Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler"

Transkript

1 Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol Foto: Colourbox.com Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN udgave den 31. marts 2015

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Omfang af kontrollen Retsgrundlag Generelt om lovene Almindelige bestemmelser Koordinering med andre kontroller Generelt Foranstaltninger omfattet af ordningen Gennemførelse af kontrollen Materialer til brug for kontrollen Kontrolforberedende rapport Øvrige materialer Ejerforhold Ved flytning eller ophør Procedurer og behandling af kontrolrapporter Overordnet sagsgang og kontrollørernes opgaver Dine opgaver Afdelingskontorets registrering og ekspedition af kontrolrapporter Ikrafttrædelse af instruks Kontrol af gødningsregnskab og harmoniregler for 2013/ Nyt i kontrollen i 2013/ Generelt Afslutning af en sag Høring Indtastning i VAKS Online Udfyldelse af kontrolskemaet Generelt Tilforpagtning Faneblad 1: Besøgsdata Faneblad 2: Overtrædelser Faneblad 3: Kvælstofberegning Faneblad 4: Harmoniberegning Faneblad 5: Harmoniforhold Faneblad 6: Markplan og N-kvote Faneblad 7: Højere forventet udbytte Faneblad 8: Græssende dyr Faneblad 9: Græsningstryk

4 6.12 Faneblad 10: Husdyrgødning Faneblad 11: Græsning på særlige arealer Faneblad 12: Overførelse af husdyrgødning Faneblad 13: Udbragt husdyrgødning Faneblad 14: Betingelserne for undtagelsen Faneblad 15: Anden organisk gødning Faneblad 16: Udbragt anden organisk gødning Faneblad 17: Handelsgødning Faneblad 18 A og 18 B: Materiale set på virksomheden Formkrav til gødningsregnskab Formkrav til gødningsplan Krav til Brødhvededokumentation Vandingstilladelse Andet materiale set på virksomheden Faneblad 19: Bemærkninger Faneblad 20-23: KO-krav Faneblad 24: Sanktion MVJ - aftaler Bilag A: Oversigt over kontaktpersoner Bilag B: Retsgrundlag Bilag C: Data der skal/kan fremskaffes inden kontrolbesøget Bilag D: Opslag i GLR marker og besætninger Bilag E: Gødningsregnskab (GHI) Bilag F: Jordtypeskala Bilag G: Højere forventede udbytter Bilag H: Svineflytninger Bilag I: Opgørelse fra Dansk Kvæg udsendt til jordbruger Bilag J: Bilag til korrektion af mælkeydelse for kvæg Bilag K: Vægt/alder relation for slagtekvæg og ungtyre Bilag L: Alder/vægt relation på polte Bilag M: Type 2 korrektioner for svin og DCK Bilag N: Udregninger af antal dyr og DE detaljeret for alle dyretyper Bilag O: Omregningsfaktorer for sjældne husdyrarter Bilag P: Uddybning af forholdet mellem N og DE i forarbejdet husdyrgødning Bilag Q: Betingelser for anvendelse af 2,3 DE/ha afklarende spørgsmål Bilag R: Kontrol af undtagelsens betingelser 9 og 10 i bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen/ Tabel 10 i Vejledningen Bilag S: Om KO

5 1 Indledning 1.1 Formål Kontrolinstruksen skal anvendes ved kontrol af gødningsregnskaber og harmoniregler for planperioden 2013/2014. Kontrollen skal udføres fra 1. april 2015 og afsluttes senest 31. marts Formålet med kontrol af gødningsregnskabet er at sikre overholdelsen af reglerne, herunder at virksomhedens forbrug af kvælstof ikke overstiger virksomhedens kvote for kvælstof. Harmonikontrollen udføres for at kontrollere, om harmonikravet er overholdt. Den del af husdyrgødningen, som en virksomhed udbringer af gødningsproduktionen eller som er tilført fra andre virksomheder, må ikke overskride den mængde, som ifølge reglerne må udbringes på det areal, der er til rådighed. Gødsknings- og harmonibestemmelserne har til hensigt at begrænse udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet og indgår som et element i gennemførelsen af EU s nitratdirektiv. Instruksen omfatter derudover kontrol med overholdelse af de krav, der indgår i krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbrugere. Det gælder kravene nr.1.17, 1.18 og 1.19 (gødningsregnskab) og krav nr (harmoniregler). Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Der kan derfor være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til. Hvis der er bilag knyttet til instruksen, vil de normalt også være tilgængelige, men der kan være tilfælde, hvor vi har vurderet, at den kontrollerede har mulighed for at omgå kontrollen, hvis de pågældende informationer er offentligt tilgængelige. Af denne grund kan enkelte bilag være klassificeret som interne arbejdsdokumenter, der kun er tilgængelige for medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen. Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidig med, at kontrollørerne modtager ændringerne. Til kontrolinstruksen knytter sig en tasteinstruks til DCK. 1.2 Omfang af kontrollen Antallet af kontrolbesøg samt udvælgelseskriterierne fastsættes af Center for Kontrol. Adresser udtaget til tilfældig kontrol er trukket fra Register for Gødningsregnskab i DCK. Adresser udtrækkes derudover på baggrund af en risikoanalyse, og endelig kan Center for Kontrol udtrække adresser manuelt. 1.3 Retsgrundlag Du finder en oversigt over det gældende retsgrundlag i bilag B. Retsgrundlaget kan også findes på De lokale afdelinger bedes ajourføre papirudgaver af retsgrundlaget efter behov. 3

6 1.4 Generelt om lovene Oplysninger vedrørende gødningsregnskabet skal opgøres på baggrund af NaturErhvervstyrelsens regler. Oplysninger vedrørende harmoniregler skal opgøres ud fra Miljøministeriets regler. Ved behandling af en sag, er der forskel på, for hvilken gyldighedsperiode loven skal bruges. Regler om Gødning og plantedække Harmoni KO Støtte/enkeltbetaling NaturErhvervstyrelsens beføjelser Gyldighed for overtrædelsesplanperioden for overtrædelsesplanperioden jf. KO-reglerne jf. KO-reglerne på afgørelses / sagsbehandlingstidspunktet Du kan desuden finde relevante love og bekendtgørelser under Indtast nr. og år og tryk herefter på søg. 4

7 2 Almindelige bestemmelser 2.1 Koordinering med andre kontroller Kontrollen skal så vidt muligt koordineres med andre kontroller. Det sker ved hjælp af planlægningsrapporterne. NaturErhvervstyrelsen bør så vidt muligt - ikke udføre kontrol flere gange på den samme bedrift inden for en 3-måneders periode. 2.2 Generelt Kontrollen skal udføres efter bestemmelser i NaturErhvervstyrelsens generelle kontrolinstruks af februar 2013, herunder særligt kapitel 3 om retssikkerhed/varslingsbreve og kapitel 4 og 5 om sikkerhedsregler samt veterinære og plantesundhedsmæssige forholdsregler. Der findes yderligere informationer i NaturErhvervstyrelsens Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2013/2014 om bestemmelserne, der gælder for gødningsregnskab og harmoni. Denne kan findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside under: I bilag A kan du finde en oversigt over relevante kontaktpersoner i Center for Kontrol. 2.3 Foranstaltninger omfattet af ordningen Gødningsregnskab Reglerne om gødningsplaner, gødningsregnskaber mm. gælder for jordbrugsvirksomheder, som er registreret i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab, se Vejledningen 2013/2014, Resumé, side 6. Der skelnes mellem virksomheder, der skal tilmeldes registeret, og virksomheder, som kan tilmeldes registeret. Virksomheden skal tilmeldes NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab inden udgangen af planperioden, hvis den skal være med i planperioden 2013/2014, og hvis én af følgende betingelser er opfyldt udover kravet om en årlig momspligtig omsætning inden for jordbrug på mere end kr.: Virksomheden har en samlet husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder. Virksomheden har en husdyrtæthed på mere end 1,0 dyreenhed pr. hektar. Virksomheden modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning om året. Virksomheden kan tilmeldes, hvis den har en årlig momspligtig omsætning på mere end kr. indenfor planteavl, husdyravl, skovbrug eller en kombination heraf. Anmeldelse skal ske inden udgangen af den planperiode virksomheden skal tilmeldes for. Til de registrerede virksomheder udstedes et tilmeldingsbevis, der kan benyttes som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri gødning. Harmoniregler Reglerne gælder for husdyrbrug og dyrehold med erhvervsmæssigt dyrehold herunder produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. 5

8 I forhold til harmonireglerne har det ingen betydning, om en jordbruger er omfattet af Fødevareministeriets regler om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Det eneste, der er afgørende, er, om den pågældende jordbruger kan anses for omfattet af harmonireglerne efter ovenstående bestemmelser. Krydsoverensstemmelse Manglende overholdelse af kravene om krydsoverensstemmelse (i denne kontrol kravene 1.17, 1.18, 1.19 og 1.22), som direkte kan tilskrives en handling eller undladelse af en handling fra den pågældende landbruger, kan medføre en nedsættelse af den direkte jordbrugsstøtte. NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, team KO, træffer beslutning om en eventuel nedsættelsesprocent i forhold til udbetaling af støtten på baggrund af indberetningen fra Center for Kontrol, Team Gødningsregnskab og IT, også i forhold til om der er tale om en gentagelse af manglende overholdelse inden for de sidste tre år. Den fysiske kontrol af gødnings- og harmoniforhold er ikke en del af den fælles KO-kontrol i

9 3 Gennemførelse af kontrollen 3.1 Materialer til brug for kontrollen I bilag C finder du en liste over de materialer, der skal fremskaffes inden kontrolbesøget. VAKS Online: Indtastning af data og beregning af resultater sker fra 2014 i VAKS Online. Foreløbig er det kun KSK skemaet der kan åbnes i VAKS Online, ISK skemaet må fortsat åbnes i DCK. I skal have net adgang enten via mobilt net eller kapel. Udtræksårsag: Hvorfor er virksomheden udtrukket til kontrol? det kan ses ved opslag af kontroladressen i VAKS Online og DCK. Bemærkningsfeltet i VAKS Online og DCK: Du skal være opmærksom på om der er skrevet i bemærkningsfeltet. Hvis udtræksårsagen er MAN (manuelt udtrukket), bør det fremgå af bemærkningsfeltet, hvorfor virksomheden er udtrukket. Vil du skrive i bemærkningsfeltet kan det kun ske via DCK. Gødningsregnskab: I DCK er det muligt at se, hvornår gødningsregnskabet er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Virksomhedens start og evt. slutdato for tilmelding i Register for Gødningsregnskab kan også ses i DCK (DCK/ PD menu/ SMJ/ Virksomhedsbillede - herfra kan springes direkte til Oversigt kontrolopgaver ). Desuden kan gødningsregnskaberne for tidligere planperioder fremsøges i DCK. I ISK-skemaet (det indberettede gødningsregnskab), der findes via oversigt skemaer kan man i feltet kilde, der findes nederst i skemaet, se, om gødningsregnskabet er indsendt over nettet (WB) eller på papir (PD). Hvis skemaet er indberettet på papir, ligger det indberettede gødningsregnskab på sagen i Captia, og kan printes herfra. Hvis det er indberettet elektronisk, kan det printes fra GHI. I GHI kan man se de aktuelle gødningsleverancer, køb og salg af handelsgødning (køb og salg af handelsgødning skal slås op i Leverandørregistret) samt afsætning af husdyrgødning, som er registreret på virksomheden. Der er også adgang til kvægoplysningerne, når man går ind i GHI under Indberetninger (historik). I LR (Leverandørregister for gødning) kan man fremsøge handelsgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning og biomasse. Link til LR: 7

10 Brugernavn og password til LR fås hos Jeanette Petersen eller Nina Astrup. På Fødevareministeriets hjemmeside er der desuden mulighed for udtræk af CHR-lister, der kan være en hjælp på kvægbesætninger ud over kvæginformationerne i GHI. Svineflytninger se bilag H. Ved mistanke om eksport/flytninger af svin er det muligt at lave udskrift fra svineflytningsdatabasen, som du finder ved opslag på Fødevareministeriets hjemmeside. I CAP kan man se indberettede Fællesskemaer (fra 2012 og frem) samt skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder (kvoteberegning) Kontrolforberedende rapport Der skal dannes en kontrolforberedende rapport, med informationer der er relevante for kontrollen, ved at gå ind i VAKS Online eller DCK:virksomhed/oversigt kontrolopgaver. Fremsøg virksomhed og gødningsregnskab og tryk vedligehold skema, tryk dernæst på knappen Kontrolforberedelse. Den kontrolforberedende rapport lægges automatisk på sagen i Captia, og skal udskrives herfra. Dokumentet hedder Miljø kontrolforberedende rapport. Den kontrolforberedende rapport må ikke udskrives fra VAKS Online eller DCK. Rapporten kan bruges, inden en kontrol startes op med henblik på at danne sig et overblik over jordbrugerens forhold på bedriften, tidligere kontrol mv. Indholdet er delt op i blokke og er som følger: Kontrolopgaver på det pågældende CVR-nr. Oversigt over bedriftens ejendomme Besætninger (vær opmærksom på dato for oplysningerne: senest mulige opgørelse eller inden for planperioden) Markplan Gødningsindberetninger Gødningslagre fra foregående planperiode Gødningsregnskab Husdyrgødningskvitteringer Øvrige materialer Til kontrollen kan du få brug for Gødninger m.m. Fortegnelse over deklarationer, producenter og importører (findes på og diverse håndbøger fra SEGES eksempelvis Håndbog i kvæghold og Håndbog til driftsplanlægning. Information om svin kan findes på: som er Videncenter for Svineproduktions videnssektion. Disse publikationer findes på alle afdelingskontorer. Folderen Retssikkerhed ved kontrol skal altid medbringes, og udleveres ved kontrolbesøget. 3.2 Ejerforhold Hvis jordbrugeren driver flere virksomheder under forskellige CVR-numre, men kun den ene virksomhed er udtrukket til kontrol, skal kontrollen af gødningsregnskab kun omfatte den 8

11 virksomhed med det CVR-nr., der er udtrukket. Det følger af loven, at der for hver virksomhed (CVR-nr.) skal udarbejdes et gødningsregnskab. Afdelingen skal kontakte Center for Kontrol for i fællesskab at vurdere, om de øvrige CVR-numre også skal udtrækkes til kontrol. Der gøres opmærksom på, at virksomheden ikke altid vil være beliggende på ejers adresse. Harmonikravet skal ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen være opfyldt inden for én jordbrugsbedrift, dvs. en driftsenhed, der anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, frugtplantage, planteskole eller lignende jordbrugsvirksomhed. Driftsenheden kan omfatte både ejede og forpagtede arealer. Når samdrevne ejendomme indgår i driftsfællesskab, vil en sådan samdrift kunne sidestilles med en forpagtning. Hvis der er tale om et foderforsyningsselskab eller selskaber opbygget efter samme principper, kan selskabet betragtes som en produktionsmæssig enhed på betingelse af, at der udfærdiges husdyrgødningskvitteringer. De skal være skriftlige og indeholde de samme oplysninger som husdyrgødningskvitteringer i øvrigt. Det er som hovedprincip den jordbruger, der ejer husdyrene, der er ansvarlig for overholdelse af harmonikravet. Det forhold, at han f.eks. lejer en stald til dyrene hos en anden jordbruger, indebærer ikke, at forpligtelsen til at overholde harmonikravet overgår til den anden jordbruger. Alle de dyr, som jordbrugeren ejer, herunder dyr der står i en anden stald, skal således medregnes til jordbrugerens besætningsstørrelse. Undtagelser herfra er f.eks. hestepensioner. Hvis ejerne af de enkelte dyr ikke har erhvervsmæssigt dyrehold, er de ikke underlagt harmonireglerne. Derimod skal ejerne af f.eks. pensionen medregne de opstaldede dyr og overholde harmonireglerne. 3.3 Ved flytning eller ophør Hvis jordbrugeren er flyttet til en adresse inden for afdelingens område gennemføres kontrollen. Hvis den nye adresse er uden for afdelingens område, anføres i faneblad 19, at han er flyttet, samt oplysning om den nye adresse hvis muligt, og rapporten oversendes til Center for Kontrol, som vurderer, om kontrollen skal gennemføres. Hvis jordbruger før kontrolbesøget oplyser, at der ikke længere drives jordbrug, hverken markbrug eller husdyrhold, og ønsker at udmelde sig fra registret for afgiftsfri gødning, skal du anmode jordbruger om at indsende en skriftlig udmeldelse til Center for Kontrol. Det skal samtidig oplyses over for jordbrugeren, at beslutningen om at gennemføre kontrolbesøget stilles i bero, mens udmeldelsen finder sted. Efter en måned skal du kontakte Center for Kontrol for at høre, om jordbruger er blevet udmeldt. Hvis Center for Kontrol ikke har modtaget en skriftlig anmodning om udmelding eller en sådan ikke har kunnet imødekommes, skal kontrollen gennemføres som planlagt. Hvis jordbruger er blevet udmeldt af registret, meddeler afdelingen, hvorvidt kontrollen annulleres. Hvis jordbruger under kontrolbesøg oplyser, at der ikke længere drives jordbrug, hverken markbrug eller husdyrhold, og ønsker at udmelde sig fra registret for afgiftsfri gødning, skal du beskrive jordbrugers ønske om udmeldelse i faneblad 19, bemærkninger. Den resterende kontrol gennemføres så vidt muligt i henhold til denne instruks. Jordbruger gøres opmærksom på, at en udmeldelse skal ske skriftligt og indeholde ophørsdato, samt at udmeldelsen skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde indenfor høringsfristen. 9

12 For at kunne vurdere om de faktiske forhold på virksomheden stemmer overens med de givne oplysninger, kan det være nødvendigt med en fysisk besigtigelse af stalde, lagre m.v. Besigtigelse kan bl.a. være påkrævet, hvis kvægracen i gødningsregnskabet er anført som Jersey. Husk at overholde sikkerhedsreglerne. Reglerne finder du på intranettet: Fagligt>Hjælp til kontrol, Kontrolmeddelser og kontrolprogrammer>sikkerhedsforskrifter. Det er vigtigt, at alle udtagne virksomheder kontrolleres. Hvis der er risiko for, at antallet af budgetterede kontrolbesøg ikke nås inden udgangen af det kvartal, hvor de skal kontrolleres, skal afdelingslederen i god tid inden tidsfristerne give besked til såvel Center for Kontrol, team Fysisk Kontrol og til Center for Kontrol, team Gødningsregnskaber & IT. 10

13 4 Procedurer og behandling af kontrolrapporter 4.1 Overordnet sagsgang og kontrollørernes opgaver Indberetning af data og beregning af kontrolresultatet foregår i VAKS. Sagsgangen skridt for skridt: 1. Adresser udtrækkes og oprettes i DCK, hvor de fordeles til afdelingerne 2. I afdelingen henter kontrolløren sine sager i Captia a. I Captia søges sagen frem med CVR nummer. Søges via adressater findes sagen under sagstilknytninger. Søges via sager søges i Titelfeltet med ^*xxxx* og xxx GR_14 - xxxx vælges. Ansvarlig enhed og sagsbehandler skrives på sagen i Captia b. Varslingsbrev udskrives, og registreres på sagerne i Captia. 3. Den fysiske kontrol udføres, og hvis kontrollen er OK kan der udskrives et OK brev på virksomheden. Hvis kontrollen ikke er OK på stedet skal høringsbrev med bilag/rapport udskrives hjemmefra. Brevet kan sendes på mail direkte fra Captia, hvis jordbruger har tilladt kontakt. a. Er brevet udskrevet på stedet importeres det automatisk til sagen i Captia. OK breve og høringsbrev kan dannes i VAKS Online, men det kommer kun ind på sagen, hvis sagen tjekkes ud og ind igen. Det er når sagen tjekkes ind at brevet overføres til Captia. 4. Sagen afsluttes i afdelingen (OK-sager) a. Sagen afsluttes ved at indsætte afslutningsdato, som den dag afslutningsbrevet er dateret og sendt. Tilstand ændres fra OPR til OK. 5. Sagen sendes i høring (FJL-sager) a. Høringssvar skannes og registreres på sagen i Captia. Er høringssvaret kommet på , kan du knytte det direkte til sagen uden scanning. b. Ved eventuelle ændringer som følge af høring laves en ny version af skemaet i VAKS Online og skemaet opdateres. c. Har du kommentarer til høringssvaret kan du enten skrive dem på et papir og scanne det og registrere det i Captia, eller du kan direkte i Captia oprette et dokument. d. Afsluttes sagen efter høring skrives et afslutningsbrev og sagen afsluttes, se punkt 4. e. Afsluttes sagen med en uformel påtale, skal du kontrollere, at der ikke er givet uformel påtale de seneste 2 år. Er der andre påtaler oversender du sagen til Center for Kontrol, se næste punkt. Afslutter du med en påtale skal du både afslutte sagen, se punkt 4, og opdatere DCK statusfelt på kontrollen (se boks Afslutning ved påtale ). f. Kan sagen ikke afsluttes, eller er der flere overtrædelser, der kræver påtale, oversender du den til Center for Kontrol ved at ændre ansvarlig enhed i Captia til Jordbrugskontrol og du sletter dig selv som sagsbehandler. Hvis breve udsendes fra Captia, registrerer du dem på sagen med det samme og behøver derfor ikke at scanne dem. Husk at sagerne i Captia skal indeholde alle breve og dokumenter, der er udleveret/ sendt til jordbruger, samt alle relevante breve og bilag, der er modtaget i forbindelse med en høring. 11

14 4.2 Dine opgaver Generelt om registrering i VAKS Online, DCK og Captia Når kontrolbesøget er udført og data er gemt i VAKS Online gives skemaet en status som er enten FSO (OK-sager) eller FJL (sager med overtrædelser). Al korrespondance med jordbruger skal du gemme og registrere i Captia. Hvis sagen er ok, lukker du sagen ved at sætte tilstand til OK og angive en afslutningsdato på sagen. Tryk derefter på Gem. Vigtigt: Datoen skal være den samme som på afslutningsbrevet. Først herefter er sagen afsluttet. Vigtigt: Du må ikke lukke sagen i Captia før VAKS Online/DCK er opdateret. Registrering af breve: brevene skrevet fra Captia: registreres under sagen ved oprettelsen. breve fra VAKS Online overføres automatisk til Captia når sagen tjekkes ind. breve skrevet eller modtaget et andet sted fra, skal scannes og så registreres på sagen. Et scanningsforklæde kan laves som et dokument i Captia og udprintes husk at slette det, da det ikke bør gemmes! Ved frister for sagsbehandling/høring skal du bruge erindring eller svarfrist sammen med et abonnement i Captia for at styre, hvornår sagen kan lukkes eller oversendes til Center for Kontrol. Sager uden overtrædelser og med mindre bemærkninger Kontroller uden bemærkninger og mindre overtrædelser afsluttes på stedet, idet du fra VAKS Online udskriver et afslutningsbrev (OK brev), som underskrives og udleveres. Hvis der er en mindre overtrædelse, skal du orientere jordbruger om, at der foreligger en overtrædelse, men at denne har et omfang og en karakter, der medfører, at NaturErhvervstyrelsen ikke vil sanktionere med bøde eller uformel påtale. (OK brev mindre OVG_Dato GR) Sagen betragtes derfor som afsluttet. Dette brev bruges også, hvis dato for indberetning af gødningsregnskab er efter den 31. marts Brevet skannes og registreres i Captia, hvor du også afslutter sagen ved at indsætte en afslutningsdato. Datoen skal være den samme som på afslutningsbrevet. Høring Du iværksætter en høring, hvis der konstateres en overtrædelse i faneblad 2. Du skal i forbindelse med kontrollen mundtligt informere jordbruger om de konstaterede overtrædelser. Det gælder både overtrædelser af gødsknings- og harmonireglerne og reglerne om krydsoverensstemmelse. Jordbrugeren skal have et høringsbrev og et bilag. Høringsbrevet kan dannes og udskrives i VAKS Online eller VAKS Online offline, men brevet bliver først overført til Captia når en sag tjekkes ind. Bilaget kan kun dannes Online. Bilaget printes fra Captia og høringsbrev med bilag sendes til jordbruger. Notatpligt Hvis du mundtligt modtager oplysninger vedrørende den kontrollerede virksomhed, som kan have betydning for sagens afgørelse, skal du ifølge offentlighedsloven 13 skrive et notat. Du kan gøre dette ved enten at skrive på fanebladet bemærkninger i VAKS Online/DCK eller ved at oprette et notat i Captia. Bemærkninger noteret i faneblad 19 kommer med i høringsbrevet. 12

15 Afslutning af høringssager i afdelingerne Kontrollørerne skal afslutte høringssager, der pga. formelle overtrædelser af reglerne medfører en uformel påtale til jordbrugeren. Formelle fejl er fejl, som ikke ved første overtrædelse medfører bødestraf. Hvis der derfor er tale om en gentagelse af en formel fejl indenfor to planperioder, kan sagen ikke afsluttes af dig, idet en gentagelse af den samme fejl vil medføre bødestraf. Disse sager overføres til Center for Kontrol, Jordbrugskontrol. Hvis jordbruger ikke fremsender høringssvar inden fristens udløb, og der ikke på anden vis er fremkommet oplysninger, der ændrer status i kontrollen, færdigbehandler du sagen. Afslutning ved påtale: Du undersøger om der er givet påtale de forrige 2 år (DCK). Hvis dette er tilfældet overføres sagen til viderebehandling i Center for Kontrol. Fra Captia sender du et brev med en uformel påtale. I Captia sættes feltet Tilstand til FB (færdigbehandlet). Når rapporten er overført til VAKS online afslutter du derefter sagen i Captia ved at indsætte brevdatoen fra afslutningsbrevet i Afsluttet feltet. Hvis jordbruger fremsender høringssvar inden fristens udløb, gennemgås dette. Kan du herefter afslutte sagen som OK, retter du KSK skemaet i VAKS Online, sender jordbruger et afslutningsbrev og afslutter sagen i Captia. Feltet Tilstand sættes til OK. Oprettelse af abonnement For at holde styr på, hvor langt en sag er i høringsprocessen, kan det være en god idé at oprette et abonnement i Captia der fremsøger sager, hvor datoen for høringssvaret er overskredet. Du kan f.eks. lave et abonnement der kører dagligt og fremsøger de sager, der skulle have modtaget høringssvar og få dem sendt til din . Sager der ikke kan afsluttes i afdelingerne Alle høringssager, som du ikke kan afslutte, skal sendes til videre sagsbehandling i Center for Kontrol, Jordbrugskontrol. I VAKS Online bekræfter sagens skemastatus FJL, at sagen ikke er afsluttet. I Captia skal du: slette dig selv som sagsbehandler og ændre Ansvarlig enhed til Jordbrugskontrol. Dette er MEGET vigtigt, for gøres dette ikke har Jordbrugskontrol ingen mulighed for at finde sagen! 4.3 Afdelingskontorets registrering og ekspedition af kontrolrapporter Arbejdstimeforbruget konteres ved kontrolopgaverne i forbindelse med gødningsregnskab- og harmoni i mtid. Kontrolrapporten Senest 14 dage efter afsluttet kontrolbesøg eller efter en eventuel høring, skal kontrollen overdrages til Center for Kontrol. 13

16 Ekstra materiale Såfremt der er ekstra bilag til en kontrolrapport, skal de skannes til Captia-sagen. Skanningsforside kan printes fra Captia ved at bruge scanningsforklæde. Opret Word-dokument og bruge skabelonen D. Skanningsforklæde og flet som et brev. Du skal ikke gemme forklædet på sagen! Herefter skannes materialet ind og registreres på sagen i Captia med titlen Ekstra bilag: xxx. Det kan for eksempel være optællinger af svin, græsningsaftale eller bilag for specielle forhold ved den pågældende kontrol. Går kontrollen i høring vil det være en stor hjælp i den efterfølgende sagsbehandling, hvis der er oprettet et notat med kommentarer fra kontrollen. Det kan dreje sig om oplysninger der er fremkommet under diskussion om, hvorfor sagen går i høring fx lagerstørrelse, specielle forhold ved husdyrproduktionen, græskvoter, forhøjede udbytter etc. Standardskabelonen A. 1 Standard notat kan bruges. Husk dato og CVR nr. Alt materiale, der vedrører kontrollen, f.eks. kopier af markplaner mm., skal skannes ind i afdelingen og registreres på sagen i Captia, selv om oplysningerne fremgår af KSK skemaet. Der må således ikke ligge yderligere materiale vedrørende en sag på afdelingskontorerne, som ikke er registreret. 4.4 Ikrafttrædelse af instruks Nærværende instruks træder i kraft den 1. april Ansvarlig for instruksens ajourføring er: LOPH, LIGS, ANDN, og CJT 14

17 5 Kontrol af gødningsregnskab og harmoniregler for 2013/ Nyt i kontrollen i 2013/2014 Der er følgende ændringer: Til indtastning af data i KSK et bruges VAKS Online. Breve kan dannes i VAKS Online eller efter sagen er tjekket ud i VAKS Online. For at brevet overføres til Captia, skal sagen tjekkes ud og ind igen. Ved beregning af korrektionsfaktoren for kg N er antal fravænnede grise pr årsso ændret fra 28,1 stk til 28,8 stk og fravænningsvægten ved fravænning er ændret fra 7,3 kg til 7,2 kg. Fravænningsvægten ved beregning af DE er stadig 7,3 kg. Øvrige vægte er ikke ændret. Ved brug af undtagelsen må man både bruge kløvergræs og lucernegræs, hvis der er under 50 % kløver eller lucerne i græsset. Se afsnit Ved brug af undtagelsen på 2,3 DE/ha skal der nu kun tages jordprøver hvert 4. år. Se afsnit Ansøgning om benyttelse af undtagelsen skal ske i Tast selv-service i skemaet Gødningskvote og efterafgrøder. Se afsnit Kryds i felt 403 i GR overføres automatisk fra Tast selv-service. Ved brug af undtagelsen skal der, i forbindelse med gødningsplanlægning laves: - en skitse, der viser de enkelte markers beliggenhed / et markkort - oplyses om antal husdyr, en beskrivelse af opstaldnings- og opbevaringssystemer, herunder opbevaringskapaciteten for gødning - en beregning af det fosfor, der produceres på bedriften - en beregning af fosfor, der tilføres med husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning) for hver mark. - en beskrivelse af eventuel gødningsbehandling og forventede egenskaber for den behandlede gødning - oplysning om mængde og type af husdyrgødning, som leveres udenfor eller modtages på bedriften - oplysning om afgrødens forventede fosforbehov for hver mark - angivelse af tidspunkt for tilførsel af husdyrgødning og mineralsk gødning (handelsgødning) Der er 5 nye punkter på faneblad 14 som skal hakkes af. Ved brug af undtagelsen skal kvægbrugets gødningsplan revideres senest 7 dage efter enhver ændring. Slutlageret af husdyrgødning må igen kun være 50 % af normproduktionen. Se afsnit Bedrifter, der ikke har udlagt tilstrækkeligt med efterafgrøder, får automatisk nedsat deres kvælstofkvote. Se afsnit 6.8. I VAKS online er det nu muligt, at skjule grupper af faneblade. I faneblad 9 hentes alle græskoder ind automatisk. (tjek, at alle kommer med over) 15

18 5.2 Generelt Ved gødningsregnskabskontrollen kontrolleres om virksomhedens udarbejdede gødningsregnskab for planperioden 2013/2014 stemmer overens med den faktiske drift i samme periode. Der tages udgangspunkt i posteringslister, kassebog, afregninger, husdyrgødningsaftaler, optegnelser og lignende samt i den foreliggende gødningsplan og gødningsregnskab. Kan der ikke svares entydigt ved udfyldelse af rapporten, gives supplerende oplysninger i faneblad 19, Bemærkninger. Angiv foran oplysningen, hvilket faneblad i kontrolrapporten den er knyttet til. Det skal fremgå klart af oplysningerne, hvorfra de stammer. Det kan f.eks. være oplysninger, som jordbrugeren er fremkommet med ved kontrolbesøget, opringning til konsulent, ændring af N-norm for græs mv. Oplysninger fra faneblad 19 kommer med i høringsbrevet. Hvis der er yderligere oplysninger, der ikke kan medtages i VAKS Online, skrives disse i et notat på sagen. De kan også skrives på et papir, der skannes ind og registreres på sagen. Hvis jordbruger er død, kontaktes Center for Kontrol, team Gødningsregnskaber & IT. 5.3 Afslutning af en sag Hvis den udførte kontrol ikke giver anledning til bemærkninger, skal du afslutte kontrollen. Dette gør du ved at udskrive et afslutningsbrev. Hvis brevet udskrives hos jordbruger overføres brevet automatisk til Captia når sagen overføres til VAKS Online. Brevet kan også udskrives direkte fra Captia, hvis afslutningen sker på kontoret. Skemastatus i VAKS Online sættes til FSO. Hvis der er overtrædelser skal sagen sendes i høring. Jordbruger skal have et høringsbrev og et bilag. Høringsbrevet kan udskrives på stedet fra VAKS Online. Bilaget skal dannes fra Online, men skal udskrives fra Captia, og eftersendes til jordbruger. Resultatet af kontrollen gennemgås med jordbruger på stedet for, at sikre, at årsagen til kontrolresultatet er forstået. I høringsbrevet gives 14 dages frist for indsendelse af bemærkninger til afdelingskontoret. Hvis høringsbrevet er vedlagt andre bilag skal det markeres. Det kan være kopier af materiale set på virksomheden eller andet skriftligt materiale. Du skriver kort i faneblad 19, hvilke papirer det drejer sig om. Alle papirer skannes ind i Captia og registreres på sagen. Sagen overdrages til Center for Kontrol ved at: 1. ændre ansvarlig enhed til Jordbrugskontrol 2. slette dig selv som sagsbehandler Hvis der er forhold der bevirker, at du ikke kan afslutte rapporten før en medarbejder i Center for Kontrol har kigget på den, overføres sagen til Jordbrugskontrol. HUSK at aftale med en sagsbehandler om at modtage den, og send sagsbehandleren en mail med CVR nr. Hvis der ikke er nogle flueben i faneblad 2, overtrædelse skal du udskrive et afslutningsbrev, underskrive det og udlevere eller sende det. Hvis der er flueben i et eller flere felter i faneblad 2, er der, efter de foreliggende oplysninger, sket en overtrædelse af reglerne som sanktioneres af NaturErhvervstyrelsen. Så skal du gennemgå kontrollen og overtrædelsen/overtrædelserne mundtligt med jordbrugeren for at sikre, 16

19 at årsagen til kontrolresultatet er forstået. Når du kommer hjem udskriver og sender du et underskrevet høringsbrev med bilag. I høringsbrevet gives 14 dages frist for indsendelse af bemærkninger til afdelingskontoret. Afslutning af høringssager i afdelingerne Vær opmærksom på, at såfremt der er givet en uformel påtale tidligere, indenfor de sidste to planår, skal kontrolrapporten videresendes til Center for Kontrol, som færdigbehandler sagen. Giver du en påtale skal du huske også at opdatere statusfelter i VAKS Online og Captia inden du afslutter sagen. Status i VAKS Online skal være FJL. Tilstand i Captia skal være FB (færdigbehandlet). Uformel påtale for manglende gødningsplan Hvis høringssvaret dokumenterer, at der er udarbejdet gødningsplan, sendes afslutningsbrev. Hvis høringssvar ikke ændrer forholdene, sendes uformel påtale for manglende gødningsplan. Uformel påtale for ikke rettidig gødningsplan Gødningsplan skal være udarbejdet senest 16. april Hvis høringssvar dokumenterer, at der er udarbejdet en rettidig gødningsplan, sendes afslutningsbrev. Er gødningsplanen ikke udarbejdet rettidigt, sendes en uformel påtale. Vær opmærksom på, at såfremt der er givet en uformel påtale tidligere, indenfor de sidste to planår, skal kontrolrapporten videresendes til Center for Kontrol, som færdigbehandler sagen. Uformel påtale for overtrædelse af formkrav (ikke godkendte skemaer GR) Hvis høringssvar dokumenterer, at gødningsregnskab er udarbejdet på godkendt skema, sendes afslutningsbrev. Er gødningsregnskabet ikke udarbejdet på godkendt skema, sendes uformel påtale. Vær opmærksom på, at såfremt der er givet en uformel påtale tidligere, indenfor de sidste to planår, skal kontrolrapporten videresendes til Center for Kontrol, som færdigbehandler sagen. Uformel påtale for at modtager af husdyrgødning ikke er med i Register for Gødningsregnskab Er der afsat husdyrgødning til en virksomhed, som ikke er med i Register for Gødningsregnskab, kan gødningen ikke betragtes som afsat. Vær opmærksom på, at såfremt der er givet en uformel påtale tidligere, indenfor de sidste to planår, skal kontrolrapporten videresendes til Center for Kontrol, som færdigbehandler sagen. I Captia, sæt Tilstand til OK og skriv en afslutningsdato i feltet Afsluttet. 5.4 Høring Kan kontrollen ikke afsluttes som OK, skal årsagen kommenteres i bemærkningsfeltet (kun DCK). Skemastatus i VAKS Online sættes til FJL. Du informerer jordbruger om, at der er konstateret overtrædelser og at han vil modtage et høringsbrev med bilag. Du iværksætter herefter på baggrund af kontrollen en høring, der giver jordbrugeren 14 dage til at sende høringssvar til afdelingskontoret. Høringsbrevet udskrives, og tilhørende bilag dannes ved, at trykke på knappen Bilag til høringsbrev i VAKS Online/DCK. NB: Dette kan ikke gøres offline. Sager med formelle overtrædelser afslutter du efter høring på afdelingskontoret. Hvis sagen ikke kan afsluttes overdrager du den til sagsbehandling i Jordbrugskontrol således: 17

20 1. Du laver et notat, hvor du kommenterer høringssvaret (hvis et sådant foreligger). Husk dato og CVR nr.. 2. Alt materiale, høringssvar mv. skannes og registreres på sagen i Captia. 3. I Captia, sæt Ansvarlig Enhed til Jordbrugskontrol (JORDKONT, Center for Kontrol). 4. Slet dig selv som sagsbehandler. 5.5 Indtastning i VAKS Online Alle data fra kontrollen indtastes i VAKS Online under ordningen 4061GR_14. For hver kontrol er der oprettet ét KSK (kontrolskema). Skemaet består af 24 faneblade. Nogle af fanebladene udfyldes automatisk ved tryk på Gem (Ctrl-S). Nedenfor ses en oversigt over de faneblade der indgår i skemaet. Oversigt over faneblade, der indgår i skemaet: Faneblad Navn Udfyldes nr. 1 Besøgsdata Altid. Mange punkter udfyldes automatisk, når skemaerne er udfyldt. 2 Overtrædelse Udfyldes automatisk 3 Kvælstofberegning Udfyldes automatisk 4 Harmoniberegning Udfyldes automatisk 5 Harmoniforhold Udfyldes automatisk 6 Markplan og N-kvote Når der er et jordtilliggende til virksomheden. Forfrugtsværdi, hvis der har været efterafgrøder året før. 7 Højere forventet udbytte Når der er anvendt højere forventede udbytter på virksomheden. 8 Græssende dyr Når der indgår græs eller græsudlæg i gødningsplanen. 9 Græsningstryk Når der indgår græs eller græsudlæg i gødningsplanen. 10 Husdyrgødning Når der er husdyr, lagre af husdyrgødning eller udbragt husdyrgødning i den forlængede planperiode fra 1. august til 30. september. 11 Græsning på særlige arealer * Udfyldes når egne dyr afgræsser egne MVJ-arealer Kun hvis jordbrugsvirksomheden har haft dyr på græs på særlige arealer i planperioden 12 Overførsel af husdyrgødning Når der er modtaget eller afsat husdyrgødning. 13 Udbragt husdyrgødning Når der er udbragt husdyrgødning. 14 Betingelser for undtagelsen Når undtagelsen på 2,3 DE/ha anvendes. 15 Anden oprganisk gødning Når der er modtaget anden organisk gødning. 16 Udbragt anden organisk Når der er udbragt anden organisk gødning. gødning 17 Handelsgødning Når der er købt, solgt eller lager af handelsgødning. 18A+B Materiale set på virksomheden Altid. 19 Bemærkninger 20 KO-krav 1.17 Udfyldes automatisk 21 KO-krav 1.18 Udfyldes automatisk 18

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2010 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2008 til 31. juli 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter - marts 2010. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - marts 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem August 2015 Version 01-2015 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Peter Heinesen Vinkelvej 33 4760 Vordingborg Tlf. 5537 2980, mobil 2947 4001 Mail: peter@heinesen.net WWW: peter-heinesen.dk Version 1.05 13-12-2012 1/15 Formål

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

DLBR Vandregnskab Online

DLBR Vandregnskab Online DLBR Vandregnskab Online Udgivet April 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000 Support Se www.dlbr.dk/it eller ring

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens

Emne: Afslag på miljøgodkendelse til husdyrbruget på Karl Schrøders Vej 3, 6500 Vojens Kristian Dam Karl Schrøders Vej 3 6500 Vojens. Dato: 18. januar 2013 Sagsident: 08/44897 Sagsbehandler: bimy Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere