrehonorar 2% af afskaffelsessummen Kommunal nettoudgift for den ny opførte boligdel inkl. moms Kommunale servicearealer 487,5 m2 ekskl. moms Kommunal udgift til nyt plejecenter med ny placering Merudgift til boligdel til særlige energibesparende investeringer 100% lånefinansiering af merudgift til boligdel til særlige energibesparende investeringer Indfrielse af bestående lån Salg af det nuværende Vinkelvejscenter Kommunal udgift i alt Plejeboliger / Kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Center for Anlæg og Ejendommen har i notat af 1. april 2015 beregnet anlægsudgiften for boligdelen til kr. Tillagt moms bliver den samlede anskaffelsespris kr. svarende til en overskridelse af rammebeløbet inkl. energitillæg på kr. Forudsat at overskridelsen af rammebeløbet inkl. energitillægget kan henføres til særlige energiinvesteringer og som ved en totaløkonomiske energiberegning kan dokumenters finansieret ved mindre udgifter til forbrugsafgifter kan sådanne merinvesteringer lånefinansieres. Hvis ikke finansieringen af en merinvestering kan dokumenteres i overensstemmelse med reglerne herom i den almene lovgivning skal merudgifter ud over rammebeløbet finansieres af bygherren. Finansieringen er beregnet med udgangspunkt i nuværende finansieringsregler, således at godkendelse af skema A skal ske inden udgangen af Der er forudsat at det nuværende center kan indbringe et nettosalgsprovenu på 3,6 mio. kr. Eventuelt servicearealtilskud på 1,2 mio. kr. er ikke indregnet. Beregning af første års husleje i nybyggeriet Kapitaludgifter 2,8 % af anskaffelsessummen kr. 5/9

6 Bidrag 0,08% af lånebeløb Driftsudgifter og forbrug på fælles boligarealer 300 kr. pr. m2 boligareal (erfarings tal) Ydelse på energilån på kr. Udgifter i alt Årlig husleje pr. m2 bolig Månedlig husleje pr. bolig Indskud kr kr kr kr kr kr kr. Den månedlige husleje er således kr. højere end huslejen i Tistrup. Med en månedlig ydelse på energilånet på kr. pr. bolig, skal en totaløkonomisk energiberegning dokumentere en årig energibesparelse pr bolig på kr. Med de nugældende regler vil lejer ikke kunne opnå maksimal boligydelse på grund af boligstørrelsen. Økonomi og Digitalisering den 7. april /9

7 Senarie D Kan der opnås anlægs- og driftsbesparelser ved at opføre 15 nye boliger i tilknytning til Aktivitetscentret i Ølgod og 15 nye boliger ved Lyngparken i Varde i stedet for et nyt center jf. senarie C. Anlægsudgifter Med udgangspunkt i Senarie C konkluderes følgende: Udgiften til at nedlægge og evt. nedrive det bestående center på Vinkelvej i Ølgod vil være uændret Udgiften til at opføre 30 nye boliger fordelt med 15 boliger ved Aktivitetscentret og 15 boliger ved Lyngparken vurderes at blive uændret, da rammebeløbet jf. senarie C allerede er overskredet. Endvidere er der jf. de seneste projekter ikke erfaring for at opførelse af mindre centre / tilbygninger er dyrere pr. bolig. Behovet for yderligere servicearealer vurderes at være mindre ved en tilbygning end ved opførelse af et helt nyt center, idet bestående servicearealer forventes at kunne dække en delt af et øget behov for servicearealer ved opførelse af en tilbygning. Forudsat at behovet for yderligere servicearealer kan reduceres til 100 m2 ved henholdsvis Aktivitetscentret og ved Lyngparken vil der kunne opnås en besparelse på servicearealer på godt 6 mio. kr. inkl. indregning af servicearealtilskud på pr. bolig. Ved denne vurdering er m2-prisen i senarie C anvendt. Besparelser på de årlige driftsudgifter På det nuværende Vinkelvejscenter og ved et nyt center jf. senarie C vil der være behov for 2 nattevagter. Ved en tilbygningsløsning vurderes det at nattevagten kan kombineres med nattevagten i øvrigt på de to omtalte centre således at der kan spares en nattevagt svarende til en årlig mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Konklusion Endvidere vurderes det, at der vil kunne spares på ledelse, servicemedarbejder og administration svarende til en skønnet mindre udgift på 0,3 mio. kr. årligt. Udgiften til pleje og omsorg som afregnes i forhold til plejetyngden vurderes at være uafhængig af centres fysiske placering. Ved en tilbygningsløsning i stedet for opførelse af et nyt center vurderes der at være grundlag for at opnå en besparelse i anlægsfasen på ca. 6 mio. kr., samt at der kan opnås en årlig driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. Driftsbesparelsen er efterprøvet ved at beregne prisen pr. plads i de nuværende plejecentre. De to største plejecentre har den laveste udgift pr. plads, men de små centre er ikke dyrere end de mellemstore centre. Det understreges, at beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de priser for etablering af servicearealer som Centret for Anlæg og Ejendomme har anvendes i senarie C og at den årlige driftsbesparelse er afhængig af at der spares en nattevagt. 7/9

8 Senarie E Kan der opnås anlægs- og driftsbesparelser ved at opføre 30 nye boliger ved Lyngparken i Varde i stedet for et nyt center jf. senarie C. Anlægsudgifter Med udgangspunkt i Senarie C konkluderes følgende: Udgiften til at nedlægge og evt. nedrive det bestående center på Vinkelvej i Ølgod vil være uændret Udgifter til at opføre 30 nye boliger ved Lyngparken vurderes at blive uændret, da rammebeløbet jf. senarie C allerede er overskredet. Endvidere er der jf. de seneste projekter ikke erfaring for at anskaffelsesprisen pr. bolig ændres væsentligt i forhold til opførelse af et større center eller en mindre tilbygning. Behovet for yderligere servicearealer vurderes at være mindre ved en tilbygning end ved opførelse af et helt nyt center, idet bestående servicearealer forventes at kunne dække en del af et øget behov for servicearealer ved opførelse af en tilbygning. Forudsat at behovet for yderligere servicearealer kan reduceres til 200 m2 ved Lyngparken vil der kunne opnås en besparelse på servicearealer på godt 6 mio. kr. inkl. indregning af servicearealtilskud på pr. bolig. Ved denne vurdering er m2-prisen i senarie C anvendt. Besparelser på de årlige driftsudgifter På det nuværende Vinkelvejscenter og ved et nyt center jf. senarie C vil der være behov for 2 nattevagter. Ved en tilbygningsløsning vurderes det at nattevagten kan kombineres med nattevagten i øvrigt på Lyngparken således at der kan spares en nattevagt svarende til en årlig mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Konklusion Endvidere vurderes det, at der vil kunne spares på ledelse, servicemedarbejder og administration svarende til en skønnet mindre udgift på 0,3 mio. kr. årligt. Udgiften til pleje og omsorg som afregnes i forhold til plejetyngden vurderes at være uafhængig af centres fysiske placering. Ved en tilbygningsløsning i stedet for opførelse af et nyt center vurderes der at være grundlag for at opnå en besparelse i anlægsfasen på ca. 6 mio. kr., samt at der kan opnås en årlig driftsbesparelse på 1,3 mio. kr. Driftsbesparelsen er efterprøvet ved at beregne prisen pr. plads i de nuværende plejecentre. De to største plejecentre har den laveste udgift pr. plads, men de små centre er ikke dyrere end de mellemstore centre. Det understreges, at beregningerne er foretaget med udgangspunkt i de priser for etablering af servicearealer som Centret for Anlæg og Ejendommen har anvendes i senarie C og at den årlige driftsbesparelse er afhængig af at der spares en nattevagt. 8/9

9 Senarie F Der opføres et helt nyt plejecenter til demente i Varde by. I første omgang opføres 30 boliger og tilhørende servicearealer med henblik på at centret inden for en kortere tidshorisont udvides til 60 pladser. Opførelse af et nyt center i 2 etaper. Anlægsinvesteringen i etape 1 vurderes at være i overensstemmelse med beregninger i senarie C da placering af et nyt center ikke er afgørende for den samlede investering. Set i forhold til servicearealer på Ansager Plejecenter og Tistrup Plejecenter på henholdsvis 500 og 600 m2 servicearealer vurderes det, at et serviceareal på 487,5 m2 er i underkanten. Derimod er den anvendte m2-pris antagelig i overkanten. Anlægsinvestering i etape 2 forventes at bliver ca. 6 mio. mindre end i etape 1 da behovet for yderligere servicearealer vurderes at være på niveau med senarie D og E. Tilsvarende vurderes det at driftsudgifter ikke blot fordobles i forhold til første etape og at der kan opnås stordriftsfordele på nattevagten m.v. på niveau med senarie E. Opmærksomheden henledes dog særligt på at antallet af pladser ved denne løsning udvises med 30 pladser svarende til en udvidelse af det årlige driftsbudget på ca. 9 mio. kr. (kun variable udgifter). Økonomi og Digitalisering den 19. maj /9

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

bolig Den almene boligsektors finansiering

bolig Den almene boligsektors finansiering bolig Den almene boligsektors finansiering Den almene boligsektors finansiering Anden rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2009 Titel: Udgiver:

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere