På St. Croix: Obeah og plantemedicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På St. Croix: Obeah og plantemedicin"

Transkript

1 ...Slavernes sygdomsopfattelse: Det overordnede billede. I udgangspunktet var de caribiske slavers opfattelse af sygdom og behandling, deres illness opfattelse, en del af den kulturelle arv, som de havde bragt med sig fra Afrika. Naturligvis var der store variationer i sygdomsopfattelserne imellem de forskellige områder af det afrikanske kontinent, slaverne kom fra, men der synes dog at have været et fælles grundlag, som blev kendetegnende for de vestindiske slavers sygdomsopfattelse. Dette grundlag var generelt en tro på en sammenhæng mellem sygdom og kræfter i åndeverdenen, hvor også forfædrene levede. Der var følgelig ikke noget stort skel mellem krop og sind/ånd, hvorfor behandlingen ikke bare rettede sig mod den syges fysiske krop, men mod personens hele sociale og åndelige miljø. Behandlingen bestod derfor ofte i mere eller mindre kollektive ritualer, som skulle genetablere den ødelagte balance i både det magisk-religiøse univers, men også i det sociale univers. På St. Croix: Obeah og plantemedicin I den her behandlede periode var den danske administrations holdning til Obeah (et vestafrikansk-centralafrikansk ord), som er den spirituelle dimension i den plantebaserede sygdomsbehandling, konsekvent negativ, som den altid havde været. Siden 1733 havde guvernør Phillip Gardelins drakoniske slavereglement foreskrevet pryglestraf for udøvelsen af Obeah (som de hvide frygtede punkt 7 om dæmonisering ). Hvis der under udøvelsen af Obeah havde været anvendt gift, hvilket opfattedes som en stærkt relateret praksis, skulle slaven bides med glødende tænger, radbrækkes og brændes levende. De sidstnævnte voldsomme straffe brugtes ikke i den her behandlede periode, men opfattelsen af sammenhængen mellem Obeah og gift eksisterede stadig. Hvor forgiftning blev anskuet som en reel trussel mod eurocaribierne selv, og derfor betragtet med allerstørste alvor, opfattedes Obeah mere som tåbelig overtro, der primært måtte forhindres, fordi den kunne få slaver til at skade sig selv og dermed skade ejeren. Den mildere holdning til udøvelsen af Obeah som sådan illustreres f.eks. i løjtnant Bradys bog fra slutningen af 1820 erne. Her forklarede Brady indledningsvis, at Obeah var en forbrydelse, som ofte ledte til andre forbrydelser, og at næsten alle slaver troede på Obeah. Dernæst beskrev Brady, hvordan en Obeah-seance blev opdaget på plantagen Mannings Bay, og hvordan de involverede efterfølgende blev straffet. Én slave, som tilhørte en anden plantage, blev sendt hjem for at få sin straf dér, hvilket formodentlig betyder, at straffen nok ville blive hård (pisk, fængsel), men ikke en livsstraf. I så fald var myndighederne og domstolene blevet involveret. To kvindelige slaver som havde medvirket i seancen, og som tilhørte Mannings Bay, kunne imidlertid ikke tildeles en lignende korporlig straf, fordi de var for svagelige. Derfor valgte forvalteren at straffe dem på en måde, som afspejler opfattelsen af Obeah som primært et religiøst problem. Han rapporterede hændelsen til præsten i den kirke, som slavekvinderne tilhørte (den moraviske kirke), hvilket ville medføre, at de blev degraderet i kirkens interne hierarki eller helt suspenderet fra den. Det kan måske umiddelbart virke paradoksalt, at netop to slaver der var medlemmer af en kirke også deltog i udøvelsen af Obeah, men det kan på ingen måde have været usædvanligt, eftersom langt størstedelen af St. Croix slavebefolkning på dette tidspunkt tilhørte et af øens mange kirkesamfund (I

2 var 99 procent af alle slaver døbt). Det ser ud til, at den store tilslutning til kirkerne langsomt svækkede troen på og udøvelsen af Obeah i den fortløbende kreoliseringsproces, som foregik i perioden. Det skete imidlertid, at sager om udøvelse af Obeah ikke blot blev ordnet på plantagerne, men endte i retssystemet. Et eksempel herpå er sagen mod slaven Jacob i Jacob tilhørte plantagen Fountain og må have været højt rangerende, da han bar tilnavnet Bosen, altså boss eller leder (driver) af markslaverne. Han blev grebet på fersk gerning på plantagen Jealousy, hvor han var i færd med at kurere en slavekvinde ved navn Nancy. På sig havde Jacob nogle af de gængse redskaber til udøvelse af Obeah: søm, glasskår, småsten, fjer og hår. I retten hævdede han, at han tidligere havde kureret andre slaver, f.eks. havde han forløst en gravid kvinde på plantagen River, og småstenene havde han taget ud af maven på en slavekvinde på plantagen Montpellier. Jacob nægtede dog at have brugt sine kunster til at skade nogen, men retten havde en mere overordnet agenda, idet den mente, at: [ ] så er dog hans adfærd strafværdig, da det altid er farligt at bestyrke Overtroen hos den Svage og uvidende Klasse af Negerslaver, hvilke stedse betragte en saadan Gøgler, som een der besidder overnaturlige Evner. Saa bliver det og saa meget mere strafværdigt, som en saadan person selv ret vel veed at han med sine Gøglerier intet kan udrette, og har altsaa kun egen interesse til grund og årsag, eller og maaskee den hensigt at indjage frygt Med andre ord var udøvelsen af Obeah ikke så meget en forbrydelse, fordi den kunne skade slaverne direkte, men fordi den byggede på en overtro, der via frygt kunne give udøveren en magt over andre slaver, som eurocaribierne ikke kunne kontrollere. Som Brady bemærkede, kunne Obeah føre til andre forbrydelser, dvs. at Obeah kunne forårsage overskridelser af de love, eurocaribierne forsøgte at kontrollere slaverne med. Jacob blev straffet med 90 slag og tvunget til at bære en jernplade med indskriften Gøgler. Til forskel fra Obeah-væsenet nærede hverken administrationen eller den eurocaribiske befolkning på St. Croix tilsyneladende nævneværdig bekymring over slavernes forsøg på at kurere hinanden med fysiske midler (plantemedicin etc.). Af medicinalindberetningerne fremgår det, at der blandt slaverne var helbredere med store evner på dette felt, og at slaverne i det hele taget behandlede hinanden i stort omfang undertiden med bedre resultater end lægerne. Det så ingen, heller ikke lægerne, tilsyneladende noget problem i, eller i hvert fald forsøgte man ikke at forhindre det. Tværtimod var lægerne interesserede i at opdage og undersøge de midler, slavernes helbredere brugte, men det lykkedes dem kun i begrænset omfang. Der var især én type sygdomme, hvor slavernes adfærd tidligt i perioden tiltrak sig opmærksomhed fra eurocaribierne, nemlig de veneriske sygdomme (kønssygdomme). Som nævnt i afsnit 3.1 ser det ud til, at navnlig når det drejede sig om kønssygdomme, henvendte slaverne sig ikke til lægen, men foretrak deres egne behandlere. Dette er interessant, fordi det stemmer fuldstændig overens med forskning fra USA, som viser, at slaverne på plantager i sydstaterne var afvisende overfor lægernes behandlinger og navnlig behandlinger af veneriske sygdomme. Slaverne opfattede denne behandling som et overgreb og seksuel 2

3 kontrol, og som en uadskillelig del af euroamerikanernes syn på slaverne som ejendom og undertvunget arbejdskraft. Adfærden blandt slaverne i Dansk Vestindien giver grund til at tro, at de havde lignende opfattelser af netop behandlingen af veneriske sygdomme, som i sagens natur er af en meget intim karakter. Et forsøg på at løse denne problematik kan måske læses ud af eksempler fra årene før den her behandlede periode, hvor plantere betalte slavehelbredere eller frie afrocaribiske specialister for at kurere enkelte plantageslaver for netop veneriske sygdomme. At betale en uautoriseret person, slave eller fri, for at behandle sine slaver var dog ulovligt, idet det blev straffet som kvaksalveri. Der findes stort set ingen kilder til, hvilke lægeplanter naturen på St. Croix indeholdt i den her behandlede periode, endsige hvilke planter slaverne brugte og hvordan. Dog må man antage, at flertallet af de lægeplanter, som i dag findes i naturen på St. Croix, og af botanikere anses for at være lokale, også fandtes på øen i den her behandlede periode. Derfor må en undersøgelse af den traditionelle anvendelse af disse planter blandt vor tids indbyggere på St. Croix kunne give et meget tentativt billede af, hvordan slavernes farmakope så ud, hvilke behandlingsmetoder, der kan have været tale om, og hvilke lidelser, de behandlede. I 1979 foretog antropologen Ronald L. Kuby en sådan etno-botanisk undersøgelse af folkemedicinen på St. Croix. Han konkluderede, at folkemedicinens farmakope primært bestod af lokale planter, kaldet bush medicine. Den typiske behandlingsform var at indtage et afkog af bladene fra en enkelt eller flere urter, kaldet bush tea. Andre behandlingsformer kunne være et urteomslag eller et medicinsk bad, bush bath, i varmt vand med diverse urter. Kuby identificerede 109 forskellige lægeplanter og 182 forskellige behandlinger, som anvendte de 109 planter. Det er ikke muligt her at komme nærmere ind på anvendelsen af dette veritable apotek af urter, men et enkelt eksempel kunne være planten Cane-Piece Balsam (Justicia pectoralis Jacq.). Bladene blev brugt til at hele sår og til en hostestillende drik. Moderne lægevidenskab har påvist, at planten indeholder aktive stoffer, som hæmmer betændelse, hjælper sårheling og virker bedøvende. Virkningen af mange af de øvrige planter er også blevet videnskabeligt bevist, men ligeså mange synes ikke at have den virkning, de blev tilskrevet. Andre af planterne har vist sig at være overordentlig giftige, men hvis man skal tro folkemedicinen, blev de brugt på måder, som sikrede patienten imod forgiftning. Ser man nærmere på det spektrum af lidelser, som folkemedicinen behandlede med plantemedicin, er de fleste kendetegnet ved ikke at være livstruende. Der er i høj grad tale om lidelser eller problemer, som også slaverne vides at have lidt af. F.eks. stemmer de mange midler mod fordøjelsesproblemer (inkl. indvoldsparasitter), luftvejssygdomme (forkølelse og hostestillende/slimløsende), samt skader og smerter godt overens med det billede, som i det foregående er givet af slavernes sygdomme. 3

4 Tabel 3.4.1: Terapeutiske kategorier og antallet af tilhørende lægemidler i folkemedicinen på St. Croix: Terapeutisk kategori: Antal lægemidler: Forkølelse (cold) 20 Fordøjelsesproblemer (digestive disorders) 18 Skader (injuries) 15 Højt blodtryk (high blood pressure) 10 Hostestillende & slimløsende (cough suppressors and 10 expectorants) Hudproblemer (skin problems) 10 Feber (fever) 9 Obeah (Obeah, healing and protecting) 9 Bush bath 8 Indvoldsparasitter (intestinal parasites) 6 Udrensning af kroppen og (clean the body and the blodet blood) 6 Afkøling (internal cooling) 4 Abortmidler (abortifacients) 4 Forstrækninger (strains) 4 Gonore (gonorrhoea) 3 Bylder (abcesses) 2 Ørepine (earache) 2 Hovedpine (headache) 2 Tandpine (toothache) 2 Smerter (pains) 2 Nyreproblemer (kidney 2 trouble) Mæslinger (measles) 2 Andet: 31 (blindfødte dyr, astma, rygsmerter, dårlige ben, sengevædning, skoldkopper, skæl, forsinket menstruation, sukkersyge, fiskeforgiftning, influenza, hjerteproblemer, impotens, betændte øjne, betændelse, gulsot, dårlig blodcirkulation, sukkerdiabetes, tuberkulose, spændinger, kighoste, gul mund, smerter, udrensning, shampoo, hårrensning, bedøvelse, indre afkøling, medicin til spædbørn, mod forrådnelse af lig, narkotika) Lægemidler i alt: 182 På baggrund af ovenstående kan man altså konstatere, at der er et vist sammenfald mellem de sygdomme slaverne vides at have lidt mest af, og de terapeutiske kategorier som den lokale folkemedicin 150 år senere foreskrev flest behandlinger (lægemidler) imod (se tabel 3.4.1). Det betyder ikke, at folkemedicinen er et uforandret spejlbillede af, hvilke lidelser og med hvilke midler slaverne behandlede deres syge. Sammenfaldet kan skyldes, at disse lidelser er hyppige blandt mennesker i almindelighed, og de anvendte plantemediciner kan 4

5 meget vel have været forskellige, om end det lokale udvalg af planter i høj grad var det samme. Dog må det anses for sandsynligt, at slaverne forsøgte at behandle de sygdomme de led af og at de anvendte lokale planter, skønt det ikke vides, hvilke der blev anvendt til hvad. Forsøger man på baggrund af ovenstående at sammenligne de lokale lægeplanter som slaverne havde til rådighed, med de behandlingsformer og midler de eurocaribiske læger rådede over, synes der ikke umiddelbart at have været den store forskel. Ganske vist indeholdt den europæiske farmakope på dette tidspunkt nogle få effektive og kraftigt virkende medikamenter (kinin, morfin etc.), men der var stadig langt flere midler med tvivlsom virkning. Det eneste felt hvor lægernes evner ikke kan sammenlignes med slavernes, var indenfor kirurgien. Her var lægernes viden og evner langt større, og det var også her de i visse tilfælde kunne afværge følgerne af livstruende skader. Imidlertid var kirurgiske indgreb ikke hverdagskost på plantagerne, og derfor kan man ikke slutte, at kirurgien her gjorde lægen overlegen i helbredelsens kunst. Der lader således til at have været en vis lighed i de muligheder de to grupper havde for at behandle slaverne, men der synes ikke at have været den store konkurrence imellem dem. De praktiserede tilsyneladende i to forskellige sektorer, nemlig hhv. den professionelle og den folkelige sektor, som det tidligere er skitseret i Arthur Kleinmans teori (se kapitel 1). Sektorerne var til dels overlappende, men det forskellige magtforhold mellem behandlere (og patienter) gjorde tilsyneladende, at der normalt ikke opstod noget direkte konkurrenceforhold. Lægens position som statsautoriseret kontraktansat behandler på plantagen var normalt ikke truet af konkurrence fra uautoriserede behandlere, og blev lægens position truet, havde han loven på sin side (jf. ovenfor). Konklusion I det ovenstående er det blevet vist, at slavernes opfattelse af sundhed og sygdom var magisk-religiøs og uden adskillelse mellem krop og sind/ånd. Udøvelsen af magi/ritualer f.eks. i forbindelse med helbredelse kaldtes Obeah, og blev betragtet negativt som overtro af eurocaribierne. Som en del af eller sideløbende med Obeah brugte slaverne også plantemedicin til at helbrede sygdomme. Eurocaribierne kendte til slavehelbredernes evner i anvendelsen af plantemedicin og synes ikke at have anset denne praksis for et problem. I de tidlige år af den her behandlede periode synes plantere endda at have betalt slavebehandlere for at behandle deres slaver. Den praksis synes dog senere at være standset, måske under indflydelse af stærkere kontrol fra lægernes side. På baggrund af en undersøgelse af folkemedicinen på St. Croix i 1970 erne, viser der sig at være en god overensstemmelse mellem de lidelser, folkemedicinen havde flest behandlinger/ lægemidler imod og de lidelser, slaverne oftest led af. En yderligere sammenligning med det repertoire af behandlinger/medicin de eurocaribiske læger rådede over giver det indtryk, at lægernes behandlinger kun med sikkerhed kan have været mere succesfulde på det kirurgiske område. Dog gjorde fordelingen af magten mellem de to behandlergrupper, at de ikke direkte kan sammenlignes. De fungerede i separate sfærer af den medicinske verden omkring slaverne, og lovgivning og administration sørgede for, at det forblev sådan. 5

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Den Transatlantiske Slavehandel og slavernes liv i Caribien: En introduktion Af Niklas Thode Jensen, Ph.d. og ekstern lektor ved Saxo Instituttet, Afd. for Historie, Københavns Universitet. (Alle billeder

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1: Introduktion... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Kontekst...6 1.2.1 Empirisk kontekst...6 1.2.2 HIV i Danmark...7 1.2.3 Metodiske refleksioner...7 Konstruktion af og adgang

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Alternativ behandling af synshandicap

Alternativ behandling af synshandicap Alternativ behandling af synshandicap Af Lars Davidsen Videncenter for Synshandicap Rymarksvej 1 2900 Hellerup Fon: 39 46 01 01 Fax: 39 61 94 14 April 1997 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning... 1 Indhold

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen

Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja Soltauw Larsen Gitte Klose Janstrup Johan Østergaard Thomsen Privatisering af sundhedsvæsenet i Danmark En komparativ analyse af det danske og det amerikanske sundhedsvæsen Af Claire Loulou Illum Hansen Dennis Lykke Sørensen Anders Halkjær Laursen Maria Nastasja

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere