SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER"

Transkript

1 SLÄPKÄRRA tippbar TILHENGER tippbar PERÄKÄRRY kipattava ANHÆNGER vipbar Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, Linköping. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken, 9200 Aalborg SV. Tlf.: Original manual

2 SLÄPKÄRRA INTRODUKTION Denna manual avser släpkärra Läs manualen före montering och användning och spara den på en säker plats för framtida bruk. Vi reserverar oss för möjligheten att vissa detaljer i bilder och beskrivningar inte överensstämmer helt med produkten. ANVÄNDNINGSOMRÅDE För ATV eller trädgårdstraktor med sprintkoppling. Släpkärran är byggd för transport av laster upp till 560 kg. Släpkärran är inte byggd för transport av personer, djur eller farligt material. Oregistrerad. Släpkärran är inte godkänd för användning på allmänna vägar. TEKNISKA DATA Vikt: kg. Max. last: kg. Flakmått: x 920 x 330 mm. Totalmått: x 1130 x 870 mm. Luftgummihjul: x 6,5-8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera att släpkärran är i funktionsgott skick innan du använder den. Använd inte släpkärran om den är defekt. Kontakta tillverkaren eller låt en mekaniker laga den. Arbeta alltid med omsorg och försiktighet. Utsätt inte släpkärran för höga hastigheter och starka krafter. Det är förbjudet att arbeta eller stå på släpkärran. Transportera aldrig människor, djur eller farliga material. Överskrid aldrig maximal belastning. Kontrollera att släpkärran lastas jämnt. Var försiktigt vid montering och demontering så att inte händer kommer i kläm. Arbeta aldrig med släpkärran när du är trött eller påverkad av droger, läkemedel eller alkohol. Se till att barn inte leker med förpackningsmaterial eftersom det föreligger en kvävningsrisk. Överskrid inte däckens maximala tryck på 1,7 bar. ÖVERSIKTSBILD Nr. Namn Antal 1. Bottenplatta 2 2. Främre fästskena 1 3. Dragstångsfäste 1 4. Axelhållare 2 5. Hjulaxel 1 6. Hjul 2 7. Fjäder 1 8. Distans 2 9. Låspinne 1 10 Dragstång Sprinthållare Bakre fästskena Vinkelskena Sidplåt Fästskena, sida Frontplåt Hörnskydd Låsbleck Sprint Bakplåt 1. Skruv M10x Fjädersprint, liten 2. Bricka Ø Mutter M Skruv M8x Bricka Ø Fjädersprint Sprint 12x Skruv M6x Mutter M6 1. Bricka Ø8 5. Mutter M Skruv M8x Sprint Distans Låsbricka Ø8 10 2

3

4 MONTERING A. Skruva ihop bottenplattorna (1) och den främre fästskenan (2) med skruvar, brickor och muttrar enligt bild. 3 B. Montera dragstångsfästet (3) på bottenplattorna (1) med skruvar, brickor och muttrar enligt bild. 4

5 4 C. Montera axelhållare (4) på bottenplattorna (1) D. Montera dragstången (10) på dragstångsfästet (3) och axelhållaren (4). E. För in hjulaxeln (5) genom axelhållaren (4) och dragstången (10). 5

6 F. Montera hjulen (6) på axeln (5) och säkra med bricka (26) och fjädersprint (27). G. Montera distansen (8) och låspinnen (9) i hålet på dragstången (10). Montera fjädern (7) på låspinnen (9) och dragstången (10) H. Fäst sprinthållare (11) på dragstången (10). 6

7 13 I. Vänd upp släpkärran på hjulen. J. Montera bakre fästskena (12) och vinkelskena (13) på bottenplattorna (1) K. Montera sidplåtarna (14) på släpkärran. 7

8 15 15 L. Montera fästskenor (15) på sidplåtarna (14) M. Montera frontplåten (16) på sidplåtarna (14). 8

9 N. Montera hörnskydd (17) på de främre hörnen O. Sätt bakplåten (20) i sidplåtarna (14). Bakre monteringsskenor ska sitta i hålen på sidoplåten. Fäst med sprintarna (19) och låsbleck (18). 33 UNDERHÅLL Granska släpkärran regelbundet för skador eller slitage. Rengör med fuktig trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Smörj alla rörliga delar regelbundet. Förvara släpkärran i en ren, torr och frostskyddad miljö. 9

10 TILHENGER INNLEDNING Denne bruksanvisningen gjelder for tilhenger Les bruksanvisningen før montering og bruk, og oppbevar den på et sikkert sted for å kunne slå opp i den senere. Vi tar forbehold om at visse detaljer i bilder og beskrivelser kanskje ikke stemmer helt overens med produktet. BRUKSOMRÅDE For ATV eller plentraktor med splintkobling. Tilhengeren er bygd for transport av last opp til 560 kg. Tilhengeren er ikke bygd for transport av personer, dyr eller farlige materialer. Uregistrert. Tilhengeren er ikke godkjent for bruk på offentlig vei. TEKNISKE DATA Vekt: kg Maks. last: kg Planmål: x 920 x 330 mm Totale mål: x 1130 x 870 mm Luftgummihjul: x 6,5-8 SIKKERHETSFORSKRIFTER Kontroller at tilhengeren er i funksjonell stand før du bruker den. Bruk ikke tilhengeren om den er defekt. Kontakt produsenten eller la en mekaniker reparere den. Arbeid alltid med omhu og forsiktighet. Utsett ikke tilhengeren for høy hastighet og sterke krefter. Det er forbudt å arbeide eller stå på tilhengeren. Transporter aldri mennesker, dyr eller farlige materialer. Overskrid aldri maksimal belastning. Kontroller at tilhengeren lastes jevnt. Vær forsiktig ved montering og demontering slik at ikke hender kommer i klem. Arbeid aldri med tilhengeren når du er trøtt eller påvirket av legemidler, alkohol eller andre rusmidler. Se til at barn ikke leker med emballasjematerialet, fordi det foreligger risiko for kvelning. Overskrid ikke dekkenes maksimale trykk på 1,7 bar. OVERSIKTSBILDE Nr. Navn Antall 1. Bunnplate 2 2. Fremre festskinne 1 3. Trekkstangfeste 1 4. Akselholder 2 5. Hjulaksel 1 6. Hjul 2 7. Fjær 1 8. Avstandsstykke 2 9. Låsepinne 1 10 Trekkstang Splintholder Bakre festeskinne Vinkelskinne Sideplate Festeskinne, side Frontplate Hjørnebeskytter Låseblikk Splint Bakplate 1. Skrue M10x Liten fjærsplint 2. Skive Ø Mutter M Skrue M8x Skive Ø Fjærsplint Splint 12x Skrue M6x Mutter M6 1. Skive Ø8 5. Mutter M Skrue M8x Splint Avstandsstykke Låseskive 10 10

11

12 MONTERING A. Skru sammen bunnplatene (1) og den fremre festeskinnen (2) med skruer, skiver og muttere som vist på bilde. 3 B. Monter trekkstangfestet (3) på bunnplatene (1) med skruer, skiver og muttere som vist på bilde. 12

13 4 C. Monter akselholderen (4) på bunnplatene (1) D. Monter trekkstangen (10) på trekkstangfestet (3) og akselholderen (4). E. Stikk hjulakselen (5) inn gjennom akselholderen (4) og trekkstangen (10). 13

14 F. Monter hjulene (6) på akselen (5), og sikre med skive (26) og fjærsplint (27). G. Monter avstandsstykke (8) og låsepinne (9) i hullet på trekkstangen (10). Monter fjæren (7) på låsepinnen (9) og trekkstangen (10) H. Fest splintholder (11) på trekkstangen (10). 14

15 13 I. Snu tilhengeren slik at den står på hjulene. J. Monter bakre festeskinne (12) og vinkelskinne (13) på bunnplatene (1) K. Monter sideplatene (14) på tilhengeren. 15

16 15 15 L. Monter festeskinner (15) på sideplatene (14) M. Monter frontplaten (16) på sideplatene (14). 16

17 N. Monter hjørnebeskytter (17) på de fremre hjørnene O. Sett bakplaten (20) i sideplatene (14). Bakre monteringsskinner skal sitte i hullene på sideplaten. Fest med splinter (19) og låseblikk (18). 33 VEDLIKEHOLD Sjekk tilhengeren jevnlig med henblikk på skader eller slitasje. Rengjør med en fuktig klut. Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Smør alle bevegelige deler jevnlig. Oppbevar tilhengeren i rene, tørre og frostbeskyttede omgivelser. 17

18 PERÄKÄRRY JOHDANTO Tämä on peräkärryn käyttöohje. Lue käyttöohje ennen kokoamista ja käyttämistä. Säilytä se turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Tietyt kuvien yksityiskohdat ja kuvaukset eivät ehkä aina vastaa tuotetta täydellisesti. KÄYTTÖKOHTEET Yhdistetään mönkijään tai puutarhatraktoriin. Peräkärry on tarkoitettu enintään 560 kg painavien kuormien kuljettamiseen. Peräkärryä ei ole tarkoitettu henkilöiden, eläimien tai vaarallisten aineiden kuljettamiseen. Rekisteröimätön. Peräkärryä ei ole hyväksytty käytettäväksi yleisillä teillä. TEKNISET TIEDOT Paino: kg. Enimmäiskuormitus:. 560 kg. Lavan mitat: x 920 x 330 mm. Kokonaismitat: x 1130 x 870 mm. Ilmakumipyörät: x 6,5-8. TURVALLISUUSOHJEET Tarkista ennen peräkärryn käyttämistä, että se on hyvässä kunnossa. Älä käytä viallista peräkärryä. Ota tällöin yhteys valmistajaan tai anna teknikon korjata vika. Toimi aina varovaisesti ja huolellisesti. Älä altista peräkärryä suurille nopeuksille tai suurille voimille. On kiellettyä seistä peräkärryssä tai työskennellä seisoen sen päällä. Älä koskaan kuljeta peräkärryssä ihmisiä, eläimiä tai vaarallisia aineita. Enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Varmista, että peräkärry kuormataan tasaisesti. Toimi varovaisesti kokoamisen ja purkamisen aikana, jotta käsi ei jää puristuksiin. Älä käytä peräkärryä, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Varmista, että lapset eivät leiki pakkausmateriaalilla. Muutoin on olemassa tukehtumisvaara. Älä pumppaa renkaisiin yli 1,7 baarin painetta. YLEISKUVA Nro Nimi Määrä 1. Pohjalevy 2 2. Etukiinnityskisko 1 3. Vetoaisan kiinnitys 1 4. Akselinpidin 2 5. Pyörien akseli 1 6. Pyörä 2 7. Jousi 1 8. Välikappale 2 9. Lukitustappi Vetoaisa Sokkapidike Takakiinnityskisko Kulmakisko Sivulevy Kiinnityskisko, kylkeen Etulevy Kulmasuoja Salpalevy Sokka Takalevy 1. Ruuvi M10 x Jousisokka 2. Aluslevy Ø Mutteri Ø Ruuvi M8 x Aluslevy Ø Jousisokka Sokka 12 x Ruuvi M6x Mutteri M6 1. Aluslevy Ø8 5. Mutteri M Ruuvi M8x Sokka Välikappale Lukkoaluslevy 10 18

19

20 KOKOAMINEN A. Kiinnitä pohjalevyt (1) ja etummainen kiinnityskisko (2) ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla kuvassa näkyvällä tavalla. 3 B. Kiinnitä vetoaisan kiinnike (3) pohjalevyihin (1) ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla kuvassa näkyvällä tavalla. 20

21 4 C. Asenna akselinpidin (4) pohjalevyihin (1) D. Asenna vetoaisa (10) vetoaisan kiinnikkeeseen (3) ja akselinpitimeen (4). E. Työnnä pyörien akseli (5) akselinpitimen (4) ja vetoaisan (10) läpi.

22 1 1 2 F. Asenna pyörät (6) akseliin (5). Varmista liitos aluslevyn (26) ja jousisokkan (27) avulla. G. Asenna välikappale (8) ja lukkotappi (9) vetoaisan (10) aukkoon. Kiinnitä jousi (7) lukkotappiin (9) ja vetoaisaan (10). 3 H. Kiinnitä sokkapidike (11) vetoaisaan (10). 22

23 4 I. Käännä peräkärry pyörilleen. J. Asenna taaempi kiinnityskisko (12) ja kulmakisko (13) pohjalevyihin (1) K. Asenna sivulevyt (14) peräkärryyn.

24 15 15 L. Asenna kiinnityskiskot (15) sivulevyihin (14) M. Asenna etulevy (16) sivulevyihin (14).

25 N. Asenna kulmasuojukset (17) etukulmiin O. Kiinnitä takalevyt (20) sivulevyihin (14). Taaempien asennuskiskojen tulee mennä sivulevyjen aukkoihin. Kiinnitä sokilla (19) ja salpalevy (18). KUNNOSSAPITO Tarkista peräkärry säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. Puhdista kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Voitele kaikki liikkuvat osat säännöllisesti. Säilytä peräkärryä kuivassa, puhtaassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa. 25

26 ANHÆNGER INTRODUKTION Denne manual refererer til anhænger Læs manualen før montering og brug og opbevar den et sikkert sted til fremtidigt brug. Vi påtager os ikke ansvaret for, at billeder og illustrationer i denne manual ikke er helt i overensstemmelse med produktet. ANVENDELSESOMRÅDE Til ATV eller havetraktor med gaffeltræk. Anhængeren er bygget til at transportere op til 560 kg last. Anhængeren er ikke bygget til transport af personer, dyr eller farligt materiale. Uregistreret. Anhængeren er ikke godkendt til brug på offentlig vej. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Vægt: kg. Maks. belastning: kg. Ladmål: x 920 x 330 mm. Totalmål: x 1130 x 870 mm. Luftgummihjul: x 6,5-8. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Kontroller at anhængeren er i funktionsdygtig stand, inden du anvender den. Brug ikke anhængeren, hvis den er defekt. Kontakt producenten eller lad en mekaniker reparere den. Arbejd altid omhyggeligt og forsigtigt. Udsæt ikke anhængeren for høje hastigheder eller store kraftpåvirkninger. Det er forbudt at arbejde eller stå på anhængeren. Transporter aldrig mennesker, dyr eller farligt materiale. Overskrid aldrig den maksimale belastning. Sørg for, at lasten fordeles jævnt på anhængeren. Vær forsigtig ved montering og afmontering, så hænderne ikke kommer i klemme. Arbejd aldrig med anhængeren, hvis du er 26 træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Sørg for, at børn ikke leger med emballagen, da der kan være risiko for kvælning. Pump ikke dækkene til tryk over 1,7 bar. OVERSIGTSBILLEDE Nr. Navn Antal 1. Bundplade 2 2. Forreste fastgørelsesskinne 1 3. Trækstangfastgørelse 1 4. Akselholder 2 5. Hjulaksel 1 6. Hjul 2 7. Fjeder 1 8. Afstandsstykke 2 9. Låsespind 1 10 Trækstang Splitholder Bagerste fastgørelsesskinne Vinkelbeslag Sideplade Fastgørelsesskinne, side Frontplade Hjørnebeskyttelse Låseblik Split Bagplade 1. Skrue M10x Lille fjedersplit 2. Skive Ø Møtrik Ø Skrue M8x Skive Ø Fjedersplit Split 12x Skrue M6x Møtrik M6 1. Skive Ø8 5. Møtrik M Skrue M8x Split Afstandsstykke Låseskive Ø8 10

27

28 MONTERING A. Skru bundpladerne (1) og den forreste fastgørelsesskinne (2) sammen med skruer, skiver og møtrikker som på billedet. 3 B. Gør trækstangfastgørelsen (3) fast på bundpladerne (1) med skruer, skiver og møtrikker som på billedet. 28

29 4 C. Monter akselholdere (4) på bundpladerne (1) D. Monter trækstangen (10) på trækstangfastgørelsen (3) og akselholderen (4). E. Sæt hjulakslen (5) i gennem akselholderen (4) og trækstangen (10). 29

30 1 1 2 F. Monter hjulene (6) på akslen(5) og gør dem fast med skiver (26) og fjedersplitter (27). G. Monter afstandsstykket (8) og låsepinden (9) i hullet på trækstangen (10). Monter fjederen (7) på låsepinden (9) og trækstangen (10). 3 H. Sæt splitholderen (11) på trækstangen (10). 30

31 4 I. Vend anhængeren med hjulene nedad. J. Monter den bagerste fastgørelsesskinne (12) og vinkelbeslag (13) på bundpladerne (1) K. Monter sidepladerne (14) på anhængeren.

32 15 15 L. Monter fastgørelsesskinner (15) på sidepladerne (14) M. Monter frontpladen (16) på sidepladerne (14).

33 N. Monter hjørnebeskyttelser (17) på de forreste hjørner O. Sæt bagpladen (20) på sidepladerne (14). Bagerste monteringsskinner skal sidde i hullerne på sidepladen. Fastgøres med splitterne (19) og låseblik (18). VEDLIGEHOLDELSE Efterse regelmæssigt anhængeren for at se, om den er slidt eller beskadiget. Rengør med en fugtig klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler. Smør alle bevægelige dele regelmæssigt. Opbevar anhængeren tørt, rent og frostfrit.

SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER

SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER SLÄPKÄRRA TILHENGER PERÄKÄRRY ANHÆNGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Vogn med tip. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning Vogn med tip Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

SPRIDARE S 45 SPREDER S 45 LEVITIN S 45 SPREDER S 45

SPRIDARE S 45 SPREDER S 45 LEVITIN S 45 SPREDER S 45 14-390_manual.indd 2011-11-2, 08.57.26 Art. 14-390 SPRIDARE S 45 SPREDER S 45 LEVITIN S 45 SPREDER S 45 Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB SPRIDARE S 45 INNEHÅLL 1. TEKNISKA DATA 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg

TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg TROLLA Transportvogn M/tiplad 200 kg Artikel nr.: 12003 DK montagevejledning 2010/01 (Kan bruges som trillebør) Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn

Lastvagn. Peräkärry Lastvogn Lastvagn Sykkelhenger Peräkärry Lastvogn 2008 Biltema Nordic Services AB Lastvagn Montera lastvagnen 1. Kontrollera att alla delar finns med i kartongen. Läs monteringsanvisning och bruksanvisning innan

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l

TROLLA Gødning og saltspreder 56 l TROLLA Gødning og saltspreder 56 l Artikel nr.: 12014 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V

IP54 HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV. Max 500 W 230 V SE HALOGENSTRÅLKASTARE MED STATIV Max 500 W 230 V IP54 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och varningar:

Læs mere

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE Art. 24-133 UTOMHUSANTENN INTRODUKTION Läs manualen noga före installation

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

2006/1. 38 Løvopsamler. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel

2006/1. 38 Løvopsamler. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel 2006/1 DK Samlevejledning 38 Løvopsamler Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Babysits till stol Barnesete til stol Tuoliin kiinnitettävä lastenistuin Babysæde til stol

Babysits till stol Barnesete til stol Tuoliin kiinnitettävä lastenistuin Babysæde til stol Babysits till stol Barnesete til stol Tuoliin kiinnitettävä lastenistuin Babysæde til stol EN 16120:2012 + A1:2014 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør:

Læs mere

Muffinmaskine. Muffinssikone

Muffinmaskine. Muffinssikone Muffinsmaskin Muffinsmaskin Muffinssikone Muffinmaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657

FM-RADIO. Original manual. Art. 24-657 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi

Læs mere

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT

SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT SAXDOMKRAFT SAKSEJEKK SAKSITUNKKI SAX-DONKRAFT 1,5 ton Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR

BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR BATTERIDRIVEN KOMPRESSOR BATTERIDREVET COMPRESSOR PARISTOKÄYTTÖINEN KOMPRESSORI BATTERIDREVET KOMPRESSOR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde

Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Fritös Frityrkoker Friteerauskeitin Frituregryde Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9043628-629 Plænesweeper 45 cc Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Plænesweeper Varenr.: 9043628-629 Beskrivelse: Plænesweeper på enten

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Mars 6700, 800, 9900, 11500

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE

AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE 17-372_manual.indd 2011-10-25, 17.29.49 Art. 17-372 AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA AIRBRUSH LAKKSPRØYTE AIRBRUSH-KYNÄRUISKU AIRBRUSH-MALERSPRØJTE Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB AIRBRUSH-FÄRGSPRUTA

Læs mere

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer

Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Trimmer för näs- och öronhår Trimmer for nese og ører Nenä- ja korvakarvaleikkuri Næse- og øretrimmer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Avgasutsug Eksosavsug. Udstødningsudsugning

Avgasutsug Eksosavsug. Udstødningsudsugning Avgasutsug Eksosavsug Pakokaasujen poistolaite Udstødningsudsugning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -0 POWERPACK MED

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere