Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen Nina Eg Hansen Lars Mørk Lisbet Overvad Ib Ipsen Anni Bøge Jørgensen Claus Nielsen Lisbeth Balling Mona Williams Britta Nielsen Hanne Hyldgaard Jakob Jensen Kim Bonde Klaus Hansen Fraværende Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Bemærkninger Leder af Støtte- og Aktivitetscentret Jytte Skovgaard Larsen deltager ved punkt 2

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - august Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sager fra politiske udvalg - august Anden udvalgsdrøftelse af Budget Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Anvisning af bolig efter sociale kriterier Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Forsøgsordning med kørsel til træning Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Etablering af akutboliger Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Orientering om projekt tidlig målrettet indsats Handicaprådets mødeplan Orientering fra formanden - august Orientering fra administrationen - august Orientering om lovændringer på det sociale område Punkter til næste møde Eventuelt...23 Bilagsoversigt...24

3 1. Godkendelse af dagsorden - august Sagsid: 8/1114 Handicaprådet - Punkt 5. Udvikling på Sundhed og Handicap april 21 udgår - Punkt 6. Der udleveret ny tekst til dagsorden på mødet - Dagsordenen udvides med et punkt: Orientering om lovændringer på det sociale område, materiale udleveres på mødet. Dagsorden herefter godkendt Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 2. Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sagsid: 9/18937 Handicaprådet Leder på Ringsted Kommunes Støtte- og aktivitetscenter, Jytte Skovgaard Larsen vil orientere om centrets hjemmeside. Jytte Skovgaard orienterede om arbejdet med Støtte- og Aktivitetscentrets specielle hjemmeside, som tager udgangspunkt i brug af ikoner. Orienteringen blev fulgt med stor interesse og taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 3. Sager fra politiske udvalg - august Sagsid: 8/1117 Handicaprådet Ingen Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 4. Anden udvalgsdrøftelse af Budget 211 Sagsid: 1/9839

4 Økonomiudvalget - Åben: Høringssvar fra lokale MED-udvalg - Åben: Direktionsns sparekatalog I forbindelse med den politiske tidsplan for budgetprocessen er det besluttet, at fagudvalgene i junimødet har anden drøftelse af Budget 211 på udvalgets område med henblik på at udarbejde udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen 211. Beskrivelse af sagen Udvalgets anden drøftelse af Budget 211 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetprognose 211 behandlet i aprilmødet Direktionens sparekatalog jf. bilag Sparekatalog Øvrige budgetforslag vedr. drift Anlægsønsker Udvalgets dialogmøder Høringssvar fra lokale MED-udvalg jf. bilag Høringssvar fra MED Det er Direktionens udgangspunkt, at der samlet skal spares 5 mio. kr., og at udvalgets opgave er at indstille forslag svarende til udvalgets økonomiske andel af sparekataloget. Høring De enkelte forslag i Direktionens sparekatalog har været i høring i alle lokale MED-udvalg, og høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen særskilt. Tids- og handleplan Udvalget fremlægger de indstillede budgetbidrag på Byrådets Budgetseminar A den 28. juni 21 På baggrund af de indstillede budgetbidrag og 2. Budgetprognose, der laves primo august, udarbejdes 1. behandlingsmaterialet vedr. Budget 211 til fremlæggelse på Budgetseminar B den 16. august 21. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget har anden drøftelse af Budget 211, og på den baggrund udarbejder udvalgets budgetbidrag med indstilling til Økonomiudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Forvaltningen bedes undersøge muligheden for, at undgå at øge antallet af lukkedage. De indkomne forslag indgår i de videre budgetdrøftelser. Social- og sundhedsdirektøren orienterede om aktuel status omkring arbejde med budget 211. Orienteringen blev taget til efterretning. Problematikken omkring at politikere og embedsfolk som medlemmer af Handicaprådet har en rolle som ikke er acceptabel i forbindels med afgivelse af høringssvar blev taget op. Handicaprådet besluttede derfor, at politikere og embedsfolk fremover ikke deltager i afgivelse af høringsvar. Anmodning om høringssvar rettes derfor til formanden for DH, Lisbeth Balling,

5 da både den siddende formand og næstformand begge er medlemmer af Byrådet. Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 5. Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni 21 Sagsid: 1/6127 Socialudvalget - Åben: Budgetrapport Sundhedsområdet juni 21 - Åben: Budgetopfølgning på Handicapområdet juni 21 I tillæg til budgetrapporten er det hermed tænkt, at give en mere detaljeret status på henholdsvis Sundheds- og Handicapområdet. Beskrivelse af sagen Sundhedsområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Sundhedsområdet: Forbrug og forventet efter-reguleringbudget-afvigels I 1. kr. (- = merforbrug) Budget er e Demografipulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udvalgsbevillinger Institutionsbevillinger I alt Sundhedsområdet Samlet set er der et mindreforbrug på,8 mio. kr. på sundhedsområdet ved udgangen af juni. Den demografiske budgettildeling på 1,3 mio. kr er ikke fordelt på Udvalgs- og Institutionsbevillinger. Udvalgsbevillingerne udviser isoleret set et merforbrug på,9 mio. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har således i de første 6 måneder udvist et merforbrug på 2,3 mio. kr., der primært kan henføres til udgifterne til sygehusindlæggelser. I forhold til medfinansieringen af den ambulante behandling, har der været budgetoverholdelse - i 29 var der et mindreforbrug på området, der medgik til finansieringen af merforbruget på indlæggelser. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi er der fortsat mindreforbrug, men udgifterne har udvist en let stigende tendens fra marts til maj. De stigende udgifter er problematiske, ikke mindst set i lyset af, at det forventede mindreforbrug indgår som en del af direktionsbudgetforslag til 211. Institutionsbevillingerne omfatter alene træningsfunktionen, hvor der er et mindreforbrug på,4 mio. kr. Handicapområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Handicapområdet: I mio. kr.(- = merforbrug) Budget Forbrug Afvigelse Disponeret ultimo årsjuni resultat Udvalgsbevillinger 13, 15,5-2,5

6 Myndighedsenheds dispositionsregnskab 5,3 49,7,6 Betalinger fra kommuner (incl. Ringsteds andel) -17,4-17,2 -,2 Institutionsbevillinger 23, 23,8 -,8 I alt Handicap, social og psykiatri 68,9 71,8-3, Samlet set er der et merforbrug på 3 mio. kr. på handicapområdet ved udgangen af juni. Udvalgsbevillingerne udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr., der kan henføres til et par store boligændringssager og udgifter til forsorgshjem. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab, som omfatter bevillinger til botilbud, dagtilbud samt kontakt- og ledersagerordninger, udviser ultimo juni et mindreforbrug på,6 mio. kr. og dermed et disponeret årsresultat på 1,8 mio. kr. i mindreforbrug. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at budgettet her er opreguleret med hele tillægsbevillingen til voksenhandicapområdet på 3 mio. kr. som Byrådet besluttede den 7. juni 21. Det forventede årsresultat på Myndighedsenheds dispositionsregnskab finansierer derved en del af underskuddet på de øvrige udvalgsbevillinger. Betalinger fra kommuner omfatter takstindtægter for Regnbuen, Bo- og Servicecentret samt bofællesskaberne. Posten inkluderer dermed både indtægter fra andre kommuner samt det Ringsted Kommunes myndighedsenhed bevilliger i dispositionsregnskabet vedr. de ovennævnte institutioner. Institutionsbevillinger: Institutionerne har et samlet merforbrug på,8 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på nogle institutioner og merforbrug på andre. I den forbindelse er der helt særlig fokus på nedbringelsen af forbruget på Bo- og Servicecentret, da institutionen ultimo juni har et merforbrug på 2,1 mio. kr. I opgørelsen for april indgik et forventet mindreforbrug for 21 på 2,9 mio. kr. vedr. den kompenserende specialundervisning. Dette budgetoverskud skulle ses sammen med underskud på STU-budgettet (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, om pt. budgetmæssigt ligger i Børneog Undervisningsudvalget) og blev som en del af ovennævnte byrådsbeslutning flyttet til dækning af udgifter til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Høring Orientering i Handicaprådet. Økonomi Se punktet beskrivelse af sagen. Tids- og handleplan Der gives hver 2. måned en status på økonomien. Vurdering Se punktet beskrivelse af sagen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

7 6. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Sagsid: 8/19355 Byrådet - Åben: Udkast til Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder i juni 21. Der er udarbejdet forslag til revidering af kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder. Denne forelægges i vedlagte bilag til Byrådets godkendelse. Beskrivelse af sagen I kvalitetsstandarden angives de kriterier, som danner grundlag for visitering af den pågældende ydelse, samt det serviceniveau, der viser omfanget og indholdet af den pågældende ydelse. Dermed gives der mulighed for at skabe sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi. Kvalitetsstandarderne skal godkendes 1 gang årligt og blev senest revideret i mindre omfang den 1. maj 21. Kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder fremlægges separat, idet der politisk er der udtrykt ønske om, at der i forhold til bevilling af el-scootere sker en større tydeliggørelse af hvilke momenter der lægges vægt på. Forvaltningen har undersøgt sagen - ved ansøgning om el-scooter foretager visitator altid en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens situation. I helhedsvurderingen indgår også behov for deltagelse i sociale, hobby- og / eller fritidsrettede aktiviteter. Nærværende forslag til revidering er af mindre omfang og omfatter følgende: Visitationskontoret er ændret til Myndighedsenheden. Visitationskriterier og Serviceniveau har byttet plads for at give en mere logisk rækkefølge i kvalitetsstandarden: visitationskriterierne er indgangen for at modtage hjælpen, mens serviceniveauet er hjælpens omfang. Under Visitationskriterier er tilføjet teksten Hvem kan bevilges hjælpen? for at synliggøre, hvad hensigten med visitationskriterier er. Under Serviceniveau er tilføjet teksten Hvad omfatter hjælpen? for at definere serviceniveau. Høring Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Kvalitetsstandarden offentliggøres og implementeres umiddelbart efter godkendelse. Vurdering Revideringen er af mindre omfang, og der rejses ingen problemstillinger fra forvaltningens side i relation til revideringen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den vedlagte kvalitetsstandard anbefales godkendt.

8 Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen anbefaldes. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales. Social- og sundhedsdirektørens indstilling anbefales Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 7. Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Sagsid: 1/21312 Socialudvalget Folketinget har ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service. Ændringens formål er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet er, at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen. Lovændringen udmønter en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 21. Loven træder i kraft den 1. august 21. Lovændringen giver Kommunen mulighed for at agere i sager, hvor kommunen ikke tidligere har haft handleansvar, men kun betalingsansvar, hvilket forventes at give en bedre styring af udgifterne. Kommunen får fra 1. januar 211 overdraget handleforpligtelsen i sager, hvor borgere fra Ringsted Kommune før lovens ikrafttræden har fået ophold uden for kommunen. I perioden 1. august - 3. september 21 kan kommunen beslutte, at handleforpligtelsen ikke skal overdrages i alle eksisterende sager. Kommunen skal forinden fastlægge kriterier for, i hvilke tilfælde kommunen ikke hjemtager handleforpligtelsen. Hjemtagning af handleansvaret vil medføre et øget ressourcetræk ift. den socialfaglige opfølgning i borgersagerne. Beskrivelse af sagen De nye regler vedrører alene spørgsmålet om, hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i forhold til borgeren. Det betyder, at der som hidtil skal foreligge samtykke fra borgeren, hvis borgeren skal flytte fra nuværende længerevarende døgntilbud til et af kommunens egne længerevarende døgntilbud. Sundhedsforvaltningen har aktuelt 95 borgere, som bor udenfor Ringsted kommune, hvor kommunen yder refusion for ydelser efter serviceloven, og hvor sagerne vil kunne hjemtages efter de nye regler. Disse borgere er fordelt på 16 forskellige kommuner, hvoraf de 7 er beliggende udenfor regionens grænser. Tilsvarende har Sundhedsforvaltningen 79 sager fra 26 forskellige kommuner, hvor Ringsted Kommune i dag er handlekommune, men hvor en anden kommune betaler for borgere. Forvaltningen har taget kontakt til 8 omkringliggende kommuner for at undersøge om man ønsker at hjemtage handleforpligtelsen på de eksisterende sager. Ingen af de adspurgte kommuner har på nuværende tidspunkt truffet politisk beslutning, men umiddelbart er den

9 administrative vurdering, at man overtager handleforpligtelsen i samtlige sager, eller at vurderingen sker efter samme kriterier som nedenfor beskrevet. Forvaltningen har udarbejdet og fremsendt en skrivelse til de relevante kommuner med henblik på at kunne foretage en konkret vurdering og beslutning om hjemtagelse af handleforpligtelsen, umiddelbart efter den politiske behandling af sagen. Høring Handicaprådet. Økonomi Det forslås, at det indgår i vurderingen af om sager skal hjemtages, at det som minimum vil være omkostningsneutralt for kommunen. Endvidere foreslås det, at kun de sager hvor det vurderes, der kan opnås en økonomisk fordel hjemtages. Tids- og handleplan Efter at udvalget har godkendt kriterierne for en hjemtagelse, vurderes det, at alle relevante sager kan være hjemtaget inden deadline den 3. september 21. Vurdering Det vurderes, at kommunen med fordel kan hjemtage handleforpligtelsen på baggrunde af en vurdering af 3 forhold: 1. Hensynet til borgeren, fx i tilfælde hvor borgeren i en længere årrække har boet i en anden kommune. 2. De budgetmæssige styringsbehov 3. Administrative hensyn Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at borgere med psykisk eller fysik handicap, som har boet udenfor Ringsted i over 2 år, og hvor omkostningen er på mindre end,5 mio. kr. årligt bevarer deres hidtidige handlekommune. Det vil umiddelbart svare til, at Ringsted ikke hjemtager handleforpligtelsen for 45 af de nuværende 95 borgere. Forvaltningen kan efterfølgende foretage en helhedsvurdering af de resterende 5 sager, med henblik på en konkret vurdering i.f.t. hjemtagelse af handleansvaret. Her vil man, ud over den socialfaglige vurdering, bl.a. ligge vægt på kommunens muligheder for tilpasning af serviceniveauet i en anden kommune, samt om kommunen vil have mulighed for at hjemtage borgeren til egnet tilbud indenfor kommunens grænser. Helhedsvurderingen vil også kunne inkludere følgeomkostningerne ved hjemtagelse såsom øgning i sagsmængde samt udgifter til rejseaktivitet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender at man ikke hjemtager handleforpligtelsen i sager hvor borgeren har boet udenfor kommunen grænsen i mere end 2 år og som koster mindre end,5 mio.kr årligt. Det indstilles endvidere, at øvrige sager vurderes konkret i.f.t. hjemtagelse af handleforpligtelsen. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

10 8. Anvisning af bolig efter sociale kriterier Sagsid: 1/14685 Socialudvalget - Åben: Støtteerklæring - bolig efter sociale kriterier - Åben: Boligsociale kriterier - 2 og 3 - Åben: Bolig efter sociale kriterier - kriterie 1 I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen udarbejdet forslag til reviderede kriterier og procedurer for anvisning af en bolig. Kriterierne tilgodeser det politiske ønske fra Socialudvalgsmødet den 16. juni 21, om at kriterierne præciseres. Beskrivelse af sagen Administrationen forslag til præciserede kriterier fremgår af det nedenstående. I.f.t. de tidligere kriterier, der blev godkendt på Byplan- og boligudvalgsmødet den 21. december 26 indebærer præciseringen hvornår der skal foretages en indstilling støtteerklæring og hvornår borgeren selv skal dokumentere årsagen til ansøgningen. Ansøgning efter sociale kriterier foreslås opdelt efter 3 kriterier, opdelt i to hovedgrupper. Forskellen på de to hovedgrupper er, at kriterium 1 altid skal ledsages af en indstilling fra en sagsbehandler i kommunen, hvorimod kriterium 2 og 3 skal dokumenters af borgeren. Kriterium 1 omfatter: Flygtninge Voldsramte, Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse, Misbrugere, Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Ansøgninger efter kriterium 1 skal altid understøttes af en støtteerklæring udfyldt af en sagsbehandler i kommunen. Kriterium 2 og 3 omfatter: Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) Der skal her vedlægges dokumentation for evt. opsigelse af bolig, opsigelse af arbejde. I tillæg til forslaget til præciseringen af kriterierne har forvaltningen omformuleret ansøgningsskemaet og præciseret arbejdsgangen. Høring Ældrerådet og Handicaprådet.

11 Økonomi Der er ikke økonomi forbundet med omformulering og præcisering af reglerne. Tids- og handleplan Det forventes at de nye ansøgningsskemaer kan tages i brug umiddelbart efter vedtagelsen i udvalget. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de præciserede kriterier styrker den sociale boliganvisning ved, at der kun kommer ansøgninger som er berettigede og aktuelle. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender de reviderede kriterier for social boliganvisning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 9. Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Sagsid: 9/24679 Socialudvalget - Åben: Politikbeskrivelse for social boligpolitik Socialudvalget vedtog den 17. marts 21 målsætninger for Social boligpolitik. Området er også omfattet af de boligsociale og boligpolitiske kriterier, der blev vedtaget af Byplan- og Boligudvalget den 21. december 26 gældende frem til udgangen af 21. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har på baggrund af ovennævnte beslutninger udarbejdet forslag til en politikbeskrivelse af området, vedlagt som bilag. Politikbeskrivelsen indeholder udover målsætninger også en kort beskrivelse af fakta vedr. området. I tillæg hertil indeholder politikbeskrivelsen også forslag til indsatsområder for området i 211: Genvurder kriterierne vedr. det boligpolitiske område, herunder andelen af tilbudte boliger fra boligselskaberne. Sammen med boligselskaberne og psykiatrien gennemgå beboersammensætningen i et område, således at der evt. kan lægges en plan for en bedre sammensætning. Se nærmere på arbejdsgangen i forbindelse med anvisning af bolig, herunder hurtigere afklaring om evt. boliglån til indskud, bedre vurdering af borgernes økonomi (hvor stor en husleje kan de betale) Der indarbejdes kvalitetsmål vedr. svarfrist inden for 14. dage

12 Indsatsområdernes omfang afspejler kommunens stramme økonomi. Høring Handicaprådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Genoptages idet kriterierne præciseres. Supplerende sagsfremstilling Forslaget til politikbeskrivelsen er tilrettet med de præciserede kriterier, der foreslås i dagsordenspunktet Anvisning af bolig efter sociale kriterier Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 1. Forsøgsordning med kørsel til træning Sagsid: 1/19444 Byrådet - Åben: Movia notat Jf. punkt 1/6766 Vurdering af diverse kørsler Ringsted Kommune på Klima- og Miljøudvalgsmødet den Vil Sundhedsforvaltningen hermed vurdere forsøgsordning med kørsel til træning. Kørslen sker efter servicelovens (rutekørsel) og sundhedslovens (kørsel bestilt ad hoc) regler. Pt. er der en midlertidig kontrakt med Egons Turist- & Minibusser I/S. Pga. tidligere års budgetoverskridelser på kørsel blev idéen om muligheden for en forsøgsordning med kørsel til træning skabt. Bilagt notat fra Movia. Forsøget går ud på at ændre rutekørslerne til enkeltbestillinger i trafikselskabets IT-system. Beskrivelse af sagen Det fælles kommunalt ejede Trafikselskab Movia har i dag hele den regionale sygehuskørsel. Kørslen varetages via samarbejdspartnere, dvs. vognmænd der alle kan byde kørsler og priser ind til Movia, der så samordner kørslerne i forhold til kunderne. Ringsted Kommunes træningskørsel kan indgå i det årlige udbud Movia foretager. Dermed vil Movia være kontraktholder for kommunen. Den grundlæggende idé er, at Træningsfunktionen skulle indmelde hvornår, der er behov for den enkelte borgers kørsel i forbindelse med træningen. Herefter kan Movia planlægge deres samlede kørsler både i forhold til at have flere borgere i samme vogn og især i forhold til at

13 tætliggende adresser kan placeres hos samme vognmand. Det giver altså koordineringsmulighed med egne kørsler samt med Region Sjællands siddende patientbefordring, andre kommuners specialkørsler samt den individuelle handicapkørsel, som Movia administrerer for kommunerne. I notatet fra Movia indgår der 2 serviceniveauer i forhold til borgerne. A-niveau svarende til trafikselskabets normale serviceniveau til kommunale og regionale kørsler, og B-niveau som betyder mere ventetid for borgeren, men giver mere fleksibilitet til at koordinere turene, og dermed lavere pris. Movias pris vil selvfølgelig afspejle sig serviceniveauerne. Der afregnes variable timepriser alt efter hvilken vognmand der har turen, ligesom vognens pris bliver vægtet og fordelt på antal kunder i vognen. Movia bruger de billigste vognmænd først, så jo tidligere en kørsel er indmeldt, jo mere sandsynligt er det at prisen blive billig. Afregningen til Movia vil omfatte de direkte kørselsudgifter, og et administrationsgebyr der afhænger af den enkelte kommunes kørselsforbrug. Priserne i forsøgsordningen er ukendte og det har ikke været muligt for Movia at udarbejde et estimat, da metoden er ny for dem. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet. Økonomi Nuværende kørselsforbrug: I mio. kr. Budget 29 Regnskab 29 Dif. 29 Budget 21 Forventet 21 Forv. dif. 21 Serviceloven 1,2 1,8,6 1,3,7 -,6 incl. brugerbetaling Sundhedslove,3,5,2,3,4,1 n I alt 1,5 2,3,8 1,6 1,1 -,5 Tids- og handleplan Jf. kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Vurdering Det vurderes, at vi ikke pt. bør indgå i en forsøgsordning. Kørselsudgiften forventes at ligge indenfor budgettet i 21. Det har ikke været muligt for Movia at sige noget konkret om økonomien, hvorfor der ikke er sikkerhed for økonomisk gevinst. Kørsel til træning ønskes derfor indtænkt i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at kørsel til træning indgår i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

14 11. Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Sagsid: 1/17687 Socialudvalget - Åben: Administrativt høringssvar Regionsrådet vedtog d. 31. maj nye rammer for den akutte struktur i Region Sjælland, samtidig blev det besluttet at sende rammerne i høring i regionens kommuner. Den er udsendt 7. juni med høringsfrist d. 2. juli. Administrationen har udarbejdet et et svar, som er sendt til regionen med besked om, at sagen først kan blive politisk behandlet i august måned og at endeligt høringssvar først kan fremsendes her. Det administrative høringssvar er vedlagt som bilag i sagen. Beskrivelse af sagen Regionsrådet har haft et embedmandsudvalg nedsat som har udarbejdet forslaget. Forslaget har til hensigt at etablere rammerne for den akutte behandling i Region Sjælland fra den praktiserende læge til sygehuset. Der foreslås en række ændringer, noget som umiddelbart kan iværksættes og noget er tiltage på længere sigt. Rammerne for den fremtidige akutte struktur beskriver ændringer og antal af paramedicinerbemandede beredskaber, antal af døgnebemandede akutbiler, antal af regionens læge- og sygeplejerskebiler og antal af skadeklinikker. Der henvises i oplægget til, at det lægger op til et mere ensartet serviceniveau for alle regionens borgere, en opgradering af mulighederne for hjælp i udkantsområderne, en entydig og kendt adgang for borgerne til akut behandling og flere fleksible løsninger for transport. Administrationen har har gennemlæst materialet og mener, at der er såvel fordele som ulemper for Ringsted kommunes borgere. Der skal være en dialog med de praktiserende læger om i højere grad at visitere og behandle mindre skader, kommunen får mulighed for at indgå i en drøftelse om etablering af sundhedscenter i kommunen og at helikopterløsningen og telemedicinske løsninger følges. Det fremgår af oplægget, at man overvejer at nedlægge skadeklinikken i Ringsted, overvejer ad hoc konsultationer i forhold til lægevagten og ikke påtænker hverken ambulanceredskab eller akutbil i kommunen. Sidstnævnte kan betyde forringede forhold for ringstedborgere og kan betyde opgaveglidning i forhold til bl.a. hjemmeplejen. I situationer, hvor borgeren ville kontakte skadeklinik eller lægevagt, kan det på grund af længere afstand betyde, at borgeren i sted i stedet vil kontakte hjemmeplejen. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser umiddelbart, men kan få det, hvis der sker opgaveglidning. Tids- og handleplan Høringsfristen var d. 2. juli, men der er skrevet til Regionen om, at der først kan forventes endeligt svar i august måned efter politisk behandling. Vurdering Administrationen vurdering er, at forslaget kan betyde lidt ringere vilkår for ringstedborgere og at det på længere sigt kan betyde opgaveglidning til kommunen.

15 Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller; at administrationens høringssvar drøftes og at evt. bemærkninger fremsættes på mødet og at administrationen derefter fremsender det endelige høringssvar Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 12. Etablering af akutboliger Sagsid: 1/14675 Socialudvalget I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen undersøgt muligheden for at stille en række akutboliger til rådighed, samt foretaget en skønsmæssig vurdering af behovet og skønsmæssige økonomiske konsekvenser heraf. Dette tiltag kan ses som et supplement til den sociale boligpolitik i øvrigt. Beskrivelse af sagen Administrationen har undersøgt i hvilket omfang, der skønnes at være behov for etablering af akutboliger samt opsat forslag til en række forudsætninger og kriterier herfor. Akutboliger er boliger, der anvendes som midlertidig indkvartering for Ringsted kommunes borgere, som af uforudsigelige årsager har mistet sin bolig eller hvor der ligger en lovgivningsmæssig forpligtelse. Målgrupperne til en akutbolig foreslås at være de sammen - som forslås i sagen vedr. Anvisning af bolig efter sociale kriterier - som er: Flygtninge hvor vi ikke kan anvise permanent bolig ved overgivelse til kommunen Voldsramte Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse Misbrugere Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være Ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) En akutbolig er tænkt som en bolig der stilles til rådighed, hvis det ikke er muligt at stille en permanent bolig til rådighed. Akutboligen kan være til rådighed for en periode af max. 3 måneders varighed. Herefter kan der evt. stilles en relevant permanent bolig

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 4. marts 2015. Tid 15:00 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. marts 2015 Tid 15:00 Sted Koktvedparken, Koktvedparken 1, Fr.havn NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere