RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer"

Transkript

1 RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

2 Ramme og retning Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer Hvidovre Kommune, 2016 Fotos, design og layout: Staben i Børn & Velfærd

3

4 forord Det er en kommunal opgave at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. I arbejdet med borgere med handicaps eller sociale udfordringer er det betydningsfuldt, at borgerens eget perspektiv inddrages i løsningsmulighederne i eget liv. Det sikrer holdbare forandringer og en øget livskvalitet for den enkelte. Med strategien Ramme og Retning ønsker Hvidovre Kommune at sætte fokus på, hvordan kommunen arbejder for at skabe gode rammer for alle borgere i kommunen, således at den enkeltes mulighed for at klare sig selv fremmes. Skal strategien lykkes, kræver det, at medarbejdere i kommunen arbejder tæt sammen med borgerne, således at borgerne får mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Et tæt samarbejde med frivillige interesseorganisationer, politiet, de psykiatriske og somatiske sygehuse samt lokale erhvervsdrivende er ligeledes en forudsætning for, at borgeren oplever helhed og sammenhæng i de indsatser, der iværksættes. Strategien Ramme og Retning skal være med til at skabe sammenhæng mellem det daglige arbejde med borgere med sociale udfordringer samt borgere med handicap og de politiske mål og strategier, der er vedtaget i Hvidovre Kommune, således at de konkrete indsat ser som iværksættes, er i tråd med de overordnede politiske priori teringer. Borgerne skal mærke, at Hvidovre Kommune er til for at hjælpe. Strategien er udarbejdet med inspiration fra Hvidovres kommunalpolitikere, medarbejdere og medlemmer af Handicaprådet. 4

5

6 indledning Kommunen har gennem en årrække været i tæt kontakt med borgere, der har mange og komplekse problemstillinger. Denne borgergruppe har behov for omfattende hjælp og støtte, for at kunne leve et godt liv. Borgere med sociale udfordringer og borgere med handicap er borgergrupper, som mange har en mening om og en holdning til. Borgerne med sociale udfordringer og/eller handicap har med rette en holdning til egne behov, for at kunne leve et godt liv, men også pårørende, politikere, interesseorganisationer samt fagpersoner omkring borgeren, har forskellige holdninger til hvad et godt liv indeholder. De mange gode intentioner på borgerens vegne kan være medvirkende til, at der opstår forvirring og usikkerhed om, hvad der er bedst for borgeren. Hvidovre Kommune vil arbejde hen i mod en tilgang til borgere, hvor borgeren har pligt til at tage ansvar for sig selv, men også, uanset deres funktionsevne, har ret til en individuel vurdering af egne behov og forudsætninger. Fremadrettet vil den støtte og omsorg, der ydes borgere tage udgangspunkt i deres ressourcer frem for at fokusere på deres begrænsninger. I arbejdet med borgeren vil der i højere grad tages udgangspunkt i en rehabiliterende tankegang, med fokus på, at borgeren kan genvinde, udvikle eller vedligeholde sin funktionsevne i et omfang, der 6 svarer til borgerens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfuldt liv, frem for at kompensere for funktionsnedsættelsen. Hvorfor en faglig strategi? For at målrette kommunens arbejde og dermed sikre en ensartet og sammenhængende indsats til borgere med handicap eller borgere med sociale udfordringer, er strategien Ramme og Retning udarbejdet. Strategien henvender sig til kommunens medarbejdere i forhold til at etablere borgernære løsninger og handlinger. Strategien skal således sikre ramme og retning i indsatsen. Ambitionen med strategien er at styrke og udvikle det gode arbejde, der allerede udføres af kommunens medarbejdere i forbindelse med denne gruppe af borgere. Der tages udgangspunkt i de indsatser, som allerede virker. Samtidig inddrages den aktuelt bedste viden og forskning, som findes på området. Nye indsatser vil ligeledes skulle udvikles i takt med, at der opstår nye behov og ændrede målgrupper med behov for hjælp og støtte. Borgere med handicap eller sociale udfordringer Borgere med handicap er en bred betegnelse for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere med sociale udfordringer er ikke

7 indledning en veldefineret gruppe. Sociale udfordringer er en betegnelse, som beskriver en kompleksitet af problemstillinger i nogle borgeres livssituation. Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan ligeledes være socialt udsatte, men behøver ikke at være det. De 3 fokusområder: 1 Borgeren i centrum Borgere med sociale udfordringer har ofte haft en barndom og ungdom, der har været præget af kriminalitet, svære omsorgssvigt og krænkelser. Den enkelte har typisk eget misbrug, kriminalitet og manglende tilknytning til uddannelse og arbejde. Borgere med sociale udfordringer har ofte oplevet sig svigtet af familien og det offentlige, men er samtidig afvisende overfor, eller ude af stand til, at modtage hjælp. De kan hverken klare sig selv, bo for sig selv eller bo sammen med andre. Social udsathed handler derfor om en række dårlige levevilkår, hvor enkelte faktorer kan være med til at starte en social deroute. Fokusområder i strategien Hvidovre Kommunes Social- og Sundhedsudvalg har besluttet, at Ramme og Retning skal centreres om 3 fokusområder, der har grundlæggende betydning for arbejdet med borgere med handicap, socialt udsatte eller borgere i risikogruppen for at blive udsatte. Alle borgere har ret og pligt til at tage ansvar for sit eget liv og træffe egne valg. Hvidovre Kommunes opgave er at have fokus på borgerens omsorg og retssikkerhed. 2 Sundhed, forebyggelse og ansvar Alle borgere har en drøm om et godt liv. Usunde vaner og dårligt helbred kan føre til sociale problemer. Hvidovre Kommune skal hjælpe til med at minimere disse risikofaktorer. 3 Borgeren i lokalmiljøet Alle Hvidovres borgere har ret til at være en del af lokalmiljøet. Hvidovre Kommune vil arbejde for at etablere forskellige boformer i lokalmiljøet. 7

8 1 fokusområde borgeren i centrum

9 Alle borgere har ret og pligt til at tage ansvar for sit eget liv og træffe egne valg Løsninger skabes i dialog Mødet mellem mennesker skal ske med afsæt i tillid, respekt og anerkendelse. Det er Hvidovre kommunes ambition, at borgerne skal opleve et godt samarbejde med kommunen. Der skal lyttes til borgerens meninger og holdninger, ligesom borgeren skal have en oplevelse af at blive taget alvorligt. Når en borger har behov for støtte, skal borgeren mødes som en ligeværdig og kompetent person af kommunens medarbejdere. Borgerne skal være med til at definere udfordringer og løsninger for sit eget liv. Når borgerens eget perspektiv inddrages i løsningsmulighederne, skabes der på længere sigt mere holdbare forandringer og en øget livskvalitet. I få tilfælde, vil det være nødvendigt at træffe afgørelser, som borgeren ikke er enig i. Dette er uundgåeligt, når man, som kommune, har et myndighedsansvar og skal sikre både den enkeltes retssikkerhed og lokalsamfundets interesser. Træffes der afgørelser, som borgeren ikke er enig i, vil det altid være en undtagelse fra almindelig kommunal praksis. Løsninger til den enkelte At sætte borgeren i centrum betyder at hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov. 9 Når det vurderes, at en borger har brug for støtte, skal støtten gives ud fra den enkeltes udviklingspotentiale. Målet er, at borgeren på sigt bliver i stand til at leve et mere selvstændigt liv. Indsatserne skal være fleksible og kunne kombineres, således at alle får et tilbud, der matcher deres behov. Når en borger f.eks. i en periode har behov for et døgntilbud, vil udgangspunktet være, at borgeren igen skal flytte til en mere selvstændig boform eller i egen bolig når det umiddelbare behov for døgntilbuddet er afhjulpet. Det betyder, at den støtte og behandling den enkelte tilbydes skal have fokus på størst mulig selvhjulpenhed. Kommunen tilrettelægger sagsbehandlingen i tæt samarbejde med borgeren, således at borgerens ressourcer og udviklingsperspektiv systematisk sættes i centrum for enhver indsats. Der vil dog altid være borgere, som har et så begrænset udviklingspotentiale, at det er kommunens fornemste opgave, at sikre borgeren den bedst mulige hjælp i beskyttede rammer. Alle kan være noget for andre Mennesker, der selv har oplevet sociale udfordringer, eller som lever godt med et handicap, kan være en værdifuld ressource for andre, der står i en lignende situation. De kan bl.a. bidrage til at skabe håb og viden om, hvordan man klarer sig

10 borgeren i centrum bedst muligt i hverdagen. At være noget for andre kan være med til at opbygge den enkeltes selvtillid og selvværd eller skabe nye relationer, som borgeren ikke tidligere har haft. Hvidovre Kommune vil skabe rammer, således at borgere med handicap har mulighed for at arbejde frivilligt eller ansættes som medarbejdere med brugerbaggrund. Derfor vil vi: Sætte borgerens ressourcer og udviklingsperspektiv i centrum Tilbyde indsatser, der er skræddersyet til den enkeltes behov og har et rehabiliterende sigte Understøtte borgerens muligheder for at involvere sig i frivilligt arbejde eller ansættes som medarbejdere med brugerbaggrund 10

11 DET GODE EKSEMPEL: VOKSENUDREDNINGSMETODEN (VUM) Rådgiverne i Voksenrådgivningen arbejder allerede med voksenudredningsmetoden (VUM). Formålet med VUM er bl.a. at sikre en involverende og ressourcefokuseret sagsbehandling. Metoden understøtter hele sagsbehandlingen og sikrer, at rådgiverne har en ensartet tilgang til udredning af behov og sagsbehandling på voksenområdet. VUM sætter borgeren og borgerens ressourcer i et udviklingsperspektiv med indsatsen i centrum. VUM understøtter, at der udarbejdes borgerrettede handleplaner. 11

12 2 fokusområde sundhed, forebyggelse og ansvar

13 Alle borgere har en drøm om et godt liv Mere lighed i sundhed Borgere med sociale udfordringer eller handicap er ofte mere syge og dør tidligere end andre borgergrupper. Samtidig har disse borgergrupper svært ved at benytte de eksisterende tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Dårlig sundhed kan derfor betyde en forværring af den enkeltes situation. Den sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats er et vigtigt fokusområde i forhold til borgerens psykiske velbefindende, funktionsevne og trivsel. For at sikre mere lighed i sundhed er det vigtigt, at livsstilsbetingede sygdomme hos udsatte borgere forebygges. Der skal sættes ind med tidlig opsporing og behandling af fysiske og psykiske sygdomme bl.a. gennem flere udgående indsatser på herberger og socialpsykiatriske botilbud. Længerevarende ensomhed kan have vidtrækkende psykiske konsekvenser. Der ses en markant sammenhæng mellem ensomhed, depression, misbrug og selvmord. Det er derfor essentielt, at ensomme borgere får afhjulpet ensomheden gennem gode sociale relationer, tilknytning og meningsfulde aktiviteter. Kommunen skal understøtte borgernes egne ressourcer De fleste mennesker drømmer om at leve et liv på egne præmisser, uafhængig af hjælp fra andre. For grupperne af socialt udsatte borgere og borgere med handicap kan det være at bo i egen bolig eller at 13 kunne klare praktiske gøremål. Al nyere forskning peger ligeledes på, at uddannelse eller beskæftigelse har stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Det er betydningsfuldt, at borgeren får mulighed for at forsørge sig selv og blive inkluderet i samfundet. En vigtig inkluderende faktor er ligeledes at kunne deltage i det lokale fritids og foreningsliv. Alle mennesker besidder ressourcer og kompetencer. Ved at få mulighed for at videreudvikle egne kompetencer og ressourcer, styrkes selvværdet og troen på sig selv i forhold til det borgeren i øjeblikket ikke mestrer. Det kan være den unge, der skal lære at købe ind, lave mad, gøre rent og betale sine regninger, eller det kan være borgeren med en sindslidelse, der med bostøtte, kan vedblive med at bo i egen lejlighed frem for at komme på et botilbud. Hvidovre Kommune vil støtte borgere i, i højere grad, at kunne leve sit liv med mindst mulig støtte. Tilgængelig støtte, når behovet opstår Mange borgere har sociale udfordringer eller lever med et handicap. For nogle har det altid været en del af deres liv, for andre er det opstået som følge af en livskrise, ulykke, sygdom eller lignende. Sociale problemer kan ende i en social deroute og et handicap kan forværres.

14 sundhed, forebyggelse og ansvar Det har store konsekvenser at komme i en position, hvor man f.eks. ikke kan passe sin skole eller arbejde, begår kriminalitet, mister sin bolig eller har et alvorligt misbrug. Borgere med sociale udfordringer skal have hurtig hjælp til, at komme tilbage på sporet. Borgere med handicap skal støttes til at fastholde deres funktionsniveau og dermed undgå, at handicappet bliver forværret og langsomt gør dem mindre selvstændige. Hvidovre Kommune skal sikre en tidlig forebyggende indsats i hele borgerens livsforløb. Derfor vil vi: Sikre, at flere borgere med sociale udfordringer eller handicap får en uddannelse eller et arbejde og involverer sig i fritids- og foreningslivet Møde borgerne gennem opsporende og opsøgende arbejde Arbejde for at mindske ensomheden ved at udvikle særlige klub- og gruppetilbud 14

15 DET GODE EKSEMPEL: KYS LIVET Kys Livets målgruppe er sårbare og udsatte borgere. Kys Livet arbejder med brobygning til sundhedsvæsnet. Det kan være svært for mange sårbare og udsatte borgere at komme af sted til og overholde aftaler hos læge, hospital eller behandlingssteder. Kys Livet støtter borgeren, således at borgeren f.eks får behandlet et sår på benet hos lægen, kommer i gang med alkoholbehandling eller får kvittet cigaretterne, så der bliver økonomi til vinterstøvler og andre vigtige ting.

16 3 fokusområde borgeren i lokalmiljøet

17 Alle Hvidovres borgere har ret til at være en del af lokalmiljøet Familien, de pårørende og netværket Forældre, familie og venner er vigtige mennesker i livet. De er en del af den enkeltes historie, tilhørsforhold og identitet. Nogle borgere med sociale udfordringer eller handicap har stærke bånd til deres familier og netværk, mens andre kun har få eller ingen omkring sig. Det kan give en følelse af ensomhed, en følelse af ikke at høre til eller ingen at støtte sig til. enkeltes liv. Undersøgelser viser, at udsatte borgere generelt har sværere ved at benytte de almindelige botilbud. Målgruppens komplekse sammensætning betyder samtidig, at boligbehovet er meget forskelligt. For at sikre, at borgere med sociale udfordringer og borgere med handicap inkluderes i lokalsamfundet, skal kommunen kunne tilbyde en bred vifte af boligtilbud, der opfylder de behov, den enkelte borger har. Uanset om borgerens familiebaggrund er svag eller stærk, er familie og pårørende vigtige aktører at få inddraget til at støtte positive forandringer. Borgere, som har et svagt netværk, eller som har behov for at få et nyt netværk, måske fordi det gamle er med til at fastholde de dårlige mønstre, skal støttes i at genetablere eller bygge nye relationer op. Lokalsamfundet, dets beboere og dets aktiviteter er ligeledes vigtige aktører. Det er betydningsfuldt, at borgerne støttes i at integrere sig i lokalområdet. Fritids- og foreningslivet kan i den forbindelse tilbyde rammer om særlige aktiviteter, der kan medvirke til at udvikle nye netværk. Bosætning Borgere med sociale udfordringer og borgere med handicap har, på lige fod med andre, behov for at skabe en tryg og stabil tilværelse med mulighed for at tage vare på sig selv. Boligsituationen er afgørende for sociale og sundhedsmæssige vilkår i den Det kan være botilbud som udslusningsboliger for personer, der kommer fra herberg, opgangsfællesskaber for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, små boliger til borgere med meget lille indkomst, ungdomsboliger for udsatte unge og boliger til unge med psykiatriske diagnoser. Boligerne skal etableres således, at borgerne muligheder for at indgå lokalmiljøet styrkes. Derfor vil vi: Systematisk inddragelse af familie, pårørende og netværksressourcer Systematisk støtte til, at borgeren skrives op til egen bolig Udvikle en bred vifte af boligtilbud, der sikrer mulighed for en livsførelse så tæt på egne idealer som muligt Udvikle fleksible indsatser, der i højere grad støtter borgeren i egen bolig 17

18 DET GODE EKSEMPEL: HOUSING FIRST I Voksenrådgivningen arbejdes der allerede med Housing First- konceptet i forhold til borgere, der er på herberg. I Housing First stilles der ikke krav om, at borgeren skal være boligparat for at flytte i egen bolig. Tværtimod anses den manglende bolig for at være en væsentlig del af borgerens ustabile livssituation. Tanken er, at en stabil boligsituation er en forudsætning for en forbedring af borgerens livssituation og livskvalitet. I stedet for, at borgeren først flytter i bolig, når borgeren vurderes at være boligparat, flytter borgeren i egen bolig med det samme med intensiv støtte. Gennem den sociale støtte arbejdes der med at styrke borgerens livssituation i en række dimensioner som bolig, økonomi, socialt netværk, daglige aktiviteter, fysisk og psykisk helbred, misbrug, uddannelse og arbejde. 18

19

20 RAMME OG RETNING Strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde

Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde Socialudvalgets grundlag for det socialpolitiske arbejde 2014-2017 Den socialpolitiske indsats i København retter sig mod de borgere, der måtte have brug for en særlig indsats. Det er de socialt udsatte

Læs mere

EN NY SOCIALSTRATEGI

EN NY SOCIALSTRATEGI EN NY SOCIALSTRATEGI Socialstrategien er de politiske visioner for det sociale arbejde i København for børn, unge og voksne med sociale og psykiske udfordringer eller et handicap. Socialstrategien skitserer

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019

BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK. Januar 2019 BALLERUP KOMMUNES PSYKIATRIPOLITIK Januar 2019 1 INDLEDNING I 2018 besluttede kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, at etablere et psykiatriråd. Psykiatrirådet fungerer som dialogforum mellem politikere,

Læs mere

en by med plads til alle

en by med plads til alle by med plads til alle SocialStrategi 2018 by med plads til alle indhold 4 Et værdigt liv en helstøbt og langsigtet løsning Et selvstændigt liv 6 en sund og fagligt stærk organisation 10 introduktion København

Læs mere

EN BY MED PLADS TIL ALLE

EN BY MED PLADS TIL ALLE BY MED PLADS TIL ALLE SOCIALSTRATEGI 2018 BY MED PLADS TILINDHOLD ALLE 4 8 VÆRDIGT HELSTØBT OG LANGSIGT LØSNING SELVSTÆNDIGT SUND OG FAGLIGT STÆRK ORGANISATION 6 10 INTRODUKTION København skal være en

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO MIDLERTIDIGT BOTILBUD

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO MIDLERTIDIGT BOTILBUD SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5020 Afdelingsleder: Rikke J Pedersen E-mail: Rikke.J.Pedersen@99454545.dk

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR alle KØBENHAVNERE 1 2 Indhold SOCIALSTRATEGIEN GIVER ET FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT Principper og pejlemærker for social mobilitet HØJ KVALITET I INDSATSEN OG GOD DIALOG MED

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg vil vi skabe et arbejdsmarked i Odense præget af socialt ansvar og med

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018

Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget. Version 27. august 2018 Udkast til ny Handicappolitik for Ældre- og Handicapudvalget Version 27. august 2018 1 Forord Det er Rådmandens forord, hvorfor dette kun er et udkast. I Ældre og Handicapforvaltningen befinder vi os ligesom

Læs mere

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED STRATEGI FOR DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Forord af rådmanden skrives efter drøftelse af udkast til strategien i Beskæftigelses og Socialudvalget.

Læs mere

Plan for det psykosociale område

Plan for det psykosociale område Plan 2020 - for det psykosociale område J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Borgmesteren skriver et forord, når den korte version af Plan 2020 er vedtaget. J. nr. 00.01.00P22 2 Begreber vi anvender Gladsaxe Kommune

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

ÆLDRE- & HANDICAPSFORVALTNINGENS HØRINGSUDKAST HANDICAPPOLITIK

ÆLDRE- & HANDICAPSFORVALTNINGENS HØRINGSUDKAST HANDICAPPOLITIK ÆLDRE- & HANDICAPSFORVALTNINGENS HØRINGSUDKAST HANDICAPPOLITIK INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 9 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 19 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 22 SIDE 24 Indledning Målgruppen

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune

Strategi for Handicap & Psykiatri. Lemvig Kommune Strategi for Handicap & Psykiatri Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST

STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST STRATEGI FOR DEN INKLUDERENDE BY OG HOUSING FIRST PLADS TIL ALLE BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 FORORD Som Beskæftigelses og Socialudvalg arbejder vi for, at alle udsatte i Odense skal have et godt

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Udsattepolitik Nyborg Kommune

Udsattepolitik Nyborg Kommune - Danmarks Udsattepolitik 2019-2023 Nyborg Kommune Forord I Nyborg Kommune skal der være plads til alle. Derfor har vi en udsattepolitik og et udsatteråd for at sikre socialt udsatte et talerør og samtidig

Læs mere

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse

Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Handleplan for et værdigt liv med funktionsnedsættelse Bilag til Fokusområde 3 i Velfærdspolitikken Forfatter: Birgitte Lindegaard Nielsen Revideret den 11. September 2017 Dokument nr. 480-2016-303699

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2019-2021 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE

SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE SOCIALSTRATEGI ET GODT LIV FOR ALLE KØBENHAVNERE 1 2 Indhold SOCIALSTRATEGIEN GIVER ET FÆLLES FAGLIGT FUNDAMENT... 4 Principper og pejlemærker for social mobilitet...6 1. HØJ KVALITET I INDSATSEN OG GOD

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Politiske pejlemærker 2019 Med visionen som drivkraft Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser har den politiske vision, at Slagelse Kommunes indsatser på

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

2018 UDDANNELSES POLITIK

2018 UDDANNELSES POLITIK 2018 UDDANNELSES POLITIK Vores børn, deres skolegang og fremtid ligger til enhver tid os alle på sinde. Det er af største betydning, at vi lykkes med at ruste vores børn til fremtiden og til at begå sig

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD POLITIK POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune

Værdig Seniorpolitik. Høje-Taastrup Kommune Værdig Seniorpolitik Høje-Taastrup Kommune 1 2 Indhold Indledning......................................4 Rammer for den værdige seniorpolitik: Målgruppe, vision og principper.. 6 Målgruppe 6 Vision 7 Principper

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik Forord. (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat?

Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik Forord. (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat? Bilag 1: Udkast til ny Udsattepolitik 2019-2022 Forord (Bemærk at forord formuleres i forlængelse af høringsprocessen) Hvem er udsat? At være socialt udsat er ikke et veldefineret og velafgrænset begreb.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Kvalitetsstandard Forbyggende hjemmebesøg Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvor kan man henvende sig om forebyggende hjemmebesøg?... 3 3.1 Klageadgang... 3 4.0 Målgruppe -

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Handicappolitik. Lige muligheder for alle

Handicappolitik. Lige muligheder for alle Handicappolitik Lige muligheder for alle Forord Dette er den 3. udgave af Frederikshavn Kommunes Handicappolitik siden kommunesammenlægningen i 2007. Handicappolitikken er blevet til i en fælles indsats,

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Dagtilbuddet på Sødisbakke har i denne form eksisteret i årtier og er i høj grad bygget op omkring

Dagtilbuddet på Sødisbakke har i denne form eksisteret i årtier og er i høj grad bygget op omkring Notat Fremtidens dagtilbud på Sødisbakke Mission Der har gennem de seneste år været stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed omkring beskæftigelsesindsatsen i Danmark herunder også den indsats, der ydes

Læs mere

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud.

Midlertidig botilbud Servicelovens 107. Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud. Midlertidig botilbud Servicelovens 107 Sådan arbejder vi sammen med dig for at vurdere dit behov for et midlertidigt botilbud Lejre Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Del 1 -

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5020 Afdelingsleder: Rikke J Pedersen E-mail: Rikke.J.Pedersen@99454545.dk

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE Januar 2018 Side 1 af 6 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst

Læs mere

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS

DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE SAMMEN OM DEMENS DEMENSSTRATEGI I HOLBÆK KOMMUNE 2019-2023 SAMMEN OM DEMENS 2 Forord Den strategi, som du sidder med i hænderne her, er resultatet af et grundigt arbejde. Strategien tager sit udgangspunkt i Holbæk Kommunes

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Den 29. august 2018

BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV Den 29. august 2018 BORGERMØDE POLITIK FOR BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV 2018 Den 29. august 2018 PROGRAM Præsentation af politikken v/ Socialchef Carsten Wulff Hansen Præsentation af høringsmuligheder Spørgsmål og diskussion

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Bilag1: Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Frederikssund Kommune

Bilag1: Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Frederikssund Kommune NOTAT 9. oktober 2018 Sundhedssekretariatet Bilag1: Koncept for forebyggende hjemmebesøg i Frederikssund Kommune Indhold Indledning...2 Nyt koncept for forebyggende hjemmebesøg...2 Individuelle hjemmebesøg...3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere