HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen"

Transkript

1 HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den danske skattedebat kører i højeste gear for tiden. Der synes at være bred enighed om, at skatten på arbejdsindkomst er for høj, og at det er nødvendigt med skattelettelser, som kan få danskerne til at arbejde mere. Konkret tales der om et muligt økonomisk råderum til skattelettelser på 5 mia. kr. fra 1. januar år Det rejser en række kontroversielle spørgsmål. Hvem skal have skattelettelserne? Hvor meget øget beskæftigelse kan man få for pengene? Hvor mange penge vil komme tilbage i statskassen som følge af den øgede beskæftigelse? Og bør man bruge de ekstra penge i statskassen til yderligere skattelettelser her og nu? I det følgende vil vi forsøge at besvare disse spørgsmål. Præmissen for diskussionen er, at arbejdsudbuddet og beskæftigelsen skal styrkes, men at der også må tages hensyn til virkningen af en skattereform på indkomstfordelingen. Det samlede antal udførte arbejdstimer kan øges på to forskellige måder: Enten ved at de allerede beskæftigede arbejder flere timer, eller ved at antallet af beskæftigede personer vokser. Det sidste kan ske ved, at flere melder sig på arbejdsmarkedet (eller vælger at udskyde deres tilbagetrækning), eller ved at ledigheden falder. Hvis man vil øge antallet af udførte arbejdstimer for de allerede beskæftigede, skal man satse på lettelser i marginalskatterne, da det er skatten på den sidst tjente krone, der bestemmer tilskyndelsen til at arbejde en time ekstra. Den største positive effekt på det samlede timeudbud fås ved at lette marginalskatterne oppe i den øvre ende af indkomstskalaen. Årsagen er groft sagt, at man får relativt store skattelettelser for pengene, når man lemper i toppen. En lempelse af marginalskatten for alle lønmodtagere,

2 f.eks. ved en reduktion af den statslige bundskat, er derimod en meget dyr løsning. En finanspolitisk lempelse på 5 mia. kroner vil reducere bundskatten med under 1 procent point. Til sammenligning kan man for det samme beløb reducere topskattesatsen med 5 procent point. Et ønske om at øge arbejdstiden for de allerede beskæftigede taler således til fordel for marginalskattelettelser for de højtlønnede, f.eks. i form af en sænkning af topskatten eller en forhøjelse af den indkomstgrænse, hvor topskatten sætter ind. Dilemmaet er naturligvis, at skattelettelser for de højtlønnede øger uligheden i indkomstfordelingen. Man kan også satse på at øge det samlede antal udførte arbejdstimer ved at øge antallet af personer i beskæftigelse. For at opnå dette må man øge tilskyndelsen til at tage (lavtlønnede) jobs frem for at modtage offentlige overførsler såsom kontanthjælp, dagpenge, orlovsydelser og efterløn. Den økonomiske tilskyndelse hertil afhænger af forskellen mellem det beløb efter skat, man kan tjene ved at være i arbejde, og det nettobeløb man opnår ved at være på overførselsindkomst. Specielt er det væsentligt at øge forskelsbeløbet for de lavtlønnede grupper der som udgangspunkt har lille incitament til erhvervsdeltagelse. En forøgelse af forskelsbeløbet kunne f.eks. opnås ved at sænke den statslige bundskat af skattepligtig indkomst men samtidigt justere indkomstoverførslerne således, at overførselsmodtagernes indkomst efter skat er uændret. Dermed koncentrerer man skattelettelsen på gruppen af beskæftigede. Alternativt kan man indføre et skattefradrag på en bestemt procent af arbejdsindkomsten, et såkaldt beskæftigelsesfradrag. Man kunne yderligere overveje at aftrappe størrelsen af dette beskæftigelsesfradrag i takt med indkomstniveauet, for derved at koncentrere skattelettelserne på gruppen af lavtlønnede, der i dag har en megen lille eller slet ingen gevinst ved at være i arbejde. En sænkning af bundskatten for de beskæftigede eller et beskæftigelsesfradrag vil medføre en lidt større ulighed i fordelingen mellem beskæftigede og

3 overførselsmodtagere. Stigningen i den samlede ulighed vil dog være noget mindre end hvis man sænker topskatten eller mellemskatten. En sænkning af bundskatten eller et beskæftigelsesfradrag vil nemlig veje tungest for de lavtlønnede og vil dermed skabe en mere ligelig fordeling indenfor gruppen af beskæftigede. Hvordan skal man så forholde sig til de mange forskellige forslag om lettelser i enten bundskat, mellemskat eller topskat? Hvis målet er at øge det samlede antal udførte arbejdstimer, har vi her fremført to argumenter, der trækker i hver sin retning. Større beskæftigelse via time-effekten for allerede beskæftigede taler for at lempe i toppen, mens større beskæftigelse via øget deltagelse på arbejdsmarkedet peger på lempelser i bunden. Den endelige konklusion må afhænge af, hvor kraftigt de beskæftigedes timeudbud reagerer på lavere marginalskatter, og hvor følsom arbejdsmarkedsdeltagelsen er overfor ændringer i forskelsbeløbet. Der hersker forholdsvis stor usikkerhed om størrelsen af disse to effekter. Undersøgelser fra udlandet tyder dog på, at arbejdsmarkedsdeltagelsen er betydelig mere følsom overfor økonomiske incitamenter end de beskæftigedes timeudbud. Det kunne tale for, at man især satser på at øge det omtalte forskelsbeløb ved en kommende dansk skattereform, f.eks. ved at sænke bundskatten for de beskæftigede. Imod denne konklusion taler det førnævnte argument, at det er forholdsvis dyrt at give skattelettelser i bunden af lønskalaen, da det kommer alle beskæftigede til gode, i modsætning til f.eks. en reduktion af topskatten. Alt i alt givet vores nuværende viden om sammenhængen imellem skat og beskæftigelse er der ikke basis for at konkludere, at effekterne ved en lempelse i bundskatten er markant større eller mindre end ved en reduktion af topskatten. Med andre ord, hvis målet er at maksimere den positive virkning på arbejdsudbud og beskæftigelse, er det vanskeligt at sige hvem der bør få gavn af skattelettelserne. Uanset hvordan skattelettelserne udformes bør man være opmærksom på, at det er begrænset, hvor store beskæftigelseseffekter vi kan forvente at skabe med et finanspolitisk råderum på kun 5 mia. kr. Skattelettelser i den størrelsesorden vil

4 formentlig kunne give en beskæftigelsesstigning svarende til arbejdsindsatsen for maximalt fuldtidsbeskæftigede personer. Dette er naturligvis en ikke ubetydelig forøgelse af beskæftigelsen, men ikke desto mindre en beskeden effekt set i forhold til de fremtidige udfordringer i form af et stigende antal ældre og et faldende antal erhvervsaktive. Den positive beskæftigelseseffekt øger den samlede arbejdsindkomst og dermed skattegrundlaget, hvorved skattelettelserne bliver delvist selvfinansierende. Den såkaldte selvfinansieringsgrad, dvs. den andel af provenutabet der automatisk kommer tilbage via positive effekter på beskæftigelsen, afhænger af den konkrete udformning af skattelempelsen. Selvfinansieringsgraderne for de her diskuterede skattelettelser med den førnævnte usikkerhed in mente kan meget vel være i omegnen af 50 procent eller endnu højere. Kan man på den baggrund argumentere for, at det kun i begrænset omfang er nødvendigt at finansiere skattelettelserne igennem offentlige besparelser? To forhold taler for at svare klart nej til dette spørgsmål. For det første afspejler selvfinansieringsgraderne langsigtede effekter på beskæftigelse og offentlige finanser. De positive dynamiske effekter indfinder sig naturligvis ikke fra den ene dag til den anden, og en (delvist) ufinansieret skattelettelse vil på kort sigt føre til en forringelse af statsfinanserne og en større offentlig gæld. For det andet er en af hovedidéerne med eksperimentet jo netop, at vi ønsker at forbedre de offentlige finanser for derved at stå bedre rustet i det øjeblik befolkningsaldringen for alvor begynder at lægge pres på de offentlige udgifter. Hvis man lader de forventede dynamiske effekter udmønte sig i højere privatforbrug allerede inden effekterne har indfundet sig, giver skattereformen jo intet bidrag til løsningen af de langsigtede finansieringsproblemer som velfærdsstaten står overfor, tværtimod. Lad os sammenfatte konklusionerne vedrørende de spørgsmål, vi stillede i indledningen. Man kan ikke ud fra effekterne på arbejdsudbud og beskæftigelse give håndfaste svar på, hvem der bør have glæde af skattelettelserne. På den baggrund kan

5 man argumentere for, at valget primært bør bero på fordelingspolitiske målsætninger. Det økonomiske råderum levner under alle omstændigheder kun plads til ret begrænsede skattelettelser, og forventninger om store effekter på beskæftigelsen er derfor urealistiske. Over tid vil en del af det tabte provenu automatisk komme tilbage i statskassen via den positive beskæftigelseseffekt, muligvis over halvdelen af det umiddelbare provenutab. Men ikke desto mindre bør skattelettelserne som udgangspunkt være fuldt finansierede ud fra et forsigtighedsprincip og for at sikre fremtidens velfærd i en verden med stadig færre erhvervsaktive og stadig flere ældre.

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Elementer i skattereform

Elementer i skattereform 07-1300 - LIBA - 25.11.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Elementer i skattereform FTF ønsker at en skattereform skal være fuldt finansieret (krone til krone), fordelingsmæssigt

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2001 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I - Aktuel økonomisk politik, kapitel I - Ulighed og omfordeling i Danmark,

Læs mere

Nye reformer skal betale skattelettelser

Nye reformer skal betale skattelettelser Nr. 4 - september 7 Indhold side: # # 3 # 5 # 6 # 7 # 8 15-planen er ikke økonomisk ansvarlig Langsigtet planlægning af den økonomiske politik er et sundt princip, hvis det får politikere til at udvise

Læs mere

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV)

Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Rapport om Skatternes Økonomiske Virkning (StØV) Januar 2008 ISBN: 87-90922-83-2 I. Teoretisk og metodisk gennemgang af StØV-modellen II. Virkninger af personskatter i StØV eksempler/stilleskruer III.

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Skat, arbejde og lighed

Skat, arbejde og lighed Skat, arbejde og lighed Arbejdslyst og velfærd Redaktør 1993-2002: Gunnar Viby Mogensen Redaktør efter 2002: Torben Tranæs Arbejdslyst og velfærd en umulig cocktail? Af Gunnar Viby Mogensen med kommentarer

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Skatter, incitamenter, arbejde

Skatter, incitamenter, arbejde Skatter, incitamenter, arbejde Jørgen Goul Andersen, CCWS En undersøgelse gennemført for Ugebrevet Mandag Morgen Arbejdsnotat. Ikke til citat undtagen efter aftale med forfatteren. 28.10.2006 jga Skatter,

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Beregning af en skattereform 1

Beregning af en skattereform 1 Beregning af en skattereform 1 4. juli 2012 Indledning Dette notat beskriver, hvorledes DREAM-modellen vurderer, at en skattereform, som er foreslået af Dansk Erhverv (DE), vil påvirke dansk økonomi. Skattereformen

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE

FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE 5. august 2008 FINANSIERING AF LAVERE SKAT PÅ ARBEJDE En lettelse af skat på arbejde skal have en afbalanceret fordelingsprofil og være fuldt finansieret. I denne analyse peges der på konkrete forslag

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere