Fagbeskrivelse. Til eksamen forventes den studerende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse. Til eksamen forventes den studerende:"

Transkript

1 Materialelære 1 Accessory Design, 1. år Teknikker og redskaber Materials Science 1 Josephine Winther BA1MA--KME et med dette forløb er at introducere de studerende til diverse materialer og forarbejdningen af disse. De studerende vil få indblik i værktøj og maskiner på smykkeværkstedet og lære hvordan disse håndteres efter sikkerhedsforskrifterne. Viden at have viden om udvalgte materialer til accessories at have viden om metallers molekylære opbygning og egenskaber at have forståelse for accessory værkstedets sikkerhedsregler og førstehjælpsudstyr Færdigheder at kunne omsætte en ide til et 3D objekt at kunne bearbejde forskellige materialer til udførelsen af 3D objekter at kunne anvende værktøj og arbejdsmetoder i forhold til udvalgte materialer Kompetencer at forstå materiales muligheder og kunne udføre 3D objekter i forskellige materialer. Intern censur 7-trins-skalaen. Den samlede længde for eksamen på 1. semester er af 0 minutters varighed, hvoraf 20 minutter er afsat til den studerende fremlæggelse. Holdundervisning, gruppearbejde og individuelle øvelser.

2 Objekt og krop Accessory Design, 1. år Teknikker og redskaber Object and Body Josephine Winther BA1OK--KME et med dette kursus er at give de studerende indblik i objekter og kroppens selvstændige former og hvad der sker med disse former når krop og objekt mødes. Tegning løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere idé og designproces. Viden at have kendskab til teorien bag aflæsning af objekter Færdigheder at kunne aflæse objekter at kunne præsentere en idé at kunne anbringe objekter på kroppen at kunne anvende forskellige redskaber til udvikling af idéer Kompetencer at kunne omsætte ideer til 3D objekter at kunne analysere og udvælge ideer for Tegning at have en begyndende rutine i at skitsere og tegne Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 1. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning med individuelle øvelser.

3 Komposition Tværgående, 1. år Teknikker og redskaber Composition Maria Kirk Mikkelsen BF1KO--BME et med dette fagelement er, at den studerende får indsigt i formers indbyrdes forhold på en todimensionel flade samt i kompositionens grundlæggende betydning for et design. Viden at have tilegnet sig viden om komposition herunder grundlæggende principper som tyngde, balance, kontrast, rytme og volume Færdigheder at have tilegnet sig færdigheder i indbyrdes placering og skalering af geometriske og organiske former Kompetencer at have kompetence til at anvende komposition som et redskab i designfaglig kontekst at kunne anvende kompositionsregler i et fagrettet genstandsfelt Intern censur Bestået/ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 1. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning Fælles gennemgange

4 Lys & Farve Tværfaglig, 1. år Teknikker og redskaber Light & Colour Maria Kirk Mikkelsen BF1LF--BME et med dette fagelement er, at den studerende får indsigt i farve, herunder lysets indflydelse på farven, sammensætninger af farver samt i farvens grundlæggende betydning for et design. Viden at have viden om perception at have viden om subtraktive og additive farvesystemer at have viden om lysets påvirkning af farvede flader Færdigheder at have færdigheder i at iagttage, registrere og analysere farve Kompetencer at have kompetencer til at sammensætte farver kompositorisk at kunne anvende farver i et fagrettet genstandsfelt Intern censur Bestået/ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 1. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning Øvelser med vejledning Forelæsninger

5 Designhistorie Tværfaglig, 1. år Designmetode og -teori justeret ifølge ny bekendtgørelse juni 2014 Design History Sisse Tanderup BF1DH--KSE Med udgangspunkt i forelæsninger om designfagets historiske udvikling får den studerende et mere reflekteret forhold til nutidens design og til egen designpraksis. Igennem en visuel og formanalyse af et eksisterende designprodukt får den studerende en konkret introduktion til forskellige designparametre, som den studerende kommer i berøring med i design faget. Den studerende får lejlighed til at beskrive og reflektere over et designhistorisk fænomen inden for et selvvalgt område igennem en skriftlig designhistorisk opgave. Viden At have viden om den internationale historiske udvikling af væsentlige stilretninger og designpraksisser At have viden om at researche i historisk materiale At have forståelse for hvordan kulturel og teknologisk udvikling har påvirket designfagets praksis At have forståelse for en fagspecifik designhistorie og kontekst Færdigheder At kunne underbygge en opgave med relevant litteratur og billedmateriale Kompetencer At kunne reflektere, analysere og konkludere på et afgrænset researchmateriale Skriftlig opgave i form af en skriftlig opgave inden for fagets pensum. Ekstern censur, bedømmes efter 7-trinsskalaen. Omfang: 6 normalsider Forelæsning Holdundervisning Selvstudie

6 Materialelære 2 Accessory Design,1. år Teknikker og redskaber Materials Science 2 Josephine Winther BA2ML--BME et med dette forløb er at introducere de studerende til læder og forarbejdningen af dette. Der er fokus på eksperimentet og undersøgelsen og den studerende kan derved samle erfaringer vedrørende bearbejdning af materialet læder. Viden at have viden om forskellige materialer inden for accessory design Færdigheder at have overordnet forståelse for læders egenskaber og anvendelse Kompetencer at kunne fremstille et 3D objekt i læder. at have forståelse for materialers egenskaber gennem eksperimentet og undersøgelsen. Ekstern censur Bestået/ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 2. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning. Individuelle øvelser og vejledning forelæsning

7 Wearables og digitale redskaber Accessory Design, 1. år Designprojekt Wearables and digital tools Josephine Winther BA2WD--KME et med dette forløb er at give de studerende indsigt i begrebet wearables og tænkningen omkring dette, således at de kan udvikle deres eget koncept for et wearable. Samtidig lærer den studerende at benytte tegneprogrammer på computer for at kunne benytte digitale redskaber i udviklingen af koncepter og ideer. Tegning fortsættes og løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere ide og designproces. Viden at have viden om wearables historisk og i samtiden at havegrundlæggende viden om accessory i historisk og kulturelt perspektiv Færdigheder at kunne benytte et tegneprogram at kunne udvikle koncepter til wearables at have forståelse for de materialer, der benyttes til wearables Kompetencer at kunne udvikle et wearable koncept og udføre konceptet som model for Tegning at have en vis rutine i at skitsere og tegne Ekstern censur 7-trins-skalaen. Den samlede længde for eksamen på 2. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning Individuelle øvelser og vejledning Forelæsning

8 Rumlig skitsering Tværfaglig, 1. år Teknikker og redskaber Spatial Sketching Maria Kirk Mikkelsen BF2RS--BME et med dette fagelement er, at den studerende får indsigt i rumlig form samt opnår en begyndende rutine i at kommunikere rumlig form med håndtegning. Viden at have tilegnet sig viden om konstruktion af grundformer at have forståelse for kroppen som form og kroppens proportioner Færdigheder at have tilegnet sig færdigheder i stregæstetik at have tilegnet sig færdigheder at kunne tegne rumlige forhold at have tilegnet sig færdigheder i at tegne et objekt og dets metamorfose at have tilegnet sig færdigheder i at tegne kroppen i rum Kompetencer at kunne redegøre for et rumligt objekt iagttaget fra flere vinkler Ekstern censur Bestået/ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 2. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning Fælles gennemgange

9 Formudvikling Tværfaglig, 1. år Teknikker og redskaber justeret ifølge ny bekendtgørelse juni 2014 Form Development Maria Kirk Mikkelsen BF2FU--KME et med dette fagelement er, at den studerende får forståelse for tredimensionel form, herunder perception, analyse og formudviklingsmetoder. Den studerende kan med denne viden skabe design, hvor formen understøtter en bevidst hensigt. Viden at have tilegnet sig viden om form og perception Færdigheder at have tilegnet sig færdigheder i at analysere form, herunder bagvedliggende strategier og stilmæssige greb at have tilegnet sig færdigheder i anvendelse af mock-up teknikker Kompetencer at have tilegnet sig kompetencer til at kunne udvikle form at have tilegnet sig kompetencer til at kunne foretage begrundede vurderinger i formudvikling Ekstern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 2. semester er af 0 minutters varighed, Forelæsning Holdundervisning Projektarbejde i grupper med vejledning

10 Page 1/2 Metode & Projekt 1 Tværfaglig, 1. år Designmetode- og teori justeret efter ny bekendtgørelse juni 2014 Design Method and Project 1 Anne Louise Bang BF2MP--KME Grundlæggende introduktion til designmetode. Udvalgte designmetoder undersøges og anvendes i forbindelse med et individuelt designprojekt. Kursets mål er, at den studerende opnår et basalt kendskab til designfagets metoder teknikker og redskaber, og kan bringe disse i anvendelse i et individuelt designprojekt. Viden at have viden om kreativitet og kreative processer at have indsigt i egne kreative kompetencer, styrker og udfordringer i et kreativt arbejde Færdigheder at kunne indsamle og bearbejde et inspirationsmateriale at kunne identificere en relevant designfaglig problemstilling og formulere den som koncept at kunne generere, visualisere, analysere og udvælge idéer Kompetencer at kunne anvende udvalgte teknikker og redskaber i forhold til et personligt designudtryk at have en forståelse for designprocesser i et designprojekt at reflektere over og beskrive egen arbejdsproces, herunder at kunne skelne mellem intuitive og analyserede processer Ekstern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 2. semester er af 0 minutters varighed, Projektbeskrivelse: Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundtlige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen.

11 Page 2/2 Forelæsninger og oplæg (til øvelser) Litteraturlæsning Gruppearbejde Individuelt arbejde med vejledning Forelæsning Projektarbejde med individuel vejledning Præsentation med kritik

12 Materialer og produktionsteknik Accessory Design, 2. år Teknikker og redskaber Materials and Production Technique Josephine Winther BA3MP--KME Et forløb med fokus på eksperimentet og undersøgelsen. Det undersøges, hvordan man kan bruge form og materialeeksperimenter som udgangspunkt for et designprojekt. Med afsæt i et materiale, en produktionsmetode eller teknik afsøges nye muligheder. Der er ikke fokus på slutresultatet, men på eksperimenter som potentielt kan føre til et resultat. Undervejs analyseres og evalueres eksperimenterne. Viden at have viden om forskellige støbematerialer og deres egenskaber Færdigheder at kunne eksperimentere med en selvvalgt teknik eller et materiale at kunne reflektere over egne eksperimenter og resultater at kunne anvende eksperimentet som redskab i en udviklingsproces at kunne præsentere sine eksperimenter for andre Kompetencer at have forståelse for brug af eksperimentet som designredskab Intern censur Bestået / Ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 3. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning med individuel vejledning

13 Page 1/2 Krop og koncept Accessory Design, 2. år Designprojekt Body and Concept Josephine Winther BA3KK--KME Dette forløb beskæftiger sig med det konceptuelle i relationen mellem krop og objekt og en præsentation af dette forhold. Den studerende får indsigt i fagområdets funktion og betydning i samfundet i forhold til teoretiske, filosofiske og kulturelle sammenhænge, og lærer at redegøre for faglige problemstillinger inden for det valgte emne i fagområdet. Tegning fortsættes og løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere idé og designproces. Viden at have viden om konceptopbygning og udvikling at have viden om relationer mellem menneske og objekt at have viden om fagområdets samfundsmæssige betydning Færdigheder at kunne udvikle koncept for relationen mellem menneske og objekt at kunne analysere og reflektere over koncepters betydning og værdi Kompetencer at kunne bearbejde og udvikle et konceptuelt design at kunne præsentere et gennemarbejdet koncept for Tegning at have rutine i at skitsere og tegne at have et begyndende visuelt sprog Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 3. semester er af 0 minutters varighed, Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundtlige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen.

14 Page 2/2 Holdundervisning Individuelt projektarbejde med vejledning

15 Æstetik Tværfaglig, 2. år Designmetode og -teori justeret efter ny bekendtgørelse juni 2014 Aesthetics Vibeke Riisberg Dansk BF3ÆS--KSE et med forløbet er at give den studerende indblik i udvalgte æstetiske teorier, der kan understøtte og udvikle arbejdet med æstetiske aspekter i designpraksis. Desuden at give baggrundsviden, der sætter den studerende i stand til at analysere, argumentere og reflektere over æstetiske kvaliteter knyttet til designprodukter, service design, m.m. Viden at have forståelse for forskellige æstetikopfattelser Færdigheder at kunne argumentere for æstetiske dimensioner i design at kunne reflektere over æstetiske problemstillinger i designprocessen Kompetencer at kunne analysere æstetiske kvaliteter i design Skriftlig opgave i form af en skriftlig opgave inden for fagets pensum. Ekstern censur, bedømmes efter 7-trinsskalaen. Eksamensopgaven lægges på intranet. Omfang: 7 normalsider. Forelæsning kombineret med mindre holdøvelser Selvstudie

16 Page 1/2 Metode & Projekt 2 Tværfaglig, 2. år Designmetode- og teori Method and Project 2 Anne Louise Bang BF3MP--KME Videregående introduktion til designmetode og designproces. Kursets mål er, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til designfagets metoder teknikker og redskaber, og kan bringe disse i anvendelse i et designprojekt. Udvalgte designmetoder undersøges og anvendes i forbindelse med et designprojekt. De studerende får lejlighed til at samarbejde i teams, opbygge og vedligeholde relationer og håndtere konflikter når forskellige designfagligheder og præferencer mødes. De skal endvidere kommunikere med eksterne interessenter med henblik på at sætte sig ind i forskellige perspektiver og inddrage disse i designprocessen. Viden at have forståelse for diversitet og samarbejde at have viden om en problemorienteret designproces Færdigheder at kunne identificere en relevant designfaglig problemstilling og formulere den som et koncept at have forståelse for relationerne i et kreativt team at kunne kommunikere og visualisere en problemorienteret designproces at kunne udpege vigtige indsigter, samt at argumentere for valg og fravalg at kunne reflektere over egen og andres roller i gruppearbejde Kompetencer at kunne udvælge og anvende konkrete designmetoder til at identificere og bearbejde en problemstilling i en ekstern kontekst Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 3. semester er af 0 minutters varighed, Projektbeskrivelse: Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundtlige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen.

17 Page 2/2 Forelæsninger og oplæg (til øvelser) Individuelle øvelser Gruppeøvelser og arbejder med vejledning Holdundervisning

18 Page 1/2 Metode & Projekt 2 - International Tværfaglig, 2. år Designmetode- og teori Method and Project 2 - International Anne Louise Bang BF3MPI--KME Videregående introduktion til designmetode og designproces. Kursets mål er, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til designfagets metoder teknikker og redskaber, og kan bringe disse i anvendelse i et designprojekt. Udvalgte designmetoder undersøges og anvendes i forbindelse med et designprojekt. De studerende placeres i en ekstern kontekst, hvor designresearchmetoder bruges til at orientere sig og producere viden, ny indsigt og løsninger indenfor et givent problemfelt. De studerende får lejlighed til at samarbejde i teams, opbygge og vedligeholde relationer og håndtere konflikter når forskellige designfagligheder og præferencer mødes. De skal endvidere kommunikere med eksterne interessenter med henblik på at sætte sig ind i forskellige perspektiver og inddrage disse i designprocessen. Viden at have forståelse for kulturel diversitet og samarbejde at have viden om en problemorienteret designproces Færdigheder at kunne identificere en relevant designfaglig problemstilling og formulere den som et koncept at have forståelse for relationerne i et multikulturelt kreativt team at kunne kommunikere og visualisere en problemorienteret designproces at kunne identificere vigtige indsigter, samt at argumentere for valg og fravalg at kunne reflektere over egen og andres roller i gruppearbejde Kompetencer at kunne udvælge og anvende konkrete designmetoder til at identificere og bearbejde en problemstilling i en konkret international kontekst Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 3. semester er af 0 minutters varighed,

19 Page 2/2 Projektbeskrivelse: Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundtlige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen. Forelæsninger og oplæg (til øvelser) Individuelle øvelser Gruppeøvelser og arbejder med vejledning Holdundervisning Dele af undervisningen foregår i udlandet

20 Fagrettet Farve, Lys og Komposition Tværfaglig, 2. år Teknikker og redskaber Subject-specific Colour, Light and Composition Maria Kirk Mikkelsen. BF4FLK-BME et med dette fagelement er, at den studerende får indgående kendskab til lysets indflydelse på farve og komposition samt erfaring med at anvende lys i et fagrettet designprojekt. Viden at have tilegnet sig viden om lysets påvirkning af farver, flader og materialer at have tilegnet sig viden om refleksionslys at have tilegnet sig viden om lokal- og slagskyggers farve og kompositoriske virkemidler Færdigheder at have tilegnet sig færdigheder i at beskrive og analysere lys Kompetencer at have tilegnet sig kompetencer i at anvende lys og lysets virkemidler sammen med farve og komposition i en faglig sammenhæng Intern censur Bestået/ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 4. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning Projektarbejde med individuel vejledning

21 Digitale redskaber Accessory Design, 2. år Teknikker og redskaber Digital Tools Josephine Winther BA4DR--BME et med kurset er at den studerende får kendskab til hvordan digitale redskaber kan anvendes i forbindelse med produktion af smykker. Viden at have viden om rapid prototyping at have viden om samspil mellem materiale, metode og teknik Færdigheder at kunne udvikle en form i computerprogram at kunne klargøre filer til produktion Kompetencer at kunne vælge, hvilken produktionsmetode der bedst kan benyttes til et produkt efter egen ide og valg. Intern censur Bestået / Ikke bestået Den samlede længde for eksamen på 4. semester er af 0 minutters varighed, Holdundervisning med individuel vejledning

22 Trend Accessory Design, 2. år Designprojekt 14. september 2011 Trend Helle Graabæk og Eva Kappel BA4TR--KME et med dette fagelement er, at du som studerende opnår viden om trendforecastingens betydning for accessory-branchen. Der introduceres til teoretiske modeller og praktiske teknikker til at identificere kommende trends, og der udvikles et trendmateriale til andres eller eget brug i et fremtidigt designprojekt. Viden at have viden om trend som styreredskab i accessory-branchen at have viden om DART modellen som system for at vide hvor et trendoplæg er placeret i accessory-branchen at have grundlæggende forståelse for accessory-branchen produktionsformer og -vilkår Færdigheder at kunne indsamle et aktuelt inspirationsmateriale til videre bearbejdning at kunne formidle arbejdsproces og resultat af processen visuelt og verbalt Kompetencer at kunne identificere potentielle aftagere af et trendoplæg at kunne analysere et givet trend materiale og oversætte det til personlige oplæg at kunne redegøre for forskellen på et trendoplæg og personligt inspirations materiale Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 4. semester er af 0 minutters varighed, Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundtlige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen. Holdundervisning Projektarbejde med vejledning studietur

23 Page 1/2 Koncept, kollektion og produktion Accessory Design, 2. år Designprojekt Concept, Collection and Production Josephine Winther BA4KK--KME med kurset er at lære den studerende at udvikle et koncept for en kollektion og give den studerende indblik i arbejdet med kollektion og produktion i en kommerciel virksomhed. De skal udvikle og færdiggøre modeller til støbning for at få indblik i produktionsmetoder. Der vil blive eksperimenteret med fremstilling af modeller og støbninger i forskellige materialer og introduceret til nyeste teknologi inden for området. De studerende skal have indblik i de forhold materialerne er produceret/tilvejebragt under. Tegning fortsættes og løber parallelt med semesterets øvrige arbejder. Færdigheder i at tegne og skitsere er centrale for at kunne forstå et problem og for at kunne visualisere idé og designproces. Viden at have viden om udvikling af koncepter i virksomheder at have viden om kollektionsbegrebet at have viden om arbejdsgange i virksomheder Færdigheder at kunne lave et moodboard med aktuelt inspirationsmateriale at kunne lave arbejdstegninger og digitale filer til produktion Kompetencer at kunne udvikle et koncept for en smykkekollektion at kunne udvikle præsentationsmateriale og formidle en smykkekollektion visuelt og verbalt for Tegning at have rutine i at skitsere og tegne at have et grundlæggende personligt visuelt sprog Intern censur 7-trins-skalaen Den samlede længde for eksamen på 4. semester er af 0 minutters varighed, Det påhviler den studerende at medbringe 1 stk. projektbeskrivelse til den mundt-

24 Page 2/2 lige eksamen. Såfremt den studerende forsømmer dette, vil det afspejle sig i karaktergivningen. Holdundervisning med individuel vejledning Individuelt arbejde med vejledning

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Fredericia HF Design C Klavs Moltzen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design og arkitektur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj, juni, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs

Læs mere

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER

STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 INSTITUT FOR PRODUKTDESIGN OG INSTITUT FOR KOMMUNIKATIONSDESIGN GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER STUDIEPLAN 2007-08 FOR GRUNDUDDANNELSEN 2. SEMESTER 22. juni 2007 (TK)/ version 2 af 28.

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Fagbeskrivelse. 09.09.14 Engelsk fagtitel Design Project/Teamwork Fagansvarlig Peter Barker Sprog Engelsk Fagnummer KI1DT--KME

Fagbeskrivelse. 09.09.14 Engelsk fagtitel Design Project/Teamwork Fagansvarlig Peter Barker Sprog Engelsk Fagnummer KI1DT--KME Page 1/1 Designprojekt/Teamwork Industrielt design, 1. år Designprojekt 10 09.09.14 Design Project/Teamwork Peter Barker Engelsk KI1DT--KME I dette forløb vil de studerende lære om værdien og relevansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science HTX Design

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, skoleåret 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science HTX Design

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2009-2011 Institution Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Vibenhus Design B Line Høyer Hold 3.a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Designmetode & Projekt

Designmetode & Projekt Designmetode & Projekt Fagbeskrivelse Page 1/4 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Tværgående, 2. semester Designmetode & Projekt Morten Cramer Buch Dine Kompetencer: Kreativitet & Selvledelse

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal vi arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX Design og produktion A - Tekstil

Læs mere

Københavns Mode- og Designskole

Københavns Mode- og Designskole Københavns Mode- og Designskole En fremtid som designer Brainstorm Copenhagen Academy of Fashion Design Skolen Københavns Mode- og Designskole er en privat skole grundlagt i 1983 af den daglige leder Marianne

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

M/T Materialelære. Fagbeskrivelse. Bacheloruddannelsen Mode & Tekstil 2. semester Joy Boutrup, Annette Andresen

M/T Materialelære. Fagbeskrivelse. Bacheloruddannelsen Mode & Tekstil 2. semester Joy Boutrup, Annette Andresen M/T Materialelære Fagbeskrivelse Page 1/3 Målgruppe Fagansvarlige Bacheloruddannelsen Mode & Tekstil 2. semester Joy Boutrup, Annette Andresen Fagnummer og titel Engelsk fagtitel BM1ML--BUE Mode / Tekstil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for Fag, Teknologi B semester 1-4 2010-2012 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Esbjerg Tekniske Gymnasium Fag og niveau Lærer Design B Dorthe Søndergaard Hold 2.G

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde, 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier, Formål Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde. For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Efterårssemester 2012 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016

Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Undervisningsbeskrivelse teknologi B, efterår 2014 til forår 2016 Termin August 2014 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Rybners HTX Teknologi B Peter Iversen Hold 2.E Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HANSENBERG HTX DesignB Ane Friis 15hx3hkomdes Oversigt

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium Htx Design C Claus

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Design

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 12 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Design

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår, 2016 Institution Rybners Tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknologi A Lærer(e) Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger

Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Frisør 2: Klip og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven skal kunne arbejde individuelt med klippe- og friseringsteknikker samt kemiske behandlinger på model/øvelseshoved. En valgt model beskrives og præsenteres

Læs mere