Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen Nina Eg Hansen Lars Mørk Lisbet Overvad Ib Ipsen Anni Bøge Jørgensen Claus Nielsen Lisbeth Balling Mona Williams Britta Nielsen Hanne Hyldgaard Jakob Jensen Kim Bonde Klaus Hansen Fraværende Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Bemærkninger Leder af Støtte- og Aktivitetscentret Jytte Skovgaard Larsen deltager ved punkt 2

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - august Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sager fra politiske udvalg - august Anden udvalgsdrøftelse af Budget Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Anvisning af bolig efter sociale kriterier Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Forsøgsordning med kørsel til træning Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Etablering af akutboliger Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Orientering om projekt tidlig målrettet indsats Handicaprådets mødeplan Orientering fra formanden - august Orientering fra administrationen - august Orientering om lovændringer på det sociale område Punkter til næste møde Eventuelt...23 Bilagsoversigt...24

3 1. Godkendelse af dagsorden - august Sagsid: 8/1114 Handicaprådet - Punkt 5. Udvikling på Sundhed og Handicap april 21 udgår - Punkt 6. Der udleveret ny tekst til dagsorden på mødet - Dagsordenen udvides med et punkt: Orientering om lovændringer på det sociale område, materiale udleveres på mødet. Dagsorden herefter godkendt Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 2. Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sagsid: 9/18937 Handicaprådet Leder på Ringsted Kommunes Støtte- og aktivitetscenter, Jytte Skovgaard Larsen vil orientere om centrets hjemmeside. Jytte Skovgaard orienterede om arbejdet med Støtte- og Aktivitetscentrets specielle hjemmeside, som tager udgangspunkt i brug af ikoner. Orienteringen blev fulgt med stor interesse og taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 3. Sager fra politiske udvalg - august Sagsid: 8/1117 Handicaprådet Ingen Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 4. Anden udvalgsdrøftelse af Budget 211 Sagsid: 1/9839

4 Økonomiudvalget - Åben: Høringssvar fra lokale MED-udvalg - Åben: Direktionsns sparekatalog I forbindelse med den politiske tidsplan for budgetprocessen er det besluttet, at fagudvalgene i junimødet har anden drøftelse af Budget 211 på udvalgets område med henblik på at udarbejde udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen 211. Beskrivelse af sagen Udvalgets anden drøftelse af Budget 211 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetprognose 211 behandlet i aprilmødet Direktionens sparekatalog jf. bilag Sparekatalog Øvrige budgetforslag vedr. drift Anlægsønsker Udvalgets dialogmøder Høringssvar fra lokale MED-udvalg jf. bilag Høringssvar fra MED Det er Direktionens udgangspunkt, at der samlet skal spares 5 mio. kr., og at udvalgets opgave er at indstille forslag svarende til udvalgets økonomiske andel af sparekataloget. Høring De enkelte forslag i Direktionens sparekatalog har været i høring i alle lokale MED-udvalg, og høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen særskilt. Tids- og handleplan Udvalget fremlægger de indstillede budgetbidrag på Byrådets Budgetseminar A den 28. juni 21 På baggrund af de indstillede budgetbidrag og 2. Budgetprognose, der laves primo august, udarbejdes 1. behandlingsmaterialet vedr. Budget 211 til fremlæggelse på Budgetseminar B den 16. august 21. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget har anden drøftelse af Budget 211, og på den baggrund udarbejder udvalgets budgetbidrag med indstilling til Økonomiudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Forvaltningen bedes undersøge muligheden for, at undgå at øge antallet af lukkedage. De indkomne forslag indgår i de videre budgetdrøftelser. Social- og sundhedsdirektøren orienterede om aktuel status omkring arbejde med budget 211. Orienteringen blev taget til efterretning. Problematikken omkring at politikere og embedsfolk som medlemmer af Handicaprådet har en rolle som ikke er acceptabel i forbindels med afgivelse af høringssvar blev taget op. Handicaprådet besluttede derfor, at politikere og embedsfolk fremover ikke deltager i afgivelse af høringsvar. Anmodning om høringssvar rettes derfor til formanden for DH, Lisbeth Balling,

5 da både den siddende formand og næstformand begge er medlemmer af Byrådet. Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 5. Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni 21 Sagsid: 1/6127 Socialudvalget - Åben: Budgetrapport Sundhedsområdet juni 21 - Åben: Budgetopfølgning på Handicapområdet juni 21 I tillæg til budgetrapporten er det hermed tænkt, at give en mere detaljeret status på henholdsvis Sundheds- og Handicapområdet. Beskrivelse af sagen Sundhedsområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Sundhedsområdet: Forbrug og forventet efter-reguleringbudget-afvigels I 1. kr. (- = merforbrug) Budget er e Demografipulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udvalgsbevillinger Institutionsbevillinger I alt Sundhedsområdet Samlet set er der et mindreforbrug på,8 mio. kr. på sundhedsområdet ved udgangen af juni. Den demografiske budgettildeling på 1,3 mio. kr er ikke fordelt på Udvalgs- og Institutionsbevillinger. Udvalgsbevillingerne udviser isoleret set et merforbrug på,9 mio. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har således i de første 6 måneder udvist et merforbrug på 2,3 mio. kr., der primært kan henføres til udgifterne til sygehusindlæggelser. I forhold til medfinansieringen af den ambulante behandling, har der været budgetoverholdelse - i 29 var der et mindreforbrug på området, der medgik til finansieringen af merforbruget på indlæggelser. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi er der fortsat mindreforbrug, men udgifterne har udvist en let stigende tendens fra marts til maj. De stigende udgifter er problematiske, ikke mindst set i lyset af, at det forventede mindreforbrug indgår som en del af direktionsbudgetforslag til 211. Institutionsbevillingerne omfatter alene træningsfunktionen, hvor der er et mindreforbrug på,4 mio. kr. Handicapområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Handicapområdet: I mio. kr.(- = merforbrug) Budget Forbrug Afvigelse Disponeret ultimo årsjuni resultat Udvalgsbevillinger 13, 15,5-2,5

6 Myndighedsenheds dispositionsregnskab 5,3 49,7,6 Betalinger fra kommuner (incl. Ringsteds andel) -17,4-17,2 -,2 Institutionsbevillinger 23, 23,8 -,8 I alt Handicap, social og psykiatri 68,9 71,8-3, Samlet set er der et merforbrug på 3 mio. kr. på handicapområdet ved udgangen af juni. Udvalgsbevillingerne udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr., der kan henføres til et par store boligændringssager og udgifter til forsorgshjem. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab, som omfatter bevillinger til botilbud, dagtilbud samt kontakt- og ledersagerordninger, udviser ultimo juni et mindreforbrug på,6 mio. kr. og dermed et disponeret årsresultat på 1,8 mio. kr. i mindreforbrug. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at budgettet her er opreguleret med hele tillægsbevillingen til voksenhandicapområdet på 3 mio. kr. som Byrådet besluttede den 7. juni 21. Det forventede årsresultat på Myndighedsenheds dispositionsregnskab finansierer derved en del af underskuddet på de øvrige udvalgsbevillinger. Betalinger fra kommuner omfatter takstindtægter for Regnbuen, Bo- og Servicecentret samt bofællesskaberne. Posten inkluderer dermed både indtægter fra andre kommuner samt det Ringsted Kommunes myndighedsenhed bevilliger i dispositionsregnskabet vedr. de ovennævnte institutioner. Institutionsbevillinger: Institutionerne har et samlet merforbrug på,8 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på nogle institutioner og merforbrug på andre. I den forbindelse er der helt særlig fokus på nedbringelsen af forbruget på Bo- og Servicecentret, da institutionen ultimo juni har et merforbrug på 2,1 mio. kr. I opgørelsen for april indgik et forventet mindreforbrug for 21 på 2,9 mio. kr. vedr. den kompenserende specialundervisning. Dette budgetoverskud skulle ses sammen med underskud på STU-budgettet (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, om pt. budgetmæssigt ligger i Børneog Undervisningsudvalget) og blev som en del af ovennævnte byrådsbeslutning flyttet til dækning af udgifter til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Høring Orientering i Handicaprådet. Økonomi Se punktet beskrivelse af sagen. Tids- og handleplan Der gives hver 2. måned en status på økonomien. Vurdering Se punktet beskrivelse af sagen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

7 6. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Sagsid: 8/19355 Byrådet - Åben: Udkast til Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder i juni 21. Der er udarbejdet forslag til revidering af kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder. Denne forelægges i vedlagte bilag til Byrådets godkendelse. Beskrivelse af sagen I kvalitetsstandarden angives de kriterier, som danner grundlag for visitering af den pågældende ydelse, samt det serviceniveau, der viser omfanget og indholdet af den pågældende ydelse. Dermed gives der mulighed for at skabe sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi. Kvalitetsstandarderne skal godkendes 1 gang årligt og blev senest revideret i mindre omfang den 1. maj 21. Kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder fremlægges separat, idet der politisk er der udtrykt ønske om, at der i forhold til bevilling af el-scootere sker en større tydeliggørelse af hvilke momenter der lægges vægt på. Forvaltningen har undersøgt sagen - ved ansøgning om el-scooter foretager visitator altid en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens situation. I helhedsvurderingen indgår også behov for deltagelse i sociale, hobby- og / eller fritidsrettede aktiviteter. Nærværende forslag til revidering er af mindre omfang og omfatter følgende: Visitationskontoret er ændret til Myndighedsenheden. Visitationskriterier og Serviceniveau har byttet plads for at give en mere logisk rækkefølge i kvalitetsstandarden: visitationskriterierne er indgangen for at modtage hjælpen, mens serviceniveauet er hjælpens omfang. Under Visitationskriterier er tilføjet teksten Hvem kan bevilges hjælpen? for at synliggøre, hvad hensigten med visitationskriterier er. Under Serviceniveau er tilføjet teksten Hvad omfatter hjælpen? for at definere serviceniveau. Høring Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Kvalitetsstandarden offentliggøres og implementeres umiddelbart efter godkendelse. Vurdering Revideringen er af mindre omfang, og der rejses ingen problemstillinger fra forvaltningens side i relation til revideringen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den vedlagte kvalitetsstandard anbefales godkendt.

8 Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen anbefaldes. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales. Social- og sundhedsdirektørens indstilling anbefales Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 7. Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Sagsid: 1/21312 Socialudvalget Folketinget har ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service. Ændringens formål er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet er, at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen. Lovændringen udmønter en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 21. Loven træder i kraft den 1. august 21. Lovændringen giver Kommunen mulighed for at agere i sager, hvor kommunen ikke tidligere har haft handleansvar, men kun betalingsansvar, hvilket forventes at give en bedre styring af udgifterne. Kommunen får fra 1. januar 211 overdraget handleforpligtelsen i sager, hvor borgere fra Ringsted Kommune før lovens ikrafttræden har fået ophold uden for kommunen. I perioden 1. august - 3. september 21 kan kommunen beslutte, at handleforpligtelsen ikke skal overdrages i alle eksisterende sager. Kommunen skal forinden fastlægge kriterier for, i hvilke tilfælde kommunen ikke hjemtager handleforpligtelsen. Hjemtagning af handleansvaret vil medføre et øget ressourcetræk ift. den socialfaglige opfølgning i borgersagerne. Beskrivelse af sagen De nye regler vedrører alene spørgsmålet om, hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i forhold til borgeren. Det betyder, at der som hidtil skal foreligge samtykke fra borgeren, hvis borgeren skal flytte fra nuværende længerevarende døgntilbud til et af kommunens egne længerevarende døgntilbud. Sundhedsforvaltningen har aktuelt 95 borgere, som bor udenfor Ringsted kommune, hvor kommunen yder refusion for ydelser efter serviceloven, og hvor sagerne vil kunne hjemtages efter de nye regler. Disse borgere er fordelt på 16 forskellige kommuner, hvoraf de 7 er beliggende udenfor regionens grænser. Tilsvarende har Sundhedsforvaltningen 79 sager fra 26 forskellige kommuner, hvor Ringsted Kommune i dag er handlekommune, men hvor en anden kommune betaler for borgere. Forvaltningen har taget kontakt til 8 omkringliggende kommuner for at undersøge om man ønsker at hjemtage handleforpligtelsen på de eksisterende sager. Ingen af de adspurgte kommuner har på nuværende tidspunkt truffet politisk beslutning, men umiddelbart er den

9 administrative vurdering, at man overtager handleforpligtelsen i samtlige sager, eller at vurderingen sker efter samme kriterier som nedenfor beskrevet. Forvaltningen har udarbejdet og fremsendt en skrivelse til de relevante kommuner med henblik på at kunne foretage en konkret vurdering og beslutning om hjemtagelse af handleforpligtelsen, umiddelbart efter den politiske behandling af sagen. Høring Handicaprådet. Økonomi Det forslås, at det indgår i vurderingen af om sager skal hjemtages, at det som minimum vil være omkostningsneutralt for kommunen. Endvidere foreslås det, at kun de sager hvor det vurderes, der kan opnås en økonomisk fordel hjemtages. Tids- og handleplan Efter at udvalget har godkendt kriterierne for en hjemtagelse, vurderes det, at alle relevante sager kan være hjemtaget inden deadline den 3. september 21. Vurdering Det vurderes, at kommunen med fordel kan hjemtage handleforpligtelsen på baggrunde af en vurdering af 3 forhold: 1. Hensynet til borgeren, fx i tilfælde hvor borgeren i en længere årrække har boet i en anden kommune. 2. De budgetmæssige styringsbehov 3. Administrative hensyn Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at borgere med psykisk eller fysik handicap, som har boet udenfor Ringsted i over 2 år, og hvor omkostningen er på mindre end,5 mio. kr. årligt bevarer deres hidtidige handlekommune. Det vil umiddelbart svare til, at Ringsted ikke hjemtager handleforpligtelsen for 45 af de nuværende 95 borgere. Forvaltningen kan efterfølgende foretage en helhedsvurdering af de resterende 5 sager, med henblik på en konkret vurdering i.f.t. hjemtagelse af handleansvaret. Her vil man, ud over den socialfaglige vurdering, bl.a. ligge vægt på kommunens muligheder for tilpasning af serviceniveauet i en anden kommune, samt om kommunen vil have mulighed for at hjemtage borgeren til egnet tilbud indenfor kommunens grænser. Helhedsvurderingen vil også kunne inkludere følgeomkostningerne ved hjemtagelse såsom øgning i sagsmængde samt udgifter til rejseaktivitet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender at man ikke hjemtager handleforpligtelsen i sager hvor borgeren har boet udenfor kommunen grænsen i mere end 2 år og som koster mindre end,5 mio.kr årligt. Det indstilles endvidere, at øvrige sager vurderes konkret i.f.t. hjemtagelse af handleforpligtelsen. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

10 8. Anvisning af bolig efter sociale kriterier Sagsid: 1/14685 Socialudvalget - Åben: Støtteerklæring - bolig efter sociale kriterier - Åben: Boligsociale kriterier - 2 og 3 - Åben: Bolig efter sociale kriterier - kriterie 1 I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen udarbejdet forslag til reviderede kriterier og procedurer for anvisning af en bolig. Kriterierne tilgodeser det politiske ønske fra Socialudvalgsmødet den 16. juni 21, om at kriterierne præciseres. Beskrivelse af sagen Administrationen forslag til præciserede kriterier fremgår af det nedenstående. I.f.t. de tidligere kriterier, der blev godkendt på Byplan- og boligudvalgsmødet den 21. december 26 indebærer præciseringen hvornår der skal foretages en indstilling støtteerklæring og hvornår borgeren selv skal dokumentere årsagen til ansøgningen. Ansøgning efter sociale kriterier foreslås opdelt efter 3 kriterier, opdelt i to hovedgrupper. Forskellen på de to hovedgrupper er, at kriterium 1 altid skal ledsages af en indstilling fra en sagsbehandler i kommunen, hvorimod kriterium 2 og 3 skal dokumenters af borgeren. Kriterium 1 omfatter: Flygtninge Voldsramte, Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse, Misbrugere, Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Ansøgninger efter kriterium 1 skal altid understøttes af en støtteerklæring udfyldt af en sagsbehandler i kommunen. Kriterium 2 og 3 omfatter: Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) Der skal her vedlægges dokumentation for evt. opsigelse af bolig, opsigelse af arbejde. I tillæg til forslaget til præciseringen af kriterierne har forvaltningen omformuleret ansøgningsskemaet og præciseret arbejdsgangen. Høring Ældrerådet og Handicaprådet.

11 Økonomi Der er ikke økonomi forbundet med omformulering og præcisering af reglerne. Tids- og handleplan Det forventes at de nye ansøgningsskemaer kan tages i brug umiddelbart efter vedtagelsen i udvalget. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de præciserede kriterier styrker den sociale boliganvisning ved, at der kun kommer ansøgninger som er berettigede og aktuelle. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender de reviderede kriterier for social boliganvisning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 9. Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Sagsid: 9/24679 Socialudvalget - Åben: Politikbeskrivelse for social boligpolitik Socialudvalget vedtog den 17. marts 21 målsætninger for Social boligpolitik. Området er også omfattet af de boligsociale og boligpolitiske kriterier, der blev vedtaget af Byplan- og Boligudvalget den 21. december 26 gældende frem til udgangen af 21. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har på baggrund af ovennævnte beslutninger udarbejdet forslag til en politikbeskrivelse af området, vedlagt som bilag. Politikbeskrivelsen indeholder udover målsætninger også en kort beskrivelse af fakta vedr. området. I tillæg hertil indeholder politikbeskrivelsen også forslag til indsatsområder for området i 211: Genvurder kriterierne vedr. det boligpolitiske område, herunder andelen af tilbudte boliger fra boligselskaberne. Sammen med boligselskaberne og psykiatrien gennemgå beboersammensætningen i et område, således at der evt. kan lægges en plan for en bedre sammensætning. Se nærmere på arbejdsgangen i forbindelse med anvisning af bolig, herunder hurtigere afklaring om evt. boliglån til indskud, bedre vurdering af borgernes økonomi (hvor stor en husleje kan de betale) Der indarbejdes kvalitetsmål vedr. svarfrist inden for 14. dage

12 Indsatsområdernes omfang afspejler kommunens stramme økonomi. Høring Handicaprådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Genoptages idet kriterierne præciseres. Supplerende sagsfremstilling Forslaget til politikbeskrivelsen er tilrettet med de præciserede kriterier, der foreslås i dagsordenspunktet Anvisning af bolig efter sociale kriterier Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 1. Forsøgsordning med kørsel til træning Sagsid: 1/19444 Byrådet - Åben: Movia notat Jf. punkt 1/6766 Vurdering af diverse kørsler Ringsted Kommune på Klima- og Miljøudvalgsmødet den Vil Sundhedsforvaltningen hermed vurdere forsøgsordning med kørsel til træning. Kørslen sker efter servicelovens (rutekørsel) og sundhedslovens (kørsel bestilt ad hoc) regler. Pt. er der en midlertidig kontrakt med Egons Turist- & Minibusser I/S. Pga. tidligere års budgetoverskridelser på kørsel blev idéen om muligheden for en forsøgsordning med kørsel til træning skabt. Bilagt notat fra Movia. Forsøget går ud på at ændre rutekørslerne til enkeltbestillinger i trafikselskabets IT-system. Beskrivelse af sagen Det fælles kommunalt ejede Trafikselskab Movia har i dag hele den regionale sygehuskørsel. Kørslen varetages via samarbejdspartnere, dvs. vognmænd der alle kan byde kørsler og priser ind til Movia, der så samordner kørslerne i forhold til kunderne. Ringsted Kommunes træningskørsel kan indgå i det årlige udbud Movia foretager. Dermed vil Movia være kontraktholder for kommunen. Den grundlæggende idé er, at Træningsfunktionen skulle indmelde hvornår, der er behov for den enkelte borgers kørsel i forbindelse med træningen. Herefter kan Movia planlægge deres samlede kørsler både i forhold til at have flere borgere i samme vogn og især i forhold til at

13 tætliggende adresser kan placeres hos samme vognmand. Det giver altså koordineringsmulighed med egne kørsler samt med Region Sjællands siddende patientbefordring, andre kommuners specialkørsler samt den individuelle handicapkørsel, som Movia administrerer for kommunerne. I notatet fra Movia indgår der 2 serviceniveauer i forhold til borgerne. A-niveau svarende til trafikselskabets normale serviceniveau til kommunale og regionale kørsler, og B-niveau som betyder mere ventetid for borgeren, men giver mere fleksibilitet til at koordinere turene, og dermed lavere pris. Movias pris vil selvfølgelig afspejle sig serviceniveauerne. Der afregnes variable timepriser alt efter hvilken vognmand der har turen, ligesom vognens pris bliver vægtet og fordelt på antal kunder i vognen. Movia bruger de billigste vognmænd først, så jo tidligere en kørsel er indmeldt, jo mere sandsynligt er det at prisen blive billig. Afregningen til Movia vil omfatte de direkte kørselsudgifter, og et administrationsgebyr der afhænger af den enkelte kommunes kørselsforbrug. Priserne i forsøgsordningen er ukendte og det har ikke været muligt for Movia at udarbejde et estimat, da metoden er ny for dem. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet. Økonomi Nuværende kørselsforbrug: I mio. kr. Budget 29 Regnskab 29 Dif. 29 Budget 21 Forventet 21 Forv. dif. 21 Serviceloven 1,2 1,8,6 1,3,7 -,6 incl. brugerbetaling Sundhedslove,3,5,2,3,4,1 n I alt 1,5 2,3,8 1,6 1,1 -,5 Tids- og handleplan Jf. kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Vurdering Det vurderes, at vi ikke pt. bør indgå i en forsøgsordning. Kørselsudgiften forventes at ligge indenfor budgettet i 21. Det har ikke været muligt for Movia at sige noget konkret om økonomien, hvorfor der ikke er sikkerhed for økonomisk gevinst. Kørsel til træning ønskes derfor indtænkt i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at kørsel til træning indgår i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

14 11. Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Sagsid: 1/17687 Socialudvalget - Åben: Administrativt høringssvar Regionsrådet vedtog d. 31. maj nye rammer for den akutte struktur i Region Sjælland, samtidig blev det besluttet at sende rammerne i høring i regionens kommuner. Den er udsendt 7. juni med høringsfrist d. 2. juli. Administrationen har udarbejdet et et svar, som er sendt til regionen med besked om, at sagen først kan blive politisk behandlet i august måned og at endeligt høringssvar først kan fremsendes her. Det administrative høringssvar er vedlagt som bilag i sagen. Beskrivelse af sagen Regionsrådet har haft et embedmandsudvalg nedsat som har udarbejdet forslaget. Forslaget har til hensigt at etablere rammerne for den akutte behandling i Region Sjælland fra den praktiserende læge til sygehuset. Der foreslås en række ændringer, noget som umiddelbart kan iværksættes og noget er tiltage på længere sigt. Rammerne for den fremtidige akutte struktur beskriver ændringer og antal af paramedicinerbemandede beredskaber, antal af døgnebemandede akutbiler, antal af regionens læge- og sygeplejerskebiler og antal af skadeklinikker. Der henvises i oplægget til, at det lægger op til et mere ensartet serviceniveau for alle regionens borgere, en opgradering af mulighederne for hjælp i udkantsområderne, en entydig og kendt adgang for borgerne til akut behandling og flere fleksible løsninger for transport. Administrationen har har gennemlæst materialet og mener, at der er såvel fordele som ulemper for Ringsted kommunes borgere. Der skal være en dialog med de praktiserende læger om i højere grad at visitere og behandle mindre skader, kommunen får mulighed for at indgå i en drøftelse om etablering af sundhedscenter i kommunen og at helikopterløsningen og telemedicinske løsninger følges. Det fremgår af oplægget, at man overvejer at nedlægge skadeklinikken i Ringsted, overvejer ad hoc konsultationer i forhold til lægevagten og ikke påtænker hverken ambulanceredskab eller akutbil i kommunen. Sidstnævnte kan betyde forringede forhold for ringstedborgere og kan betyde opgaveglidning i forhold til bl.a. hjemmeplejen. I situationer, hvor borgeren ville kontakte skadeklinik eller lægevagt, kan det på grund af længere afstand betyde, at borgeren i sted i stedet vil kontakte hjemmeplejen. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser umiddelbart, men kan få det, hvis der sker opgaveglidning. Tids- og handleplan Høringsfristen var d. 2. juli, men der er skrevet til Regionen om, at der først kan forventes endeligt svar i august måned efter politisk behandling. Vurdering Administrationen vurdering er, at forslaget kan betyde lidt ringere vilkår for ringstedborgere og at det på længere sigt kan betyde opgaveglidning til kommunen.

15 Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller; at administrationens høringssvar drøftes og at evt. bemærkninger fremsættes på mødet og at administrationen derefter fremsender det endelige høringssvar Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 12. Etablering af akutboliger Sagsid: 1/14675 Socialudvalget I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen undersøgt muligheden for at stille en række akutboliger til rådighed, samt foretaget en skønsmæssig vurdering af behovet og skønsmæssige økonomiske konsekvenser heraf. Dette tiltag kan ses som et supplement til den sociale boligpolitik i øvrigt. Beskrivelse af sagen Administrationen har undersøgt i hvilket omfang, der skønnes at være behov for etablering af akutboliger samt opsat forslag til en række forudsætninger og kriterier herfor. Akutboliger er boliger, der anvendes som midlertidig indkvartering for Ringsted kommunes borgere, som af uforudsigelige årsager har mistet sin bolig eller hvor der ligger en lovgivningsmæssig forpligtelse. Målgrupperne til en akutbolig foreslås at være de sammen - som forslås i sagen vedr. Anvisning af bolig efter sociale kriterier - som er: Flygtninge hvor vi ikke kan anvise permanent bolig ved overgivelse til kommunen Voldsramte Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse Misbrugere Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være Ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) En akutbolig er tænkt som en bolig der stilles til rådighed, hvis det ikke er muligt at stille en permanent bolig til rådighed. Akutboligen kan være til rådighed for en periode af max. 3 måneders varighed. Herefter kan der evt. stilles en relevant permanent bolig

16 til rådighed efter øvrige boligsociale kriterier, jf. særskilt sag. Forslag til Visitation og anvisning: Borgere, der henvender sig om et akutboligproblem, vurderes individuelt med henblik på opskrivning til bolig. Opskrivning og anvisning til akutbolig vil kunne ske i Borgerservice. Såfremt der viser sig at være et større behov end de akutboliger, som er stillet til rådighed, foretager Borgerservice en vurdering af hvem, som har det største behov. Forudsætninger og tildelingskriterier: Forudsætningen for at komme i betragtning til en akutbolig er At borgeren samt dennes evt. familie hidtil har været fast bosiddende i Ringsted Kommune. At borgeren er omfattet af en af ovennævnte målgrupper At borgeren samt dennes evt. familie er omfattet af integrationsloven og Ringsted kommune dermed har en lovgivningsmæssigforpligtelse til boligplacering og hvor det ikke har været muligt give tilbud om permanent boligplacering ved tilflytningen til Ringsted kommune At den boligløse er opskrevet i boligselskaber (med mindre der foreligger en lovgivningsmæssig forpligtigelse) og selv er aktiv boligsøgende. At borgere ikke selv har midler midlertidig eller varig - til at skaffe sig indkvartering Borgere som ikke er villige til at flytte i den tilbudte bolig, kan normalt ikke anses som at have et akut boligbehov og slettes derfor af akutboliglisten. Borgerne kan ikke ved opskrivning stille krav til placering af boligen eller størrelsen. Langt de fleste finder en løsning indtil der er en ledig bolig, derfor er der svært, at vurdere hvor mange akutboliger der vil være behov for. Umiddelbart forventes det, at 2 boliger vil dække behovet. Forudsætningen for at oprette akutboliger er, at Ringsted Kommune kan indgå lejeaftaler med et eller flere Almene Boligselskaber. Sagen rejses imidlertid forud for undersøgelsen af om sådanne aftaler kan indgås, for at få en principiel stillingtagen før der indledes en undersøgelse hos boligselskaberne. Det er forvaltningens vurdering at der er gode muligheder for at indgå aftaler, der ikke er mangel på almene boliger. Statistik anvisning af boliger efter boligsociale kriterier i perioden 27, 28 og 29 (kilde fra Borgerservice) Boligselskab/årsag DAB Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge Andelsboligforeningen af 1941 Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge

17 Rg. Bys Boligselskab Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge Vestsj. amts Boligselskab Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge I alt Høring Handicaprådet. Økonomi Med udgangspunkt i det skønnede behov forventes det, at der indgås lejeaftale med boligselskaber vedr. 2 lejemål et med 3 rum og et med 1 værelse. Det forventes at lejlighederne er i anvendelse ca. 8 måner pr. år, hvor beboerne betaler huslejen. Dermed forventes der en årlig udgift til tomgangsleje for Ringsted Kommune på kr. 4.,- for begge lejligheder. Der forventes også udgifter som følge af misligholdelse og almindeligt vedligehold, anslået til ca. kr. 5. pr. år for begge lejligheder. Endelig forventes der udgifter til administration af ordningen, herunder lejeaftale, opkrævning, syn ved fraflytning, rengøring m.m. - anslået til i alt kr. 6. pr år. Samlet forventes den årlige udgifter til 2 akutlejligheder at blive på kr. 15.,- Udgiften forventes finansieret af besparelser på anbringelse på f.eks Bed and & Breakfast, forsorgshjem, flygtningecenter m.m. og vil derfor kunne holdes indenfor budgettet. Tids- og handleplan Det forventes at der kan indgås aftale med boligselskaberne, så ordningen kan træde i kraft pr Vurdering Forvaltningen vurderer, at etableringen af to akutboliger vil forbedre opgaveløsningen i.f.t. udsatte grupper samt pludselig opståede sociale problemer, f.eks. skilsmisse med børn, hvor det vil være muligt, at børnene kan fortsætte skolegang uden skoleskift. Derudover vil det skabe mulighed for at unge, der skut står med et boligproblem, kan få hurtig hjælp og dermed forhåbentlig, kan fastholdes i enten uddannelse eller erhverv. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget bemyndiger forvaltning til at indgå aftale med et eller flere boligselskaber om oprettelse af 2 akutboliger i Ringsted. Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

18 13. Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Sagsid: 1/17664 Socialudvalget Orientering om at der nu er en foreløbig tidsplan for indgåelse af de administrative sundhedsaftaler og den politiske overligger hertil. Beskrivelse af sagen Sundhedsaftaler mellem Region og kommune skal være indgået senest 31. januar 211. Der har været afholdt en politisk konference 29. marts 21 om sundhedsaftaler og hvilke udfordringer der er i forbindelse med indgåelse af dem. Sundhedsaftalerne skal sikre et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, være med til at styrke og udvikle den tværsektionelle indsats og sikre gennemsigtighed i opgavefordelingen. Det er et forpligtende samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommune med fokus på dokumentation og kommunikation. Der skal samarbejdes om fælles målgrupper, børn, borgere med længerevarende sygdomme, den ældre sårbare patient, menneske med sindslidelser, borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer og en fælles indsats for lighed i sundhed. Sundhedsaftalerne skal bestå af en politisk overligger og 6 administrative aftaler. 1. generation af sundhedsaftaler danner udgangspunkt for de nye sundhedsaftaler herunder også de frivillige aftaler og et nyt område er blevet til følgende 6 aftaler: 1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb 2. Træningsområdet 3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler 4. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettet forebyggelse 5. Indsatsen for sindslidelser 6. Utilsigtede hændelser Høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Den politiske overligger til sundhedsaftalerne drøftes i KKR Sjælland d. 24. august 21, derefter vil relevante kommunale politikkere blive inddraget og endeligt udkast vil komme på mødet KKR d. 9. november. De administrative sundhedsaftaler er under udarbejdelse i de nedsatte arbejdsgrupper, de behandles af den administrative styregruppe på møde d. 2. september 21, hvorefter de sendes i høring i kommunerne til administrativ og politisk behandling i september og oktober måned. Alle 6 sundhedsaftaler vil blive behandlet i socialudvalget. Sundhedsaftalerne 1 og 4 vil blive behandlet i Børne- og undervisningsudvalget og sundhedsaftale 4 i Kultur- og trivselsudvalget. Sundhedsaftalerne skal være endeligt godkendt d. 31. januar 211.

19 Indstilling Social- og sundhedsdirektørens indstillinger; at orienteringen tages til efterretning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 14. Orientering om projekt tidlig målrettet indsats Sagsid: 1/7685 Ældreudvalget - Åben: Tidlig målrettet indsats I december 27 blev Ringsted Kommune bevilget et tilskud til projekt "Tidlig målrettet indsats". Projektet har til formål, at øge fokus på de kompetencer og funktioner som borgeren har, og inddrage borgeren i varetagelsen af opgaver i hjemmet. Borgeren har skulle deltage aktivt i varetagelsen af opgaverne i det omfang borgeren kunne. Sagen giver en midtvejsevalueringen på projektet, vedlagt sagen som bilag. Beskrivelse af sagen Hensigten med projektet er, at øge plejepersonalets fokus på at inddrager borgeren aktivt i opgavevaretagelsen ud fra princippet om "hjælp til selvhjælp", frem for at levere ydelsen uden inddragelse af borgeren. Dermed bruger og træner borgerne deres nuværende færdigheder - og i nogle tilfælde udvikler de nye færdigheder og andre måder at klare sig på. Projektet har omfattet borgere og medarbejdere i to af hjemmeplejens teams i alt 23 borgere. I midtvejsrapporten redegøres for de nuværende resultater - følgende kan fremhæves: Borgerne oplever at blive inddraget ud fra princippet om "hjælp til selvhjælp" Borgerne scorer generelt højere på fysiske tests Plejepersonalet giver udtryk for, at de har fået styrket deres faglige redskaber til at yde hjælpen mere aktiverende og mindre passiviserende Omregninger fra projektets deltagere til brugere på hele Ældreområdet viser, at der er mulighed for at nedsætte omkostningerne til pleje og praktisk hjælp. Høring Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Projekt har indebåret, ansættelse af en ergoterapeut i træningsfunktion med en årlig omkostning på ca.,5 mio. kr. Resultaterne i midtvejsevalueringen peger på et skønsmæssigt potentiale i tildelingen til praktisk hjælp på ca.,4 mio. kr. årligt, hvis alle hjemmeplejens brugere omfattes. Da der i

20 projektet kun har deltaget 4 borgere med hjælp til personlig pleje, er der ikke medregnet mulige yderligere potentiale i forhold til denne tildeling. Tids- og handleplan Projektet i sin nuværende form afsluttes i oktober 21 og indtaget af nye borgere stopper derfor allerede den 1. april 21. Ved projektafslutningen udarbejdes en samlet evaluering. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at midtvejsevalueringen tages til efterretning Beslutning i Ældrerådet den Orienteringen tages til efterretning. Projektet opleves som et positivt tiltag, ser gerne at det udbredes yderligere. Beslutning i Ældreudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning, genoptages når der foreligger slutevaluering. Orienteringen taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 15. Handicaprådets mødeplan Sagsid: 1/6314 Handicaprådet Af Vedtægter for Handicaprådet for Ringsted Kommune fremgår det: Pkt. 8 Forretningsorden Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden hvori mødevirksomhed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og lignende beskrives. Af Forretningsorden for Handicaprådet i Ringsted Kommune for perioden fremgår: 1. Handicaprådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder pr. år. Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i forretningsorden vedtog Handicaprådet på møde, den , at der i 21 skulle afholdes møde, på følgende datoer: Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 11. maj Tirsdag den 17. august Tirsdag den 12. oktober Tirsdag den 7. december Formanden for Handicaprådet har efterfølgende ønsket at mødeplan og mødestruktur tages op til revision, da den nuværende frekvens for afholdelse af møder kan være uhensigtsmæssig.

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere