Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen"

Transkript

1 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1

2 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget af Øresundskomiteen. De to rapporter er De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, der er udarbejdet af Øresundsinstituttet samt Hindringer for en integreret Øresundsregion udarbejdet af Copenhagen Economics. 2

3 3

4 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen De samfundsøkonomiske gevinster af Øresundsbron er så store, at man kunne bygge yderligere to-tre faste forbindelser over sundet for de penge, Danmark og Sverige har tjent. Siden broen åbnede i 2000, har den således skabt gevinster for i alt 57 milliarder DKK alene gennem pendling og reducerede rejseomkostninger. I 2012 beløb de samfundsøkonomiske gevinster sig til 6,3 milliarder DKK. Det viser en række analyser, der er igangsat eller udarbejdet af Öresundskomiteen og Øresunddirekt. De 57 milliarder DKK er et forsigtigt bud på de samfundsøkonomiske effekter af Øresundsbron. For udover gevinsterne ved pendlingen og de reducerede rejseomkostninger kommer dynamiske effekter fra ændret lokalisering samt reducerede konjunktursvingninger. Den danske økonomi har gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK som følge af at mange svenskere er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Hver 4

5 ansat på det danske arbejdsmarked skaber årligt en værditilvækst på omkring danske kroner og med en nettostrøm på svenske pendlere beløber det sig til 5 milliarder DKK i 2012, som de svenske pendlere løfter den danske værditilvækst. De reducerede rejseomkostninger beløber sig til 14 milliarder DKK i hele perioden Reduktionen i rejseomkostningerne skyldes to faktorer. Dels forkortede Øresundsbron rejsetiden over sundet og dels blev det billigere at tage turen over sundet. De reducerede rejseomkostninger (tid og pris) giver årligt brugerne af den faste forbindelse 1,3 milliarder DKK i konsumentoverskud i forhold til, hvis broen ikke var blevet bygget. Samtidig er der en milliardgevinst at hente ved at løse grænsehindringer. Ved at løse blot tre grænsehindringer ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt De samfundsøkonomiske gevinster ( ) DKK SEK Øresundspendlernes løft af værditilvæksten Reducerede rejseomkostninger I alt

6 Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst. Problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. Informationsbarrieren er en af de grænsehindringer, der er blevet fjernet delvist gennem etableringen og den fortsatte eksistens af informationstjenesten Øresunddirekt. Denne informationsindsats har samlet set gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt øresundspendlere. 20 procent svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. I kølvandet på Øresundsbron er der fulgt andre investeringer i Øresundsregionen. Fire af de vigtigste er 1. Udbygning af Kastrup Lufthavn, der i dag er Sveriges næststørste udrejselufthavn. 2. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie med Malmö Arena, der lagde boldbane til VM i håndbold i 2011 og ligger scenegulv til Eurovison Song Contest i Fusionen af Københavns og Malmøs havneselskaber til Copenhagen Malmö Port, der i dag er nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. 4. ESS - European Spallation Source - neutron- og materialeforskningsanlægget, der åbner i Lund i 2019 og er i fuld drift i 2025 og som for alvor vil sætte Øresundsregionen på forskningens verdenskort. 6

7 7

8 8 EFFEKTER PÅ BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION

9 Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK. Øresundspendlerne bidrog i 2012 med 5 milliarder DKK i værditilvækst til den danske økonomi. De mange svenskere, der er kommet ind på det danske arbejdsmarked, løste et arbejdskraftproblem under højkonjunkturen. Hvis de danske arbejdsgivere ikke havde haft mulighed for at rekruttere svenskere, havde dansk økonomi mistet endnu mere produktion og dermed værditilvækst end det, Danmark tabte i overophedningen i 00 erne. Den samfundsmæssige gevinst måles som værditilvæksten per medarbejder. Værditilvækst er en opgørelse af den tilvækst, der sker i virksomhederne. om de danskere, der er flyttet over Øresund og halvdelen af de tredjelandsborgere, der er flyttet fra Sjælland til Skåne og nu pendler til et job i Danmark. Samtidig er der også personer, der pendler fra Sjælland til Skåne. De har formentlig tidligere haft et job hos en dansk arbejdsgiver og har her efterladt ledige stillinger. Alt i alt giver øresundspendlingen et nettotilskud af arbejdskraft på personer til det danske arbejdsmarked. Hver beskæftiget skaber i gennemsnit en værditilvækst på omkring DKK. Det giver i alt et løft i værditilvæksten på 5 milliarder DKK årligt. I disse beregninger er sæsonansatte ikke medtaget. En stor del af de sommervikarer, som er ansat hos de danske arbejdsgivere, især i turismeerhvervet, er svenskere. Men da de kun arbejder en del af året i Danmark, indgår de ikke i den officielle statistik, der er grundlaget for ovennævnte beregninger. I 2010 pendlede personer fra Skåne til Sjælland. En del af disse var også inden de begyndte at pendle over Øresund ansat hos en dansk arbejdsgiver og kan derfor ikke betragtes som en øget medarbejdertilgang til det danske arbejdsmarked. Det drejer sig I beregningerne er endvidere yderst forsigtigt antaget, at en dansker, der arbejder i Skåne, går lige op med en skåning, der arbejder i Danmark. Dette er som nævnt en forsigtig antagelse; normalt vil man antage, at arbejdstagere kun pendler over sundet, hvis de derved 9

10 opnår en beskæftigelse, der matcher deres kompetencer endnu bedre end deres tidligere arbejde. Der må antages at være positive samfundsøkonomiske effekter alene som følge af, at et større arbejdsmarked har endnu bedre match mellem udbud og efterspørgsel end et lille; men dette er som sagt på grund af usikkerheden ikke medtaget i beregningerne. Effekten på beskæftigelse og produktion af den faste forbindelse over Øresund er også af andre grunde større end de 5 milliarder DKK som øresundspendlerne skaber. Beskæftigelsen er steget mere i Øresundsregionens to dele end i de øvrige dele af Sverige og Danmark efter åbningen af Øresundsbron i En mindre del af denne stigning er en mervækst som Danmark og Sverige ikke ville have fået uden Øresundsbron. Det gælder for eksempel de tilfælde hvor Øresundsregionens attraktivitet trækker virksomheder eller privatpersoner til regionen, der ellers ikke ville etablere sig eller bosætte sig i Danmark eller Sverige. En anden del af denne beskæftigelseseffekt er forårsaget af ændringer i virksomheders og privatpersoners lokaliseringsmønster i Danmark og Sverige. Denne effekt giver ikke et løft til den samlede dansk-svenske økonomi, men omfordeler væksten fra andre dansk-svenske lokaliteter til Øresundsregionen. Samlet kan disse effekter kaldes for broeffekter. Den sidste del af beskæftigelsesstigningen er forårsaget af den generelle trend, der er mod en fortsat koncentration af vækst, virksomheder og mennesker til storbyområderne. Det er svært at vurdere, hvor store de tre forskellige effekter er, men de nævnte effekter beskrives og uddybes nedenfor. Øresundsbron løfter København og Malmø Den økonomiske situation i Øresundsregionen, og ikke mindst i de to største byer, København og Malmø, så helt anderledes ud på det tidspunkt brobeslutningen kom, end i dag. Den samlede beskæftigelse på Sjælland og i Skåne begyndte at falde for i årene derefter, , at falde kraftigt med et fald på i alt personer. Lavkonjunkturen ramte alle dele af Sverige og Danmark på den tid, men København og Malmø blev hårdest ramt af alle. Krisen i begyndelsen af 1990 erne føles i dag langt væk takket være, at økonomierne kom sig så bemærkelsesværdigt hurtigt. 10

11 Beskæftigelsen i Øresundsregionen steg med personer fra 1993 til 2000, svarende til 1,2 procent per år. Både i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune steg beskæftigelsen mere end på landsplan, med henholdsvis 1,5 og 1,4 procent. Den samlede beskæftigelse i Danmark steg 1,1 procent i samme periode. Krisen fastholdt sit greb længere i Skåne, hvor stigningen i beskæftigelsen var 1,1 procent per år i perioden og lå under den gennemsnitlige stigning i hele Sverige, der lå på 1,2 procent per år. I tiåret efter åbningen af Øresundsbron har væksten i beskæftigelsen generelt været lavere i begge lande. Det skyldes blandt andet den 11

12 hårde opbremsning som finanskrisen gav anledning til, og den periode med lavvækst som økonomierne efterfølgende er trådt ind i. I alt er der i perioden skabt jobs i Øresundsregionen. Manglen på arbejdskraft i Danmark har lagt en begrænsning på, hvor meget den danske beskæftigelse er steget. Beskæftigelsen i Danmark er i 00 erne steget 0,1 procent per år. Og igen er beskæftigelsen steget mere i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune end på landsplan med 0,2 procent per år i Region Hovedstaden og 0,5 procent per år i København. Skåne er derimod gået mod den danske trend i og med at beskæftigelsen er steget mere efter årtusindeskiftet end før, og samtidig er den steget mere end på landsplan. Beskæftigelsen i Skåne er steget med 1,1, procent per år efter år 2000 sammenlignet med 0,8 procent i hele Sverige. Medregnes øresundspendlere, der bor i Skåne og arbejder i Danmark, er beskæftigelsen steget med 1,4 procent. Denne effekt er størst i Malmø, hvor beskæftigelsen er steget med hele 2,5 procent per år, hvilket er en af de højeste stigningstakter i Norden. Mervæksten for Københavns Kommune i forhold til det øvrige Danmark i perioden svarer til jobs i En stor del af denne mervækst kan imidlertid tilskrives en catchup-effekt, da området havde mange arbejdsløse, der kom i arbejde, da konjunkturerne vendte. Øresundsinstituttet antager i rapporten De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, at 20 procent af mervæksten i Københavns Kommune i perioden er en følge af investeringen i en øresundsforbindelse. Det giver et løft i værditilvæksten på 3,7 milliarder SEK i 2010 og for perioden et akkumuleret tilskud til værditilvæksten på 42,8 milliarder SEK. Øresundsforbindelsens økonomiske effekter synes at være kommet senere i Malmø end på den danske side, hvilket kan skyldes, at anlæg af Citytuneln gennem Malmø og udviklingen af Hyllie området syd for Malmø blev påbegyndt langt senere end tilsvarende satsninger i København. Endelig blev Malmø også hjulpet af Københavns stærke økonomiske udvikling og de danskere, der flyttede til, som styrkede efterspørgslen efter boliger, varer og tjenester. 12

13 Den stærkere vækst i Malmø og Skåne end i det øvrige Sverige svarer til jobs ifølge Øresundsinstituttets beregninger. Øresundsinstituttet vurderer, at cirka halvdelen af denne mervækst i er effekter af investeringer i den faste forbindelse over Øresund og dertil hørende investeringer, som Citytunneln, mens den øvrige del er en catchup-effekt efter kriseårene. Det svarer til et løft i værditilvæksten på 4,9 milliarder SEK og akkumuleret for hele perioden til 25,4 milliarder SEK. Vækst i beskæftigelsen Malmö kommun, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland Skåne, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland LA* Malmö-Lund LA Göteborg LA Stockholm Skåne Sverige Københavns Kommune LA Øresund Region Hovedstaden Sjælland * LA står for Lokalt Arbejdsmarked Danmark Jylland ogfyn Region Sjælland 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 13

14 14 REDUCEREDE REJSEOMKOSTNINGER

15 Med åbningen af Øresundsbron blev rejsetiden over det sydlige Øresund reduceret fra 45 minutter med flyvebåd til 34 minutter med tog og fra 55 til 10 minutter med bil. Det blev også billigere at krydse Øresundsbron i bil end det var at tage med Dragør-Limhamn færgen. De reducerede rejseomkostninger og værdien af den tid, som de rejsende sparer, svarer til 14 milliarder DKK (17 milliarder SEK) for perioden For 2012 beløber dette konsumentoverskud sig til 1,3 milliarder DKK. Det er især de forretningsrejsende, der bidrager til det store overskud. I 2010 stod de forretningsrejsendes andel for 64 procent af hele konsumentoverskuddet. Den sparede rejsetid værdisættes ud fra hvor meget de rejsende er villige til at betale for at få denne rejsetidsbesparelse. Tidsværdierne er derfor større for erhvervsrejser end for pendlingsrejser og større for pendlingsrejser end for fritids- og ferierejser. Tidsværdierne fastsættes af transportministeriet i Danmark og i Sverige af arbejdsgruppen ASEK, der ledes af Trafikverket. 15

16 16 ØVRIGE DYNAMISKE EFFEKTER

17 Reducerede konjunktursvingninger Danskernes migration til Skåne og svenskernes indtog på det danske arbejdsmarked har bidraget til at reducere de negative effekter af højkonjunkturen i midten af 00 erne. Den primære årsag til den danske migration til Skåne var de høje boligpriser på den danske side af Øresund. Disse danskere valgte at træde ud af det danske boligmarked og det mindskede gruppen af potentielle købere på det sjællandske boligmarked. Jo flere købere til en given bolig, jo højere bliver prisen presset op. De danskere, der valgte at bosætte sig i Skåne, har mindsket det prispres, der var under højkonjunkturen på det danske boligmarked. Nettomigrationsstrømmen af danskere til Skåne på sparede selv 5,6 milliarder SEK, men samtidig sparede de også de øvrige boligkøbere på det sjællandske boligmarked for store beløb, da de interesserede købere blev færre. Ikke bare på boligmarkedet, men også på arbejdsmarkedet, har samarbejdet over Øresund været med til at reducere de negative konjunktureffekter. I højkonjunkturårene var dansk økonomi tæt på overophedning. Virksomhederne fik sværere og sværere ved at få besat de ledige stillinger, rekrutteringsomkostningerne steg og lønpresset øgede. Manglen på arbejdskraft fik også en del medarbejdere til at lønhoppe fra den ene arbejdsgiver til den anden. En del virksomheder valgte i den situation at flytte virksomheden til udlandet eller automatisere. Dansk erhvervsliv tog skade af den store mangel på arbejdskraft, men situationen ville have været værre, hvis ikke de mange svenskere havde gjort deres indtog på det danske arbejdsmarked. Øresundspendlernes positive effekt på udviklingen i beskæftigelsen på den danske side af sundet illustreres ved at sammenligne tal for beskæftigelsen fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS), der ikke har øresundspendlerne med, med tal fra Ørestat, hvor øresundspendlerne indgår. Ifølge tal fra RAS steg beskæftigelsen i Region Hovedstaden 0,83 procent og i Københavns Kommune 1,75 procent under overophedningsårene Når øresundspendlerne tælles med, blev den faktiske vækst i 17

18 Gennemsnitlig årlig ændring i beskæftigelsen i perioden Københavns Kommune Brøndby Region Hovedstaden Den danske del af Øresundsregionen Region Sjælland Officiel dansk statistik Faktisk ændring inkl. pendlere fra Skåne Helsingør Tårnby Dragør -2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Procent 10,0% beskæftigelsen 9,0% 1,2 procent i Region Hoved- 8,0% staden og 2,12 i Københavns Kommune, det 7,0% vil sige at pendlerne fra Skåne stod for 30 6,0% henholdsvis 20 procent af væksten. 5,0% 4,0% 3,0% Spredning af vækst 2,0% Vækst i de centrale dele af Øresundsregionen påvirker 0,0% velstanden i de øvrige dele 1,0% af Malmö Burlöv Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark (2008) Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala regionen. Når væksten øges med 1 procent i Region Hovedstaden øges væksten i Region Sjælland med 12 promille og i Skåne med 10 promille. Det viser rapporten Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen 1. De positive effekter på væksten i de øvrige dele af Øresundsregionen, skyldes pendling, handel og videndeling. Når væk- 1 Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics for REG LAB på vegne af en række af REG LABs medlemsorganisationer: Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Væksthuset Hovedstaden og Öresundskomiteen. Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 18

19 Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark i 2008 Malmö Burlöv Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Procent sten stiger, er der behov for flere beskæftigede en del af disse vil være bosat i andre regioner. Når husstandsindkomsten stiger, stiger forbruget også og hovedparten af dette forbrug vil ske dér, hvor man er bosiddende. Øget produktion kræver også flere råvarer og tjenesteydelser, hvoraf nogle vil komme fra virksomheder i de øvrige regioner. Endelig sker der også en videndeling, både via erfaringsudveksling samt gennem rekruttering af medarbejdere fra andre virksomheder. Værdifuld informationstjeneste Informationstjenesten Øresunddirekt har siden 2000 tilvejebragt information om at arbejde, flytte eller drive virksomhed hen over Øresund. Beregninger fra Copenhagen Economics viser, at denne informationsindsats samlet set har gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som Øresundsbron gennemførte i efteråret 2011 blandt 19

20 bilpendlere på Øresundsbron. 20 procent af respondenterne svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. De 20 procent vurderes at være et forsigtigt bud, da bilpendlerne over Øresundsbron ofte er velstillede og ressourcestærke. Det vurderes derfor, at tallet ville have været højere, hvis undersøgelsen også havde været gennemført blandt togpendlere. Copenhagen Economics har beregnet den gennemsnitlige værdi af et jobskifte til cirka om året. Det giver en samlet sum på 210 millioner DKK. Arbejdsformidlingens forsøg på at finde ledige stillinger til de arbejdssøgende på den anden side af sundet, men også forsøget på at skabe lærlinge- og praktikpladser på den anden side af sundet kan medregnes som en del af det fælles arbejdsmarked. Ikke mindst for de unge og personer af ikke-europæisk herkomst har dette arbejde været vigtigt. Informationstjenesten Øresunddirekt har været den drivende kraft bag arbejdet med at skabe en fælles region for lærlingeuddannelser, det vil sige at åbne op for at de svenske elever får mulighed for at tage deres uddannelse på de danske erhvervsskoler samt at gøre de svenske arbejdsgivere interesserede i den danske lærlingemodel. Især bør nævnes samarbejdet om speditøruddannelsen med Handelsskolen i Roskilde og en gruppe svenske speditører. Et eksempel på hvor værdifuldt det fælles arbejdsmarked er - også i den nuværende periode præget af lavkonjunktur og omstillinger - er AstraZenaca. AstraZenaca nedlagde i 2011 forsknings- og udviklingscentret i Lund med omkring 1000 ansatte. Med Øresunddirekts hjælp er det lykkedes for et flertal af de tidligere ansatte på AstraZenaca i Lund at finde arbejde i lægemiddel- og biotek-clustret i København. Det er et godt eksempel på, hvordan det fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen kan opsuge arbejdskraft, der ikke længere er brug for i andre dele af regionen. 20

21 21

22 22 INVESTERINGS- EFFEKTER AF ØRESUNDSBRON

23 Beslutningen om at bygge Øresundsbron påvirkede forventningsbilledet hos såvel private som offentlige aktører. Konsekvensen blev, at der blev taget flere investeringsbeslutninger og det påvirkede hvor såvel virksomheder som privatpersoner valgte at lokalisere sig. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste effekter af enten beslutningen om at bygge Øresundsbron eller af åbningen af den faste forbindelse. Kastrup Lufthavn Sveriges næststørste lufthavn Kastrup Lufthavn er i dag Sveriges næststørste udrejselufthavn. I alt 3,8 millioner svenskere benyttede i 2011 Kastrup Lufthavn som udrejselufthavn. Det svarer til i alt 17 procent af alle udrejsende passagerer fra lufthavnen. Med et velintegreret togsystem på den svenske side samt tilkomsten af Øresundsbron, blev rejsetiden til Kastrup reduceret væsentligt for store dele af det sydlige Sverige. Det har styrket Kastrup Lufthavns konkurrenceposition overfor Arlanda Lufthavn i Stockholm. Samtidig med at byggeriet af Øresundsbron fandt sted, og der af den årsag kom både jernbane og motorvej til lufthavnen, blev der investeret 3,3 milliarder DKK i udbygning af en ny fingerbygning, nyt bagagesorteringsanlæg, nyt cargocenter og den nye terminal 3 med direkte udgang til den nye jernbanestation. I 1998 rejste i alt 1 million svenskere ud fra Kastrup Lufthavn og alt imens antallet af transferpassagerer fra det nordlige og mellemste Sverige er faldet, er antallet af passagerer fra Sydsverige steget. Det er sandsynligt, at Kastrup Lufthavn ville have mistet sin status som Nordens hub uden tilkomsten af Øresundsbron. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie Citytunneln i Malmø er en vigtig følgeinvestering af Øresundsbron. Citytunneln har givet Malmø to nye togstationer, Triangeln og Hyllie, samt omdannet Malmö Centralstation fra at være en sækstation, hvor togene har endestation, til at være en station med gennemkørende tog. Det har givet store rejsetidsbesparelser og større kapacitet på banegården. 23

24 Ved den sydlige station, Hyllie, vokser nu en helt ny bydel op med messehal, boliger, kontorer og ikke mindst det nyligt åbnede shoppingcenter Emporia samt Malmö Arena. VM i håndbold 2011 blev afholdt i Göteborg og Malmø, hvor Malmö Arena dannede rammen om hovedparten af de danske kampe og om finalen. VM i håndbold kunne følges af to milliarder tv-seere, tilskuere var på plads, og gav en omsætning på 110 millioner SEK og et overskud på cirka 30 millioner SEK. Håndboldturisterne har lagt mellem 164 og 258 millioner SEK i Skåne. I 2013 afholdes Eurovision Song Contest i Malmö Arena. Malmö Arenas placering ved Hyllie, med togstationen, nærhed til motorvejen og ikke mindst Kastrup Lufthavn har været vigtige faktorer for Sveriges Televisions valg af Malmø. Copenhagen Malmö Port Nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe Det fælles havneselskab, Copenhagen Malmö Port, er i dag nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. Omsætningen er steget 57 procent siden 2001 og resultatet er steget fra 9 til 106 millioner SEK. I 2011 rullede biler i land i Malmø, nogle for at blive fragtet videre til de baltiske lande eller Rusland, andre for at blive distribueret til de nordiske forhandlere. Antallet af biler, der kommer i land i Malmø, er mere end tidoblet siden 2001, hvor de to havneselskaber fusionerede. Åbningen af Øresundsbron tvang havnene til at tænke i et større regionalt sammenhæng og fusionen var et led i den strategi. Copenhagen Malmö Ports udvikling som destination for krydstogtskibe var også været imponerende og i 2012 har i alt 376 krydstogtskibe lagt til kaj i København. Havnen er for femte gang siden år 2000 blevet udnævnt til Nordeuropas førende havn for krydstogtskibe af World Travel Awards. ESS Neutron- og materialeforskningsanlægget ESS - European Spallation Source med 24

25 placering i Lund og med datacenter på Niels Bohr instituttet i København er en stor investering på cirka 15 milliarder SEK med både Sverige og Danmark som værter. Femten andre europæiske lande er partnere og medfinansierer. Det er første gang, at et sådan europæisk kæmpeanlæg bliver placeret i Norden. At valget faldt på Øresundsregionen, er en effekt af dels den gode tilgængelighed til Kastrup Lufthavn, som øresundsforbindelsen og de omkringliggende trafikårer giver de internationale forskere, samt af det nye samarbejde, der er opstået mellem svenske og danske forskere, politikere, universiteter og organisationer. ESS åbner i 2019 og skal være i fuld drift Anlægget forventes at få stor betydning for udviklingen af for eksempel lægemidler, plastmaterialer, molekyler og motorer. Det vurderes, at der skal ansættes omkring 500 og dertil kommer gæsteforskere per år, der vil besøge anlægget. 25

26 26 EFFEKTER AF GRÆNSEHINDRINGER

27 Et formål med EU s indre marked er netop, at det skal være ét fælles marked. Grænsehindringer hæmmer udvekslingen over grænsen og begrænser den økonomiske vækst. På opdrag af Øresunddirekt og Öresundskomiteen har Copenhagen Economics i rapporten Hindringer for en integreret Øresundsregion beskrevet og beregnet de økonomiske effekter af seks grænsehindringer i Øresundsregionen. De seks grænsehindringer er udvalgt blandt de 33 grænsehindringer, der er præsenteret i rapporten 33 hindringer, udfordringer og muligheder. Ved at løse blot tre grænsehindringer, ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst og problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. 27

28 Årlige omkostninger ved grænsebarrierer i Øresundsregionen, mio. DKK Grænsehindring Effekt for Danmark Effekt for Sverige Samlet effekt Svært at arbejde i to lande samtidigt Kvalifikationer anerkendes ikke* Svenske ikke-eu borgere må ikke arbejde i Danmark Note: * Denne beregning omfatter kun de værdier der skabes ved øget produktion, og det er kun vist, hvor værditilvæksten bliver skabt ikke hvor den bliver forbrugt. Kilde: Copenhagen Economics. Ikke-EU borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark En person fra et land uden for EU, som har opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Sverige, kan ikke få arbejde på den danske side af Øresund. Desuden kan en borger fra et ikke-eu-land, som har de samme tilladelser i Danmark, ikke flytte til den svenske side. Så går den danske opholds- og arbejdstilladelse tabt, og personen mister følgeligt sit arbejde der. Disse regler hindrer den frie bevægelighed for borgere i Øresundsregionen. Det medfører, at de virksomheder, som findes på den danske side, stilles dårligere end virksomheder på den svenske side i konkurrencen om arbejdskraft og udelukker en værdifuld gruppe på arbejdsmarkedet fra det øresundsregionale arbejdsmarked. Samtidig bliver de svenske offentlige finanser belastet med udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og aktiveringsforløb for ledige. 28

29 Der er i alt cirka personer bosat i Skåne, som ikke har et EU-statsborgerskab. Af dem er cirka i arbejdsstyrken. Ledigheden for indvandrere i Skåne er 16 procent. Det er dobbelt så meget som den generelle ledighedsprocent i Skåne. Cirka 3,5 procent af de beskæftigede i Skåne arbejder i Danmark. Det danske arbejdsmarked er således en vigtig forudsætning for, at ledigheden i Skåne gennemsnitligt holder sig på cirka 8 procent. Derfor er den manglende adgang til det danske arbejdsmarked for ikke-eu borgere bosat i Sverige også en vigtig medvirkende årsag til overledigheden blandt dem. Såfremt adgangen til det danske arbejdsmarked vil få en andel af ikke-eu borgerne, svarende til resten af Skånes arbejdskraft, til at pendle til København, så vil beskæftigelsen stige med cirka 900. For hver person, der kommer i beskæftigelse, er værdien for samfundet per person, det vil sige tabet for Øresundsregionen vil være cirka 500 millioner DKK om året ved at forhindre adgangen for ikke- EU borgere bosat i Sverige. Nationale autorisationskrav For nogle erhverv kræver det en autorisation at kunne varetage bestemte opgaver. I Danmark er der i alt 113 erhverv, der er omfattet af en reguleret adgang. I Sverige er der omkring 40 regulerede erhverv. Det varierer fra erhverv til erhverv, hvad en manglende autorisation betyder. For nogle erhverv er autorisationen en slags kvalitetsstempel, der dokumenterer, at en person kan løse en opgave med et vist minimum af kvalitet, men at det også er muligt at få løst opgaven af personer uden en bestemt autorisation. For andre erhverv er det forbudt at løse opgaver uden en autorisation. For eksempel må man ikke løse el-installationsopgaver på erhvervsmæssig basis i Danmark uden at være autoriseret el-installatør. Autorisationskrav udelukker ikke som sådan udenlandsk arbejdskraft. Svenskere kan opnå en dansk autorisation og danskere kan opnå en svensk autorisation ved at dokumentere relevant uddannelse og erfaring. I Øresundsregionen er autorisationskrav en barriere for et integreret arbejdsmarked på en række områder. Vi har valgt at 29

30 fokusere på el- og VVS-installatører. Disse to erhverv er erhverv, hvor autorisationer ikke automatisk godkendes på tværs af EUlande. Lokomotivførere er en tredje gruppe vi har haft fokus på. Formelt set er der ikke barrierer, men der er andre stivheder på det danske arbejdsmarked, der forhindrer svenske lokomotivførere i at få job i Danmark. En åbning af arbejdsmarkedet på tværs af Øresund for disse tre faggrupper vil øge arbejdsudbuddet. Arbejdsgiverne vil få flere arbejdstagere at vælge mellem og kunderne kan vælge mellem flere leverandører. Studier tyder på, at et større udbud af arbejdskraft fører til en større beskæftigelse. Copenhagen Economics har beregnet denne effekt til omkring 700 fuldtidsstillinger i regionen. De 700 fuldtidsstillinger har en samfundsmæssig værdi på cirka millioner DKK om året. Hovedparten af dette beløb udgøres af den øgede produktionsværdi som de 700 fuldtidsansatte skaber. Resten udgøres af de penge som det offentlige sparer på mindskede omkostninger til aktivering af ledige samt til arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelseseffekt ved at fjerne autorisationskrav mv. 30 Region Hovedstaden og Sjælland Skåne Elektrikere VVS-installatører Lokomotivførere Kilde: Copenhagen Economics.

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

HINDRINGER FOR EN INTEGRE-

HINDRINGER FOR EN INTEGRE- Øresundskomiteen og Øresunddirekt HINDRINGER FOR EN INTEGRE- RET ØRESUNDSREGION 28. JUNI 2012 KOLOFON Forfatter: Svend Torp Jespersen og Elin Bergman Kunde: Øresundskomiteen og Øresunddirekt Dato: 28.

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN

AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR, JORD OG VIDEN L i v o g a r b e j d e Hvad skal man være særligt opmærksom på, hvis man går med tanker om at få en dagligdag på begge sider af Øresund? Denne artikel giver

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007

Grænsegængere og skat. Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Grænsegængere og skat Folketingets skatteudvalg 23. maj 2007 Øresundsaftalen af 29. okt. 2003 Dansk-svensk bilateral aftale Protokol til nordiske DBO fra 1996 Regulerer skattemæssige forhold for grænsegængere

Læs mere

Effekter af faste forbindelser

Effekter af faste forbindelser Effekter af faste forbindelser casestudier fra Storebælt og Øresund A n d r e s e n A n a l y s e Side 1 Introduktion De faste forbindelser over Storebælt og Øresund har betydet en væsentlig forbedring

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden

BILAG 1. Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD

KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD KØBENHAVN MALMÖ AFLEDTE ØKONOMISKE EFFEKTER DAMVAD ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 April 2013 Øresundsmetro fase II Analyse af afledte økonomiske effekter For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN R A P P O R T BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R T S 2 0 0 6 Indhold Sammenfatning 2 Boligmarkedet forudsætning for vækst

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT

VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT KØBENHAVN 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK 2014 GODKENDT 1 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT DANMARK KØBENHAVN 2014 2014 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ØRESUNDDIREKT

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere