Mini Crosser Lite 3W & 4W

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini Crosser Lite 3W & 4W"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING Mini Crosser Lite 3W & 4W Serienr.: Leveringsdato: / 200 Denne brugervejledning har varenummer: P Udleveret af: Dato: Version KS

2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1...introduktion... 3 Afsnit 2...betjeningspanel... 4 Afsnit 3...serienummerskilt... 5 Afsnit 4...kørsel med Lite... 6 Afsnit 4b...sikkert ind og ud af Lite... 6 Afsnit 4a...kørsel med Lite... 6 Afsnit 4c...generelle sikkerhedsråd:... 7 Afsnit 4d...kørsel med Lite... 7 Afsnit 4e...færdselsregler... 8 Afsnit 4f...specifikke køresituationer med illustrationer og beskrivelser:... 9 Afsnit 5...vedligeholdelse Afsnit 5a...klargøring / tilpasning Afsnit 5b...dæk / lufttryk: Afsnit 5c...afmontering af for- og baghjul: Afsnit 5d...udskiftning af elektriske pærer Afsnit 5e...udskiftning af sikringer til lys/ladning Afsnit 6...thermosikring Afsnit 7...batterier / opladning Afsnit 7a...batterier / opladning Afsnit 8...bugsering / frikobling Afsnit 9...rengøring Afsnit 10...adskillelse / samling Afsnit 11...færdselsregler Afsnit 12...forsikring Afsnit 13...reklamationsret Afsnit 14...fejlfinding Afsnit 15...datablad Afsnit 16...montering af seler Afsnit 17...internationale forhandler Notater Har De spørgsmål, der ikke umiddelbart besvares i denne brugsanvisning, vil vi bede Dem rette henvendelse til: Enggårdvej 7 DK-7400 Herning Tlf Vi vil med glæde besvare Deres spørgsmål. Mini Crosser Lite importeres til Skandinavien af Mærket I henhold til bekendtgørelse nr. 105 af 27. Februar 2002 om medicinsk udstyr. Udført i overensstemmelse med norm EN 12184, kø re tøj kategori b - 2 -

3 Afsnit 1 Introduktion De har nu overtaget et eldrevet køretøj, som er et hjælpemiddel for kørsel på fast vej samt på græs og i let skrånende terræn. Et såkaldt klasse B køretøj i hen hold til den europæ i ske klassificering af elektriske scootere. Lite er beregnet til én person med mak si mum vægt på 136 kg. For at få fuld glæde af dette køretøj - og for at undgå driftsforstyrrelser og ulykker - vil vi anbefale, at De sætter Dem grundigt ind i denne brugsanvisning, før De kører ud. Lite er et eldrevet hjælpemiddel med 3 eller 4 hjul. Lite har træk på begge baghjul gennem en transaksel som på en bil. Ethvert køretøj kan vælte ved uhensigtsmæssig betjening, og man kan forårsage skade på andre personer. Lån derfor ikke Deres køretøj ud. I denne brugervejledning, er der afsnit som beskriver situationer, hvor personskade kan op stå og derfor kræver ekstra opmærksomhed. Disse afsnit er mærket: Blinklys Spejl Styrkonsol Ladestik Armlæn Opklappelig Nakkestøtte. Sædelomme Serienummerskilt Forkurv. Justering af styrehøjde Trinløs styrlås Forlys Håndtag for ryg justering Fingerskruer til justering af sæde bredde Frikoblingshåndtag Thermosikring Blinklys Baglygter Øje til fastspænding Anti kip hjul Øje til fastspænding Figur 1 Håndtag for sædedrej. Højre side Batteriskærm - 3 -

4 Afsnit 2 Figur 2 Betjeningspanel Ladestandsviser Ha stig heds re gu le ring Nøglekontakt Maks. brugervægt Ladestik Blinklyskontakt Max 6 stigning Gasregulering Bak Horn Lyskontakt Hastighedsregulering sættes i ønsket position. Laveste hastighedsområde er ca. 4 km/t. Højeste hastighedsområde er ca. 12 km/t. Katastrofeblink Gasregulering Frem Ladestandsviser er grøn i højre side, gul på midten og rød i venstre side. Stregen i dis play et viser bat te ri er nes ladetilstand. Befinder stregen sig på grønt område, er kø re tø jet fuldt op la det. Stregen vil i takt med for bru get bevæge sig mod venstre. Aflæ ses bedst under kørsel på plan fast vej. Vær opmærksom på: De bliver ikke advaret når køretøjet er ved at være afladet, dvs. De skal selv holde øje med, hvornår der skal lades op på ny. Katastrofeblink: Aktiveres ved at trykke på knap pen. Nøglekontakt: Når nøglen sættes i nøglekontakten og drejes, kan De køre. Lyskontakt: Tænder forlygte og baglygter. Gasregulering: Trykker man på gas re gu le rin gen i højre side, kø rer køretøjet fremad - trykker man i venstre side, kører den tilbage.dette kan byttes om, hvis det ønskes. Der bakkes kun med ca. ½ kraft, sva ren de op til 4 km/t. Blinklyskontakt: Trykkes mod venstre ved sving til venstre og mod højre ved sving til højre. Nulstilles ved at trykke igen på samme retning. Horn: Elektrisk horn. Aktiveres gennem tryk på horn kon tak ten. Ladestik: Her sættes ladestikket fra laderen i. Køretøjet kan ikke køre, når ladestikket er isat

5 Afsnit 3 Serienummerskilt På serienummerskiltet er model, produktionsår, måned samt serienummer angivet. Opgiv venligst dette nummer ved henvendelse om service, reservedele etc. Skiltet er placeret på styrestammen (Se Figur 1) Serienummerskilt Max person vægt Serienummer Model beskrivelse Egen vægt: Vægt af køretøjet med batterier og standard sæde

6 Afsnit 4 KØRSEL MED LITE Afsnit 4A Sikkert ind og ud af Lite. Det er vigtigt at lære sig en sikker teknik til ind- og udstigning af Lite. I hovedtræk bør følgende procedure følges: Vær sikker på Liten er slukket (se afsnittet betjeningspanel) ved ind- og udstigning, ellers vil Liten kunne sætte i gang, hvis gas - re gu le rin gen berøres ved et uheld. Vær sikker på at Liten er bremset. (Håndtaget til motorfrikobling er i nederste position). Se figur 15 side 18. Vip styrstammen op i lodret position. Drej eventuel sædet 45 eller 90 og vær sikker på at sædelåsen er låst (faldet i hak) Vip eventuel armlænet op. For nogle brugere kan assistance fra en hjælper anbefales. Hjælperen bør: Være opmærksom på selv at undgå skader i forbindelse med at løfte/sænke/støtte brugeren. Sikre, at den står stabilt og er forhindret i at kunne bevæge sig. Sluk for Liten og kontroller at den er bremset, og at sædet er drejet i hak. enten 45 eller 90. Sikre sig, at sædet der flyttes til er stabilt. Afsnit 4B Kørsel med Lite Der er 2 bremsesystemer på Lite: Motorbremse og magnetbremse. Motorstyringen afpasser køretøjets fart også ned ad bakke. Magnetbremsen er automatisk og slår til, når Liteen er standset. I nødstilfælde kan Liteen standses øjeblikkeligt ved at dreje på nøg le omskif te ren. Vær opmærksom på, at der da sker en meget brat opbremsning. Baghjulene vil blokere! Må ikke bruges ved normal kørsel! Bremsen må aldrig frikobles mekanisk med frikoblings håndtaget på hæld nin ger. Funktionen er kun beregnet til brug, når Liteen skal skubbes på plan vej

7 Afsnit 4C Generelle sikkerhedsråd: Sørg for at ryglænet er i opret position, og at sædet er monteret i laveste mulige po si ti on. Positioneringssele anbefales, hvis brugeren ikke selv er i stand til at holde en god kø re stil ling. Kør efter forholdene. Tag hensyn til lys, trafik og vejrlig. Vær særlig op mærk som ved kørsel i mørke eller i dårligt vejr som regn- og snevejr. Undgå kørsel på hældninger med dårligt underlag, så som: sne, is, nyslået græs, vådt græs og vå de blade. Kør aldrig i påvirket tilstand. Gælder såvel spiritus, som euforiserende stoffer og medicin. Reducer omgående farten hvis du føler, at du er ved at miste kontrollen. Brug altid blinklysene ved retningsskift. Kontroller at lys og blinklys virker før kørsel. Brug lys ved kørsel i lygtetændingstiden. Hold så vidt muligt på styret med begge hænder og med et fast greb Afsnit 4D Kørsel med Liteen VIGTIGT! Selv om Lite er meget stabil, kan den vælte. Undgå pludselige skift i hastighed og retning ved høj hastighed, dårligt føre og ikke mindst ved kørsel på skråninger. Lite kan på korte strækninger køre op ad større hældninger, end den er testet dynamisk stabil til. Det samme gælder kørsel ned af så dan ne hældninger. I dis se tilfælde er der større risiko for, at Lite kan tippe og ligefrem vælte. Vær derfor ekstra opmærksom på at følge de kørselstips, der nævnes i det følgende. Nye brugere opfordres til at træne følgende i et område uden anden færdsel: Indstil Lite til lav hastighed. Kør fremad og baglæns. Juster ha stig heds vælger (Se fig. 1) gradvist opad og fornem ændringen i Mini Crosserens ha stig hed. Træn i igangsætning og opbremsning. Bliv fortrolig med Lites reaktionstid. Træn i at køre på snæver plads svarende til i en butik eller gennem en dør. Træn i at dreje og undersøg hvor meget plads dette kræver. Kør altid langsomt når der skal drejes. Træn også i baglæns kørsel. Træn i kurve kørsel samt i kørsel over forhindringer og ved kørsel på hæld nin ger

8 Kør altid lige op/ned over kantsten og ramper. Aldrig på skrå. Se fi gu rerne på ef ter føl gen de si der. Prøv at bremse ved forskellige hastigheder og bemærk bremselængderne. Prøv hvis muligt at køre på forskelligt underlag (vej, græs og grus). Træn i at vurdere hvor langt der kan køres på en batteriopladning. Læg mærke til hvor hurtigt batteriindikatoren går fra grøn til gul til rød. Bemærk at kørestrækningen reduceres ved kørsel i bakket landskab, modvind, koldt vejr og med lavt dæktryk. Advarsel Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lite opfylder de krav der er til scooteres an ven del se i et miljø med elek tro mag ne tisk støj. Der kan al li ge vel forekomme sjældne tilfælde hvor elek tro mag ne tisk støj kan påvirke Liteen. Så som radio- og TV stationer, ama tør ra dio sen de re og mobiltelefoner. Benyttes sådant udstyr i nærheden, anbefales det at slukke for Lite. Mo bil te le fo ner bør ikke anvendes under kørsel. Skulle der opstå ufrivillige bevægelser af Lite, eller hvis bremsen frigøres, så sluk for Lite, så snart det er sikkert at gøre det. En Lite kan under vis se omstændigheder udløse butiksalarmer. Afsnit 4E Færdselsregler Færdselslovgivningen for scootere er forskellig fra land til land. Før køretøjet tages i brug udendørs, er det brugerens ansvar at gøre sig bekendt med gældende lov giv ning. I Danmark gælder følgende. Hjælpemiddelkøretøjer som Lite med maksimalhastighed på op til 12 km/t regnes i færdselslovgivningen som cykler og færdselsregler for cykler skal følges ved ha stig he der over 6 km/t. Ved kørehastighed indtil 6 km/t regnes Lite som en fodgænger, og ved denne hastighed må man gerne køre på fortovet. Skildpadde fart svarer til ca. 6 km/t. Der skal kun køres med lys i lygtetændingstiden. Styrthjelm og sikkerhedssele er ikke påbudt. Køretøjet er, som det også gælder for cykler, kun beregnet til en person: - 8 -

9 Vær specielt opmærksom på følgende ved kørsel i trafikken: Lite er et lavt køretøj, der ikke altid er let at se for andre trafikanter. Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set dig, før du kører ud på kø re ba nen. Hold øje med trafik bagfra. Hold godt ind til højre, når der køres på trafikeret vej. Højre- og venstresving i trafikkryds. Vær opmærksom på cyklister og fod - gæn ge re. Følg køreregler for cykler. Hvor hurtigt tingene foregår. Hvor længe varer det grønne lys? Hvor hurtigt nær mer biler sig? Og så videre. Afsnit 4F Op af kantsten Specifikke køresituationer med illustrationer og beskrivelser: A. Stands vinkelret på kantsten og hold 5-10 cm før denne. Hold øje med medtrafikanter. B. Læn kroppen fremover. C. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. D. Er kantstenen for høj, så lad være at gøre flere forsøg, men find en alternativ rute Ned af kantsten A. Læn kroppen tilbage. B. Køres der ud på en befærdet vej, så hold øje med trafikken. C. Kør forlæns ned i et lavt tempo. Vær opmærksom på at anti-tip hjul ikke bliver hængende på kanten

10 Op af rampe/bakke: A. Kontroller at en eventuel rampe er stabil. B. Læn kroppen fremover. C. Giv moderat gas, så køretøjet kan passere forhindringen, stop ikke op på halvvejen, reducer hastigheden, når køretøjet er helt oppe. Skal der startes på en bakke, accelereres der langsomt for ikke at tippe bagover. Ned af rampe/bakke: A. Kontroller at en eventuel rampe er stabil. B. Læn kroppen bagover. C. Kør langsomt nedad. Undgå at stoppe undervejs på stejle korte hæld nin ger. På lange bakker anbefales det at standse op ind imel lem, hvis man føler, at farten bliver for høj. På tværs af en bakke: A. Læn kroppen til den side der vender opad. B. Undgå pludselige og skarpe manøvrer. Gælder især ved kørsel bag læns. C. Kør altid med lav fart

11 Afsnit 5 VEDLIGEHOLDELSE Udover kontrol af dæktryk af luftfyldte hjul, dækslidtage samt batteriopladning, er der stort set in gen vedligeholdelse nødvendig for Lite. Sørg for at holde Lite i en almindelig pæn stand. Sørg for at holde betjeningspanel, la des tik og elektronikboks under sædet fri for fugt. Punkterfrie hjul kan fås mod merpris. For at sikre sig at køretøjet er i sikkerhedmæssig god stand anbefaler vi følgende regelmæssige kontroller: Dagligt: 1. Test blinklysene og kørelysene før Lite benyttes i mørke eller ved nedsat sigtbarhed. Kvartalsvis: 1. Test af bremser- og motorfrikobling. Når frikoblings håndtaget er aktiveret, må Lite ikke kun ne skub bes. 2. Test af bremse frikoblings funktion Når bremse frikoblingshåndtaget er skubbet fremad, skal batteriindikatoren blin ke fejl, når Lite er tændt. Lite må nu ikke kunne køre, når gasre gu lerin gen aktiveres. 3. Smør sæderøret med syrefri olie. Sikkerhedsbetinget eftersyn: Lite en er beregnet for anvendelse i mindst 6 år, dog max timer, såfremt den gennemgår service- og sikkerhedseftersyn hvert 3. år på et autoriseret værksted

12 Afsnit 5A Klargøring / Tilpasning Batteriskærmen fjernes. 2 1 Dette gøres ved at tage fat i hjulskærmen (Pkt. 3) og trække. Batteriskærmen er monteret med velcro. Når man har løsnet batteriskærmen, skal der fjernes 2 ledninger fra baglyset, før batteriskærmen helt løftes væk. (Figur 4) 3 Højderegulering af sæde: Figur 4 Figur 3 Fjern sædet (Figur 3): Dette gøres ved, at man stiller sig ved siden af køretøjet. Drej sædet en smule - tag fat i pkt. 1 & 2, og løft sædet af. Regulering af sædehøjde. 4 4 Sæderøret re gu le res ved at løs ne bol ten, (Figur 5, pkt. 4) ved hjælp af 13 mm nøgler. Når sæderøret er sat i den ønskede højde, HUSK da at skrue bolten ordentligt på igen. Vigtigt. Når batteriskærmen igen monteres på køretøjet, skal ledningerne atter monteres til baglyset. Sædet sættes ned i sæderøret. Figur 5 Styrstammen: Kan justeres i hældning med ca. 30 bagud. (Se. fig. 6). Styret kan fastholdes i ønsket position med spændegreb som vist (1). Ønskes styret lagt ned for transport løsnes spæn de gre bet, og kuglelåsen under spændegrebet trykkes ind i begge si der samtidigt (2). Styret kan nu lægges ned til vand ret stil ling. (Se Fig. 7) 1. Spændegreb 2. Kuglelås Når styret igen rettes op for kørsel, skal spændegrebet spændes i rette stilling. Vær opmærksom på, at kug le lå sen skal gå i hak. Figur 7 Figur

13 Regulering af armlænet: Armlænene kan justeres ind og ud. Fingerskruerne findes under sædet. (Se Figur 8) Find den bredde der passer Dem bedst og spænd til. Justerbar skrue Justerbar skrue Figur 8 Regulering af ryglænet: Ryggen kan justeres i hældning. Dette gøres ved at trække håndtaget opad. (Se Figur 9) Ryglæn justering Figur 9 Sædedrej: Håndtaget trækkes op. Herved frigøres sædet så det frit kan drejes 180. Når håndtaget slip pes går det selv i indgreb og fastholder sædet for hver 45. (Se figur 10). Dette håndtag er som standard monteret i højre side, men kan, hvis man ønsker dette monteres i venstre side Håndtag for sædedrej Figur 10

14 Afsnit 5B Dæk / lufttryk: Korrekt dæktryk for såvel baghjul som forhjul er 2,5 bar. Vær opmærksom på at for lavt dæktryk øger strømforbruget, hvormed kørestrækningen reduceres, samt unødvendig slid på dækkene. Påfyldning af luft foregår med samme type ventil, som anvendes til biler. NB: Husk at lukke luften ud af slangen, inden fælgen skilles ad i forbindelse med punktering / dæk skifte. Afsnit 5C Afmontering af for- og baghjul: Møtrikken løsnes og skrues af med 19 mm topnøgle. Ved genmontering af baghjul: HUSK at montere feder i noten på akslen inden fastspænding af møtrik. NB: Møtrikken må kun afmonteres én gang, for ikke at svække låsningen af denne. Figur 12 Figur 11 Baghjul afmonteres Forhjul afmonteres Afsnit 5D Udskiftning af elektriske pærer Forlygteglasset afmonteres v.h.a. en skruetrækker med X-kærv. Pæren er en 24V/10W BA15s. Forreste blinklys adskilles v.h.a. en lille skruetrækker med X-kærv. Pæren er en 24V/0,1A BA9s Bageste lygter adskilles uden værktøj. Pærerne er alle 24V/3W med glassokkel. Afsnit 5E Disse er placeret under batteriskærmen under sædet i sorte gummi beskyttelser. Sikringerne er almindelige Autosikringer. Lygter/blinklygter bagest: 2 stk á 5 A Lade sikring: 1 stk á 15 A Udskiftning af sikringer til lys/ladning

15 Afsnit 6 Thermosikring Køretøjets styring og motor er sikret mod overbelastning ved en thermosikring, som sidder under sædet. Ved over be last ning vil ud lø ser knap pen sprin ge ud, og kø re tø jet vil stoppe. Efter et par mi nut ter kan udløserknappen trykkes ind igen for fortsat kørsel. (Se Fig. 13) Figur 13 Thermosikring Overbelastningsikring Thermosikring Overbelastningsikring Figur 14 Overbelastningssikringen på batterierne ses på figur

16 Afsnit 7 Batterier / opladning I Lite benyttes lukkede vedligeholdelsesfrie GEL batterier (Exide 12V/33Ah LxBxH 175x205x175 mm). De ud vik ler normalt ikke gas og må ik ke på fyld es med vand. Kun batterier af GEL typen må benyttes til Lite. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave tempe ra tu rer. Dette betyder i praksis, at et køretøj med gamle batterier har mindre kø res træk ning, end det havde, dengang batterierne var nye. Batterikapaciteten ved 10 C er ca. halvdelen af til sva ren de kapacitet ved +20 C. Batteriproducenten anbefaler, at batterierne oplades ved en temperatur fra +10 til +30 C. Ladetiden for læn ges ved temperatur under 20 C. Det skyldes at batteriet rent kemisk har sværere ved at modtage strøm men. For at undgå dybdeafladede batterier anbefales det, at man oplader i et opvarmet rum. Er det ikke muligt hver dag, er det en god ide at oplade Lite i et varmt rum en gang om ugen. Nye batterier opnår først fuld kapacitet efter ca. 20 gange af- og opladninger. Brugte batterier skal afleveres hos Deres leverandør eller på miljødepot. Vær for sig tig med håndteringen af eventuelt utætte batterier, da de in de hol der ætsende syre bun det i en gelmasse. Det er vigtigt, at batterierne monteres korrekt. Batteripoler er mærkede +/-. De skal monteres som vist på skitsen side 15. Vær sikker på at batterikablerne er ordentligt monteret. Der må af samme grund ikke være grater på polerne. Køretøjet bør stå til opladning når køretøjet ikke er i brug. Den type oplader, som leveres fra fabrikken er automatisk virkende således, at den selv slår fra, når bat te ri er ne er fuldt opladede. Opladeren bruger kun strøm, når der oplades. Lad derfor opladeren være tilsluttet, indtil Lite skal bruges igen. Medema Danmark kan levere og anbefaler Mini Crosser 6A oplader. Andre ladere skal godkendes af Medema Danmark inden ibrugtagning. Laderen vil stå og blinke indtil den er færdig. Derpå lyser laderen konstant! Hvis køretøjet sættes bort for oplagring i længere tid, vil det være til stræk ke ligt at lade op en gang pr. måned. Ved oplagring skal batterierne altid være fuldt op la det, da de ikke kan tåle at henstå afladet igennem længere tid. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen

17 Afsnit 7A Batterier / opladning Batterierne er placeret og fastspændt under batteriskærmen lige under sædet. Køretøjet må aldrig aflades helt. Den type op la der, som leveres fra fabrikken virker automa tisk således, at den selv slår fra, når batteriet er fuldt opladet. Opladeren bruger kun strøm, når der oplades. Hvis batterierne undtagelsesvis skulle blive helt afladede, skal de hurtigst muligt oplades igen. Vær opmærksom på, at batteriernes kapacitet aftager med tiden og ved lave temperaturer. Dette betyder i praksis, at et køretøj med 2-3 år gamle batterier har mindre rækkevidde end det havde, dengang batterierne var nye. Når batterierne er ved at være udslidte, viser det sig ved at kørestrækning pr. op lad ning for mind skes i forhold til nye batterier. Sådan oplades Deres køretøj: a. Tag nøglen ud. b. Ladestikket sættes i ladebøsningen på styret. c. Tænd for opladeren ved stikkontakten. d. Nu vil ladelampen tænde på opladeren. Når bat te ri er ne er fuldt opladede, vil og så færdig lader lampen tænde og sam ti dig er bat te ri må le ren på styrkonsollen nået op i FULD position. Læs desuden særskilt opladers brugsanvisning for opladeren. e. Lad opladeren være tændt og tilsluttet, indtil De skal bruge køretøjet igen. f. Når De skal køre slukkes først på stikkontakten, og derefter tages ladestikket ud af køretøjet. Nederst på siden illustreres det, hvor ladestikket sidder. Lite kan ikke køre under opladning. Opladetid fra tom til fuld er ca. 8 timer. Visse op la de re fortsætter dog opladningen i op til 12 timer. Opladeren kan være tændt og tilsluttet uden tids be græns ning. Laderen må ikke stå på sædet under selve opladningen. Til laderen. Ladestik Lade stik NEUTRIK NC3MX Figur 14 Den hvide streg på Mini Crosser Lite ladestik skal passe med den hvid streg på ladestikket

18 Afsnit 8 Hvis man skulle være så uheldig at få motorstop, kan køretøjet skubbes. Nøglen skal altid tages ud, før man skubber køretøjet. Køretøjet frikobles på følgende måde: Bugsering / Frikobling Frikoblingshåndtaget i bagskærmens højre side trækkes opad. Nu kan køretøjet skubbes eller bugseres, dog ikke hurtigere end 5 km/t. Frikobling må ikke ske på skrånende terræn. NB! Når et køretøj er frikoblet, er der ingen bremsefunktion. Afsnit 9 Figur 15 Frikoblingshåndtaget sidder ovenpå batteriskærmens højre side. Træk håndtaget op ad for at frikoble. Når køretøjet skal tilkobles igen, skal man trykke ned på håndtaget. Rengøring Rengøring af Lite skal ske med en let opvredet klud, og tør evt. efter med vaskeskind. Anvendelse af højtryksrenser eller vandslange m.m. kan forårsage ska der på Lite s elektronik

19 Afsnit 10 Adskillelse / samling Hvis køretøjet skal transporteres i fly kan flyselskabet kræve, at batterierne er godkendte, og at luften er lukket ud af dækkene. A Tag nøglen ud af tændingslåsen. B Tag forkurven af. C Løft sædet af. Se afsnit 5A, side 12. D Fjern batteriskærmen. Skærmen er fastgjort med velcro. E Fri kobel køretøjet. Se afsnit 8 side 18 for pro ce du ren. F Fjern derefter begge batteristik. (se figur 16) G Afmonterer batteri kabelsko. (figur 16) H Fjern remmen, der holder batterierne på plads, og løft batterierne op fra de respektive fordybninger. I Adskil hovedkablet. (Se figur 17) Batterikabelsko Figur 16 Batteristik frakoble her Figur 17 Hovedkabel J Styrstammen sænkes til fodpladen. (Figur 18) Spændegrebet løsnes (1) Kuglelåsen trykkes ind - begge sider samtidigt (2) Styret kan nu lægges ned til vand ret stil ling. Når styret igen rettes op for kørsel, skal spændegrebet spændes i rette stilling. Vær opmærksom på, at kug le lå sen skal gå i hak. 1. Spændegreb 2. Kuglelås Figur 18 K Åben snaplåsen, husk at trykken palen ind. (Figur 19) L Skub forsigtigt forenden og motorenheden fra hinanden, mens De holder en hånd på sædesoklen og en hånd på det håndtag på forenden, der er placeret mellem batterifordybningerne. (Figur 20) Håndtag Sæderør / sokkel Pal Figur 19 Når køretøjet skal samles, følges ovenstående anvisning, men i modsat rækkefølge Figur

20 Afsnit 11 Et hjælpemiddel som Lite med en maksimalhastighed på op til 12 km/t. reg nes i færdselsloven som cykel. Færdselsregler for cykler skal følges ved hastigheder over 6 km/t. Ved kø re ha stig hed indtil 6 km/t. regnes køretøjet som en fodgænger, og under denne ha stig hed må man altså gerne køre på fortovet. Skildpaddefart svarer til ca. 4 km/t. Der skal kun køres med lys i lyg te tæn dings ti den. Styrthjelm er ikke påbudt. Køretøjet er, i lighed med cykler, kun beregnet til en person. Kørsel på vejen: Under kørsel skal man især passe på følgende: - Trafik bagfra - Hold godt til højre, når der køres på trafikeret vej - Vær helt sikker på, at andre trafikanter har set Dem, før De kører ud på kø re ba nen, cykelstien eller drejer. Afsnit 12 Færdselsregler Mini Crosser A/S yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl / -mangler. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået, som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriseret indgreb. Mini Crosser A/S kan ikke drages til ansvar overfor forkert anvendelse af vore produkter. Reklamation og varereturnering Forsikring En elscooter eller elkørestol regnes i forsikringsmæssige henseende som en cykel, da max. hastigheden ikke overstiger 15 km/t. Derfor er den på samme måde som en cykel som oftest dækket af en sædvanlig famileforsikrings ansvarsdel. Evt. kasko - eller tyveriforsikring må tegnes særskilt. Vi anbefaler, at De ved modtagelsen af Deres køretøj taler med Deres forsikringsagent her om. Afsnit 13 Reklamationsret Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: Forhandler:, Enggårdvej 7, Snejbjerg, 7400 Herning Faktura SKAL fremvises overfor Medema Danmark A/S i forbindelse med anvendelse af reklamationsretten og fremsendes sammen med købt(e) vare(r) til Medema Danmark A/S. Reklamation over mangler på leverede produkter skal efter at køber har, eller burde have, opdaget manglen / fejlen ske til Medema Danmark A/S senest inden 14 dage efter modtagelsen. På forlangende skal køber fremvise hvori manglen består

21 Afsnit 14 FEJLFINDING Herunder vises en oversigt over forskellige fejl som vi erfaringsmæssigt oplever. Der er angivet mulige årsager dertil og et forslag til at afhjælpe den på: FEJL MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING Lite vil ikke køre. Nøglen er ikke drejet til start. Drej nøgle, vent 5 sek. Før gasregulering aktiveres. Der er ikke bevægelse i ladestandsviser Batterier er helt afladede. Styresikring er sprunget. Hovedsikring er brændt over. Lad batterierne op. Skift sikring. Kontakt Deres leverandør. Lite vil ikke køre. Der er lys i batteriindikator. Lite har været overbelastet. Afvent ca. 1 min., før der køres igen. Køretøjet skal være slukket (Se side 10, Kørsel med Lite) Der er fejl i elektronikken. Batterierne er afladede. Ladestikket ikke taget ud. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Tag ladestikket ud. Kørehastighed er for lille. Hastighedsvælger står på langsom. Elektronikken er overbelastet. Der er for lidt luft i dækkene. Skift til hurtigere fart. Stop og vent et par sekunder før start. Pump dækkene op til rette tryk. Kørestrækning er for lille pr. opladning. Batterierne er ikke i orden. Lav temperatur. Opladeren er ikke i orden. Der er for lidt luft i dækkene. Oplad batterierne og kontroller, at grøn lampe på oplader lyser inden kørsel. Kontakt leverandør. Pump dækkene op til korrekt tryk. Fremgangsmåden for opladning er ikke fuldt Læs brugsanvisning. Ladelampe på oplader lyser ikke, når oplader sluttes til lysnet og Lite. Læs opladers brugsanvisning. Ingen strøm i kontakten. Fejl i ledning. Fejl i oplader. Tænd for kontakten. Kontakt leverandør. Kontakt leverandør. Færdig kontrollampe på oplader lyser ikke, selv om oplader har ladet i timer. Læs opladers brugsanvisning. Der har været strømafbrydelse. Laderen er i gang med efter-ladning. Batterierne er ikke i orden. Der er fejl i ladestik til Lite en Slut opladeren til igen og gentag ladeforløb. Kontroller igen 1/2 time senere. Kontakt leverandør. Skub ladestik helt ind og gentag ladeforløb

22 Opladers»færdig«lampe lyser selv ved tilkobling ved delvis afladede batterier. Læs opladers brugsanvisning. Sikring i opladeren er brændt over. Kontakt i ladestik er i uorden. Kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Opladers lampe lyser fejl: Læs opladers brugsanvisning. Ladestik ikke sat i, eller der er fejl i ledningsnettet. Batterispændingen er for lav til at opladningen kan starte. Skub opladerstik ind eller kontakt leverandøren. Kontakt leverandøren. Programmering. Lites køreegenskaber kan ændres med en programmeringsenhed. Parametre som hastighed, acceleration og bremsning kan ændres. Af sikkerhedsmæssige årsager, må ændringer kun foretages af uddannet personel, såsom Medema Danmark tekniker og konsulenter eller autoriserede servicefolk på hjælpemiddelcentraler eller lignende

23 Afsnit 15 Datablad Min. Max. 3-Hjulet 4-Hjulet Max brugervægt 136 kg. Total længde 1180 mm 1180 mm Total bredde 625 mm 625 mm Foldet længde / bredde 1180 mm / 625 mm Foldet højde 570 mm (1) 1210 mm Total vægt 94 kg. 97 kg. Vægt af tungeste del (2) 18 / 25,5 kg. Statisk stabilitet op/ned/tværs af bakke 14 / 24% Kørestrækning 38 km. 38 km. Dynamisk stabilitet (Max. sikker hældning) 6 / 11% Max. stigevne på kort bakke 10 / 17% Største forhindring (opad) 90 mm Største forhindring (nedad) 40 mm Frihøjde over jord under fodplade 90 mm Største hastighed fremad 4 km/t 12 km/t Max. bremselængde fra max. hastighed 1680 mm - Sædevinkel 7 Effektiv sædedybde 442 mm Effektiv sædebredde 460 mm Sædehøjde fra gulv til sædekant 580 mm 600 mm Ryglænsvinkel Ryglænshøjde 547 mm Afstand fra sæde til fodplade (3) 370 mm 490 mm Ben/sæde vinkel Armlæns højde (4) 243 mm Minimum dreje radius 1035 mm 1470 mm Vende område mellem 2 vægge 1280 mm 1860 mm Betjeningskraft gasregulering 4 N Hjulstørrelse Inch Anbefalet dæktryk - for - bag 2,5 bar Batterier 2 stk. 33 Ah (C5) Anbefalet ladestrøm 6 A DC Produkt gruppe (Efter EN 12184) B (1) Styre stolpe nede, sæde afmonteret. (2) Sæde / Bagende incl. hjul. (3) Med forhøjet fodplade (tilbehør) (4) Med højdejusterbare armlæn (tilbehør): mm Scooteren er testet af Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm i henhold til EN og EN opfylder bl.a. standarderne: Krav og testmetoder for statisk-, slag- og udmattelses styrke (ISO ). Kraftoverførsels- og kontrolsystemer til elektriske kørestole Krav og prøvningsmetoder (ISO ). Klimatest (ISO ). Brandtest (ISO )

24 Afsnit 16 Montering af seler

25 Afsnit 17 Internationale forhandler Germany Firma Gerwin Tydecks Am Schmeel 34 D Oldenburg Tlf: (+49) Sweden Minicrosser AB Lundens Industriområde SE Henån Sverige Tlf: (+46) Conze Elektro-Mobile Britzer Damm 12 D Berlin (+49) Norway Medema gruppen AS Postbox 133 NO-1483 Skytta Tlf: (+47) Elofahr Palm Hohlohstr. 4 D Spielberg Tlf: (+49) Finland Inva Apuväline OY Kumpolantie 1, 2nd. Floor FIN Helsinki Tlf: (+35) Systemhaustechnik Reich Clara-Zetkin-Straße 14 D Radebeul Tlf: (+49) 351/ The Netherlands RVS BV Bolderweg 6 NL-1332 AT Almere Tlf. (+31) Beromobil GmbH Draiser Weg 16 D Eltville-Erbach Tlf.: (+49) France Mobile France - Paris 178 Rue de la Tuilerie Vaux le Penil tel: (+33) Belgium Mobile Blankenbergsesteenweg 14 B-8000 Brugge Tel: (+32) England E.V. Technology Limited Coventry Road Lutterworth Leicestershire UK-LE17 4JB Tlf: +(44) /

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4.

Brugervejledning. Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S. Serienummer: Leveringsdato: / - 200. Leveret af: Version 1.4. Brugervejledning Mini Crosser S-serie 115S - 125S - 130S - 140S Serienummer: / Leveringsdato: / - 200 4W 3W Leveret af: Version 1.4.0 HSB 270303 Indholdsfortegnelse Afsnit 1... Introduktion...3 Afsnit

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning

Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning DK Mini Crosser M 1 -model Brugervejledning Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / P9-0155-B ver. 2.0.0 - juni 10 Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL

STÆRK STABIL SIKKER MINI CROSSER T-MODEL MINI CROSSER T-MODEL LIVSKVALITET... Min Mini Crosser har lettet min hverdag, og jeg glædes ved at køre, hvorhen jeg vil. Lige meget hvem man er, så gør Mini Crosseren hverdagen både nemmere og sjovere.

Læs mere

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com

ETAC LV 2000+ Brugervejledning. 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E. ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com ETAC LV 2000+ Brugervejledning 12884 Owner s manual Lille Viking 2000+ dk 19-04-2010 E ETAC Lille Viking 2000+ www.etac.com INNHOLD 1. INDLEDNING 2. GENEREL INFORMATION 6 2.1 Normal brug 6 2.2 Begrænsning

Læs mere

1. Sådan færdigsamler du din HELIO.

1. Sådan færdigsamler du din HELIO. DSR Scandinavia Frederiksborgvej 521 4000 Roskilde www.el-knallert.dk dsr@genfinder.com ver.25-01 Brugermanual HELIO 25 fra ego Vehicles Inc. Tillykke med din nye el-knallert HELIO, og tak fordi du valgte

Læs mere

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget

3-18 cykler med tre hjul Forvent meget med tre hjul Forvent meget Standard: Fast nav, pedalbremse eller frinav Parkeringsbremse, ny type som er enkel at betjene Mindre bremsehåndtag Ny gearskifte (med trykknap-funktion) Ringeklokke Skærme (ikke

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack

B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack B R U G S V E J L E D N I N G TGA Powerpack 2 Sprog: Dansk Model: TGA Powerpack Version: August 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Generel instruktion 4 Monteringsinstruktion 5 Supplerende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugervejledning Flot Design & Ultimativ Præstation til en favorabel pris Unit 106, Heyford Park Camp Road Upper Heyford, Oxfordshire OX25 5HA www pridemobility com Copyright 2002 Pride Mobility Products,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Power. Brugervejledning. Pro C om fort Aps - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 Email:info@procomfort.

Power. Brugervejledning. Pro C om fort Aps - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 Email:info@procomfort. Power Brugervejledning Pro C om fort Aps - Broholmvej 9-5463 Harndrup Tlf: 70 23 50 10 - Fax: 70 23 50 12 Email:info@procomfort.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning/formål 2. Elkørestolens dele 3. Elkørestolens

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance

Instruktionsbog. RALEIGH Power Assistent. Society - Elegance Instruktionsbog RALEIGH Power Assistent Society - Elegance 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... Side 4 2. Produktbeskrivelse... Side 5 2.1 Stelnummer... Side 5 3. Funktioner/indstillinger... Side 6

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

FORSIDE. Cykelkatalog

FORSIDE. Cykelkatalog FORSIDE Cykelkatalog VALG AF CYKEL Alu Rehab tilbyder et bredere cykeludvalg end nogensinde. Målet er, at give vores kunder en god cykel oplevelse og hjælpe med at finde den rigtige cykel og brugerdefineret

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Service manual P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 medemagruppen P9-0135-S ver. 1.0.0 - April 2013 DK Service manual Mini Crosser M-MaxX Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette køretøj er udleveret af: Dato: / Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U

D K. B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0. w w w. v e l a. E U D K B R U G E R M A N U A L V E L A L a t i n 1 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING 3 1.1 SIKKERHED 3 1.2 REKLAMATIONSRET 4 1.3 UDPAKNING AF STOLEN 4 1.4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23

Bruger- & servicemanual for City Scooter. Side 1 af 23 Side 1 af 23 Reklamationsbetingelser I Danmark ydes der 2 års reklamationsret på City Scooteren. Reklamationsretten træder i kraft fra købsdatoen for den endelige bruger og dækker ved alment brug og under

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere