Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55"

Transkript

1 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual

2 Styrreglage o55 Instruktioner OBS! Läs nedanstående instruktioner innan du monterar styrreglaget. Instruktionerna innehåller viktig information om montering och säkerhet. Följ dessa instruktioner för att montera Styrreglage (för montering av monteringskåpa, se instruktioner för , Monteringssats till Styrreglage ). Se till att du har tillgång till följande komponenter innan monteringen påbörjas: Passande kabel Monteringssats Ratt Kit för motoranslutning FÖRBEREDELSER Montera styrreglaget, kåpan och styrratten innan du monterar styrkabeln (se instruktioner som medföljer monteringskupan). PLACERING AV STYRKABELN Välj hur kabeln ska löpa med så få böjar som möjligt. Böjar på kabeln ska ha ett så stort fritt utrymme som möjligt säkerställ att det är minst 20 cm. Skarpa böjar eller många böjar på kabeln gör att båten blir svår att styra, vilket leder till onödigt slitage och att kabeln går sönder för tidigt. Montera kabelstöd på jämna mellanrum. MONTERA STYRKABELN Dra åt skruven för att fästa kabeln vid styrreglaget (fig 1, B) För skyddsplasten över kabelns lösa ände. KONTROLLERA STYRSYSTEMET Kontrollera styrsystemets montage genom att vrida på ratten. Medurs vridning styr båten styrbord och moturs vridning styr båten babord. Åt vilket håll kabeln rör sig ger utslag enligt fig. 7. När båten har körts 2 timmar ska hela styrsystemet kontrolleras för lösa skruvar, muttrar och fästen. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL Styrsystemet ska underhållas var 30:e dag när båten körs i saltvatten, och var 90:e dag när båten körs i sötvatten. Kontrollera alla metalldelar för korrosion. Kontrollera kabeln så att ingen skada har uppkommit. Kontrollera för lösa skruvar, muttrar och fästen. Byt ut alla korroderade delar. Byt ut kabeln om det behövs. Smörj alla frilagda delar med marinfett. VIKTIGT! Läs och följ instruktionerna noggrant. Använd de medföljande delarna enligt instruktionerna. Biltema har inget ansvar för felaktig montering eller för användning av andra delar än de som medföljer styrreglaget. Kontrollera var ingången på styrreglaget är placerat (fig. 2). Ta bort skyddsplasten och tryck manuellt in kabelns spiralformade ände i styrreglaget, tills det kommer i kontakt med den inbyggda växeln, då den inte kan tryckas längre in. Vrid nu på ratten så att hela kabeln dras in i styrreglaget. Fortsätt att vrida på ratten tills kabeln får kontakt med hålet se fig. 1. 2

3 Styresnekke o55 INSTRUKSJONER OBS! Les instruksjonene nedenfor før du monterer styresnekken. Instruksjonene inneholder viktig informasjon om montering og sikkerhet. Følg disse instruksjonene for å montere styresnekke (for montering av deksel, se instruksjoner for , monteringssett for styresnekke ). Se til at du har tilgang til følgende deler før montering igangsettes: Passende kabel Monteringssett Ratt Sett for motortilkobling FORBEREDELSER Monter styresnekke, deksel og ratt før du monterer styrekabelen (se instruksjoner som medfølger dekselet). PLASSERE STYREKABEL Velg hvordan kabelen skal løpe med så få bøyer som mulig. Bøyer på kabelen skal ha så mye fritt rom som mulig forsikre deg om at det er minst 20 cm. Skarpe bøyer eller mange bøyer på kabelen gjør båten vanskelig å styre, noe som medfører unødig slitasje og at kabelen går i stykker før tiden. Monter kabelstøtte med jevn avstand. MONTERE STYREKABEL Kontroller hvor inngangen på styresnekken er plassert (fig. 2). Ta av beskyttelsesplasten, og trykk for hånd kabelens spiralformede ende inn i styresnekken, til den kommer i kontakt med det innbygde giret, da kan den ikke trykkes lengre inn. Vri nå på rattet slik at hele kabelen dras inn i styresnekken. Fortsett å vri på rattet til kabelen får kontakt med hullet se fig. 1. Stram skruen for å feste kabelen til styresnekken (fig. 1, B). Før beskyttelsesplasten over kabelens løse ende. KONTROLLERE STYRESYSTEM Kontroller styresystemets montering ved å vri på rattet. Vridning med klokka styrer båten styrbord, og vridning mot klokka styrer båten babord. Hvilken side kabelen beveger seg mot, gir utslag som vist i fig. 7. Når båten har blitt kjørt i 2 timer, skal hele styresystemet kontrolleres for løse skruer, muttere og fester. FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD Styresystemet skal vedlikeholdes hver 30. dag når båten kjøres i saltvann, og hver 90. dag når båten kjøres i ferskvann. Kontroller alle metalldeler for korrosjon. Kontroller at det ikke har oppstått noen skade på kabelen. Kontroller om det finnes løse skruer, muttere og fester. Skift ut alle korroderte deler. Skift om nødvendig ut kabelen. Smør alle eksponerte deler med marinfett. VIKTIG! Les og følg instruksjonene nøye. Bruk de medfølgende delene i samsvar med instruksjonene. Biltema har ikke noe ansvar for feil montering eller for bruk av andre deler enn de som leveres med styresnekken. 3

4 Ohjauslaite o55 OHJEET HUOMIO! Lue seuraavat ohjeet ennen ohjauslaitteen asentamista. Ohjeissa on tärkeitä tietoja asentamisesta ja turvallisuudesta. Noudata näitä ohjeita, kun asennat ohjauslaitteen Asennuskuvun irrotusohjeet ovat tuotteen ohjeissa (ohjauslaitteen asennussarja). Varmista ennen asennuksen aloittamista, että seuraavat osat ovat käytettävissä: Sopiva kaapeli Asennussarja Ruori Sarja moottoriin yhdistämistä varten ESIVALMISTELUT Asenna ohjauslaite, kupu ja ruori ennen ohjauskaapelin asentamista. Katso lisätietoja asennuskuvun mukana toimitetuista ohjeista. OHJAUSKAAPELIN SIJOITTAMINEN Valitse kaapelin reitti siten, että siihen tulee mahdollisimman vähän taivutuksia. Kaapelin taivutussäteen tulee olla mahdollisimman suuri, vähintään 20 cm. Jos kaapelissa on useita tai teräviä taivutuksia, ohjaaminen muuttuu vaikeammaksi. Tällöin kaapeli kuluu tarpeettomasti ja rikkoutuu ennenaikaisesti. Kiinnitä kaapeliin tuet tasaisin välein. OHJAUSKAAPELIN ASENTAMINEN Tarkista, missä ohjauslaitteen sisäänmeno sijaitsee (kuva 2). Poista suojamuovi. Paina kaapelin spiraalinmuotoinen pää ohjauslaitteeseen, kunnes se osuu vaihteeseen. Päätä ei voi työntää tätä pidemmälle. Käännä ruoria siten, että koko kaapeli vedetään ohjauslaitteeseen. Käännä ruoria, kunnes kaapeli osuu aukkoon (ks. kuva 1). Kiinnitä kaapeli ohjauslaitteeseen kiristämällä ruuvi (kuva 1, B), Työnnä suojamuovi kaapelin irtonaiseen päähän. OHJAUSJÄRJESTELMÄN TARKISTAMINEN Tarkista ohjausjärjestelmän asennus kääntämällä ruoria. Voit ohjata venettä oikealle (tyyrpuuriin) kääntämällä ruoria myötäpäivään ja vasemmalle (paapuuriin) kääntämällä vastapäivään. Kaapelin tulee liikkua kuvassa 7 näkyvällä tavalla. Kun veneellä on ajettu 2 tuntia, koko ohjausjärjestelmä on tarkistettava löysien ruuvien, mutterien ja kiinnikkeiden varalta. ENNALTAEHKÄISEVÄ KUNNOSSAPITO Ohjausjärjestelmä on huollettava kerran kuukaudessa, jos veneellä ajetaan merellä, tai kolmen kuukauden välein, jos veneellä ajetaan makeassa vedessä. Tarkista kaikki metalliosat korroosion varalta. Tarkista, ettei kaapelissa ole vaurioita. Tarkista, että mutterit, ruuvit tai kiinnikkeet eivät ole löysällä. Vaihda ruostuneet osat. Vaihda kaapeli tarvittaessa. Voitele kaikki näkyvissä olevat osat veneilykäyttöön sopivalla rasvalla. TÄRKEÄÄ! Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Käytä mukana toimitettuja osia ohjeiden mukaisesti. Biltema ei vastaa virheellisen asentamisen tai muiden kuin ohjauslaitteen mukana toimitettujen osien käyttämisen aiheuttamista vahingoista. 4

5 Styring o55 INSTRUKTIONER NB! Læs nedenstående instruktioner, inden du monterer styringen. Instruktionerne indeholder vigtige informationer om montering og sikkerhed. Følg disse instruktioner for at montere Styring (for montering af monteringskappe, se instruktioner for , Monteringssæt til Styring ). Sørg for, at du har adgang til følgende komponenter inden start på monteringen: Passende kabel Monteringssæt Rat Kit til motortilslutning FORBEREDELSER Monter styring, kappe og rat inden montering af styrekabel (se instruktioner leveret sammen med monteringsklokken). PLACERING AF STYREKABEL Vælg, hvordan kablet skal føres med så få bøjninger som muligt. Bøjninger på kablet skal have så stort frirum som muligt sørg for, at det er mindst 20 cm. Skarpe bøjninger eller mange bøjninger på kablet gør, at det bliver svært at styre båden, og det medfører unødig slitage, og at kablet går i stykker for tidligt. Monter kabelunderstøtninger med jævne mellemrum. MONTER STYREKABEL Kontroller, hvor indgangen til styringen er placeret (fig. 2). Fjern beskyttelsesplasten, og tryk manuelt kablets spiralformede ende ind i styringen, til den kommer i berøring med det indbyggede gear, så den ikke kan trykkes længere ind. Drej nu på rattet, så hele kablet trækkes ind i styringen. Fortsæt med at dreje rattet til kablet får kontakt med hullet (se fig. 1. Stram skruen til for at fastgøre kablet ved styringen (fig 1, B). Før beskyttelsesplasten over kablets løse ende. KONTROLLER STYRESYSTEMET Kontroller styresystemets montage ved at dreje rattet. Drejning med uret styrer båden mod styrbord, og drejning mod uret styrer båden mod bagbord. I hvilken retningen kablet bevæger sig og giver udslag fremgår af fig. 7. Når båden har været i brug i 2 timer, skal hele styresystemet kontrolleres for løse skruer, møtrikker og beslag. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE Styresystemet skal vedligeholdes en gang hver måned, når båden har sejlet i saltvand, og hver tredje måned, når båden har sejlet i ferskvand. Kontroller at alle metaldele for rust. Kontroller kablet for at sikre, at der ikke er opstået skader. Kontroller for løse skruer, møtrikker og beslag. Udskift alle rustangrebne dele. Udskift kablet om nødvendigt. Smør alle blotlagte dele med marinefedt. VIGTIGT! Læs instruktionerne omhyggeligt, og overhold dem. Brug de medfølgende dele i henhold til instruktionerne. Biltema er ikke ansvarlig for forkert montering eller for brug af andre dele end dem, der følger med styringen. 5

6 Figure.1 Figure.2 A 1 B 4 2 6

7

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere