Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark"

Transkript

1 Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis og holdninger til lægefaglige beslutninger ved livets afslutning i Europa er forskellige, hvilket ikke er overraskende, hvis man tager de forskellige samfundsmæssige, kulturelle og religiøse mønstre i hele denne region i betragtning. De mest markante forskelle består i de juridiske og etiske holdninger med hensyn til aktiv dødshjælp og assisteret død, men der er også variationer i begrænsningen af livsopretholdende behandling samt overholdelsen af patienternes autonomi, med hensyn til at fravælge en sådan behandling. Palliativ indsats er under udvikling i mange europæiske lande i disse år og lindring af symptomerne ved livets afslutning er central, selvom de lægemidler, der anvendes ikke kun lindrer lidelse, men potentielt set også forkorter livet. Den palliative indsats i Danmark har ligeledes været i kraftig udvikling. Men der er fortsat behov for forskning inden for alle aspekter af palliation og særligt med fokus på lindring i forbindelse med beslutninger ved livets afslutning. Internationalt set er der publiceret meget litteratur omhandlende beslutninger ved livets afslutning. Graden af evidens varierer. Andelen af patientstudier er stigende, men der mangler viden med afsæt i en dansk kontekst. Danmark indgik samlet set i 9 publikationer, baseret på 3 studier, fra 1996 og til 2008, omhandlende typer, forekomst og holdninger vedrørende beslutninger ved livets afslutning. Gennemgang af studiernes hovedfund En dansk undersøgelse fra 1996 (Folker et al., 1996), baseret på 314 returnerede spørgeskemaer fra landets læger, fandt at de fleste læger havde truffet beslutninger med den konsekvens til følge, at fremskynde patientens dødstidspunkt. Dertil kom at de alle fandt en sådan handling acceptabel. Beslutninger vedrørende ikke genoplivning og det at anvende smertestillende præparater, i mængder der med garanti, vil afkorte patientens liv, viste sig at være blevet udført og fundet acceptabelt blandt 50 % af de adspurgte læger. Ydermere havde 12 % fordoblet morfin doser, gentagne gange, uden at der var klinisk belæg derfor, og uden patientens samtykke. 2 % af lægerne havde deltaget i lægeassisteret selvmord og 5 % havde på patientens opfordring, givet en dødelig injektion, altså praktiseret aktiv dødshjælp. Under halvdelen af de adspurgte læger fandt de to sidstnævnte handlinger etisk acceptable. Bosshard et al., viste i et internationalt studie fra 2005, at passiv dødshjælp (ikke-behandlingsbeslutninger), blev foretaget i 23 % af de undersøgte dødstilfælde i Danmark (n = 2939). Den hyppigst forekommende form for passiv dødshjælp, opgjort i form af ophør med indtagelse af medicin, hændte i 54 % af tilfældene. Således hyppigere, sammenlignet med lande som, Belgien, Italien, Holland, Sverige og Schweiz. Passiv dødshjælp i form af afståelse fra tilførsel af mad og drikke forekom i 14 % af tilfældene. Endvidere, viste det

2 sig, at ophør af onkologisk behandling, syntes relativt sjældent og forekom kun i 2 %, ud af samlet set 1111, registrerede behandlingsophør, svarende til 22 tilfælde (Bosshard et al., 2005). Tabellen er hentet fra det internationale studie fra 2005 (Bosshard et al., 2005). Undersøgelsen, End-of-life decision making in six European countries (Van der Heide et al., 2004), fandt at anvendelsen af lægemidler med den udtrykkelige hensigt at afslutte livet, i form af enten lægeassisteret selvmord eller aktiv dødshjælp, forekom ganske sjældent i Danmark (omkring 1 % eller mindre). Dertil kom at lindring af smerter og symptomer med mulig livsforkortende effekt, i form af palliativ sedation, forekom i hele 26 % af de undersøgte dødsfald (n= 2939). Palliativ sedation syntes således at være mere udbredt i Danmark end i lande som, Belgien, Italien, Holland, Sverige og Schweiz. Passiv dødshjælp i form af ikkebehandlings beslutninger forekom i 14 % af de undersøgte dødsfald. Tabellen er hentet fra det internationale studie fra 2004 (Van der Heide et al., 2004)

3 Buiting H.M. et al., 2007, fandt i en international spørgeskemaundersøgelse med udgangspunkt i 6 lande at der i Danmark, ud af samlet set 2939 studerede dødsattester, i 23 % af dødsfaldene var truffet en beslutning om behandlingsophør, i form af passiv dødshjælp. Under 5 % af behandlingsophørene bestod af en beslutning om at give afkald på kunstig tilførsel af mad eller drikke. Herudover viste data, at beslutningen om at stoppe kunstig tilførsel af mad eller drikke i 87 % af de studerede dødsattester (n=88) havde forkortet patientens liv med mindre end en uge. Forkortelsen af patienternes liv var sjældent forventet vurderet til mere end en måned (3,6%). I størstedelen af tilfældene var patienterne inkompetente (67%) i forhold til at skulle træffe beslutning om at give afkald på kunstig tilførsel af mad eller drikke, hvorfor beslutningen, i 64 % af tilfældene, var diskuteret med de pårørende. Tabellen er hentet fra det internationale studie fra 2007 (Buiting H.M. et al., 2007) En international undersøgelse fra 2006 (Miccinesi et al., 2006) fandt den laveste forekomst af kontinuerlig dyb sedation i Danmark (2,5%) sammenlignet med Italien, Belgien, Holland, Sverige og Schweiz. Ydermere forekom kontinuerlig dyb sedation, uden kunstig tilførsel af mad og drikke oftere (1,6%), end med kunstig tilførsel af mad og drikke (0,9%),( n= 2939). Danske patienter der modtog behandling med dyb kontinuerlig sedation, var oftest mænd, over 65 år, dødsårsagen var overvejende kræft og flertallet af dem var døde i hjemmet eller på institution. I 2006 undersøgte Van Delden et al. omfanget af ikke- genoplivnings beslutninger i 6 europæiske lande. Undersøgelsen viste, at ud af de studerede ikke-pludselige dødstilfælde i Danmark (n = 2020) var der i 50 % af tilfældene, rapporteret en individuel beslutning om, ikke at blive genoplivet. En individuel beslutning, skulle i denne sammenhæng forstås som beslutninger, der artikuleres i forhold til en individuel patient, uanset niveauet af patientens medvirken. Det betyder at patienten ikke nødvendigvis var involveret i at træffe beslutningen på sine egne vegne. Endvidere fandt man at kvinder havde en højere sandsynlighed for individuelle ikke-genoplivningsbeslutninger. Ydermere viste det sig at gruppen af kompetente patienter, i 50 % af tilfældene, var med til at træffe den individuelle ikke-genoplivnings beslutning. I tilfælde hvor patienten var inkompetent, var det i 57 % af tilfældene de pårørende der traf beslutningen, på patientens vegne. (Van Delden et al., 2006)

4 Miccinesi G. et al. undersøgte i 2005 lægers holdninger til beslutninger ved livets afslutning i 7 europæiske lande. Undersøgelsen baseret på 1217 spørgeskemaer viste blandt andet at danske læger var enige i følgende tre udsagn: 1) Læger bør respondere/overholde en patients anmodning om at tilbageholde eller give afkald på livsopretholdende behandling (97 %), 2) Om nødvendigt bør en uhelbredeligt syg patient modtage medicin til lindring af smerte og lidelse, selv om disse lægemidler kan fremskynde patientens død ( 98 %), 3) Klare ønsker om tilbageholdelse eller ophør af livsbevarende behandling, af en inkompetent patient, udtrykt på forhånd, skal altid respekteres, også selv om det kan fremskynde patientens død (91 %). Dertil kom at over halvdelen af de adspurgte læger (60 %) fandt det acceptabelt at bruge farmaka i dødelige doser på patientens udtrykkelige anmodning, når der var tale om patienter med en dødelig sygdom og med ekstrem ukontrollabel smerte eller anden lidelse. (Miccinesi G. et al., 2005) En international spørgeskemaundersøgelse fra 2008, omhandlende lægers erfaringer med beslutninger ved livets afslutning, viste at den overvejende del af de danske læger (86%) (n= 1217) på et eller andet tidspunkt har ydet passiv dødshjælp. Dernæst havde 95 % af de danske læger øget den lindrende smerte eller symptombehandling, ved brug af præparater, der med stor sandsynlighed eller med absolut sikkerhed, ville fremskynde patientens død. 31 % af de adspurgte læger havde erfaringer med at anvende præparater, med det formål at holde en patient i dyb vedvarende sedation, indtil døden indtræffer, uden kunstig tilførsel af mad og drikke. Under halvdelen (34%) af lægerne havde erfaringer med patienter der efterspurgte lægens hjælp i form af at udskrive, forberede eller udlevere medicin, der eksplicit har til formål at fremskynde døden. Dertil kom at 62 % af lægerne aldrig havde eller på noget tidspunkt kunne overveje at praktisere aktiv dødshjælp, i form af at udskrive, forberede eller på patientens begæring give medicin, med det formål at fremskynde døden. 14 % af de adspurgte læger, svarende til 170, havde erfaringer med at praktisere aktiv dødshjælp. (Löfmark et al., 2008).

5 Tabellen er hentet fra det internationale studie fra 2008 (Löfmark et al., 2008) Afsluttende bemærkninger Forekomsten og udbredelsen af beslutninger ved livets afslutning, i form af henholdsvis passiv dødshjælp, palliativ sedering, lægeassisteret selvmord og aktiv dødshjælp, varierer studierne imellem. Der er forskel i de sundhedsprofessionelles erfaringer med beslutninger ved livets afslutning, i villighed og holdninger til at udføre beslutninger ved livets afslutning og i at modtage anmodninger om eksempelvis aktiv dødshjælp eller lægeassisteret selvmord. Passiv dødshjælp og palliativ sedering praktiseres og accepteres af de fleste adspurgte læger i de respektive undersøgelser. Ser man på praksis i Danmark foreligger der få empiriske data på dette felt. Målet med, at øge vidensgrundlaget kan derfor med fordel, tage afsæt i en dansk kontekst alene. Der syntes fortsat at være et behov for at organisere den bedst mulige palliative indsats og samtidig udvikle klarere retningslinjer og sikre dokumentation af de forskellige typer af beslutninger ved livets afslutning. Udvikling og implementering af kliniske retningslinjer samt forskningsbaseret dokumentation af praksis er vigtige skridt videre.

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp DET ETISKE RÅD - AKTIV DØDSHJÆLP 3 Det Etiske Råds udtalelse

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28.

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Skriftserie for CAF Center For Arbejdslivsforskning 2014, Nr. 2 Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Jeppe Zielinski

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere