Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen"

Transkript

1 Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen Nina Eg Hansen Lars Mørk Lisbet Overvad Ib Ipsen Anni Bøge Jørgensen Claus Nielsen Lisbeth Balling Mona Williams Britta Nielsen Hanne Hyldgaard Jakob Jensen Kim Bonde Klaus Hansen Fraværende Nina Eg Hansen, Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde Bemærkninger Leder af Støtte- og Aktivitetscentret Jytte Skovgaard Larsen deltager ved punkt 2

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden - august Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sager fra politiske udvalg - august Anden udvalgsdrøftelse af Budget Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Anvisning af bolig efter sociale kriterier Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Forsøgsordning med kørsel til træning Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Etablering af akutboliger Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Orientering om projekt tidlig målrettet indsats Handicaprådets mødeplan Orientering fra formanden - august Orientering fra administrationen - august Orientering om lovændringer på det sociale område Punkter til næste møde Eventuelt...23 Bilagsoversigt...24

3 1. Godkendelse af dagsorden - august Sagsid: 8/1114 Handicaprådet - Punkt 5. Udvikling på Sundhed og Handicap april 21 udgår - Punkt 6. Der udleveret ny tekst til dagsorden på mødet - Dagsordenen udvides med et punkt: Orientering om lovændringer på det sociale område, materiale udleveres på mødet. Dagsorden herefter godkendt Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 2. Støtte og Aktivitetscentrets hjemmeside Sagsid: 9/18937 Handicaprådet Leder på Ringsted Kommunes Støtte- og aktivitetscenter, Jytte Skovgaard Larsen vil orientere om centrets hjemmeside. Jytte Skovgaard orienterede om arbejdet med Støtte- og Aktivitetscentrets specielle hjemmeside, som tager udgangspunkt i brug af ikoner. Orienteringen blev fulgt med stor interesse og taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 3. Sager fra politiske udvalg - august Sagsid: 8/1117 Handicaprådet Ingen Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 4. Anden udvalgsdrøftelse af Budget 211 Sagsid: 1/9839

4 Økonomiudvalget - Åben: Høringssvar fra lokale MED-udvalg - Åben: Direktionsns sparekatalog I forbindelse med den politiske tidsplan for budgetprocessen er det besluttet, at fagudvalgene i junimødet har anden drøftelse af Budget 211 på udvalgets område med henblik på at udarbejde udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen 211. Beskrivelse af sagen Udvalgets anden drøftelse af Budget 211 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetprognose 211 behandlet i aprilmødet Direktionens sparekatalog jf. bilag Sparekatalog Øvrige budgetforslag vedr. drift Anlægsønsker Udvalgets dialogmøder Høringssvar fra lokale MED-udvalg jf. bilag Høringssvar fra MED Det er Direktionens udgangspunkt, at der samlet skal spares 5 mio. kr., og at udvalgets opgave er at indstille forslag svarende til udvalgets økonomiske andel af sparekataloget. Høring De enkelte forslag i Direktionens sparekatalog har været i høring i alle lokale MED-udvalg, og høringssvarene er vedlagt som bilag. Økonomi Ingen særskilt. Tids- og handleplan Udvalget fremlægger de indstillede budgetbidrag på Byrådets Budgetseminar A den 28. juni 21 På baggrund af de indstillede budgetbidrag og 2. Budgetprognose, der laves primo august, udarbejdes 1. behandlingsmaterialet vedr. Budget 211 til fremlæggelse på Budgetseminar B den 16. august 21. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget har anden drøftelse af Budget 211, og på den baggrund udarbejder udvalgets budgetbidrag med indstilling til Økonomiudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Forvaltningen bedes undersøge muligheden for, at undgå at øge antallet af lukkedage. De indkomne forslag indgår i de videre budgetdrøftelser. Social- og sundhedsdirektøren orienterede om aktuel status omkring arbejde med budget 211. Orienteringen blev taget til efterretning. Problematikken omkring at politikere og embedsfolk som medlemmer af Handicaprådet har en rolle som ikke er acceptabel i forbindels med afgivelse af høringssvar blev taget op. Handicaprådet besluttede derfor, at politikere og embedsfolk fremover ikke deltager i afgivelse af høringsvar. Anmodning om høringssvar rettes derfor til formanden for DH, Lisbeth Balling,

5 da både den siddende formand og næstformand begge er medlemmer af Byrådet. Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 5. Orientering om udvikling på Sundhed og Handicap juni 21 Sagsid: 1/6127 Socialudvalget - Åben: Budgetrapport Sundhedsområdet juni 21 - Åben: Budgetopfølgning på Handicapområdet juni 21 I tillæg til budgetrapporten er det hermed tænkt, at give en mere detaljeret status på henholdsvis Sundheds- og Handicapområdet. Beskrivelse af sagen Sundhedsområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Sundhedsområdet: Forbrug og forventet efter-reguleringbudget-afvigels I 1. kr. (- = merforbrug) Budget er e Demografipulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udvalgsbevillinger Institutionsbevillinger I alt Sundhedsområdet Samlet set er der et mindreforbrug på,8 mio. kr. på sundhedsområdet ved udgangen af juni. Den demografiske budgettildeling på 1,3 mio. kr er ikke fordelt på Udvalgs- og Institutionsbevillinger. Udvalgsbevillingerne udviser isoleret set et merforbrug på,9 mio. kr. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet har således i de første 6 måneder udvist et merforbrug på 2,3 mio. kr., der primært kan henføres til udgifterne til sygehusindlæggelser. I forhold til medfinansieringen af den ambulante behandling, har der været budgetoverholdelse - i 29 var der et mindreforbrug på området, der medgik til finansieringen af merforbruget på indlæggelser. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi er der fortsat mindreforbrug, men udgifterne har udvist en let stigende tendens fra marts til maj. De stigende udgifter er problematiske, ikke mindst set i lyset af, at det forventede mindreforbrug indgår som en del af direktionsbudgetforslag til 211. Institutionsbevillingerne omfatter alene træningsfunktionen, hvor der er et mindreforbrug på,4 mio. kr. Handicapområdet: Budget og forbrug ultimo juni på Handicapområdet: I mio. kr.(- = merforbrug) Budget Forbrug Afvigelse Disponeret ultimo årsjuni resultat Udvalgsbevillinger 13, 15,5-2,5

6 Myndighedsenheds dispositionsregnskab 5,3 49,7,6 Betalinger fra kommuner (incl. Ringsteds andel) -17,4-17,2 -,2 Institutionsbevillinger 23, 23,8 -,8 I alt Handicap, social og psykiatri 68,9 71,8-3, Samlet set er der et merforbrug på 3 mio. kr. på handicapområdet ved udgangen af juni. Udvalgsbevillingerne udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr., der kan henføres til et par store boligændringssager og udgifter til forsorgshjem. Myndighedsenhedens dispositionsregnskab, som omfatter bevillinger til botilbud, dagtilbud samt kontakt- og ledersagerordninger, udviser ultimo juni et mindreforbrug på,6 mio. kr. og dermed et disponeret årsresultat på 1,8 mio. kr. i mindreforbrug. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at budgettet her er opreguleret med hele tillægsbevillingen til voksenhandicapområdet på 3 mio. kr. som Byrådet besluttede den 7. juni 21. Det forventede årsresultat på Myndighedsenheds dispositionsregnskab finansierer derved en del af underskuddet på de øvrige udvalgsbevillinger. Betalinger fra kommuner omfatter takstindtægter for Regnbuen, Bo- og Servicecentret samt bofællesskaberne. Posten inkluderer dermed både indtægter fra andre kommuner samt det Ringsted Kommunes myndighedsenhed bevilliger i dispositionsregnskabet vedr. de ovennævnte institutioner. Institutionsbevillinger: Institutionerne har et samlet merforbrug på,8 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på nogle institutioner og merforbrug på andre. I den forbindelse er der helt særlig fokus på nedbringelsen af forbruget på Bo- og Servicecentret, da institutionen ultimo juni har et merforbrug på 2,1 mio. kr. I opgørelsen for april indgik et forventet mindreforbrug for 21 på 2,9 mio. kr. vedr. den kompenserende specialundervisning. Dette budgetoverskud skulle ses sammen med underskud på STU-budgettet (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, om pt. budgetmæssigt ligger i Børneog Undervisningsudvalget) og blev som en del af ovennævnte byrådsbeslutning flyttet til dækning af udgifter til Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Høring Orientering i Handicaprådet. Økonomi Se punktet beskrivelse af sagen. Tids- og handleplan Der gives hver 2. måned en status på økonomien. Vurdering Se punktet beskrivelse af sagen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

7 6. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Sagsid: 8/19355 Byrådet - Åben: Udkast til Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder i juni 21. Der er udarbejdet forslag til revidering af kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder. Denne forelægges i vedlagte bilag til Byrådets godkendelse. Beskrivelse af sagen I kvalitetsstandarden angives de kriterier, som danner grundlag for visitering af den pågældende ydelse, samt det serviceniveau, der viser omfanget og indholdet af den pågældende ydelse. Dermed gives der mulighed for at skabe sammenhæng mellem serviceniveau og økonomi. Kvalitetsstandarderne skal godkendes 1 gang årligt og blev senest revideret i mindre omfang den 1. maj 21. Kvalitetsstandarden for hjælpemidler og forbrugsgoder fremlægges separat, idet der politisk er der udtrykt ønske om, at der i forhold til bevilling af el-scootere sker en større tydeliggørelse af hvilke momenter der lægges vægt på. Forvaltningen har undersøgt sagen - ved ansøgning om el-scooter foretager visitator altid en konkret og individuel helhedsvurdering af borgerens situation. I helhedsvurderingen indgår også behov for deltagelse i sociale, hobby- og / eller fritidsrettede aktiviteter. Nærværende forslag til revidering er af mindre omfang og omfatter følgende: Visitationskontoret er ændret til Myndighedsenheden. Visitationskriterier og Serviceniveau har byttet plads for at give en mere logisk rækkefølge i kvalitetsstandarden: visitationskriterierne er indgangen for at modtage hjælpen, mens serviceniveauet er hjælpens omfang. Under Visitationskriterier er tilføjet teksten Hvem kan bevilges hjælpen? for at synliggøre, hvad hensigten med visitationskriterier er. Under Serviceniveau er tilføjet teksten Hvad omfatter hjælpen? for at definere serviceniveau. Høring Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Kvalitetsstandarden offentliggøres og implementeres umiddelbart efter godkendelse. Vurdering Revideringen er af mindre omfang, og der rejses ingen problemstillinger fra forvaltningens side i relation til revideringen. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at den vedlagte kvalitetsstandard anbefales godkendt.

8 Beslutning i Socialudvalget den Indstillingen anbefaldes. Beslutning i Ældrerådet den Anbefales. Social- og sundhedsdirektørens indstilling anbefales Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 7. Ændring af reglerne om handlekommune på det sociale område Sagsid: 1/21312 Socialudvalget Folketinget har ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service. Ændringens formål er at skabe sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Udgangspunktet er, at den kommune, der betaler, samtidig har visitationskompetencen. Lovændringen udmønter en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 21. Loven træder i kraft den 1. august 21. Lovændringen giver Kommunen mulighed for at agere i sager, hvor kommunen ikke tidligere har haft handleansvar, men kun betalingsansvar, hvilket forventes at give en bedre styring af udgifterne. Kommunen får fra 1. januar 211 overdraget handleforpligtelsen i sager, hvor borgere fra Ringsted Kommune før lovens ikrafttræden har fået ophold uden for kommunen. I perioden 1. august - 3. september 21 kan kommunen beslutte, at handleforpligtelsen ikke skal overdrages i alle eksisterende sager. Kommunen skal forinden fastlægge kriterier for, i hvilke tilfælde kommunen ikke hjemtager handleforpligtelsen. Hjemtagning af handleansvaret vil medføre et øget ressourcetræk ift. den socialfaglige opfølgning i borgersagerne. Beskrivelse af sagen De nye regler vedrører alene spørgsmålet om, hvilken kommune, der har handleforpligtelsen i forhold til borgeren. Det betyder, at der som hidtil skal foreligge samtykke fra borgeren, hvis borgeren skal flytte fra nuværende længerevarende døgntilbud til et af kommunens egne længerevarende døgntilbud. Sundhedsforvaltningen har aktuelt 95 borgere, som bor udenfor Ringsted kommune, hvor kommunen yder refusion for ydelser efter serviceloven, og hvor sagerne vil kunne hjemtages efter de nye regler. Disse borgere er fordelt på 16 forskellige kommuner, hvoraf de 7 er beliggende udenfor regionens grænser. Tilsvarende har Sundhedsforvaltningen 79 sager fra 26 forskellige kommuner, hvor Ringsted Kommune i dag er handlekommune, men hvor en anden kommune betaler for borgere. Forvaltningen har taget kontakt til 8 omkringliggende kommuner for at undersøge om man ønsker at hjemtage handleforpligtelsen på de eksisterende sager. Ingen af de adspurgte kommuner har på nuværende tidspunkt truffet politisk beslutning, men umiddelbart er den

9 administrative vurdering, at man overtager handleforpligtelsen i samtlige sager, eller at vurderingen sker efter samme kriterier som nedenfor beskrevet. Forvaltningen har udarbejdet og fremsendt en skrivelse til de relevante kommuner med henblik på at kunne foretage en konkret vurdering og beslutning om hjemtagelse af handleforpligtelsen, umiddelbart efter den politiske behandling af sagen. Høring Handicaprådet. Økonomi Det forslås, at det indgår i vurderingen af om sager skal hjemtages, at det som minimum vil være omkostningsneutralt for kommunen. Endvidere foreslås det, at kun de sager hvor det vurderes, der kan opnås en økonomisk fordel hjemtages. Tids- og handleplan Efter at udvalget har godkendt kriterierne for en hjemtagelse, vurderes det, at alle relevante sager kan være hjemtaget inden deadline den 3. september 21. Vurdering Det vurderes, at kommunen med fordel kan hjemtage handleforpligtelsen på baggrunde af en vurdering af 3 forhold: 1. Hensynet til borgeren, fx i tilfælde hvor borgeren i en længere årrække har boet i en anden kommune. 2. De budgetmæssige styringsbehov 3. Administrative hensyn Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at borgere med psykisk eller fysik handicap, som har boet udenfor Ringsted i over 2 år, og hvor omkostningen er på mindre end,5 mio. kr. årligt bevarer deres hidtidige handlekommune. Det vil umiddelbart svare til, at Ringsted ikke hjemtager handleforpligtelsen for 45 af de nuværende 95 borgere. Forvaltningen kan efterfølgende foretage en helhedsvurdering af de resterende 5 sager, med henblik på en konkret vurdering i.f.t. hjemtagelse af handleansvaret. Her vil man, ud over den socialfaglige vurdering, bl.a. ligge vægt på kommunens muligheder for tilpasning af serviceniveauet i en anden kommune, samt om kommunen vil have mulighed for at hjemtage borgeren til egnet tilbud indenfor kommunens grænser. Helhedsvurderingen vil også kunne inkludere følgeomkostningerne ved hjemtagelse såsom øgning i sagsmængde samt udgifter til rejseaktivitet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender at man ikke hjemtager handleforpligtelsen i sager hvor borgeren har boet udenfor kommunen grænsen i mere end 2 år og som koster mindre end,5 mio.kr årligt. Det indstilles endvidere, at øvrige sager vurderes konkret i.f.t. hjemtagelse af handleforpligtelsen. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

10 8. Anvisning af bolig efter sociale kriterier Sagsid: 1/14685 Socialudvalget - Åben: Støtteerklæring - bolig efter sociale kriterier - Åben: Boligsociale kriterier - 2 og 3 - Åben: Bolig efter sociale kriterier - kriterie 1 I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen udarbejdet forslag til reviderede kriterier og procedurer for anvisning af en bolig. Kriterierne tilgodeser det politiske ønske fra Socialudvalgsmødet den 16. juni 21, om at kriterierne præciseres. Beskrivelse af sagen Administrationen forslag til præciserede kriterier fremgår af det nedenstående. I.f.t. de tidligere kriterier, der blev godkendt på Byplan- og boligudvalgsmødet den 21. december 26 indebærer præciseringen hvornår der skal foretages en indstilling støtteerklæring og hvornår borgeren selv skal dokumentere årsagen til ansøgningen. Ansøgning efter sociale kriterier foreslås opdelt efter 3 kriterier, opdelt i to hovedgrupper. Forskellen på de to hovedgrupper er, at kriterium 1 altid skal ledsages af en indstilling fra en sagsbehandler i kommunen, hvorimod kriterium 2 og 3 skal dokumenters af borgeren. Kriterium 1 omfatter: Flygtninge Voldsramte, Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse, Misbrugere, Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Ansøgninger efter kriterium 1 skal altid understøttes af en støtteerklæring udfyldt af en sagsbehandler i kommunen. Kriterium 2 og 3 omfatter: Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) Der skal her vedlægges dokumentation for evt. opsigelse af bolig, opsigelse af arbejde. I tillæg til forslaget til præciseringen af kriterierne har forvaltningen omformuleret ansøgningsskemaet og præciseret arbejdsgangen. Høring Ældrerådet og Handicaprådet.

11 Økonomi Der er ikke økonomi forbundet med omformulering og præcisering af reglerne. Tids- og handleplan Det forventes at de nye ansøgningsskemaer kan tages i brug umiddelbart efter vedtagelsen i udvalget. Vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de præciserede kriterier styrker den sociale boliganvisning ved, at der kun kommer ansøgninger som er berettigede og aktuelle. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget godkender de reviderede kriterier for social boliganvisning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 9. Forslag til politikbeskrivelse for det sociale område Sagsid: 9/24679 Socialudvalget - Åben: Politikbeskrivelse for social boligpolitik Socialudvalget vedtog den 17. marts 21 målsætninger for Social boligpolitik. Området er også omfattet af de boligsociale og boligpolitiske kriterier, der blev vedtaget af Byplan- og Boligudvalget den 21. december 26 gældende frem til udgangen af 21. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har på baggrund af ovennævnte beslutninger udarbejdet forslag til en politikbeskrivelse af området, vedlagt som bilag. Politikbeskrivelsen indeholder udover målsætninger også en kort beskrivelse af fakta vedr. området. I tillæg hertil indeholder politikbeskrivelsen også forslag til indsatsområder for området i 211: Genvurder kriterierne vedr. det boligpolitiske område, herunder andelen af tilbudte boliger fra boligselskaberne. Sammen med boligselskaberne og psykiatrien gennemgå beboersammensætningen i et område, således at der evt. kan lægges en plan for en bedre sammensætning. Se nærmere på arbejdsgangen i forbindelse med anvisning af bolig, herunder hurtigere afklaring om evt. boliglån til indskud, bedre vurdering af borgernes økonomi (hvor stor en husleje kan de betale) Der indarbejdes kvalitetsmål vedr. svarfrist inden for 14. dage

12 Indsatsområdernes omfang afspejler kommunens stramme økonomi. Høring Handicaprådet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Genoptages idet kriterierne præciseres. Supplerende sagsfremstilling Forslaget til politikbeskrivelsen er tilrettet med de præciserede kriterier, der foreslås i dagsordenspunktet Anvisning af bolig efter sociale kriterier Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at politikbeskrivelsen inklusiv indsatområder for 211 godkendes. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 1. Forsøgsordning med kørsel til træning Sagsid: 1/19444 Byrådet - Åben: Movia notat Jf. punkt 1/6766 Vurdering af diverse kørsler Ringsted Kommune på Klima- og Miljøudvalgsmødet den Vil Sundhedsforvaltningen hermed vurdere forsøgsordning med kørsel til træning. Kørslen sker efter servicelovens (rutekørsel) og sundhedslovens (kørsel bestilt ad hoc) regler. Pt. er der en midlertidig kontrakt med Egons Turist- & Minibusser I/S. Pga. tidligere års budgetoverskridelser på kørsel blev idéen om muligheden for en forsøgsordning med kørsel til træning skabt. Bilagt notat fra Movia. Forsøget går ud på at ændre rutekørslerne til enkeltbestillinger i trafikselskabets IT-system. Beskrivelse af sagen Det fælles kommunalt ejede Trafikselskab Movia har i dag hele den regionale sygehuskørsel. Kørslen varetages via samarbejdspartnere, dvs. vognmænd der alle kan byde kørsler og priser ind til Movia, der så samordner kørslerne i forhold til kunderne. Ringsted Kommunes træningskørsel kan indgå i det årlige udbud Movia foretager. Dermed vil Movia være kontraktholder for kommunen. Den grundlæggende idé er, at Træningsfunktionen skulle indmelde hvornår, der er behov for den enkelte borgers kørsel i forbindelse med træningen. Herefter kan Movia planlægge deres samlede kørsler både i forhold til at have flere borgere i samme vogn og især i forhold til at

13 tætliggende adresser kan placeres hos samme vognmand. Det giver altså koordineringsmulighed med egne kørsler samt med Region Sjællands siddende patientbefordring, andre kommuners specialkørsler samt den individuelle handicapkørsel, som Movia administrerer for kommunerne. I notatet fra Movia indgår der 2 serviceniveauer i forhold til borgerne. A-niveau svarende til trafikselskabets normale serviceniveau til kommunale og regionale kørsler, og B-niveau som betyder mere ventetid for borgeren, men giver mere fleksibilitet til at koordinere turene, og dermed lavere pris. Movias pris vil selvfølgelig afspejle sig serviceniveauerne. Der afregnes variable timepriser alt efter hvilken vognmand der har turen, ligesom vognens pris bliver vægtet og fordelt på antal kunder i vognen. Movia bruger de billigste vognmænd først, så jo tidligere en kørsel er indmeldt, jo mere sandsynligt er det at prisen blive billig. Afregningen til Movia vil omfatte de direkte kørselsudgifter, og et administrationsgebyr der afhænger af den enkelte kommunes kørselsforbrug. Priserne i forsøgsordningen er ukendte og det har ikke været muligt for Movia at udarbejde et estimat, da metoden er ny for dem. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet. Økonomi Nuværende kørselsforbrug: I mio. kr. Budget 29 Regnskab 29 Dif. 29 Budget 21 Forventet 21 Forv. dif. 21 Serviceloven 1,2 1,8,6 1,3,7 -,6 incl. brugerbetaling Sundhedslove,3,5,2,3,4,1 n I alt 1,5 2,3,8 1,6 1,1 -,5 Tids- og handleplan Jf. kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Vurdering Det vurderes, at vi ikke pt. bør indgå i en forsøgsordning. Kørselsudgiften forventes at ligge indenfor budgettet i 21. Det har ikke været muligt for Movia at sige noget konkret om økonomien, hvorfor der ikke er sikkerhed for økonomisk gevinst. Kørsel til træning ønskes derfor indtænkt i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at kørsel til træning indgår i kommunens samlede udbud på kørselsområdet. Social- og sundhedsdirektørens indstilling tiltrædes Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

14 11. Høring om rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Sagsid: 1/17687 Socialudvalget - Åben: Administrativt høringssvar Regionsrådet vedtog d. 31. maj nye rammer for den akutte struktur i Region Sjælland, samtidig blev det besluttet at sende rammerne i høring i regionens kommuner. Den er udsendt 7. juni med høringsfrist d. 2. juli. Administrationen har udarbejdet et et svar, som er sendt til regionen med besked om, at sagen først kan blive politisk behandlet i august måned og at endeligt høringssvar først kan fremsendes her. Det administrative høringssvar er vedlagt som bilag i sagen. Beskrivelse af sagen Regionsrådet har haft et embedmandsudvalg nedsat som har udarbejdet forslaget. Forslaget har til hensigt at etablere rammerne for den akutte behandling i Region Sjælland fra den praktiserende læge til sygehuset. Der foreslås en række ændringer, noget som umiddelbart kan iværksættes og noget er tiltage på længere sigt. Rammerne for den fremtidige akutte struktur beskriver ændringer og antal af paramedicinerbemandede beredskaber, antal af døgnebemandede akutbiler, antal af regionens læge- og sygeplejerskebiler og antal af skadeklinikker. Der henvises i oplægget til, at det lægger op til et mere ensartet serviceniveau for alle regionens borgere, en opgradering af mulighederne for hjælp i udkantsområderne, en entydig og kendt adgang for borgerne til akut behandling og flere fleksible løsninger for transport. Administrationen har har gennemlæst materialet og mener, at der er såvel fordele som ulemper for Ringsted kommunes borgere. Der skal være en dialog med de praktiserende læger om i højere grad at visitere og behandle mindre skader, kommunen får mulighed for at indgå i en drøftelse om etablering af sundhedscenter i kommunen og at helikopterløsningen og telemedicinske løsninger følges. Det fremgår af oplægget, at man overvejer at nedlægge skadeklinikken i Ringsted, overvejer ad hoc konsultationer i forhold til lægevagten og ikke påtænker hverken ambulanceredskab eller akutbil i kommunen. Sidstnævnte kan betyde forringede forhold for ringstedborgere og kan betyde opgaveglidning i forhold til bl.a. hjemmeplejen. I situationer, hvor borgeren ville kontakte skadeklinik eller lægevagt, kan det på grund af længere afstand betyde, at borgeren i sted i stedet vil kontakte hjemmeplejen. Høring Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser umiddelbart, men kan få det, hvis der sker opgaveglidning. Tids- og handleplan Høringsfristen var d. 2. juli, men der er skrevet til Regionen om, at der først kan forventes endeligt svar i august måned efter politisk behandling. Vurdering Administrationen vurdering er, at forslaget kan betyde lidt ringere vilkår for ringstedborgere og at det på længere sigt kan betyde opgaveglidning til kommunen.

15 Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller; at administrationens høringssvar drøftes og at evt. bemærkninger fremsættes på mødet og at administrationen derefter fremsender det endelige høringssvar Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 12. Etablering af akutboliger Sagsid: 1/14675 Socialudvalget I forlængelse af interessentmøde den 3. marts 21 vedrørende social boligpolitik, har administrationen undersøgt muligheden for at stille en række akutboliger til rådighed, samt foretaget en skønsmæssig vurdering af behovet og skønsmæssige økonomiske konsekvenser heraf. Dette tiltag kan ses som et supplement til den sociale boligpolitik i øvrigt. Beskrivelse af sagen Administrationen har undersøgt i hvilket omfang, der skønnes at være behov for etablering af akutboliger samt opsat forslag til en række forudsætninger og kriterier herfor. Akutboliger er boliger, der anvendes som midlertidig indkvartering for Ringsted kommunes borgere, som af uforudsigelige årsager har mistet sin bolig eller hvor der ligger en lovgivningsmæssig forpligtelse. Målgrupperne til en akutbolig foreslås at være de sammen - som forslås i sagen vedr. Anvisning af bolig efter sociale kriterier - som er: Flygtninge hvor vi ikke kan anvise permanent bolig ved overgivelse til kommunen Voldsramte Borgere med psykisk- og eller fysisk funktionsnedsættelse Misbrugere Løsladte uden bolig. Familier, hvor børn er anbragt udenfor hjemmet, og fast bolig er en forudsætning for hjemtagelse. Hvor boligskifte er af afgørende betydning for børns sociale trivsel, og hvor andre løsninger ikke er mulige. Skilsmisse/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år i familien Pludseligt opstået økonomisk tab. (Kunne f.eks. være Ægtefælles død, længerevarende sygdom eller arbejdsløshed) En akutbolig er tænkt som en bolig der stilles til rådighed, hvis det ikke er muligt at stille en permanent bolig til rådighed. Akutboligen kan være til rådighed for en periode af max. 3 måneders varighed. Herefter kan der evt. stilles en relevant permanent bolig

16 til rådighed efter øvrige boligsociale kriterier, jf. særskilt sag. Forslag til Visitation og anvisning: Borgere, der henvender sig om et akutboligproblem, vurderes individuelt med henblik på opskrivning til bolig. Opskrivning og anvisning til akutbolig vil kunne ske i Borgerservice. Såfremt der viser sig at være et større behov end de akutboliger, som er stillet til rådighed, foretager Borgerservice en vurdering af hvem, som har det største behov. Forudsætninger og tildelingskriterier: Forudsætningen for at komme i betragtning til en akutbolig er At borgeren samt dennes evt. familie hidtil har været fast bosiddende i Ringsted Kommune. At borgeren er omfattet af en af ovennævnte målgrupper At borgeren samt dennes evt. familie er omfattet af integrationsloven og Ringsted kommune dermed har en lovgivningsmæssigforpligtelse til boligplacering og hvor det ikke har været muligt give tilbud om permanent boligplacering ved tilflytningen til Ringsted kommune At den boligløse er opskrevet i boligselskaber (med mindre der foreligger en lovgivningsmæssig forpligtigelse) og selv er aktiv boligsøgende. At borgere ikke selv har midler midlertidig eller varig - til at skaffe sig indkvartering Borgere som ikke er villige til at flytte i den tilbudte bolig, kan normalt ikke anses som at have et akut boligbehov og slettes derfor af akutboliglisten. Borgerne kan ikke ved opskrivning stille krav til placering af boligen eller størrelsen. Langt de fleste finder en løsning indtil der er en ledig bolig, derfor er der svært, at vurdere hvor mange akutboliger der vil være behov for. Umiddelbart forventes det, at 2 boliger vil dække behovet. Forudsætningen for at oprette akutboliger er, at Ringsted Kommune kan indgå lejeaftaler med et eller flere Almene Boligselskaber. Sagen rejses imidlertid forud for undersøgelsen af om sådanne aftaler kan indgås, for at få en principiel stillingtagen før der indledes en undersøgelse hos boligselskaberne. Det er forvaltningens vurdering at der er gode muligheder for at indgå aftaler, der ikke er mangel på almene boliger. Statistik anvisning af boliger efter boligsociale kriterier i perioden 27, 28 og 29 (kilde fra Borgerservice) Boligselskab/årsag DAB Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge Andelsboligforeningen af 1941 Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge

17 Rg. Bys Boligselskab Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge Vestsj. amts Boligselskab Samlivsophør Akut boligøkonomisk nød Flygtninge I alt Høring Handicaprådet. Økonomi Med udgangspunkt i det skønnede behov forventes det, at der indgås lejeaftale med boligselskaber vedr. 2 lejemål et med 3 rum og et med 1 værelse. Det forventes at lejlighederne er i anvendelse ca. 8 måner pr. år, hvor beboerne betaler huslejen. Dermed forventes der en årlig udgift til tomgangsleje for Ringsted Kommune på kr. 4.,- for begge lejligheder. Der forventes også udgifter som følge af misligholdelse og almindeligt vedligehold, anslået til ca. kr. 5. pr. år for begge lejligheder. Endelig forventes der udgifter til administration af ordningen, herunder lejeaftale, opkrævning, syn ved fraflytning, rengøring m.m. - anslået til i alt kr. 6. pr år. Samlet forventes den årlige udgifter til 2 akutlejligheder at blive på kr. 15.,- Udgiften forventes finansieret af besparelser på anbringelse på f.eks Bed and & Breakfast, forsorgshjem, flygtningecenter m.m. og vil derfor kunne holdes indenfor budgettet. Tids- og handleplan Det forventes at der kan indgås aftale med boligselskaberne, så ordningen kan træde i kraft pr Vurdering Forvaltningen vurderer, at etableringen af to akutboliger vil forbedre opgaveløsningen i.f.t. udsatte grupper samt pludselig opståede sociale problemer, f.eks. skilsmisse med børn, hvor det vil være muligt, at børnene kan fortsætte skolegang uden skoleskift. Derudover vil det skabe mulighed for at unge, der skut står med et boligproblem, kan få hurtig hjælp og dermed forhåbentlig, kan fastholdes i enten uddannelse eller erhverv. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget bemyndiger forvaltning til at indgå aftale med et eller flere boligselskaber om oprettelse af 2 akutboliger i Ringsted. Social- og sundhedsdirektørens indstilling blev taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen

18 13. Orientering om tidsplan for indgåelse af sundhedsaftaler Sagsid: 1/17664 Socialudvalget Orientering om at der nu er en foreløbig tidsplan for indgåelse af de administrative sundhedsaftaler og den politiske overligger hertil. Beskrivelse af sagen Sundhedsaftaler mellem Region og kommune skal være indgået senest 31. januar 211. Der har været afholdt en politisk konference 29. marts 21 om sundhedsaftaler og hvilke udfordringer der er i forbindelse med indgåelse af dem. Sundhedsaftalerne skal sikre et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, være med til at styrke og udvikle den tværsektionelle indsats og sikre gennemsigtighed i opgavefordelingen. Det er et forpligtende samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommune med fokus på dokumentation og kommunikation. Der skal samarbejdes om fælles målgrupper, børn, borgere med længerevarende sygdomme, den ældre sårbare patient, menneske med sindslidelser, borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer og en fælles indsats for lighed i sundhed. Sundhedsaftalerne skal bestå af en politisk overligger og 6 administrative aftaler. 1. generation af sundhedsaftaler danner udgangspunkt for de nye sundhedsaftaler herunder også de frivillige aftaler og et nyt område er blevet til følgende 6 aftaler: 1. Indlæggelses- og udskrivningsforløb 2. Træningsområdet 3. Behandlingsredskaber og hjælpemidler 4. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettet forebyggelse 5. Indsatsen for sindslidelser 6. Utilsigtede hændelser Høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Tids- og handleplan Den politiske overligger til sundhedsaftalerne drøftes i KKR Sjælland d. 24. august 21, derefter vil relevante kommunale politikkere blive inddraget og endeligt udkast vil komme på mødet KKR d. 9. november. De administrative sundhedsaftaler er under udarbejdelse i de nedsatte arbejdsgrupper, de behandles af den administrative styregruppe på møde d. 2. september 21, hvorefter de sendes i høring i kommunerne til administrativ og politisk behandling i september og oktober måned. Alle 6 sundhedsaftaler vil blive behandlet i socialudvalget. Sundhedsaftalerne 1 og 4 vil blive behandlet i Børne- og undervisningsudvalget og sundhedsaftale 4 i Kultur- og trivselsudvalget. Sundhedsaftalerne skal være endeligt godkendt d. 31. januar 211.

19 Indstilling Social- og sundhedsdirektørens indstillinger; at orienteringen tages til efterretning. Social- og sundhedsdirektørens indstilling taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 14. Orientering om projekt tidlig målrettet indsats Sagsid: 1/7685 Ældreudvalget - Åben: Tidlig målrettet indsats I december 27 blev Ringsted Kommune bevilget et tilskud til projekt "Tidlig målrettet indsats". Projektet har til formål, at øge fokus på de kompetencer og funktioner som borgeren har, og inddrage borgeren i varetagelsen af opgaver i hjemmet. Borgeren har skulle deltage aktivt i varetagelsen af opgaverne i det omfang borgeren kunne. Sagen giver en midtvejsevalueringen på projektet, vedlagt sagen som bilag. Beskrivelse af sagen Hensigten med projektet er, at øge plejepersonalets fokus på at inddrager borgeren aktivt i opgavevaretagelsen ud fra princippet om "hjælp til selvhjælp", frem for at levere ydelsen uden inddragelse af borgeren. Dermed bruger og træner borgerne deres nuværende færdigheder - og i nogle tilfælde udvikler de nye færdigheder og andre måder at klare sig på. Projektet har omfattet borgere og medarbejdere i to af hjemmeplejens teams i alt 23 borgere. I midtvejsrapporten redegøres for de nuværende resultater - følgende kan fremhæves: Borgerne oplever at blive inddraget ud fra princippet om "hjælp til selvhjælp" Borgerne scorer generelt højere på fysiske tests Plejepersonalet giver udtryk for, at de har fået styrket deres faglige redskaber til at yde hjælpen mere aktiverende og mindre passiviserende Omregninger fra projektets deltagere til brugere på hele Ældreområdet viser, at der er mulighed for at nedsætte omkostningerne til pleje og praktisk hjælp. Høring Sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd. Økonomi Projekt har indebåret, ansættelse af en ergoterapeut i træningsfunktion med en årlig omkostning på ca.,5 mio. kr. Resultaterne i midtvejsevalueringen peger på et skønsmæssigt potentiale i tildelingen til praktisk hjælp på ca.,4 mio. kr. årligt, hvis alle hjemmeplejens brugere omfattes. Da der i

20 projektet kun har deltaget 4 borgere med hjælp til personlig pleje, er der ikke medregnet mulige yderligere potentiale i forhold til denne tildeling. Tids- og handleplan Projektet i sin nuværende form afsluttes i oktober 21 og indtaget af nye borgere stopper derfor allerede den 1. april 21. Ved projektafslutningen udarbejdes en samlet evaluering. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at midtvejsevalueringen tages til efterretning Beslutning i Ældrerådet den Orienteringen tages til efterretning. Projektet opleves som et positivt tiltag, ser gerne at det udbredes yderligere. Beslutning i Ældreudvalget den Orienteringen blev taget til efterretning, genoptages når der foreligger slutevaluering. Orienteringen taget til efterretning Ej til stede: Lars Mørk, Hanne Hyldgaard, Kim Bonde, Nina Eg Hansen, Anni Bøge Jørgensen 15. Handicaprådets mødeplan Sagsid: 1/6314 Handicaprådet Af Vedtægter for Handicaprådet for Ringsted Kommune fremgår det: Pkt. 8 Forretningsorden Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden hvori mødevirksomhed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og lignende beskrives. Af Forretningsorden for Handicaprådet i Ringsted Kommune for perioden fremgår: 1. Handicaprådet afholder møder efter behov, dog mindst 4 møder pr. år. Beskrivelse af sagen Med udgangspunkt i forretningsorden vedtog Handicaprådet på møde, den , at der i 21 skulle afholdes møde, på følgende datoer: Tirsdag den 9. marts Tirsdag den 11. maj Tirsdag den 17. august Tirsdag den 12. oktober Tirsdag den 7. december Formanden for Handicaprådet har efterfølgende ønsket at mødeplan og mødestruktur tages op til revision, da den nuværende frekvens for afholdelse af møder kan være uhensigtsmæssig.

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15 Referat Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 11-05-2010 Mødetidspunkt: 17:30-20:15 Mødested: Harhoff Medlemmer Jan Jakobsen Torben Lyster Lars Mørk Lisbet Overvad Ib Ipsen Anni Bøge Jørgensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen Referat Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: onsdag den 03-12-2008 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Kantinen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Lisbet Overvad Lars

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/03 Mødedato: torsdag den 24-03-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 359 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg

Fraværende Carsten Torrild, Torben Lyster, Bendt Bodekær Jacobsen, Jytte Kronborg Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådet Mødedato: onsdag den 15-11-2006 Mødetidspunkt: - 19:35 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Claus Oppermann

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 07-10-2003 Mødedato: 07-10-2003 Mødetidspunkt: 15.00-16.40 Mødested: Mødelokale B101, Børne- og kulturforvatningen Fraværende: Laurids Korsgaard, Chris

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2010/09 Mødedato: torsdag den 28-10-2010 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18)

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00. Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Referat Møde nr.: 2010/1 Mødedato: torsdag den 28-01-2010 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 (tidligere Zahlesvej 18) Medlemmer Ejgil Risager Inger Glerup Kirsten Bandholtz

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Ældrerådet Møde nr.: 2011/10 Mødedato: torsdag den 24-11-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold.

b) Desuden udtrykkes der bekymring for, om borgere, som ikke er i stand til at forbedre deres funktionsniveau vil blive betragtet som B-hold. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 5. Oversigt over høringssvar samt Socialforvaltningens kommentarer 04-03-2013 Sagsnr. 2013-45453 Dokumentnr.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere