Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen"

Transkript

1 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1

2 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget af Øresundskomiteen. De to rapporter er De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, der er udarbejdet af Øresundsinstituttet samt Hindringer for en integreret Øresundsregion udarbejdet af Copenhagen Economics. 2

3 3

4 Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen De samfundsøkonomiske gevinster af Øresundsbron er så store, at man kunne bygge yderligere to-tre faste forbindelser over sundet for de penge, Danmark og Sverige har tjent. Siden broen åbnede i 2000, har den således skabt gevinster for i alt 57 milliarder DKK alene gennem pendling og reducerede rejseomkostninger. I 2012 beløb de samfundsøkonomiske gevinster sig til 6,3 milliarder DKK. Det viser en række analyser, der er igangsat eller udarbejdet af Öresundskomiteen og Øresunddirekt. De 57 milliarder DKK er et forsigtigt bud på de samfundsøkonomiske effekter af Øresundsbron. For udover gevinsterne ved pendlingen og de reducerede rejseomkostninger kommer dynamiske effekter fra ændret lokalisering samt reducerede konjunktursvingninger. Den danske økonomi har gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK som følge af at mange svenskere er kommet ind på det danske arbejdsmarked. Hver 4

5 ansat på det danske arbejdsmarked skaber årligt en værditilvækst på omkring danske kroner og med en nettostrøm på svenske pendlere beløber det sig til 5 milliarder DKK i 2012, som de svenske pendlere løfter den danske værditilvækst. De reducerede rejseomkostninger beløber sig til 14 milliarder DKK i hele perioden Reduktionen i rejseomkostningerne skyldes to faktorer. Dels forkortede Øresundsbron rejsetiden over sundet og dels blev det billigere at tage turen over sundet. De reducerede rejseomkostninger (tid og pris) giver årligt brugerne af den faste forbindelse 1,3 milliarder DKK i konsumentoverskud i forhold til, hvis broen ikke var blevet bygget. Samtidig er der en milliardgevinst at hente ved at løse grænsehindringer. Ved at løse blot tre grænsehindringer ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt De samfundsøkonomiske gevinster ( ) DKK SEK Øresundspendlernes løft af værditilvæksten Reducerede rejseomkostninger I alt

6 Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst. Problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. Informationsbarrieren er en af de grænsehindringer, der er blevet fjernet delvist gennem etableringen og den fortsatte eksistens af informationstjenesten Øresunddirekt. Denne informationsindsats har samlet set gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt øresundspendlere. 20 procent svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. I kølvandet på Øresundsbron er der fulgt andre investeringer i Øresundsregionen. Fire af de vigtigste er 1. Udbygning af Kastrup Lufthavn, der i dag er Sveriges næststørste udrejselufthavn. 2. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie med Malmö Arena, der lagde boldbane til VM i håndbold i 2011 og ligger scenegulv til Eurovison Song Contest i Fusionen af Københavns og Malmøs havneselskaber til Copenhagen Malmö Port, der i dag er nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. 4. ESS - European Spallation Source - neutron- og materialeforskningsanlægget, der åbner i Lund i 2019 og er i fuld drift i 2025 og som for alvor vil sætte Øresundsregionen på forskningens verdenskort. 6

7 7

8 8 EFFEKTER PÅ BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTION

9 Siden Øresundsbron åbnede i år 2000 har den danske økonomi gennem øresundspendlingen modtaget en betydelig økonomisk indsprøjtning på i alt 43 milliarder DKK. Øresundspendlerne bidrog i 2012 med 5 milliarder DKK i værditilvækst til den danske økonomi. De mange svenskere, der er kommet ind på det danske arbejdsmarked, løste et arbejdskraftproblem under højkonjunkturen. Hvis de danske arbejdsgivere ikke havde haft mulighed for at rekruttere svenskere, havde dansk økonomi mistet endnu mere produktion og dermed værditilvækst end det, Danmark tabte i overophedningen i 00 erne. Den samfundsmæssige gevinst måles som værditilvæksten per medarbejder. Værditilvækst er en opgørelse af den tilvækst, der sker i virksomhederne. om de danskere, der er flyttet over Øresund og halvdelen af de tredjelandsborgere, der er flyttet fra Sjælland til Skåne og nu pendler til et job i Danmark. Samtidig er der også personer, der pendler fra Sjælland til Skåne. De har formentlig tidligere haft et job hos en dansk arbejdsgiver og har her efterladt ledige stillinger. Alt i alt giver øresundspendlingen et nettotilskud af arbejdskraft på personer til det danske arbejdsmarked. Hver beskæftiget skaber i gennemsnit en værditilvækst på omkring DKK. Det giver i alt et løft i værditilvæksten på 5 milliarder DKK årligt. I disse beregninger er sæsonansatte ikke medtaget. En stor del af de sommervikarer, som er ansat hos de danske arbejdsgivere, især i turismeerhvervet, er svenskere. Men da de kun arbejder en del af året i Danmark, indgår de ikke i den officielle statistik, der er grundlaget for ovennævnte beregninger. I 2010 pendlede personer fra Skåne til Sjælland. En del af disse var også inden de begyndte at pendle over Øresund ansat hos en dansk arbejdsgiver og kan derfor ikke betragtes som en øget medarbejdertilgang til det danske arbejdsmarked. Det drejer sig I beregningerne er endvidere yderst forsigtigt antaget, at en dansker, der arbejder i Skåne, går lige op med en skåning, der arbejder i Danmark. Dette er som nævnt en forsigtig antagelse; normalt vil man antage, at arbejdstagere kun pendler over sundet, hvis de derved 9

10 opnår en beskæftigelse, der matcher deres kompetencer endnu bedre end deres tidligere arbejde. Der må antages at være positive samfundsøkonomiske effekter alene som følge af, at et større arbejdsmarked har endnu bedre match mellem udbud og efterspørgsel end et lille; men dette er som sagt på grund af usikkerheden ikke medtaget i beregningerne. Effekten på beskæftigelse og produktion af den faste forbindelse over Øresund er også af andre grunde større end de 5 milliarder DKK som øresundspendlerne skaber. Beskæftigelsen er steget mere i Øresundsregionens to dele end i de øvrige dele af Sverige og Danmark efter åbningen af Øresundsbron i En mindre del af denne stigning er en mervækst som Danmark og Sverige ikke ville have fået uden Øresundsbron. Det gælder for eksempel de tilfælde hvor Øresundsregionens attraktivitet trækker virksomheder eller privatpersoner til regionen, der ellers ikke ville etablere sig eller bosætte sig i Danmark eller Sverige. En anden del af denne beskæftigelseseffekt er forårsaget af ændringer i virksomheders og privatpersoners lokaliseringsmønster i Danmark og Sverige. Denne effekt giver ikke et løft til den samlede dansk-svenske økonomi, men omfordeler væksten fra andre dansk-svenske lokaliteter til Øresundsregionen. Samlet kan disse effekter kaldes for broeffekter. Den sidste del af beskæftigelsesstigningen er forårsaget af den generelle trend, der er mod en fortsat koncentration af vækst, virksomheder og mennesker til storbyområderne. Det er svært at vurdere, hvor store de tre forskellige effekter er, men de nævnte effekter beskrives og uddybes nedenfor. Øresundsbron løfter København og Malmø Den økonomiske situation i Øresundsregionen, og ikke mindst i de to største byer, København og Malmø, så helt anderledes ud på det tidspunkt brobeslutningen kom, end i dag. Den samlede beskæftigelse på Sjælland og i Skåne begyndte at falde for i årene derefter, , at falde kraftigt med et fald på i alt personer. Lavkonjunkturen ramte alle dele af Sverige og Danmark på den tid, men København og Malmø blev hårdest ramt af alle. Krisen i begyndelsen af 1990 erne føles i dag langt væk takket være, at økonomierne kom sig så bemærkelsesværdigt hurtigt. 10

11 Beskæftigelsen i Øresundsregionen steg med personer fra 1993 til 2000, svarende til 1,2 procent per år. Både i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune steg beskæftigelsen mere end på landsplan, med henholdsvis 1,5 og 1,4 procent. Den samlede beskæftigelse i Danmark steg 1,1 procent i samme periode. Krisen fastholdt sit greb længere i Skåne, hvor stigningen i beskæftigelsen var 1,1 procent per år i perioden og lå under den gennemsnitlige stigning i hele Sverige, der lå på 1,2 procent per år. I tiåret efter åbningen af Øresundsbron har væksten i beskæftigelsen generelt været lavere i begge lande. Det skyldes blandt andet den 11

12 hårde opbremsning som finanskrisen gav anledning til, og den periode med lavvækst som økonomierne efterfølgende er trådt ind i. I alt er der i perioden skabt jobs i Øresundsregionen. Manglen på arbejdskraft i Danmark har lagt en begrænsning på, hvor meget den danske beskæftigelse er steget. Beskæftigelsen i Danmark er i 00 erne steget 0,1 procent per år. Og igen er beskæftigelsen steget mere i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune end på landsplan med 0,2 procent per år i Region Hovedstaden og 0,5 procent per år i København. Skåne er derimod gået mod den danske trend i og med at beskæftigelsen er steget mere efter årtusindeskiftet end før, og samtidig er den steget mere end på landsplan. Beskæftigelsen i Skåne er steget med 1,1, procent per år efter år 2000 sammenlignet med 0,8 procent i hele Sverige. Medregnes øresundspendlere, der bor i Skåne og arbejder i Danmark, er beskæftigelsen steget med 1,4 procent. Denne effekt er størst i Malmø, hvor beskæftigelsen er steget med hele 2,5 procent per år, hvilket er en af de højeste stigningstakter i Norden. Mervæksten for Københavns Kommune i forhold til det øvrige Danmark i perioden svarer til jobs i En stor del af denne mervækst kan imidlertid tilskrives en catchup-effekt, da området havde mange arbejdsløse, der kom i arbejde, da konjunkturerne vendte. Øresundsinstituttet antager i rapporten De ekonomiske vinsterna av Øresundsförbindelsen, at 20 procent af mervæksten i Københavns Kommune i perioden er en følge af investeringen i en øresundsforbindelse. Det giver et løft i værditilvæksten på 3,7 milliarder SEK i 2010 og for perioden et akkumuleret tilskud til værditilvæksten på 42,8 milliarder SEK. Øresundsforbindelsens økonomiske effekter synes at være kommet senere i Malmø end på den danske side, hvilket kan skyldes, at anlæg af Citytuneln gennem Malmø og udviklingen af Hyllie området syd for Malmø blev påbegyndt langt senere end tilsvarende satsninger i København. Endelig blev Malmø også hjulpet af Københavns stærke økonomiske udvikling og de danskere, der flyttede til, som styrkede efterspørgslen efter boliger, varer og tjenester. 12

13 Den stærkere vækst i Malmø og Skåne end i det øvrige Sverige svarer til jobs ifølge Øresundsinstituttets beregninger. Øresundsinstituttet vurderer, at cirka halvdelen af denne mervækst i er effekter af investeringer i den faste forbindelse over Øresund og dertil hørende investeringer, som Citytunneln, mens den øvrige del er en catchup-effekt efter kriseårene. Det svarer til et løft i værditilvæksten på 4,9 milliarder SEK og akkumuleret for hele perioden til 25,4 milliarder SEK. Vækst i beskæftigelsen Malmö kommun, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland Skåne, natbefolkning inkl. pendlere til Sjælland LA* Malmö-Lund LA Göteborg LA Stockholm Skåne Sverige Københavns Kommune LA Øresund Region Hovedstaden Sjælland * LA står for Lokalt Arbejdsmarked Danmark Jylland ogfyn Region Sjælland 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 13

14 14 REDUCEREDE REJSEOMKOSTNINGER

15 Med åbningen af Øresundsbron blev rejsetiden over det sydlige Øresund reduceret fra 45 minutter med flyvebåd til 34 minutter med tog og fra 55 til 10 minutter med bil. Det blev også billigere at krydse Øresundsbron i bil end det var at tage med Dragør-Limhamn færgen. De reducerede rejseomkostninger og værdien af den tid, som de rejsende sparer, svarer til 14 milliarder DKK (17 milliarder SEK) for perioden For 2012 beløber dette konsumentoverskud sig til 1,3 milliarder DKK. Det er især de forretningsrejsende, der bidrager til det store overskud. I 2010 stod de forretningsrejsendes andel for 64 procent af hele konsumentoverskuddet. Den sparede rejsetid værdisættes ud fra hvor meget de rejsende er villige til at betale for at få denne rejsetidsbesparelse. Tidsværdierne er derfor større for erhvervsrejser end for pendlingsrejser og større for pendlingsrejser end for fritids- og ferierejser. Tidsværdierne fastsættes af transportministeriet i Danmark og i Sverige af arbejdsgruppen ASEK, der ledes af Trafikverket. 15

16 16 ØVRIGE DYNAMISKE EFFEKTER

17 Reducerede konjunktursvingninger Danskernes migration til Skåne og svenskernes indtog på det danske arbejdsmarked har bidraget til at reducere de negative effekter af højkonjunkturen i midten af 00 erne. Den primære årsag til den danske migration til Skåne var de høje boligpriser på den danske side af Øresund. Disse danskere valgte at træde ud af det danske boligmarked og det mindskede gruppen af potentielle købere på det sjællandske boligmarked. Jo flere købere til en given bolig, jo højere bliver prisen presset op. De danskere, der valgte at bosætte sig i Skåne, har mindsket det prispres, der var under højkonjunkturen på det danske boligmarked. Nettomigrationsstrømmen af danskere til Skåne på sparede selv 5,6 milliarder SEK, men samtidig sparede de også de øvrige boligkøbere på det sjællandske boligmarked for store beløb, da de interesserede købere blev færre. Ikke bare på boligmarkedet, men også på arbejdsmarkedet, har samarbejdet over Øresund været med til at reducere de negative konjunktureffekter. I højkonjunkturårene var dansk økonomi tæt på overophedning. Virksomhederne fik sværere og sværere ved at få besat de ledige stillinger, rekrutteringsomkostningerne steg og lønpresset øgede. Manglen på arbejdskraft fik også en del medarbejdere til at lønhoppe fra den ene arbejdsgiver til den anden. En del virksomheder valgte i den situation at flytte virksomheden til udlandet eller automatisere. Dansk erhvervsliv tog skade af den store mangel på arbejdskraft, men situationen ville have været værre, hvis ikke de mange svenskere havde gjort deres indtog på det danske arbejdsmarked. Øresundspendlernes positive effekt på udviklingen i beskæftigelsen på den danske side af sundet illustreres ved at sammenligne tal for beskæftigelsen fra Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (RAS), der ikke har øresundspendlerne med, med tal fra Ørestat, hvor øresundspendlerne indgår. Ifølge tal fra RAS steg beskæftigelsen i Region Hovedstaden 0,83 procent og i Københavns Kommune 1,75 procent under overophedningsårene Når øresundspendlerne tælles med, blev den faktiske vækst i 17

18 Gennemsnitlig årlig ændring i beskæftigelsen i perioden Københavns Kommune Brøndby Region Hovedstaden Den danske del af Øresundsregionen Region Sjælland Officiel dansk statistik Faktisk ændring inkl. pendlere fra Skåne Helsingør Tårnby Dragør -2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Procent 10,0% beskæftigelsen 9,0% 1,2 procent i Region Hoved- 8,0% staden og 2,12 i Københavns Kommune, det 7,0% vil sige at pendlerne fra Skåne stod for 30 6,0% henholdsvis 20 procent af væksten. 5,0% 4,0% 3,0% Spredning af vækst 2,0% Vækst i de centrale dele af Øresundsregionen påvirker 0,0% velstanden i de øvrige dele 1,0% af Malmö Burlöv Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark (2008) Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala regionen. Når væksten øges med 1 procent i Region Hovedstaden øges væksten i Region Sjælland med 12 promille og i Skåne med 10 promille. Det viser rapporten Flere udenlandske videnarbejdere til Hovedstadsregionen 1. De positive effekter på væksten i de øvrige dele af Øresundsregionen, skyldes pendling, handel og videndeling. Når væk- 1 Rapporten er udarbejdet af Copenhagen Economics for REG LAB på vegne af en række af REG LABs medlemsorganisationer: Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Væksthuset Hovedstaden og Öresundskomiteen. Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 18

19 Andel af de beskæftigede, der arbejder i Danmark i 2008 Malmö Burlöv Vellinge Bjuv Skurup Helsingborg Landskrona Svedala Trelleborg Åstorp Klippan Staffanstorp Skåne 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Procent sten stiger, er der behov for flere beskæftigede en del af disse vil være bosat i andre regioner. Når husstandsindkomsten stiger, stiger forbruget også og hovedparten af dette forbrug vil ske dér, hvor man er bosiddende. Øget produktion kræver også flere råvarer og tjenesteydelser, hvoraf nogle vil komme fra virksomheder i de øvrige regioner. Endelig sker der også en videndeling, både via erfaringsudveksling samt gennem rekruttering af medarbejdere fra andre virksomheder. Værdifuld informationstjeneste Informationstjenesten Øresunddirekt har siden 2000 tilvejebragt information om at arbejde, flytte eller drive virksomhed hen over Øresund. Beregninger fra Copenhagen Economics viser, at denne informationsindsats samlet set har gavnet samfundsøkonomien i Øresundsregionen med cirka 210 millioner DKK årligt. Beregningerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som Øresundsbron gennemførte i efteråret 2011 blandt 19

20 bilpendlere på Øresundsbron. 20 procent af respondenterne svarede, at Øresunddirekt er en uvurderlig hjælp, når man skal flytte til eller søge arbejde på den anden side af Øresund. De 20 procent vurderes at være et forsigtigt bud, da bilpendlerne over Øresundsbron ofte er velstillede og ressourcestærke. Det vurderes derfor, at tallet ville have været højere, hvis undersøgelsen også havde været gennemført blandt togpendlere. Copenhagen Economics har beregnet den gennemsnitlige værdi af et jobskifte til cirka om året. Det giver en samlet sum på 210 millioner DKK. Arbejdsformidlingens forsøg på at finde ledige stillinger til de arbejdssøgende på den anden side af sundet, men også forsøget på at skabe lærlinge- og praktikpladser på den anden side af sundet kan medregnes som en del af det fælles arbejdsmarked. Ikke mindst for de unge og personer af ikke-europæisk herkomst har dette arbejde været vigtigt. Informationstjenesten Øresunddirekt har været den drivende kraft bag arbejdet med at skabe en fælles region for lærlingeuddannelser, det vil sige at åbne op for at de svenske elever får mulighed for at tage deres uddannelse på de danske erhvervsskoler samt at gøre de svenske arbejdsgivere interesserede i den danske lærlingemodel. Især bør nævnes samarbejdet om speditøruddannelsen med Handelsskolen i Roskilde og en gruppe svenske speditører. Et eksempel på hvor værdifuldt det fælles arbejdsmarked er - også i den nuværende periode præget af lavkonjunktur og omstillinger - er AstraZenaca. AstraZenaca nedlagde i 2011 forsknings- og udviklingscentret i Lund med omkring 1000 ansatte. Med Øresunddirekts hjælp er det lykkedes for et flertal af de tidligere ansatte på AstraZenaca i Lund at finde arbejde i lægemiddel- og biotek-clustret i København. Det er et godt eksempel på, hvordan det fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen kan opsuge arbejdskraft, der ikke længere er brug for i andre dele af regionen. 20

21 21

22 22 INVESTERINGS- EFFEKTER AF ØRESUNDSBRON

23 Beslutningen om at bygge Øresundsbron påvirkede forventningsbilledet hos såvel private som offentlige aktører. Konsekvensen blev, at der blev taget flere investeringsbeslutninger og det påvirkede hvor såvel virksomheder som privatpersoner valgte at lokalisere sig. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste effekter af enten beslutningen om at bygge Øresundsbron eller af åbningen af den faste forbindelse. Kastrup Lufthavn Sveriges næststørste lufthavn Kastrup Lufthavn er i dag Sveriges næststørste udrejselufthavn. I alt 3,8 millioner svenskere benyttede i 2011 Kastrup Lufthavn som udrejselufthavn. Det svarer til i alt 17 procent af alle udrejsende passagerer fra lufthavnen. Med et velintegreret togsystem på den svenske side samt tilkomsten af Øresundsbron, blev rejsetiden til Kastrup reduceret væsentligt for store dele af det sydlige Sverige. Det har styrket Kastrup Lufthavns konkurrenceposition overfor Arlanda Lufthavn i Stockholm. Samtidig med at byggeriet af Øresundsbron fandt sted, og der af den årsag kom både jernbane og motorvej til lufthavnen, blev der investeret 3,3 milliarder DKK i udbygning af en ny fingerbygning, nyt bagagesorteringsanlæg, nyt cargocenter og den nye terminal 3 med direkte udgang til den nye jernbanestation. I 1998 rejste i alt 1 million svenskere ud fra Kastrup Lufthavn og alt imens antallet af transferpassagerer fra det nordlige og mellemste Sverige er faldet, er antallet af passagerer fra Sydsverige steget. Det er sandsynligt, at Kastrup Lufthavn ville have mistet sin status som Nordens hub uden tilkomsten af Øresundsbron. Citytunneln i Malmø og bydelen Hyllie Citytunneln i Malmø er en vigtig følgeinvestering af Øresundsbron. Citytunneln har givet Malmø to nye togstationer, Triangeln og Hyllie, samt omdannet Malmö Centralstation fra at være en sækstation, hvor togene har endestation, til at være en station med gennemkørende tog. Det har givet store rejsetidsbesparelser og større kapacitet på banegården. 23

24 Ved den sydlige station, Hyllie, vokser nu en helt ny bydel op med messehal, boliger, kontorer og ikke mindst det nyligt åbnede shoppingcenter Emporia samt Malmö Arena. VM i håndbold 2011 blev afholdt i Göteborg og Malmø, hvor Malmö Arena dannede rammen om hovedparten af de danske kampe og om finalen. VM i håndbold kunne følges af to milliarder tv-seere, tilskuere var på plads, og gav en omsætning på 110 millioner SEK og et overskud på cirka 30 millioner SEK. Håndboldturisterne har lagt mellem 164 og 258 millioner SEK i Skåne. I 2013 afholdes Eurovision Song Contest i Malmö Arena. Malmö Arenas placering ved Hyllie, med togstationen, nærhed til motorvejen og ikke mindst Kastrup Lufthavn har været vigtige faktorer for Sveriges Televisions valg af Malmø. Copenhagen Malmö Port Nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe Det fælles havneselskab, Copenhagen Malmö Port, er i dag nordens største havn for bilimport og Europas førende havn for krydstogtskibe. Omsætningen er steget 57 procent siden 2001 og resultatet er steget fra 9 til 106 millioner SEK. I 2011 rullede biler i land i Malmø, nogle for at blive fragtet videre til de baltiske lande eller Rusland, andre for at blive distribueret til de nordiske forhandlere. Antallet af biler, der kommer i land i Malmø, er mere end tidoblet siden 2001, hvor de to havneselskaber fusionerede. Åbningen af Øresundsbron tvang havnene til at tænke i et større regionalt sammenhæng og fusionen var et led i den strategi. Copenhagen Malmö Ports udvikling som destination for krydstogtskibe var også været imponerende og i 2012 har i alt 376 krydstogtskibe lagt til kaj i København. Havnen er for femte gang siden år 2000 blevet udnævnt til Nordeuropas førende havn for krydstogtskibe af World Travel Awards. ESS Neutron- og materialeforskningsanlægget ESS - European Spallation Source med 24

25 placering i Lund og med datacenter på Niels Bohr instituttet i København er en stor investering på cirka 15 milliarder SEK med både Sverige og Danmark som værter. Femten andre europæiske lande er partnere og medfinansierer. Det er første gang, at et sådan europæisk kæmpeanlæg bliver placeret i Norden. At valget faldt på Øresundsregionen, er en effekt af dels den gode tilgængelighed til Kastrup Lufthavn, som øresundsforbindelsen og de omkringliggende trafikårer giver de internationale forskere, samt af det nye samarbejde, der er opstået mellem svenske og danske forskere, politikere, universiteter og organisationer. ESS åbner i 2019 og skal være i fuld drift Anlægget forventes at få stor betydning for udviklingen af for eksempel lægemidler, plastmaterialer, molekyler og motorer. Det vurderes, at der skal ansættes omkring 500 og dertil kommer gæsteforskere per år, der vil besøge anlægget. 25

26 26 EFFEKTER AF GRÆNSEHINDRINGER

27 Et formål med EU s indre marked er netop, at det skal være ét fælles marked. Grænsehindringer hæmmer udvekslingen over grænsen og begrænser den økonomiske vækst. På opdrag af Øresunddirekt og Öresundskomiteen har Copenhagen Economics i rapporten Hindringer for en integreret Øresundsregion beskrevet og beregnet de økonomiske effekter af seks grænsehindringer i Øresundsregionen. De seks grænsehindringer er udvalgt blandt de 33 grænsehindringer, der er præsenteret i rapporten 33 hindringer, udfordringer og muligheder. Ved at løse blot tre grænsehindringer, ville det løfte den økonomiske aktivitet i Øresundsregionen med 1 milliard DKK om året. De tre grænsehindringer, der er tale om, er svensk bosiddende ikke-eu borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark nationale autorisationskrav problemer med at arbejde i to lande samtidigt Svensk bosiddende ikke-eu borgernes manglende mulighed for at arbejde i Danmark er den grænsehindring, der har det største økonomiske potentiale med en halv milliard DKK om året, mens nationale autorisationskrav vurderes at koste 280 millioner DKK om året i tabt værditilvækst og problemer med at arbejde i to lande samtidig giver et årligt tab på 190 millioner DKK om året. 27

28 Årlige omkostninger ved grænsebarrierer i Øresundsregionen, mio. DKK Grænsehindring Effekt for Danmark Effekt for Sverige Samlet effekt Svært at arbejde i to lande samtidigt Kvalifikationer anerkendes ikke* Svenske ikke-eu borgere må ikke arbejde i Danmark Note: * Denne beregning omfatter kun de værdier der skabes ved øget produktion, og det er kun vist, hvor værditilvæksten bliver skabt ikke hvor den bliver forbrugt. Kilde: Copenhagen Economics. Ikke-EU borgeres manglende mulighed for at arbejde i Danmark En person fra et land uden for EU, som har opholdstilladelse og arbejdstilladelse i Sverige, kan ikke få arbejde på den danske side af Øresund. Desuden kan en borger fra et ikke-eu-land, som har de samme tilladelser i Danmark, ikke flytte til den svenske side. Så går den danske opholds- og arbejdstilladelse tabt, og personen mister følgeligt sit arbejde der. Disse regler hindrer den frie bevægelighed for borgere i Øresundsregionen. Det medfører, at de virksomheder, som findes på den danske side, stilles dårligere end virksomheder på den svenske side i konkurrencen om arbejdskraft og udelukker en værdifuld gruppe på arbejdsmarkedet fra det øresundsregionale arbejdsmarked. Samtidig bliver de svenske offentlige finanser belastet med udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse og aktiveringsforløb for ledige. 28

29 Der er i alt cirka personer bosat i Skåne, som ikke har et EU-statsborgerskab. Af dem er cirka i arbejdsstyrken. Ledigheden for indvandrere i Skåne er 16 procent. Det er dobbelt så meget som den generelle ledighedsprocent i Skåne. Cirka 3,5 procent af de beskæftigede i Skåne arbejder i Danmark. Det danske arbejdsmarked er således en vigtig forudsætning for, at ledigheden i Skåne gennemsnitligt holder sig på cirka 8 procent. Derfor er den manglende adgang til det danske arbejdsmarked for ikke-eu borgere bosat i Sverige også en vigtig medvirkende årsag til overledigheden blandt dem. Såfremt adgangen til det danske arbejdsmarked vil få en andel af ikke-eu borgerne, svarende til resten af Skånes arbejdskraft, til at pendle til København, så vil beskæftigelsen stige med cirka 900. For hver person, der kommer i beskæftigelse, er værdien for samfundet per person, det vil sige tabet for Øresundsregionen vil være cirka 500 millioner DKK om året ved at forhindre adgangen for ikke- EU borgere bosat i Sverige. Nationale autorisationskrav For nogle erhverv kræver det en autorisation at kunne varetage bestemte opgaver. I Danmark er der i alt 113 erhverv, der er omfattet af en reguleret adgang. I Sverige er der omkring 40 regulerede erhverv. Det varierer fra erhverv til erhverv, hvad en manglende autorisation betyder. For nogle erhverv er autorisationen en slags kvalitetsstempel, der dokumenterer, at en person kan løse en opgave med et vist minimum af kvalitet, men at det også er muligt at få løst opgaven af personer uden en bestemt autorisation. For andre erhverv er det forbudt at løse opgaver uden en autorisation. For eksempel må man ikke løse el-installationsopgaver på erhvervsmæssig basis i Danmark uden at være autoriseret el-installatør. Autorisationskrav udelukker ikke som sådan udenlandsk arbejdskraft. Svenskere kan opnå en dansk autorisation og danskere kan opnå en svensk autorisation ved at dokumentere relevant uddannelse og erfaring. I Øresundsregionen er autorisationskrav en barriere for et integreret arbejdsmarked på en række områder. Vi har valgt at 29

30 fokusere på el- og VVS-installatører. Disse to erhverv er erhverv, hvor autorisationer ikke automatisk godkendes på tværs af EUlande. Lokomotivførere er en tredje gruppe vi har haft fokus på. Formelt set er der ikke barrierer, men der er andre stivheder på det danske arbejdsmarked, der forhindrer svenske lokomotivførere i at få job i Danmark. En åbning af arbejdsmarkedet på tværs af Øresund for disse tre faggrupper vil øge arbejdsudbuddet. Arbejdsgiverne vil få flere arbejdstagere at vælge mellem og kunderne kan vælge mellem flere leverandører. Studier tyder på, at et større udbud af arbejdskraft fører til en større beskæftigelse. Copenhagen Economics har beregnet denne effekt til omkring 700 fuldtidsstillinger i regionen. De 700 fuldtidsstillinger har en samfundsmæssig værdi på cirka millioner DKK om året. Hovedparten af dette beløb udgøres af den øgede produktionsværdi som de 700 fuldtidsansatte skaber. Resten udgøres af de penge som det offentlige sparer på mindskede omkostninger til aktivering af ledige samt til arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelseseffekt ved at fjerne autorisationskrav mv. 30 Region Hovedstaden og Sjælland Skåne Elektrikere VVS-installatører Lokomotivførere Kilde: Copenhagen Economics.

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN

BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN R A P P O R T BOLIGMARKEDET I ØRESUNDSREGIONEN Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N M A R T S 2 0 0 6 Indhold Sammenfatning 2 Boligmarkedet forudsætning for vækst

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org

TENDENS ØRESUND 2012. Dansk version. www.tendensoresund.org TENDENS ØRESUND 2012 1 Dansk version www.tendensoresund.org 2 Projektleder Birgitte Steenstrup, bst@oresundskomiteen.dk Dataindsamling, analyse og tekst Thomas Behrens Arbetsförmedlingen Mai Lundemark

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser

Historien om Jyrki og Jóhanna. En almindelig families liv i et Norden med grænser En almindelig families liv i et Norden med grænser 1 Historien om Jyrki og Jóhanna En almindelig families liv i et Norden med grænser ANP 2012:724 Nordisk Ministerråd, København 2012 ISBN 978-92-893-2341-3

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

Den grafiske Øresundsregion

Den grafiske Øresundsregion Den grafiske Øresundsregion Et erhvervsstrukturelt billede af den grafiske branche i Øresundsregionen Muligheder og barrierer for erhvervsmæssig integration mellem den grafiske branche i Danmark og Sverige

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere